intTypePromotion=1

Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
166
lượt xem
27
download

Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  x∙ h éi  Sè 14/2003/TT­B L § T B X H    g µ y  30  th¸ng 5  n¨ m   n 2003  H í ng d É n  th ù c  Ö n  m é t  è  ® i Ò u  c ñ a N g h Þ  ® Þ n h   hi s s è 114/2002/N§­C P   n g µ y   31 th¸ng 12 n¨ m  2002 v Ò   Ò n l¬ n g   ti ® è i víi g êi lao ® é n g   µ m   Ö c trong    n l vi c¸c d o a n h  n g hi Ö p  c ã   è n ® Ç u  t  v n íc n g o µ i  µ  c ¬  q u a n, t æ  c h ø c   v n íc n g o µ i  o Æ c  q u è c t Õ  t¹iVi Ö t N a m h   Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­   µy  th¸ng 12  CP ng 31    n¨m  2002  cña  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   ®Þ chiti   h   thih m s® cB LuËt Lao  ng  Ò   Òn l ng,sau      æi    Õn  íi é, ngµnh  ªnquan,    ®é v ti  ¬   khitrao® ý ki v     B li   binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn  Ò   Òn l ng  i víi Bé   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th   X∙      th   v ti  ¬ ®è     ngêilao®éng  µm  Öc     l vi trong c¸cdoanh     nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  ¬  c v ®Ç tn    c quan,tæ    chøc  ícngoµihoÆc   èc  Õ  ¹ ViÖtNam     n    qu t t   i   nh sau: I. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g  §   èit ng,ph¹m      ông  Òn l ng  §  î   vi¸p d ti  ¬ theo  quy  nh  ¹ Th«ng   µy  µng­ ®Þ t  i tn l   êilao®éng  µm  Öc     l vi theo chÕ     îp ®ång    ng    ®é h   lao®é trong c¸ctæ      chøc  sau: 1/ Doanh    nghiÖp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  th l v ho   theo  Ët  Çu   íc ngoµi t¹ Lu § tn      i ViÖtNam;   2/ Ng ©n   µng  ªndoanh  íiníc ngoµi,chinh¸nh  ©n  µng  ªndoanh    h li   v       ng h li   víi ícngoµivµ  chøc  Ýn  ông  ªndoanh,tæ     n   tæ  td li     chøc  Ýn  ông  td 100%   èn  íc v n  ngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖtNam;    t  i   3/ Nhµ   Çu  Çu  Ýnh, thÇu  ô) cña  ícngoµinhËn  Çu      th (th ch   ph   n    th c¸c c«ng  tr×nh t¹ ViÖtNam;    i   4/ C¬     quan  idiÖn  ¹igiao,c¬  ®¹   ngo     quan    ù  íc ngoµi,c¬  l∙nhs n     quan  i ®¹   diÖn    chøc  èc  Õ  éc  Ö   èng  c¸c tæ  qu t thu h th Liªn Hîp  èc, c¸c tæ    qu     chøc    khu vùc, tiÓu    khu  ùc  ã  v c thuª lao  ng,  õ tr ng  îp  Òu  c quèc  Õ  µ   íc   ®é tr   ê h §i í   tm n  Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   ký  Õt  ho x∙ h   ngh Vi     k hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh   ®Þ kh¸c; 5/ V¨n    phßng  i diÖn    ¬  ®¹   c¸c c quan th«ng  Ên, b¸o  Ý,  t  ch ph¸tthanh  µ    v truyÒn  ×nh  ícngoµi; h n  6/ V¨n    phßng  idiÖn  µ  phßng  ù  cña    chøc    Ýnh  ®¹   v v¨n  d ¸n  c¸c tæ  phi Ch phñ  ícngoµi; n  7/V¨n    phßng    ù    ícngoµi,   c¸cd ¸n n     nh¸nh  chi c«ng    ícngoµi,   tyn     phßng  v¨n ®¹idiÖn    chøc: kinh tÕ, th ng  ¹i,tµichÝnh, ng©n  µng, b¶o  Ó m,    c¸c tæ       ¬ m       h   hi khoa  äc    ü  Ët,v¨n ho¸,gi¸odôc,y  Õ,tvÊn  h ­ k thu           t    ph¸p luËtcña  ícngoµi;Chi    n     nh¸nh  chøc  Ëts  ícngoµi® îcphÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam; tæ  lu   n      ho   t  i   8/ Ng êinícngoµihoÆc   êiViÖt Nam   nh      ícngoµil trót¹ ViÖt        ng     ®Þ cë n    u    i     Nam   ã      ng. c thuªlao®é
 2. 2 (C¸c doanh    nghiÖp,c¬    quan,®¬n  Þ, tæ    v   chøc,c¸ nh©n     nªu    îcgäi trªn®     t¾tlµdoanh     nghiÖp,c¬    quan). II. ¬ n g  t èi  L  thi Ó u Møc ¬ng  èithiÓu  l t  theo  Òu    §i 4, NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­   i víi CP ®è     lao ®éng  µm    l c«ng  Öc  vi gi¶n  n  Êt  a  ®¬ nh (ch qua  o  ¹o)víi®iÒu  Ön    ®µ t     ki lao ®éng  ×nh  êng  b th trong doanh    nghiÖp,c¬    quan  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: 1/ Møc  ¬ng  èithiÓu  Ön  µnh    l t  hi h quy  nh  µ    ®Þ v tr¶b»ng  Òn  ång  Öt ti § Vi   Nam  theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 708/1999/Q§­ BL§TBXH   µy  th¸ng6  ng 15    n¨m 1999  cña  é  ëng  é  B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi, Õp tôc® îc¸p dông  i víi   X∙    ti         ®è     doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,   hîp doanh,cô  Ó    c v ®Ç tn     bªn    c¸c   th nh sau: a)  Kh«ng  Êp  ¬n  th h 626.000  ng/th¸ng,¸p  ông  i  íidoanh  ®å  d ®è v   nghiÖp  ®ãng    a   µn    Ën  ña  µnh  è  µ   éi  µ    Ën  ña  µnh  trªn®Þ b c¸c qu c th ph H N v c¸c qu c th phè  å   Ý   H Ch Minh; b) Kh«ng  Êp  ¬n  th h 556.000  ng/th¸ng,¸p  ông  i  íidoanh  ®å  d ®è v   nghiÖp  ®ãng    a  µn    Ön  ña  µnh  è  µ   éi vµ    Ön  ña  µnh  trªn®Þ b c¸chuy c th ph H N   c¸chuy c th phè  å   Ý   H Ch Minh; c¸c quËn  ña  µnh  è       c th ph H¶i Phßng, thµnh  è    ph Biªn Hoµ     vµ  µnh  è  òng  µu; th ph V T c) Kh«ng  Êp  ¬n    th h 487.000  ng/th¸ng,¸p  ông  i  íidoanh  ®å  d ®è v   nghiÖp  ®ãng    a  µn    Ön, tØnh,thµnh  è  trªn®Þ b c¸chuy     ph cßn  ¹ ; li d) §èivíi ét  è       m s doanh  nghiÖp  ng    a  µn  ã  ®ã trªn®Þ b kh kh¨n,h¹ tÇng  ¬     c së  Êp  Ð m   th k (ngoµiph¹m      viquy  nh  ¹  Õta, b  ®Þ t i     nªu  ti trªn)cÇn    ph¶i¸p dông     møc  l ng  tèi ¬  thiÓu thÊp h¬n  (tõ 417.000 ®ång/th¸ng ®Õ n  díi  487.000  ®ång/th¸ng) th×  ñ   Þch  û     Ch t U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è   ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ cho  Ðp    ông  ph ¸p d trong m ét  êigian nhÊt   th       ®Þnh. 2/ Møc ¬ng  èithiÓu  Ön  µnh    l t  hi h theo  quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 385/ L§TBXH­Q§   µy  th¸ng 4  ng 01    n¨m  1996  ña  é   ëng  é   c B tr B Lao  ng  Th¬ng  ®é –  binh  µ  héi tiÕp  ôc ® îc ¸p  ông  i  íic¬  v X∙    t    d ®è v   quan, tæ    chøc  íc ngoµi,tæ  n    chøc  èc  Õ  ¹ ViÖtNam    qu t t   i   . 3/  C¨n  vµo  cø  n¨ng  Êt  su lao  ng,  Öu  ®é hi qu¶ s¶n  Êt, kinh  xu   doanh,   doanh nghiÖp,c¬    quan  îc quyÒn  nh  ®  ®Þ møc ¬ng  èithiÓu  l t  cao  ¬n  h møc  ­l ¬ng  èithiÓu  Nhµ   ícquy  nh  ¹  iÓ m     nªu    µm    tr¶l ng  t  do  n  ®Þ ti® 1, 2  trªnl c¨n cø   ¬ cho  êilao®éng. ng       III.T h a n g  l¬ n g, b ¶ n g  l¬ n g  v µ  p h ô  c Ê p  l¬ n g   1/ Thang ¬ng, b¶ng ¬ng    l   l theo kho¶n      Òu  cña  1, 3, §i 5  NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­   îcquy  nh  ô  Ó    CP ®   ®Þ c th nh sau:   a) Doanh    nghiÖp,c¬    quan  ã  c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng    xd thang ¬ng,b¶ng ­ l   l ¬ng, tiªuchuÈn  Êp  Ëc  ü  Ëtc«ng  ©n,     c b k thu   nh chøc danh, tiªuchuÈn     chuyªn  m«n, nghiÖp  ô    v viªnchøc  µm  ¬  ë  ý  Õt  îp ®ång    ng  µ  l cskk h  lao ®é v tho¶  clao í   
 3. 3 ®éng  Ëp  Ó,x¸c®Þnh  ü ¬ng,tr¶l ng  µ    Õt    Õ     t th     qu l    ¬ v gi¶i quy c¸cch ®é kh¸ccho    ngêilao®éng.      ViÖc  ©y  ùng  x d thang ¬ng, b¶ng ¬ng  l   l ph¶i b¶o  ¶m     ® nguyªn  ¾c    t quy ®Þnh  ¹ kho¶n    Òu    ti  1,§i 5,NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­ CP,  doanh  nghiÖp,c¬    quan  ùa chän  ¬ng  l  ph ph¸p  ¹  ô  ôc sè  kÌm  t iph l   1  theo Th«ng   nµy  t hoÆc     ¸p dông    ¬ng  c¸cph ph¸p kh¸cphïhîp ®Ó   ©y  ùng        x d thang ¬ng,b¶ng ¬ng. l   l b) Khi x©y  ùng  µ     d v ban  µnh  h thang ¬ng, b¶ng ¬ng, doanh  l   l   nghiÖp,c¬    quan ph¶i tham    kh¶o    Õn  ý ki Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc   Ban   chÊp  µnh  h c«ng  oµn  ©m  êivµ  ® l th   c«ng  è  b c«ng  khaitrong doanh      nghiÖp,c¬    quan  íckhi¸p dông. tr         c)Doanh    nghiÖp,c¬    quan  ph¶i®¨ng  ý  Ö   èng    k h th thang ¬ng,b¶ng ¬ng  l   l víic¬    quan  qu¶n  ýnhµ  íc vÒ     ng  l  n   lao ®é tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  ¬idoanh  n  nghiÖp,c¬    quan  ng  ôsë  Ýnh  ®ã tr   ch trong vßng  ét    m th¸ng kÓ     tõ ngµy    thang ¬ng,b¶ng ¬ng  îcc«ng  è    ông.Hå   ¬  l   l ®  b ¸p d   s bao  å m   g c«ng    v¨n ®Ò   Þ   ¨ng  ý,kÌm  ngh ® k  theo  Ö   èng  h th thang ¬ng, b¶ng ¬ng  l   l doanh  nghiÖp,  c¬ quan  ∙  ©y  ùng. ®x d 2/Phô  Êp ¬ng:   cl Ngoµi viÖc  ©y  ùng    x d thang ¬ng, b¶ng ¬ng  l   l theo quy  nh   ®Þ nªu trªn,   doanh nghiÖp,c¬    quan  îcquyÒn  ®  quy  nh    ®Þ c¸c kho¶n  ô  Êp ¬ng  ph c l hoÆc   ¸p dông  Õ     ô  Êp ¬ng  ChÝnh  ñ    ch ®é ph c l do  ph quy  nh  i víi ®Þ ®è    doanh  nghiÖp  nhµ  íc®Ó     n   tr¶cho  êilao®éng. ng       IV. Þ n h  m ø c  lao ® é n g  § §Þnh  møc    ng  lao ®é theo kho¶n      Òu    2, 3, §i 5, NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/ N§­CP   îcquy  nh  ô  Ó    ®  ®Þ c th nh sau: 1/ Doanh    nghiÖp,c¬    quan  ã  c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng  Ö   èng    xd h th møc     lao ®éng      nh  Õ   ¹ch    ng, tæ  ®Ó x¸c ®Þ k ho lao ®é   chøc,sö  ông    ng  µ   ­  d lao ®é v tr¶l ¬ng cho  êi lao  ng.  Öc  ©y  ùng  ng   ®é Vi x d møc   lao  ng  ®é ph¶i b¶o  ¶m       ® c¸c nguyªn t¾c    quy  nh  ¹ kho¶n    Òu    ®Þ t  i 2,§i 5,NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­CP. 2/ViÖc  ©y  ùng    xd møc    ng  îcthùc hiÖn    lao®é ®     nh sau: a) Doanh    nghiÖp,c¬    quan  µnh  Ëp Héi ®ång  nh  th l    ®Þ møc    ng    lao ®é ®Ó tæ chøc  ©y  ùng  x d hoÆc   µ  r so¸t,®iÒu    chØnh, bæ     sung  Ö   èng  h th møc     lao ®éng  dông  ¸p  trong doanh    nghiÖp, c¬    quan. Thµnh  Çn  éi ®ång  å m   ã    ph h  g c Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp,c¬    quan,m ét  è  µnh    ã      s th viªnc ®ñ n¨ng  ùc,tr×nh ®é   l    chuyªn  m«n,  ü  Ët,nghiÖp  ô  Gi¸m  c  ùa  än  µ  i diÖn  k thu   v do  ®è l ch v ®¹   Ban  chÊp  µnh  h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc   Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ©m  êi ® l th . b) C¨n  vµo  ùc  Õ  chøc  cø  th t tæ  s¶n  Êt, tæ  xu   chøc  lao  ng,  ®é doanh  nghiÖp,c¬    quan lùa chän  ¬ng     ph ph¸p x©y  ùng    d møc    ng  ¹ phô  ôcsè  lao ®é t i   l  2  Ìm  k theo  Th«ng   nµy  t hoÆc   dông    ¬ng  ¸p  c¸c ph ph¸p  ©y  ùng  x d møc     lao ®éng  kh¸c phï hîp ®Ó   ©y  ùng      xd møc    ng  lao ®é b¶o  ¶m     ® c¸c nguyªn t¾c      nªu trªn. c) H»ng    n¨m doanh nghiÖp, c¬    quan  chøc  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc tæ  ® gi¸t h th   hiÖn møc    ng    öa  æi, bæ   lao ®é ®Ó s ®   sung cho  ï hîp víitæ  ph       chøc  s¶n  Êt, xu   tæ chøc    ng. N Õ u   lao®é   møc    ng  ùc hiÖn  Êp  ¬n    lao®é th   th h 5% hoÆc   cao  ¬n  h
 4. 4 15%   víimøc   îc giao,th×  so    ®    trong thêih¹n  th¸ng,doanh     3    nghiÖp, c¬    quan  ph¶ixem   Ðt,®iÒu    x  chØnh  ¹cho  ïhîp. l  i ph     3/ Khi x©y  ùng, ®iÒu     d   chØnh, bæ     sung møc     ng, doanh  lao ®é   nghiÖp,  c¬  quan ph¶itham      kh¶o    Õn  ý ki Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc  Ban  chÊp  µnh  h c«ng  oµn  ©m  êivµ  ® l th   c«ng  è  b c«ng  khaitrong doanh      nghiÖp,c¬    quan. V. C h Õ  ® é  tr¶ l¬ n g 1/H×nh    thøc tr¶l ng:    ¬ H×nh thøc   ¬ng theo  Òu    tr¶ l §i 7, NghÞ   nh   è  ®Þ s 114/2002/N§­   îc CP ®   quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th nh sau:  a) TiÒn ¬ng    l theo thêigian (theo th¸ng,theo  Çn,theo ngµy           tu     hoÆc   theo  giê),¸p  ông  i víinh÷ng  êi lµm   d ®è     ng   c«ng    t¸cqu¶n  ý,chuyªn m«n,  ü  Ët, l    k thu   nghiÖp  ô;nh÷ng  êilµm    v  ng   c¸c c«ng  Öc  vi theo  ©y  d chuyÒn  c«ng  Ö,    ngh m¸y m ãc  ÕtbÞ   µ  ÷ng  êilµm    thi   v nh ng   c¸c c«ng  Öc  µ    ¬ng  êigian cã  Öu  vi m tr¶l th     hi qu¶  ¬n    ×nh  h c¸ch thøc tr¶l ng     ¬ kh¸c.   b) TiÒn ¬ng    l theo s¶n  È m,    ông  i víi   ©n    ph ¸p d ®è     nh c¸ hoÆc   Ëp  Ó  êi t th ng   lao ®éng,    c¨n  vµo  cø  møc     µn  µnh  è îng,chÊt l ng  ®é ho th sl    î s¶n  È m   îc ph ®  giao.  c)  Òn ¬ng  Ti l kho¸n, ¸p  ông  i  íic¸  ©n    d ®è v   nh hoÆc   Ëp  Ó  êi lao t th ng     ®éng, c¨n cø  µo  èil ng,chÊtl ng c«ng  Öc  µ  êigian ph¶ihoµn  µnh.     v kh  î    î   vi v th       th   C¨n  c¸c h×nh  cø    thøc   ¬ng  tr¶l nªu  trªn,  doanh  nghiÖp,c¬    quan  ùa chän  l  h×nh  thøc   ¬ng  ï hîp  íitÝnh  Êt c«ng  Öc  µ  iÒu  Ön  tr¶l ph   v  ch   vi v ® ki s¶n  Êt, xu   kinh doanh, g ¾n   Òn ¬ng  íikÕt    ti l v  qu¶  c«ng  Öc, b¶o  ¶m   vi   ® khuyÕn  Ých  kh ngêilao ®éng  ©ng     n cao  Öu  hi qu¶,n¨ng  Êt lao ®éng. ViÖc  ùa chän    su       l  hoÆc   thay ® æi  ×nh    h thøc tr¶l ng     ¬ ph¶ithÓ  Ön    hi trong hîp ®ång    ng  µ     lao®é v tho¶ ­   íclao®éng  Ëp  Ó.    t th 2/Tr¶ ¬ng  µm   l l thªm  ê: gi Tr¶ ¬ng    êilao ®éng  µm  l khing     l thªm  ê theo kho¶n    vµ    Òu    gi     1, 2  3, §i 10, NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­   îcquy  nh  ô  Ó    CP ®   ®Þ c th nh sau: a)  èi víilao ®éng   ¬ng  §     tr¶l theo  êigian,n Õu  µm  th     l thªm  µigiê tiªu ngo       chuÈn th× doanh     nghiÖp,c¬    quan ph¶itr¶l ng  µm     ¬ l thªm  ê theo  gi   c¸ch tÝnh    sau: TiÒn ¬ng  l = TiÒn ¬ng  l x 150%   hoÆc   x Sè   ê gi     µm  l thªm  ê gi giêthùc tr¶       200%   µm  l thªm   hoÆc  300% Trong  : ®ã ­ TiÒn ¬ng  ê thùc tr¶® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  Òn ¬ng  ùc tr¶cña    l gi         trªnc s ti l th     th¸ngm µ   êilao®éng  µm    ng     l thªm  ê (trõtiÒn l ng  µm  gi      ¬ l thªm  ê,tiÒn l ng    gi    ¬ tr¶ thªm    µm  Öc  µo  khil vi v ban  ªm,  Òn th ng  µ    ® ti   ë v c¸ckho¶n    Ëp  thu nh kh¸ckh«ng   
 5. 5 cã  Ýnh  Êt l ng) chiacho  è  ê thùc tÕ  µm  Öc  t ch  ¬     s gi     l vi trong th¸ng(kh«ng  Ó   è      ks giê lµm    thªm) nhng    kh«ng  qu¸ 208  ê,®èi  íic«ng  Öc  ã  iÒu  Ön    gi   v  vi c ® ki lao ®éng,  m«i  êng  ®éng  ×nh  êng  tr lao  b th hoÆc  156  ê,®èi  íic«ng  Öc  ã  gi   v  vi c ®iÒu  Ön    ng  Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹i  ki lao®é ® bi   nh   h, nguy  Ó m.  êng  îp tr¶ hi Tr h   l ng  µy, th×  Òn ¬ng  ê thùc tr¶® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  Òn ¬ng  ùc ¬ ng   ti l gi         trªnc s ti l th   tr¶cña  µy  µm  Öc    õtiÒn ¬ng  µm    ng l vi ®ã (tr   l l thªm  ê,tiÒn ¬ng    gi   l tr¶thªm    khi lµm  Öc  µo  vi v ban  ªm,  Òn th ng  µ    ® ti   ë v c¸ckho¶n    Ëp  thu nh kh¸ckh«ng  ã  Ýnh    ct chÊt l ng) chiacho  è  ê thùc tÕ  µm  Öc   ¬     s gi     l vi trong ngµy   (kh«ng  Ó   è  ê lµm  k s gi   thªm) nhng    kh«ng    giê,®èi víi qu¸ 8        c«ng  Öc  ã  iÒu  Ön    ng, m«i  ­ vi c ® ki lao ®é   tr êng    ng  ×nh  êng  lao ®é b th hoÆc   giê,®èi  íic«ng  Öc  ã  iÒu  Ön    6    v  vi c ® ki lao ®éng  Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹i  ® bi   nh   h, nguy  Ó m; hi ­   Møc  150%,    ông  i víi êlµm  ¸p d ®è       gi thªm  µo  µy  êng; v ng th ­ Møc   200%,  dông  i  íigiê lµm      ¸p  ®è v     thªm  µo  µy  v ng nghØ   µng  Çn  h tu quy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët Lao  ng; ®Þ t i 72  B Lu   ®é ­ Møc    300%,    ông  i víi ê lµm  ¸p d ®è       gi thªm  µo  µy  Ô,ngµy  v ng l   nghØ  ã  ­ ch ëng ¬ng  l (trong møc    300%   µy  ∙  n ® bao  å m   Òn ¬ng    g ti l tr¶cho  êigian nghØ   th     ® îchëng    nguyªn l ng   ¬ theo ®iÒu      vµ  cña  é  Ët Lao  ng).   73,74,75  78  B Lu   ®é   thªm  îc quy  nh  ¹  ®  ­  êi giê lµm  Th     ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 109/2002/N§­   CP ngµy  th¸ng 12  27    n¨m  2002  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  m s® cña NghÞ   nh  è  ®Þ s 195/CP  µy  th¸ng 12  ng 31    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   Ët Lao  ng  Ò   chiti   h d thih m s® c B Lu   ®é v thêigiêlµm  Öc,thêigiênghØ  ¬i.    vi       ng Trêng  îp lµm  h  thªm  ê n Õu  îcbè  Ý nghØ  ï nh÷ng  ê lµm  gi   ®   tr   b  gi   thªm  × th   doanh  nghiÖp,c¬    quan  chØ ph¶itr¶phÇn     chªnh  Öch  l 50%   Òn l ng  ê thùc ti  ¬ gi     tr¶cña    c«ng  Öc  ang  µm, n Õu  µm  vi ® l  l thªm  ê vµo  µy  ×nh  êng; 100%,  gi   ng b th   n Õu  µm  l thªm  ê vµo  µy  gi   ng nghØ   h»ng  Çn; 200%,  Õu  µm  tu   n l thªm  ê vµo  gi   ngµy  Ô,ngµy  l  nghØ  ã  ëng ¬ng. ch l   VÝ   ô    Òn ¬ng  µ    d 1. Ti l v c¸c kho¶n    Ëp  thu nh kh¸c thùc tr¶trong th¸ng cña           anh  (lµm  Öc  A  vi trong ®iÒu  Ön    ng  ×nh  êng  íisè  µy  µm  Öc    ki lao ®é b th v   ng l vi thùc  Õ  t b»ng  è  µy  µm  Öc  ña  s ng l vi c doanh nghiÖp, c¬    quan  än  µ    ch l 24 ngµy/th¸ng)lµ1.013.600 ®ång       (trong ®ã   Òn th ng  µ 150.000  ng; tiÒn l   ti   ë l   ®å    ­ ¬ng    tr¶ thªm    µm  Öc  µo  khi l vi v ban  ªm   µ 57.600  ng;  Òn  gi÷a  lµ ® l  ®å ti ¨n  ca    180.000  ng; tiÒn hç  î ¬ng  Ön ®i  ¹lµ50.000  ng): ®å     tr ph ti   l    i ®å ­TiÒn ¬ng    l th¸ngthùc tr¶(gåm  Òn l ng  µ         ti  ¬ v c¸ckho¶n  ô  Êp ¬ng) lµ: ph c l    1.013.600  ng  (150.000  ng  57.600  ng  180.000  ng    ®å ­  ®å +  ®å +  ®å + 50.000  ng) = 576.000  ng. ®å    ®å ­TiÒn ¬ng  êthùc tr¶lµ:   l gi         576.000  ng   ngµy  8  ê)=  ®å :(24  x  gi   3.000  ng. ®å   ­TiÒn ¬ng  µm    l l thªm  giêvµo  µy  êng  îctr¶lµ: 1    ng th ®   3.000  ng x  ®å   150%  x  giê  4.500  ng.   1   =  ®å   Trêng  îp anh  ® îcbè  Ý nghØ  ï giê lµm  h  A    tr   b    thªm  ×  th doanh  nghiÖp,c¬    quan chØ ph¶itr¶phÇn     chªnh  Öch  víi Òn l ng  ña  l so   ti  ¬ c c«ng  Öc  ang  µm, vi ® l  1  êlµ:1.500  ng  gi     ®å (4.500 ®ång     ­3.000  ng). ®å VÝ   ô    Òn ¬ng  ê thùc tr¶cña  d 2. Ti l gi      anh  nh  Ý  ô    Õu  µm  A  v d 1, n l thªm    1 giê vµo  µy    ng nghØ  µng  Çn  × ® îctr¶6.000  ng  h tu th       ®å (3.000 ®ång  200%       x  x
 6. 6 1  ê).Trêng  îp  gi   h anh  ® îc bè  Ý nghØ   ï giê lµm  A    tr   b    thªm  ×  th doanh nghiÖp,  c¬ quan chØ ph¶itr¶phÇn     chªnh  Öch  víitiÒn ¬ng  ña  l so    l c c«ng  Öc  ang  vi ® lµm  µo  µy  ×nh  êng,1  êlµ3.000  ng  v ng b th   gi     ®å (6000  ng   ®å ­3.000  ng). ®å VÝ   ô    Òn ¬ng  ê thùc tr¶cña  d 3. Ti l gi      anh  nh  Ý  ô    Õu  µm  A  v d 1, n l thªm    1 giê  µo  µy  Ô, ngµy  v ng l   nghØ   ã  ëng ¬ng  ×  îc tr¶ 9.000  ng  ch l th ®     ®å (3.000  ®ång  300%   1  ê ).Trêng  îp anh  ® îcbè  Ý nghØ  ï giê lµm  x  x  gi     h  A    tr   b    thªm  × th   doanh  nghiÖp, c¬    quan  chØ  ph¶i tr¶ phÇn     chªnh  Öch  víitiÒn ¬ng  ña  l so    l c c«ng  Öc  ang  µm  µo  µy  ×nh  êng,1  êlµ6.000  ng  vi ® l v ng b th   gi     ®å (9.000 ®ång      ­ 3.000  ng). ®å s¶n  È m, n Õu   µi giê tiªuchuÈn  b)  èi víilao ®éng   ¬ng  §     tr¶ l theo  ph ngo       doanh  nghiÖp, c¬    quan  ã c yªu  Çu  µm  c l thªm  è îng,khèi l ng  sl    î s¶n  È m,  ph c«ng  Öc  µi ®Þnh  vi ngo   møc  hoÆc   ÷ng  nh c«ng  Öc  vi ph¸tsinh cha    nh       x¸c ®Þ trong kÕ   ¹ch    ho s¶n  Êt,kinh doanh  xu     n¨m,  µ   m doanh  nghiÖp, c¬    quan  Çn  c lµm  thªm  ê th× ®¬n    Òn l ng  ña  ÷ng  gi     gi¸ti  ¬ c nh s¶n  È m,  ph c«ng  Öc  µm  vi l thªm  ® îc tr¶b»ng     150%   víi®¬n    Òn ¬ng  ña  so    gi¸ti l c s¶n  È m   µm  ph l trong giê tiªu     chuÈn, n Õu  µm    l thªm  µo  µy  êng; b»ng  v ng th   200%,  Õu  lµm  n   thªm  µo  µy  v ng nghØ   µng  Çn; b»ng  h tu   300%,  Õu  µm  n l thªm  µo  µy  Ô,ngµy  v ng l   nghØ   ã  ­ ch ëng ¬ng. l VÝ   ô    ¬n    Òn ¬ng  ña  d 4. § gi¸ti l c s¶n  È m   lµm  ph B  trong giê tiªuchuÈn  µ     l  1.000  ng/s¶n  È m,  êng  îp  ®å ph tr h doanh  nghiÖp, c¬    quan  yªu  Çu  µm  c l thªm  ngoµi®Þnh    møc  µ  µigiê tiªuchuÈn  × ®¬n    Òn l ng  ña  v ngo       th   gi¸ti  ¬ c s¶n  È m   ph lµm thªm  îctr¶nh  ®     sau: ­ 1.500  ng/s¶n  È m,  Õu    ®å ph n s¶n  È m   îc lµm  ph ®  thªm  µo  µy  êng  v ng th (1.000 ®ång  150%);   x  ­ 2.000  ng/s¶n  È m,  Õu    ®å ph n s¶n  È m   îc lµm  ph ®  thªm  µo  µy  v ng nghØ   h»ng  Çn  tu (1.000 ®ång  200%);   x  ­ 3.000  ng/s¶n  È m,  Õu   ®å ph n s¶n  È m   îc lµm  ph ®  thªm  µo  µy  Ô, v ng l   ngµy  nghØ  ã  ëng ¬ng  ch l (1.000 ®ång  300%).   x  3/Tr¶ ¬ng  µm  Öc  µo   l l vi v ban  ªm: ® TiÒn ¬ng  ña  êilao ®éng  µm  Öc  µo  l c ng     l vi v ban  ªm   ® theo  kho¶n    Òu  4, §i 10,NghÞ   nh  è    ®Þ s 114/2002/N§­  ® îcquy  nh  ô  Ó    CP     ®Þ c th nh sau: a)  èivíilao ®éng   ¬ng  §     tr¶l theo  êigian,n Õu  µm  Öc  µo  th     l vi v ban  ªm, ® th× doanh nghiÖp, c¬    quan  ph¶i tr¶l ng  µm  Öc  µo       ¬ l vi v ban  ªm   ® theo c¸ch  tÝnh sau:   Òn ¬ng Ti l TiÒn ¬ng l Sè  ê gi   lµm  Öc  µo vi v = giêthùc tr¶       x 130% x   µm  Öc  µo  l vi v ban  ªm ® ban  ªm ® Trong  : ®ã ­TiÒn ¬ng  êthùc tr¶® îctÝnh    l gi        theo tiÕta,®iÓ m   nªu       2  trªn; ­ Møc    130%   å m   Òn l ng  ê thùc tr¶lµm  Öc  µo  g ti  ¬ gi      vi v ban  µy  µ  ng v 30%   tiÒn l ng  êthùc tr¶lµm  Öc  µo   ¬ gi      vi v ban  ªm; ® ­ Thêigiê lµm  Öc  µo       vi v ban  ªm   ® theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  6, NghÞ   nh   ®Þ sè 195/CP  µy  th¸ng 12  ng 31    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ  îc x¸c ®Þnh  õ 22  c Ch ph ®     t 
 7. 7 giê ngµy    h«m   íc ®Õ n   giê ngµy  tr   6    h«m   sau  i  íic¸c tØnh, thµnh  è  õ ®è v       ph t   Thõa  Thiªn ­ Hu Õ   ëra phÝa  ¾c;  õ 21  ê ngµy     tr     B t   gi   h«m   íc ®Õ n   giê ngµy  tr   5    h«m  sau  i víi   ®è     tØnh,thµnh  è  õ§µ  ½ ng  ëvµo  Ýa  c¸c   ph t   N tr   ph Nam; VÝ   ô  .TiÒn ¬ng  ùc tr¶cña  d 5  l th     c«ng  Öc  ang  µm  µo  vi ® l v ban  µy  giê ng 1    lµ2.000  ng, n Õu  êilao ®éng  µm  Öc  µo    ®å   ng     l vi v ban  ªm   ×  Òn l ng  giê ® th ti  ¬ 1    vµo ban  ªm   îctr¶lµ: ® ®   2.000  ng  130%   1  ê=  ®å x  x  gi   2.600  ng. ®å b) §èivíi   ng   ¬ng        ®é tr¶l lao theo s¶n  È m:   ph §¬n    Òn l ng  gi¸ti  ¬ §¬n    Òn l ng  ña    gi¸ti  ¬ c s¶n     cña s¶n  È m   µm  = ph l phÈ m   µm  l trong giêtiªu     x 130% vµo  ban  ªm ® chuÈn  µo  v ban  µy ng VÝ   ô    ¬n    Òn ¬ng  µm  d 6. § gi¸ti l l trong giê tiªuchuÈn  µo      v ban  µy  ña  ng c s¶n  È m     µ 1.000  ng  ×  n    Òn ¬ng  ña  ph C l  ®å th ®¬ gi¸ti l c s¶n  È m       µm  ph ®ã khil vµo ban  ªm   µ1.300  ng  ® l  ®å (1.000 ®ång x      130%)  µ    vµo  è îng s¶n  v c¨n cø  sl   phÈ m   µm  µo  l v ban  ªm     ® ®Ó thanh     ¬ng  to¸ntr¶l theo thùc tÕ  ùc hiÖn.     th   c) Trêng  îp ngêilao ®éng  µm    h     l thªm  ê vµo  gi   ban  ªm   × tiÒn l ng  µm  ® th    ¬ l thªm  ê® îctÝnh      gi     tr¶nh sau: ­§èivíi   ng   ¬ng        ®é tr¶l lao theo thêigian:    TiÒn ¬ng  µm  l l TiÒn ¬ng  l 150%   Sè   ê gi   thªm  êvµo  = gi   giêthùc tr¶ x 130%      x hoÆc x lµm thªm  ban  ªm ® 200%   vµo    ban hoÆc   ®ªm 300% VÝ   ô  .Ng êilao ®éng  µm  Öc  µo  d 7     l vi v ban  ªm   giê® îctr¶2.600  ng  ® 1        ®å (vÝ  ô    Õu  µm  d 5),n l thªm  µo  v ban  ªm   ña  µy  êng  × 1  ê® îctr¶lµ: ® c ng th th   gi       2.600  ng  150%   1  ê=  ®å x  x  gi   3.900  ng. ®å ­§èivíi   ng   ¬ng        ®é tr¶l lao theo s¶n  È m:   ph       §¬n    Òn l ng  ña  gi¸ti  ¬ c §¬n    Òn l ng  ña  gi¸ti  ¬ c 150%   s¶n  È m   µm  ph l thªm    = s¶n  È m   µm  µo  ph lv x hoÆc   vµo ban  ªm ® ban  ªm ® 200%   hoÆc   300%                             VÝ   ô  . §¬n    Òn ¬ng  ña  d 8  gi¸ti l c s¶n  È m     µm  µo  ph C l v ban  ªm   îc tr¶ ® ®   1.300  ng  Ý  ô    Õu  ®å (v d 6),n s¶n  È m     îclµm  ph C®   thªm  µo  v ban  ªm   ña  µy  ® c ng th ng  × ®¬n    Òn l ng  îctr¶lµ: ê th   gi¸ti  ¬ ®       1.300  ng  150%  =  ®å x    1.950  ng. ®å
 8. 8 d) TiÒn ¬ng  µm    l l thªm  ê,lµm  Öc  µo  gi   vi v ban  ªm  ® quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti  2, 3 nªu    îc lÊy  trªn®   trong  ü  Òn ¬ng  qu ti l n¨m  øng  íikÕ   ¹ch  v   ho s¶n  Êt,kinh xu     doanh.Trêng  îp ph¸tsinh sè îng,khèil ng c«ng  Öc  íicha    nh    h     l   î   vi m   x¸c®Þ trong  quü  Òn ¬ng  Õ   ¹ch  ti l k ho n¨m,  doanh nghiÖp,c¬    quan  Çn  µm  c l thªm  ê,lµm  gi   viÖc  µo  v ban  ªm   × tiÒn l ng  µm  ® th    ¬ l thªm  ê,lµm  Öc  µo  gi   vi v ban  ªm   µy  îc ® n ®  bæ  sung  µo  ü  Òn ¬ng  ña  v qu ti l c doanh  nghiÖp,c¬    quan  µ  ¹ch    µo    vh to¸nv gi¸ thµnh hoÆc   Ý u  ph l th«ng. Møc    ¬ng  µm  tr¶l l thªm  ê b»ng  gi   150%;  200%; 300%,  µm  Öc  µo    l vi v ban ®ªm  b»ng  130%  quy  nh   ¹  iÓ m     nªu    µ møc   ¾t  éc  ®Þ t i® 2, 3  trªnl   b bu doanh  nghiÖp,c¬    quan  ph¶itr¶khilµm      thªm  ê,lµm  Öc  µo  gi   vi v ban  ªm, ® cßn møc   cao  ¬n  × ngêisö  ông    ng  µ  êilao®éng  h th    d lao®é v ng     tho¶ thuËn.   4/Ch Õ     ©ng  Ëc ¬ng:   ®é n bl Ch Õ     ©ng  Ëc ¬ng  ®é n bl theo kho¶n    Òu      2,§i 6,NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/ N§­CP   îcquy  nh  ô  Ó    ®  ®Þ c th nh sau: a) H»ng n¨m,  cø  µo  c¨n  v nhu  Çu  c c«ng  Öc,t×nh  ×nh  vi   h s¶n  Êt,kinh xu     doanh,sau      khitham kh¶o    Õn  ý ki Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc     Ban chÊp  µnh  h c«ng  oµn  ©m  êi  ® l th ,doanh nghiÖp,c¬    quan  Ëp  Õ   ¹ch  µ    l k ho v tæ chøc  ©ng  Ëc ¬ng  i  íingêi lao ®éng  µm  Öc  n bl ®è v      l vi trong doanh    nghiÖp,c¬    quan.  b) Ng êilao ®éng  ã      iÒu  Ön  íi®©y   ×  îcxÐt n©ng  Ëc ­      c ®ñ c¸c ® ki d   th ®     bl ¬ng  h»ng  n¨m: ­ Cã   êigian lµm  Öc  ¹ doanh    th     vi t i   nghiÖp,c¬    quan  t  Êt 1  Ý nh   n¨m  ®ñ    ( 12 th¸ng); ­ Thêng    xuyªn hoµn  µnh    th c«ng  Öc  îcgiao vÒ   è îng,chÊt l ng theo vi ®     sl    î     hîp ®ång    ng  ∙  ý  Õt;   lao®é ® k k ­ Kh«ng    trong thêigian thihµnh  û  Ëtlao®éng        k lu     theo quy  nh  ña  é     ®Þ cB LuËt Lao  ng  µ  éiquy    ng  ña    ®é v n   lao®é c doanh  nghiÖp,c¬    quan.   c)Ch Õ     ©ng  Ëc ¬ng  i víi êilao®éng    ®é n bl ®è     ng     ph¶i® îcthÓ  Ön     hi trong  hîp ®ång    ng  µ    lao ®é v tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó.KhuyÕn  Ých  êisö  ông  í    t th   kh ng   d lao ®éng  ©ng  Ëc ¬ng  ím  i víi ÷ng  êilao ®éng  µin¨ng,®ãng  ãp    n bl s ®è     nh ng     t    g nhiÒu  µo  Öu  v hi qu¶  s¶n  Êt,kinhdoanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp,c¬    quan. 5/Quy  Õ    ¬ng:   ch tr¶l Theo  kho¶n    Òu    4, §i 5, NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­ CP, doanh  nghiÖp,  c¬ quan  ã  c tr¸ch nhiÖm   ©y  ùng  µ    x d v ban  µnh  h quy  Õ    ¬ng, khuyÕn  ch tr¶ l   khÝch  êi lao ®éng  ©ng  ng     n cao  n¨ng  Êt,chÊt l ng,hiÖu  su    î   qu¶, tµin¨ng,b¶o       ®¶m   µihoµ  ÷a lîÝch  h  gi    i doanh  nghiÖp,c¬    quan  µ  êilao®éng. v ng       VI. t æ  c h ø c th ù c hi Ö n 1/Doanh    nghiÖp,c¬    quan  ã  c tr¸chnhiÖ m:   ­ X ©y  ùng,ban  µnh  µ  ¨ng  ý  ¨ng  Ö   èng    d   h v® k® h th thang ¬ng,b¶ng ¬ng  l   l ¸p  ông  d trong doanh nghiÖp, c¬    quan  íic¬  v   quan  qu¶n  ý nhµ  íc vÒ     l  n   lao ®éng  tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬i doanh  ¬ n  nghiÖp, c¬    quan 
 9. 9 ®ãng  ôsë  Ýnh. Trêng  îp söa  æi, bæ   tr   ch   h  ®   sung  Ö   èng  h th thang ¬ng, b¶ng  l   l ng  × doanh  ¬ th   nghiÖp,c¬    quan  ph¶i®¨ng  ý  Çn  öa  æi,bæ     k ph s ®   sung  ;  ®ã ­ X ©y  ùng,ban  µnh  ô  Êp ¬ng, h Ö   èng    d   h ph c l   th møc    ng, quy  Õ   lao ®é   ch tr¶l ng, tiÒn th ng,tiªuchuÈn  Êp  Ëc  ü  Ëtc«ng  ©n, chøc   ¬    ë     c b k thu   nh   danh,tiªu    chuÈn  chuyªn m«n,    nghiÖp  ô    v viªnchøc      ông  ®Ó ¸p d trong doanh    nghiÖp,c¬    quan. §èi víic¬      quan, tæ   chøc  íc ngoµi hoÆc   èc  Õ  ng        n    qu t ®ã trªn l∙nh thæ ViÖt Nam;  êi níc ngoµihoÆc   êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµil trót¹   ng       ng     ®Þ cën    u      i ViÖt Nam   ã      ng    c thuªlao ®é kh«ng  Êt thiÕtph¶ix©y  ùng  nh       d thang ¬ng,b¶ng  l   l ng, ®Þnh  ¬  møc     ng  lao ®é theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ôc  I µ  nªu    µ   ®Þ ti m II  IV  v trªnm cã  Ó  Ën  ông  th v d hoÆc   ùquy  nh  t  ®Þ cho  ïhîp; ph   ­  µ   R so¸t,söa  æi, bæ     ®   sung  éi quy  n  lao  ng,  ®é tho¶  c lao  ng  Ëp  í  ®é t thÓ,hîp ®ång    ng     lao®é cho  ïhîp víi ÷ng  éidung  ph       nh n  quy  nh  trªn; ®Þ nªu  ­Th«ng  c«ng    b¸o  khai, Þp  êi®Õ n   êilao®éng    Ýnh   k th   ng     c¸cch s¸ch,chÕ     ®é   ña  µ   íc vÒ     ng, tiÒn ¬ng, thu nhËp; c¸c quy  nh  ña  c Nh n   lao ®é   l       ®Þ c doanh  nghiÖp, c¬    quan  Ò   v thang ¬ng, b¶ng ¬ng, phô  Êp ¬ng; tiªuchuÈn  Êp  l   l   c l      c bËc  ü  Ëtc«ng  ©n; chøc  k thu   nh   danh, tiªuchuÈn     chuyªn m«n,    nghiÖp  ô    v viªn chøc;®Þnh    møc    ng; quy  Õ    ¬ng,tiÒn th ng. lao®é   ch tr¶l    ë   2/ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o  ë  ®¹ S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héicã    X∙    tr¸chnhiÖ m:   ­ H íng  Én      d c¸c doanh nghiÖp, c¬    quan  éc  Òn  thu quy qu¶n  ýthùc hiÖn  l    c¸cchÝnh    s¸ch,chÕ     ña  µ   ícvÒ     ng, tiÒn l ng,thu nhËp;   ®é c Nh n   lao®é    ¬       ­ TiÕp  Ën, vµo      nh   sæ theo  âib¶n  ¨ng  ý  Ö   èng  d  ® k h th thang ¬ng,b¶ng ­ l   l ¬ng  ña    c c¸cdoanh  nghiÖp,c¬    quan  ng    a  µn  éc quyÒn  ®ã trªn®Þ b thu   qu¶n  ý. l  Trêng  îp thang ¬ng,b¶ng ¬ng  ña  h  l   l c doanh  nghiÖp,c¬    quan  ©y  ùng  xd kh«ng  theo  ng  ®ó quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t i 5, NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­   × trong 15  CP th     ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcb¶n  ¨ng  ý,Së  k t  nh ®   ® k   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    ph¶ith«ng      b¸o cho  doanh nghiÖp,c¬    quan  öa  ¹ ; s li ­ KiÓ m       tra,thanh    Öc  ùc hiÖn    Õ   ,  Ýnh  travi th   c¸cch ®é ch s¸ch ®èi víi êi      ng   lao®éng    trong doanh    nghiÖp,c¬    quan  éc quyÒn  thu   qu¶n  ý. l VII. Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  §i  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ¨ng  15    t  ® c«ng  b¸o.    B∙ibá    Th«ng   è  ts 11/L§TBXH­TT  µy  th¸ng 5  ng 03    n¨m  1995  ña  é    c B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn    X∙      th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP  µy  ng 31 th¸ng 12    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   Òn ¬ng  i  íilao  ng  Öt c Ch ph v ti l ®è v   ®é Vi   Nam   µm  Öc  l vi trong  c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ  c v ®Ç t     c¸c  ¬  c quan,tæ    chøc  ícngoµihoÆc   chøc  èc  Õ  ¹ ViÖtNam. n    tæ  qu t t  i                        
 10. 10 P h ô  l ô c 1 P h ¬ n g  p h¸p x © y  d ù n g  thang l¬ n g, b ¶ n g  l¬ n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è  /2003/TT­   ts 14  BL§TBXH   ngµy    30 th¸ng     5 n¨m 2003  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi)   X∙ h C¨n  nguyªn t¾c  ©y  ùng  cø    xd thang ¬ng,b¶ng ¬ng,®iÒu  Ön  chøc  l   l   ki tæ  s¶n  Êt,kinh doanh, tæ  xu       chøc    ng, doanh  lao ®é   nghiÖp, c¬    quan  Õn  µnh  ti h x©y  ùng  d thang ¬ng, b¶ng ¬ng  i  íilao ®éng  l   l ®è v     qu¶n  ý,lao ®éng  l    chuyªn  m«n,  ü  Ët nghiÖp  ô  µ  k thu   v v lao  ng  ùc tiÕp  ®é tr   s¶n  Êt,kinh  xu   doanh theo  tr×nh tùsau:    1.Ph © n   Ých    t c«ng  Öc. vi   ­ TiÕn  µnh  èng    y        h th kª ®Ç ®ñ c¸c c«ng  Öc  vi theo  õng  t chøc  danh  ang   ® sö  ông  d trong doanh    nghiÖp,c¬    quan; ­ Thu  Ëp  ÷ng    th nh th«ng      ÕtvÒ   õng  Þ  Ýc«ng  Öc  ô  Ó    tinchiti   t v tr   vi c th ®Ó x¸c ®Þnh  Öm   ô  Ýnh, nhiÖ m   ô  ô, c¸c m èi    nhi v ch   v ph     quan  Ö   ña  õng  hct chøc  danh  c«ng  Öc  µ    nh    cÇu  vi v x¸c ®Þ c¸c yªu  chuyªn m«n   Ò   ×nh ®é   äc  Ên,   v tr   h v   kinh nghiÖm   µm  Öc,kiÕn    l vi   thøc,kü    n¨ng,thÓ  Êt ®iÒu  Ön  µm  Öc  Çn    ch   ki l vi c thiÕt…  ña  õng c«ng  Öc. ct  vi 2.§¸nh      Þ c«ng  Öc.   gi¸gi¸tr   vi Trªn c¬  ë  ©n  Ých    s ph t c«ng  Öc,tiÕn  µnh  ¸nh      Þ c«ng  Öc  vi   h ® gi¸gi¸tr   vi ®Ó     nh  ÷ng  Þ  Ý c«ng  Öc ¬ng  ù nhau  ã  Ó  îctËp  îp thµnh  x¸c ®Þ nh v tr   vi t t  c th ®   h  nhã m   µm  ¬  ë    nh  l c s x¸c®Þ thang ¬ng,b¶ng ¬ng  l   l cho  çi  ã m.  m nh C¸c  íc®¸nh  b  gi¸gi¸trÞc«ng  Öc        vi nh sau: a) LËp    danh s¸ch  yÕ u   è c«ng  Öc  c¸c  t  vi theo  ã m   Õu  è c«ng  Öc  nh y t  vi chñ  Õu  Ò:  y v +  Õn  Ki thøc vµ  Ü    k n¨ng;   +  Ý  ùc; Tr l   +  Ó   ùcvµ  êng      ng; Th l   c ®é lao®é +  M«i  êng; tr +  Tr¸chnhiÖm.    Trong  çi nhã m   Õu  èc«ng  Öc,doanh  m  y t  vi   nghiÖp,c¬    quan    nh  ô  x¸c®Þ c thÓ    Õu  è thµnh  Çn  c¸c y t  ph theo    c¸c møc     õ thÊp  n   ®é t   ®Õ cao.     C¸c  Õu  è y t  c«ng  Öc  µc¬  ë    s¸nh gi÷a c¸cvÞ  Ýc«ng  Öc  vi l   s ®Ó so        tr   vi trong doanh    nghiÖp,  c¬  quan.   b)  ùa  än  L ch c¸c  Þ   Ý    ¸nh      ¬  ë  v tr ®Ó ® gi¸:trªnc s danh  s¸ch    Õu  è c¸c y t  c«ng  Öc,®¸nh      Þ c«ng  Öc  vi   gi¸gi¸tr   vi cho  õng  Þ  Ý riªngbiÖt trong doanh  t v tr         nghiÖp,c¬    quan  ng  êiso  ®å th   s¸nh c¸cyªu cÇu      chuyªn m«n  ña  õng vÞ  Ý.   c t   tr c) §¸nh    µ  gi¸v cho  iÓ m   ® c¸c møc     ña  ®é c c¸c  Õu   è ®Ó   ¸nh    µ  y t  ® gi¸v cho  iÓ m     Õu  è thµnh  Çn  ® c¸c y t  ph theo    c¸c møc   ,    ¬  ë      nh   ®é trªnc s ®ã x¸c ®Þ thang  iÓ m     Õu  èphïhîp víi õng c«ng  Öc. ® c¸cy t        t  vi  
 11. 11 d)  © n   i  C ®è thang  iÓ m   ÷a  yÕ u   è  ® gi c¸c  t nh»m   ¸nh    ® gi¸møc    ®é phøc  t¹p hay    Þ cña  çi  Õu  è    gi¸tr   my t trong tæng  Ó    Õu  è  Êu  µnh  th c¸c y tc th c«ng  viÖc,tõ®ã   iÒu     ® chØnh  ¹thang  iÓ m   l i ® cho  îp lý. h  3.Ph © n   ¹ch    ng c«ng  Öc. vi Sau    ©n  Ých,®¸nh      Þ tõng  khiph t   gi¸gi¸tr   c«ng  Öc,tiÕn hµnh  ã m     vi     nh c¸c c«ng  Öc  ã  vi c chøc  n¨ng  µ  v yªu  Çu  Õn  c ki thøc, kÜ     n¨ng  ¬ng  ù  t t nhau. M çi    nhã m   c«ng  Öc  îcqui®Þnh  µnh  ét  ¹ch c«ng  Öc  ú theo  Çm  vi ®     th m ng   vi tu   t quan  träng cña  ã m     nh c«ng  Öc.Tr×nh  ù ph©n  ¹ch  vi   t  ng c«ng  Öc  Õn  µnh  vi ti h theo   c¸cbícsau:      ­  Ëp  îp c¸cc«ng  Öc   T h   vi riªnglÎ µnh    ã m      th c¸cnh c«ng  Öc; vi   ­ThiÕtlËp c¸cmøc  ¹ch c«ng  Öc  µ    Èn  ©n  ¹ch;       ng   vi v tiªuchu ph ng   ­Qui ®Þnh  ét  ¹ch c«ng  Öc     m ng   vi cho  çi nhã m   m  c«ng  Öc. vi 4.ThiÕt lËp      thang ¬ng, b¶ng ¬ng  l   l cho  õng  ¹ch  t ng c«ng  Öc. vi Thang ¬ng, b¶ng ¬ng  l   l theo  ¹ch  ng c«ng  Öc  vi x¸c  nh   ®Þ theo  ×nh  ù tr t  sau: a) X¸c  nh     ®Þ c¸c  Õ u   è ¶nh  ëng,  y t  h bao  å m:  g kh¶ n¨ng  ¹nh  c tranh tiÒn     l ng  víic¸c doanh  ¬ so      nghiÖp,c¬    quan  kh¸c;c¸c qui®Þnh  ña      c ph¸p  Ët,tr c lu   í   h Õt  µ so  íimøc ¬ng  èithiÓu  µ   ícqui®Þnh;  l  v   l t  Nh n     n¨ng  Êt lao ®éng; kiÕn  su       thøc, kÜ     n¨ng, kinh    nghiÖm   hoÆc   © m   th niªn c«ng    ña  êi lao  ng    t¸c c ng   ®é trong  doanh  nghiÖp, c¬    quan; c¸c  ×nh    h thøc khuyÕn  Ých  Ön  ã, c¸c kh hi c    kho¶n  Òn th ng… ti   ë b)  Õt  Ëp  Thi l thang  ¬ng,  l b¶ng   ¬ng:    ¬  ë c¸c th«ng    ∙    l trªn c s   tin® thu thËp  îcvµ    Õu  è ¶nh  ëng  ∙  ®   c¸cy t  h ® xem   Ðt,viÖc  ÕtlËp thang ¬ng,b¶ng  x  thi     l   l ng  Õn hµnh  ¬ ti   theo tr×nh tù:      ­ X¸c  nh  è  ¹ch ¬ng    ®Þ s ng l trong doanh    nghiÖp,c¬    quan th«ng  qua  Öc  vi lÊy th«ng    õkh©u  ©n  ¹ch c«ng  Öc.   tint   ph ng   vi ­ X¸c  nh  è  Ëc ¬ng    ®Þ sb l trong m çi  ¹ch c¨n cø  µo  Öc  Ýnh    iÓ m     ng     v vi t c¸c ® u  Õ  th theo  Õt  k qu¶  µm  Öc  µ  l vi v xem   Ðt  x møc    ®é phøc  ¹p cÇn  ã  i  íi t  c ®è v   thang ¬ng,b¶ng ¬ng. l   l ­Quy Õt  nh    ®Þ møc ¬ng  l theo ng¹ch vµ      theo bËc.  
 12. 12 P h ô  l ô c 2 p h ¬ n g  p h¸p x © y  d ù n g  m ø c  lao ® é n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è 14    ts   /2003/TT­ BL§TBXH   ngµy  th¸ng5  30    n¨m 2003  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi)   X∙  Trªn c¬  ë    s nguyªn t¾c  ©y  ùng    xd møc    ng, ®iÒu  Ön  chøc    lao®é   ki tæ  s¶n xuÊt,tæ    chøc    ng,  lao ®é doanh nghiÖp, c¬    quan  Õn  µnh  ©y  ùng  ti h x d møc   lao®éng    Õttheo c¸cph¬ng    chiti      ph¸p sau:   1)  ¬ng   Ph ph¸p  © n   Ých: ph t  Møc  lao  ng  îc x©y  ùng  ®é ®  d b»ng c¸ch  ph©n  chiaqu¸ tr×nh s¶n  Êt,qu¸ tr×nh lao®éng, c¸cbícc«ng  Öc      é       xu            vi ra c¸cb phËn  îp thµnh  µ  h  v nghiªncøu    ©n  è ¶nh  ëng  n   êigian hao  Ý    c¸c nh t  h ®Õ th     ph lao ®éng    ùc hiÖn    é  Ën  îp  µnh  .    ®Ó th   c¸c b ph h th ®ã Trªn c¬  ë      nh     s ®ã x¸c ®Þ c¬  Êu  µ  ×nh    îp  ý ®Ó   ùc  Ön    íc c«ng  Öc, hoµn  Ön    c v tr ®é h l   th hi c¸c b   vi   thi tæ chøc  s¶n  Êt,tæ  xu   chøc    ng, ¸p  ông    µnh  ùu khoa  äc,kü  Ët lao ®é  d c¸c th t  h   thu   míi,c¸c kinh nghiÖ m   ña  ÷ng  êis¶n  Êt tiªntiÕn.Tuú       c nh ng   xu       theo  iÒu  Ön  ® ki s¶n  Êt,doanh  xu   nghiÖp  ã  Ó  ©y  ùng  c th x d møc     ng  lao ®é b»ng  ¬ng  ph ph¸p  ph©n  Ých  t kh¶o    ©n  Ých  Ýnh    s¸t,ph t t to¸nhoÆc   s¸nh ®iÓn  ×nh,cô  Ó: so    h   th ­ Ph ¬ng  ph¸p  © n   Ých  ph t kh¶o    s¸t:Møc    ng  îcx©y  ùng        lao ®é ®   d c¨n cø vµo    µiliÖu kh¶o    ôp  c¸c t     s¸t(ch ¶nh  hoÆc   Ê m   ê)thêigian lµm  Öc.Ph ¬ng  b gi       vi   ph¸p  µy  êng  dông  n th ¸p  trong s¶n  Êt  µng  ¹tlínhoÆc     ©u  xu h lo     c¸c kh c«ng  viÖc  ã  Ýnh  Êt hµng  èi.C¸c  íc x©y  ùng  ct ch   kh   b  d møc     ng  lao ®é theo  ¬ng  ph ph¸p nµy      nh sau: +  ©n  Ých  µ  Ph t v nghiªncøu  Õt  Êu  íc c«ng  Öc,x¸c ®Þnh    ©n    k c b  vi     c¸c nh tè¶nh  ëng  n   êigian hoµn  µnh  ícc«ng  Öc;   h ®Õ th     th b  vi +  ùa  µo    Èn  D v tiªuchu hoÆc   µiliÖu nghiªncøu  t      kh¶o    ¹  ¬ilµm  Öc  s¸tt i   n vi x¸c ®Þnh  êigian cña  õng  é  Ën  ícc«ng  Öc  µ  êigian trong ca  µm    th     t b ph b   vi v th      l viÖc  ña  êi lao ®éng  êigian  Èn  Þ,  Õt  óc,t¸cnghiÖp, phôc  ô, c ng     (th   chu b k th       v  nghØ  ¬i, ng  nhu  Çu  Çn  Õt…). c c thi +  ïng  ¬ng  D ph ph¸p tÝnh        nh    to¸n®Ó x¸c®Þ møc  êigian,møc  th     s¶n îng. l ­  ¬ng  Ph ph¸p  © n   Ých  Ýnh  ph t t to¸n:Møc    ng  îcx©y  ùng  ùa    lao ®é ®  d d vµo  µiliÖu tiªuchuÈn  îcx©y  ùng  ½n  i   Èn  êigian,tiªuchuÈn  è  t      ®  d s (t ªuchu th      s l ng…), vËn  ông    ¬ng  î   d c¸c ph ph¸p  to¸n,sö  ông     d c¸c c«ng thøc    Ýnh    ®Ó t to¸n c¸c thêigian  Ýnh  µ  êigian     ch v th   kh¸c trong    møc.  ¬ng  Ph ph¸p  µy  êng    n th ¸p dông  i  íi®iÒu  Ön  ®è v   ki s¶n  Êt hµng  ¹t C¸c  íc x©y  ùng  xu   lo   . b  d møc     ng  lao ®é theo ph¬ng    ph¸p ph©n  Ých  Ýnh        t t to¸nnh sau: +  ©n  Ých  ícc«ng  Öc  Çn  nh  Ph t b  vi c ®Þ møc      é  Ën  îp thµnh  Ò   ra c¸cb ph h   v lao ®éng  òng   vÒ     c nh c«ng nghÖ,  ¹  á  ÷ng  é  Ën  õa  µ  lo i nh b b ph th v thay  Õ  th nh÷ng  é  Ën  ¹chËu  b ph l   b»ng  ÷ng  é  Ën    Õn ®Ó   ã  îckÕt  Êu  íc nh b ph tiªnti   c®  c b  c«ng  Öc  îp lý. vi h   +  ©n  Ých    ©n  è ¶nh  ëng  n   Ph t c¸c nh t  h ®Õ hao  Ý   êigian  µn  µnh  ph th   ho th tõng  é  Ën  ña  ícc«ng  Öc,trªnc¬  ë      nh  ×nh ®é   µnh nghÒ   b ph c b   vi     s ®ã x¸c®Þ tr   l   cña  êilao®éng  Çn  ã,m¸y  ãc, dông  ô  Çn  ïng,chÕ     µm  Öc  èi­ ng     c c  m   cc d   ®é l vi t   u  µ  chøc  ¬ilµm  Öc  îp lýnhÊt. v tæ  n  vi h    
 13. 13 +  ùa  µo  D v quy  ×nh c«ng  Ö   µ    Èn    ¹ thêigian cho  õng  tr   ngh v tiªuchu c¸clo i      t bé  Ën  ña  õng  íc c«ng  Öc.Tæng   éng    ph ct b  vi   c c¸c hao  Ý   êigian  µy  îc ph th   n ®  møc  êigian cho  ícc«ng  Öc. th     b  vi ­  ¬ng  Ph ph¸p  s¸nh  iÓn  ×nh:  so  ® h Møc     ng  îc x©y  ùng  ùa  lao ®é ®  d d trªnnh÷ng    hao  Ý  ph theo  møc  iÓn  ×nh.Møc  iÓn  ×nh  îcx©y  ùng  ® h   ® h ®  d theo  ph¬ng  ph¸p ph©n  Ých    t kh¶o    ã    khoa  äc  idiÖn  s¸t, c¨n cø  c h ®¹   cho  ã m   nh c«ng  viÖc  ã  ÷ng  Æc   ng  c nh ® tr c«ng  Ö   ngh hay  éidung  Õt  Êu  ×nh tù thùc hiÖn  n  k c tr       gièng nhau  ng    nh kh¸cnhau  Ò   Ých  ì.Ph ¬ng    vk c  ph¸p nµy  êng    ông  i víi   th ¸p d ®è     ®iÒu  Ön  ki s¶n  Êt nhá, ®¬n  Õc.C¸c  íc x©y  ùng  xu     chi   b  d møc     ng  lao ®é theo  ph¬ng  ph¸p so    s¸nh ®iÓn  ×nh      h nh sau: +  ©n  Ých  íc c«ng  Öc  Ph t b  vi ph¶ithùc hiÖn  µnh    ã m       th c¸c nh theo  ÷ng  nh ® Æc   ng  Êt  nh  Ò   Õt  Êu  µ  tr nh ®Þ vkc v quy  ×nh  tr c«ng nghÖ   ¬ng  i  èng  t ®è gi nhau.Trong  çi nhã m   än  ét    m  ch m hoÆc   ét  è  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh. m sb  vi ® h + X¸c  nh  ®Þ quy  ×nh c«ng  Ö   îp lývµ    iÒu  Ön  chøc  kü  tr   ngh h     c¸c ® ki tæ  –  thuËtthùc hiÖn  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh.     b  vi ® h +  ©y  ùng  X d møc     ng  lao ®é cho  íc c«ng  Öc  iÓn  ×nh  b  vi ® h b»ng  ¬ng  ph ph¸p ph©n  Ých    t kh¶o    s¸thoÆc   ©n  Ých  Ýnh  ph t t to¸n. +  ®Þnh  Ö   è  X¸c  h s quy  æi  i cho    ícc«ng  Öc  ® K  c¸cb   vi trongnhã m   íi   v  quy  ­ íc:h Ö   è  ña  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh    sc b  vi ® h b»ng  (tøclµK 1  1),h Ö   è  ña    1      =    s c c¸c bíc c«ng  Öc    vi cßn  ¹ litrong  ã m   îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  ©n  Ých  iÒu  nh ®   trªnc s ph t ® kiÖn  chøc,kü  Ëtcô  Ó  ña  õng  ícc«ng  Öc  ,    ©n  è¶nh  ­ tæ    thu   th c t b  vi ®ã c¸cnh t  h ëng  n   ®Õ hao  Ý   êigian  µn  µnh  µ  s¸nh  íibíc c«ng  Öc  iÓn  ph th   ho th v so  v    vi ® h×nh. N Õ u   iÒu  Ön  chøc  ü  Ët,c¸c nh©n  è ¶nh  ëng  ña  ícc«ng    ® ki tæ  k thu     t  h c b  viÖc    Ën  îh¬n  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh  × K i 1.   th     + C¨n  vµo  cø  møc  ña  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh  µ    Ö   è  c b  vi ® h v c¸c h s quy  æi  ® K i     nh  ,x¸c®Þ møc    ng  lao®é cho  çi bícc«ng  Öc  m   vi trong nhã m     theo c«ng    thøc  sau:                              M                                sl1 M tgi =  tg1  K i       M x     hoÆc     M sli= ­ ­ ­ ­        ­ ­ ­ ­                                K i                                 Trong  :  M tgilµmøc  êigian cho  çi bícc«ng  Öc   ®ã        th     m   vi itrongnhã m;   M tg1  µmøc  êigian cho  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh; l  th     b  vi ® h K i lµh Ö   è      s quy  æi  ® cho    ícc«ng  Öc  c¸cb   vi trong nhã m;   M slilµmøc     s¶n îng cho  çi bícc«ng  Öc   l  m   vi itrongnhã m;   M sl1  µmøc  l  s¶n îng cho  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh. l  b  vi ® h 2)  ¬ng  Ph ph¸p tæng  îp: Møc     ng  îc x©y  ùng  ùa      µi h  lao ®é ®  d d trªnc¸c t   liÖu  èng  vÒ   êigian  th kª  th   hao  Ý   ùc  Õ    µn  µnh  íc c«ng  Öc, ph th t ®Ó ho th b  vi   kinh nghiÖm   Ých  ü cña  êilµm  nh    t lu   ng   ®Þ møc    ng  µ  lao ®é v tham kh¶o    Õn  ý ki tham    ña    giac c¸cchuyªn gia®Ó     nh.     x¸c®Þ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2