intTypePromotion=1

Thông tư 148/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư 148/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 148/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xác định tỷ giá và thanh toán hàng hoá xuất khẩu và dịch vụ trả nợ nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 148/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t B é  tµi ch Ý n h  S è  148/1998/TT/BT C  n g µ y  16 th¸ng 11 n¨ m 1998 H íng d É n  viÖc x¸c ® Þ n h  tû gi¸  vµ thanh to¸n H µ n g   o¸ xu Êt kh È u  vµ  Þ c h   ô  tr¶ nî n íc n g o µi h d v C¨n  vµo  cø  NghÞ ®Þnh  40/CP  sè  ngµy  3/7/1995 cña ChÝnh  phñ  tr¶ vÒ    nî níc ngoµi b»ng hµng ho¸ vµ dÞch vô thu ngo¹i  tÖ vµ ChØ  thÞ sè  4125/KTTH   ngµy 31/7/1995 cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ, Bé      Tµi chÝnh  cã  ®∙  Th«ng t  87­ TC/TC§N  ngµy 23/11/1995  híng dÉn  cô  thÓ viÖc xÐt quyÕt  ®Þnh      thanh  tû gi¸vµ  to¸n ®èi      víihµng  ho¸ xuÊt khÈu  dÞch  tr¶nî níc   vµ  vô        ngoµi.§Ó           phïhîp víi t×nh h×nh  thùc tiÔn vµ        yªu cÇu   t¨ngcêng c«ng    t¸cqu¶n  lýtµichÝnh, Bé          Tµi chÝnh  söa ®æi  híng dÉn    viÖc    x¸c ®Þnh      thanh  tû gi¸vµ  to¸nhµng    xuÊtkhÈu  dÞch  tr¶nînícngoµinh    vµ  vô          sau: I. g u yªn t ¾ c v µ q u y  tr×nh x Ðt, u y Õt ® Þ n h  tû   N  q gi¸  thanh to¸n 1.Nguyªn    t¾c  chung Tû    gi¸thanh    to¸nhµng    ho¸ xuÊt khÈu, dÞch  tr¶nî cho        vô      nícngoµi® îc     x¸c®Þnh        phïhîp theo tõng ph¬ng      thøc tr¶nî,cô        thÓ  sau: nh  1.1.ViÖc    xÐt,quyÕt    ®Þnh      tû gi¸thanh    to¸n hµng    ho¸ xuÊt khÈu, dÞch      vô      tr¶nîchØ   ¸p dông        Æt   ®èi víi m c¸c hµng,dÞch  tr¶nî® îcthùc hiÖn    vô          theo  ph¬ng  thøc ph©n      bæ chØ        tiªutr¶nîtheo  quy tr×nh xÐt vµ      quyÕtt®Þnh        tû gi¸ nªu    t¹ ®iÓm   díi i 2    ®©y. 1.2.§èivíic¸c m Æt           hµng xuÊt khÈu, dÞch  tr¶nî thùc hiÖn      vô        theo ph­ ¬ng thøc ®Êu    thÇu,tûgi¸thanh            to¸n¸p dông theo      tû gi¸tróng thÇu          phïhîp víi Qui chÕ    ®Êu thÇu  Bé    do  TµichÝnh  ban  hµnh. 1.3.§èivíi         hµng    c¸c ho¸ xuÊt khÈu  dÞch  tr¶nî thùc hiÖn    vµ  vô        theo    c¸c ®iÒu  kiÖn  ¬ng    th m¹i th«ng  êng, c¸c ®èi      th     t¸cníc ngoµi® îc quyÒn    lùa     tù do    chän ®èi    Æt   t¸c,m hµng      tr¶ nî cña ViÖt Nam     th×      tû gi¸thanh to¸n ® îc thùc       hiÖn theo  chÕ   c¬  thanh to¸n hµng        tr¶nî riªng cho    tõng    îc ChÝnh  níc ®   phñ  phª duyÖt.   2.Qui tr×nh xÐt vµ          quyÕt ®Þnh        tûgi¸ 2.1.§èivíic¸c lo¹  Æt           i m hµng, nhãm     hµng  lo¹  vµ  i dÞch  ®∙  vô  xuÊt khÈu    tr¶nî vµ  x¸c ®Þnh          ®∙    tû gi¸thanh to¸n n¨m  íc,nÕu      tr   gi¸trong    níc hoÆc     gi¸ ngoµiníct¨ng/gi¶m      trong ph¹m      víi   vi5% so    n¨m  íc,Bé    tr   TµichÝnh    sÏxem     xÐt vµ quyÕt ®Þnh  dông  sö  møc tû gi¸thanh          to¸nn¨m  íclµm      tr   tû gi¸kho¸n trong     n¨m  ho¹ch sau    NghÞ  kÕ    khiký  ®Þnh    th hoÆc   Tho¶  thuËn        tr¶nîvíi chñ      nîníc ngoµi. 2.2.§èivíi   êng          tr c¸c hîp kh«ng  ®ñ    ®Ó   cã  c¨n cø  thùc hiÖn    viÖc  kho¸n tû     gi¸ theo    môc  2.1    nãi trªn,c¨n  vµo    cø  chØ       ® îc giao, c¸c  tiªu tr¶ nî      doanh  nghiÖp  îcchØ  ®   ®Þnh  lµm ®Çu  mèi xuÊtkhÈu            tr¶nîlËp c¸cph¬ng    ¸n tÝnh    tû gi¸göiBé        Tµi chÝnh    ®Ó xem   xÐt  quyÕt  vµ  ®Þnh  møc       tû gi¸thanh   to¸n cho  m Æt  hµng,nhãm     hµng xuÊtkhÈu    hoÆc   i lo¹ dÞch  tr¶nî®ã.    vô      Møc      îc tûgi¸®  
  2. 2 xÐt quyÕt  ®Þnh  thÓ  cô  cho tõng nhãm   hµng, m Æt     hµng  xuÊt khÈu      tr¶ nî theo chØ    tiªuhµng  n¨m. Trong  êng  ® Æc   tr hîp  biÖt víic¸c nhãm         hµng, m Æt     hµng  s¶n xuÊt  xuÊt  vµ  khÈu  theo      thêivô, viÖc  xÐt  quyÕt  vµ  ®Þnh   gi¸ tû    thanh    thÓ  îcthùc hiÖn  to¸ncã  ®     cho tõng l«hoÆc       chuyÕn hµng  thÓ. cô  ­ ChËm  nhÊt    ngµy    khi nhËn    lµ 10  kÓ tõ    ®ñ ph¬ng  vµ      ¸n  c¸c tµiliÖu   thuyÕtminh,gi¶i       tr×nh chitiÕtcã  ªnquan,Bé          li     TµichÝnh    chøc  sÏtæ  xem     xÐt vµ quyÕt  ®Þnh  møc      tû gi¸thanh to¸n.§èivíimét  tr       sè  êng    Æc   hîp ® biÖtcÇn    tham  kh¶o thªm  kiÕn  ý  cña      c¸cBé, ngµnh  li   cã  ªnquan hoÆc   cÇn thÈm ®Þnh  l¹ c¬  tÝnh  i së    to¸n vÒ       ®Ò nghÞ  ph¬ng  tû gi¸cña    ¸n      c¸c doanh  nghiÖp ®Çu   mèi,Bé      Tµi chÝnh   sÏth«ng  b¸o  thÓ  ho¹ch  cô  kÕ  xem  xÐt  quyÕt  vµ  ®Þnh    tû gi¸cho      c¸cdoanh nghiÖp  ®Çu   mèi  li   cã  ªnquan  biÕt®Ó     cïng phèihîp.     ­ Ph¬ng  tÝnh      îc tÝnh      ¸n  tû gi¸®   to¸n dùa    trªnph¬ng  gi¸thµnh  chi ¸n    vµ    phÝ  s¶n xuÊt kinh doanh      hîp    lý,hîp  cña  lÖ  doanh nghiÖp  tiÕtkiÖm     vµ    chi cho Ng©n  s¸ch Nhµ          níc.Gi¸®èi ngo¹i(xuÊtkhÈu  dÞch    îcc¨n cø      vµ  vô) ®     vµo  c¸cnguyªn t¾c        x¸c®Þnh    t¹ c¸cNghÞ  gi¸nªu      i ®Þnh    thhoÆc   Tho¶  thuËn      tr¶nî cña ChÝnh  phñ  víi ký    nícngoµicã  bªn      tÝnh  ®Õn     c¸cyÕu      tè gi¸thùc hiÖn  íc   tr   ®©y,  biÕn  ®éng  cña    trªnthÞ  êng  gi¸c¶    tr quèc  vµo    tÕ  thêi®iÓm     xÐt duyÖt tû     gi¸,hoÆc     c¨n  vµo    cø  c¸c hîp ®ång  ¬ng    ký      th m¹i ®∙  víic¸c ®èi      t¸cníc ngoµi  (Hîp®ång    ngo¹i) ® îc®¨ng  t¹ Bé     vµ    ký    TµichÝnh. i 2.3.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  t×nh        do  h×nh    trong,ngoµiníc gi¸c¶        cã nh÷ng  ®ét biÕn dÉn  ®Õn   t¨ng/gi¶m h¬n    víimøc     ® îc tÝnh  5% so    gi¸c¶    to¸n trong    lÇn quyÕt  ®Þnh      íc ®ã,  tû gi¸tr   viÖc  thanh to¸n víimøc           tû gi¸®∙  quyÕt  ®Þnh  kh«ng cßn  thÝch    cÇn  îc®iÒu  hîp vµ  ®   chØnh  ith×    vµo  l¹   c¨n cø  , ®Ò  nghÞ  cña  doanh  nghiÖp, Bé      Tµi chÝnh    sÏ xem  xÐt  quyÕt  vµ  ®Þnh  söa  ®æi  møc      c«ng  tûgi¸®∙  bè. 2.4.ViÖc    xÐt,c«ng  tû gi¸thanh    bè      to¸n trong    êng    c¸c tr hîp ®Êu   thÇu  hµng    ho¸,dÞch  xuÊtkhÈu      vô    tr¶nî;®iÒu  chØnh      tûgi¸tróng thÇu.. thùc hiÖn      .   theo Qui chÕ      ®Êu  thÇu  Bé    do  TµichÝnh  ban hµnh. II. ý  ® ¬ n  ® Æ t  h µ n g  K §¬n  Æt   ® hµng    lµ v¨n b¶n  gi÷a  Tµi chÝnh  doanh  ký  Bé    vµ  nghiÖp vµ  chØ dïng lµm    thanh    c¨n cø  to¸ncho  doanh  nghiÖp  trong nícxuÊt khÈu        hµng  hoÆc   dÞch  tr¶nînícngoµithay cho  vô            Nhµ      níc®Ó ®¶m   b¶o viÖc thanh    to¸n phïhîp nghÜa  tr¶nîcho        vô      nícngoµivµ  ho¹ch Ng©n    kÕ    s¸ch Nhµ    níc. Sau    kÕt  khiký  Hîp  ®ång ngo¹i    , doanh  c¸c nghiÖp ®øng    Hîp  tªnký  ®ång  ngo¹i®Õn   Tµi chÝnh    Bé    (Vô    Tµi chÝnh ®èi ngo¹i)®Ó   §¬n  Æt     ký  ® hµng  (theomÉu       t¹ Phô    i lôc®Ýnh kÌm  Th«ng  tnµy). Bé    TµichÝnh    §¬n  Æt  sÏký  ® hµng    víidoanh  nghiÖp  ngay sau    khidoanh  nghiÖp  xuÊt tr×nh    cho  Tµi chÝnh  Bé    (Vô    Tµi chÝnh  ®èi  ngo¹i)c¸c b¶n      sao  Hîp ®ång  ngo¹i ,phô  kiÖn    hîp ®ång  ký      ®∙  víi ngoµi(nÕu    x¸c nhËn  níc   cã),cã    “sao y    b¶n  chÝnh” cña    Gi¸m ®èc hoÆc  Tæng  Gi¸m  ®èc.Trêng      hîp xuÊthµng    qua ®Çu  mèi,doanh    nghiÖp ®Çu   mèi cÇn  xuÊt tr×nh thªm      Hîp ®ång  th¸c uû    xuÊtkhÈu  víi     ký    doanh  c¸c nghiÖp  îcgiao chØ      ®     tiªutr¶nî. Mçi §¬n  Æt  ® hµng chØ  gi¸trÞ giao hµng  cã        theo    giao hµng  thêih¹n    ®∙  ghi trong    §¬n  Æt   ® hµng. Qu¸      thêih¹n nµy, doanh    nghiÖp  chØ   îc tiÕp    ®   tôc
  3. 3 giao hµng  thanh      vµ  to¸n§¬n  Æt  ® hµng    Tµi chÝnh  víiBé    sau    sù  khicã  ®ång  ý      giah¹n b»ng    v¨n b¶n  cña  TµichÝnh. Bé    III.C¸c q ui ® Þ n h   Ò  q u ¶ n  lý vµ thanh to¸n h µ n g     v x u Êt  h È u   k vµ d Þ c h  v ô  tr¶ nî C¸c    qui®Þnh  qu¶n    thanh    vÒ  lývµ  to¸nhµng xuÊt khÈu  dÞch  tr¶   vµ  vô    nînªu    trongmôc    nµy  îc¸p dông  ®     chung cho    c¸cph¬ng  tÊtc¶    thøc tr¶nîb»ng        hµng    dÞch  (ph ho¸ vµ  vô  ¬ng  thøc ph©n    bæ chØ        tiªutr¶nî,ph¬ng  thøc ®Êu  thÇu      tr¶nî,ph¬ng thøc      tr¶nî theo ®iÒu kiÖn  ¬ng    th m¹i th«ng  êng  th nªu    t¹i môc I). 1.C¸c    doanh nghiÖp  sau    xuÊthµng  cung  khi®∙    vµ  øng dÞch  cho    vô  níc ngoµi®Ó         tr¶nî cho  Nhµ    níctheo  §¬n  Æt  ® hµng  ký    Tµi chÝnh  ®∙  víiBé    ph¶i  göicho  Tµi chÝnh    Bé    (Vô    Tµi chÝnh    ®èi ngo¹i) hå  gåm        bé  s¬  c¸c tµiliÖu vµ    chøng    tõtheo qui®Þnh        díi®©y    ®Ó theo dâiqu¸ tr×nh tr¶nî:           1.1.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  lµm  hµng  xuÊtkhÈu:   ­§¬n  Æt    ® hµng  ký    TµichÝnh  ®∙  víiBé    (b¶n  chÝnh). ­ B¶n chÝnh  Ho¸  ®¬n  xuÊt khÈu  kÌm theo x¸c nhËn cña Ng©n   hµng  Ngo¹ith   ¬ng  ViÖt Nam     “bé chøng    tõ cña  ®¬n  xuÊt hµng  vÞ    hoÆc  cung øng  dÞch  trõnî lµ phï hîp  ®∙  îc Ng©n   vô          vµ  ®   hµng Ngo¹ith   ¬ng ViÖt Nam       göi®i  lµm            thñ tôc trõnî níc ngoµi”hoÆc     “bé chøng    tõ xuÊt hµng    (dÞch    ® îc vô) ®∙    nícngoµitrõnî”.       ­ B¶n    sao  khaihµng  Tê    xuÊt khÈu  ® îc H¶i quan      ®∙      n¬i kiÓm     trahµng  xuÊt khÈu x¸c nhËn, kÌm theo    x¸c nhËn “sao  b¶n  y  chÝnh”  cña Gi¸m  ®èc  hoÆc  Tæng gi¸m ®èc. ­ B¶n    sao    x¸cnhËn xuÊt xø    (C/O) hµng    i   ho¸ t¹ ViÖt Nam       cña  Phßng  Th­ ¬ng    C«ng  m¹i vµ  nghiÖp ViÖt Nam   x¸c nhËn    cã    "sao  b¶n  y  chÝnh” cña    Gi¸m  ®èc hoÆc  Tæng Gi¸m  ®èc. ­ B¶n    sao  chøng    bé  tõxuÊt khÈu    ®Çy  theo    ®ñ  c¸ch×nh  thøc thanh      to¸n qui®Þnh  i   t¹ Tho¶      ícNg©n  hµng  ký    ®∙  víitõng    tho¶ thuËn    nícvµ    víiNgêimua    hµng  ®iÒu  vÒ  kiÖn thanh    x¸c nhËn  to¸ncã    “sao  b¶n  y  chÝnh” cña    Gi¸m ®èc  hoÆc  Tæng Gi¸m ®èc. ­ B¶n    sao GiÊy  phÐp  xuÊt khÈu    nÕu  Æt   m hµng  cÇn  giÊy phÐp  cã    theo  quy ®Þnh  cña  Th¬ng    x¸c nhËn  x¸c nhËn  Bé  m¹icã    cã    “sao  b¶n  y  chÝnh” cña    gi¸m ®èc hoÆc  Tæng  gi¸m ®èc. Trong  êng    thÓ  tr hîp cô  sau  ®©y,    c¸cdoanh  nghiÖp  ph¶ixuÊttr×nh thªm        c¸ctµi       liÖu lµ: a.Trêng          hîp trõnîtÝnh  b»ng  ®ång  ngo¹itÖ    chuyÓn    tùdo  ®æi: ­ B¶ng        tû gi¸gi÷a ®ång    ViÖt Nam   c¸c lo¹    vµ    i ngo¹itÖ    chuyÓn  æi    tù do  ® do Ng©n  hµng  Ngo¹ith   ¬ng  ViÖtnam     c«ng  vµo  bè  ngµy  Ng©n  hµng    nícngoµi  b¸o    Cã ®èi      êng  víic¸c tr hîp thanh  to¸n theo    h×nh  thøc Th tÝn dông  (L/C),   hoÆc  vµo ngµy  Ng©n  hµng  Ngo¹ith   ¬ng ViÖtNam       x¸cnhËn  “Bé chøng      tõphï hîp  îc göi ®i  ®     lµm  thñ        tôc trõ nî”®èi      êng  víic¸c tr hîp thanh to¸n theo    h×nh  thøc nhê    thu. b. Trêng      hîp doanh nghiÖp    ®Ò nghÞ  tho¸i     thuÕ  thu hµng xuÊt khÈu      tr¶ nî®∙    nép  theo qui®Þnh      hiÖn hµnh:
  4. 4 ­ Biªn    laithu thuÕ xuÊt khÈu kÌm theo  nhiÖm     ñy  chi chuyÓn kho¶n  (hoÆc  giÊy nép    tiÒn)theo    mÉu   Bé    do  TµichÝnh  hµnh  Ên  (b¶n chÝnh  hoÆc   b¶n  sao  c«ng  cã  chøng). ­ GiÊy      x¸c nhËn  nép  ®∙  thuÕ vµo  Ng©n s¸ch (b¶n    chÝnh hoÆc  b¶n sao  cã c«ng  chøng) cã    dÊu  ch÷  x¸c nhËn  vµ  ký    cña  to¸nKho    kÕ    b¹c Nhµ      nícn¬i nép tiÒn. c.Trêng      hîp phÝa  ViÖt Nam   i   t¸ xuÊt hµng          tr¶nî sang    ba, doanh  nícthø    nghiÖp cÇn  xuÊttr×nh:   ­ V¨n    b¶n    ®Ò nghÞ  cña ®èi    t¸cnhËn    nî cña    níc ngoµi(hoÆc    thÓ hiÖn  trong hîp ®ång, phô        kiÖn Hîp  ®ång  ngo¹i®∙  gi÷a haibªn)vÒ    ký        viÖc  i t¸ xuÊt,     trong®ã  râ ®Þa    nªu    chØ  tªncña  vµ    ngêinhËn    hµng    t¸ xuÊt. i 1.2.§èivíi       doanh  nghiÖp  cung  øng  dÞch  trõnî: vô    ­§¬n  Æt    ® hµng  ký    TµichÝnh  ®∙  víiBé    (b¶n  chÝnh). ­ B¶n    chÝnh Ho¸ ®¬n cung cÊp dÞch  kÌm  vô  theo    x¸c nhËn cña Ng©n   hµng Ngo¹ith   ¬ng ViÖt Nam   viÖc    vÒ  Ng©n hµng    nícchñ    b¸o  ­ trõnî nî ®∙  Cã        cho  phÝa  ViÖtNam.   ­ Chøng              tõ phïhîp víi ®Þnh  thÓ  qui cô  theo  tho¶    ícgi÷a c¸c Ng©n      hµng  ® îcñy    quyÒn  (b¶n  chÝnh    x¸c nhËn cña    qu¸n,c¬  §¹isø    quan   ®¹idiÖn  ¬ng  th m¹icña      nícchñ  . . nî.. ) 2.Thanh    to¸n 2.1.C¨n  vµo    cø  §¬n  Æt  ® hµng  b¶n  vµ  chÝnh    ho¸ ®¬n xuÊt khÈu, cung      cÊp dÞch  kÌm  vô  theo    x¸cnhËn  cña Ng©n  hµng Ngo¹ith   ¬ng ViÖt Nam   t¹   nªu    i ®iÓm   trªn, TµichÝnh    1    Bé    sÏthanh    to¸ntiÒn ViÖtNam       cho    c¸cdoanh  nghiÖp  xuÊt khÈu    hoÆc   lµm  dÞch  tr¶ nî trªnc¬  kim  vô        së  ng¹ch  îc thùc  ®   hiÖn vµ  møc      tû gi¸theo §¬n  Æt  ® hµng  ký  ®∙  gi÷a Bé      TµichÝnh  doanh  vµ  nghiÖp,cô    thÓ  sau: nh  a) Trêng    hîp thanh    to¸ntheo h×nh thøc L/C: Tr¶    ngay 100%         trÞ gi¸ho¸ ®¬n  nÕu  îc Ng©n   ®   hµng Ngo¹ith   ¬ng ViÖt Nam       x¸c nhËn    îc níc ngoµi “®∙ ®       trõnî”(®∙b¸o cã).         b) Trêng      hîp thanh    to¸ntheo h×nh  thøc nhê    thu:Tr¶  íc90%         tr   trÞ gi¸ho¸ ®¬n  nÕu  Ng©n  hµng  Ngo¹ith   ¬ng ViÖt Nam       x¸cnhËn  “Bé chøng          tõ lµphïhîp vµ  göi®i  ®∙    lµm          thñ tôctrõnî”.TrÞ    gi¸10%  cßn    TµichÝnh    l¹ Bé    i sÏthanh    to¸n tiÕp khicã        “b¸oCã”      trõnîcña  Ng©n  hµng    nícngoµi. 2.2.Thêi ®iÓm         x¸c ®Þnh      tû gi¸thanh  to¸n:Trong  êng    tr hîp      tr¶nî tÝnh  b»ng  ®ång  ngo¹itÖ    chuyÓn  æi, tû gi¸thanh    îc x¸c ®Þnh    tù do  ®       to¸n®     b»ng  tû lÖ    phÇn  tr¨m        trªntû gi¸mua   vµo  cña ng©n  hµng Ngo¹ith   ¬ng  ViÖt Nam     c«ng  vµo  bè  ngµy Ng©n   hµng    níc ngoµi b¸o      Cã ®èi      êng  víic¸c tr hîp thanh  to¸n theo    h×nh  thøc L/C, hoÆc     ngµy  Ng©n  hµng  Ngo¹ith   ¬ng  ViÖt Nam       x¸c nhËn  “Bé chøng            lµm  tôc trõnî”®èi      êng    tõ phï hîp dîc göi®i  thñ        víic¸c tr hîp thanh    to¸ntheo h×nh    thøc nhê    thu. 3.Tr¸chnhiÖm      cña  TµichÝnh: Bé    Bé    Tµi chÝnh  tr¸ch nhiÖm   cã    thanh to¸n kÞp    ®Çy       thêivµ  ®ñ cho    c¸c doanh  nghiÖp lµm hµng  xuÊtkhÈu,dÞch  tr¶nîthay cho      vô        Nhµ    nícngay  sau  khi nhËn  îc x¸c nhËn    ®     cña Ng©n  hµng Ngo¹ith   ¬ng  ViÖt Nam     theo      c¸c qui ®Þnh    t¹ môc  phÇn  I i 2  II cña    Th«ng   tnµy.NÕu   TµichÝnh    Bé    chËm  thanh    to¸n
  5. 5 tõ1    th¸ngtrëlªn,         ph¶itr¶cho  th×     doanh nghiÖp  tiÒn l∙trªnsè        tiÒn cha  i   thanh  to¸ntheo      l∙suÊt tiÒn vay  i     Ng©n hµng tÝnh    ngµy  trªnsè  thùc tÕ      tr¶chËm.  Tr­ êng  hîp    tr¶ chËm   lý do  v×    kh¸ch  quan, Bé       Tµi chÝnh    sÏ b¸o c¸o Thñ  íng t   ChÝnh  phñ  biÖn  cã  ph¸p gi¶i     quyÕt. 4.Tr¸chnhiÖm      cña  doanh  nghiÖp: ­ Doanh nghiÖp  lµm  hµng xuÊt khÈu, dÞch  tr¶ nî thay      vô      Nhµ    níc cã  tr¸chnhiÖm     ®µm  ph¸n vµ  kÕt      ký  c¸cHîp ®ång  ngo¹itheo    ®óng    qui®Þnh  cña  Bé  Th¬ng    ®èi      m¹i nh  víic¸c hîp ®ång  ¬ng    th m¹i th«ng  êng  phï hîp    th vµ    víi th«ng  th lÖ  ¬ng    m¹i quèc    tÕ. Trong    c¸c Hîp ®ång  nµy cÇn    qui ®Þnh  ®iÒu  kho¶n  thanh    a  to¸n® vµo      trõnîtheo HiÖp    ®Þnh      tr¶nîcña  ChÝnh  phñ. ­ Doanh nghiÖp  lµm  hµng  xuÊt khÈu, dÞch  tr¶ nî hoµn      vô      toµn  chÞu  tr¸chnhiÖm  tÝnh    vÒ  ®óng  ®¾n   hîp ph¸p cña        chøng    vµ      c¸ctµi liÖu vµ  tõcung  cÊp  nªu  i t¹ môc  phÇn  I 1  II cña  Th«ng   t nµy. Trêng  doanh    hîp  nghiÖp  kh«ng  thùc hiÖn  ®óng    c¸c ®iÒu  kho¶n   qui ®Þnh   trong  Hîp ®ång  ngo¹idÉn    ®Õn   viÖc    nícngoµitõchèitrõnîcho            Nhµ      nícth× ph¶ichÞu    hoµn toµn tr¸chnhiÖm    vËt chÊt ®èi víisè          thiÖth¹ix¶y        ra (kÓ  l∙ph¹tdo  c¶      giao hµng  i   chËm  ph¶itr¶     cho phÝa    nícngoµinÕu    ph¶ihoµn      cã) vµ    tr¶cho  Ng©n  s¸ch Nhµ    tiÒn   nícsè    ®∙  îc thanh  ®   to¸n.C¸c    doanh  nghiÖp  gi¶iquyÕt  tù    c¸c tranh chÊp      vÒ hîp ®ång  bé  vµ  chøng    tõ thanh  to¸n theo      qui ®Þnh  cña  LuËt  ph¸p ViÖt Nam     vµ  th«ng  th lÖ  ¬ng    m¹iquèc  tÕ. 5.Tr¸chnhiÖm      cña  Ng©n  hµng  Ngo¹ith   ¬ng  ViÖtNam   ­ Thùc hiÖn    c¸c giao  dÞch  thanh  to¸n ®èi    ngo¹itheo    yªu cÇu  cña    c¸c doanh  nghiÖp; kiÓm     chøng      tra bé  tõ thanh  to¸n phï hîp        víithÓ thøc  thanh  to¸n theo    Tháa thuËn  ký      ®∙  víic¸c Ng©n   hµng    níc ngoµi vµ    tho¶  thuËn  gi÷a  c¸c doanh    nghiÖp trong Hîp    ®ång  ngo¹i  .Trêng      hîp ph¸thiÖn  chøng    bé  tõ cã  sai sãt,Ng©n       hµng  chØ   îc göi ®i  ®     lµm  thñ  tôc    sau    yªu  trõ nî  khi ®∙  cÇu  doanh  nghiÖp söa  ch÷a      sai sãt hoÆc   cam   cã  kÕt  chÞu  hoµn  toµn tr¸ch  nhiÖm  c¸csaisãt®ã  vÒ        b»ng    v¨n b¶n. ­ Th«ng  kÞp      b¸o  thêicho  TµichÝnh  Bé    biÕtvÒ    viÖc  göibé  ®∙    chøng    tõ ®i lµm          thñ tôc trõnî,hoÆc   ® îcNg©n   ®∙    hµng    nícngoµitrõnî (b¸oCã)          còng  nh    êng    chøng    tõchèi1  c¸ctr hîp bé  tõbÞ      phÇn hay  toµn  ®Ó   TµichÝnh  bé  Bé    cã    thanh    c¨n cø  to¸ncho doanh nghiÖp. ­ Thêng xuyªn ®èi chiÕu  liÖu,®«n  sè    ®èc    c¸c Ng©n  hµng    níc ngoµi   thùc hiÖn        trõnîcho ViÖtNam     kÞp thêi. IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh sau  ngµy  tõngµy  vµ  15  kÓ    ký  thay thÕ    cho Th«ng   sè  TC/TC§N   t 87­ ngµy 23/11/1995 cña  Tµi  Bé  chÝnh. Mäi      qui ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i Th«ng   tnµy ®Òu     b∙ibá. Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng   nµy, c¸c  t   Bé, ngµnh  c¸c  vµ  doanh  nghiÖp  ªnquan  li   nÕu  víng  ¾c     cã  m ®Ò nghÞ  ph¶n  ¸nh kÞp    thêicho  Tµi Bé    chÝnh    lý. ®Ó xö 
  6. 6 P h ô  lôc C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N (MÉu   §¬n  Æt   ® hµng) §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc § ¬ n  ® Æ t  h µ n g X u Êt k h È u  (ho Æ c  d Þ c h  v ô) tr¶ nî n íc n g o µi Cho:.. . .........kim  . . ........  . ng¹ch n¨m  .   199... Sè  §K:.. . ......................... . . ......................... Ngµy:.. . .......................... . . .......................... C¨n  vµo  ho¹ch tr¶nînícngoµicho.. . ...... ¨m199... . ...... cø  kÕ            . . ..... n   . ....... C¨n  vµo cø  C«ng  kÕt  bè  qu¶  ®Êu  thÇu  ngµy.. . ......... . . ........ ChØ     Bé    tiªudo  KÕ ho¹ch vµ    §Çu   tth«ng    b¸o sè.. .  . .ngµy.. . ......................... . . . ......................... Hîp  ®ång  ngo¹isè.. . ...... n   . . .....   . . ...... gµy.. . ...... ký  gi÷a.. . ...................... . . ..................... Bé    TµichÝnh  ®ång  ký  ý  §¬n  Æt  ® hµng      . . ............... tr¶nîvíi . ............... .. . ................................................. . . ................................................ (d   íi®©y        gäit¾tlµDoanh  nghiÖp)®Ó         tr¶nîcho  . . ............. .. . .............. theo .. . ...........  ngµy.. . .........................   . . ...........ký  .. . . ......................... theo c¸c®iÒu      kho¶n  ®iÒu  vµ  kiÖn  thÓ    cô  díi®©y: 1.   M Æt   hµng   (hoÆc   dÞch   vô)   xuÊt   khÈu   tr¶   nî:. . ...............  . . .. . . ................. . ... . . 2.   TrÞ   gi¸   §¬n   ® Æt  hµng:.. . ..................................... . . .................................... 3.Thêih¹n      giao hµng    cuèicïng:. . ...........................   . . ........................... 4.Tû      gi¸thanh  to¸n: . . ......................................   . ....................................... .. 5.TiÒn  Æt    ® cäc  hoÆc   b¶o  chøng  thùc hiÖn    §¬n  Æt  ® hµng  (nÕu  cã): Sè... . ..........ngµy.. . .....  .. . ................... . . .........  ., . . .....do  . . ..................cÊp. . , TrÞ    gi¸tiÒn:. . ........................................... . . .......................................... 6.C¸c      qui®Þnh  thanh    vÒ  to¸nhµng  xuÊtkhÈu  dÞch  tr¶nî:Bé      vµ  vô      Tµi chÝnh  Doanh  vµ  nghiÖp  cam   kÕt  thùc hiÖn    ®óng  híng dÉn  i nh    t¹ môc  I   II  cña  Th«ng   tsè.. . .. 1998/TT/BTC  . . ./ ngµy  . . .........cña  TµichÝnh. .. . .........  .. Bé    7.Tµikho¶n  nhËn      ®Î  tiÒn thanh      to¸ncña  Doanh  nghiÖp: ­Sè      tµikho¶n:. . ........................................ . . ........................................ ­T¹i: . ...................................................   . . ...................................................
  7. 7 8. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      §¬n  Æt  ® hµng  nµy,nÕu    cÇn  thiÕthaibªn      cã  thÓ  thªm    ký  c¸cphô      lôcbæ sung. §¹idiÖn    doanh  nghiÖp §¹idiÖn  tµichÝnh   bé    Gi¸m  ®èc Vô  ëng  Tµi chÝnh  tr Vô    ®èi  ngo¹i (kýtªnvµ      ®ãng  dÊu) (kýtªnvµ      ®ãng  dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2