Thông tư 171/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
18
download

Thông tư 171/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 171/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 171/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  171/1998/TT­B T C   c n g µ y 22  th¸ng 12 n¨ m   1998 H í ng d É n  th ù c  Ö n   hi ki Ó m  to¸n  éi b é  t¹i o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc  n  d n Bé   µichÝnh  ∙  ã  T  ® c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 832/TC/Q§/C§KT  µy  ng 28/10/1997  ban  µnh  h Quy  Õ   Óm   ch ki to¸n néi bé  µ      v Th«ng   sè t 52/1998/TT­BTC   µy  ng 16/4/1998  íng dÉn  chøc  é  H   tæ  b m¸y  Óm     éibé  ¹  ki to¸nn   t i doanh nghiÖp  µ   Nh níc.Trong    ×nh tr Ónkhaithùc hiÖn,cßn  ån t¹ m ét  è  íng m ¾ c   Çn  ­   qu¸ tr   i         t  i   sv   c® îc söa  æi    ® cho  ï  îp  íic¬  Õ   ph h v   ch qu¶n  ý vµ  ×nh  ×nh  ùc  Õ  ña    l  t h th t c c¸c doanh  nghiÖp.Bé  µichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  Öc  Óm    éibé  ¹ c¸c    T  h  th   vi ki to¸nn   t   i doanh  nghiÖp  µ   ícnh  Nh n   sau: i.  c¸c q u y  ® Þ n h  v Ò  ki Ó m  to¸n n é i b é 1. Doanh    nghiÖp  µ   ícph¶ichÞu  Nh n     tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Ýnh    tr   lu   t chÝnh    Ýnh  x¸c,t trung thùc cña    c¸o tµichÝnh  µ      c¸cb¸o      v ph¶itùtæ      chøc  Óm   ki to¸nnéibé  c¸o tµicña  ×nh      b¸o      m hoÆc     Óm    c  Ëp n Õu  Êy  Çn   thuªki to¸n®é l   th c thiÕt. KiÓ m     éibé  µc«ng  Öc  êng  to¸nn   l   vi th xuyªn cña    doanh  nghiÖp,do    doanh  nghiÖp  chøc  ùc hiÖn,nh»m   ¶m   tæ  th     ® b¶o      Ëy  ña    è  Öu kÕ     ®é tinc c c¸cs li   to¸n vµ    c¸c th«ng    tintrong b¸o    µichÝnh  ña    c¸o t   c doanh  nghiÖp,phôc  ô  ñ  Õu     v ch y cho doanh  nghiÖp. 2. Ph¹m    Ö m   ô  ña  Óm     vi,nhi v c ki to¸n néi bé, néi dung, tr×nh  ù,ph¬ng         t  ph¸p  Óm     éibé  µ    éidung  ki to¸nn   v c¸c n   kh¸c thùc hiÖn      theo quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  chÕ   Óm     éi bé  ki to¸n n   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 832  TC/Q§/C§KT   ngµy  28/10/1997 cña  é  ëng  é  µichÝnh.   B tr BT  3.Tæ     chøc  é  b m¸y  Óm    éibé ki to¸nn   Tuú   éc  µo  thu v quy    m« s¶n  Êt  xu kinh  doanh, ®Þa   µn  ¹t®éng  Ëp    b ho   t trung hay  ©n    iÒu  Ön  ô  Ó  µ  ×nh ®é     ph t¸n,® ki c th v tr   n¨ng  ùc cña  i  ò  Õ   l  ®é ng k to¸n.   . Doanh  . nghiÖp  ã  Ó  ùa chän  ×nh  c th l   h thøc  chøc  é  tæ  b m¸y  Óm     ki to¸n néibé    cho  ïhîp vµ  ã  Öu  ph     c hi qu¶  Õtthùc.ViÖc  chøc  é  thi     tæ  b m¸y  Óm    ki to¸n néibé    kh«ng  ¾t  éc  i víi   b bu ®è     doanh  c¸c nghiÖp. ­ C¸c    doanh nghiÖp  µ   íc ®∙  chøc  é  Nh n   tæ  b m¸y  Óm     éi bé  ki to¸n n   theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   è  t s 52/1998/TT­ BTC   µy  ng 16/4/1998  ña  é   µi chÝnh  c BT  th× tuú t×nh  ×nh  ña     h c doanh  nghiÖp  ã  Ó  Õp tôc duy  ×tæ  c th ti     tr   chøc  µ  ¹t v ho   ®éng  ña  é  c b m¸y  Óm    éibé  ki to¸nn   hoÆc   chøc  ¹ theo quy  nh  ¹ Th«ng  tæ  l i   ®Þ t  i tnµy.   ­ §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  a  chøc  é  ch tæ  b m¸y  Óm    éibé  Õu    ki to¸nn   n ®ñ ®iÒu  Ön  µ  Êy  Çn  Õtph¶itæ  ki v th c thi     chøc  é  b m¸y  Óm    éibé  × Tæng   ki to¸nn   th   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è doanh  nghiÖp  ùa chän  µ  Õt  nh  ×nh  l  v quy ®Þ h thøc    tæ chøc  é  b m¸y  Óm    éibé  ki to¸nn   cho  ïhîp. ph   4. Bæ     sung  thªm    Èn  Ò   ×nh ®é   tiªuchu v tr   chuyªn m«n     nghiÖp  ô  µ  êi v v th   gian c«ng    ña  Óm      éibé    t¸cc ki to¸nviªnn   quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   Óm   ®Þ ti §i 12  ch ki
  2. 2 to¸n néi bé  ban hµnh kÌm theo Quy Õt ®Þnh  sè  832 TC/Q§/C§KT  ngµy  28/10/1997 cña  é  µichÝnh      BT  nh sau: Trêng  îp KiÓ m       éibé  a  ã  h  to¸nviªnn   ch c b»ng  ihäc  ®¹   chuyªn ngµnh    kinh  tÕ, tµichÝnh, kÕ          to¸nhoÆc   qu¶n  Þ kinh doanh  ×  èithiÓu  tr     th t   ph¶icã  ×nh   tr   ®é   trung cÊp    chuyªn ngµnh    kinh tÕ  µichÝnh    t  hoÆc  qu¶n  Þ kinh doanh,®∙  tr       c«ng    ùc tÕ  t¸cth   trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýtµichÝnh  Õ     t  Êt 5  l    k to¸nÝ nh   n¨m, ®∙   lµm  Öc  ¹  vi t idoanh  nghiÖp  n¨m   ë lªn nhng  3  tr     kh«ng  Êp  ¬n  ×nh    th h tr ®é chuyªn m«n    nghiÖp  ô  ña  Õ     ëng  v c k to¸ntr doanh nghiÖp  . ®ã 5. Bá     quy  nh  Ò     Öm   ëng  ®Þ v bæ nhi Tr phßng  Óm     éibé: "Sau    ki to¸nn     khi cã    Õn  ý ki b»ng    v¨n b¶n  ña  c Tæng  ôc,Côc  c  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ l  v t  Nh n     i doanh  nghiÖp"  ¹  Òu  Quy  Õ   Óm   t i§i 17  ch ki to¸n néi bé      ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 832  TC/Q§/C§KT  µy  ng 28/10/1997 cña  é  µichÝnh.   BT  ii. æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  t 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  15  k t  k v thay  thÕ Th«ng   è  ts 52/1998/TT­BTC   µy  ng 16/4/1998 cña  é  µichÝnh  íng dÉn    BT  H   tæ chøc  é  b m¸y  Óm    éibé  ¹ doanh  ki to¸nn   t  i nghiÖp  µ   íc. Nh n 2. Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c     Þ    qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n  kÞp  ¸nh  thêivÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó nghiªncøu  öa  «Ø     s® cho  ïhîp. ph  
Đồng bộ tài khoản