intTypePromotion=1

Thông tư 17/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
141
lượt xem
24
download

Thông tư 17/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 17/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 97/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 17/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   s è   1 7 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 2   t h ¸ n g   3   n ¨ m  2 0 0 4   S ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   T h « n g   t   s è   9 7 / 2 0 0 0 / T T ­ B T C   n g µ y  12/10/2000 híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi  c¸c QuÜ tÝn dông nh©n d©n cë së C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  166/1999­CP ngµy 19/11/1999 cña   ChÝnh   phñ   vÒ   chÕ   ®é   Tµi   chÝnh   ®èi   víi   c¸c   Tæ   chøc   tÝn   dông; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  48/2001/N§­CP ngµy 13/8/2001 cña   ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Quü  tÝn dông nh©n   d©n.  §Ó   ®¶m b¶o viÖc híng dÉn thùc hiÖn chÕ   ®é  tµi chÝnh   phï   hîp   víi   ®Æc   thï   ho¹t   ®éng,   xu   híng   vµ   qui   m«   ph¸t   triÓn cña c¸c Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së, Bé  Tµi chÝnh   híng dÉn söa  ®æi, bæ sung Th«ng t sè  97/2000/TT­BTC ngµy   12/10/2000   híng  dÉn  thùc  hiÖn  chÕ   ®é  tµi  chÝnh   ®èi  víi   c¸c QuÜ tÝn dông nh©n d©n c¬ së nh sau: 1/ Môc 1 Ch¬ng I söa l¹i nh  sau: “§èi tîng ¸p dông  Th«ng t nµy lµ  c¸c Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së   ® îc thµnh  lËp, tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng theo qui  ®Þnh cña LuËt c¸c Tæ  chøc tÝn dông, LuËt Hîp t¸c x∙ vµ  c¸c v¨n b¶n qui ph¹m  ph¸p luËt cã liªn quan”.  2/ Môc 1 phÇn II Ch¬ng II söa l¹i nh sau: “1/ Qu¶n lý doanh thu: 1.1/ Doanh thu cña Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së, bao gåm  c¸c kho¶n sau: a) Thu tõ  ho¹t  ®éng nghiÖp vô: Thu l∙i cho vay kh¸ch   hµng;  thu  l∙i  tiÒn   göi;   thu   dÞch   vô   thanh  to¸n;   thu   phÝ  dÞch vô  ng©n quü; thu c¸c dÞch vô  kh¸c liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng ng©n hµng. b)   Thu   tõ   ho¹t   ®éng   kh¸c:   Thu   l∙i   gãp   vèn,   mua   cæ  phÇn, nghiÖp vô  uû  th¸c cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ  ngoµi níc; thu vÒ dÞch vô cÇm cè (nÕu cã), thu tõ c¸c dÞch  vô kh¸c. c) Thu hoµn nhËp c¸c kho¶n dù  phßng  ®∙ trÝch tõ  chi  phÝ  theo qui  ®Þnh hiÖn hµnh; thu vÒ  c¸c kho¶n vèn  ®∙  ®îc  xö lý b»ng dù phßng rñi ro.  d) Thu kh¸c, bao gåm c¶ thu vÒ  nhîng b¸n, thanh lý  tµi s¶n. 1.2/ Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh doanh thu:
  2. 2 a) Doanh thu tõ  ho¹t  ®éng cho vay, thu l∙i tiÒn göi  lµ sè ph¶i thu trong kú ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c sau: ­ Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  h¹ch to¸n sè  l∙i ph¶i   thu ®èi víi c¸c kho¶n nî trong h¹n vµo doanh thu. §èi víi  sè  l∙i ph¶i thu cña c¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n kh«ng ph¶i h¹ch  to¸n   doanh   thu,   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   c¬   së   theo   dâi  ngo¹i b¶ng  ®Ó   ®«n  ®èc thu, khi thu  ®îc th×  h¹ch to¸n vµo  doanh thu tõ ho¹t ®éng nghiÖp vô. ­ Sè l∙i ph¶i thu cña c¸c kho¶n cho vay trong h¹n ®∙   h¹ch to¸n vµo doanh thu nhng kh¸ch hµng kh«ng thanh to¸n  ®îc  ®óng h¹n, sau 90 ngµy kh¸ch hµng ch a thanh to¸n hoÆc  cha ®Õn 90 ngµy nhng kho¶n vay chuyÓn sang nî qu¸ h¹n Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së   ®îc h¹ch to¸n gi¶m doanh thu vµ  theo dâi ngo¹i b¶ng  ®Ó   ®«n  ®èc thu, khi thu  ®îc th×  h¹ch  to¸n vµo doanh thu tõ ho¹t ®éng nghiÖp vô. b) §èi víi c¸c kho¶n thu tõ  c¸c ho¹t  ®éng  gãp  vèn  liªn doanh, liªn kÕt, mua cæ phÇn doanh thu ph¸t sinh lµ  sè thu ®îc trong n¨m. c) §èi víi doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng cßn l¹i: Doanh  thu lµ  toµn bé  tiÒn b¸n hµng, tiÒn cung cÊp dÞch vô  bao  gåm c¶ trî  gi¸, phô  thu, phô  tréi mµ  Quü  tÝn dông nh©n  d©n c¬  së   ®îc hëng sau khi  ®∙ trõ  (­) c¸c kho¶n gi¶m gi¸   hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (nÕu cã chøng tõ hîp lÖ) ® ­ îc   kh¸ch   hµng  chÊp   nhËn   thanh  to¸n,   kh«ng  ph©n   biÖt   ®∙   thu hay cha thu ®îc tiÒn. 1.3/   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   c¬   së   ®îc   quyÒn   miÔn,  gi¶m l∙i tiÒn vay cho kh¸ch hµng theo qui  ®Þnh cña LuËt  c¸c tæ chøc tÝn dông vµ híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc. 1.4/ C¸c kho¶n thu cña Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  ph¸t  sinh trong  kú   ph¶i cã   ho¸  ®¬n,  chøng  tõ  hîp  lÖ  vµ  ph¶i ®îc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ vµo doanh thu. 3/ Môc 2 PhÇn II Ch¬ng II söa l¹i nh sau: Chi phÝ cña Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së bao gåm: 2.1/Chi cho ho¹t ®éng nghiÖp vô: ­ Chi phÝ ph¶i tr¶ l∙i tiÒn göi, l∙i tiÒn vay. ­ Chi  phÝ  ph¶i  tr¶ l∙i cho nguån vèn nhËn  uû  th¸c  cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc. ­ Chi phÝ ph¶i tr¶ kh¸c cho ho¹t ®éng nghiÖp vô. 2.2/ Chi phÝ  cho c¸n bé, nh©n viªn lµm viÖc t¹i Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬ së: ­   Chi   phÝ   tiÒn   l¬ng   vµ   c¸c   kho¶n   phô   cÊp   cã   tÝnh  chÊt l¬ng cho c¸n bé  lµm viÖc t¹i Quü  tÝn dông nh©n d©n  c¬ së.
  3. 3 Hµng n¨m, Héi ®ång qu¶n trÞ Quü tÝn dông nh©n d©n c¬  së  c¨n cø vµo NghÞ  quyÕt cña §¹i héi thµnh viªn xem xÐt,  quyÕt  ®Þnh møc l¬ng, phô  cÊp vµ  thï  lao c«ng vô  cho c¸n  bé, nh©n viªn phï hîp víi kÕt qu¶ kinh doanh cña Quü. TiÒn l¬ng vµ  c¸c kho¶n phô  cÊp tr¶ cho c¸n bé  nh©n  viªn cña Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së c¨n cø theo hîp ®ång   lao ®éng hoÆc tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ. Hµng n¨m, Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  ph¶i  ®¨ng ký  víi   c¬   quan   thuÕ   (n¬i   ®¨ng   ký   nép   thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp)  vÒ  tæng quü  l¬ng  ph¶i  tr¶ trong n¨m,  c¨n  cø vµ  ph¬ng thøc tr¶ l¬ng. ­ Chi phÝ b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ  c«ng  ®oµn cho c¸n bé  lµm viÖc trùc tiÕp t¹i Quü  tÝn dông  nh©n   d©n   c¬   së   mµ   ngêi   sö   dông   lao   ®éng   ph¶i   ®ãng   gãp  theo c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. ­ Chi  trÝch  lËp quü  dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc  lµm  theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. ­   Chi   b¶o   hé   lao   ®éng   ®èi   víi   nh÷ng   ®èi   tîng   cÇn  trang bÞ b¶o hé lao ®éng trong khi lµm viÖc. ­ Chi phÝ  tiÒn ¨n gi÷a ca cho ngêi lao  ®éng do Quü  tÝn   dông   nh©n   d©n   c¬   së   qui   ®Þnh   phï   hîp   víi   hiÖu   qu¶  kinh doanh, møc chi cho mçi ngêi kh«ng vît qu¸ møc l¬ng  tèi thiÓu do Nhµ níc qui ®Þnh ®èi víi c«ng chøc Nhµ níc. 2.3/ Chi phÝ vÒ tµi s¶n.  ­   Chi   phÝ   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   cho   ho¹t   ®éng   kinh doanh,  chi phÝ  söa ch÷a tµi s¶n cè   ®Þnh thùc  hiÖn  theo chÕ   ®é  hiÖn hµnh vÒ  qu¶n lý, sö  dông vµ  trÝch khÊu  hao tµi s¶n cè   ®Þnh do Bé  Tµi chÝnh qui  ®Þnh  ®èi víi c¸c   doanh nghiÖp. ­ Chi  phÝ  tiÒn  thuª tµi s¶n  ®îc h¹ch to¸n vµo chi  phÝ kinh doanh theo sè tiÒn ph¶i tr¶ trong n¨m c¨n cø vµo  hîp  ®ång thuª.  Trêng  hîp  tr¶  tiÒn  thuª tµi s¶n mét lÇn  cho nhiÒu n¨m th×  tiÒn thuª  ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ  kinh doanh theo sè n¨m sö dông tµi s¶n. ­ Chi phÝ tiÒn mua b¶o hiÓm tµi s¶n. ­ Chi phÝ  nhîng b¸n, thanh lý  tµi s¶n cè   ®Þnh (bao  gåm c¶ gi¸ trÞ  cßn l¹i cña tµi s¶n cè   ®Þnh khi thanh lý  vµ nhîng b¸n). 2.4/ Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: ­ Lµ  c¸c kho¶n chi phÝ  vËn chuyÓn,  ®iÖn, níc,  ®iÖn  tho¹i, vËt liÖu, giÊy tê  in, v¨n phßng phÈm, c«ng cô  lao  ®éng, phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ c¸c dÞch vô kh¸c. ­ C¸c  kho¶n  chi trªn ph¶i  cã   ®Çy  ®ñ  chøng  tõ  hoÆc  ho¸ ®¬n hîp lÖ theo qui ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh.
  4. 4 2.5/C¸c kho¶n chi phÝ  b¶o  ®¶m an toµn cho ho¹t  ®éng  cña Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së: a)   Chi   trÝch   lËp   dù   phßng   trong   ho¹t   ®éng   cña   Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  theo qui  ®Þnh t¹i  ®iÓm 5 môc I  Ch¬ng II Th«ng t sè 97/2000/TT­BTC ngµy 12/10/2000 cña Bé  Tµi chÝnh. b) Chi phÝ  tham gia B¶o hiÓm tiÒn göi hoÆc tæ chøc  b¶o ®¶m an toµn hÖ thèng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. c) §ãng phÝ  tham gia hiÖp héi ngµnh nghÒ  trong níc  theo qui ®Þnh cña ph¸t luËt.  2.6/ C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c: ­ Chi  phÝ   ®µo  t¹o  c¸n  bé  nh©n  viªn  lµm viÖc trong  Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  bao gåm chi phÝ  tæ chøc c¸c  líp ®µo t¹o t¹i Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së vµ chi phÝ cö  c¸n bé   ®i  ®µo t¹o t¹i c¸c trêng  ®µo t¹o theo chÕ   ®é  Nhµ  níc qui ®Þnh. ­   Chi   phÝ   cho   Tæ   chøc   §¶ng,   ®oµn   thÓ   t¹i   Quü   tÝn  dông nh©n d©n c¬ së ®îc lÊy tõ nguån kinh phÝ cña tæ chøc   nµy, nÕu nguån kinh phÝ cña tæ chøc nµy kh«ng ®ñ th× phÇn  chªnh lÖch thiÕu ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ cña Quü. ­ Chi phÝ vÒ nghiÖp vô kho quÜ. ­ Chi b¶o vÖ c¬ quan. ­ Chi cho viÖc thu håi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n khã ®ßi. +   Qòy   tÝn   dông   nh©n   d©n   c¬   së   ®îc   chi   cho   c¸c   tæ  chøc cã  t  c¸ch ph¸p nh©n  ®∙ cã   ®ãng gãp trong viÖc thu  håi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n khã ®ßi trªn c¬ së c«ng søc ®ãng   gãp   vµ   kÕt   qu¶   thu   nî  do   c¸c   tæ   chøc   nµy   ®ãng  gãp   ®em  l¹i. + Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  x©y dùng quy chÕ  chi  cho viÖc thu håi c¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n khã   ®ßi tr×nh Héi  ®ång qu¶n trÞ  phª duyÖt vµ  c«ng bè  c«ng khai c¸c quy chÕ  nµy.   Gi¸m   ®èc   Qòy   tÝn   dông   nh©n   d©n   c¬   së   chÞu   tr¸ch  nhiÖm vÒ c¸c kho¶n chi nµy. + Møc chi cho c¸c tæ chøc cã t c¸ch ph¸p nh©n cã ®ãng  gãp trong viÖc thu håi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n khã ®ßi trong   n¨m cña Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  kh«ng  ®îc vît qu¸ 2%  sè  nî  thu håi. Møc chi thu håi nî  tèi  ®a  ®èi víi mét mãn   nî kh«ng vît qu¸ 10 triÖu ®ång. ­ Chi phÝ cho kho¶n tæn thÊt tµi s¶n cßn l¹i sau khi   ®∙ bï   ®¾p b»ng c¸c nguån theo qui  ®Þnh t¹i  ®iÓm 6 môc I  ch¬ng II Th«ng t sè 97/2000/TT­BTC ngµy 12/10/2000 cña Bé  Tµi chÝnh. 2.7/  Chi phÝ   qu¶ng  c¸o, tiÕp  thÞ,  khuyÕn  m¹i,  tiÕp  t©n, kh¸nh tiÕt, giao dÞch,  ®èi ngo¹i, chi hoa hång m«i 
  5. 5 giíi, chi phÝ  héi nghÞ  vµ  c¸c lo¹i chi phÝ  kh¸c theo sè  thùc chi vµ  ph¶i cã  ho¸  ®¬n hoÆc chøng tõ  theo qui  ®Þnh  cña Bé Tµi chÝnh, g¾n víi kÕt qu¶ kinh doanh. Møc chi tèi   ®a kh«ng vît qu¸ 10% tæng sè  c¸c kho¶n chi phÝ  hîp lý  tõ  kho¶n 2.1 ®Õn kho¶n 2.6 cña môc nµy. 2.8/ Chi phÝ  nép thuÕ, phÝ, tiÒn thuª  ®Êt ph¶i nép   cã  liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng kinh doanh (trõ  thuÕ  thu nhËp  doanh   nghiÖp)   bao   gåm:   thuÕ   m«n   bµi,   thuÕ   sö   dông   ®Êt  hoÆc tiÒn thuª  ®Êt, thuÕ  tµi nguyªn, lÖ  phÝ  cÇu phµ, lÖ  phÝ s©n bay, c¸c lo¹i thuÕ vµ lÖ phÝ kh¸c. 4/ Môc 2 PhÇn III Ch¬ng II: bá  qui  ®Þnh “trÝch quü  dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc lµm cho sè  c¸n bé  lµm viÖc t¹i   Quü 5%, sè d quü nµy kh«ng vît qu¸ 6 th¸ng l¬ng thùc hiÖn  trong n¨m cña Qòy tÝn dông nh©n d©n c¬ së”.   5/ Thay thÕ côm tõ “Quü tÝn dông nh©n d©n” t¹i th«ng  t  sè  97/2000/TT­BTC ngµy 12/10/2000  thµnh “Quü  tÝn dông  nh©n d©n c¬ së”. 6/ Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng   c«ng   b¸o.   Nh÷ng   néi   dung   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè  97/2000/TT­BTC   ngµy   12/10/2000   kh«ng   tr¸i   víi   qui   ®Þnh  t¹i Th«ng t nµy vÉn cã hiÖu lùc thi hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2