Thông tư 178/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư 178/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 178/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao áo cứu sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 178/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 178/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR NHÀ NƯ C I V I PHAO ÁO C U SINH Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Pháp l nh D tr Qu c gia; Căn c Ngh nh s 196/2004/N -CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính. i u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuNn k thu t qu c gia v d tr nhà nư c i v i phao áo c u sinh. i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 6 tháng, k t ngày ký ban hành và thay th TCN 05:2004 ban hành kèm theo Quy t nh s 35/2004/Q -BTC ngày 14/4/2004 c a B trư ng B Tài chính. i u 3. C c trư ng C c D tr qu c gia, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan n vi c qu n lý, nh p, xu t và b o qu n phao áo c u sinh có trách nhi m t ch c th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u có v n vư ng m c, các cơ quan, t ch c, cá nhân k p th i ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, s a i, b sung./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW ng và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Nguy n H u Chí - Ki m toán Nhà nư c; - Văn phòng Ban ch o TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Các cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Các D tr qu c gia khu v c; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Công báo, Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, C c D tr qu c gia.
 2. QCVN 07: 2009/BTC QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR NHÀ NƯ C IV I PHAO ÁO C U SINH National technical regulation on state reserve of life-jackets L I NÓI D U QCVN 07: 2009/BTC do B n so n th o Quy chuNn k thu t qu c gia v d tr nhà nư c i v i phao áo c u sinh biên so n, C c D tr qu c gia trình duy t và ư c ban hành theo Thông tư s 178/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2009 c a B Tài chính. 1. QUY NNH CHUNG 1.1. Ph m vi i u ch nh Quy chuNn này quy nh m c gi i h n các ch tiêu ch t lư ng liên quan n an toàn và phương pháp th tương ng; th t c giao nh n, v n chuy n, b o qu n và yêu c u qu n lý ch t lư ng i v i phao áo c u sinh nh p kho d tr nhà nư c. 1.2. i tư ng áp d ng Quy chuNn này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n vi c qu n lý; giao nh n và b o qu n phao áo c u sinh d tr nhà nư c. 1.3. Gi i thích t ng Trong Quy chuNn này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1.3.1. Phao áo c u sinh là lo i phao thi t k theo ki u áo véc, dùng nâng mi ng c a ngư i ã ki t s c ho c b t t nh lên cách m t nư c t i thi u 80 mm (sau ây vi t t t là phao áo). 1.3.2. Lô phao áo c u sinh là s lư ng quy nh phao áo có cùng ký hi u, cùng kích thư c, ư c s n xu t t cùng nguyên li u, theo cùng m t phương pháp, trong kho ng th i gian nh t nh; ư c ăng ki m, ki m tra giao nh n cùng m t lúc. M i lô phao áo giao nh n không l n hơn 5000 chi u. 2. QUY NNH K THU T 2.1. Yêu c u k thu t i v i phao áo c u sinh d tr nhà nư c 2.1.1. V t li u - V i ngoài là Polyeste, màu da cam, tráng nh a Polyuretan. - V i m t trong là s i Polyeste, màu da cam (cùng c t n n như v i ngoài).
 3. - Ch may phao áo là s i Polyeste. - V t n i (ru t x p trong) là x p LDPE-FOAM. 2.1.2. Phao áo g m 1 thân trư c và 1 thân sau; thân trư c ư c chia thành 2 v t, m i v t m t t m li n; thân sau là m t t m li n; không có g i u; v t li u ph n quang ư c g n theo quy nh TCVN 7282:2008 Phao áo c u sinh. 2.1.3. M i phao áo ph i có m t chi c còi ư c bu c ch c v i phao áo b ng m t s i dây. 2.1.4. Các thông s k thu t cơ b n c a phao áo B ng 1. Thông s k thu t chi ti t phao áo Các b ph n c a phao áo Ki u th nh t Ki u th hai Kh i lư ng (635±32) g (735±37) g Thân trư c (dài x r ng) (610 x 252) ±20 mm x 2 (640 x 282) ±20 mm x 2 v t v t Chi u dày v t n i thân (35 + 5) mm (35 + 5) mm trư c Thân sau (dài x r ng) (610 x 530) ±20 mm (640 x 560) ±20 mm Chi u dày v t n i thân sau (20±2) mm (20±2) mm Chi u r ng c (300±15) mm (300±15) mm Chi u dài ve áo (250±15) mm x 2 (250±15) mm x 2 Kho ng cách phía ngoài (460±20) mm (480±20) mm gi a 2 c u vai Chi u r ng c u vai (100±10) mm (110±10) mm 2.1.5. Dây ai, khóa và dây bu c Dây ai g m 3 chi c, màu tr ng en, b ng s i Polyeste b n r ng 35mm. Khóa: Có 3 khóa cài b ng nh a 75 mm x 43 mm và 6 khóa rút bên c nh sư n 45 mm x 35 mm (m i bên sư n 3 khóa). Dây vi n quanh áo màu b ng s i Polyeste b n r ng 25 mm. 2.1.6. n i Theo TCVN 7282: 2008 Phao áo c u sinh 2.1.7. b n Theo TCVN 7282: 2008 Phao áo c u sinh 2.1.8. Tính ch u l a
 4. Theo TCVN 7282: 2008 Phao áo c u sinh 2.1.9. Tính ch u d u Theo TCVN 7282: 2008 Phao áo c u sinh 2.1.10. Các ch tiêu cơ lý c a v t li u s n xu t phao áo 2.1.10.1. V i Polyeste may b c ngoài phao áo -M t s i, s i/10cm, không nh hơn: + D c: 350 + Ngang: 280 - Kh i lư ng: (80±10) g/m2. - dày: (0,10±0,02) mm. - b n kéo t băng v i 20 mm x 100 mm không nh hơn: + D c: 190 N/mm2 + Ngang: 140 N/mm2. - th m nư c dư i áp su t 500 mm H2O trong 10 phút: Không th m nư c. 2.1.10.2. ai áo, dây vi n quanh phao áo và dây c nh phao áo - L c kéo t ai áo 35 mm x 150 mm không nh hơn: 1,4 kN. - L c kéo t dây vi n quanh áo 25 mm x 150 mm không nh hơn: 1,0 kN. 2.1.10.3. Khóa phao áo - b n ch u kéo c a khóa cài không nh hơn: 0,5 kN. - b n ch u kéo c a khóa n i không nh hơn: 0,5 kN. 2.1.10.4. Ru t x p LDPE – FOAM (phao) - dày m t l p không dán ép: (7,0±0,5) mm. - bi n d ng dư i tác d ng c a m t l c không i 0,44 kN trong 3 gi c a các l p x p dày 35 mm, không l n hơn: 50%. - th m nư c c a m t l p x p dày (7,0±0,5) mm dư i áp su t 700 mm H2O trong 60 phút: Không th m nư c.
 5. 2.1.11. b n màu l p v i ngoài c a phao áo Không có hi n tư ng chuy n màu sau 100 gi chi u sáng v i cư ng ánh sáng bình thư ng. 2.2. Yêu c u v nhà kho - Ph i là lo i kho kín, có tư ng bao; mái che ch ng n ng, mưa, gió, bão; tr n ch ng nóng. - N n kho ph ng, c ng, ch u ư c t i tr ng t i thi u 3 t n/m2. - Kho ư c trang b qu t thông gió b o m trong kho luôn khô ráo, thoáng mát; có d ng c o nhi t , Nm không khí. - Ph i có h th ng ch ng chim, chu t, phòng tr m i và sinh v t gây h i khác, có h th ng i n chi u sáng ph c v công tác b o qu n, b o v . - Ph i xa các ngu n hóa ch t, nơi d cháy n , ư ng i n cao th , h n ch t i a b i bNn, b c x nhi t. - Có n i quy, phương ti n và phương án phòng cháy ch a cháy, phòng ch ng bão l t. 3. PHƯƠNG PHÁP TH 3.1. L y m u M u ư c l y ng u nhiên trong quá trình giao nh n và b o qu n ki m tra ch t lư ng phao áo không nh hơn 2% c a lô hàng nhưng không ít hơn 20 chi c; trong s phao áo l y ki m tra l y ng u nhiên 5% xác nh các ch tiêu cơ lý như quy nh t i i m 2.1.10 c a v i Polyeste may b c ngoài và các v t li u s n xu t phao áo và ki m tra b n màu theo i m 2.1.11; phương pháp c t m u ki m tra theo TCVN 1749: 86 V i d t thoi – Phương pháp l y m u. 3.2. Phương pháp th 3.2.1. n i theo TCVN 7282: 2008 Phao áo c u sinh 3.2.2. b n theo TCVN 7282: 2008 Phao áo c u sinh 3.2.3. Tính ch u l a theo TCVN 7282: 2008 Phao áo c u sinh 3.2.4. Tính ch u d u theo TCVN 7282: 2008 Phao áo c u sinh 3.2.5. b n màu theo TCVN 5466: 2002 V t li u d t – Phương pháp xác nh b n màu – Ph n A02: Thang màu xám ánh giá s thay i màu. 3.2.6. Các ch tiêu cơ lý c a v i Polyeste may b c ngoài phao áo quy nh t i i m 2.1.10.1 ư c xác nh theo các phương pháp sau:
 6. - Ki m tra ch t li u v i may b c ngoài phao áo theo TCVN 5465: 1991 Phương pháp xác nh ch t li u -M t s i c a v i theo TCVN 1753: 86 V i d t thoi – Phương pháp xác nh m t s i. - Kh i lư ng c a v i theo TCVN 4636: 88 V t li u gi da – Phương pháp xác nh kh i lư ng 1m2 và dày. - b n kéo t theo TCVN 4635: 86 V t li u gi da – Phương pháp xác nh b n kéo t. - th m nư c theo ISO 811: 1981 V i d t – Xác nh ch ng th m nư c – Th áp l c th y tĩnh. 3.2.7. Các ch tiêu cơ lý c a x p LDPE-FOAM quy nh t i i m 2.1.10.4 ư c xác nh: - bi n d ng c a x p tham kh o ASTM D621-64 Phương pháp th v s bi n d ng c a ch t d o dư i tác ng c a t i tr ng. - th m nư c c a x p tham kh o ISO 811: 1981 V i d t – Xác nh ch ng th m nư c – Th áp l c th y tĩnh. 3.3. Phòng ki m tra ch t lư ng Ki m tra và ch ng nh n các ch tiêu cơ lý c a v i và v t li u s n xu t phao áo (như quy nh t i i m 2.1.10) ph i do m t trong các phòng th nghi m ư c công nh n (Phòng th nghi m ư c công nh n Phòng th nghi m VILAS. Trong trư ng h p có ch tiêu c n ki m tra mà không có Phòng th nghi m ư c công nh n Phòng th nghi m VILAS áp ng thì do m t trong các Trung tâm K thu t Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng thu c T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng ki m tra). 4. TH T C GIAO NH N VÀ B O QU N PHAO ÁO C U SINH 4.1. V n chuy n - Phương ti n v n chuy n ph i có mui che mưa, che n ng cho hàng hóa và ư c v sinh s ch s trư c khi x p hàng lên phương ti n. - Khi x p các thùng hàng lên phương ti n v n chuy n ph i x p theo chi u th ng ng ( b o m cho t ng phao áo v n n m tr i ngang và 10 phao áo ch ng lên nhau trong m i thùng), các thùng x p khít c nh nhau, không chèn quá ch t; có th x p ch ng 2 ho c 3 thùng lên nhau. - Trong quá trình v n chuy n hàng hóa ph i có y gi y t h p l theo quy nh, t ch c áp t i, b o v m b o an toàn hàng hóa. 4.2. Quy trình ki m tra khi nh p kho
 7. 4.2.1. Ki m tra h sơ k thu t 4.2.1.1. i v i phao áo do cơ s trong nư c s n xu t, c n ki m tra - Gi y ch ng nh n cơ s s n xu t phương ti n c u sinh - Gi y ch ng nh n ki u s n phNm (còn hi u l c). 4.2.1.2. i v i phao áo do nư c ngoài s n xu t ư c nh p kh u vào Vi t Nam, c n ki m tra Gi y ch ng nh n ki u s n phNm (còn hi u l c). 4.2.1.3. i v i lô phao áo (s n xu t trong nư c ho c nh p kh u) ki m tra - Biên b n ki m tra; - Gi y ch ng nh n c a lô hàng phù h p v i Gi y ch ng nh n ki u s n phNm; - N i dung biên b n ki m tra, Gi y ch ng nh n nêu rõ: Lo i s n phNm (ký mã hi u n u có), nơi (cơ s ) ch t o, công d ng, nơi s d ng (ph m vi s d ng), ngày s n xu t và các c tính k thu t m b o yêu c u k thu t quy nh t i m c 2 c a Quy chuNn này. 4.2.1.4. Gi y ch ng nh n ki u s n phNm do C c ăng ki m Vi t Nam c p; Gi y ch ng nh n và biên b n ki m tra lô hàng do ăng ki m Vi t Nam c p. 4.2.2. Ki m tra s n ph m khi giao nh n S phao áo ư c ki m tra trong quá trình giao nh n t i thi u là 2% nhưng không ít hơn 20 chi c. N i dung ki m tra g m: 4.2.2.1. Ki m tra s lư ng S lư ng phao áo trong m i lô hàng ph i phù h p v i s lư ng phao áo ghi trong biên b n ki m tra và Gi y ch ng nh n do ăng ki m Vi t Nam c p. T ng s phao áo giao nh n úng v i s lư ng trong h p ng ã ký. 4.2.2.2. Ki m tra nhãn phao áo - i v i phao áo do cơ s trong nư c s n xu t: Trên nhãn phao áo ph i ghi y các n i dung theo quy nh: + Tên cơ s s n xu t; + Ký hi u c a phao áo; + S lô; + Tiêu chuNn, quy ph m;
 8. + Ngày tháng năm s n xu t (ho c ngày tháng năm xu t xư ng); + D u nghi m thu KCS c a cơ s s n xu t; + n ch và s ki m tra c a ăng ki m Vi t Nam. Các n i dung ghi trên nhãn ph i phù h p v i n i dung ghi trong Gi y ch ng nh n lô hàng do ăng ki m Vi t Nam c p. - i v i phao áo nh p khNu, ph i phù h p v i biên b n ki m tra và Gi y ch ng nh n lô hàng do ăng ki m Vi t Nam ã c p. 4.2.2.3. Ki m tra l p v i b c trong, b c ngoài phao; ki m tra các kích thư c, kh i lư ng phao áo - Yêu c u m t v i ph i nh n, không ư c xư c, th ng. - Các thông s k thu t cơ b n c a phao áo phù h p v i yêu c u t i i m 2.1.4. 4.2.2.4. Ki m tra các ư ng may Yêu c u ư ng may ph i u mũi, ch cu i ư ng may u ư c l i mũi ch c ch n, các m i khâu mép ph i ư c g p mép vào trong ho c có d i vi n mép, không ít hơn 10 mm. 4.2.2.5. Ki m tra các ch tiêu cơ lý v t li u s n xu t phao áo Trong s phao áo l y ki m tra: + L y b t kỳ 5% s phao áo nêu t i i m 4.2.2 ki m tra v t li u theo quy nh t i i m 2.1.110. + Trong s m u l y i ki m tra có m t ch tiêu không m b o ch t lư ng thì ti n hành ki m tra thêm 5% s phao áo ti p theo. N u sau hai l n liên ti p ki m tra thêm u có m u v t li u s n xu t phao áo sai quy nh; ơn v nh p hàng l p biên b n không ch p nh n lô hàng, yêu c u nhà s n xu t thay lô hàng khác và ki m tra l i theo quy nh. 4.2.2.6. Ki m tra bao gói M i phao áo ư c ng trong m t túi màng nh a Polyetylen (PE). Các túi ng ph i m i, s ch s , không th ng rách và r ng hơn thân áo. Ph n u túi ư c g p l i không ư c ng n hơn 1/2 thân phao áo. Thùng ng phao áo là thùng các tông, s ch, c ng, n p thùng ư c khép kín. Phao áo ư c x p n m tr i ngang trong thùng, không b chèn ch t, cu n g p, không b nén b p, m i thùng ng 10 phao áo. M t ngoài thùng các tông ghi n i dung: Ki u s n phNm, tên cơ s s n xu t, s lư ng phao áo. 4.3. B o qu n
 9. 4.3.1. Quy ho ch, kê x p phao áo trong kho - C n b o qu n phao áo kho riêng. N u t n d ng kho l n có trư c thì ph i ngăn ra t ng khu v c b o qu n cho t ng lo i hàng hóa. - Ph i x p phao áo theo lô hàng, riêng t ng ch ng lo i, quy cách, kích thư c, th i gian nh p kho. - Có sơ v trí hàng hóa ang b o qu n trong kho thu n ti n quan sát, theo dõi và ki m tra hàng hóa. - Thùng ng phao áo ư c x p trên giá . - Giá làm b ng kim lo i ho c v t li u t ng h p b o m ch c ch n, d tháo l p, an toàn trong b o qu n. + Giá có t 2 t ng n 3 t ng, m t t ng c a giá có các thanh ngang ch c ch n ho c b ng t m g nh n ph ng (cũng có th dùng t m g ván ép công nghi p). + Giá t cách tư ng, c t nhà kho t i thi u 0,5 m, kho ng cách gi a 2 hàng giá là 1,5m t o l i i theo hư ng t phía trư c c a i vào phía trong kho. - Thùng hàng x p trên giá theo phương th ng ng, m i t ng có th x p ch ng các thùng lên nhau nhưng không ư c l n hơn 3 thùng. - Kho ng cách gi a m t trên c a thùng hàng trên cùng và tr n kho không nh hơn 2,0 m. - Kho ng cách gi a t ng cu i cùng c a giá v i m t n n kho không nh hơn 0,3 m. 4.3.2. Th lô hàng M i lô hàng trong kho có ính 1 th ghi n i dung sau: - Ký hi u s n phNm; - Quy cách; - Tên cơ s s n xu t, a ch ; - Ngày s n xu t; - S lư ng; - Ngày nh p kho. 4.3.3. B o qu n nh kỳ H ng ngày ph i ki m tra kho, bên ngoài các thùng hàng; n u phát hi n có s xâm nh p c a chu t, m i, n m m c, các lo i sinh v t gây h i khác ho c d u hi u m t an
 10. toàn v hàng hóa … thì ph i tìm hi u rõ nguyên nhân và có bi n pháp x lý ngay. Ki m tra Nm, nhi t trong kho, th c hi n thông gió t nhiên ho c thông gió cư ng b c (n u c n thi t). M i tu n hai l n dùng ch i m m ho c máy hút b i làm s ch b i, màng nh n … xung quanh thùng hàng, giá , tr n tư ng và n n kho. Ba tháng m t l n o các thùng hàng theo tu n t trên xu ng dư i, dư i lên trên. Sáu tháng m t l n m n p các thùng hàng, ki m tra phao áo. M khóa cài ra cho ng nh khóa ngh t 5 phút n 10 phút ( àn h i tr l i, khóa không b c ng). Dùng gi m m, s ch, khô lau b i t ng túi màng nh a PE ng phao áo và ph n trong thùng. Khi ki m tra b ng m t thư ng n u th y phao áo có hi n tư ng Nm, m c thì ph i có bi n pháp x lý ngay b ng cách dùng bàn ch i m m ch i nh cho h t m c. Ti p n dùng b n ch i th m xăng ch i l i ch b m c th t k cho n khi s ch m c em phơi phao áo nơi thoáng gió, không có ánh n ng tr c ti p t 1 gi n 2 gi ; sau ó ngu i và c t i như lúc ban u (lúc ch i b ng xăng tuy t i không hút thu c và tránh xa l a). M i năm m t l n l y phao áo ra kh i túi màng nh a PE dùng gi m m, s ch, khô ho c máy hút b i làm s ch t ng chi c áo, phơi dư i n ng nh t 1 gi n 2 gi ; sau ó ngu i và cho vào túi như lúc ban u ng th i t ng v sinh kho và các d ng c khác. Sau 3 năm b o qu n ki m tra l i n i, b n c a phao áo (theo quy nh t i i m 2.1.6, 2.1.7) và các ch tiêu cơ lý c a v t li u (quy nh t i i m 2.1.10) xác nh l i th i gian lưu kho c a phao áo. Vi c ki m tra do D tr qu c gia khu v c t ch c th c hi n và báo cáo k t qu v C c D tr qu c gia. N u các ch tiêu cơ lý t 85% tr lên so v i ban u là t yêu c u; n u các ch tiêu suy gi m dư i 85% là không t yêu c u, các ơn v báo cáo ngay v C c D tr qu c gia C c xin ý ki n c a các cơ quan có ch c năng gi i quy t. 4.4. Xu t hàng 4.4.1. Khi có l nh xu t hàng, th kho ph i chuNn b s sách, gi y t có liên quan và nhân l c b c x p. 4.4.2. Ki m tra ch t lư ng, s lư ng hàng d ki n xu t. 4.4.3. Xu t hàng theo nguyên t c: Hàng nh p trư c xu t trư c, hàng nh p sau xu t sau, xu t g n t ng lô hàng. 4.4.4. Xu t úng s lư ng, úng ch ng lo i. 4.4.5. Khi xu t hàng xong ph i hoàn ch nh các th t c, ch ng t giao nh n theo úng quy nh. 4.5. Ch ghi chép s sách theo dõi hàng hóa 4.5.1. L p th kho
 11. M i ki u lo i phao áo ư c l p m t th kho ghi rõ y các n i dung: Tên hàng hóa, ki u lo i, nơi s n xu t ( ơn v ch t o), s lư ng, ch t lư ng, ngày tháng nh p kho và ch ký, con d u áp ng th t c hành chính và ch k toán quy nh hi n hành. Th kho ư c trong h p tài li u, trong kho hàng. N u có nhi u ki u lo i s n phNm thì c n l p thêm th kho ph treo t i lô hàng v i n i dung như th kho chính, ch khác v s lư ng hàng hóa. 4.5.2. S b o qu n Dùng ghi chép hàng ngày ho c t xu t v tình hình công tác b o qu n hàng hóa, di n bi n v s lư ng, ch t lư ng. S ph i óng d u giáp lai, ghi các n i dung theo m u, có các thành ph n ký tên và óng d u ơn v . 5. QUY NNH V QU N LÝ 5.1. Phao áo s n xu t trong nư c i v i phao áo s n xu t trong nư c ph i ư c ch ng nh n phù h p v i quy nh t i m c 2 c a Quy chuNn này theo phương th c th nghi m m u i n hình và ánh giá quá trình s n xu t; giám sát thông qua th nghi m m u l y t i nơi s n xu t ho c trên th trư ng k t h p v i ánh giá quá trình s n xu t. 5.2. Phao áo c u sinh nh p kh u 5.2.1. Phao áo nh p khNu ph i ư c ch ng nh n h p quy phù h p v i các quy nh t i m c 2 c a Quy chuNn này. Vi c ch ng nh n h p quy phao áo c u sinh nh p khNu do m t trong các t ch c sau ây ti n hành: 5.2.1.1. T ch c ch ng nh n h p quy trong và ngoài nư c ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ch nh ho c th a nh n th c hi n t i nư c ngoài. 5.2.1.2. T ch c ch ng nh n h p quy ư c ch nh ti n hành t i Vi t Nam theo phương th c th nghi m lô hàng hóa. 5.3. Ch ng nh n h p quy, công b h p quy, d u h p quy và phương th c ánh giá s phù h p 5.3.1. Phao áo c u sinh d tr nhà nư c ph i g n d u h p quy. 5.3.2. Ch ng nh n h p quy, công b h p quy, d u h p quy và phương th c ánh giá s phù h p ư c quy nh t i kho n 5.1, kho n 5.2 c a m c này th c hi n theo Quy nh v ch ng nh n h p chuNn, ch ng nh n h p quy và công b h p chuNn, công b h p quy ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2007/Q -BKHCN c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . 5.4. Th i gian t khi s n xu t phao áo n khi nh p kho d tr nhà nư c Không l n hơn 6 tháng (k c th i gian v n chuy n).
 12. 5.5. Th i gian lưu kho Trong i u ki n nhi t và Nm bình thư ng (nhi t Tmax ≤ 350C, Nm Rmax ≤ 85%) th i gian b o qu n phao áo nh p kho d tr nhà nư c không l n hơn 4 năm. 6. TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN 6.1. T ch c, cá nhân s n xu t phao áo nh p kho d tr nhà nư c ph i công b phao áo phù h p v i quy nh t i m c 2 c a Quy chuNn này và m b o ch t lư ng theo úng n i dung công b . 6.2. T ch c, cá nhân nh p khNu phao áo nh p kho d tr nhà nư c ph i ch u s ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu theo quy nh t i m c 2 c a Quy chuNn này. 6.3. C c D tr qu c gia ki m tra theo các quy nh hi n hành i v i vi c tuân th Quy chuNn này. 7. T CH C TH C HI N 7.1. C c D tr qu c gia có trách nhi m hư ng d n và ki m tra th c hi n Quy chuNn này. 7.2. Trong trư ng h p các tiêu chuNn, hư ng d n quy nh t i Quy chuNn này có s thay i, b sung ho c ư c thay th thì th c hi n theo quy nh t i văn b n m i.
Đồng bộ tài khoản