intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 18/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

154
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 18/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 18/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. T h«ng T   cña Bé lao ®éng th¬ng binh vµ x∙ héi sè18/2005/TT­BL§TBXH ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2005 vÒ viÖc  Söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 19/2004/TT­BL§TBXH  ngµy 22/11/2004 híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña  nghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§­CP ngµy 11/4/2002 cña ChÝnh phñ  ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i NghÞ ®Þnh sè 155/2004/N§­CP  ngµy 10/8/2004 vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d  do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc Thùc   hiÖn   NghÞ   ®Þnh  sè   41/2002/N§­CP   ngµy   11/4/2002   cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p   xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ  níc  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ sung t¹i   NghÞ   ®Þnh sè  155/2004/N§­CP ngµy 10/8/2004 cña ChÝnh phñ   (sau  ®©y gäi chung lµ  NghÞ   ®Þnh 41/2002/N§­CP  ®∙  ®îc söa   ®æi bæ sung), NghÞ ®Þnh sè 203/2004/N§­CP ngµy 14/12/2004   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu, NghÞ   ®Þnh sè   204/2004N§­CP   ngµy   14/12/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   chÕ   ®é   tiÒn l¬ng  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ  lùc l­ îng vò trang, NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§­CP ngµy 14/12/2004   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ   chÕ ®é phô cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc; sau khi cã   ý kiÕn cña mét sè Bé, ngµnh, Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt   Nam   vµ   ý   kiÕn   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   t¹i   C«ng   v¨n   sè   2035/VPCP­§MDN ngµy 19/4/2005 vÒ  viÖc “TiÒn l¬ng  ®Ó  tÝnh   chÕ   ®é   cho  ngêi  lao  ®éng  theo  NghÞ   ®Þnh   sè  41/2002/N§­ CP”, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi söa  ®æi, bæ sung   mét   sè   ®iÒu   cña   Th«ng   t  sè   19/2004/TT­BL§TBXH   ngµy   22/11/2004 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi nh sau: 1. Söa  ®æi, bæ sung  ®o¹n "TiÒn l¬ng vµ  kho¶n phô  cÊp  l¬ng... vµ lùc lîng vò trang” t¹i tiÕt a ®iÓm1 môc II cña  Th«ng t sè 19/2004/TT­BL§TBXH nh sau: “TiÒn   l¬ng   vµ   c¸c   kho¶n   phô   cÊp   l¬ng   ®Ó   thùc   hiÖn  chÝnh s¸ch theo quy  ®Þnh   t¹i  ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 3 cña  NghÞ   ®Þnh   sè   41/2002/N§­CP   ®∙   ®îc   söa   ®æi,   bæ   sung   lµ  tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô  vµ  phô  cÊp l¬ng quy  ®Þnh t¹i  NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§­CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp  l¬ng trong c¸c c«ng ty Nhµ níc; NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§­ CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tiÒn l ¬ng  ®èi  víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang”. 2. Söa  ®æi, bæ sung  ®o¹n “tiÒn l¬ngvµ  c¸c kho¶n phô  cÊp l¬ng   ®Ó  thùc  hiÖn  chÝnh s¸ch   ®èi  víi  ngêi lao  ®éng  theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 3, §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh sè   41/2002/N§­CP   ®∙   ®îc   söa   ®æi,   bæ   sung   ®îc   ¸p   dông   theo  quy ®Þnh  t¹i tiÕt a ®iÓm 1 môc II cña Th«ng t nµy.
  2. 2 ................... Trêng   hîp   cã   th¸ng   lÎ   ®îc   tÝnh   theo   quy   ®Þnh     t¹i  tiÕt c  ®iÓm 1 môc II Th«ng t  nµy” t¹i tiÕt c  ®iÓm 1 môc  II Th«ng t sè 19/2004/TT­BL§TBXH nh sau: “TiÒn   l¬ng   vµ   c¸c   kho¶n   phô   cÊp   l¬ng   ®Ó   thùc   hiÖn  chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh  t¹i kho¶n  3 §iÒu  3, §iÒu  4 cña NghÞ   ®Þnh  sè  41/2002/N§­CP  ®∙  ®îc  söa ®æi , bæ sung ®îc thùc hiÖn nh sau”. ­   Ngêi   lao   ®éng   cã   quyÕt   ®Þnh   nghØ   viÖc   tríc   ngµy  01/10/2004   th×   tiÒn   l¬ng   vµ   c¸c   kho¶n   phô   cÊp   l¬ng   ®Ó  thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch   theo   quy   ®Þnh     t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  41/2002/N§­CP   ®∙   ®îc   söa   ®æi,   bæ   sung   lµ   tiÒn   l¬ng   cÊp  bËc, chøc vô  vµ  phô  cÊp l¬ng quy  ®Þnh   t¹i NghÞ   ®Þnh sè  26/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  t¹m thêi chÕ   ®é tiÒn l¬ng míi trong c¸c doanh nghiÖp, NghÞ ®Þnh sè 25/ CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh t¹m thêi chÕ   ®é  tiÒn   l¬ng   míi   cña   c«ng   chøc,   viªn   chøc   hµnh   chÝnh   sù   nghiÖp vµ lùc lîng vò trang. ­   Ngêi   lao   ®éng   cã   quyÕt   ®Þnh   nghØ   viÖc   tõ   ngµy  01/10/2004  trë   ®i th×  tiÒn  l¬ng   ®Ó  tÝnh  chÕ   ®é  trî  cÊp  mÊt viÖc lµm theo  thêi  gian thùc tÕ  lµm viÖc trong  khu  vùc   Nhµ   níc   tríc   ngµy  01/10/2004   lµ   tiÒn   l¬ng  cÊp  bËc,  chøc vô  vµ  phô  cÊp l¬ng quy  ®Þnh  t¹i NghÞ   ®Þnh sè  26/CP   ngµy 23/05/1993 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh   t¹m thêi chÕ   ®é  tiÒn l¬ng míi trong c¸c doanh nghiÖp, NghÞ   ®Þnh sè  25/CP  ngµy 23/05/1993 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh   t¹m thêi chÕ   ®é  tiÒn   l¬ng   míi   cña   c«ng   chøc,   viªn   chøc   hµnh   chÝnh   sù   nghiÖp vµ lùc lîng vò trang; TiÒn l¬ng ®Ó tÝnh chÕ ®é trî  cÊp mÊt viÖc lµm theo  thêi  gian thùc tÕ  lµm viÖc trong  khu vôc Nhµ níc  tõ ngµy 01/10/2004 trë ®i, tiÒn l¬ng cña  6 th¸ng  ®i t×m viÖc lµm vµ  70% tiÒn l¬ng cho nh÷ng th¸ng  cßn l¹i cha thùc hiÖn hÕt hîp  ®ång lao  ®éng  ®∙ giao kÕt,  nhng tèi ®a còng kh«ng qu¸ 12 th¸ng lµ tiÒn l¬ng cÊp bËc,  chøc   vô   vµ   phô   cÊp   l¬ng   quy   ®Þnh     t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  205/2004/N§­CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  hÖ  thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ  chÕ   ®é  phô  cÊp l¬ng trong  c¸c   c«ng   ty   Nhµ   níc,   NghÞ   ®Þnh   sè   204/2004/N§­CP   ngµy  14/12/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tiÒn l ¬ng  ®èi víi c¸n  bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang. §èi víi c«ng ty cæ phÇn ho¹t  ®éng trong 12 th¸ng th×  tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®îc tÝnh t¹i  thêi   ®iÓm  doanh   nghiÖp   ®îc   cÊp   giÊy  chøng   nhËn   ®¨ng  ký  kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp vµ  theo tõng giai  ®o¹n  (tríc vµ sau ngµy 01/10/2004) nãi trªn. Møc  tiÒn  l¬ng tèi  thiÓu  lµm c¨n  cø tÝnh  chÕ   ®é   ®èi  víi c¸c ®èi tîng nªu trªn t¹i tiÕt c ®iÓm 1 vµ ®iÓm 2 môc  II Th«ng t  nµy  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh   t¹i kho¶n 3 
  3. 3 §iÒu   2   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   203/2004/N§­CP   ngµy   14/12/2004  cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh  møc l¬ng tèi thiÓu, quy  ®Þnh  cô  thÓ nh sau: ­ Trî cÊp mÊt viÖc lµm cho thêi gian thùc tÕ lµm viÖc  trong khu vùc Nhµ níc  tríc ngµy 01/01/2003 ®îc tÝnh theo  møc l¬ng tèi thiÓu 210.000®ång/th¸ng. ­ Trî cÊp mÊt viÖc lµm cho thêi gian thùc tÕ lµm viÖc  trong khu vùc Nhµ  níc tõ  ngµy 01/01/2003 trë   ®i  ®îc tÝnh  møc l¬ng tèi thiÓu lµ  290.000®ång/th¸ng; trî  cÊp  ®i t×m  viÖc lµm, 70% tiÒn l¬ng cho nh÷ng th¸ng cßn l¹i cha thùc  hiÖn hÕt hîp ®ång lao ®éng ®∙ giao kÕt, ®îc tÝnh møc l¬ng  tèi thiÓu lµ 290.000®ång/th¸ng. Trêng   hîp   cã   th¸ng   lÎ   ®îc   tÝnh   theo   quy   ®Þnh     t¹i  tiÕt c ®iÓm 1 môc II Th«ng t nµy”. 3.   Söa   ®æi,   bæ   sung   mÉu   sè   9,   mÉu   sè   10   kÌm   theo  Th«ng t sè 19/2004/TT­BL§TBXH vµ bæ sung mÉu sè 15. Söa  ®æi mÉu sè  9, mÉu sè  10 vµ  bæ sung mÉu sè  15 nh   ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng  b¸o. C¸c chÕ   ®é  quy  ®Þnh   t¹i Th«ng t  nµy  ®îc ¸p dông tõ  ngµy 01/10/2004. Ngêi lao  ®éng d«i d nghØ viÖc tõ  ngµy 01/10/2004 trë  ®i nÕu cha    ®îc nhËn trî  cÊp theo quy  ®Þnh   t¹i Th«ng t nµy th×   ®îc truy lÜnh phÇn chªnh lÖch. §¬n vÞ  nhËn kinh  phÝ tõ Quü hç trî lao ®éng d«i d cã tr¸ch nhiÖm tÝnh phÇn  chªnh lÖch vÒ  trî  cÊp lao  ®éng d«i d;  ®Ò  nghÞ  Quü  hç  trî  lao  ®éng d«i d  cÊp bæ sung kinh phÝ  (theo mÉu sè  15 quy  ®Þnh     t¹i   Th«ng   t  nµy);   tæ   chøc   hoµn   tr¶   cho   ngêi   lao  ®éng trong thêi h¹n 60 ngµy kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc tiÒn tõ  Quü.   PhÇn chªch lÖch vÒ  trî  cÊp lao  ®éng d«i d  ®îc tÝnh  nh sau: ­ §èi víi ngêi vÒ  hu tríc tuæi: tÝnh phÇn chªch lÖch  theo mÉu sè  7 víi c¸c th«ng sè  tiÒn l¬ng, phô  cÊp l¬ng  tríc vµ sau ngµy 01/10/2004. ­ §èi víi ngêi lao ®éng mÊt viÖc lµm: tÝnh phÇn chªnh   lÖch theo mÉu sè 9 vµ sè 10 víi c¸c th«ng sè tiÒn l¬ng vµ  phô cÊp l¬ng tríc vµ sau ngµy 01/10/2004. ­ TÝnh phÇn chªnh lÖch theo mÉu sè 8 víi c¸c th«ng sè  tiÒn l¬ng, phô cÊp l¬ng tríc vµ sau ngµy 01/10/2004. Tæng   hîp   vµo   mÉu   sè   15   ®Ó   ®Ò   nghÞ   Quü   cÊp   bæ   sung  kinh phÝ.
  4. 4 Trêng hîp ph¬ng ¸n lao  ®éng d«i d  ®∙  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn phª duyÖt th×   ®¬n vÞ  tiÕp tôc thùc hiÖn theo  quy   ®Þnh     t¹i   Th«ng   t  sè   19/2004/TT­BL§TBXH,   tÝnh   to¸n  phÇn chªnh lÖch, ®Ò nghÞ Quü hç trî lao ®éng d«i d  cÊp bæ  sung kinh phÝ  vµ  tæ chøc chi tr¶ cho ngêi lao  ®éng theo  híng dÉn trªn. §èi   víi   nh÷ng   ®¬n   vÞ   thùc   hiÖn   chuyÓn   ®æi   së   h÷u,  gi¶i thÓ, ph¸ s¶n th× c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt ph­ ¬ng ¸n lao ®éng d«i d quyÕt ®Þnh thµnh lËp tæ c«ng t¸c ®Ó  tÝnh to¸n phÇn chªnh lÖch,  ®Ò  nghÞ  quü  cÊp bæ sung kinh  phÝ vµ tæ chøc chi tr¶ cho ngêi lao ®éng. Trêng hîp ph¬ng ¸n lao  ®éng d«i d cha  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn phª duyÖt th×   ®¬n vÞ  tÝnh l¹i chÕ   ®é  theo quy  ®Þnh   t¹i Th«ng t  sè  19/2004/TT­BL§TBXH vµ  Th«ng t  nµy,  hoµn   chØnh   ph¬ng   ¸n   tr×nh   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   phª  duyÖt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× v íng m¾c, ®Ò nghÞ  c¸c Bé, ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Lao  ®éng ­ Th ­ ¬ng binh vµ X∙ héi ®Ó nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt.
  5. MÉu sè 9: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 18/2005/TT­BL§TBXH ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2005  cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi (®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung) C¬   quan   Nhµ   níc   cã   thÈm  Danh s¸ch ngêi lao ®éng thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh  quyÒn t h ê i   h ¹ n   h ë n g   t r î   c Ê p   m Ê t   v i Ö c   l µ m   v µ   d ù   t o ¸ n   k i n h   p h Ý   c h i   t r ¶   t ¹ i  thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc ngµy..... th¸ng.... n¨m 200.... Doanh nghiÖp STT Hä vµ  STT  Thêi  Thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong  HÖ sè l¬ng  HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp l­ Tæng céng hÖ  ChÕ ®é ®îc hëng Tæng  Cã  tªn ë  gian  KVNN (n¨m) cÊp bËc hiÖn  ¬ng  sè l¬ng vµ  trî  nguyÖn  biÓu  ®∙  hëng (nÕu cã) phô cÊp ®îc  cÊp  väng  sè 1 ®ãng  hëng ®îc  ®i ®µo  BHXH Tæng hëng  t¹o  Tríc  Tõ 1/1/03  Tõ ngµy  Tríc  Tõ  Chøc vô Khu vùc Tríc  Tõ  Trî cÊp  Trî  Trî  (®ån (X) ngµy  ®Õn ngµy  01/10/04  1/10/0 1/10/0 1/10/0 1/10/0 theo  cÊp  cÊp  g) 01/01/03 30/9/04 trë ®i 4 4 4 4 th©m  5  t×m  niªn  triÖ viÖc  Cha  §∙  Cha  §∙  Cha  §∙  Tríc  Tõ  Tríc  Tõ  lµm  u  lµm  quy  quy  quy  quy  quy  quy  1/10/0 1/10/0 1/10/0 1/10/0 viÖc  ®ång (®ång) ®æi ®æi ®æi ®æi ®æi ®æi 4 4 4 4 (®ån g) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 Táng  céng Ph©n tÝch nguån: Tæng kinh phÝ chi tr¶:......................... ®ång, chia ra * Tr¸ch nhiÖm cña Quü Lao ®éng d«i d cÊp.................... ®ång
  6. 6 * Tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp nhng ®Ò nghÞ Quü lao ®éng d«i d hç trî..................... ®ång; * Nguån cña doanh nghiÖp chi (nÕu cã)................. ®ång. ..... ngµy..... th¸ng..... n¨m 200............. Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) Híng dÉn ghi mÉu sè 9: Cét 5 = cét 7 + 9 + 11 Cét 12: ghi hÖ sè l¬ng tríc ngµy 01/10/2004 nÕu ngêi lao ®éng ®∙ nghØ viÖc (chê viÖc) tríc khi doanh  nghiÖp thùc hiÖn s¾p xÕp th× ghi hÖ sè l¬ng t¹i thêi ®iÓm nghØ viÖc tríc ®©y. Cét 13: ghi hÖ sè l¬ng ®∙ hëng tõ ngµy 01/10/2004. Cét 18 = cét 12 + 14 + 16 Cét 19 = Cét 13 + 15 + 17 Cét 20 = {(cét 18 x møc l¬ng tèi thiÓu 210.000  ®ång x cét 7 x 2) + (cét 18 x møc l¬ng tèi thiÓu  290.000 ®ång x cét 9 x 2) + (cét 19 x møc l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång x cét 11)}. Cét 21 = §îc ghi 5.000.000 ®ång Cét 22 = {(cét 19 x møc l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång x 6}; nÕu thuéc  ®èi tîng ®ãng tiÕp BHXH t¹i n¬i  c tró th× ®îc ghi ký hiÖu K Cét 23 = cét 20 + 21 + 22 Cét 24 = Cã nguyÖn väng ®i ®µo t¹o th× ghi ký hiÖu X
  7. MÉu sè 10: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 18/2005/TT­BL§TBXH ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2005  cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi (®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung) C¬   quan   Nhµ   níc   cã   thÈm  Danh s¸ch ngêi lao ®éng thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng x¸c ®Þnh  quyÒn t h ê i   h ¹ n   t õ   1   ® Õ n   3   n ¨ m   h ë n g   t r î   c Ê p   m Ê t   v i Ö c   l µ m   v µ   d ù   t o ¸ n   k i n h   p h Ý  c h i   t r ¶   t ¹ i   t h ê i   ® i Ó m   c ã   q u y Õ t   ® Þ n h   n g h Ø   v i Ö c   n g µ y . . . . .   t h ¸ n g . . . .   n ¨ m  Doanh nghiÖp 200.... STT Hä vµ  STT  Thêi  Thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong KVNN  Thêi  HÖ sè l¬ng  HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp l­ Tæng céng hÖ  ChÕ ®é ®îc  Tæng  tªn ë  gian  (n¨m) gian  cÊp bËc hiÖn  ¬ng sè l¬ng vµ  hëng trî  biÓu  ®∙  H§L§ cßn  hëng  (nÕu cã) phô cÊp ®îc  cÊp  sè 1 ®ãng  l¹i cha  hëng ®îc  BHXH Tæng Tríc ngµy  Tõ 1/1/03  Tõ ngµy  thùc  Tõ  Trî cÊp  70%  hëng  Tríc  Tõ  Chøc vô Khu vùc Tríc  hiÖn  1/10/0 1/10/0 1/10/0 1/10/0 theo  tiÒn  (®ån 01/01/03 ®Õn ngµy  01/10/04  (th¸ng) th©m  l¬ng  g) 30/9/04 trë ®i 4 4 4 4 niªn  (®ån Cha  §∙  Cha  §∙  Cha  §∙  Tríc  Tõ  Tríc  Tõ  lµm  g) quy  quy  quy  quy  quy  quy  1/10/0 1/10/0 1/10/0 1/10/0 viÖc  ®æi ®æi ®æi ®æi ®æi ®æi 4 4 4 4 (®ång) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 Táng  céng Ph©n tÝch nguån: Tæng kinh phÝ chi tr¶:......................... ®ång, chia ra * Tr¸ch nhiÖm cña Quü Lao ®éng d«i d cÊp.................... ®ång
  8. 8 * Tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp nhng ®Ò nghÞ Quü lao ®éng d«i d hç trî..................... ®ång; * Nguån cña doanh nghiÖp chi (nÕu cã)................. ®ång. ..... ngµy..... th¸ng..... n¨m  ..... ngµy..... th¸ng.....  200............. n¨m 200............. Ngêi lËp biÓu ThÈm ®Þnh cña c¬ quan Nhµ níc cã  Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn) thÈm quyÒn (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu) Híng d∙n ghi mÉu sè 10: Cét 13: ghi hÖ  sè  l¬ng tríc ngµy 01/10/2004 nÕu ngêi lao  ®éng  ®∙ nghØ viÖc (chê  viÖc) tõ  tríc khi  doanh nghiÖp thùc hiÖn s¾p xÕp th× ghi hÖ sè l¬ng t¹i thêi ®iÓm nghØ viÖc tríc ®©y. Cét 14: Ghi hÖ sè l¬ng ®îc hëng tõ ngµy 01/10/2004. Cét 19 = cét 13 + 15 + 17 Cét 20 = cét 14 + 16 + 18 Cét 21 = {(cét 19 x møc l¬ng tèi thiÓu 210.000 ®ång x cét 7) + (cét 19 x møc l ¬ng tèi thiÓu 290.000  ®ång x cét 9) + (cét 20 x møc l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång x cét 11)}. Cét 22 = (cét 20 x møc l¬ng tèi thiÓu 290.000 x 70% x cét 12 tèi ®a 12 th¸ng). Ct 23 = cét  21 + 22
  9. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu sè 15: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 18/2005/TT­ BL§TBXH  ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tªn c¬ quan nhµ níc cã thÈm  quyÒn §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Tªn   ®¬n   vÞ   (hoÆc   tæ   c«ng  t¸c) .....,   ngµy....  Sè tµi kho¶n: th¸ng... n¨m 200 Ng©n hµng: Sè: §¬n ®Ò nghÞ cÊp bæ sung kinh phÝ KÝnh göi: Quü  hç  trî  Lao  ®éng d«i d do s¾p xÕp doanh  nghiÖp  Nhµ  níc (Côc tµi chÝnh  doanh  nghiÖp  ­ sè  4, Ngâ  Hµng Chuèi 1 ­ Phè Hµng Chuèi, Hµ Néi) C¨n cø Th«ng t  sè  18/2005/TT­BL§TBXH ngµy 11 th¸ng 5  n¨m 2005 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi,  ®Ò  nghÞ  bæ sung kinh phÝ   ®Ó  chi tr¶ phÇn chªnh lÖch trî  cÊp lao  ®éng d«i d nh sau: I.   Tæng   kinh   phÝ   ®∙   ®îc   cÊp......   ®ång,   theo   QuyÕt  ®Þnh sè......../...... Chia ra: 1.   Chi   tr¶   cho   ngêi   vÒ   hu   tríc  tuæi:.................................................... ........ 2.   Chi   tr¶   trî   cÊp   mÊt   viÖc   lµm   cho   lao   ®éng   theo  H§L§   kh«ng   x¸c   ®Þnh   thêi  h¹n...................................................... ......................................................... ..... ®ång 3.   Chi   tr¶   trî   cÊp   mÊt   viÖc   lµm   cho   lao   ®éng   theo  H§L§   thêi   h¹n   tõ   ®ñ   12........   36  th¸ng.................................................... .........................................................  ®ång 4.   Chi   tr¶   cho   c¸n   bé   bÞ   th«i  viÖc..................................................... ........ ®ång
  10. 10 II.  Tæng  kinh phÝ   ®Ò  nghÞ  cÊp bæ sung..............   ®ång Chia ra: 1. Chi tr¶ trî    cÊp mÊt viÖc lµm cho lao  ®éng theo  H§L§   kh«ng   x¸c   ®Þnh   thêi  h¹n...................................................... ......................................................... ...... ®ång 2.   Chi   tr¶   trî   cÊp   mÊt   viÖc   lµm   cho   lao   ®éng   theo  H§L§   kh«ng   x¸c   ®Þnh   thêi  h¹n...................................................... ......................................................... ...... ®ång 3.   Chi   tr¶   trî   cÊp   mÊt   viÖc   lµm   cho   lao   ®éng   theo  H§L§   thêi   h¹n   tõ   ®ñ   12..........   36  th¸ng.................................................... ........................................................  ®ång 4.   Chi   tr¶   cho   c¸n   bé   bÞ   th«i  viÖc..................................................... ........ ®ång III. Tæng kinh phÝ cÊp chªnh lÖch cho c¬ quan BHXH ®Ó   ®ãng   BHXH   cho   ngêi   ®ñ   tuæi   hu   nhng   thiÕu   tèi   ®a   1   n¨m  ®ãng BHXH..................................... ®ång ThÈm ®Þnh cña c¬ quan phª  Thñ trëng ®¬n vÞ (hoÆc Tæ  duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  c«ng t¸c) ®éng (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng  dÊu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2