Thông tư 17/2009/TT-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
66
lượt xem
5
download

Thông tư 17/2009/TT-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 17/2009/TT-BKHCN

 1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 17/2009/TT-BKHCN Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG HÀNG HÓA NH P KH U THU C TRÁCH NHI M QU N LÝ C A B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Lu t Ch t lư ng s n ph m, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Ngh nh s 132/2008/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ch t lư ng s n ph m, hàng hóa; Căn c Ngh nh s 89/2006/N -CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v nhãn hàng hóa; Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; B trư ng B Khoa h c và Công ngh hư ng d n trình t , th t c, n i dung ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p kh u thu c trách nhi m qu n lý c a B Khoa h c và Công ngh như sau: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Thông tư này quy nh n i dung, trình t , th t c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu (sau ây g i t t là ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu) thu c trách nhi m qu n lý c a B Khoa h c và Công ngh quy nh t i kho n 4 i u 69 Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 2. Thông tư này áp d ng i v i các cơ quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa, các t ch c, cá nhân nh p khNu hàng hóa (sau ây g i chung là ngư i nh p khNu), các t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu thu c trách nhi m qu n lý c a B Khoa h c và Công ngh . i u 2. i tư ng ki m tra 1. Hàng hóa nh p khNu vào Vi t Nam thu c Danh m c hàng hóa có kh năng gây m t an toàn (dư i ây g i t t là Danh m c hàng hóa nhóm 2). i v i hàng hóa không thu c Danh m c hàng hóa nhóm 2, nh p khNu vào Vi t Nam có ti m Nn kh năng gây m t an toàn ho c hàng hóa có kh năng gây m t an toàn theo
 2. thông tin c nh báo t các t ch c qu c t , khu v c, nư c ngoài, thì có th ư c ki m tra theo Thông tư này. 2. Thông tư này không áp d ng i v i hàng hóa nh p khNu là hành lý cá nhân, ngo i giao, hàng m u, hàng tri n lãm h i ch , quà bi u; hàng hóa, v t tư thi t b t m nh p – tái xu t; hàng quá c nh chuy n khNu; hàng g i kho ngo i quan; hàng doanh nghi p Vi t Nam gia công cho thương nhân nư c ngoài; các v t tư thi t b máy móc nh p khNu ph c v các d án u tư; hàng hóa thu c lĩnh v c an ninh qu c phòng, bí m t qu c gia, an toàn b c x h t nhân và các lo i hàng hóa khác không nh m m c ích kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Căn c ki m tra Căn c ki m tra ch t lư ng hàng hóa là quy chuNn k thu t, tiêu chuNn công b áp d ng i v i hàng hóa, quy nh v nhãn hàng hóa và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 4. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Lô hàng là t p h p m t ch ng lo i hàng hóa ư c xác nh v s lư ng, có cùng tên g i, công d ng, nhãn hi u, ki u lo i, c tính k thu t, c a cùng m t cơ s s n xu t và thu c cùng m t b h sơ nh p khNu. 2. Cơ quan ki m tra là các cơ quan ư c phân công, phân c p th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v ch t lư ng i v i s n phNm, hàng hóa thu c trách nhi m qu n lý c a B Khoa h c và Công ngh : a) C c Qu n lý ch t lư ng hàng hóa thu c T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng; b) Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có c a khNu ho c có i m ki m tra hàng nh p khNu trên a bàn qu n lý. 3. Ch ng ch ch t lư ng bao g m: a) Gi y ch ng nh n h p quy i v i s n phNm, hàng hóa phù h p v i quy chuNn k thu t tương ng trong th i h n còn hi u l c, ư c c p b i t ch c ch ng nh n ư c ch nh ho c ư c th a nh n; b) Gi y ch ng nh n ch t lư ng, gi y giám nh ch t lư ng c a lô hàng phù h p v i quy chuNn k thu t, tiêu chuNn công b áp d ng i v i hàng hóa tương ng, ư c c p b i t ch c ch ng nh n ho c t ch c giám nh ư c ch nh ho c ư c th a nh n; c) Gi y ch ng nh n h th ng qu n lý i v i s n phNm, hàng hóa có yêu c u v h th ng qu n lý. i u 5. i u ki n v ch t lư ng hàng hóa nh p kh u ư c thông quan
 3. 1. Hàng hóa nh p khNu thu c i tư ng ki m tra nhà nư c v ch t lư ng ch ư c thông quan khi cơ quan ki m tra quy nh t i kho n 2 i u 4 c a Thông tư này ra Thông báo k t qu ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu áp ng yêu c u ch t lư ng theo m u quy nh t i Ph l c III c a Thông tư này. 2. Trư ng h p hàng hóa nh p khNu do cơ quan H i quan cho phép t m th i thông quan trư c, ki m tra ch t lư ng sau thì cơ quan H i quan ch cho t m th i thông quan sau khi ngư i nh p khNu hàng hóa ã ăng ký ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu t i cơ quan ki m tra theo m u quy nh t i Ph l c I c a Thông tư này. Sau khi ư c t m th i thông quan, ngư i nh p khNu ph i liên h v i cơ quan ki m tra th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu theo n i dung quy nh t i i u 7, trình t , th t c, x lý quy nh t i i u 8 c a Thông tư này. Cơ quan H i quan ch làm th t c chính th c thông quan khi hàng hóa áp ng yêu c u t i kho n 1 i u này. Trư ng h p hàng hóa nh p khNu do cơ quan H i quan cho phép t m th i thông quan trư c, ki m tra ch t lư ng sau thì ngư i nh p khNu không ư c phép ưa hàng hóa ó ra lưu thông trên th trư ng n u chưa hoàn thành vi c ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu theo quy nh t i Thông tư này. i u 6. H sơ ăng ký ki m tra ch t lư ng H sơ ăng ký ki m tra ch t lư ng c a ngư i nh p khNu g m: 1. Gi y “ ăng ký ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu” theo m u quy nh t i Ph l c I ban hành kèm theo Thông tư này; 2. B n photo copy các gi y t sau: H p ng (Contract), Danh m c hàng hóa kèm theo (Packing list); 3. M t ho c các b n sao ch ng ch ch t lư ng (có ch ng th c); 4. Các tài li u khác có liên quan: B n sao (có xác nh n c a ngư i nh p khNu) v n ơn (Bill of Lading); hóa ơn (Invoice); t khai hàng hóa nh p khNu; gi y ch ng nh n xu t x (n u có) (C/O-Certificate of Origin); nh ho c b n mô t hàng hóa; m u nhãn hàng nh p khNu ã ư c g n d u h p quy và nhãn ph (n u nhãn chính chưa n i dung theo quy nh). Chương 2. N I DUNG, TRÌNH T , TH T C KI M TRA i u 7. N i dung ki m tra Cơ quan ki m tra ti n hành ki m tra theo các n i dung sau: 1. Ki m tra tính y c a h sơ ăng ký ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu.
 4. 2. Ki m tra s phù h p c a n i dung ch ng ch ch t lư ng c a lô hàng nh p khNu so v i yêu c u quy chuNn k thu t, tiêu chuNn công b áp d ng và các quy nh hi n hành. 3. Ki m tra m u nhãn hàng hóa và d u h p quy: a) Ki m tra các n i dung b t bu c ghi trên nhãn (và nhãn ph ) bao g m tên hàng hóa, tên a ch c a t ch c cá nhân ch u trách nhi m v hàng hóa; xu t x c a hàng hóa và các n i dung khác quy nh cho t ng lo i hàng hóa; s phù h p c a m u nhãn v i b h sơ nh p khNu lô hàng; b) Ki m tra v trí, m u s c, kích thư c và ngôn ng trình bày c a nhãn; c) Ki m tra vi c th hi n d u h p quy trên hàng hóa ho c trên bao bì hàng hóa. 4. i v i hàng hóa nh p khNu thu c Danh m c hàng hóa nhóm 2 mang c tính m i có kh năng gây m t an toàn mà chưa ư c quy nh trong quy chuNn k thu t tương ng ho c hàng hóa không thu c Danh m c hàng hóa nhóm 2, l n u tiên xu t hi n t i Vi t Nam ho c theo c nh báo c a các t ch c qu c t , khu v c, nư c ngoài có kh năng gây m t an toàn thì ngư i nh p khNu ph i ăng ký, ng th i cung c p các căn c ch ng minh hàng hóa ó b o m an toàn cho ngư i, ng v t, th c v t, tài s n, môi trư ng theo quy nh và ph i ư c B Khoa h c và Công ngh ch p nh n ăng ký. 5. Trư ng h p hàng hóa nh p khNu lưu thông trên th trư ng không b o m ch t lư ng, cơ quan ki m tra áp d ng bi n pháp tăng cư ng ki m tra nh p khNu i v i lo i hàng hóa ó và khi có yêu c u thì ngư i nh p khNu lo i hàng hóa ó ph i th c hi n ch ng nh n ho c giám nh s phù h p i v i lô hàng nh p khNu t i t ch c ánh giá s phù h p ư c ch nh. Chi phí ch ng nh n ho c giám nh do ngư i nh p khNu chi tr t ch c ánh giá s phù h p. 6. Trư ng h p có khi u n i, t cáo ho c có nghi ng v k t qu ánh giá s phù h p, cơ quan ki m tra ti n hành l y m u th nghi m i v i hàng hóa ó theo các quy nh sau: a) Căn c tiêu chuNn v phương pháp th ho c quy chuNn k thu t i v i hàng hóa, cơ quan ki m tra l y m u hàng hóa nh p khNu theo phương pháp l y m u ng u nhiên, s lư ng sao cho th nghi m các ch tiêu c n ki m tra; b) M u hàng hóa sau khi l y ph i ư c niêm phong và l p biên b n l y m u hàng hóa theo m u quy nh t i Ph l c V ban hành kèm theo Thông tư này; c) M u hàng hóa ph i ư c g i n t ch c th nghi m ư c ch nh th nghi m. K t qu th nghi m c a t ch c th nghi m ư c ch nh là căn c pháp lý cơ quan ki m tra x lý ti p trong quá trình ki m tra. d) Chi phí l y m u hàng hóa và th nghi m như sau:
 5. Chi phí l y m u và th nghi m ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu quy nh t i kho n 6 i u 7 c a Thông tư này do cơ quan ki m tra chi tr . Chi phí l y m u và th nghi m ư c b trí trong d toán kinh phí ho t ng c a cơ quan ki m tra. Trư ng h p k t qu th nghi m cho th y hàng hóa nh p khNu không phù h p v i tiêu chuNn công b áp d ng, quy chuNn k thu t tương ng thì ngư i nh p khNu ph i tr chi phí l y m u và th nghi m hàng hóa cho cơ quan ki m tra. 7. Trư ng h p ngư i nh p khNu không nh t trí v i k t qu th nghi m m u quy nh t i i m c kho n 6 i u 7 c a Thông tư này thì trong th i h n 02 ngày k t ngày nh n ư c k t qu th nghi m m u, ngư i nh p khNu ph i tr l i b ng văn b n và có th ngh m t t ch c ánh giá s phù h p ư c ch nh th c hi n vi c ánh giá ch t lư ng i v i lô hàng hóa nh p khNu ó. K t qu ánh giá s phù h p này là căn c cơ quan ki m tra x lý, k t lu n cu i cùng. Chi phí ánh giá s phù h p do ngư i nh p khNu chi tr . i u 8. Trình t , th t c và x lý trong quá trình ki m tra Cơ quan ki m tra ti n hành ki m tra theo các bư c sau: 1. Ti p nh n h sơ ăng ký ki m tra ch t lư ng c a ngư i nh p khNu. 2. Ki m tra tính y c a h sơ ăng ký ki m tra ngay khi ti p nh n h sơ ăng ký ki m tra ch t lư ng c a ngư i nh p khNu theo m u quy nh t i Ph l c II ban hành kèm theo Thông tư này: a) Trư ng h p h sơ y : Ti p nh n h sơ ăng ký ki m tra ch t lư ng c a ngư i nh p khNu và th c hi n các bư c ki m tra ti p theo theo quy nh; b) Trư ng h p h sơ không y : Ti p nh n h sơ ăng ký ki m tra ch t lư ng c a ngư i nh p khNu, ng th i xác nh n các h ng m c h sơ còn thi u và yêu c u ngư i nh p khNu b sung, hoàn thi n h sơ trong th i gian quy nh. Các bư c ki m tra ti p theo ch ư c th c hi n sau khi ngư i nh p khNu hoàn thi n y h sơ. Trư ng h p hàng hóa nh p khNu không th hoàn thi n ư c h sơ thì cơ quan ki m tra x lý theo quy nh t i i m b kho n 4 i u 8 c a Thông tư này. 3. Khi h sơ y thì trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày ti p nh n h sơ ăng ký ki m tra ch t lư ng, cơ quan ki m tra ti n hành ki m tra theo n i dung quy nh t i kho n 2, 3, 4 i u 7 c a Thông tư này và x lý như sau: a) Trư ng h p h sơ v ch t lư ng hàng hóa y và phù h p, cơ quan ki m tra ph i ra thông báo k t qu ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu áp ng yêu c u ch t lư ng theo m u quy nh t i Ph l c III ban hành kèm theo Thông tư này g i t i ngư i nh p khNu và cơ quan H i quan căn c làm th t c thông quan cho lô hàng. b) Trư ng h p h sơ không phù h p thì cơ quan ki m tra x lý như sau:
 6. Trư ng h p hàng hóa không áp ng yêu c u v nhãn thì cơ quan ki m tra ra thông báo k t qu ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu không áp ng yêu c u ch t lư ng theo m u quy nh t i Ph l c III ban hành kèm theo Thông tư này. N i dung thông báo nêu rõ các n i dung không t yêu c u g i t i cơ quan H i quan và ngư i nh p khNu, ng th i yêu c u ngư i nh p khNu kh c ph c v nhãn hàng hóa trong th i h n quy nh. Cơ quan ki m tra ch c p Thông báo lô hàng nh p khNu áp ng yêu c u ch t lư ng khi ngư i nh p khNu có b ng ch ng v hành ng kh c ph c t yêu c u. Trư ng h p hàng hóa nh p khNu có ch ng ch ch t lư ng không phù h p v i h sơ c a lô hàng nh p khNu ho c ch ng ch ch t lư ng không phù h p v i tiêu chuNn công b áp d ng, quy chuNn k thu t tương ng thì cơ quan ki m tra ra thông báo k t qu ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu không áp ng yêu c u ch t lư ng theo m u quy nh t i Ph l c III ban hành kèm theo Thông tư này. N i dung thông báo nêu rõ các n i dung không t yêu c u g i t i cơ quan H i quan và ngư i nh p khNu. Ngư i nh p khNu có th th c hi n ch ng nh n ho c giám nh s phù h p i v i lô hàng nh p khNu ó t i t ch c ánh giá s phù h p ư c ch nh. Chi phí ch ng nh n ho c giám nh cho lô hàng hóa nh p khNu ó do ngư i nh p khNu chi tr cho t ch c ánh giá s phù h p. Trư ng h p k t qu ánh giá s phù h p t yêu c u ch t lư ng thì cơ quan ki m tra x lý theo quy nh t i i m a kho n 4 i u 8 c a Thông tư này. Trư ng h p k t qu ánh giá s phù h p không t yêu c u ch t lư ng thì cơ quan ki m tra x lý theo quy nh t i i m b kho n 4 i u 8 c a Thông tư này. 4. Khi ki m tra h sơ, phát hi n th y hàng hóa nh p khNu ph i ki m tra theo n i dung quy nh t i kho n 5, 6 i u 7 c a Thông tư này thì trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày ti p nh n h sơ ăng ký ki m tra ch t lư ng, cơ quan ki m tra ra thông báo k t qu ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu theo m u quy nh t i Ph l c III ban hành kèm theo Thông tư này. Trong Thông báo c n nêu rõ các n i dung c n ti p t c ph i ki m tra và g i t i cơ quan H i quan và ngư i nh p khNu, ng th i ti n hành ki m tra theo n i dung quy nh t i kho n 5, 6 i u 7 c a Thông tư này. K t qu ư c x lý như sau: a) Trư ng h p k t qu ánh giá s phù h p c a hàng hóa nh p khNu phù h p v i tiêu chuNn công b áp d ng, quy chuNn k thu t tương ng thì trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày có k t qu ánh giá s phù h p, cơ quan ki m tra ra thông báo k t qu ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu áp ng yêu c u ch t lư ng theo m u quy nh t i Ph l c III ban hành kèm theo Thông tư này g i t i ngư i nh p khNu, cơ quan H i quan căn c làm th t c thông quan cho lô hàng. b) Trư ng h p ngư i nh p khNu không hoàn thi n y ư c h sơ trong th i gian quy nh ho c k t qu ánh giá s phù h p c a hàng hóa nh p khNu không phù h p v i tiêu chuNn công b áp d ng, quy chuNn k thu t tương ng thì trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày h t h n th i gian b sung h sơ ho c k t ngày có k t qu ánh giá s phù h p, cơ quan ki m tra ra thông báo k t qu ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu không áp ng yêu c u ch t lư ng theo m u quy nh t i Ph l c III ban hành kèm theo Thông tư này g i t i ngư i nh p khNu và cơ quan H i quan. ng th i báo cáo cơ quan qu n lý c p trên theo m u quy nh t i Ph l c IV
 7. ban hành kèm theo Thông tư này x lý theo thNm quy n quy nh t i các i m a, b, c kho n 2 i u 8 Ngh nh s 132/2008/N -CP ngày 31/12/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m c a T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng 1. Hư ng d n nghi p v , ki m tra ho t ng c a các t ch c ánh giá s phù h p ư c ch nh, các cơ quan ki m tra trong vi c ki m tra ch t lư ng hàng nh p khNu thu c ph m vi qu n lý c a B Khoa h c và Công ngh . 2. Ch o, x lý các trư ng h p hàng hóa nh p khNu không áp ng yêu c u ch t lư ng do C c Qu n lý ch t lư ng hàng hóa báo cáo. i u 10. Trách nhi m c a C c Qu n lý ch t lư ng hàng hóa thu c T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng. 1. T ch c th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng i v i hàng hóa nh p khNu là xăng, nhiên li u iêzen và các lo i hàng hóa khác theo s ch o c a T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng. X lý theo thNm quy n quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 2. Là u m i ti p nh n, x lý thông tin, báo cáo t các cơ quan ki m tra Trung ương, các t nh, thành ph t ng h p trình T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng báo cáo B Khoa h c và Công ngh tình hình và k t qu ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu theo m u quy nh t i Ph l c VI c a Thông tư này. i u 11. Trách nhi m c a S Khoa h c và Công ngh 1. Ch o, x lý các trư ng h p hàng hóa nh p khNu không áp ng yêu c u ch t lư ng do Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng báo cáo. 2. T ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh, B Khoa h c và Công ngh (T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng) tình hình và k t qu ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu trên a bàn t nh. i u 12. Trách nhi m c a Chi c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng 1. T ch c th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng i v i các hàng hóa (tr xăng, nhiên li u iêzen) thu c trách nhi m qu n lý c a B Khoa h c và Công ngh t i các c a khNu trên a bàn. X lý theo thNm quy n quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 2. Báo cáo S Khoa h c và Công ngh tình hình và k t qu ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu trên a bàn t nh theo m u quy nh t i Ph l c VI c a Thông tư này. i u 13. Trách nhi m c a T ch c ánh giá s phù h p ư c yêu c u
 8. 1. T ch c ánh giá s phù h p ư c yêu c u có trách nhi m cung c p k t qu ánh giá s phù h p cho cơ quan ki m tra và ngư i nh p khNu trong th i gian quy nh. 2. Ch p hành các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. i u 14. Trách nhi m các bên liên quan trong vi c x lý hàng hóa nh p kh u không áp ng yêu c u ch t lư ng 1. Ngư i nh p khNu có trách nhi m: a) ăng ký và th c hi n quy nh v ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu iv i hàng hóa nh p khNu thu c nhóm 2 ho c khi có yêu c u c a cơ quan ki m tra; b) Th c hi n các yêu c u c a cơ quan có thNm quy n quy t nh tái xu t ho c tiêu h y i v i hàng hóa b bu c ph i tái xu t ho c tiêu h y; c) Ch p hành các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 2. i v i hàng hóa b bu c ph i tái ch thì cơ quan ki m tra ch trì vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa sau tái ch và báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n k t qu ki m tra ra thông báo cho cơ quan H i quan và cơ quan khác có liên quan. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 15. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 16. Trách nhi m các B qu n lý ngành, lĩnh v c Căn c Thông tư này các B qu n lý ngành, lĩnh v c hư ng d n ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu thu c ph m vi ư c phân công qu n lý. i u 17. Trách nhi m thi hành Các cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa, ngư i nh p khNu, cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng hư ng d n, ki m tra th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, Cơ quan ki m tra ph n ánh k p th i v T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng t ng h p, xu t báo cáo B hư ng d n, s a i.
 9. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Các Phó Th tư ng CP ( báo cáo); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP ( ph i h p); - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW ( ph i h p); - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Công báo; - Lưu VT, PC, T C. Tr n Qu c Th ng PH L C I M U ĂNG KÝ KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG HÀNG HÓA NH P KH U (Ban hành kèm theo Thông tư s : 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- ĂNG KÝ KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG HÀNG HÓA NH P KH U Kính g i: …………………….. (Tên Cơ quan ki m tra) ............................................................... Ngư i nh p khNu: ................................................................................................................. a ch : ................................................................................................................................ i n tho i: ……………………………………… Fax: ................................................................... ăng ký ki m tra ch t lư ng lô hàng hóa sau: S Tên hàng hóa, c tính Xu t x , Kh i C a khNu Th i gian TT nhãn hi u, ki u k thu t Nhà s n lư ng/s nh p nh p khNu lo i xu t lư ng
 10. H sơ kèm theo g m có các b n sao sau ây: ........................................................................ H p ng (Contract) s : Danh m c hàng hóa (Packing list): ...................................................................................... Gi y ch ng nh n h p quy ho c Gi y ch ng nh n ch t lư ng lô hàng hóa nh p khNu ho c Gi y giám nh ch t lư ng lô hàng hóa nh p khNu: ………. do T ch c ……… c p ngày: …. /…./ ……../ t i: ................................. Gi y ch ng nh n H th ng qu n lý s : ................................................................................ do T ch c ch ng nh n: ……….. c p ngày: ….. /….. / ……… t i: ............................................ Hóa ơn (Invoice) s : ......................................................................................................... V n ơn (Bill of Lading) s : ................................................................................................ T khai hàng hóa nh p khNu s : ......................................................................................... Gi y ch ng nh n xu t x C/O s : ....................................................................................... nh ho c b n mô t hàng hóa, m u nhãn hàng nh p khNu, nhãn ph (n u nhãn chính chưa n i dung theo quy nh). Chúng tôi xin cam oan và ch u trách nhi m lô hàng hóa nh p khNu phù h p v i tiêu chuNn ………………………….. ho c quy chuNn k thu t ...................................................................................................................... (TÊN CƠ QUAN KI M TRA) ….., ngày … tháng … năm … 200… vào s ăng ký: s …./ Cơ quan KT Ngày … tháng … năm 200 … (NGƯ I NH P KH U) ( i di n Cơ quan ki m tra ký tên óng (Ký tên, óng d u) d u) PH L C II
 11. M U PHI U TI P NH N H SƠ ĂNG KÝ KI M TRA CH T LƯ NG HÀNG HÓA NH P KH U (Ban hành kèm theo Thông tư s : 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) (Tên cơ quan ch qu n) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TÊN CƠ QUAN KI M TRA NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /TN- , ngày tháng năm 200 … PHI U TI P NH N H SƠ ĂNG KÝ KI M TRA CH T LƯ NG HÀNG HÓA NH P KH U STT H NG M C KI M TRA Có/Không Ghi chú 1 Gi y ăng ký ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu. 2 H p ng (Contract) (b n photocopy) 3 Danh m c hàng hóa (Packing list) kèm theo h p ng (b n photocopy) 4 B n sao có ch ng th c gi y ch ng ch ch t lư ng 4.1. Gi y ch ng nh n h p quy 4.3. Gi y ch ng nh n ch t lư ng lô hàng 4.2. Gi y giám nh ch t lư ng lô hàng 4.4. Gi y ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng 5 Hóa ơn (Invoice) 6 V n ơn (Bill of Lading) 7 T khai hàng hóa nh p khNu 8 Gi y ch ng nh n xu t x (C/O-Certificate of Origin) 9 nh ho c b n mô t hàng hóa 10 M u nhãn hàng nh p khNu ã ư c g n d u h p quy 11 Nhãn ph (n u nhãn chính chưa n i dung theo quy nh). K T LU N
 12. H sơ y v s lư ng: ti p nh n h sơ ki m tra các bư c ti p theo. H sơ không y v s lư ng ti p nh n h sơ nhưng c n b sung các m c: ......... ……………………… trong th i gian ………….. ngày. Sau khi h sơ y thì ki m tra các bư c ti p theo theo quy nh. Ngư i n p h sơ Ngư i ki m tra PH L C III M U THÔNG BÁO K T QU KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG HÀNG HÓA NH P KH U (Ban hành kèm theo Thông tư s : 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) (Tên cơ quan ch qu n) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TÊN CƠ QUAN KI M TRA NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /TB- , ngày tháng năm 200 … THÔNG BÁO K T QU KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG HÀNG HÓA NH P KH U 1. Tên hàng hóa: 2. Nhãn hi u, ki u lo i: .......................................................................................................... 3. c tính k thu t: .............................................................................................................. 4. Xu t x / Nhà s n xu t: ...................................................................................................... 5. Kh i lư ng/ S lư ng: ....................................................................................................... 6. C a khNu nh p: ................................................................................................................ 7. Th i gian nh p khNu: .........................................................................................................
 13. 8. Thu c lô hàng có các ch ng t sau: ................................................................................... - H p ng s : ...................................................................................................................... - Danh m c hàng hóa s : ....................................................................................................... - Hóa ơn s : ....................................................................................................................... - Gi y ch ng nh n xu t x s (C/O): ...................................................................................... - V n ơn s : ....................................................................................................................... - T khai hàng nh p khNu s : ................................................................................................. 9. Ngư i nh p khNu: ............................................................................................................. 10. Gi y ăng ký ki m tra s : …………… ngày ……… tháng ……….. năm 200 ......................... 11. Căn c Ki m tra: Tiêu chuNn công b áp d ng: .................................................................. Quy chuNn k thu t: ............................................................................. Quy nh khác: ..................................................................................... 12. Gi y ch ng nh n h p quy ho c Gi y ch ng nh n/giám nh ch t lư ng lô hàng hóa nh p khNu s : ………. do t ch c …………… c p ngày: ………/…......../..................................................................................... t i: ....................................................................................................................................... K T QU KI M TRA Lô hàng (S lư ng / tên, nhãn hi u, ki u lo i hàng hóa) áp ng yêu c u ch t lư ng hàng hóa nh p kh u (ho c Không áp ng yêu c u ch t lư ng hàng hóa nh p kh u thì nêu lý do ho c các yêu c u khác n u có)
 14. CƠ QUAN KI M TRA (Ký tên óng d u) Nơi nh n: - Ngư i nh p khNu; - H i quan c a khNu; - Lưu VT: Cơ quan ki m tra. PH L C IV M U BÁO CÁO LÔ HÀNG NH P KH U KHÔNG T YÊU C U QUY NNH V CH T LƯ NG (Ban hành kèm theo Thông tư s : 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) (Tên cơ quan ch qu n) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TÊN CƠ QUAN KI M TRA NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /BC-… , ngày tháng năm 200 … BÁO CÁO LÔ HÀNG NH P KH U KHÔNG T YÊU C U QUY NNH V CH T LƯ NG Kính g i: (Cơ quan ch qu n c p trên) 1. Tên hàng hóa: ................................................................................................................... 2. Nhãn hi u/ Ki u lo i: .......................................................................................................... 3. c tính k thu t: .............................................................................................................. 4. Xu t x / Nhà s n xu t: ...................................................................................................... 5. S lư ng khai báo: ............................................................................................................ 6. C a khNu nh p: ................................................................................................................ 7. Th i gian nh p khNu: .........................................................................................................
 15. 8. Thu c lô hàng có các ch ng t sau: ................................................................................... - H p ng s : ...................................................................................................................... - Danh m c hàng hóa s : ....................................................................................................... - Hóa ơn s : ....................................................................................................................... - Gi y ch ng nh n xu t x s (C/O): ...................................................................................... - V n ơn s : ....................................................................................................................... - T khai hàng nh p khNu s : ................................................................................................. 9. Ngư i nh p khNu: ............................................................................................................. 10. Gi y ăng ký ki m tra s : …………… ngày ……… tháng ……….. năm 200 ......................... 11. Căn c ki m tra: Tiêu chuNn công b áp d ng: ................................................................... Quy chuNn k thu t: ............................................................................. Quy nh khác: ..................................................................................... 12. K t qu th nghi m/ ch ng nh n/ giám nh hàng hóa nh p khNu s : ……….. do T ch c ánh giá s phù h p: ……………………………………………. c p ngày: ……./……./…............. t i: ……………………………………………… 13. K t lu n: a. Lô hàng (S lư ng/tên, nhãn hi u): không t yêu c u quy nh v ch t lư ng; b. Lý do không t (không phù h p v ch t lư ng, ghi nhãn, d u h p quy, …............................. .......................................................................................................................................... ..
 16. 14. xu t bi n pháp x lý: .................................................................................................. Cơ quan ki m tra (Ký tên óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - Lưu VT, Cơ quan ki m tra. PH L C V M U BIÊN B N L Y M U (Ban hành kèm theo Thông tư s : 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) (Tên cơ quan ch qu n) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TÊN CƠ QUAN KI M TRA NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /BC-… , ngày tháng năm 200 … BIÊN B N L Y M U S ……… 1. Tên cơ s ư cl ym u 2. i di n cơ s ư c l y m u: (H tên, ch c v , ơn v ) 3. Ngư i l y m u: (H tên, ch c danh, ơn v ) 4. Phương pháp l y m u: STT Tên hàng hóa, nhãn Tên cơ s ơn v Lư ng Ngày s n Ghi chú hi u, ki u lo i và a ch tính m u xu t, s lô NSX, NK (n u có)
 17. 5. Tình tr ng m u: M u ư c niêm phong có s ch ng ki n c a i di n cơ s l y m u. M u có th ư c chia làm 2 ơn v : 1 ơn v ưa i th nghi m, 1 ơn v ư c lưu t i cơ quan ki m tra khi c n thi t. Biên b n ư c l p thành 02 b n có giá tr như nhau, ã ư c các bên thông qua, m i bên gi 01 b n. i di n cơ s ư c l y m u Ngư i l y m u (Ký, ghi rõ h tên, óng d u) (Ký, ghi rõ h tên) PH L C VI M U BÁO CÁO T NG H P TÌNH HÌNH KI M TRA CH T LƯ NG HÀNG HÓA NH P KH U (Ban hành kèm theo Thông tư s : 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) (Tên cơ quan ch qu n) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TÊN CƠ QUAN KI M TRA NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /BC-… , ngày tháng năm 200 … BÁO CÁO T NG H P TÌNH HÌNH KI M TRA CH T LƯ NG HÀNG HÓA NH P KH U (s li u Quý … năm 200 …. tính t ngày ……. n ngày ……) Kính g i:.................................................................... 1. T ng s lô hàng ã ăng ký ki m tra: ……………………. lô, trong ó: - S lô ã qua ki m tra t yêu c u: ……………… lô (chi ti t xem b ng 1) - S lô không t yêu c u: …………………………. lô (chi ti t xem b ng 2) - S lô tr n tránh ki m tra: …………………………. lô (chi ti t xem b ng 3) 2. Tình hình khi u n i: (lô hàng, doanh nghi p nh p khNu, tình hình khi u n i và gi i quy t …) 3. Ki n ngh :
 18. B NG 1. K t qu ki m tra ch t lư ng các lô hàng t yêu c u nh p kh u TT Tên, nhóm hàng hóa T ng ơn v Kh i Ngu n Chi c c (thu c trách nhi m c a s (lô) tính lư ng g c, xu t ki m tra1 B KH&CN) x … B NG 2. K t qu ki m tra ch t lư ng các lô hàng không t yêu c u nh p kh u. TT S Tên a ch Tên & S Xu t Lý do Các bi n Chi h Ngư i T/Fax nhóm lư ng x không pháp ã c c sơ NK hàng hóa t ư cx x lý2 NK lý …. B NG 3. Các doanh nghi p tr n tránh ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p kh u. TT Gi y ăng Tên a ch Tên & nhóm S T khai Th i gian ký ki m tra Ngư i NK T/Fax hàng hóa NK lư ng HHNK s nh p s khNu … Cơ quan ki m tra (Ký tên óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - Lưu VT, Cơ quan ki m tra. 1 Báo cáo c a Chi c c g i v theo nh kỳ không c n ph i ghi c t này. 2 Báo cáo c a Chi c c g i v theo nh kỳ không c n ph i ghi c t này.
Đồng bộ tài khoản