Thông tư 16/2001/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
110
lượt xem
7
download

Thông tư 16/2001/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/2001/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điểm về vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/2001/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a b é  giao th«ng v Ë n  t¶i è  16/2001/TT­B G T V T    S n g µ y 05  th¸ng 9 n¨ m  2001 H í ng d É n  m é t  è  ® i Ó m  v Ò   s x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h  ® è i víi µ n h  vi vi p h ¹ m   c  h tr Ët t ù a n  to µ n    giao th«ng  ® ê n g  b é  v µ  tr Ët ù a n   µ n giao th«ng ® «    t to th Þ C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 36/2001/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 10    n¨m 2001  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi b¶o  ¶m   Ëttù an  µn  ® tr     to giao  th«ng  êng  é  µ  Ëttù  ® b v tr   an  µn  to giao th«ng  «  Þ;   ® th C¨n  §iÒu  NghÞ   nh   è  cø  21  ®Þ s 39/2001/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 13  7  2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh  Ò   µnh      ¹m  Ët ®Þ x ph   ch vh viviph tr   tùan  µn    to giao th«ng  êng  é  µ  Ëttùan  µn    ® b v tr     to giao th«ng  «  Þ;   ® th § Ó   ùc l ng  l  î Thanh    tra giao th«ng  êng  é  ùc  Ön  Öm   ô  ® b th hi nhi v theo  ®óng  Èm  Òn  ∙  îcquy  nh  th quy ®®  ®Þ trong NghÞ   nh  è    ®Þ s 39/2001/N§­   µ  CP v c¸c v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p  Ët kh¸c  ã  ªnquan  îc ¸p  ông  èng nhÊt lu   c li   ® d th   trongc¶  íc,Bé    n   Giao  th«ng  Ën    íng dÉn  ét  è  iÓ m   v t¶i h  m s® sau  y: ®© I­C¸c  µnh      ¹m   µ     h vi vi ph m Ngh Þ   nh   è  ®Þ s 39/2001/N§­  CP quy  nh   ®Þ cho  ùc îng  l l Thanh    tragiao  th«ng  êng  é  ã  È m   ® b c th quy Ò n   ö  ¹t. x ph 1­ V Ò     nguyªn t¾c    Thanh   tragiao th«ng  êng  é    ® b chØ  xem   Ðt,xö  ýc¸c x   l    hµnh      ¹m  ña  êi tham  vi vi ph c ng   gia giao th«ng quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   ®Þ t i§i 21  ®Þnh   è 39/2001/N§­   µy  th¸ng  n¨m   s CP ng 13  7  2001 ë   ÷ng  ¬i, nh÷ng  nh n  ®iÓ m  giao  th«ng  Ünh    Õn    ¹m  ©n    µ    Õn  t nh b xe, tr c xe, nh ga, b c¶ng  hoÆc   ¹ ti  n¬i m µ   ¬ng  Ön  ang  õng,  ,  u.    ph ti ® d ®ç ®Ë Thanh    tra giao  th«ng  êng  é  ® b kh«ng  õng  ¬ng  Ön  d ph ti giao  th«ng  êng  é    Óm     Öc  õng  ¬ng  ® b ®Ó ki tra,vi d ph tiÖn giao th«ng  êng  é  ang u  µnh    Óm    Óm        ® b® lh ®Ó ki tra,ki so¸tchØ  îcthùc ®    hiÖn  trong tr ng  îp    ê h ph¸thiÖn  â    ¹m  ã  Ó  ©y    ¹icho    r viph c th g t¸ch   c«ng  ×nh tr   giao th«ng  µ    v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   Õt ®Þnh  ña  ×nh.   tr       quy   cm   Nghiªm  Ê m   äi  µnh    ¹m  ông  Ö m   ô   Òn  ¹n  ña  c mh vil d nhi v ,quy h c Thanh    tragiao  th«ng  êng  é    ©y  Òn  µ, s¸ch nhiÔu  i víi êi®iÒu  Ón  ¬ng  ® b ®Ó g phi h     ®è     ng   khi ph tiÖn. 2­ H íng dÉn  ét  è  iÓ m   íivÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      m s® m   x ph     h ch quy  nh   ®Þ t¹  iNghÞ   nh   è  ®Þ s 39/2001/N§­   éc  Èm   CP thu th quyÒn   ña  c Thanh    tra giao  th«ng  êng  é. ® b a­  èivíihµnh      ¹m  §   viviph quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 9, Thanh    tragiao th«ng  ­ ® êng  é  b chØ  ö  ýngêi®iÒu  Ón  th« s¬,xe  óc  Ët kÐo, xe  ngêikÐo, x l    khi xe      s v     do      ®Èy  ë  µng  ång  Ònh  îtqu¸    nh;  õng, ®ç     êng, hÌ phè  µ   ch h c k v  qui ®Þ d   trªn®    m ph¸p  Ëtkh«ng  lu   cho  Ðp  õng, ®ç   µ    iÓ m   ph d   v c¸c ® giao th«ng  Ünh  t kh¸c g©y    c¶n  ë®Õ n   tr   giao th«ng;xÕp  ì hµng    ©y  Õng  ng  íntõ 22  ê ®Õ n         d  ho¸ g ti ®é l     gi   5 giê;chë  Ët liÖu,chÊt phÕ       ¬iv∙itrªn® êng    v      th¶i®Ó r       giao th«ng,lµm  Êt  Ö       m v sinh®«  Þ.Dïng  ®Èy  µm  Çy  µng u  ng    êng      nh  µm    th   xe  l qu h l ®é trªn® tr¸qui®Þ i l c¶n  ëgiao th«ng. tr       b­ §èivíihµnh      ¹m    nh  ¹  iÓ m   Kho¶n  §iÒu         viviph qui®Þ ti® b  2  13, Thanh  tragiao    th«ng  êng  é  ® b chØ  îc xö  ýviÖc  õng      kh«ng  ng    ®   l  d xe, ®ç xe  ®ó quy ®Þnh      ®ç   µib Õn,  n, tr¶kh¸ch kh«ng  ng  ¬iqui®Þnh  nh :xe  ngo   ®ã       ®ó n    hoÆc   xe  õng, ®ç       iÓ m   ©y  ¹i®Õ n   d   trªnc¸c ® g h  c«ng  ×nh  tr giao th«ng, n¬i cã        b¸o
  2. 2 hiÖu  Ê m   õng,®ç   µm  Êt tÇm  ×n  ©y  c d   l khu   nh g nguy  Ó m   hi cho    ¬ng  Ön c¸c ph ti   kh¸c. c­ §èivíihµnh      ¹m    nh  ¹  iÓ m   Kho¶n  §iÒu         viviph qui®Þ ti® e  4  13, Thanh  tragiao    th«ng  êng  é  ® b chØ  îc xö  ýkhingêi híng  Én  ®   l      d giao th«ng  µ nh©n   l  viªngiao th«ng  êng  é  ã  ï hiÖu,b¸o  Öu  ¹  nh÷ng  ¬iph¶icã  ù  íng     ® b c ph     hi t i   n    sh   dÉn  cho  êi vµ  ¬ng  Ön  ng   ph ti tham    gia giao th«ng  êng  é   t¹  Õn   µ, ® b nh i b ph   b Õn c¶ng, nhµ    Õn    iÓ m     u     ¹    ¬i ®ang  öa  ÷a, thi   ga, b xe, ® ®ç ®Ë xe, t i n   c¸c s ch     c«ng    c¸cc«ng  ×nh giao th«ng,t¹ tr¹m c©n  Óm      äng xe. tr          i ki trat¶itr   d­  èi víihµnh      ¹m    nh  ¹  iÓ m   Kho¶n    iÓ m         §   viviph qui ®Þ ti ® k  4, ® c, d, ® kho¶n  §iÒu    5  13,Thanh    tragiao th«ng    chØ  Õn hµnh  Óm    ö  ýt¹ ®iÓ m   ti   ki trax l   i   xe  õng, ®ç     êng, t¹  Õn     ¹m  ©n  Óm       äng    µ    d   trªn®  i b xe, tr c ki tra t¶itr xe, nh ga, b Õn c¶ng.Riªng khikiÓm     µ     Ön  µnh    iÒu  Ón  kh«ng  ã       tram ph¸thi h vi® khi xe  c ®¨ng  ý,kh«ng  k  chuyÓn  ïng theo    nh  ña  v  qui®Þ c ph¸p luËt, × Thanh         th tragiao   th«ng  êng  é  ö  ývµ  ® b x l   ph¶ith«ng      b¸o ngay cho  ¬  c quan  C«ng  biÕt. an  ®­  èivíi µnh      ¹m    nh  ¹ ®iÓ m   vµ  iÓ m   Kho¶n  §iÒu  §   h viviph qui®Þ ti  a  ® b  2  14, Thanh      tra giao th«ng  êng  é  òng  ® bc chØ   îc xö  ý khi xe  ang    ®   l    ® ë trong  b Õn, b∙i    hoÆc     ®ang  õng,®ang      êng. khixe  d   ®ç trªn® e­ §èivíihµnh      ¹m    nh  ¹  Òu         viviph qui®Þ ti§i 19, Thanh    tragiao th«ng  ö    x lýc¸c hµnh      nh  ¹       viqui®Þ t i Kho¶n: 2, 3, 5, 6  ªnquan  n   Ëttù an  µn  c¸c         li   ®Õ tr     to cña  êi, ph¬ng  Ön  µ  ng    ti v c«ng  ×nh  tr giao th«ng. Riªng    Kho¶n  §iÒu    1  19 Thanh   tragiao th«ng  êng  é  ® b chØ  îc xö  ýc¸c viph¹m  ¹  ÷ng  ¬i nh©n   ®   l      tinh n  viªngiao    th«ng  êng  é  îc giao  Öm   ô  íng  Én  ® b®  nhi vh d giao th«ng  µ   m kh«ng  cã C¶nh   s¸tgiao th«ng  µm  Ö m  ô.   l nhi v II­     chøc  ùc  Ön. Tæ th hi Bé  Giao th«ng  Ën    v t¶igiao cho  ôc  êng  é  Öt nam   µ    ë   C § b Vi   v c¸c S Giao  th«ng  Ën  , ë   v t¶i S giao th«ng      c«ng  Ýnh  ch phæ   Õn,híng dÉn, kiÓm    ùcl bi       tral  ­ îng Thanh    tragiao th«ng  êng  é  ùc hiÖn  ng  ® b th   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng    t nµy  µ      v c¸cv¨n b¶n  íc®©y  ã  ªnquan  n   Èm  Òn  ö  ¹tcña  tr   c li   ®Õ th quy x ph   Thanh  tragiao th«ng  êng  é.     ® b Th«ng   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý.Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu   tn c hi l   t   k  qu¸ tr     n cã  ã  kh kh¨n,víng  ¾ c     ¬    m c¸c c quan, ®¬n  Þ  µ    ©n  Çn    v v c¸ nh c ph¶n ¸nh  Þp  k thêivÒ   é      B ®Ó xem   Ðt,gi¶i x     Õt.quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản