Thông tư 1888/1997/TT-BKHCN&MT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
105
lượt xem
6
download

Thông tư 1888/1997/TT-BKHCN&MT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 1888/1997/TT-BKHCN&MT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/CP ngày 31/5/1997 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 1888/1997/TT-BKHCN&MT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  K h o a  h ä c, C « n g  n g h Ö  v µ  M «i  ê n g  s è  1888/1997/TT­ tr B K H C N & M T   g µ y  04 th¸ng 11  m  1997 h í ng d É n    h µ n h  N g h Þ   Þ n h   n n¨ thi ® s è  57/CP n g µ y 31­5­1997  ñ a C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h c v Ò   ö  p h ¹t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   x p h trong  Ü nh v ù c l ® o   ê n g  v µ  ch Ê t lî ng h µ n g  h o¸ l Ngµy  5­ 31­ 1997, Ch Ýnh  ñ  ∙    ph ® ban  µnh  h NghÞ   nh   è  ®Þ s 57/CP    quy ®Þnh  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l ng  µ  Êt îng  l v §o ê v Ch l hµng    é  ho¸.B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr ban  µnh  h Th«ng   µy  íng  tn h dÉn  Öc  ùc hiÖn  vi th   NghÞ   nh  ®Þ 57/CP    nh sau: 1.V Ò   ÷ng    nh quy  nh   ®Þ chung 1.1. Hµnh    Þ   ö  ¹t hµnh  Ýnh    vi b x ph   ch ph¶i lµ hµnh      ¹m         vi vi ph c¸c quy ®Þnh  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   o  êng  µ  Êt l ng  µng    c¸c tæ  l  n  ® l v ch  î h ho¸ do    chøc,c¸    nh©n   ùc  Ön  ét  th hi m c¸ch  è    c ý hoÆc   ý  µ   a  í  v«  m ch t imøc   truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù. h s 1.2. Tæ     chøc, c¸  ©n     nh quy  nh     ®Þ ë kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  2  2  ®Þ s 57/CP  îchiÓu    ®  nh sau: 1.2.1.Tæ     chøc  å m:  ¬   g C quan  µ   íc,M Æt   Ën    èc  Öt Nam,  Nh n   tr Tæ qu Vi   c¸ctæ    chøc  µnh    ña  Æt   Ën,tæ  th viªnc M tr   chøc kinh tÕ,tæ      chøc    éivµ  n   x∙h   ®¬ vÞ  ò  v trang thµnh  Ëp    l theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam,    lu     v¨n phßng  i ®¹   diÖn, doanh    nghiÖp  íc ngoµi,c¬  n    quan  ¹igiao,tæ  ngo     chøc    Ýnh  ñ  phi ch ph v.v.   ¹t®éng      .ho   . trªnl∙nhthæ  ÖtNam. Vi   1.2.2. nh©n  å m:  C¸  g ­ Ng êi ViÖt Nam   ã          c ®ñ n¨ng  ùc hµnh    l  vitheo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   ViÖtNam.   Ng êitõ ®ñ   tuæi®Õ n   íi tuæichØ  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      14    d  16    b x ph     h ch trong lÜnh  ùc  o  êng  µ  Êt l ng hµng    i víiviph¹m  cè    ©y      v®l v ch  î   ho¸ ®è       do  ý g ra vµ chØ   Þ   ¹tc¶nh  b ph   c¸o,ph¹ttiÒn  n       ®Õ 50.000  ng;  êi tõ ®ñ   tuæi ®å ng     16    ®Õ n   íi18  d   tuæi ph¶ibÞ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong lÜnh  ùc  o êng    v®l vµ  Êt l ng hµng    íi äi    ¹m  m × nh  ©y    ã  Ó  Þ     ông    ch  î   ho¸ v  m viph do  g ra,c th b ¸p d c¸c h×nh  thøc  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch quy  nh   ¹  ®Þ t ic¸c  iÒu  ® kho¶n  ña  c NghÞ   nh   è  ®Þ s 57/CP, khi ph¹ttiÒn  i  íihä  ×  êi cã  Èm        ®è v   th ng   th quyÒn   ¸p dông  møc  ¹tthÊp  ¬n  i víi êithµnh  ph   h ®è     ng   niªn. Ng êicha  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y  Öth¹ivËt chÊt th× ph¶i   th niªnviph h ch g thi            båith ng    ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Trêng  îp  êi cha  µnh    h ng   th niªn kh«ng  ã  Òn  ép  ¹tvµ  åi th ng  × c ti n ph   b   ê th   cha  Ñ   m hoÆc   êigi¸m  é  ña  êi®ã   ng   h c ng   ph¶inép    thay. Qu © n   ©n  ¹  ò, qu©n  ©n  ù  Þ   nh ting   nh d b trong  êigian  Ëp  th   t trung  Ên  hu luyÖn  µ  ÷ng  êi thuéc  ùc l ng  v nh ng   l  î c«ng  nh©n  ©n  Õu     ¹m  µnh  an  d n vi ph h chÝnh  trong lÜnh  ùc  o  êng  µ  Êt l ng  µng    v®l v ch  î h ho¸  ×  Þ   ö  ¹tnh  äi  th b x ph   m c«ng  ©n  d kh¸c.
 2. 2 ­ Ng êi níc ngoµisinh sèng, c«ng               t¸choÆc  tham quan  lÞch      du  trªnl∙nh thæ  Öt  Vi Nam   ã    c ®ñ n¨ng  ùc hµnh    l  vi theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët ViÖt lu     Nam. 1.2.3.§èivíitæ        chøc,c¸ nh©n  íc ngoµicã  µnh      ¹m     n   h viviph trong lÜnh    vùc  o êng  µ  Êt l ng hµng    ®l v ch  î   ho¸ kh«ng  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh  b x ph   ch theo NghÞ   ®Þnh  è  s 57/CP  trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   ­ Trêng  îp ®iÒu  cquèc  Õ  µ   ÖtNam   ý  Õt    h  í  t m Vi   k k hoÆc   tham    ã    gia c quy ®Þnh kh¸c; ­ Trêng  îp Ph¸p  Önh  Ò   Òn  ®∙imiÔn  õngo¹igiao cã    h  l v quy u    tr       quy  nh   ®Þ kh¸c. 1.3.ChØ   ã  ÷ng  êi quy  nh  ¹  Òu    Òu    Òu  NghÞ     c nh ng   ®Þ ti§i 17, §i 18, §i 19  ®Þnh  è  s 57/CP  íicã  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  m   quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc  o     v® l ng  µ  Êt l ng hµng    ê v ch  î   ho¸.C¸c  ¬  c quan  µ   íckh¸c n Õu    Ön    ¹m  Nh n     ph¸thi viph hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  o êng  µ  Êt l ng hµng      v®l v ch  î   ho¸ kh«ng  éc thÈm   thu   quyÒn  ö  ¹tcña  × nh,  ×  x ph   m th ph¶ichuyÓn    giao cho  ¬    c quan  ã  Èm  Òn   c th quy xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch trong lÜnh  ùc  o êng  µ  Êtl ng hµng        v®l v ch  î   ho¸ ®Ó tiÕn hµnh  ö  ýviph¹m.   x l    1.3.1.Trêng  îp  a  ã    h ch c chøc  danh  Êp  ëng  c tr quy  nh     Òu    ®Þ tai§i 17 NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/CP  ×  Êp  ã  ña    th c ph c c¸c chøc  danh    ã  Èm  Òn  ö  ®ã c th quy x ph¹tnh  Êp  ëng.   c tr 1.3.2.Trêng  îp chøc    h  danh  Êp  ëng  c tr quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n    §iÒu    2, 3  17 NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/CP  ¾ng  Æt   v m hoÆc   îc sö  û  Òn  ®   u quy b»ng  b¶n  ña  v¨n  c hä  × cÊp  ã  ña    th   ph c c¸cchøc  danh    ã  Èm  Òn  ö  ¹tnh  Êp  ëng. ®ã c th quy x ph   c tr 1.4.Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      th quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc  o     v® l ng  µ  Êt l ng hµng    ê v ch  î   ho¸ ph¶ic¨n cø  µo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ      vt ch   ®é viph v c¸c t×nh  Õtgi¶m  Ñ,    ti   nh t¨ng nÆng     Õt  nh  ×nh  ®Ó quy ®Þ h thøc,møc   ¹tvµ      ph   c¸c biÖn    µnh  Ýnh  ph¸th ch kh¸cm ét    c¸ch chÝnh    µ  ng  n.   x¸cv ®ó ®¾ 1.4.1 T×nh  Õtgi¶m  Ñ     ti   nh theo quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ývi ®Þ ti §i 7  l x l    ph¹m  µnh  Ýnh  å m: h ch g ­ Tæ     chøc,c¸ nh©n    ¹m  µnh  Ýnh  ∙     viph h ch ® ng¨n chÆn   µm  l gi¶m  ítt¸c b    h¹icña    ¹m    viph hoÆc   ùnguyÖn  ¾c  ôc  Ëu  t  kh ph h qu¶,båith ng  Öth¹i     ê thi   ; ­  ph¹m  Vi  trong  ×nh  ¹ng bÞ   Ých  ng  Ò     Çn  hµnh      t tr   k ®é v tinh th do  vi tr¸i ph¸p luËtcña  êikh¸cg©y     ng     ra; ­ Ng êiviph¹m  µ phô  ÷  ã       l  n c thai; êigiµ yÕu; ngêicã  Önh   ng        b hoÆc   µn t  tËtlµm  ¹n  Õ     h ch kh¶  n¨ng  Ën  nh thøc hoÆc     kh¶  n¨ng  iÒu  Ón  µnh    ña  ® khi h vic m × nh; ­ Vi ph¹m  hoµn     do  c¶nh  Æc   Öt khã  ® bi   kh¨n  µ   m kh«ng  ù m × nh  ©y    t  g ra hoµn  c¶nh  ; ®ã ­Vi ph¹m  tr×nh ®é   ¹chËu.    do    l  1.4.2.T×nh  Õtt¨ng nÆng     ti     theo quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ývi ®Þ ti §i 7  l x l    ph¹m  µnh  Ýnh  å m:  h ch g ­Vi ph¹m  ã  chøc;    c tæ  ­Vi ph¹m  Òu  Çn     nhi l hoÆc     ¹m; t¸ ph i
 3. 3 ­  ói giôc    Ðo  êi cha  µnh  X  l«ik ng   th niªn vi ph¹m,  p   éc  êi bÞ   ô     Ð bu ng   ph thuéc vµo  × nh  Ò   ËtchÊt,tinhthÇn    ¹m;   m vv     viph ­Vi ph¹m     trong t×nh  ¹ngsay  dïng r u,biahoÆc     ÊtkÝch  Ých    tr   do   î     c¸cch   th kh¸c; ­Lîi ông     d chøc  ô  Òn  ¹n ®Ó     ¹m; v quy h   viph ­ Lîidông  µn     ho c¶nh  Õn  chi tranh,hoµn    c¶nh thiªntaihoÆc   ÷ng  ã     nh kh kh¨n dÆc   Ötkh¸ccña    éi®Ó     ¹m;   bi     x∙h   viph ­ Vi ph¹m     trong thêigian ®ang  Êp  µnh  ×nh  ¹tcña       ch h h ph   b¶n    ×nh  ù  ¸n h s hoÆc   ang  Êp  µnh  Õt ®Þnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh; ® ch h quy   x l    h ch ­Sau      ¹m  ∙  ã  µnh    èntr¸nh,   khiviph ® c h vitr    che  Êu    ¹m  µnh  Ýnh. gi viph h ch 1.5.Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh:   t x ph     h ch 1.5.1. äi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh   Mh viviph h ch trong lÜnh  ùc  o êng  µ  Êtl   v®l v ch  ­ îng hµng      ho¸ ph¶i® îcph¸thiÖn  Þp  êivµ      k th   ph¶ibÞ  nh    ®× chØ ngay.ViÖc  ö    x ph¹tph¶i ® îc tiÕn  µnh       h nhanh  ãng, c«ng  ch   minh. M äi  Ëu    h qu¶  vi ph¹m  do    hµnh  Ýnh  ©y  ph¶i ® îc kh ¾c  ôc  ch g ra     ph theo  ng  ®ó ph¸p  Ët.Tæ   lu   chøc, c¸    nh©n    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    Öth¹ivËtchÊtph¶ibåith ng. viph h ch g ra thi            ê 1.5.2.M ét  êihoÆc   ét  chøc    ng   m tæ  trong cïng thêi®iÓ m   ã  Òu  µnh       c nhi h viviph¹m  µnh  Ýnh  ×  Þ   ö  ¹tvÒ   õng  µnh      ¹m. Trong  êng     h ch th b x ph   t h viviph   tr hîp    µnh      ¹m  u   éc  Èm  Òn  ö  ¹tcña  ét  êi th×    c¸c h viviph ®Ò thu th quy x ph   m ng   ra m ét  Õt  nh  ö  ¹tchung, nhng  quy ®Þ x ph     ph¶ighirâ      møc   ¹t®èi  í tõng  µnh  ph   t  i h vi.N Õ u   ã  ét    c m trong c¸c hµnh      ¹m     viviph ph¶ixö  ¹të    ph   møc   cao  ¬n  Èm   h th quyÒn  ña  Êp  ×nh  ×  ccm th chuyÓn  µn  é  å  ¬, tang  Ët lªncÊp  ã  Èm   to b h s   v   c th quyÒn  cao  ¬n  Õt ®Þnh  ö  ¹t. h quy   x ph 1.5.3.NhiÒu  chøc,c¸ nh©n  ïng thùc hiÖn  ét    ¹m  µnh  Ýnh    tæ     c    m viph h ch trong lÜnh  ùc  o êng  µ  Êt l ng hµng    ×  çi  chøc,c¸ nh©n  u     v®l v ch  î   ho¸ th m tæ     ®Ò bÞ  ö  ¹tnh  x ph   sau: ­ Trêng  îp cïng tham    ùc hiÖn  ét    ¹m  µ     h    gia th   m viph m trong ®ã   ã  ù  ªn   c s li   quan  chÆt  Ïvíi ch     nhau  × m çi  chøc,c¸ nh©n    ¹m  u   Þ  ö  ¹tvÒ   th   tæ     viph ®Ò b x ph   hµnh      ¹m  .  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tchØ    ét  Õt  nh  ö  viviph ®ã Ng   th quy x ph   ra m quy ®Þ x ph¹tchung,nhng      ph¶ighirâ tªn,®Þa         chØ  õng  i t ng bÞ   ö  ¹t. Õ u   ¹t t ®è  î   x ph   N ph   tiÒn th× møc  ¹tchung     ph   kh«ng  îcvîtqu¸ møc  ¹tcao  Êt cña  ®     ph   nh   khung  ¹t ph   tiÒn  ∙  îc quy  nh  ¹  õng  iÒu  ®®  ®Þ tit ® kho¶n  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/CP  i  íi ®è v   hµnh      ¹m  . viviph ®ã ­ Trêng  îp cïng cã  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h   mh viviph h ch trong m ét  ô  Öc,   v vi   nhng  ÷a hä  gi   kh«ng  ã  ù  ªnquan  íi c s li   v nhau trong viÖc  ùc hiÖn    ¹m  ×    th   viph th m çi  chøc, c¸ nh©n  u   Þ   ö  ¹tb»ng    Õt  nh  ö  ¹triªng. tæ     ®Ò b x ph   c¸c quy ®Þ x ph     Tuú  theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  ña  õng  i  îng    ¹m  µ   t ch   ®é vi ph ct ®è t vi ph m quyÕt   ®Þnh  ×nh  h thøc,møc  ö  ¹ttheo    x ph   quy  nh  ¹  õng  iÒu  ®Þ tit ® kho¶n  ña  c NghÞ   ®Þnh  è  s 57/CP  i víi µnh      ¹m  ña  êi®ã. ®è     h viviph c ng   1.5.4. êixö  ¹tkh«ng  îcchiam ét    ¹m  µnh  Òu    ¹m  á   Ng   ph   ®    viph th nhi viph nh ®Ó   ö  ¹tnhiÒu  Çn  x ph   l cho  ïhîp thÈm  Òn  ö  ¹tcña  Êp  ×nh. ph     quy x ph   cm 1.6.Nh÷ng  êng  îp kh«ng  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   o êng    tr h  b x ph     h ch v®l vµ  Êtl ng hµng  ch  î   ho¸: 1.6.1. Õt  êihiÖu  ö  ¹t.  H th   x ph
 4. 4 1.6.2.Vi  ¹m  µnh  Ýnh  Ò   o  êng  µ  Êt l ng  µng    ph h ch v®l v ch  î h ho¸  ã  Êu  cd hiÖu  ña  éi ¹m  µ  ¬  c t  ph v c quan  ã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   c th quy x ph     h ch v ®o êng  µ  Êtl ng hµng    ∙  l v ch  î   ho¸ ® chuyÓn  å  ¬  n   ¬  h s ®Õ c quan  ã  Èm  Òn  c th quy gi¶i   Õt. quy 1.6.3.Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong tr ng  îp thuéc t×nh  Õ  Êp  Õt, ù   ê h     th c thi   s kiÖn  Êt ngê  b  hoÆc   êiviph¹m  ang  ¾ c   Önh  ©m  Çn  ng     ® m b t th hoÆc     Önh  c¸c b kh¸clµm  Êt    m kh¶  n¨ng  Ën  nh thøc hoÆc     kh¶  n¨ng  iÒu  Ón  µnh  ® khi h vi. ­  êng  îp  ×nh  Õ  Êp  Õt,sù  Ön  Êt  ê  îc hiÓu  µ thiªntai Tr ht th c thi   ki b ng ®   l   ,  ®Þch  ¹  µ    ë lùc kh¸ch  ho v c¸c tr     quan kh¸c kh«ng  Ó êng  íc ® îc vµ  ∙      th l tr     ® thi hµnh  äi  Ön  m bi ph¸p ®Ó   ¾c  ôc  ng    kh ph nh kh«ng  Ó  ¾c  ôc  îc. th kh ph ® ­  êng  îp  êi vi ph¹m  ang  ¾ c   Önh  ©m   Çn  Tr h ng     ® m b t th hoÆc     Önh   c¸c b kh¸c lµm  Êt    m kh¶ n¨ng  Ën  nh thøc hoÆc  kh¶ n¨ng  iÒu  Ón  µnh    ×  ® khi h vi th ph¶i® îcc¬      quan  tÕ    Ën. y  x¸cnh 1.7.Nh÷ng  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch trong lÜnh  ùc  o êng  µ  Êt   v®l v ch   l ng hµng    î  ho¸ quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 57/CP  ïngvíi   µnh      ¹m  tr     hc¸c viviph hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  o  êng  µ  Êt l ng  µng    îc quy  nh  ¹   v®l v ch  î h ho¸ ®   ®Þ ti   c¸c NghÞ   nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ®Þ x ph     h ch kh¸c cã    nh  Èm   Òn     x¸c ®Þ th quy cña  Thanh    trachuyªn ngµnh    Èn    l ng    Êt îng th× xö  ¹ttheo   Tiªuchu ­ §o ê ­ Ch l     ph     quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ t  i ®Þ s 57/CP. 1.8.§èivíic¸c hµnh      ¹m         viviph phøc  ¹p,g©y  Ëu  t  h qu¶, khã    nh  µ   x¸c ®Þ l  viph¹m  µnh  Ýnh    h ch hay  ã  Êu  Öu  éiph¹m  × trao® æi  íi Ön  Óm    c d hi t   th     v  Vi ki s¸t nh©n  ©n  ïng  Êp  µ  d c c v chØ   quyÕt  nh  ö  ¹tsau    ã    Õn  ra  ®Þ x ph   khic ý ki b»ng  v¨n b¶n  ña  Ön  Óm    ©n  ©n.   c Vi ki s¸tnh d Nh÷ng  ô    ¹m  v vi ph trong  Ünh  ùc  o  êng  µ  Êt îng  µng  l v®l v ch l h ho¸  ã  c quyÕt  nh  nh  ®Þ ®× chØ   iÒu    ® tra hoÆc   Ôn    mi truy cøu tr¸chnhiÖm   ×nh  ù    h s cña  ¬  c quan  ã  Èm   Òn  ö  ýh×nh  ù  ×  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c th quy x l  s th x ph     h ch theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 57/CP. Nghiªm  Ê m   Öc  ÷ l¹ c¸c vô    ¹m  ã  Êu  Öu  éiph¹m    ö  ý c vi gi   i   viph c d   hi t   ®Ó x l   hµnh  Ýnh. Ng êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Çn  ch     th quy x ph     h ch c c¨n    cø vµo Th«ng   sè  TT/LB  µy  11­ t 11­ ng 20­ 1990  ña  ªnngµnh  Ön  Ó m     c li   Vi Ki s¸t nh©n  ©n  èi d t  cao   µ    ©n  ©n  èi ­To ¸n nh d t  cao   é  éi vô   é    ­B N   ­B T ph¸p híng dÉn      xö  ý m ét  è  ¹  éiph¹m;  l  s lo it   Th«ng   sè  TT/LB  µy  1­ t 01­ ng 25­ 1996  ña  ªn c li   ngµnh  Ön  Ó m     ©n  ©n  èicao    µ  nh©n  ©n  èicao    é   éi Vi Ki s¸tnh d t  ­ To ¸n  d t  ­B N   vô  Ò   Öc  ö  ýh×nh  ù      ¹m  v vi x l   s c¸c viph ChØ   Þ  th 406­TTg    ®Ó xem   Ðt hµnh    x  vi viph¹m  Þ      b truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s hoÆc   ö  ¹thµnh  Ýnh. x ph   ch 1.9.Trêng  îp c¸c LuËt cã    h     quy  nh  ®Þ kh¸c vÒ   Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh    vi x ph     h chÝnh  Ò   o êng  µ  Êtl ng hµng    × viÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v®l v ch  î   ho¸ th   x ph     h ch ¸p dông    theo quy  nh  ña  Ët,kh«ng  ö  ¹ttheo NghÞ   nh  µy.   ®Þ c Lu   x ph     ®Þ n 1.10.ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i  íic¸c hµnh      ¹m       x ph     h ch ®è v     viviph trong lÜnh  ùc  o êng  µ  Êt l ng hµng    µm ét    v®l v ch  î   ho¸ l   n¨m  Ó   õ ngµy    ¹m   k t  viph hµnh  Ýnh  îc thùc hiÖn; thêih¹n    îc tÝnh  µ hai n¨m  i  íiviph¹m   ch ®       trªn®   l    ®è v     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc    v s¶n  Êt vµ  xu   bu«n  hµng    b¸n  gi¶,kinh doanh  µng    h ho¸ xuÊt khÈu, nhËp  Èu  éc danh  ôc        kh thu   m ph¶ikiÓm    µ   ícvÒ   Êt l   traNh n   ch  ­ îng.Trong  êih¹n    th   trªn,n Õu     ©n,  chøc  ã    ¹m  µnh  Ýnh  íi   c¸ nh tæ  c vi ph h ch m  hoÆc   è  ×nh  èntr¸nh,c¶n  ëviÖc  ö  ¹tth× kh«ng    ông  êihiÖu  ãi ct tr     tr   x ph     ¸p d th   n  trªn.
 5. 5 1.11.Thêih¹n  îccoilµcha  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µm ét        ®      b x ph     h ch l  n¨m kÓ   õ  µy  nh©n,  chøc    µnh  t ng c¸  tæ  thih xong quyÕt  nh   ö  ¹thoÆc   õ ®Þ x ph   t  ngµy  Õt  Öu  ùcthi µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹tm µ   h hi l     h quy   x ph   kh«ng    ¹m. t¸ ph i 2.V Ò   hµnh      ¹m,  ×nh    c¸c  viviph h thøc  µ  v møc   ö  ¹t x ph NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/CP  ∙  ® quy  nh  ô  Ó    µnh      ¹m,  ×nh  ®Þ c th c¸c h vi vi ph h thøc,møc  ö  ¹tvµ    Ön    x ph   c¸cbi ph¸p kh¸c®èi víi õng hµnh      ¹m.        t  viviph 2.1.V Ò     ×nh    c¸c h thøc  ö  ¹t:H×nh  x ph   thøc  ö  ¹tchÝnh  îc ¸p  ông  x ph   ® d ®éc  Ëp hoÆc   ã  Ó    ông  l  c th ¸p d thªm  ×nh  h thøc ph¹tbæ       sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p   kh¸c. 2.1.1.  C¸c  ×nh  h thøc xö  ¹tchÝnh:   ph   ­ Ph¹tc¶nh        c¸o:ChØ   ¹tc¶nh    i víi µnh      ¹m  ã  ph   c¸o ®è     h viviph c quy  nh   ®Þ h×nh  thøc ph¹tc¶nh    µ     c¸o v chØ  ¹tc¶nh    Õu    ¹m    µviph¹m  á, ph   c¸o n viph ®ã l     nh   lÇn  u,  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ, cha  ©y  Ëu  ®Ç c t ti   nh   g h qu¶. ­ Ph¹ttiÒn:ChØ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m  ã  Ýnh  Êt,møc          ph        h viviph c t ch   ®é ph¶i ¸p  ông  ×nh   d h thøc  ¹ttiÒn.Møc   ¹ttiÒn  ∙  îc quy  nh   ¹  õng ph     ph   ®®  ®Þ t it   ®iÒu  kho¶n  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/CP. Vi ph¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   × cã     ct ti   nh th   thÓ  ¹tthÊp  ¬n,nhng  ph   h  kh«ng  îcdíi ®   møc  Êp  Êt cña  th nh   khung  ¹ttiÒn ®∙  ph     ® îcquy  nh. Vi ph¹m  ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng   × cã  Ó  ¹t®Õ n     ®Þ    ct ti     th   th ph   møc    cao nhÊt cña    khung  ¹ttiÒn ®∙  îcquy  nh. ph    ®  ®Þ 2.1.2.C¸c  ×nh    h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung:Ngoµi c¸c h×nh       thøc  ¹tchÝnh, ph     tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m, tæ    t ch   ®é viph   chøc,c¸ nh©n  ã  Ó  Þ    ông       c th b ¸p d c¸c h×nh  thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: ­ TícquyÒn  ö  ông  ã  êih¹n hoÆc      sd c th     kh«ng  êih¹n    ¹ giÊy phÐp, th   c¸clo i       giÊy chøng  Ën, c¸c lo¹  Êy  ê kh¸c do  ¬  nh     i gi t     c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy cÊp trong lÜnh  ùc  o êng  µ  Êt l ng hµng    µ    v®l v ch  î   ho¸ v th«ng b¸o ngay cho  ¬  c quan  ∙  Êp  Êy  Ðp, giÊy  ® c gi ph   chøng  Ën    .   Õt.Khi ph¸thiÖn  Êy  nh v. v..  bi       ®ã gi phÐp  îc cÊp  ®  kh«ng  ng  Èm   ®ó th quyÒn  hoÆc   Êy  Ðp  ã  éi dung    gi ph cn  tr¸i ph¸p  Ëtth× ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶itiÕn hµnh    åingay,®ång  lu       th quy x ph       thu h     thêib¸o cho  ¬     c quan  µ   íc®∙  Êp  Êy phÐp    Õt. Nh n   c gi   ®ã bi ­ TÞch  tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông    ©y  viph¹m  µnh    thu  v  ti ®   d ®Ó g ra    h chÝnh  µ   m ph¸p luËtquy  nh     ®Þ cho  Ðp  Þch  ph t thu. ­ T¹m   êi®×nh    th   chØ   ¹t®éng  ho   kinh doanh  Õu  Ðt  Êy  ã  Ó  ©y     n x th c th g hËu  qu¶  Ò   toµn,vÖ   v an    sinh,m«i  êng  µ    tr v kinh tÕ; t¹m  êi®×nh     th   chØ  Öc  vi s¶n  Êt,söa  ÷a,kiÓm  nh  ¬ng  Ön ®o êng    íi xu   ch   ®Þ ph ti   l tr¸v   i ph¸p  ËtvÒ   o ­ lu   ® l êng; ®×nh    chØ   Öc  ö  ông  vi s d hoÆc   a  µo u  ® v l th«ng  ¬ng  Ön  o  êng  ph ti ® l kh«ng  îp ph¸p  µ  µng  h  vh bao  ×  ng  ãitheo  nh îng kh«ng  t yªu  Çu  b ®ã g  ®Þ l  ®¹   c vÒ   o êng. ®l C¸c  ×nh  h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung    y  trªn®© kh«ng  îc¸p dông  c  Ëp m µ   ®    ®é l   ph¶i¸p  ông  Ìm   d k theo  ×nh  h thøc  ¹tchÝnh  ph   trong tr ng  îp    ê h NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/CP  ã  c quy  nh  ×nh  ®Þ h thøc ph¹tbæ       sung. 2.1.3.BiÖn    ph¸p kh¸c:Ngoµi h×nh      thøc  ¹tchÝnh, h×nh  ph     thøc  ¹tbæ   ph   sung  äi    ¹m  µnh  Ýnh  Ò   o êng  µ  Êt l ng hµng    m viph h ch v®l v ch  î   ho¸ cßn  ã  Ó  c th bÞ  éc    ông    Ön  bu ¸p d c¸cbi ph¸p kh¸c:  
 6. 6 ­ Buéc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ô m     ph t tr   nhi m«i  êng  tr sèng,l©y landÞch  Önh  hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y      b do  viviph h ch g ra. ­Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    Öc  åith ng    b   ê thi     viph h ch g ra:Vi b   ê ® îc tiÕn  µnh    h theo nguyªn  ¾c  t tho¶  Ën  ÷a  thu gi bªn  ã  µnh    ©y  thiÖt ch vig ra    h¹ivµ    bªn  Þ   Öt h¹i  èi víinh÷ng  Öt h¹ivÒ   Ët  Êt  ã    Þ ®Õ n   b thi   .§     thi     v ch c gi¸tr   1.000.000 ®ång  µ     m kh«ng  ù tho¶ thuËn  îcth× ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹t t    ®     th quy x ph   quyÕt  nh  ®Þ møc  åith ng,nh÷ng  Öth¹icã    Þ tõ trªn1.000.000 ®ång  b  ê   thi     gi¸tr         ® îc gi¶iquyÕt     theo  ñ tôc tè tông  ©n  ù. Trong  êng  îp  th       d s  tr h kh«ng    nh   x¸c ®Þ ® îcngêi® îcbåith ng  Öth¹ith× cã  Ó  Ýnh  Öth¹ithµnh  Òn vµ              ê thi       th t thi     ti   coi®ã lµtang vËtviph¹m    Þch           ®Ó t thu sung  ü  µ   íc. qu Nh n 2.2.V Ò     nh    µnh      ¹m  µnh  Ýnh    x¸c ®Þ c¸c h viviph h ch trong lÜnh  ùc  o ­   v®l êng  µ  Êtl ng hµng    µ  v ch  î   ho¸ v møc  ö  ¹t: x ph NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/CP  õ §iÒu  ®Õ n   Òu  quy  nh  nhã m   µnh  t  6  §i 16  ®Þ 11  h vi vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong  Ünh  ùc  o  êng  µ  Êt îng  µng  l v®l v ch l h ho¸,m çi    nhã m   ã  Òu  µnh      ¹m  ô  Ó. Khi xö  ¹tcÇn  c nhi h viviph c th     ph   c¨n  vµo      cø  c¸c v¨n b¶n  ph¸p luËthiÖn  µnh  ã  ªnquan      nh  ng  µnh    Þ  ö  ¹t.    h c li   ®Ó x¸c®Þ ®ó h vib x ph 2.2.1.C¸c    ¹m  Ò   o êng    viph v ® l trong viÖc    s¶n  Êt ph¬ng  Ön ®o  éc xu   ti   thu   diÖn  ph¶ikiÓm  nh  µ   ícth×  Þ   ö  ¹ttheo  Òu  NghÞ   nh  è    ®Þ Nh n   b x ph   §i 6  ®Þ s 57/ CP. 2.2.2.  C¸c    ¹m  Ò   o êng  viph v ® l trong viÖc  öa  ÷a  ¬ng  Ön ®o  éc   s ch ph ti   thu   diÖn ph¶ikiÓm  nh  µ   ícth×  Þ   ö  ¹ttheo  Òu  NghÞ   nh  è    ®Þ Nh n   b x ph   §i 7  ®Þ s 57/ CP.      ông  Khi ¸p d Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  2  7  ®Þ s 57/CP  Çn u    ÷ng  iÓ m   c l ý nh ® sau: ­ C¸c  chøc,c¸nh©n  ∙  îcphÐp    tæ     ®®   s¶n  Êt,hoÆc   îcc«ng  Ën    xu   ®  nh kh¶ n¨ng  Óm   nh,  ki ®Þ hoÆc   îc uû  Òn  Óm   nh  ¬ng  Ön  o,    Õn ®   quy ki ®Þ ph ti ® khiti   hµnh  öa  ÷a  o  ïng lo¹ th× kh«ng  s ch ® c   i     ph¶i®¨ng  ý  ¹ c¬    k t   quan  i qu¶n  ýNhµ   ­ l  n ícvÒ   o êng.  ®l ­  ÷ng  i  îng  Nh ®è t kh¸c khi hµnh     nghÒ   öa  ÷a  ¬ng  Ön  o   éc s ch ph ti ® thu   diÖn ph¶i kiÓm   nh   µ   íc (trõtr ng  îp  ñ  ¬ng  Ön  o   ù lo liÖu   ®Þ Nh n     ê h ch ph ti ® t       viÖc  öa  ÷a)®Ò u   s ch   ph¶i®¨ng  ý  ¹ c¬    k t   quan  i qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   o êng. l  n  ® l 2.2.3.C¸c    ¹m  Ò   o êng    viph v ® l trong viÖc    bu«n  ph¬ng  Ön ®o  éc b¸n  ti   thu   diÖn  ph¶ikiÓm  nh  µ   ícth×  Þ   ö  ¹ttheo  Òu  NghÞ   nh  è    ®Þ Nh n   b x ph   §i 8  ®Þ s 57/ CP. 2.2.4.C¸c    ¹m  Ò   o  êng    viph v ® l trong viÖc  ö  ông  ¬ng  Ön  thuéc   sd ph ti do    diÖn  ph¶ikiÓm  nh  µ   ícth×  Þ   ö  ¹ttheo  Òu  NghÞ   nh  è    ®Þ Nh n   b x ph   §i 9  ®Þ s 57/ CP. 2.2.5.C¸c    ¹m  Ò   o  êng    viph v ® l trong viÖc    s¶n  Êt sang  xu   bao  ng  ãi ®ã g  hµng ho¸ bao  ãi s ½n   g  theo  nh  îng  ×  Þ   ö  ¹t theo  Òu  NghÞ   ®Þ l th b x ph   §i 10  ®Þnh  è  s 57/CP. 2.2.6.C¸c    ¹m  Ò   o  êng    vi ph v®l trong  Öc  vi bu«n  b¸n  µng  h ho¸ bao  ãi g  s ½n  theo ®Þnh îng th× bÞ  ö  ¹ttheo §iÒu  NghÞ   nh  è    l     x ph     11  ®Þ s 57/CP. 2.2.7.  C¸c    ¹m  viph quy  nh  Ò   ®Þ v c«ng  è    Èn  Êtl ng vµ  ¨ng  ý  b tiªuchu ch  î   ® k chÊt l ng  µng     î h ho¸ trong viÖc    s¶n  Êt hµng    éc  xu   ho¸ thu danh  ôc  m ph¶i®¨ng    ký  Êt l ng hoÆc   Êt l ng tù nguyÖn  ¨ng  ý  ×  Þ   ö  ¹ttheo  Òu    ch  î   ch  î     ® k th b x ph   §i 12 NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/CP.Khi¸p dông  Ó m          §i b,Kho¶n  §iÒu  cña  1  12  NghÞ   nh   ®Þ cÇn u    µ nh÷ng  l ýl  thay ® æi  víinéidung  ∙  ¨ng  ý  Êt l ng bao  å m       so      ®® k ch  î   g c¶
 7. 7 nh÷ng thay ® æi  Ò     v danh  ôc  m chØ    Êt l ng,vÒ   tiªuch  î   møc   Êt l ng  Ò     ch  î v bao b×,vÒ     c¸ch tr×nh bµy  µ  éidung        vn  ghinh∙n s¶n  È m.   ph Nh÷ng thay  æi  Ò   ® v c¸ch  ×nh  µy  µ  éi dung    tr b vn  ghi nh∙n s¶n  È m   µ ph l  nh÷ng  iÓ m   ® kh¸c nhau  ÷a    gi nh∙n  ùc  Õ  ö  ông  µ  th t s d v nh∙n  ∙  îc c¬  ® ®   quan  cÊp  ¨ng  ý  Êtl ng chÊp  Ën.Nh÷ng  iÓ m   ® k ch  î   nh   ® kh¸cnhau  ã  Ó  µ:   c th l ­Thay  æi  è  ôc,m Ç u   ¾c  µ  Óu    ® bc   s v ki d¸ng  trang trÝnh∙n;    ­ Thay  æi  Ých  íc,m Ç u   ¾c  µ  Óu    ® k th   s v ki d¸ng  ña  ÷    ña  ×nh  Ï c ch in,c h v  trªnnh∙n;   ­Thªm    hoÆc   ítc¸cnéidung    b      ghinh∙n; ­ Kh«ng    y     ghi ®Ç ®ñ c¸c th«ng    Çn    tin c ghi thªm    khi s¶n  È m   µn  ph ho thµnh    êigian  nh th   s¶n  Êt,thêih¹n  xu     b¶o  qu¶n, thêigian  ö  ông     sd s¶n  È m   ph tètnhÊt v.v. .     . 2.2.8.C¸c    ¹m    viph quy  nh  Ò   ®Þ v chøng  Ën  îp chuÈn  nh h   trong viÖc      s¶n xuÊthµng    × bÞ  ö  ¹ttheo §iÒu  NghÞ   nh  è    ho¸ th   x ph     13  ®Þ s 57/CP.Khi¸p dông       §iÓ m     d, Kho¶n    iÒu  µy  Çn  Þch    µ  û  á  Êu, tem  îp chuÈn  ,  2, ® nct thu v hu b d   h  ®ã buéc  chøc,c¸ nh©n    ¹m  nh  tæ     viph ®× chØ  µ    Ýnh  êi v c¶ich l qu¶ng    Õ u     c¸o.N vi ph¹m  µnh  Ýnh  µy  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  µnh      ¹m  îc coilµ h ch n ct ti     th h viviph ®       hµnh   vis¶n  Êt hµng    µ  Þ   ö  ¹ttheo  xu   gi¶ v b x ph   Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   1  15  ®Þ sè  57/CP. 2.2.9.C¸c    ¹m  Ò   Êt l ng hµng      viph v ch  î   ho¸ trong bu«n    b¸n  ×  Þ   ö  ¹t th b x ph   theo ®iÒu  NghÞ   nh  è    14  ®Þ s 57/CP.Khi¸p dông  Òu  µy  Çn u           §i n c l ý nh sau: ­ Vi ph¹m     Kho¶n    th×  1, 2  ph¶it¹m  nh    ®× chØ u  l th«ng  µ  ×m  Ön  v t bi ph¸p  xö  ýthÝch  îp. l  h ­  ph¹m  Vi  Kho¶n  th×  éc  3  bu ph¶i båi th ng  hµnh      ¹m  µnh     ê do  vi vi ph h chÝnh  ©y    éc  i Õ   g ra;bu t¸ ch hoÆc     û  µng    ã  Êt l ng kÐ m   ã      tiªuhu h ho¸ c ch  î   c kh¶ n¨ng  ©y  Öth¹icho  g thi     søc  Î con  êi,g©y  nhiÔ m   kho   ng   «  m«i  êng, l©y    tr   lan dÞch  Önh. b 2.2.10.C¸c    ¹m    viph trong viÖc    s¶n  Êt,bu«n  hµng    ng  a  í xu   b¸n  gi¶ nh ch t   i møc     truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù  ×  Þ   ö  ¹ttheo  Òu  NghÞ   nh     h s th b x ph   §i 15  ®Þ sè 57/CP. Khi ¸p  ông  Òu  µy  Çn u    µ nh÷ng  µng    d §i n c l ýl  h ho¸  ã  ét  cm trong  nh÷ng  Êu  Öu  íi y  îccoilµhµng  d hi d   ®© ®       gi¶: ­ Hµng    ã    ho¸ c nh∙n s¶n  È m     ¹o, gièng  Öt    ph gi¶ m   h hoÆc  ¬ng  ù víinh∙n t t      s¶n  È m   ña  ét  ¬  ë  ph c m c s s¶n  Êtkh¸c®∙  ¨ng  ý  Êtl ng; xu    ® k ch  î ­ Hµng      ho¸ mang  nh∙n hiÖu  µng    èng  Öt    h ho¸ gi h hoÆc  ¬ng  ùtí møc  ã  t t    i c kh¶ n¨ng  µm  l cho  êi tiªudïng  Ç m   Én  íinh∙n hiÖu  µng    ña  ¬  ë  ng     nh l v    h ho¸ c c s b¸n  kh¸c ®∙  îcb¶o  é  Òn  ë  ÷u   ®  h quy s h c«ng  nghiÖp  hoÆc   ∙  îcb¶o  é  ®®  h theo   §iÒu  cquèc  Õ  µ   ÖtNam   í  t m Vi   tham gia. ­ Hµng      ho¸ mang  nh∙n kh«ng  ng  íinh∙n s¶n  È m   ∙  ¨ng  ý  íic¬    ®ó v    ph ®® k v  quan    Èn   l ng   Êt îng. Tiªuchu ­§o ê ­Ch l ­ Hµng      Êu  ï hîp    ho¸ ghi d ph   Tiªu chuÈn  Öt Nam     a  îc cÊp  Êy   Vi   khich ®   gi   chøng  Ën  µ  Êu  ï hîp Tiªu chuÈn  Öt Nam.  Õ u   µnh      ¹m  µy  nh vd ph       Vi   N h viviph n cã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ×  ö  ¹ttheo  Ó m   Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   t ti   nh th x ph   §i d  2  13  ®Þ sè  57/CP.
 8. 8 ­ Hµng    ho¸  ã    Þ sö  ông  c gi¸tr   d kh«ng  ng  íinguån  èc, b¶n  Êt tù ®ó v  g  ch     nhiªn,tªngäivµ        c«ng  ông  ña  ã  ng  d c n nh kh«ng  ©y  c  ¹i®Õ n   g ®é h   con  êi,«  ng   nhiÔ m m«i  êng. tr 2.2.11.C¸c    ¹m    viph quy  nh  Óm     µ   íc vÒ   Êt l ng  µng    ®Þ ki traNh n   ch  î h ho¸ xuÊt nhËp  Èu    kh trong viÖc    kinh doanh  µng    Êt nhËp  Èu  éc danh    h ho¸ xu   kh thu   m ôc ph¶i kiÓm     µ   íc vÒ   Êt l ng  ×  Þ   ö  ¹ttheo  Òu  NghÞ     traNh n   ch  î th b x ph   §i 16  ®Þnh  è  s 57/CP. 3.  Ò   È m   V th quy Ò n   µ   ñ  ôc  ö   ¹t vi  ¹m   µnh   Ýnh   v th t x ph   ph h ch trong  lÜnh  ùc  o  êng  µ  Êt îng  µng  v ®l v ch l h ho¸ 3.1.V Ò   Èm  Òn  ö  ¹t:   th quy x ph 3.1.1.Thanh      tra viªn chuyªn  µnh    ng Tiªu chuÈn  §o êng  Ch Êt îng   ­  l ­  l  thuéc c¸c tæ      chøc  thanh    ña    ¬  trac c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc® îcph©n  l  n    c«ng  tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Êt l ng  µng    l  n   ch  î h ho¸ theo NghÞ   nh  ®Þ 86/CP  cña  Ýnh  ñ;Thanh      Ch ph   traviªnchuyªn ngµnh    Èn   l ng   Êt îng   Tiªuchu ­§o ê ­Ch l   thuéc Thanh    ë   traS Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  µ  éc  tr v thu Thanh    tra Tæng  ôc    Èn    l ng    Êt îng thùc hiÖn  Òn  ö  ¹ttheo    c Tiªuchu ­ §o ê ­ Ch l     quy x ph   quy ®Þnh  ¹ Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  t i 1  17  ®Þ s 57/CP. 3.1.2.Ch¸nh    thanh    tra chuyªn  µnh  ng Tiªu chuÈn  §o êng  ChÊt îng   ­  l ­  l  cÊp tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (Ch¸nh thanh    ë)  ùc  Ön  tra S th hi quyÒn  ö  ¹ttheo quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  x ph     ®Þ t i 2  17  ®Þ s 57/CP. ­ §èivíinh÷ng  ô  ã  ×nh  Õtphøc  ¹p,¸p dông  ×nh  ¹tbæ        vct ti   t    h ph   sung  µ  m hµng    ho¸,tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  Þ   Þch  hoÆc   v  ti viph h ch bt thu  ph¶i   tiªuhuû  ã    Þ trªn15.000.000 ®ång  ×    c gi¸tr       th Ch¸nh  thanh    ë   öihå  ¬  µ  traS g   s v b¸o c¸o cho     Ch¸nh  thanh    é  traB Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  äit¾tlµ tr (g       Ch¸nh  thanh    é)  µ  traB v sau    ã  ù  íng  Én  ña  khic s h d c Ch¸nh  thanh    é   × traB th   míira quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.      x ph ­ §èivíinh÷ng  ô    ¹m    ông  ×nh       v viph ¸p d h thøc  ¹ttiÒn      ph   trªn10. 000.000  ®ång  ×  th Gi¸m  c  ë   ¬ng  ®è S (t øng  íic¸c Bé   îcCh Ýnh  ñ  ©n  v    ®   ph ph c«ng tr¸ch  nhiÖ m  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Êt l ng  µng    l  n   ch  î h ho¸ theo  NghÞ   nh  ®Þ 86/CP)  µm  l thñ  ôc chuyÓn  å  ¬  t  h s sang  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    ñ   Þch  û     ®Ó Ch t U ban nh©n  ©n  d tØnh    Õt  nh  ö  ¹t. ra quy ®Þ x ph   Sau    ã  khic Quy Õt  nh  ö  ¹tcña  ®Þ x ph   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, Ch¸nh    thanh    ë   Þu  traS ch tr¸chnhiÖ m       tæ chøc    µnh  thi h Quy Õt  nh  ö  ¹t. ®Þ x ph 3.1.3.Ch¸nh    thanh    trachuyªn  µnh  ng Tæng   ôc  c Tiªu chuÈn    l ng      ­ §o ê ­ ChÊt îng thùc hiÖn  Òn  ö  ¹ttheo  l    quy x ph   Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  3  17  ®Þ s 57/ CP.  èi víinh÷ng  ô  ã  ×nh  Õtphøc  ¹p,¸p  ông  ×nh  ¹tbæ   §   vct ti   t d h ph   sung  µ   m hµng    ho¸,tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  Þ   Þch  hoÆc   v  ti viph h ch bt thu  ph¶i  tiªuhuû  ã    Þ      c gi¸tr trªn 25.000.000  ng  ×  öi hå   ¬  ®å th g   s b¸o  c¸o cho Ch¸nh  thanh    é   µ  tra B v sau    ã  ù  íng  Én  ña  khi c s h d c Ch¸nh  thanh    é   ×  íi ra tra B th m     quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.   x ph 3.1.4.Ch¸nh    thanh    é   traB Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ùc hiÖn  tr th   quyÒn  ö  ¹ttheo  x ph   Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  3  17  ®Þ s 57/CP  i víinh÷ng  ô  ®è     v viph¹m    trong nh÷ng  êng  îp sau:   tr h 
 9. 9 ­ Do  Õn  Þ  ña  oµn    ki ngh c ® thanh      Èn    l ng    Êt îng m µ   traTiªuchu ­ §o ê ­ Ch l   Bé   ëng  é  tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr hoÆc   Ch¸nh  thanh    é    traB ra quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp.   th l ­ Do   Õn  Þ   ña    ki ngh c Ch¸nh  thanh    traTæng   ôc  c Tiªu chuÈn    l ng      ­ §o ê ­ ChÊt îng. l ­ Theo    chØ  Þ  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  th c Th t Ch ph hoÆc   ña  é   ëng  é   c B tr B Khoa  häc,C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng. tr 3.1.5.Uû     ban  ©n   ©n   nh d c¸c  Êp  ùc  Ön  c th hi quyÒn  ö  ¹t theo    x ph   quy ®Þnh  ¹ c¸c§iÒu      Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. t    i 26,27,28  l x l    h ch 3.1.6.  C¸c  ¬  c quan  C¶nh      s¸t, quan,Qu¶n  ýthÞ  êng  µ    ¬  H¶i   l   tr v c¸cc quan  thanh    trachuyªn  µnh  ng kh¸c thùc hiÖn  Òn  ö  ¹ttheo      quy x ph   quy  nh  ¹    ®Þ tic¸c §iÒu        Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. 29,30,33,34  l x l    h ch 3.1.7.  Nguyªn  ¾c  ©n  nh  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh: t ph ®Þ th quy x ph     h ch ­ Uû     ban  ©n  ©n    Êp  ã  Èm   Òn  ö  ¹tc¸c vi ph¹m  µnh  nh d c¸c c c th quy x ph       h chÝnh trong lÜnh  ùc  o êng  µ  Êt l ng hµng    éc ®èi t ng qu¶n  ýë    v®l v ch  î   ho¸ thu    î   l  ®Þa  ¬ng  ×nh. ph m ­ C¸c  ¬  c quan  C¶nh    s¸t,H¶i quan, Qu¶n  ý thÞ  êng  µ    ¬    l  tr v c¸c c quan  thanh    tra chuyªn  µnh  ã  Èm   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ng c th quy x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  o êng  µ  Êtl ng hµng    éc ®èi t ng qu¶n  ýcña  × nh. v®l v ch  î   ho¸ thu    î   l  m ­ Trong  êng  îp viph¹m  µnh  Ýnh    tr h    h ch trong lÜnh  ùc  o êng  µ  Êt l   v®l v ch  ­ îng hµng    éc  Èm  Òn  ö  ¹tcña  Òu  ¬    ho¸ thu th quy x ph   nhi c quan  ×  Öc  ö  ¹t th vi x ph   do  ¬  c quan  ô lý®Ç u     ùc hiÖn. th     tiªnth   3.2.Thñ  ôc xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ  ùc hiÖn  Õt  nh  ö    t   ph     h ch v th   quy ®Þ x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh.    h ch 3.2.1.Khi xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      ph     h ch trong lÜnh  ùc  o êng  µ  Êt l   v®l v ch  ­ îng  µng    h ho¸ b»ng  ×nh  h thøc  ¹tc¶nh  th×  ph   c¸o  kh«ng  ph¶ilËp      biªn b¶n  µ   m cã  Ó    Õt ®Þnh  ö  ¹tt¹ chç. th ra quy   x ph    i 3.2.2.Khi xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      ph     h ch trong lÜnh  ùc  o êng  µ  Êt l   v®l v ch  ­ îng hµng      ho¸ b»ng  ×nh  h thøc ph¹ttiÒn theo NghÞ   nh  è         ®Þ s 57/CP  × ngêicã  th     thÈm  Òn  ö  ¹tlËp biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh. quy x ph       viph h ch Biªn  b¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh  v vi ph h ch ph¶i ghi râ  µy, th¸ng, n¨m,  a       ng     ®Þ ®iÓ m   Ëp biªnb¶n;hä    l      tªnchøc  ô  êilËp    v ng   biªnb¶n;hä,tªn,®Þa      chØ,  Ò   ngh nghiÖp  êi viph¹m  ng     hoÆc     a   tªn,®Þ chØ  chøc    ¹m; ngµy,th¸ng,n¨m, tæ  viph         ®Þa   iÓ m   ® x¶y  vi ph¹m;  éi dung    ¹m;    Ön  ra    n  vi ph c¸c bi ph¸p  ng¨n chÆn     vi ph¹m  µnh  Ýnh  µ  ¶m   h ch v® b¶o  Öc  ö  ¹t(nÕu  ã);lêikhai cña  êi vi vi x ph   c      ng     ph¹m  hoÆc   idiÖn  ña  chøc    ¹m, n Õu  ã  êi lµm  ®¹   c tæ  viph   c ng   chøng, ngêi bÞ      thiÖth¹ihoÆc   idiÖn  chøc  Þ  Öth¹ith× ph¶ighirâ hä,tªn,®Þa     ®¹   tæ  b thi                chØ,  lêi  khaicña  ä.   h Biªn b¶n    ph¶i ® îc lËp  µnh  t  Êt  µ hai b¶n; ph¶i ® îc ngêi lËp       th Ý nh l            biªn b¶n  µ  êi vi ph¹m  v ng     hoÆc   i diÖn  chøc    ¹m  ý; n Õu   ã  êi lµm  ®¹   tæ  vi ph k  c ng   chøng, ngêi bÞ   Öt h¹ith×  ä  òng      thi     hc ph¶i ký  µo    v biªn b¶n; nÕu   êi lµm      ng   chøng;ngêibÞ  Öth¹itõchèiký  × ph¶ighirâ lýdo  µo        thi         th           v biªnb¶n.Trong  ­   tr êng  îp biªnb¶n  å m   Òu  êth× nh÷ng  êinãitrªnph¶iký  µo  õng tê. h    g nhi t     ng        v t  
 10. 10 Biªnb¶n  Ëp xong    l  ph¶itraocho    ©n, tæ     c¸ nh   chøc    ¹m  ét  viph m b¶n;n Õu     ngêi lËp    biªn b¶n    kh«ng  ã  Èm   Òn  ö  ¹tth×  c th quy x ph   ph¶i göi biªn b¶n  n        ®Õ ngêicã  Èm  Òn  ö  ý.   th quy x l 3.2.3.  Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh ®Þ x ph     h ch Trong  êih¹n 15  µy  th     ng hoÆc   ngµy  Õu  ã  Òu  ×nh  Õtphøc  ¹p) 30  (n c nhi t ti   t  kÓ   õ ngµy  Ëp  t  l biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh, ngêi cã  Èm   Òn    vi ph h ch     th quy ph¶i ra    quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.   x ph Quy Õt  nh  ö  ¹tph¶i ghi râ  µy, th¸ng,n¨m  quyÕt  nh;  ä, ®Þ x ph       ng     ra  ®Þ h  tªn,chøc  ô  êira quyÕt  nh; hä,tªn,®Þa    v ng     ®Þ     chØ,  Ò   ngh nghiÖp  ña  êivi c ng     ph¹m  hoÆc     a  tªn,®Þ chØ  ña  chøc    ¹m; ®iÒu,kho¶n,tªnv¨n b¶n  c tæ  viph         ph¸p  luËt® îc ¸p  ông, h×nh     d   thøc  ö  ¹tchÝnh, c¸c h×nh  x ph      thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung,  c¸c biÖn    ph¸p  ö  ýtang  Ët,ph¬ng  Ön;biÖn  x l  v  ti   ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶;thêi   h¹n,n¬i thihµnh  Õt  nh  ö  ¹tvµ  ÷  ý  ña  êi ra  Õt  nh  ö       quy ®Þ x ph   ch k c ng   quy ®Þ x ph¹t. Trong  Õt  nh  ö  ¹tcòng  quy ®Þ x ph   ph¶ighi râ,n Õu    ©n,  chøc  Þ       c¸ nh tæ  b xö  ¹tkh«ng  ù nguyÖn    µnh  × bÞ  ìng chÕ     µnh;quyÒn  Õu  ¹i  ph   t  thih th   c   thih   khi n , n¬ivµ  êigian khiÕu  ¹i   th     n. Quy Õt  nh  ö  ¹tcã  Öu  ùc tõ ngµy  ý  ®Þ x ph   hi l     k hoÆc   ã  Ó    µy  ã  c th ghi ng c hiÖu  ùc vµ  l   ph¶igöicho    ©n, tæ     c¸ nh   chøc  Þ   ö  ¹t, ¬  b x ph   quan    Òn  ¹t c thu ti ph   trongthêih¹n  ngµy  Ó   õngµy    Õt ®Þnh  ö  ¹t.     3  k t  ra quy   x ph K Ó   õ ngµy  Ën  îcquyÕt  nh  ö  ¹t,   ©n, tæ  t  nh ®   ®Þ x ph   nh c¸   chøc  Þ   ö  ¹t b x ph   ph¶ithùc hiÖn  Õt  nh  ö  ¹t, Õu  è  ×nh      quy ®Þ x ph  n ct kh«ng  Êp  µnh  × bÞ   ­ ch h th   c ìng chÕ   Êp  µnh.   ch h Ng êi ra  Õt  nh  ö  ¹tcã  Òn  quyÕt  nh  ìng  Õ   µ  ã    quy ®Þ x ph   quy ra  ®Þ c ch v c nhiÖ m  ô  chøc  Öc  ìng chÕ. v tæ  vi c   Ch¸nh thanh      ë, Ch¸nh  trac¸c S   thanh    traTæng  ôc    Èn    l ng  c Tiªuchu ­ §o ê ­ ChÊt îng,Ch¸nh    l  thanh      é     é   îc ChÝnh  ñ  ©n  trac¸c B (c¸cB ®   ph ph c«ng tr¸ch   nhiÖ m qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êtl ng hµng    l  n   ch  î   ho¸ theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 86/CP) yªu    cÇu  ùcl ng C¶nh    ©n  ©n  èihîp tæ  l  î   s¸tnh d ph     chøc    µnh  Õt  nh  ìng thih quy ®Þ c  chÕ   theo quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   ®Þ t i 3  55  l x l    h ch C¸  ©n, tæ  nh   chøc  Þ   ìng chÕ   bc   ph¶ichÞu  äi    Ý  Ò   Öc  chøc    m chiph v vi tæ  thùc hiÖn    Ön    c¸cbi ph¸p cìng chÕ.     Quy Õt  nh  ¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  ë lªn vµ  Õt  nh  Þch  ®Þ ph   t  ®å tr     quy ®Þ t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  ã    Þ tõ 5.000.000 ®ång  ëlªnph¶igöi   v  ti     c gi¸tr       tr        ngay cho  Ön  Ó m     ©n  ©n  ïng cÊp. Vi Ki s¸tnh d c  Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Õt  Öu  ùcthihµnh  ®Þ x ph     h ch h hi l     sau  ét  m n¨m  Ó   õ ngµy    Õt  nh;  k t  ra quy ®Þ trong tr ng  îp c¸ nh©n, tæ   ê h       chøc  Þ   ö  ¹t b x ph   cè  ×nh  èntr¸nh, ×ho∙n th× kh«ng    ông  êihiÖu  µy. t tr      tr    ¸p d th   n 4.V Ò   Õu  ¹i, è c¸o  µ      khi n     v gi¶iquy Õt  Õu  ¹i, è c¸o t khi n     t 4.1.KhiÕu  ¹ivµ    Õt khiÕu  ¹i   n   gi¶iquy   n: Tr×nh  ù,thñ tôckhiÕu  ¹ivµ    Õt khiÕu  ¹iquyÕt ®Þnh  ö  ¹tvi t      n   gi¶i quy   n    x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong  Ünh  ùc  o  êng  µ  Êt l ng  µng  l v®l v ch  î h ho¸  ùc  Ön  th hi theo quy  nh  ¹ §iÒu    vµ  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   ®Þ t i 87,88  89  l x l    h ch
 11. 11 4.1.1.Ng êi cã  Èm       th quyÒn quyÕt  nh   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch tronglÜnh  ùc  o êng  µ  Êtl ng hµng    ã    v®l v ch  î   ho¸ c tr¸chnhiÖm    Õt khiÕu    gi¶iquy   n¹ilÇn  nhÊt ®èi víi Õu  ¹iquyÕt ®Þnh  ö  ¹tdo  × nh  Õt ®Þnh.   thø       khi n     x ph   m quy   4.1.2.Ch¸nh    thanh      ë,  trac¸c S Ch¸nh  thanh    traTæng   ôc  c Tiªu chuÈn      ­ §o êng    Êt îng,Ch¸nh  l ­ Ch l   thanh      é    Õt  Õu  ¹ilÇn  2  i trac¸cB gi¶iquy khi n   thø  ®è   víic¸c khiÕu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tcña     n  ®Þ x ph   thanh      éc  chøc  traviªnthu tæ  thanh  tracïng cÊp.Quy Õt  nh    Õt nµy  µquyÕt ®Þnh  èicïng.       ®Þ gi¶i quy   l    cu   4.1.3.Gi¸m  c    ë     Õt  Õu  ¹ilÇn    ®è c¸c S gi¶iquy khi n   thø  ®èi  íikhiÕu  ¹i 2  v  n  quyÕt  nh  ö  ¹tcña  ®Þ x ph   Ch¸nh  thanh      ë;  trac¸c S Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  c Tiªu chuÈn  §o êng  Ch Êt îng    Õt  Õu  ¹ilÇn    ­  l ­  l gi¶iquy khi n   thø  ®èi  íic¸c 2  v    khiÕu  ¹iquyÕt ®Þnh  ö  ¹tcña  n    x ph   Ch¸nh thanh    traTæng  ôc;Bé  ëng    é  c   tr c¸cB gi¶iquyÕt  Õu  ¹ilÇn    khi n   thø  ®èi  íic¸c khiÕu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tcña  2  v    n  ®Þ x ph   c¸cCh¸nh    thanh    é, Quy Õt  nh    Õt nµy  µquyÕt ®Þnh  èicïng. traB   ®Þ gi¶iquy   l    cu   4.1.4.Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  è  ùc nh d huy     x∙,th ph tr   thuéc tØnh    Õt  Õu  ¹ilÇn  gi¶iquy khi n   thø  ®èi  íikhiÕu  ¹iquyÕt  nh  ö  2  v  n  ®Þ x ph¹tcña  ñ   Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên.Quy Õt  nh    nh d x∙,ph   tr   ®Þ gi¶i quyÕt nµy  µquyÕt ®Þnh  èicïng.   l    cu   4.1.5.Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    Õt  Õu  ¹ilÇn  gi¶iquy khi n   thø    2 ®èi víi Õu  ¹iquyÕt ®Þnh  ö  ¹tcña  ñ  Þch  û      khi n     x ph   Ch t U ban  ©n  ©n  Ön,  nh d huy quËn,  Þ    µnh  è  éc  th x∙,th ph thu tØnh. Quy Õt  nh     Õt  µy  µ quyÕt    ®Þ gi¶iquy n l   ®Þnh  èicïng. cu   4.1.6.Bé   êng  é     tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng    Õt  Õu  tr gi¶iquy khi n¹ilÇn  2  i víi Õu  ¹iquyÕt ®Þnh  ö  ¹tcña  ñ  Þch  û     thø  ®è     khi n     x ph   Ch t U ban  ©n   nh d©n  tØnh.N Õ u   ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ng    íi ®å ý v   Õt ®Þnh  ña  quy   c Bé   ëng  é   tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ×  Õt  nh  ña  é   ­ tr th quy ®Þ c B tr ëng  é   B Khoa  äc, C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  µ quyÕt  nh  èicïng.Trêng  tr l  ®Þ cu     hîp  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh kh«ng  ng    íiquyÕt  nh  ña  é  ®å ýv   ®Þ cB tr ng  é  ë B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  × Chñ  Þch  û   tr th   t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh  Õu  ¹ilªnTæng  khi n     Thanh    µ   íc.Quy Õt  nh  ña  traNh n   ®Þ c Tæng  thanh    tra Nhµ   íclµquyÕt ®Þnh  èicïng. n      cu   4.1.7.N Õ u     kh«ng  ng    íiquyÕt  nh    Õt  Õu  ¹ilÇn    ®å ýv   ®Þ gi¶iquy khi n   thø nhÊt ®èi  íiquyÕt  nh  ö  ¹tth×  êi khiÕu  ¹icã  Ó  Õu  ¹ilªncÊp    v  ®Þ x ph   ng   n   th khi n     trªn cña  êi xö  ¹t theo  ×nh  ù    ng   ph   tr t nªu    trªn hoÆc   ëi kiÖn  Toµ   µnh  kh   ra  h chÝnh  ña  µ    ©n  ©n    Êp. c To ¸n nh d c¸cc 4.2.Tè    µ    Õt tèc¸o:   c¸o v gi¶iquy     4.2.1.ViÖc  è c¸o cña    t    c«ng  ©n  ùc hiÖn  d th   theo  Kho¶n  §iÒu  NghÞ   1  23  ®Þnh 57/CP. 4.2.2. Öc    Õt tèc¸o cña   Vi gi¶iquy       c«ng  ©n  ùc hiÖn  d th   theo Kho¶n  §iÒu    4  23  NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/CP. 5.V Ò   chøc  ùc  Ön   tæ  th hi 5.1. C¨n  NghÞ   nh   è    cø  ®Þ s 57/CP  µ  v Th«ng   híng  Én  µy, c¸c  é, t d n  B  ngµnh  ã  c chøc  n¨ng  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc  o  êng  µ    v®l v chÊt l ng  µng    Çn  chøc   î h ho¸ c tæ  chØ  o, híng  Én  bé, nh©n    ®¹   d c¸n    viªntrong  ngµnh  ¾ m   ÷ng  µ  ùc hiÖn  ng    n v v th   ®ó c¸c quy  nh    Õn  µnh  ö  ¹tvi ®Þ khiti h x ph     ph¹m  µnh  Ýnh; th ng  h ch   ê xuyªn phèihîp víiBé           Khoa  äc,C«ng  Ö   µ    h  ngh v M«i
 12. 12 tr ng  µ    é, ngµnh  ã  ê v c¸cB   c chøc  n¨ng  kh¸ctrong viÖc  chøc  ùc hiÖn      tæ  th   NghÞ   ®Þnh  è  s 57/CP. 5.2.Tæng  ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  c Tiªu chuÈn    l ng    Êt îng,Ch¸nh    ­ §o ê ­ Ch l   thanh    é   tra B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  ã  tr c tr¸ch nhiÖm   óp  é    gi B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr chØ  o,híng dÉn, kiÓm      é, c¸c ®¹       trac¸c B     Së   ã  c chøc  n¨ng  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc  o êng  µ  Êt   v®l v ch   l ng hµng    î  ho¸ trong viÖc  ùc hiÖn    th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/CP. 5.3.Gi¸m  c  ë     ®è S Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  ã      ¬ c tr¸chnhiÖm   óp Uû     gi   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trong viÖc  chøc    tæ  chØ  o  ùc hiÖn  ®¹ th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/CP    a   ¬ng; ë ®Þ ph   theo  âi,tæng  îp t×nh  ×nh  ö  ¹thµnh  Ýnh  d  h  h x ph   ch theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/CP  ®Ó       íi û   b¸o c¸o v   ban  ©n  ©n  U nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ  é    ph tr     ¬ vB Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng;kÞp  êi®Ò   Êtvíi é  ÷ng  íng m ¾ c   tr   th   xu     nh B v  trongkhithùc hiÖn.      5.4.ViÖc  vµ  ö  ông  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   o  êng    thu  s d ti x ph     h ch v®l vµ  Êt l ng hµng      ông  ch  î   ho¸ ¸p d theo  Th«ng   è  TC/CSTC   µy  th¸ng 9  ts 52  ng 12    n¨m  1996  ña  é  µichÝnh. c BT 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản