intTypePromotion=1

Thông tư 130/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
64
lượt xem
3
download

Thông tư 130/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 130/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận và xử lý các tồn tại về tài chính của doanh nghiệp Nhà nước khi sáp nhập, hợp nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 130/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  130/1998/TT­B T C   g µ y  30 th¸ng 9 n¨ m  1998 C n h í ng d É n  vi Ö c b µ n   giao, ti Õ p n h Ë n  v µ   ö  lý c¸c  å n  ¹i x t t  v Ò  t µi ch Ý n h  c ñ a d o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc khi s¸p n h Ë p, n h î p n h Ê t Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh   è  ®Þ s 1179/1997/Q§­ TTg  µy  ng 30/12/1997  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  ñ  ¬ng, biÖn  t Ch ph v m s ch tr   ph¸p  iÒu  µnh  Õ   ¹ch  ® h k ho ph¸ttr Ón kinh tÕ      éivµ  ù    ©n    i     ­ x∙h   d to¸nNg s¸ch Nhµ   íc n¨m    n  1998; ChØ   Þ    th sè 20/1998/CT­ TTg  µy  ng 21/4/1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   y  ¹nh   c Th t Ch ph v ®È m s ¾p   Õp  µ  æi  íi doanh  x v® m  nghiÖp  µ   íc;Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc  Nh n   T   h d vi bµn  giao,tiÕp nhËn, xö  ýc¸ctån t¹ vÒ   µichÝnh  ña        l      i t     c doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   khis¸p nhËp,hîp nhÊt nh          sau: I. g u yªn t ¾ c c h u n g:  N 1.Quy  nh    ®Þ chung  Ò     Ëp,hîp nhÊt doanh  v s¸p nh       nghiÖp. 1.1. S¸p nhËp  doanh nghiÖp lµ tr ng hîp m ét hoÆc  nhiÒu doanh  ê nghiÖp  Ëp  µo  ét  nh v m doanh  nghiÖp kh¸ctheo  Õt  nh  ña  ¬    quy ®Þ c c quan  µ  Nh níc cã  Èm   Òn.    th quy C¸c doanh  nghiÖp  Ëp  µo  nh v doanh  nghiÖp  kh¸c gäi lµ      doanh  nghiÖp  Þ   b s¸p  Ëp, sau    nh   khis¸p  Ëp  nh kh«ng cßn  t c¸ch ph¸p  ©n. nh   Doanh  nghiÖp  Õp  Ën  ti nh c¸c doanh  nghiÖp kh¸c  Ëp  µo  äi lµ  nh v g   doanh  nghiÖp  Õp nhËn  Én  ÷nguyªn ph¸p nh©n  ò.Quy Òn  µ  Üa  ô  ©n  ù  ti   v gi       c  v ngh v d s cña  doanh nghiÖp  Þ   b s¸p  Ëp  îc chuyÓn  nh ®  giao cho doanh  nghiÖp  Õp ti   nhËn. 1.2.Hîp  Êt doanh    nh   nghiÖp  µtr ng  îp haihoÆc   Òu  l  ê h     nhi doanh  nghiÖp  hîp nhÊt thµnh  ét      m doanh  Öp  íitheo  Õt  nh  ña  ¬  ngh m  quy ®Þ c c quan  µ   íc Nh n   cã  Èm   Òn.  th quy C¸c doanh  nghiÖp tham    îp  Êt  äi lµ doanh  gia h nh g     nghiÖp  hîp  Êt,sau    îp  Êt  nh   khih nh kh«ng  cßn    t c¸ch  ph¸p  ©n.  nh Doanh nghiÖp  îc ®  thµnh  Ëp trªnc¬  ë    l     s c¸cdoanh  nghiÖp  îp nhÊt l¹ gäilµdoanh  h        i nghiÖp  íivµ  m  mang  ph¸p  ©n  íi.Quy Òn  µ  Üa  ô  ©n  ù  ña    nh m  v ngh vd s c c¸c doanh  nghiÖp  îp h  nhÊt ® îcchuyÓn     giao cho    doanh  nghiÖp  íi. m 1.3.§iÒu  Ön    Ëp,hîp nhÊt doanh    ki s¸p nh       nghiÖp  µ   íc: Nh n ­ C¸c doanh nghiÖp  éc  Ön  thu di s¸p  Ëp,  îp  Êt  nh h nh trong    s ¾p   ®Ò ¸n  xÕp  ¹doanh  l i nghiÖp  µ  íccña    é, ngµnh,Uû   nh n   c¸cB     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,   thµnh  è  ∙  îcngêicã  Èm  Òn    Öt. ph ® ®     th quy phª duy ­ ViÖc    Ëp, hîp nhÊt kh«ng  µm    s¸p nh       l suy  gi¶m  Öu  hi qu¶ kinh doanh  µ    v tÝnh  ¹nh tranh cña  c    doanh  nghiÖp  Õp nhËn  ti   hoÆc  doanh  nghiÖp  íi. m ­ Kh«ng  ùc hiÖn  Öc    Ëp, hîp nhÊt ®èi víi   th   vi s¸p nh          doanh nghiÖp  ã  Êu  cd hiÖu  ©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n  µnh÷ng  lvt tr     (l   doanh  nghiÖp kinh doanh  Þ    b thua  lçtrong hai n¨m  ªntiÕp,t×nh  ×nh  µichÝnh  ã       li     h t  kh kh¨n  n   ®Õ møc   kh«ng    tr¶ ® îc c¸c kho¶n  î ®Õ n   ¹n     n  h hoÆc   kh«ng     ¬ng  tr¶®ñ l cho  êi lao ®éng  ng     theo  tho¶  c lao  ng  µ  îp  ng  í  ®é v h ®å lao  ng  ®é trong  th¸ng  ªntiÕp).Nh÷ng  ba  li     doanh  nghiÖp  µy  n ph¶igi¶iquyÕt     theo  Ët ph¸ s¶n  Lu     doanh  nghiÖp  µ  v NghÞ  
  2. 2 ® Þnh 189/CP  µy  ng 23/12/1994  ña  Ýnh  ñ  íng  Én    µnh  Ët    c Ch ph h d thih Lu ph¸ s¶n doanh nghiÖp. 1.4.Ng êi cã  Èm       th quyÒn  quyÕt  nh   Öc  ®Þ vi s¸p  Ëp  nh hoÆc   îp  Êt h nh   doanh  nghiÖp  µ ngêi ký  Õt  nh  µnh  Ëp  l    quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  .  ñ  ôc, ®ã Th t   tr×nh tù s¸p nhËp, hîp nhÊt doanh            nghiÖp  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ¹ NghÞ   ®Þ ti  ®Þnh   è  s 50/CP  µy  ng 28/8/1996  µ v NghÞ   nh   è  ®Þ s 38/CP  µy  ng 28/4/1997   cña  Ýnh  ñ  Ò   µnh  Ëp,tæ  Ch ph v th l   chøc  ¹     Ó  µ    l igi¶ith v ph¸ s¶n  , doanh nghiÖp  Nhµ   íc. n 2.Nguyªn  ¾c  ö  ýtµichÝnh      Ëp,hîp nhÊt.   t x l    khis¸p nh     2.1. Ph ©n   nh   â    ®Þ r tr¸ch nhiÖm   ña  êi qu¶n  ý,®iÒu  µnh    c ng   l  h doanh  nghiÖp  Þ   b s¸p  Ëp,  îp  Êt  µ  nh h nh v doanh  nghiÖp  Õp  Ën,  ti nh doanh nghiÖp  míi. 2.2.Doanh    nghiÖp  Þ     Ëp, hîp nhÊt cã  b s¸p nh       tr¸chnhiÖ m   µn    b giao ®Çy     ®ñ, nguyªn  ¹ng toµn  é  µis¶n, tiÒn  èn  Ó   quyÒn  ö  ông  t  éc  tr   b t    v k c¶  sd ®Ê thu quyÒn  qu¶n  ý vµ  ö  ông  ña  l  s d c doanh  nghiÖp  ã  n   êi®iÓ m   µn  c ®Õ th   b giao  cho  doanh  nghiÖp  Õp nhËn  ti   hoÆc  doanh nghiÖp  íi. m 2.3. Doanh    nghiÖp  Õp  Ën  ti nh hoÆc   doanh  nghiÖp  íi cã  m   quyÒn  µ  v nghÜa  ô  Õp nhËn  µn  é,nguyªn tr¹ngvèn,tµis¶n,c¸c kho¶n  î ph¶ithu, v ti   to b             n     ph¶itr¶cña     doanh  nghiÖp  Þ    Ëp,hîp nhÊt. b s¸p nh     2.4.Doanh    nghiÖp  Õp  Ën  ti nh hoÆc  doanh nghiÖp  íi cã  m   tr¸chnhiÖm     thõa  Õ   µ  ö  ýnh÷ng  Ên    Ò   µichÝnh,vèn,tµis¶n,c¸c kho¶n  î ph¶i k v s l  v ®Ò v t           n    thu,ph¶itr¶cña       doanh nghiÖp  Þ    Ëp,hîp nhÊt. b s¸p nh     II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1.KiÓ m     ©n  ¹ tµis¶n.   kª ph lo     i 1.1. Doanh    nghiÖp  Þ   b s¸p  Ëp  nh hoÆc   îp  Êt  h nh ph¶i thùc  Ön  Öc    hi vi kiÓm    µn  é  µis¶n,tiÒn vèn  éc quyÒn  kª to b t       thu   qu¶n  ývµ  ö  ông  ña  l  s d c doanh  nghiÖp, x¸c ®Þnh  â  è îng  µis¶n  ùc  Õ, tµis¶n    õa,hao  ôt,m Êt     rs l t  th t     d«i th   h  m¸t;®èi  Õu      chi c¸c kho¶n  c«ng  î ph¶ithu,ph¶itr¶,x¸c ®Þnh  è  î ph¶ithu n         s n     khã  ßi,sè  ®   ph¶i tr¶kh«ng  ã  êi ® ßi,nguyªn  ©n,     c ng     nh tr¸chnhiÖ m   ña  Ëp    ct thÓ, c¸ nh©n  i  íitr ng  îp     ®è v   ê h hao  ôt m Êt  µis¶n, nî ph¶ithu  ã  ßi  h  t       kh ® theo  quy  nh  Ön  µnh;kho¸sæ   Õ   ®Þ hi h     k to¸n, Ëp b¸o c¸o tµichÝnh,x¸c®Þnh  â c¸c          l    r    vÊn    µichÝnh  ®Ò t   cßn  ån  ¹  Çn  îc xö  ý®Ó   µn  t ti c ®   l  b giao  cho  doanh nghiÖp  tiÕp  Ën  nh hoÆc  doanh nghiÖp  íi.Thêi ®iÓ m   Óm     i  Õu  m    ki kª,®è chi c«ng  î, n  lËp b¸o c¸o tµichÝnh  µthêi®iÓ m     Ëp         l    s¸p nh hoÆc   îp nhÊt doanh  h    nghiÖp. 1.2. Doanh    nghiÖp  Þ   b s¸p  Ëp  nh hoÆc   îp  Êt  h nh ph¶i cïng  íidoanh    v  nghiÖp  Õp nhËn  ti   hoÆc  doanh  nghiÖp  íiph©n  ¹  µis¶n:tµis¶n  a  Çn  m  lo i   t    ch c dïng, kh«ng cÇn  dïng, ê thanh lý, Ð m  m Êt phÈ m  chÊt;  ch  k  x¸c ®Þnh  râ  nguyªn nh©n  µ    v tr¸chnhiÖ m   ña  Ëp  Ó  µ    ©n  i víi µis¶n  Ð m,  Êt    c t th v c¸nh ®è       t k m phÈ m   Êttheo qui®Þnh  Õ     Ön  µnh. ch      ch ®é hi h ViÖc  ©n  ¹  µis¶n  Õn hµnh  ng  êivíiviÖc  Óm    µis¶n,qu¸ ph lo i   t ti   ®å th     ki kª t      tr×nh kiÓm    ©n  ¹ tµis¶n    kª ph lo i     ph¶icã  idiÖn  ña    ®¹   c doanh  nghiÖp  Õp nhËn  ti   hoÆc   doanh nghiÖp  íi vµ  m   ph¶i lËp  µnh    th biªn b¶n  ã  ÷  ý  ña  êi cã    c ch k c ng  
  3. 3 thÈm   Òn  ña  quy c doanh  nghiÖp  Þ   b s¸p  Ëp  nh hoÆc  doanh nghiÖp  îp  Êt h nh   vµ  ña  c doanh nghiÖp  Õp nhËn  ti   hoÆc  doanh  nghiÖp  íi. m 2.Bµn    giao vµ  Õp nhËn.   ti   2.1.Trªn c¬  ë      s b¸o  tµichÝnh  Ìm  c¸o    k theo   biªn b¶n  Óm     ©n  ¹  ki kª,ph lo i tµis¶n,biªnb¶n  i chiÕu    Ën         ®è   x¸cnh c¸ckho¶n  c«ng  î,doanh  n  nghiÖp  Þ    b s¸p nhËp  hoÆc  doanh  nghiÖp  îp  Êt ph¶ibµn  h nh     giao  y   ,  ®Ç ®ñ nguyªn  ¹ngkÓ   tr   c¶  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê cho  doanh nghiÖp  Õp nhËn  ti   hoÆc   doanh nghiÖp  íi m  kÌm theo ®Çy    å  ¬,chøng  õcã  ªnquan.   ®ñ h s   t   li   2.2. Doanh    nghiÖp  Õp  Ën  ti nh hoÆc   doanh nghiÖp  íi cã  m   quyÒn  µ v tr¸chnhiÖm   Õp nhËn  µn  é  µis¶n  Ó  tµis¶n    áng  Ð m   Êt  È m     ti   to b t   (k c¶    hh k m ph chÊt,kh«ng  Çn  ïng,chê    c d   thanh  ý)    l ,c¸c kho¶n c«ng  î ph¶i thu  Ó  nî n    (k c¶    ph¶i thu  ã  ßi),c¸c kho¶n  î ph¶i tr¶ vµ      kh ®    n      c¸c kho¶n  ç luü  Õ   ña  l  k c doanh  nghiÖp  Þ    Ëp  b s¸p nh hoÆc   doanh  nghiÖp  îp nhÊt. h  2.3.Sau    ∙  µn    khi ® b giao  µis¶n  µ  î,viÖc  ö  ý nh÷ng  ån  ¹  Ò   µi t  v n  x l  t ti t   v s¶n,c«ng  î,lçluü kÕ   éc tr¸chnhiÖ m   ña    n       thu     c doanh  nghiÖp  Õp nhËn  ti   hoÆc   doanh nghiÖp  íi. m 2.4.Thêi ®iÓ m   µn      b giao  µ  Õp  Ën  µis¶n  v ti nh t  theo  êi®iÓ m   Óm     th   ki kª tµis¶n  Öc ký      (vi   biªnb¶n  µn  b giao cã  Ó  Ë m   ¬n  ng    th ch h nh kh«ng    th¸ng qu¸ 1    sau  êi®iÓ m   Óm     th   ki kª).Trong  êigian cha  µn  th     b giao,doanh    nghiÖp  Þ     b s¸p nhËp  hoÆc  doanh  nghiÖp  îp nhÊt cã  h    tr¸chnhiÖ m     b¶o  qu¶n  µn  é  µis¶n  to b t   kh«ng      áng,hao  ôt,m Êt  ®Ó h h   h  m¸t. 2.5.ViÖc  µn    b giao  µ  Õp  Ën  v ti nh ph¶ilËp      biªn b¶n  ã  ÷  ý  ña  êi c ch k c ng   ®¹i Ön cã  thÈm  quyÒn  cña doanh nghiÖp bÞ  s¸p nhËp  hoÆc  doanh   di nghiÖp  îp  Êt  µ  ña  h nh v c doanh  nghiÖp  Õp  Ën  ti nh hoÆc  doanh nghiÖp  íi. m  §¹idiÖn  ã  Èm     c th quyÒn  bªn  µn  b giao  µ Gi¸m  c  µ  Õ   l  ®è v k to¸n tr ng  ña   ë c doanh  nghiÖp  Þ     Ëp  b s¸p nh hoÆc  doanh  nghiÖp  îp  Êt;§¹idiÖn  ã  Èm   h nh     c th quyÒn  ña  c bªn  Õp  Ën  µ gi¸m  c  µ  Õ   ti nh l  ®è v k to¸n tr ng  ña    ë c doanh  nghiÖp  tiÕp nhËn    hoÆc  doanh nghiÖp  íi. m 3.Xö  ýnh÷ng  ån t¹ cña    l  t    i doanh  nghiÖp  Þ    Ëp, doanh  b s¸p nh   nghiÖp  îp h  nhÊt. 3.1.Xö  ýtån t¹ tr ckhibµn    l      í     i giao: Trong  qu¸  ×nh  Óm     ©n   ¹  µis¶n, ®èi  Õu  tr ki kª, ph lo it     chi x¸c  Ën    nh c¸c kho¶n  c«ng  î,doanh  n  nghiÖp  Þ   b s¸p  Ëp  nh hoÆc  doanh nghiÖp  îp  Êt h nh   ph¶i tiÕn  µnh  ö  ý ngay  ÷ng  ån  ¹  éc  ¹m    µ    h x l  nh t t ithu ph vi v quyÒn   ¹n  ña  hc doanh  nghiÖp  íc khi bµn  tr     giao  cho doanh nghiÖp  Õp  Ën  ti nh hoÆc  doanh  nghiÖp  íi: m ­ §èivíic«ng  î ph¶ithu:thu håingay  ÷ng       n        nh kho¶n  î ®Õ n   ¹n  ã  Ó  n  h c th thu  åi ® îc;x¸c ®Þnh  â  h     r nguyªn  ©n  µ  nh v tr¸chnhiÖ m   ña  Ëp  Ó, c¸ nh©n    c t th     ®èi  íinh÷ng  v  kho¶n  î ph¶ithu  ã  ßi;Xö   ýngay    n    kh ®   l   c¸c kho¶n ph¶ithu  ã    kh ® ßi  ã      ph¸p lýtheo c¬  Õ   µichÝnh  Ön  µnh. c ®ñ c¨n cø       ch t   hi h ­ §èivíi µis¶n        t hao  ôt,m Êt      nh  â nguyªn nh©n, tr¸chnhiÖm   h  m¸t:x¸c®Þ r        tËp  Ó,c¸ nh©n  µ    Çu  ¬ng  ù  th     v yªu c ® s ph¶ibåith ng      ê theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p   luËt.§èi víitµis¶n        hao  ôt,m Êt    ã  h  m¸t c mua   b¶o  Ó m   hi ph¶ilµm  Öc  íic¬    vi v   quan b¶o  Ó m       nh  hi ®Ó x¸c ®Þ møc   åi th ng. Kho¶n  b  ê   chªnh  Öch  ÷a gi¸trÞ l gi       tæn  Êtvµ  è  Òn båith ng    îcxö  ýtheo c¬  Õ   µichÝnh  Ön  µnh. th   s ti     ê thu ®   l     ch t   hi h
  4. 4 ­Thùc  Ön  Öc  îng b¸n    hi vi nh   hoÆc   thanh  ýngay  ÷ng  µis¶n  Ð m,  Êt  l  nh t  k m phÈ m   Êt,kh«ng  Çn  ïng,chê  ch   c d   thanh  ý®Ó   håivèn. Thñ  ôc thanh  ý, l  thu      t  l  nhîng b¸n  µis¶n  µ  ö  ýkho¶n    t  v x l  chªnh  Öch  ÷a sè    Ò   îng b¸n,thanh  l gi   thu v nh     lýtµis¶n     sau    õ®i    Þcßn  ¹cña  µis¶n  µ    Ý  îng b¸n thanh  ý khitr   gi¸tr   l  i t  v chiph nh     l  thùc hiÖn    theo qui®Þnh  Ön  µnh.    hi h Tµi s¶n    hao  ôt m Êt  h  m¸t,kÐ m   È m   Êt,nî ph¶ithu  ã  ßi  a      ph ch       kh ® ch ®ñ c¨n cø  ö  ýph¶ibµn    x l    giao cho    doanh  nghiÖp  Õp nhËn  ti   hoÆc  doanh nghiÖp  míi.Tr¸ch nhiÖ m   i  íinh÷ng  ån  ¹  µy  éc      ®è v   t ti n thu Gi¸m  c, kÕ     ëng  µ  ®è   to¸n tr v ngêi cã  ªnquan  ña    li   c doanh  nghiÖp  Þ   b s¸p  Ëp  nh hoÆc  doanh nghiÖp  îp h  nhÊt. 3.2.Xö  ýc¸ctån t¹ sau    µn    l        i khib giao: a)  èi víitµis¶n  §    hao  ôt, m Êt  h  m¸t: Doanh    nghiÖp  Õp  Ën  ti nh hoÆc   doanh nghiÖp  íicã  m   tr¸chnhiÖ m   Õp  ôc xö  ýtheo  ¬  Õ   ö  ýtµichÝnh    ti t   l   c ch x l     hiÖn  µnh: h ­§¬ng  ù  ©y      s g ra hao  ôt,m Êt  h  ph¶ibåith ng.    ê ­ Yªu  Çu  c c«ng    ty b¶o  Ó m   åi th ng  ®èi víitµis¶n  ã  hi b  ê (     c mua     b¶o hiÓ m). ­LÊy  ü  ù    qu d phßng  µichÝnh  ﮾ p. t  b  ­ H¹ch    µo    Ý    to¸nv chiph kinh doanh  Õu    n sau    ∙  ö  ýb»ng    ån  khi® x l   c¸cngu nãitrªnkh«ng  .    ®ñ b)  èi víitµis¶n  Ð m,  Êt  È m   Êt,kh«ng  Çn  ïng,chê  §    k m ph ch   c d   thanh  ý: l  Doanh  nghiÖp  Õp nhËn  ti   hoÆc  doanh nghiÖp  íitiÕn hµnh  îng b¸n,thanh  m    nh     lý ngay      ®Ó thu  åi vèn. Thñ   ôc  h    t thanh  ý,nhîng  l  b¸n  theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh. Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a  è  l gi s thu  µ    Þ cßn  ¹ cña  µis¶n  Ó   chi v gi¸tr   li   t  k c¶    phÝ  thanh  ýnhîng b¸n xö  ýtheo c¬  Õ   µichÝnh  Ön  µnh. l      l    ch t   hi h c)  èi víic¸c  §   kho¶n  ph¶i tr¶:Doanh     nghiÖp  Õp  Ën  ti nh hoÆc   doanh  nghiÖp  íicã  Üa  ô  m   ngh v thanh      to¸nc¸c kho¶n  î ph¶itr¶cho    ñ  î theo  n     c¸c ch n   cam   Õt,kÓ   nî thuÕ  µ    k   c¶    v c¸ckho¶n  îng©n  n  s¸ch,nî c¸n bé        c«ng  ©n  nh viªn,   hoÆc   ö  ýtheo  Õ     Ön  µnh. Nh÷ng  x l  ch ®é hi h   kho¶n  î ph¶itr¶kh«ng  ã  êi n     c ng   ® ßi  îch¹ch to¸nvµo    Ëp  Êt th ng. ®     thu nh b   ê d)  èi víic¸c  §   kho¶n ph¶i thu: Doanh      nghiÖp  Õp  Ën  ti nh hoÆc   doanh  nghiÖp  íi cã  m   tr¸chnhiÖ m     theo  âi,®«n  c  d  ®è thu  åi c¸c kho¶n  î ph¶i thu h    n     theo  éi dung    n  biªn b¶n  i  Õu    Ën  î vµ    ®è chi x¸c nh n   biªn b¶n  µn  b giao.Doanh    nghiÖp  îctrÝch lËp vµ  ¹ch to¸nvµo    Ý  ®    h     chiph kinh doanh    kho¶n  ù  d phßng  íi v  c¸c kho¶n    ph¶ithu  ã  ßi  Ën  µn    kh ® nh b giao.C¸c    kho¶n  î ph¶ithu  n    kh«ng    thu håi® îcxö  ýtheo chÕ     Ön  µnh.     l    ®é hi h ®)  èi víic¸c kho¶n  ç:Doanh  §     l  nghiÖp  Õp  Ën  ti nh hoÆc  doanh  nghiÖp  míi® îctiÕp tôcchuyÓn          c¸ckho¶n  çtiÕp nhËn  ña    l    c c¸cdoanh  nghiÖp  Þ    b s¸p nhËp  hoÆc  doanh  nghiÖp  îp nhÊt sang  h    n¨m sau theo  Ët®Þnh.  êigian lu   Th     chuyÓn  ç® îc tÝnh  õ thêi®iÓ m   Ën  µn  l    t    nh b giao.Trong  êigian    th   chuyÓn  ç l  theo  Ët ®Þnh  îc bï ®¾ p   lu   ®    b»ng  î nhuËn  íc thuÕ. Sè   ç cßn  ¹  l i tr     l  li sau  êi th   gian ® îcchuyÓn  çtheo luËt®Þnh  îcb﮾ p      l     ®    b»ng  înhuËn  l i sau  Õ. thu III.Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c d o a n h  n g hi Ö p  k hi s¸p n h Ë p, h î p n h Ê t  
  5. 5 1.§èivíi      doanh  nghiÖp  Þ    Ëp,doanh  b s¸p nh   nghiÖp  îp nhÊt. h  ­ Ngay    sau    Ën  îc quyÕt  nh  nhËp, hîp  Êt  ña  ¬  khinh ®  ®Þ s¸p    nh c c quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn, doanh  n   th quy   nghiÖp  Þ    Ëp  b s¸p nh hoÆc   doanh  nghiÖp  îp h  nhÊt ph¶itiÕn hµnh        ngay  Öc  Óm    ©n  ¹ tµis¶n,®èi chiÕu    Ën  vi ki kª,ph lo i        x¸cnh c¸c kho¶n    c«ng  î vµ  µm    ñ  ôc cÇn  Õttheo    nh    Þp  êi n   l c¸c th t   thi   qui ®Þ ®Ó k th   bµn giao cho    doanh  nghiÖp  Õp nhËn  ti   hoÆc  doanh nghiÖp  íi. m ­ N Õu     doanh nghÖp  kh«ng  ùc  Ön  Öc  Óm     ©n  ¹  µis¶n, th hi vi ki kª,ph lo i   t   ®èi  Õu    Ën  chi x¸c nh c«ng  î ®Ó   × ho∙n  n  tr   hoÆc   Ðo  µi thêigian  µn  k d    b giao  g©y  ã  kh kh¨n  cho  iÒu  µnh  µ  ¹t ®éng  ña  ® h v ho   c doanh  nghiÖp  Õp  Ën  ti nh hoÆc   doanh  nghiÖp  íi,lµm  m  tæn  Êt tµis¶n  ña  th     c doanh  nghiÖp  ×  th gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp  Þ   b s¸p  Ëp  nh hoÆc  doanh nghiÖp  îp  Êt  h nh ph¶i hoµn   toµn  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   ÷ng    tr   lu   nh tæn  Êt do  Ë m   µn  th   ch b giao   g©y ra. ­ Trong  êigian cha  µn    th     b giao,doanh    nghiÖp  Þ     Ëp, hîp nhÊt cã  b s¸p nh       tr¸chnhiÖm     b¶o  qu¶n  µn  é  µis¶n  ña  to b t   c doanh  nghiÖp,kh«ng      áng,   ®Ó h h   hao  ôt m Êt  h  m¸t.M äi    hao  ôt,m Êt    µis¶n  h  m¸t t   trong thêigian  a  µn     ch b giao,   Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  Þ   b s¸p  Ëp  nh hoÆc  doanh  nghiÖp  îp  Êt  Þu  h nh ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.   tr     2.§èivíi      doanh  nghiÖp  Õp nhËn,doanh  ti     nghiÖp  íi. m ­ Doanh    nghiÖp  Õp  Ën  ti nh hoÆc   doanh  nghiÖp  íiph¶icïng víidoanh  m       nghiÖp  Þ     Ëp  b s¸p nh hoÆc   doanh  nghiÖp  îp nhÊt kiÓm    ©n  ¹  µis¶n  h    kª,ph lo i   t ®ång  êitiÕp  Ën  µn  é  µis¶n  ña  th   nh to b t   c doanh  nghiÖp  Þ   b s¸p  Ëp  nh hoÆc   hîp nhÊt bµn      giao. ­  Þu   Ch tr¸ch nhiÖm   Õp  Ën  µn  é, nguyªn  ¹ng vèn, tµis¶n, c¸c   ti nh to b   tr         kho¶n  îph¶ithu,c¸ckho¶n  îph¶itr¶cña  n       n     doanh  nghiÖp  Þ    Ëp  b s¸p nh hoÆc   doanh  nghiÖp  îp  Êt;®ång  êiph¶ithõa  Õ   µ  ö  ýnh÷ng  Ên    Ò   h nh   th     k v x l  v ®Ò v tµichÝnh  ña    c doanh  nghiÖp  Þ     Ëp  b s¸p nh hoÆc  doanh nghiÖp  îp nhÊt bµn  h    giao theo qui®Þnh  Ön  µnh.      hi h ­ ViÖc  Õp nhËn  µn    ti   b giao tµis¶n     kh«ng  ng  íi ùc tÕ  ©y  Êttho¸t ®ó v   th   g th     vÒ   µis¶n  ña  t  c doanh  nghiÖp  × Gi¸m  c, kÕ     ëng  ña  th   ®è   to¸ntr c doanh  nghiÖp  tiÕp  Ën  nh hoÆc  doanh nghiÖp  íi vµ      ©n  ã  ªnquan  m   c¸c c¸ nh c li   ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m  åith ng  Öth¹i.   b   ê thi   III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Trong    15  k t  k  qu¸ tr×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    ¬        cv   ®Ò ngh c¸cc quan,doanh    nghiÖp  Þp  k thêiph¶n    íi é  µichÝnh      ¸nh v   T   B ®Ó nghiªncøu    xem  Ðt,híng dÉn    x    bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2