Thông tư 19/1999/BNN-ĐTXD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
52
lượt xem
3
download

Thông tư 19/1999/BNN-ĐTXD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 19/1999/BNN-ĐTXD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08-NN-ĐTXD/TT ngày 20/9/1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/1999/BNN-ĐTXD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t B é  n« n g  n g hi Ö p   µ  P h¸t tri Ó n n« n g  th«n  v Sè  19/1999/TT­B N N ­§ T X D  n g µ y 26  th¸ng 01 n¨ m   1999 S ö a  ® æ i   b æ  su n g  th«ng t s è  08­N N­ ® txd/tt g µ y  20/9/1997  Ò  vi Ö c H í ng d É n    n v th ù c hi Ö n  q u y  c h Õ  ® Ê u   Ç u  ® è i víi c¸c d ù  ¸n ® Ç u  t c ñ a c¸c ® ¬ n  v Þ  th   thu é c B é  N « n g  n g hi Ö p  v µ  P T N T Ngµy  20/9/1997  é   ëng  é   B tr B N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ∙  ® cã th«ng   è  NN­§TXD/TT  íng  Én  t s 08­ H d Quy  Õ   u   Çu  ch ®Ê th ban  µnh  Ìm   h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 43/CP  µy  ng 16/7/1996  µ  v 93/CP  µy  ng 23/8/1997  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph § Ó   ¸p  ® øng  cÇu  Öc  yªu  vi qu¶n  Ý vµ  ùc hiÖn  l   th   c«ng    u   Çu  i  t¸c®Ê th ®è víi   ù    u    éc Bé    d ¸n ®Ç tthu   qu¶n  Ý trong t×nh  ×nh  íi, c¸c l    h m  trong khichê  µ   ­    Nh n íc chÝnh    thøc ban  µnh  h quy  Õ   u   Çu  ch ®Ê th thay thÕ   quy  Õ   u   Çu  ò  ch ®Ê th c ban  µnh  h theo NghÞ   nh  è:43/CP  µ  ®Þ s  v 93/CP  ña  Ýnh  ñ, Bé   ¹m  êi c Ch ph   t th   bæ  sung  öa  æi  ét  è  iÓ m   s® m s® trong th«ng   sè: 08­ t   NN­§TXD/TT     trªn nh sau: I ­ N H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  C H u N G 1­ Kho¶n      1.Thªm  iÓ m   ® 1.4 Nh÷ng  ãi thÇu  îc phÐp  g  ®  chØ   nh  Çu, tr c khi tr Ón khai thic«ng  ®Þ th   í     i      ph¶itiÕn hµnh  ¬ng      th th¶o c¸c ®iÒu  Ön  îp ®ång  íi µ  Çu,®¶m      ki h   v  nh th   b¶o    gi¸ trÞhîp ®ång     kh«ng  îcvîtgi¸nhËn  Çu  îcduyÖt. ®    th ®   2­ Kho¶n        3.Bæ sung  µo  èi®iÓ m   v cu   3.3 Hå   ¬  êi  Çu  Çn  s m th c theo  É u   m chung  Bé   do  quy  nh,  ®Þ trong  ã  ã  dc phÇn  thuyÕtminh  íng dÉn  Ü  Ëttheo  ¹    h  k thu   lo ic«ng    o  p   t  ¸     t¸c:®µ ®¾ ®Ê ® ,bª t«ng,x©y  ¸  t ¸,m éc  Ò,  ¾t,l¾p  Æt  ÕtbÞ, c¬  Ý,®iÖn  íc.     ® l¸    ® ns  ® thi     kh   n .hoÆc   . theo  ¹  lo ic«ng  ×nh: C«ng  ×nh  Õn  óc d©n   ông,  tr   tr ki tr   d c«ng nghiÖp, giao     th«ng,thuû lî  Õ   Õn      ich bi n«ng,l©m  ,   s¶n..   . Nh÷ng  iÒu  Ön  ® ki kh¸c  íim É u   v  chung  Ï ® a  µo  Çn  s  v ph riªng ®Ó   µ    nh thÇu  Ön theo dâi. ti     KÌm  theo biÓu  èil ng chñ  Õu, cÇn  ã    kh  î   y   c b¶ng  Ötkª sè îng b¶n  ÏthiÕt li     l   v    kÕ  giao  µ  Çu, ®ång  êiyªu  Çu  µ  Çu  ã  nh th   th   c nh lh c tr¸chnhiÖ m   Ýnh    µ    t to¸n v kiÓm    ü  èil ng nµy,n Õu  ã    trak kh  î     c saikh¸c ph¶icã        v¨n b¶n    Þ  ®Ò ngh bªn  êi  m thÇu  µm  â tr ckhilËp gi¸dù  Çu  Ýnh  l r   í         th ch thøc. Trêng  îp nhµ  Çu  h  th kh«ng  Óm    ü,bá  ãtkhèil ng nhng  Én  nh   ki trak   s    î   v ®Þ gi¸dù  Çu  µ  îc tróng thÇu  ×    Þ khèil ng  á  ãt ®ã     th v ®     th gi¸tr    î b s   kh«ng  îc bæ   ®  sung  µ  v thanh  to¸n. 3­ Kho¶n        4.Bæ sung  éidung n  ViÖc  u   Çu  ¹n  Õ   Ýt  Êt ph¶icã  õ 5  µ  Çu  ëlªn® îc m êi  ®Ê th h ch   nh     t   nh th tr       tham  ù. Trêng  îp  ∙  n   ê ®ãng  Çu  µ   Én  d  h ® ®Õ gi   th m v kh«ng    è  µ  Çu  ®ñ s nh th
  2. 2 tham  ù  × chñ  u    d th   ®Ç tph¶ikÞp  êib¸o    Êp  Õt  nh  u      th   c¸o c quy ®Þ ®Ç txem   Ðt x  quyÕt ®Þnh.     4­ Kho¶n    öa  µn  é  éidung   8.S to b n   Tríckhi®ãng  Çu,bªn  êi  Çu     th   m th ph¶ilËp  µ  ×nh gi¸xÐt thÇu    Êp    v tr       lªnc quyÕt  nh  u      Öt  ®Þ ®Ç tphª duy sau  êi®iÓ m   ng  Çu  µ  ícthêi®iÓ m   ë   th   ®ã th v tr     m thÇu  . Gi¸xÐt thÇu  îcc«ng  è     ®  b ngay  ¹ thêi®iÓ m   ë   Çu. t    i m th Gi¸xÐt thÇu  Ëp trªnc¬  ë  å  ¬  êi  Çu,gi¸nµy     l     s h s m th     ph¶iphïhîp víi ù           ¸n,D Tæng  ù    d to¸nhoÆc   ù      Õt® îcduyÖt. d to¸nchiti     §«Ý   íic¸c gãi thÇu  ÕtbÞ   Ëp, tr ng  îp  a    nh  îc chÝnh  v      thi   nh   ê h ch x¸c ®Þ ®  x¸c gi¸xÐt thÇu,chñ  u           ®Ç tph¶itr×nh cÊp  Õt  nh  u        ®Ó       quy ®Þ ®Ç tc¸c c¨n cø  ®Þnh    Ðt thÇu. gi¸x   Gi¸tróngthÇu      kh«ng  îcvît   Ðt thÇu. ®   x  gi¸ 5­ Kho¶n      9.Thªm  iÓ m   ® 9.3 Nh÷ng  µ  Çu  ã  ÷ng    ¹m  nh th c nh viph trong qu¸  ×nh      tr thic«ng c«ng  ×nh tr   nh kh«ng  ¶m   ® b¶o  Êt l ng,tiÕn ®é   ch  î     hoÆc   ã  ÷ng  µnh    c nh h vimua  Çu,b¸n  th   thÇu..  × tuú theo  .   th møc      ¹m  µ   m êi  Çu  Çn  c¸o cÊp  Õt  ®é viph m bªn  th c b¸o    quy ®Þnh  u    ®Ç t kh«ng  êi  ù  Èu  ét  è  ãi thÇu  Õp  m d th m s g   ti theo.N Õ u   µ  Çu    nh th thùc hiÖn  ãithÇu  îc®¸nh    Êtl ng cao,vîttiÕn ®é   µ  Ó  Ön    g  ®  gi¸ch  î        v th hi nghiªm  tóchîp ®ång  ∙  ý  Ï® îcu       ® k s     tiªntham  ù    ãithÇu  Õp theo. d c¸cg   ti   II­ R × N H  T ù  T æ  C H ø C  § Ê U  T H Ç U  T 6­ Kho¶n    2: a/ Bæ     sung  Ý  iÓ m   . cu« ® 2.l  Kh«ng  îc®Ó     µ  Çu  Õtdanh  ®  c¸c nh th bi   s¸ch  m êi  Çu  th chung. Th m êi  Çu  bªn  êi  Çu  öi riªng biÖt cho  õng  µ    th do  m th g       t nh thÇu  trong danh    s¸ch  ¬  Ón  s tuy hoÆc   danh s¸ch  cÊp  Õt  nh  u    do  quy ®Þ ®Ç t phª  Öt  ®èi víi®Êu   Çu  ¹n  Õ). Vô   Çu   ©y  ùng  ¬  duy (     th h ch   § tX d c b¶n  ã  c tr¸ch  nhiÖnm   Óm     õng  µ  Çu  ki trat nh th riªng biÖt viÖc  êi  Çu      ¶m         m th trªn®Ó ® b¶o tÝnh  kh¸ch quan     ,c«ng b»ng. b/ Thªm  iÓ m     ícngµy  ë   Çu,bªn  êi  Çu    ® 2.3.Tr   m th   m th ph¶igöidanh     s¸ch  c¸cnhµ  Çu  ∙    th ® mua  å  ¬  ù  Çu  Ò   ¬  h s d th v c quan  Èm  nh  ïng víi êigian  th ®Þ c      th tr×nh duyÖt gi¸xÐt thÇu         . 7­ Kho¶n    4 a/ Bæ     sung    µo  µy  ê ®∙  ­V ng gi   nªu  trong th«ng    b¸o hoÆc     êi  Çu, th m th   c¸c hå  ¬  ù  Çu  îp lÖ  ép  ícgiê ®ãng  Çu,cã    Êu    s d th h   (n tr     th   ®ñ d niªm  phong) sÏ    ® îcm ë     c«ng  khait¹ ®Þa  iÓ m   ë   Çu.    i ® m th b/    Bæ sung  Çn  èi ®iÓ m   ph cu   4.1­ §¹idiÖn  Ýnh     ch quyÒn  a   ¬ng  ®Þ ph (®èÝ  íi v  c«ng  ×nh Thuû  î ) tr   l i. c/ Thªm   iÓ m     ® 4.2.3 . ­      Qu¸  ×nh  ë   Çu, nªó  µ   Çu  tr m th   nh th chØ   niªm  phong  óihå  ¬  t   s chung,m µ    kh«ng  niªm phong  õng  t b¶n  èc  µ  g v b¶n  sao,bªn    m êi  Çu  th ph¶iyªu  Çu  µ  Çu    c nh th niªm  phong ngay  ¹ tr c sù  l   í   chøng  Õn  ña  i ki c c¸c®¹ibiÓu.   
  3. 3 T¹ibuæi  ë   Çu,n Õu    µ  Çu  u   ã    á  Çu    m th   c¸cnh th ®Ò c gi¸b th cao  ¬n    Ðt h gi¸x   thÇu,bªn  êi  Çu  Çn  chøc    m th c tæ  ngay cho    µ  Çu  µo  ¹ gi¸dù  Çu  c¸c nh th ch l i   th   t¹  ç  µ    y   µ gi¸bá  Çu  Ýnh  ich v coi®© l     th ch thøc    ®Ó xem   Ðt    Õp  ¹ng  µ  x khix h nh thÇu.Gi¸chµo  Çu  îp lÖ  µb¶n    µo  Çu  chÝnh  êi® øng    n      th h   l   gi¸ch th do  ng   tªn®¬ dù  Çu  Ý. Trêng  îp ngêi® øng    ý  n  ù  Çu  th k   h    tªnk ®¬ d lh kh«ng  ã  Æt   ng  ∙  cm nh ® cã  ©ý  û  Òn  gi u quy cho  ßÝ   ù  Ô  ë   Çu,th× ngay  ng d l m th     sau  buæi  ë   Çu  êi m th ng   ® øng    ù  Çu  tªn d th ph¶i kÝ    v¨n  b¶n  Ýnh  ch thøc thay  Õ  th b¶n  µo  ¹ gi¸dù  ch l i    thÇu  ña  êi® îcuû  Òn. C¸c  c ng     quy   b¶n  µy  n ph¶ithèng  Êt vÒ   éidung  µ      nh   n   v gi¸ chµo  Çu. th Ngay  sau buæi  ë   Çu  m th bªn  êi  Çu  m th ph¶i göi ngay  é   å   ¬       b h s cßn nguyªn niªm phong  ña  µ  Çu  µ  c nh th v biªn b¶n  ë   Çu  Ò   ¬    m th v c quan  Èm   th ®Þnh . 8­ Kho¶n    5 Thªm  iÓ m   .3.Lo¹ibá  å  ¬  ù  Çu,huû  Õt  ® 5       h s d th   k qu¶ ®©ó   Çu  µ  u   th v ®Ê lhÇu  ¹ . li 5.3.1. ¹ibá  å  ¬  ù  Çu.     h s d th Lo Ngoµic¸chå  ¬  ù  Çu  ∙  Þ  ¹ bá  ¹ ®iÓ m     Çn  ¹ bá  Õp         s d th ® b lo i t    i 5.1,c lo i ti  cho   tr ng  îp sau: ê h  Cã   b»ng  chøng cho  Êy  µ  Çu  µy  ã  ªnh Ö   íi th nh th n c li   v   m êi  Çu  bªn  th hoÆc   tæ chuyªn gia  Ê m   Çu  µ sai lÖch  Õt  ch th l     k qu¶  Ðt  Çu  µ  Õp  ¹ng  µ  x th v x h nh thÇu. 5.3.2. û  Õt   Hu k qu¶  u  Çu  µ  u  Çu  ¹cho    êng hîp sau: ®Ê th v ®Ê th l   i c¸ctru     ­ G ãi thÇu     ph¶ithay ® æi  ínvÒ   ÕtkÕ   Õt  Êu  ©y  ùng,khèil ng vµ      l   thi   k c x d    î   gi¸so  íi å  ¬  êi  Çu.   v   s m th h ­ TÊt  c¸c hå  ¬  ù  Çu  u     c¶    s d th ®Ò kh«ng  ¸p  ® øng  îc nh÷ng  ®  yªu  Çu  ¬  c c b¶n  ña  å  ¬  êi  Çu. c h s m th ­ Cã     b»ng  chøng  cho  Êy    µ  Çu  ∙  ã  µnh  ng    ùc,c¹nh th c¸c nh th ® c h ®é tiªuc     tranh thiÕu  µnh  ¹nh    l m hoÆc   µn  Õp    hiÖu    Öc  u   Çu, viÖc  dx ®Ó v«  ho¸ vi ®Ê th   tæ chøc  u  Çu  ã  ÷ng    ¹m  ®Ê th c nh viph nghiªm  äng. tr ­ Sè  îng  µ  Çu    l nh th kh«ng    ng  Én  Õn  µnh  ë   Çu    a  îc ®ñ nh v ti h m th khich ®   cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp. ph III­Q u ¶ n  l ý ® Ê u  th Ç u:     9.Kho¶n        2.Bæ sung  Çn  èi ph cu Hµng n¨m, Vô   Çu    § tXDCB   ã  c tr¸chnhiÖ m   Õp  ¹ng    x h n¨ng  ùc(kü thuËt l      chÊtl ng x©y  ùng,kinhnghiÖm,  Õn ®é   µ  µichÝnh) c¸cnhµ  Çu  ∙   î   d     ti   v t      th ® tham  dù    ãithÇu  éc dù    Bé     PTNT   c¸c g   thu   ¸n do  NN &  qu¶n  ý,theo  l  quy    µ  õng  m« v t lo¹ c«ng  ×nh cô  Ó,lµm  ¬  ë  Ðt chän    µ  Çu  óng thÇu.   i tr   th   csx  c¸cnh th tr   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. tn c hi l   15  k t  k

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản