Thông tư 174/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
65
lượt xem
7
download

Thông tư 174/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 174/2009/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế huy động và quản lý các nguồn vốn tại 11 xã thực hiện đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 174/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 174/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N CƠ CH HUY Đ NG VÀ QU N LÝ CÁC NGU N V N T I 11 XÃ TH C HI N Đ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG THÍ ĐI M MÔ HÌNH NÔNG THÔN M I TH I KỲ CÔNG NGHI P HOÁ, HI N Đ I HOÁ” Căn c Ngh quy t s 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 c a H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương Đ ng khoá X v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Căn c Ngh quy t s 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 c a Chính ph ban hành chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 c a Ban Ch p hành Trung ương Đ ng khoá X v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Th c hi n công văn s 7032-CV/VPTW ngày 08/4/2009 c a Văn phòng Ban Ch p hành Trung ương Đ ng v Đ án chương trình xây d ng thí đi m mô hình nông thôn m i; B Tài chính hư ng d n cơ ch huy đ ng và qu n lý các ngu n v n th c hi n Đ án “Chương trình xây d ng thí đi m mô hình nông thôn m i th i kỳ công nghi p hoá, hi n đ i hoá” như sau: Ph n I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Thông tư này áp d ng cho các d án quy ho ch; các d án đ u tư xây d ng h t ng kinh t - xã h i; d án phát tri n “m i làng m t s n ph m hàng hoá”; d án đào t o v xây d ng nông thôn m i cho cán b cơ s xã, thôn b n, cán b h p tác xã, ch trang tr i t i 11 xã thí đi m thu c Đ án “Chương trình xây d ng thí đi m mô hình nông thôn m i th i kỳ công nghi p hoá, hi n đ i hoá” (sau đây g i là Đ án). Ngu n l c đ t ch c th c hi n Đ án bao g m v n ngân sách trung ương; v n ngân sách đ a phương; ti n thu đư c t đ u giá quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a Lu t Đ t đai; ngu n v n trái phi u Chính ph ; ngu n v n tín d ng đ u tư phát tri n c a nhà nư c; v n đ u tư c a doanh nghi p; ngu n l c và ngày công lao đ ng c a nhân dân, c ng đ ng trong xã đ xây d ng “Chương trình xây d ng thí đi m mô hình nông thôn m i th i kỳ công nghi p hoá, hi n đ i hoá”. Vi c qu n lý v n đư c th c hi n như sau: 1. Đ i v i các đ i tư ng mà ngân sách nhà nư c h tr chi m t 50% v n tr lên thì th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư này. 2. Đ i v i các đ i tư ng mà ngân sách nhà nư c h tr v n chi m dư i 50% v n thì vi c th c hi n qu n lý v n do c ng đ ng và Ban qu n lý xây d ng nông thôn m i xã t bàn b c th ng nh t. 3. Đ i v i các đ i tư ng do doanh nghi p đ u tư: các doanh nghi p đ u tư vào các lĩnh v c này th c hi n theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t. Đi u 2. Ch t ch U ban nhân dân xã đ m b o vi c ch đ o th c hi n qu n lý, s d ng v n đúng m c đích, ti t ki m, hi u qu , dân ch công khai và minh b ch; ch p hành đúng ch đ qu n lý tài chính - đ u tư - xây d ng c a Nhà nư c và các quy đ nh t i Thông tư này. Đi u 3. Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i xã đư c giao nhi m v ch đ u tư th c hi n qu n lý v n theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và các quy đ nh c a Thông tư này. Đi u 4. Cơ quan Tài chính các c p, cơ quan qu n lý v đ u tư xây d ng công trình c p trên theo ch c năng nhi m v đư c giao, có trách nhi m hư ng d n Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i 1
  2. xã t ch c th c hi n d án đ u tư. Cơ quan Kho b c Nhà nư c có trách nhi m hư ng d n ki m soát và thanh toán v n k p th i, đ y đ cho các d án đ u tư theo quy đ nh c a Thông tư này. Ph n II CƠ CH HUY Đ NG V N Đi u 5. Nguyên t c huy đ ng và ngu n v n th c hi n Đ án: 1. Nguyên t c huy đ ng v n đ th c hi n Đ án: a) Ngu n l c c a đ a phương đ t ch c tri n khai Đ án: - Huy đ ng t i đa ngu n l c c a đ a phương (t nh, huy n, xã) đ t ch c tri n khai Đ án; riêng ngu n v n thu đư c t đ u giá quy n s d ng đ t đ giao đ t có thu ti n s d ng đ t ho c cho thuê đ t trên đ a bàn xã (sau khi đã tr đi chi phí), đ ngh U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo H i đ ng nhân dân cùng c p xem xét, quy t đ nh đ l i 100% cho ngân sách xã, nh m t o ngu n v n th c hi n Đ án (nhưng không vư t n i dung chi c a Đ án đã đư c c p có th m quy n phê duy t). - Huy đ ng s c dân (nhân l c, v t l c) đóng góp t nguy n, tích c c đ xây d ng làng quê c a mình (v i phương châm Nhà nư c và nhân dân cùng làm). b) Huy đ ng v n đ u tư c a doanh nghi p đ i v i các công trình có kh năng thu h i v n tr c ti p; doanh nghi p đư c vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c ho c t nh, thành ph tr c thu c trung ương đư c ngân sách nhà nư c h tr sau đ u tư (n u vay v n t i ngân hàng thương m i đ th c hi n d án) và đư c hư ng ưu đãi đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t. c) Các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i ưu tiên b trí v n và l ng ghép các ngu n v n t chương trình m c tiêu c a Trung ương cho các d án, chương trình trên đ a bàn các xã th c hi n Đ án. 2. Ngu n v n th c hi n Đ án bao g m: a) Ngu n ngân sách nhà nư c, bao g m: - Ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương (g m ngân sách c p t nh, ngân sách c p huy n và ngân sách c p xã) b trí trong d toán ngân sách hàng năm, trong đó có v n l ng ghép các chương trình m c tiêu qu c gia (g m: chương trình gi m nghèo; chương trình qu c gia v vi c làm; chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn; chương trình phòng, ch ng t i ph m; chương trình dân s và k ho ch hoá gia đình; chương trình phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh nguy hi m và HIV/AIDS; chương trình v văn hóa; chương trình giáo d c đào t o; chương trình 135; d án tr ng m i 5 tri u ha r ng); đ ng th i ưu tiên b trí v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách đ a phương (g m: h tr đ u tư tr s xã; h tr chia tách huy n, xã; h tr khám ch a b nh cho ngư i nghèo; h tr khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i...) và v n b trí cho d án không n m trong chương trình m c tiêu qu c gia đư c th hi n trong Đ án phê duy t. b) Ngu n v n trái phi u Chính ph (n u có): đ đ u tư cho d án đư ng đ n trung tâm xã chưa có đư ng giao thông ô tô (thu c danh m c t i Quy t đ nh s 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành và s d ng trái phi u Chính ph giai đo n 2003 – 2010 và các Quy t đ nh b sung khác c a Th tư ng Chính ph ); đ u tư d án kiên c hoá trư ng, l p h c (theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/2/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Đ án Kiên c hoá trư ng, l p h c và nhà công v cho giáo viên). c) Ngu n v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đư c trung ương phân b cho các t nh, thành ph theo chương trình kiên c hoá kênh mương, phát tri n đư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng thu s n và cơ s h t ng làng ngh nông thôn giai đo n 2009-2015 (sau đây g i là ngu n v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c) theo Quy t đ nh s 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c s d ng v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đ ti p t c th c hi n các chương trình kiên c hoá kênh mương, phát tri n đư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng thu s n và cơ s h t ng làng ngh 2
  3. nông thôn giai đo n 2009 – 2015; Quy t đ nh s 56/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy t đ nh s 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c s d ng v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đ ti p t c th c hi n các chương trình kiên c hoá kênh mương, phát tri n đư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng thu s n và cơ s h t ng làng ngh nông thôn giai đo n 2009 – 2015 và các quy t đ nh s a đ i, b sung khác (n u có) d) V n đ u tư c a doanh nghi p: đ đ u tư các d án h th ng đi n đ công su t ph c v s n xu t, bưu đi n, nư c s ch ph c v sinh ho t. đ) Các kho n đóng góp theo nguyên t c t nguy n c a nhân dân trong xã cho t ng d án đ u tư c th , do H i đ ng nhân dân xã thông qua và đư c đưa vào ngu n thu c a ngân sách xã. e) Huy đ ng t c ng đ ng (các kho n đóng góp t nguy n và vi n tr không hoàn l i c a các doanh nghi p, t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho các d án đ u tư). Các kho n đóng góp này đư c th c hi n như sau: - Trư ng h p đóng góp b ng ti n: U ban nhân dân xã th c hi n thu và n p vào tài kho n Ti n g i v n đ u tư thu c xã qu n lý m t i Kho b c Nhà nư c. - Trư ng h p đóng góp b ng hi n v t: th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 75/2008/TT- BTC ngày 28/8/2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý v n đ u tư thu c ngu n v n ngân sách xã, phư ng, th tr n (sau đây g i là Thông tư s 75/2008/TT-BTC ngày 28/8/2008 c a B Tài chính). f) Các ngu n tài chính h p pháp khác. Đi u 6. Đ i tư ng và m c h tr : 1. Đ i tư ng h tr : a) Các đ i tư ng (d án) ngân sách trung ương h tr 100%, g m: chi phí cho công tác quy ho ch; đư ng giao thông đ n trung tâm xã; xây d ng tr s xã; xây d ng trư ng h c đ t chu n; xây d ng tr m y t xã; xây d ng nhà văn hoá xã; h th ng c p nư c sinh ho t h p v sinh; kinh phí cho công tác đào t o ki n th c v xây d ng nông thôn m i cho cán b xã, cán b thôn b n, cán b h p tác xã và ch trang tr i. M c h tr c a ngân sách trung ương đư c căn c vào t ng m c đ u tư ho c d toán đư c c p có th m quy n phê duy t; khi l p ph i đúng theo quy đ nh c a c p th m quy n như: tiêu chu n k thu t, thi t k , đ nh m c, đơn giá (c p đư ng, tiêu chu n tr s xã, tiêu chu n trư ng h c, tr m y t …) và đúng ch đ chi đào t o c a nhà nư c. b) Các đ i tư ng còn l i, căn c trên cơ s đi u ki n kinh t xã h i, cũng như đi u ki n t nhiên c a t ng vùng; ngân sách trung ương h tr m t ph n t ngu n b sung có m c tiêu đ th c hi n Đ án; ph n còn l i do ngân sách đ a phương h tr , doanh nghi p đ u tư, nhân dân đóng góp và huy đ ng t c ng đ ng. 2. M c h tr : a) M c h tr c a ngân sách trung ương đ i v i t ng đ a phương cho toàn b Đ án: th c hi n theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . b) M c h tr cho t ng đ i tư ng (d án) c th (t i Đi m b, Kho n 1, Đi u 6), do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy đ nh, đ m b o nguyên t c s ti n h tr t ngân sách trung ương t i đa không quá 70% t ng chi phí th c hi n c a t ng đ i tư ng (d án) c a Đ án. Ph n III CƠ CH QU N LÝ, GIÁM SÁT CÁC NGU N V N Đi u 7. L p k ho ch, thông báo k ho ch v n. 1. L p k ho ch v n: 3
  4. - Trên cơ s Đ án xây d ng nông thôn m i c a xã đư c Ban Ch đ o Chương trình xây d ng thí đi m nông thôn m i Trung ương (sau đây g i là Ban Ch đ o Trung ương) thông qua, Ban Ch đ o Chương trình xây d ng thí đi m nông thôn m i t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau đây g i là Ban Ch đ o T nh) t ch c phê duy t Đ án làm cơ s th c hi n; U ban nhân dân xã và Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i xã t ch c tuyên truy n, ph bi n cho nhân dân nơi có d án đ u tư đ bàn b c dân ch , công khai l a ch n th t d án ưu tiên đ đ u tư. Trên cơ s ý ki n c a nhân dân, quy chu n xây d ng c a Nhà nư c và ý ki n tư v n c a cán b chuyên môn, U ban nhân dân xã l p k ho ch v n c a xã trong 3 năm (2009 – 2011), g i đ n Ban Ch đ o Trung ương, các B liên quan, Ban Ch đ o T nh đ theo dõi, qu n lý (theo m u s 01/BC-KHĐT đính kèm). - Trên cơ s ý ki n c a Ban Ch đ o Trung ương, Ban Ch đ o T nh ch đ o các cơ quan ch c năng liên quan c a T nh, Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i c a xã t ch c l p các d án đ u tư theo đúng tiêu chu n đ nh m c theo quy đ nh c a c p có th m quy n (c p đư ng, trư ng h c, tr s xã, tr m y t ...) đ xác đ nh m c v n cho t ng d án, công trình g i Ban Ch đ o Trung ương đ xác đ nh m c v n h tr . 2. Thông báo k ho ch v n: Căn c ngu n v n đư c ngân sách c p trên h tr (bao g m ngân sách trung ương, ngân sách c p t nh, ngân sách c p huy n), kh năng c a ngân sách c p xã, ngu n v n huy đ ng đóng góp và căn c kh i lư ng th c hi n c a các d án đ u tư, Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i xã đ xu t phương án báo cáo Ch t ch U ban nhân dân xã quy t đ nh thông báo k ho ch v n, đ ng th i g i Kho b c Nhà nư c (nơi m tài kho n) đ làm căn c chuy n v n, thanh toán. Đi u 8. T m ng, thanh toán v n. 1. M tài kho n: - Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i xã đư c m tài kho n Ti n g i v n đ u tư thu c xã qu n lý t i Kho b c Nhà nư c (nơi m tài kho n giao d ch c a ngân sách xã) đ làm tài kho n giao d ch. - Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i xã đư c s d ng con d u c a U ban nhân dân xã đ th c hi n giao d ch t i Kho b c Nhà nư c. - Kho b c Nhà nư c hư ng d n Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i xã m tài kho n giao d ch và theo dõi, h ch toán riêng tài kho n này 2. Cơ ch c p v n: a) Đ i v i v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương đ h tr ngân sách xã qua ngân sách đ a phương đư c th c hi n như sau: căn c vào văn b n c a B Tài chính v vi c b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương đ th c hi n các công trình, d án, nhi m v cho xã; S Tài chính th c hi n rút d toán theo quy đ nh hi n hành, đ ng th i thông báo s b sung cho xã qua c p huy n. b) Đ i v i v n b sung có m c tiêu t ngân sách c p t nh, c p huy n h tr cho ngân sách xã đi m: - Căn c vào văn b n c a S Tài chính v vi c b sung có m c tiêu t ngân sách c p t nh cho ngân sách c p huy n (chi ti t đ n c p xã) đ th c hi n các công trình, d án, nhi m v cho xã; Phòng Tài chính - K ho ch th c hi n rút d toán theo quy đ nh hi n hành, đ ng th i thông báo k p th i s b sung có m c tiêu t ngân sách c p huy n h tr ngân sách c p xã theo quy đ nh. - Căn c vào văn b n thông báo v vi c b sung có m c tiêu t ngân sách c p huy n cho ngân sách c p xã đ th c hi n các công trình, d án, nhi m v cho xã; cơ quan tài chính xã làm th t c rút d toán theo quy đ nh hi n hành. Đ ng th i th c hi n t m ng ngân sách xã đ chuy n vào tài kho n Ti n g i v n đ u tư thu c xã qu n lý t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. c) Đ i v i các ngu n v n khác: căn c vào k ho ch v n c a Ch t ch U ban nhân dân xã thông báo, đ ngh c a Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i xã và ngu n v n th c nh n; Kho b c Nhà 4
  5. nư c th c hi n chuy n toàn b s v n đ u tư theo đ ngh vào tài kho n Ti n g i v n đ u tư thu c xã qu n lý. Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i xã có nhi m v ti p nh n v n, ch đ ng quy t đ nh thu chi theo m c tiêu đã đư c duy t; đ nh kỳ hàng tháng công khai báo cáo đ c ng đ ng bi t và giám sát. 3. H sơ, tài li u c a d án, m c v n t m ng, thu h i t m ng và thanh toán kh i lư ng hoàn thành: a) Đ i v i các d án quy ho ch: th c hi n theo Thông tư s 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng và thanh quy t toán kinh phí s nghi p kinh t th c hi n các nhi m v , d án quy ho ch. b) Đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình: - Th c hi n theo Thông tư s 75/2008/TT-BTC ngày 28/8/2008 c a B Tài chính. - Riêng đ i v i gói th u ngư i dân trong xã t làm thì m c t m ng t i đa là 80% giá tr h p đ ng và không vư t k ho ch v n năm cho gói th u. c) Đ i v i các n i dung đào t o v xây d ng nông thôn m i cho cán b cơ s xã, thôn b n, cán b h p tác xã, ch trang tr i và d án phát tri n “m i làng m t s n ph m hàng hoá”: th c hi n theo Thông tư liên t ch s 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008 c a liên t ch U ban Dân t c, B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c và mi n núi giai đo n 2006 – 2010. d) Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i xã khi giao d ch v i Kho b c Nhà nư c đư c s d ng m u bi u ch ng t k toán ban hành theo Quy t đ nh s 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành “Ch đ k toán ngân sách nhà nư c và ho t đ ng nghi p v Kho b c Nhà nư c”. 4. Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c ki m soát, thanh toán như sau: - Kho b c Nhà nư c th c hi n ki m soát, thanh toán theo nguyên t c thanh toán trư c, ki m soát sau cho t ng l n thanh toán và ki m soát trư c, thanh toán sau đ i v i l n thanh toán cu i cùng c a công vi c, gói th u, h p đ ng. Căn c vào nguyên t c này, giao Kho b c Nhà nư c hư ng d n c th đ th c hi n th ng nh t trong h th ng. - Trên cơ s h sơ đ ngh thanh toán (ho c t m ng) do Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i xã g i đ n, căn c h p đ ng (ho c d toán đư c duy t đ i v i các công vi c đư c th c hi n không thông qua h p đ ng); Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c thanh toán (ho c t m ng) v n cho Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i xã và theo đ ngh c a Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i xã thanh toán (ho c t m ng) cho các nhà th u, các đơn v liên quan; đ ng th i thu h i v n t m ng (n u có) theo quy đ nh. Kho b c Nhà nư c căn c vào k ho ch v n, h sơ thanh toán, các đi u kho n thanh toán đư c quy đ nh trong h p đ ng (s l n thanh toán, giai đo n thanh toán, th i đi m thanh toán và các đi u ki n thanh toán) và giá tr t ng l n thanh toán đ thanh toán cho Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i xã. Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i xã ch u trách nhi m v tính chính xác, h p pháp c a kh i lư ng th c hi n, đ nh m c, đơn giá, d toán các lo i công vi c, ch t lư ng công trình, Kho b c Nhà nư c không ch u trách nhi m v các v n đ này. 5. S v n thanh toán t tài kho n Ti n g i v n đ u tư thu c xã qu n lý trong năm (bao g m c thanh toán t m ng và thanh toán kh i lư ng hoàn thành) không vư t s v n đã chuy n vào tài kho n này. 6. S v n thanh toán cho t ng n i dung công vi c, h ng m c công trình không đư c vư t d toán đư c duy t ho c giá gói th u; t ng s v n thanh toán cho d án đ u tư không vư t t ng m c đ u tư đư c duy t. Đi u 9. Quy t toán. 5
  6. 1. T t c các d án đ u tư, khi hoàn thành bàn giao đưa vào s d ng ph i đư c phê duy t quy t toán d án hoàn thành. Quy t đ nh phê duy t quy t toán hoàn thành ph i đư c niêm y t công khai t i Tr s U ban nhân dân xã và g i cho các cơ quan, đơn v liên quan. 2. Các d án đ u tư có s d ng ngu n v n ngân sách h tr , trư c khi đư c phê duy t quy t toán ph i có xác nh n c a Trư ng ban giám sát xây d ng xã. 3. Hư ng d n quy t toán: a) Đ i v i các d án quy ho ch: th c hi n theo Thông tư s 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng và thanh quy t toán kinh phí s nghi p kinh t th c hi n các nhi m v , d án quy ho ch. b) Đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình: th c hi n theo Thông tư s 75/2008/TT-BTC ngày 28/8/2008 c a B Tài chính. Riêng m u bi u quy t toán (bi u m u s 01/QTDA và bi u m u s 02/QTDA) b sung thêm xác nh n c a Trư ng ban giám sát xây d ng xã. c) Đ i v i các n i dung đào t o v xây d ng nông thôn m i cho cán b cơ s xã, thôn b n, cán b h p tác xã, ch trang tr i và d án phát tri n “m i làng m t s n ph m hàng hoá”: th c hi n theo Thông tư liên t ch s 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008 c a liên t ch U ban Dân t c, B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 10. Giám sát c a c ng đ ng. 1. Các xã th c hi n Đ án ph i thành l p Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng: theo hư ng d n t i Thông tư s 75/2008/TT-BTC ngày 28/8/2008 c a B Tài chính. 2. Ngoài vi c giám sát c a Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng, t i các xã xây d ng Đ án ph i thành l p Ban giám sát xây d ng xã đ giám sát vi c th c hi n xây d ng chương trình nông thôn m i trên đ a bàn. - Ban giám sát xây d ng xã có t i đa 9 thành viên; thành viên Ban giám sát xây d ng do c ng đ ng nhân dân (nơi có đ i tư ng đ u tư) bàn b c, c đ i di n tham gia; Trư ng ban giám sát xây d ng xã do các thành viên Ban giám sát xây d ng xã b u và đư c Ch t ch y ban nhân dân xã phê chu n b ng văn b n. - Ban giám sát xây d ng xã đư c c p m t kho n kinh phí là 10 tri u đ ng/năm đ ho t đ ng. Ngu n kinh phí này đư c trích t kho n kinh phí trung ương h tr có m c tiêu (t i Kho n 1, Đi u 6). Đi u 11. Ch đ báo cáo, ki m tra. 1. Ch đ báo cáo: - Đ nh kỳ hàng quý và c năm, U ban nhân dân xã l p báo cáo tình hình th c hi n kh i lư ng và v n đ u tư đã thanh toán (theo m u s 02/BC-THKH đính kèm); g i Ban Ch đ o t nh và các cơ quan, đơn v liên quan. Báo cáo quý g i trư c ngày 10 tháng đ u quý sau, báo cáo năm g i trư c ngày 15/01 năm sau. - Ban Ch đ o t nh ch u trách nhi m l p báo cáo t ng h p g i Ban Ch đ o trung ương, các B , ngành liên quan và ki n ngh phương án x lý các v n đ t n t i (theo m u s 03/BC-THKH đính kèm). Báo cáo quý g i trư c ngày 15 tháng đ u quý sau, báo cáo năm g i trư c ngày 20/01 năm sau 2. Ki m tra: đ nh kỳ ho c đ t xu t, Ban Ch đ o t nh tr c ti p t ch c ki m tra, giám sát, đánh giá các d án đ u tư v tình hình s d ng v n, ti n đ th c hi n c a d án đ u tư và vi c ch p hành chính sách, ch đ tài chính đ u tư xây d ng c a Nhà nư c. Đi u 12. Trách nhi m, quy n h n c a các cơ quan có liên quan. 1. Ban Ch đ o v xây d ng nông thôn m i t nh, thành ph tr c thu c trung ương; U ban nhân dân xã: th c hi n theo phân công trách nhi m t i Đ án “Chương trình xây d ng thí đi m mô hình nông thôn m i th i kỳ công nghi p hoá, hi n đ i hoá”. 6
  7. 2. Ban giám sát xây d ng xã: - Tham gia ký biên b n nghi m thu xác nh n khi công trình đã thi công b o đ m đúng thi t k , theo quy chu n, tiêu chu n xây d ng và b o đ m ch t lư ng; có quy n t ch i ký biên b n nghi m thu khi công trình không đ t yêu c u ch t lư ng. Đư c quy n b o lưu các ý ki n c a mình đ i v i công vi c giám sát do mình đ m nh n; - Đư c quy n yêu c u nhà th u thi công xây d ng th c hi n theo đúng h p đ ng; - Ch u trách nhi m xác nh n s li u t i các m u bi u quy t toán đ i v i các d án đ u tư có s d ng ngu n v n ngân sách h tr . 3. Ban Qu n lý xây d ng nông thôn m i xã (là ch đ u tư); Phòng Tài chính - K ho ch huy n; Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng; các nhà th u; Kho b c Nhà nư c: th c hi n trách nhi m theo quy đ nh t i Thông tư s 75/2008/TT-BTC ngày 28/8/2008 c a B Tài chính. Ph n IV ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 13. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có v n đ phát sinh ho c khó khăn vư ng m c, các cơ quan, t ch c ph n ánh v B Tài chính đ k p th i b sung, s a đ i./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương Đ ng; - Ban Kinh t TW Đ ng; - Ban Ch đ o Chương trình xây d ng thí đi m nông thôn m i Trung ương; Nguy n H u Chí - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Cơ quan TW c a các đoàn th ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - VP BCĐ Trung ương v phòng ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND 11 t nh, thành ph tr c thu c TW, 11 huy n và 11 xã (đ a phương th c hi n mô hình thí đi m); - 11 S Tài chính, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW có xã th c hi n mô hình thí đi m; - Các đơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, ĐT. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau 7
Đồng bộ tài khoản