Thông tư 19/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Thông tư 19/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 19/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về hướng dẫn việc cấm nhập khẩu Amilăng nhóm Amphibole

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t H íng d É n  thùc  Ö n  viÖc c Ê m  n h Ë p   h È u   m i¨ng hi k A n h ã m  A m p hib ole C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ c«ng    1081/CP­ v¨n sè  KTTH  ngµy 10/9/1998  viÖc  vÒ  cÊm  nhËp  khÈu    díimäi h×nh  thøc    c¸c  tÊtc¶  s¶n  phÈm,      chøa  vËtliÖu cã  Ami¨ng thuéc nhãm       Amphibole; C¨n  ý  cø  kiÕn cña Tæng côc    H¶i quan (C«ng    3343/TCHQ­GSQL   v¨n sè  ngµy  24/9/1998)vµ  kiÕn    ý  cña  Khoa  Bé  häc C«ng nghÖ  M«i  êng  vµ  tr (C«ng  v¨n sè    2504  BKHCN MT­MTg  ngµy  5/10/1998); Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn thùc hiÖn viÖc cÊp nhËp khÈu Ami¨ng nhãm   Amphibolenh    sau: 1. Do    danh  môc  hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  chØ    ghichung    lµAmi¨ng    mµ kh«ng  quy  ®Þnh  thuéc nhãm  Ami¨ng  nµo, v×    vËy    c¸c doanh nghiÖp    khilµm  thñ tôcnhËp      khÈu    c¸cs¶n  phÈm,      chøa  vËt liÖu cã  Ami¨ng ph¶ixuÊt tr×nh víi           H¶i  quan    tµiliÖu chøng  minh  hµng  ho¸    ®ã kh«ng  chøa  cã  Ami¨ng nhãm   Amphibole. 2. §èivíic¸c s¶n          phÈm     vËt liÖu cã    chøa  Ami¨ng    i hoµn  c¸c lo¹ ®∙  thµnh  thñ    tôc nhËp khÈu  ph¶i® îc sö      dông  theo ®óng híng dÉn  cña  X©y  Bé  dùng  vµ  Khoa  Bé  häc  C«ng nghÖ  M«i  êng. vµ  tr 3. Trêng    hîp hµng  ký  ®∙  hîp  ®ång  ®ang    êng  vµ  trªn® ®Õn   c¶ng ViÖt  Nam   chØ  îclµm      th×  ®   thñ tôc nhËp khÈu  trong thêigian 30        ngµy  tõ ngµy  kÓ    ban hµnh  Th«ng   nµy. Qu¸  t   h¹n trªn,hµng      vÒ ®Õn   c¶ng/cöa khÈu  doanh  nghiÖp ph¶it¸ xuÊt.Trêng      i     hîp kh«ng  i t¸ xuÊt ® îcsÏbÞ          tÞch     thu tiªuhuû,chñ    hµng ph¶ichÞu    mäi  phÝ  tæn. 4. ViÖc    cÊm  nhËp khÈu Ami¨ng nhãm  Amphibole cã    hiÖu    lùc sau 30  ngµy  tõngµy  Th«ng   kÓ    ký  tnµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản