Thông tư 18/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
6
download

Thông tư 18/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 18/2004/TT-BTC về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 18/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 18/2004/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 03 NĂM 2004 V VI C HƯ NG D N QUY T Đ NH S 245/2003/QĐ/TTG NGÀY 18/11/2003 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C GHI N L PHÍ TRƯ C B NHÀ , Đ T Đ I V I H GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÁC XÃ THU C CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ H GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Đ NG BÀO DÂN T C THI U S TÂY NGUYÊN Căn c Quy t nh s 245/2003/Q /TTg ngày 18/11/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ghi n l phí trư c b nhà , t i v i h gia ình, cá nhân các xã thu c chương trình 135 và h gia ình, cá nhân ng bào dân t c thi u s Tây Nguyên, B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I- PH M VI ÁP D NG: 1. i tư ng ư c ghi n l phí trư c b (vi t t t là LPTB) nhà , t là h gia ình, cá nhân ư c nhà nư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t mà chưa n p ho c n p chưa s ti n LPTB ph i n p theo quy nh thì ư c ghi n s ti n LPTB còn chưa n p ngân sách nhà nư c (NSNN) trong các trư ng h p sau ây: a) H gia ình, cá nhân thu c Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn, mi n núi, vùng sâu, vùng xa theo Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph (g i chung là chương trình 135) và ư c c th hoá t i các quy nh: - Quy t nh s 1232/Q -TTg ngày 24/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh sách các xã c bi t khó khăn và xã biên gi i thu c ph m vi Chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa; - Quy t nh s 647/Q -TTg ngày 12/7/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung danh sách các xã c bi t khó khăn và xã biên gi i thu c ph m vi Chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa; - Quy t nh s 42/2001/Q -TTg ngày 26/3/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung các xã c bi t khó khăn c a Chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c mi n núi, biên gi i và vùng sâu, vùng xa và các Quy t nh khác c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung các xã c bi t khó khăn c a Chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c mi n núi, biên gi i và vùng sâu, vùng xa. b) H gia ình, cá nhân dân t c thi u s Tây Nguyên ư c c p t theo Quy t nh s 132/2002/Q -TTg ngày 8/10/2002 c a Th tư ng Chính ph .
  2. 2. Các trư ng h p sau ây không gi i quy t ghi n LPTB theo hư ng d n t i Thông tư này, g m: a) T ch c, h gia ình, cá nhân thu c Chương trình 135 và Quy t nh s 132/2002/Q -TTg chuy n như ng (k c chuy n i) quy n s h u nhà, quy n s d ng t. b) Các t ch c (cơ quan, ơn v s nghi p, doanh nghi p, h p tác xã...) có quy n s h u nhà, quy n s d ng t t i a bàn h gia ình, cá nhân áp d ng Chương trình 135 và Quy t nh s 132/2002/Q -TTg. c) Các lo i nhà, t không thu c di n nhà , t c a h gia ình, cá nhân thu c i tư ng nêu t i i m 1 m c này, như: nhà, t làm nhà ngh , khách s n, c a hàng kinh doanh (tr c a hàng kinh doanh g n li n v i nhà )... Các nhà, t nêu t i i m này ph i n p LPTB theo quy nh trư c khi ăng ký quy n s h u, s d ng v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n. II- TH T C GHI N LPTB: 1. H gia ình, cá nhân thu c i tư ng ư c ghi n ti n LPTB nêu t i i m 1, m c I Thông tư này trư c khi ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t th c hi n l p t khai LPTB theo m u s 01/LPTB ban hành kèm theo Thông tư s 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v LPTB. T khai LPTB ph i ghi y các ch tiêu theo m u quy nh và ghi rõ: "n LPTB", và n p cho cơ quan Thu a phương nơi có nhà , t . 2. Cơ quan Thu a phương i chi u t khai LPTB c a h gia ình, cá nhân kê khai v i các quy nh c a nhà nư c v ghi n LPTB, n u thu c i tư ng ư c ghi n LPTB thì ph i ghi rõ vào t khai LPTB s di n tích nhà , di n tích t còn n LPTB và chuy n t khai n cơ quan có thNm quy n (tuỳ thu c quy nh c a t ng a phương, có th chuy n tr c ti p ho c giao cho h gia ình, cá nhân n p) trư c khi c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t . 3. Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p cho h gia ình, cá nhân ngoài vi c ch ng nh n t ng di n tích nhà, di n tích t h p pháp, còn ph i ghi rõ: "N l phí trư c b toàn b di n tích" ( i v i trư ng h p chưa n p) ho c "n LPTB s di n tích nhà?, di n tích t?" ( i v i trư ng h p ã n p m t ph n LPTB). 4. H gia ình, cá nhân ã n p LPTB thì không ư c hoàn tr s LPTB ã n p ghi n . Trư ng h p ã ư c ghi n LPTB nhà , t , sau ó th c hi n chuy n như ng chuy n i nhà t ó thì ph i n p ti n LPTB còn ghi n trư c khi chuy n như ng, chuy n i, theo giá tính LPTB t i th i i m n p LPTB. III- T CH C TH C HI N:
  3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản