Thông tư 183/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
31
lượt xem
4
download

Thông tư 183/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 183/2009/TT-BTC về hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 183/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 183/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N C P BÙ LÃI SU T DO TH C HI N CHÍNH SÁCH CHO VAY ƯU ĐÃI LÃI SU T THEO CHƯƠNG TRÌNH H TR CÁC HUY N NGHÈO T I NGH QUY T S 30A/2008/NQ- CP NGÀY 27/12/2008 C A CHÍNH PH Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 c a Chính ph v chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng đ i v i 61 huy n nghèo (trong Thông tư này g i chung là Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP); B Tài chính hư ng d n h sơ, th t c, quy trình c p bù lãi su t cho Ngân hàng chính sách xã h i, các Ngân hàng thương m i nhà nư c do th c hi n chính sách cho vay ưu đãi lãi su t theo chương trình h tr các huy n nghèo như sau: Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Ph m vi đi u ch nh: Thông tư này hư ng d n h sơ, th t c, quy trình c p bù lãi su t cho Ngân hàng chính sách xã h i, các Ngân hàng thương m i nhà nư c th c hi n cho vay ưu đãi lãi su t theo chương trình h tr các huy n nghèo theo quy đ nh t i Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP. 2. Đ i tư ng áp d ng: a. Ngân hàng chính sách xã h i cho vay ưu đãi lãi su t theo chương trình h tr các huy n nghèo theo quy đ nh t i Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP đư c hư ng d n chi ti t t i Đi u 3 Thông tư s 06/2009/TT-NHNN ngày 09/4/2009 c a Ngân hàng Nhà nư c. b. Ngân hàng thương m i nhà nư c cho vay ưu đãi lãi su t theo chương trình h tr các huy n nghèo theo quy đ nh t i Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP đư c hư ng d n chi ti t t i Đi u 2 Thông tư s 06/2009/TT-NHNN ngày 09/4/2009 c a Ngân hàng Nhà nư c. Các ngân hàng thương m i nhà nư c, theo quy đ nh t i Thông tư này, bao g m: Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Phát tri n nhà Đ ng b ng Sông C u Long, Ngân hàng thương m i c ph n Công thương Vi t Nam, Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Vi t Nam. Đi u 2. Đi u ki n đư c ngân sách nhà nư c c p bù lãi su t 1. Ngân hàng chính sách xã h i, các Ngân hàng thương m i Nhà nư c t ch c th c hi n cho vay theo đúng quy đ nh t i Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP, đúng đ i tư ng và m c tiêu quy đ nh theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Các ngân hàng thương m i nhà nư c cho vay theo Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP theo lãi su t cho vay th p nh t áp d ng cho các kho n vay v n cùng đ i tư ng, cùng kỳ h n, trên cùng đ a bàn t i cùng th i đi m. 3. Các kho n vay đư c c p bù lãi su t là các kho n vay thu c đ i tư ng h tr lãi su t trong h n, trư ng h p các kho n vay không tr tr g c đúng h n b chuy n sang n quá h n thì s dư n g c không tr n đúng h n không đư c h tr lãi su t k t ngày quá h n. Đi u 3. Th t c c p bù chênh l ch lãi su t cho Ngân hàng chính sách xã h i 1. Chênh l ch lãi su t c p bù cho Ngân hàng chính sách xã h i th c hi n theo quy đ nh chung áp d ng đ i v i Ngân hàng chính sách xã h i khi cho vay các chương trình h tr ngư i nghèo và các đ i tư ng chính sách c a Nhà nư c. Ngân hàng chính sách xã h i có trách nhi m: - Xây d ng k ho ch c p bù lãi su t năm. - Xác đ nh chênh l ch lãi su t th c t phát sinh.
  2. - Đ ngh t m c p hàng quý. - Quy t toán năm. - Th c hi n ch đ báo cáo theo quy đ nh. Khi th c hi n các n i dung trên, Ngân hàng chính sách xã h i t ng h p m t m c riêng v chương trình h tr huy n nghèo. Riêng vi c xây d ng d toán hàng năm đ cho vay chương trình này, Ngân hàng chính sách xã h i xây d ng d toán riêng báo cáo B Tài chính đ t ng h p trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm. 2. Ch t ch H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c Ngân hàng chính sách xã h i ch u trách nhi m v tính h p l và chính xác c a các báo cáo, s li u đ ngh ngân sách Nhà nư c c p bù chênh l ch lãi su t. Đi u 4. Th t c c p bù chênh l ch lãi su t cho các ngân hàng thương m i nhà nư c 1. L p k ho ch c p bù lãi su t: a. Các ngân hàng thương m i Nhà nư c l p k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t năm theo công th c sau: Dư n cho vay bình quân M c chênh l ch lãi su t S c p bù trong năm k ho ch = x năm đư c c p bù c p bù bình quân Trong đó: + M c chênh l ch lãi su t c p bù bình quân b ng 50% lãi su t cho vay chương trình h tr các huy n nghèo bình quân c a các ngân hàng. + Dư n cho vay bình quân năm đư c c p bù đư c tính theo công th c bình quân s h c gi a dư n đ u năm và dư n cu i năm. b. Hàng năm, ch m nh t vào tháng 8 các ngân hàng thương m i nhà nư c căn c nhi m v đư c giao, d ki n dư n cho vay các huy n nghèo c a năm ti p theo xây d ng k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t cho năm k ho ch g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư (có chia ra t ng quý) vào th i gian xây d ng d toán thu chi Ngân sách Nhà nư c c a năm k ti p theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n (theo công th c trên). 2. T m c p bù hàng quý T i đa sau 30 ngày k t ngày nh n đư c báo cáo th c hi n quý c a các ngân hàng thương m i nhà nư c, B Tài chính s t m c p bù lãi su t t i đa b ng 90% m c th c hi n quý trư c nhưng không vư t quá d toán đư c giao đ u năm. 3. Xác đ nh chênh l ch lãi su t th c t trong kỳ đ ngh Ngân sách Nhà nư c c p bù: a. S ti n c p bù cho m t kho n vay đư c tính theo phương pháp tích s gi a m c chênh l ch lãi su t c p bù v i dư n cho vay và th i gian vay v n đư c h tr lãi su t theo công th c sau: T ng các tích s gi a s dư n (tương n M c chênh l ch ng v i lãi su t cho vay cùng kỳ v i s S lãi su t c p = ∑ lãi su t c p bù x ngày dư n th c t ) bù th c t i=1 tháng 30 Trong đó: + M c chênh l ch lãi su t c p bù b ng 50% lãi su t cho vay theo quy đ nh t i Đi u 2 kho n 2 Thông tư này. + n là s ngày dư n trong kỳ đư c h tr lãi su t. b. S ti n c p bù lãi su t c a Ngân hàng thương m i Nhà nư c là t ng s lãi c p bù th c t c a t t c các kho n vay thu c đ i tư ng đư c h tr lãi su t. c. Ngân hàng thương m i nhà nư c s d ng công th c trên đ tính toán s lãi gi m tr cho khách hàng và đ xác đ nh s ti n ngân sách nhà nư c c p bù cho ngân hàng. 4. Quy t toán c p bù lãi su t:
  3. a. K t thúc năm tài chính, các ngân hàng thương m i nhà nư c t ng h p s chênh l ch lãi su t th c t đ ngh c p bù và báo cáo B Tài chính. Ch t ch H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c Ngân hàng thương m i Nhà nư c ch u trách nhi m v tính h p l và chính xác c a các s li u đ ngh ngân sách Nhà nư c c p bù lãi su t. b. H sơ đ ngh quy t toán c p bù lãi su t bao g m: + Báo cáo t ng h p toàn h th ng v chênh l ch lãi su t c p bù đã đư c ki m toán b i Ki m toán đ c l p ho c Ki m toán nhà nư c (Bi u 1 đính kèm). + Báo cáo theo t ng t nh v chênh l ch lãi su t c p bù, trong đó chi ti t theo t ng huy n (Bi u 2 đính kèm). c. Trên cơ s báo cáo năm c a các ngân hàng thương m i nhà nư c, B Tài chính s th c hi n c p quy t toán năm cho các ngân hàng. d. Các ngân hàng thương m i nhà nư c t ch c sao, lưu ch ng t , các báo cáo chi ti t theo t ng kho n h tr lãi su t đ m b o tính chính xác, minh b ch rõ ràng đ t o đi u ki n cho công tác th m tra s li u quy t toán c p bù chênh l ch lãi su t quy đ nh t i kho n 5 Đi u này. 5. Th m tra s li u quy t toán c p bù chênh l ch lãi su t a. K t thúc năm tài chính, B Tài chính s th c hi n th m tra s li u đ ngh c p bù. b. Các ngân hàng có trách nhi m cung c p các h sơ chi ti t theo t ng kho n vay, đư c t ng h p theo t ng huy n nghèo như sau: + H p đ ng tín d ng, kh ư c ho c các gi y t tương đương đ xác đ nh đ i tư ng khách hàng vay v n, tình hình th c hi n cho vay, dư n , thu n , chuy n n quá h n (n u có). + B ng kê c a ngân hàng xác đ nh s ti n h tr lãi su t. + Xác nh n c a khách hàng v vi c đã đư c h tr lãi su t, s ti n đã đư c h tr lãi su t theo hư ng d n t i Thông tư s 06/2009/TT-NHNN ngày 09/4/2009 c a Ngân hàng Nhà nư c. Các tài li u nêu trên là b n phôtô có đóng d u sao y b n chính c a ngân hàng và đư c ngư i có trách nhi m ký, ghi rõ h tên. Đ i v i các tài li u, ch ng t in t chương trình máy tính ph i có ch ký c a ngư i có trách nhi m và đóng d u c a ngân hàng. c. X lý chênh l ch s li u quy t toán và s th m tra quy t toán chênh l ch lãi su t. + Trư ng h p có s chênh l ch gi a s báo cáo quy t toán chênh l ch lãi su t c a các ngân hàng thương m i nhà nư c và s th m tra quy t toán c a B Tài chính, các ngân hàng thương m i nhà nư c có trách nhi m đi u ch nh trên s sách k toán đ ph n ánh chính xác s quy t toán chênh l ch lãi su t, đ ng th i đi u ch nh s ti n h tr lãi su t cho khách hàng. + Trư ng h p s t m c p chênh l ch lãi su t đã đư c ngân sách nhà nư c chuy n ti n cao hơn s th m tra quy t toán thì s chênh l ch s đư c B Tài chính thu h i ho c chuy n thành s t m c p c a năm sau. d. Th i h n th c hi n th m tra quy t toán - Ch m nh t sau 30 ngày k t ngày nh n đư c báo cáo quy t toán c a các ngân hàng thương m i nhà nư c, B Tài chính ph i thông báo b ng văn b n chi nhánh ngân hàng thương m i đư c l a ch n đ th c hi n th m tra quy t toán. - Vi c th c hi n th m tra quy t toán s đư c th c hi n trong 30 ngày ti p theo và ch đư c kéo dài trong m t s trư ng h p đ c bi t. - Vi c x lý chênh l ch gi a s li u quy t toán và s th m tra quy t toán chênh l ch lãi su t ph i đư c th c hi n trong vòng 30 ngày k t ngày có Biên b n th m tra quy t toán. Đi u 5. Ch đ báo cáo 1. Đ nh kỳ hàng tháng, Ngân hàng chính sách xã h i, các ngân hàng thương m i nhà nư c g i báo cáo v k t qu th c hi n chính sách cho vay h tr huy n nghèo cho Ngân hàng Nhà nư c theo quy đ nh t i Thông tư s 06/2009/TT-NHNN, đ ng g i B Tài chính. Vào tháng cu i cùng c a quý, Ngân hàng chính sách xã h i, các ngân hàng thương m i Nhà nư c t ng h p s li u h tr lãi su t đ i v i các huy n nghèo c a toàn h th ng và g i B Tài chính. Th i h n g i báo cáo quý ch m nh t trong tháng ti p theo c a quý.
  4. 2. Ch m nh t trong vòng 45 ngày k t ngày k t thúc năm, Ngân hàng chính sách xã h i và các ngân hàng thương m i nhà nư c g i báo cáo th c hi n năm cho B Tài chính, g m: + S ti n chênh l ch lãi su t đã đư c t m c p trong năm. + S ti n chênh l ch lãi su t phát sinh th c t đ ngh đư c c p bù c năm. + H sơ đ ngh quy t toán theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 4 Thông tư này. Đi u 6. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. 2. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh vư ng m c đ ngh ph n ánh v B Tài chính đ xem xét, gi i quy t. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng TW Đ ng; - Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các Đoàn th ; Tr n Xuân Hà - Công báo; - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Ki m toán Nhà nư c; - NHNT, NHCT, NHĐT&PT, NHNo&PTNTVN, NHPTNTĐBSCL, NHCSXH; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các đơn v thu c B Tài chính; - Website CP, Website B Tài chính; - Lưu: VT, V TCNH. BI U 1 Ngân hàng thương m i … BÁO CÁO TOÀN H TH NG V CHÊNH L CH LÃI SU T C P BÙ Đơn v : Tên Dư n Cho vay Thu n Dư n S ti n h S ti n đã đ u kỳ trong kỳ trong kỳ cu i kỳ tr lãi su t h tr phát sinh khách hàng trong kỳ trong kỳ 1. Chi nhánh… 2. Chi nhánh T ng s
  5. Ngư i l p bi u Ki m soát Ngày … tháng … năm T ng giám đ c (Ký tên, đóng d u) Ghi chú: Bi u này do NHTW l p theo s li u đã đư c ki m toán BI U 2 Ngân hàng thương m i chi nhánh t nh … BÁO CÁO THEO T NH V CHÊNH L CH LÃI SU T C P BÙ Đơn v : Tên Dư n Cho vay Thu n Dư n S ti n h S ti n đã đ u kỳ trong kỳ trong kỳ cu i kỳ tr lãi su t h tr phát sinh khách hàng trong kỳ trong kỳ 1. Huy n … 2. Huy n … T ng h p t nh... Ngư i l p bi u Ki m soát Ngày … tháng … năm T ng giám đ c/Giám đ c (Ký tên, đóng d u) Ghi chú: Bi u này do chi nhánh l p ho c trung ương l p.
Đồng bộ tài khoản