Thông tư 14/2003/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
80
lượt xem
7
download

Thông tư 14/2003/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/2003/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu khi thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, chính sách tinh giảm biên chế, chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/2003/TT-BNV của Bộ Nội vụ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ cña Bé Néi vô sè 14/2003/TT-BNV ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2003 híng dÉn viÖc ¸p dông møc l¬ng tèi thiÓu khi thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh; chÝnh s¸ch tinh gi¶n biªn chÕ; chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu Thùc hiÖn kho¶n 1, §iÒu 4 NghÞ ®inh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi vµ ®æi míi mét bíc c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng; sau khi cã ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh t¹i C«ng v¨n sè 2860/TC-CSTC ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2003, Bé Néi vô híng dÉn ¸p dông diÒu chØnh l¬ng tèi thiÓu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh; thùc hiÖn chÝnh s¸ch tinh gi¶n biªn chÕ, chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu nh sau: I. ViÖc ¸p dông møc l¬ng tèi thiÓu ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc thùc hiÖn më réng thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh theo QuyÕt ®Þnh sè 192/2001/Q§-TTg ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 1. Quü tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng n¨m cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7.2.2 môc 7 PhÇn II Th«ng t liªn tÞch sè 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngµy 08/02/2002, tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu 210.000 ®ång/th¸ng vµ æn ®Þnh trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy thùc hiÖn kho¸n. Tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 do Nhµ níc quy ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng nªn ngoµi quü tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng nªu t¹i ®iÓm nµy cßn ®îc bæ sung thªm c¸c kho¶n sau: a) Quü tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng bæ sung ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: QTLbs = Lcl x (K2 + K3) x L x 12 th¸ng. Trong ®ã: - QTLbs: Quü tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng bæ sung. - Lcl: Møc chªnh lÖch l¬ng tèi thiÓu gi÷a 290.000 ®ång/th¸ng víi 210.000 ®ång/th¸ng (80.000 ®ång/th¸ng). - K2: HÖ sè l¬ng cÊp bËc b×nh qu©n cña ®¬n vÞ - Ka: HÖ sè phô cÊp l¬ng b×nh qu©n cña ®¬n vÞ - L: Sè biªn chÕ vµ lao ®éng hîp ®ång kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n ®îc s¾p xÕp l¹i theo ph¬ng ¸n ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (sè biªn chÕ vµ lao ®éng nµy ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng sè biªn chÕ ®îc giao kho¸n). b) Kho¶n trÝch nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn bæ sung ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: TN = QTLbs x TL % Trong ®ã: - TN lµ tæng kinh phÝ ®îc bæ sung ®Ó nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn cho c¸n bé, c«ng chøc.
  2. 2 - TL% lµ tû lÖ % tÝnh theo quü l¬ng bæ sung ®Ó trÝch nép 15% b¶o hiÓm x· héi, 2% b¶o hiÓm y tÕ, 2% kinh phÝ c«ng ®oµn. VÝ dô: C¬ quan X ®îc giao kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2002 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004, chØ tiªu biªn chÕ ®îc giao kho¸n 200 ngêi, hÖ sè l¬ng b×nh qu©n cÊp bËc 3,4, hÖ sè phô cÊp l¬ng b×nh qu©n 0,2. N¨m 2002 ®· gi¶m ®îc 20 ngêi. VËy quü l¬ng bæ sung tõ n¨m 2003 cña c¬ quan X lµ: 80.000 ®ång/th¸ng x (3,4 + 0,2) x 180 ngêi x 12 th¸ng = 622,08 triÖu ®ång. - Kho¶n trÝch nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc bæ sung. 622,08 triÖu x 19% = 118,2 triÖu ®ång. - Tæng quü l¬ng giao kho¸n vµ c¸c kho¶n trÝch nép tõ n¨m 2003 lµ: 210.000 ®ång/th¸ng x (3,4 + 0,2) x 200 ngêi x 12 th¸ng + 622,08 triÖu + 118,2 triÖu = 2.554,68 triÖu ®ång. 2. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc, hµnh chÝnh cña §¶ng, ®oµn thÓ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 quü tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ®îc ¸p dông møc l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång. 3. Nguån ®Ó bæ sung quü l¬ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 3, kho¶n 4, §iÒu 2 NghÞ ®inh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15/01/2003 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 16/2003/TT-BTC ngµy 14/3/2003 híng dÉn nguån thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi n¨m 2003. II. ViÖc ¸p dông møc l¬ng tèi thiÓu khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch tinh gi¶n biªn chÕ trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp theo NghÞ quyÕt sè 16/2000/NQ-CP ngµy 18/10/2000 cña ChÝnh phñ. 1. Møc l¬ng tèi thiÓu ®Ó tÝnh l¬ng th¸ng tr¶ trî cÊp th«i viÖc theo sè n¨m cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho nh÷ng ng êi th«i viÖc do tinh gi¶n biªn chÕ quy ®Þnh nh sau: 1.1. Møc l¬ng tèi thiÓu 210.000 ®ång/th¸ng ®Ó tÝnh l¬ng th¸ng tr¶ trî cÊp th«i viÖc theo sè n¨m cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. 1.2. Møc l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng ®Ó tÝnh l¬ng th¸ng tr¶ trî cÊp th«i viÖc theo sè n¨m cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. VÝ dô: «ng TrÇn V¨n D, thuéc diÖn tinh gi¶n biªn chÕ cã hÖ sè l¬ng c¬ b¶n lµ 2,5, hÖ sè phô cÊp khu vùc 0,3 tÝnh ®Õn ngµy th«i viÖc th¸ng 11 n¨m 2003 «ng cã 10 n¨m 2 th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi. ChÕ ®é th«i viÖc cña «ng ®îc tÝnh nh sau: - TiÒn l¬ng th¸ng vµ phô cÊp cña «ng D hëng tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc. 210.000 ®ång x (2,5 + 0,3) = 588.000 ®ång/th¸ng.
  3. 3 - TiÒn l¬ng th¸ng vµ phô cÊp cña «ng D h ëng tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc. 290.000 ®ång x (2,5 + 0,3) = 812.000 ®ång/th¸ng. a) Sè tiÒn trî cÊp theo NghÞ ®Þnh sè 96/1998/N§-CP. - Trî cÊp t×m viÖc lµm. 812.000 ®ång x 3 th¸ng = 2.436.000 ®ång - Trî cÊp th«i viÖc. 588.000 ®ång x 9 th¸ng + 812.000 ®ång x 1 th¸ng = 6.104.000 ®ång b) Sè tiÒn trî cÊp th«i viÖc theo NghÞ quyÕt sè 16/2000/NQ-CP lµ: 588.000 ®ång x 9 th¸ng + 812.000 ®ång x 1 th¸ng = 6.104.000 ®ång Tæng sè tiÒn «ng D ®îc nhËn khi th«i viÖc lµ (a +b) 2.436.000 ®ång + 6.104.000 ®ång + 6.104.000 ®ång = 14.644.000 ®ång. 2. Kho¶n trî cÊp nghØ hu tríc tuæi; trî cÊp khi ®îc cö sang lµm viÖc ë c¸c c¬ së b¸n c«ng trî cÊp t×m viÖc lµm; tr¶ l¬ng trong thêi gian ®i häc ®Ó t×m viÖc lµm vµ trî cÊp 6 th¸ng ®èi víi c¸c tr êng hîp ®i häc ®Ó chuyÓn nghÒ tríc khi th«i viÖc ®îc ¸p dông møc l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng. 3. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n møc tiÒn l¬ng cÊp bËc, phô cÊp theo l¬ng (nÕu cã) theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 73/2000/TTLT-BTC- BTCCBCP ngµy 28/12/2000 híng dÉn thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 16/2000/NQ- CP vÒ chÝnh s¸ch tinh gi¶n biªn chÕ trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp. 4. Kinh phÝ t¨ng thªm do ®iÒu chØnh l¬ng tèi thiÓu ®Ó chi tr¶ c¸c kho¶n trî cÊp cho viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tinh gi¶n biªn chÕ theo NghÞ quyÕt sè 16/2000/NQ-CP cña ChÝnh phñ ®îc cÊp tõ ng©n s¸ch nhµ níc. III. ViÖc ¸p dông møc l¬ng tèi thiÓu ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu theo NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16/01/2002 cña ChÝnh phñ 1. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu ®îc tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh, biªn chÕ, quü l¬ng vµ thu nhËp thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i c¸c Th«ng t liªn tÞch: - Th«ng t liªn tÞch sè 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV ngµy 24/3/2003 cña liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé V¨n hãa - Th«ng tin - Bé Néi vô h íng dÉn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu ho¹t ®éng trong lÜnh vùc v¨n hãa - th«ng tin. - Th«ng t liªn tÞch sè 21/2003/TTLT-BTC-BGD§T-BNV ngµy 24/3/2003 cña liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o - Bé Néi vô híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng lËp ho¹t ®éng cã thu. - Th«ng t liªn tÞch sè 22/2003/TTLT-BTC-BKHCN-BNV ngµy 24/3/2003 cña liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ - Bé Néi vô híng dÉn c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ c«ng lËp ho¹t ®éng cã thu.
  4. 4 - Vµ Th«ng t liªn tÞch kh¸c híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 10/2002/ N§-CP ngµy 16/01/2002 cña ChÝnh phñ. 2. §¬n vÞ sù nghiÖp tù b¶o ®¶m toµn bé chi phÝ ho¹t ®éng th êng xuyªn ®îc ¸p dông møc l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng ®Ó x¸c ®Þnh quü tiÒn l- ¬ng, tiÒn c«ng cña ®¬n vÞ vµ tr¶ l¬ng cho tõng ngêi lao ®éng. PhÇn chªnh lÖch møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu t¨ng thªm ®¬n vÞ tù trang tr¶i tõ c¸c nguån thu sù nghiÖp, c¸c kho¶n tiÕt kiÖm chi vµ c¸c quü cña ®¬n vÞ theo h íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 3. §¬n vÞ sù nghiÖp tù b¶o ®¶m mét phÇn chi phÝ ho¹t ®éng th êng xuyªn ®îc ¸p dông møc l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng ®Ó x¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña ®¬n vÞ vµ tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng. a) §èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp ®· thùc hiÖn møc l¬ng tèi thiÓu tõ 290.000 ®ång/th¸ng trë lªn tõ tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 th× ®¬n vÞ tù b¶o ®¶m trang tr¶i, nhµ níc kh«ng ph¶i cÊp bï phÇn chªnh lÖch do ®iÒu chØnh møc l- ¬ng tèi thiÓu. PhÇn chªnh lÖch møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu t¨ng thªm ®îc chi tõ c¸c nguån thu sù nghiÖp, c¸c kho¶n tiÕt kiÖm chi vµ c¸c quü cña ®¬n vÞ thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. b) C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp tù ®¶m b¶o mét phÇn kinh phÝ khi thùc hiÖn tiÒn l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng ph¶i sö dông c¸c nguån theo Th«ng t sè 16/2000/TT-BTC ngµy 14/3/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi n¨m 2003, nÕu thiÕu ng©n s¸ch nhµ n íc cÊp bï phÇn chªnh lÖch quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. C¨n cø c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15/01/2003 cña ChÝnh phñ vµ c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, c¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, híng dÉn triÓn khai thùc hiÖn. 2. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng ph¬ng ¸n thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý biªn chÕ, tiÒn l ¬ng ®Ó ¸p dông møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu míi ®¶m b¶o c«ng khai, d©n chñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt tríc khi thùc hiÖn. 3. Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh tæ chøc thÈm tra ph ¬ng ¸n vµ quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n theo thÈm quyÒn ®Ó c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn; híng dÉn, kiÓm tra vµ gi¶i quyÕt c¸c ph¸t sinh v íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®èi víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, c¸ nh©n thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. V. §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh theo hiÖu lùc thi hµnh cña NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15/01/2003 cña ChÝnh phñ. TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc ®èi tîng ®iÒu chØnh cña Th«ng t nµy ®îc hëng tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Néi vô ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản