Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
108
lượt xem
8
download

Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/Cp ngày 6/7/1995 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA BINH VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2003/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2003 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 19/2003/TT-BL TBXH NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯ NG D N THI HÀNH M T S I UC A NGHN NNH S 41/CP NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 1995 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N M T S I U C A B LU T LAO NG V K LU T LAO NG VÀ TRÁCH NHI M V T CH T Ã Ư C S A I, B SUNG T I NGHN NNH S 33/2003/N -CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2003 C A CHÍNH PH Thi hành Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v k lu t lao ng và trách nhiêm v t ch t ã ư c s a i b sung t i Ngh nh s 33/2003/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph (sau ây g i chung là Ngh nh s 41/CP), sau khi có ý ki n c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và các B , ngành có liên quan, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG i tư ng và ph m vi áp d ng theo quy nh t i i u 1 c a Ngh nh s 41/CP là ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng làm vi c theo ch h p ng lao ng trong các doanh nghi p, cơ quan, t ch c sau ây: 1. Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; 2. Doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; 3. Các cơ quan hành chính, s nghi p có s d ng lao ng không ph i là công ch c, viên ch c nhà nư c; 4. Các t ch c kinh t thu c l c lư ng quân i nhân dân, công an nhân dân s d ng lao ng không ph i là sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ; 5. H p tác xã thành l p và ho t ng theo Lu t H p tác xã có s d ng lao ng; 6. Các cơ s giáo d c, y t , văn hóa, th thao, ngoài công l p thành l p theo Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao;
 2. 7. Cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c qu c t óng trên lãnh th Vi t Nam có s d ng lao ng là ngư i Vi t Nam tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác; 8. Doanh nghi p, cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam s d ng lao ng nư c ngoài tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. Doanh nghi p, cơ quan, t ch c, cá nhân nêu trên sau ây ư c g i chung là ơn v . II. TRÌNH T XÂY D NG VÀ ĂNG KÝ N I QUY LAO NG Các ơn v xây d ng, ăng ký n i quy lao ng theo quy nh t i i u 4, i u 5 c a Ngh nh s 41/CP ư c th c hi n theo trình t sau ây: 1. Căn c c i m s n xu t - kinh doanh, ơn v xây d ng n i quy lao ng theo quy nh c a pháp lu t lao ng và pháp lu t khác có liên quan và th hi n y nh ng n i dung ch y u quy nh t i i u 4 c a Ngh nh s 41/CP; 2. L y ý ki n tham kh o c a Ban ch p hành công oàn cơ s ho c Ban ch p hành công oàn lâm th i trong ơn v trư c khi ký quy t nh ban hành; 3. Th trư ng ơn v ký quy t nh ban hành n i quy lao ng và thông báo công khai trong ơn v ; 4. i v i ơn v s d ng t 10 ngư i lao ng tr lên n i quy lao ng ư c ăng ký t i S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có tr s chính c a ơn v ; ho c t i Ban qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao (sau ây g i chung là khu công nghi p) i v i các ơn v thu c khu công nghi p theo u quy n c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i thì ư c ăng ký t i nơi có tr s chính c a Ban qu n lý ó. Khi ăng ký n i quy lao ng, ơn v có th tr c ti p n p h sơ ho c g i bưu i n theo hình th c thư b o m. i v i cơ quan hành chính, s nghi p quy nh t i i m 3 M c I c a Thông tư này n i quy lao ng ư c quy nh trong n i quy ho c quy ch c a cơ quan và không ph i ăng ký. H sơ ăng ký n i quy lao ng g m có: - Văn b n ngh ăng ký n i quy lao ng (M u s 1 kèm theo Thông tư này). - Quy t nh ban hành n i quy lao ng (M u s 2 kèm theo Thông tư này). - B n n i quy lao ng. - Các văn b n quy nh c a ơn v có liên quan n k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t (n u có). 5. Trong th i h n 05 ngày k t ngày ký quy t nh, ơn v ph i n p h sơ ăng ký n i quy lao ng. Sau 02 ngày (ngày làm vi c) nh n ư c h sơ, S Lao ng -
 3. Thương binh và Xã h i ho c Ban qu n lý khu công nghi p ph i thông báo cho ơn v bi t ngày, tháng, năm nh n ư c h sơ (M u s 3 kèm theo Thông tư này). Trư ng h p ơn v tr c ti p n p h sơ thì thông báo nh n h sơ ngay sau khi n p. Th i h n thông báo k t qu ăng ký n i quy lao ng th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 5 c a Ngh nh s 41/CP, n i dung thông báo (M u s 4 kèm theo Thông tư này). Trư ng h p n i quy lao ng có s a i, b sung thì ngư i s d ng lao ng có th ban hành n i quy lao ng m i thay th n i quy lao ng cũ ho c ban hành quy t nh s a i, b sung (M u s 5 kèm theo Thông tư này). III. HÌNH TH C X LÝ VI PH M K LU T LAO NG 1. Ngư i lao ng vi ph m m t trong các trư ng h p quy nh t i i m a kho n 3 i u 6 c a Ngh nh s 41/CP quy nh c th như sau: x lý k lu t lao ng phù h p v i m c vi ph m c a ngư i lao ng khi vi ph m m t trong các trư ng h p quy nh t i ti t a kho n 1 i u 85 c a B Lu t Lao ng thì ngư i s d ng lao ng căn c c i m s n xu t kinh doanh c a ơn v quy nh c th m c giá tr tài s n b tr m c p, tham ô, ti t l bí m t công ngh kinh doanh ho c có hành vi khác gây thi t h i ư c coi là nghiêm tr ng v tài s n, l i ích c a ơn v quy t nh vi c sa th i ngư i lao ng. 2. Ngư i lao ng t ý b vi c 05 ngày c ng d n trong m t tháng ho c 20 ngày c ng d n trong m t năm theo quy nh t i i m b kho n 3 i u 6 c a Ngh nh s 41/CP ư c tính theo ngày làm vi c c a ơn v , k c ngày làm thêm ã ư c th a thu n b ng văn b n. 3. Các trư ng h p ư c coi là có lý do chính áng theo quy nh t i i m b kho n 3 i u 6 c a Ngh nh s 41/CP quy nh c th như sau: a) Do thiên tai, ho ho n có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng nơi x y ra; b) Do b n thân m có gi y ngh m c a cơ s y t có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t ho c có xác nh n c a cơ s y t ư c thành l p h p pháp khám và i u tr ; c) Do thân nhân b m trong trư ng h p c p c u và có xác nh n c a cơ s y t ư c thành l p h p pháp ti p nh n khám và i u tr . Thân nhân b m bao g m: B , m ; b , m v ho c ch ng; v ho c ch ng; con; d) Các trư ng h p khác do ngư i s d ng lao ng quy nh trong n i quy lao ng. IV. X LÝ VI PH M K LU T LAO NG 1. Vi c x lý k lu t lao ng theo quy nh t i kho n 2 i u 8 c a Ngh nh s 41/CP quy nh c th như sau: Trư ng h p h p ng lao ng h t h n mà ngư i lao ng ti p t c làm vi c ho c hai bên th a thu n ký k t h p ng lao ng m i thì ngư i s d ng lao ng ti n hành x lý k lu t lao ng úng th i hi u theo quy nh c a pháp lu t.
 4. 2. Trình t , th t c x lý k lu t lao ng theo quy nh t i i u 11 c a Ngh nh s 41/CP quy nh c th như sau: a) H sơ x lý k lu t lao ng bao g m: - B n tư ng trình c a ngư i lao ng ư c n p cho ngư i s d ng lao ng t i a 05 ngày (ngày làm vi c) k t ngày ngư i s d ng lao ng yêu c u (M u s 6 kèm theo Thông tư này). - Các tài li u có liên quan như: + Biên b n s vi c x y ra. + ơn t cáo, ch ng t hóa ơn và các tài li u khác (n u có). - H sơ ư c b sung thêm trong các trư ng h p sau: + Trư ng h p b t m giam, t m gi văn b n c a cơ quan có thNm quy n b t t m giam, t m gi ; văn b n k t lu n c a cơ quan có thNm quy n khi h t th i h n t m giam, t m gi . + Trư ng h p ương s v ng m t văn b n thông báo ba l n (M u s 7 kèm theo Thông tư này). + Trư ng h p ngh vi c có lý do chính áng: gi y t ư c coi là có lý do chính áng; b) Khi ti n hành x lý k lu t lao ng ph i l p thành biên b n (M u s 8 kèm theo Thông tư này); c) T ch c phiên h p x lý k lu t lao ng: - Nhân s g m có: + Ngư i s d ng lao ng ho c ngư i ư c ngư i s d ng lao ng u quy n là ngư i ch trì. + Ngư i i di n Ban ch p hành công oàn cơ s ho c Ban ch p hành công oàn lâm th i trong ơn v . + ương s (tr trư ng h p ang thi hành án tù giam). + Cha, m ho c ngư i u h p pháp n u ương s là ngư i dư i 15 tu i. + Ngư i làm ch ng (n u có). + Ngư i bào ch a cho ương s (n u có). + Nh ng ngư i khác do ngư i s d ng lao ng quy t nh (n u có). - Ngư i ch trì tuyên b lý do và gi i thi u nhân s .
 5. - N i dung phiên h p g m có: + ương s trình bày b n tư ng trình di n bi n s vi c x y ra. Trư ng h p không có b n tư ng trình c a ngư i lao ng thì ngư i ch trì trình bày biên b n x y ra ho c phát hi n s vi c (ghi rõ lý do không có b n tư ng trình). + Ngư i ch trì trình bày h sơ x lý k lu t. + Ngư i làm ch ng trình bày (n u có). + Ngư i ch trì ch ng minh l i c a ngư i lao ng và xác nh hành vi vi ph m ng v i hình th c k lu t lao ng theo quy nh c a pháp lu t ư c c th hóa trong n i quy lao ng. + Ngư i i di n Ban ch p hành công oàn cơ s ho c Ban ch p hành công oàn lâm th i trong ơn v , ương s , ngư i bào ch a cho ương s (n u có) nh n xét v n i dung mà ngư i ch trì ch ng minh l i c a ngư i lao ng và xác nh hành vi vi ph m ng v i hình th c k lu t lao ng úng hay sai theo quy nh c a pháp lu t, n i quy lao ng. + K t lu n c a ngư i ch trì v hành vi vi ph m k lu t ng v i hình th c k lu t lao ng. + Thông qua và ký biên b n. + Ngư i s d ng lao ng ký quy t nh k lu t lao ng (M u s 9 kèm theo Thông tư này), n u t m ình ch công vi c (M u s 10 kèm theo Thông tư này); d) H sơ ư c lưu t i ơn v . 3. Vi c gi m và xóa k lu t theo quy nh t i i u 12 c a Ngh nh s 41/CP quy nh c th như sau: a) Ngư i lao ng b x lý k lu t theo hình th c kéo dài th i h n nâng lương không quá sáu tháng thì th i gian kéo dài ó không ư c tính vào th i h n nâng lương theo quy nh. Ví d : Ông Nguy n Văn A n ngày 20 tháng 5 năm 2003 th i h n nâng lương theo quy nh nhưng ông Nguy n Văn A có hành vi vi ph m k lu t lao ng v i hình th c kéo dài th i h n nâng lương không quá sáu tháng, do ó ông Nguy n Văn A ph i kéo dài th i h n nâng lương t i a không quá 6 tháng k t ngày 20 tháng 5 năm 2003; b) Ngư i lao ng b x lý k lu t chuy n làm vi c khác có m c lương th p hơn trong th i h n t i a là 6 tháng, khi h t th i h n chuy n làm công vi c khác thì ngư i s d ng lao ng b trí ngư i lao ng tr l i làm vi c cũ theo h p ng lao ng ã giao k t. Trư ng h p không còn công vi c cũ ho c không th b trí công vi c cũ thì hai bên th a thu n gi i quy t. V. TRÁCH NHI M V T CH T
 6. 1. Vi c xem xét quy t nh b i thư ng thi t h i ph i căn c vào l i, m c thi t h i th c t khi quy t nh m c b i thư ng c n xét n th c tr ng hoàn c nh gia ình, nhân thân và tài s n c a ương s ; 2. Các trư ng h p ư c coi là nguyên nhân b t kh kháng bao g m: Do thiên tai; ho ho n; các trư ng h p khác do ngư i s d ng lao ng quy t nh và ư c quy nh vào n i quy lao ng c a ơn v . VI. BÁO CÁO NNH KỲ 1. Ban qu n lý khu công nghi p t ng h p báo cáo k t qu ăng ký n i quy lao ng 6 tháng trư c ngày 15 tháng 7 hàng năm và báo cáo m t năm trư c ngày 15 tháng 2 năm sau (M u s 11 kèm theo Thông tư này) và g i v S Lao ng - Thương binh và Xã h i; 2. S Lao ng - Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo hàng năm trư c ngày 15 tháng 3 năm sau và g i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i (M u s 12 kèm theo Thông tư này). VII. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; 2. Bãi b Công văn s 3155/L TBXH-CV ngày 19/8/1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c hư ng d n thi hành k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký) M u s 1: Ban hành kèm theo Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i Tên ơn v C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S .... ...., ngày.... tháng..... năm..... V/v ăng ký n i quy lao ng Kính g i:.................................................(1) Th c hi n B Lu t Lao ng ã ư c s a i, b sung, Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u
 7. c a B Lu t Lao ng v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t, Ngh nh s 33/2003/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u Ngh inh s 41/CP c a Chính ph , Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. (ghi tên ơn v ........), ngh (xem m c(1)) xem xét và thông báo k t qu vi c ăng ký n i quy lao ng, kèm theo h sơ g m có: 1. Quy t nh ban hành n i quy lao ng. 2. B n n i quy lao ng. 3. Các văn b n quy nh c a ơn v có liên quan n k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t (n u có). Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - như trên. - Ban ch p hành công oàn cơ s ( theo dõi). - Lưu ơn v . Ghi chú: (1) - S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i ơn v óng trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) - Ban Qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ( i v i ơn v thu c khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao). M u s 2: Ban hành kèm theo Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i Tên ơn v C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S .... V/v ăng ký n i ...., ngày.... tháng..... năm..... quy lao ng QUY T NNH C A (ghi rõ ch c v và tên ơn v ) v vi c ban hành n i quy lao nsg - Căn c B Lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994, Lu t s a i, b sung m t s i u c a B Lu t Lao ng ngày 02/4/2002
 8. - Căn c Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a B lu t Lao ng v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t, Ngh nh s 33/2003/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph . - Căn c Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a B Lu t Lao ng v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t, Ngh nh s 33/2003/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph . Căn c .... ngày.... tháng... năm.... c a (cơ quan có thNm quy n) quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v . Theo ngh c a....................................................................... QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này n i quy lao ng c a ơn v . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày cơ quan có thNm quy n nh n ư c h sơ ăng ký n i quy lao ng, nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các Ông (Bà) Trư ng (Phó) phòng (Ban) và m i ngư i lao ng trong ơn v ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như i u 3, - Ghi tên cơ quan thông báo vi c ăng ký n i quy lao ng, - Lưu ơn v . M u s 3: Ban hành kèm theo Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i Tên cơ quan có thNm C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM quy n thông báo c l p - T do - H nh phúc S .... ...., ngày.... tháng..... năm..... THÔNG BÁO v vi c nh n h sơ ăng ký n i quy lao ng
 9. Kính g i: (ghi rõ tên ơn v ăng ký n i quy lao ng) Th c hi n Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 và Ngh nh s 33/2003/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph .quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a B Lu t Lao ng v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t (tên cơ quan thông báo) xin thông báo như sau: Ngày... tháng... năm... (tên cơ quan nh n h sơ ăng ký n i quy lao ng) ã nh n ư c h sơ ăng ký n i quy lao ng c a (ghi tên ơn v ). Th trư ng cơ quan có th m quy n thông báo (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên - Lưu VP M u s 4: Ban hành kèm theo Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i Tên cơ quan có thNm C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM quy n thông báo c l p - T do - H nh phúc S ..../ ...., ngày.... tháng..... năm..... THÔNG BÁO v vi c ăng ký n i quy lao ng Kính g i: (ghi rõ tên ơn v ăng ký n i quy lao ng) - Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994, Lu t s a i, b sung m t s i u c a B Lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002. - Căn c Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a B Lu t Lao ng v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t, Ngh nh s 33/2003/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph . - Căn c Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a B Lu t Lao ng v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t, Ngh nh s 33/2003/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph .
 10. Sau khi nghiên c u h sơ ăng ký n i quy lao ng c a (ghi tên ơn v ), S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ban Qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, thông báo vi c ăng ký n i quy lao ng như sau: 1. N i quy lao ng c a (ghi tên ơn v ) ã xây d ng úng theo quy nh c a pháp lu t. 2. ngh s a i, b sung m t s i m trong n i quy lao ng chưa phù h p v i pháp lu t (n u có thì b sung n i dung m c 2 c a thông báo) như sau: STT Chương i u Trang Lý do s a i, b sung 1 2 ........ 3. ngh (ghi tên ơn v ) thông báo n i quy lao ng n t ng ngư i lao ng và niêm y t nh ng nơi c n thi t trong ơn v . Th trư ng cơ quan có th m quy n thông báo (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên - Lưu VP M u s 5: Ban hành kèm theo Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i Tên ơn v :..... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S ..../ ...., ngày.... tháng..... năm..... QUY T NNH C A (ghi rõ ch c v và tên ơn v ) v vi c s a i, b sung m t s i u c a n i quy lao ng ban hành kèm theo Quy t nh s ngày .tháng .năm Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994, Lu t s a i, b sung m t s i u c a B Lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002.
 11. Căn c Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a B lu t Lao ng v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t, Ngh nh s 33/2003/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph . Căn c Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a B Lu t Lao ng v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t, Ngh nh s 33/2003/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph . Căn c ngày tháng năm c a (cơ quan có th m quy n quy nh v ch c năng nhi m v , quy n h n c a ơn v ). Theo ngh c a..... QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a n i quy lao ng ã ư c ban hành theo Quy t nh s ngày tháng ..năm như sau: 1 .. 2 .. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày cơ quan có thNm quy n nh n ư c h sơ ăng ký n i quy lao ng, nhưng quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 3. Các Ông (Bà) Trư ng phòng, (Ban) và m i ngư i lao ng trong on v ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên i u 3, - Ghi tên cơ quan thông báo vi c ăng ký n i quy lao ng - Lưu ơn v M u s 6: Ban hành kèm theo Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i
 12. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày.... tháng..... năm..... B N TƯ NG TRÌNH DI N BI N S VI C X Y RA Kính g i: Th trư ng (ghi tên ơn v ) H tên: Sinh ngày tháng năm Quê quán: Nơi hi n nay: Trình chuyên môn ư c ào t o: Công vi c chính hi n ang m nhi m: ơn v ang làm vi c (phòng, ban, phân xư ng........): H s lương ang hư ng: Th i i m s vi c x y ra ho c phát hi n ngày tháng năm Trình t di n bi n s vi c: Nguyên nhân d n n s vi c x y ra: Căn c quy nh c a pháp lu t và n i quy lao ng c a ơn v ã ban hành, tôi nh n th y hành vi vi ph m k lu t c a tôi áp d ng theo hình th c k lu t lao ng ho c b i thư ng trách nhi m v t ch t theo i u. Tôi h a s s a ch a nh ng sai l m, khuy t i m và không tái ph m. Ngư i vi t tư ng trình (Ký tên) M u s 7: Ban hành kèm theo Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i Tên ơn v .............. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S .........../ ...., ngày.... tháng..... năm..... L n.th ......
 13. THÔNG BÁO v vi c xem xét x lý k lu t lao ng Kính g i: (ghi h , tên, a ch ) - Căn c i u 11 Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a B Lu t Lao ng v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t. - Căn c Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a B Lu t Lao ng v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t, Ngh nh s 33/2003/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph . (ghi tên ơn v ) ngh ông (bà) có m t t i ơn v vào lúc gi .. phút ngày .. tháng .. năm xem xét x lý k lu t lao ng, n u ông (bà) không có m t ơn v s ti n hành x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t. Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên. - Lưu ơn v . M u s 8: Ban hành kèm theo Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày.... tháng..... năm..... BIÊN B N X lý vi ph m k lu t lao ng Cu c h p xem xét x lý vi ph m k lu t lao ng i v i ông (bà) b t u lúc .. gi ngày tháng . năm a i m t i:.... I. Thành ph n d h p g m: 1. Ngư i s d ng lao ng ho c ngư i ư c ngư i s d ng lao ng u quy n.
 14. H tên: Ch c v ho c ch c danh: Theo u quy n ngày.... tháng.... năm.... (n u có văn b n u quy n). 2. i di n Ban ch p hành công oàn cơ s ho c Ban ch p hành lâm th i trong ơn v. H tên: Ch c v ho c ch c danh: 3. ương s . H tên: Ch c v ho c ch c danh: ơn v làm vi c: Công vi c ang làm: 4. Cha ho c m ho c ngư i u h p pháp, n u ương s dư i 15 tu i. H tên: Ch c danh: Nơi làm vi c ho c nơi thư ng trú: 5. Ngư i bào ch a cho ương s (n u có). H tên: Ch c v ho c ch c danh: ơn v công tác. 6. Ngư i làm ch ng (n u có). H tên: Ch c v ho c ch c danh: ơn v công tác ho c nơi cư trú: 7. Ngư i ư c ngư i s d ng lao ng m i tham d . H tên:
 15. Ch c v ho c ch c danh: ơn v công tác: II. N i dung: 1. ương s trình bày b n tư ng trình di n bi n s vi c (c n ghi rõ các n i dung) như: Hành vi vi ph m, m c vi ph m, nguyên nhân, hình th c k lu t lao ng.... trong trư ng h p ương s không có b n tư ng trình thì ngư i s d ng lao ng trình bày biên b n s vi c x y ra ho c phát hi n. 2. Ngư i s d ng lao ng ch ng minh l i c a ngư i lao ng (c n ghi rõ m t s n i dung) như: Hành vi vi ph m, m c vi ph m, hình th c k lu t lao ng..... Trư ng h p b i thư ng trách nhi m v t ch t thì ghi m c thi t h i (tính giá tr b ng ti n ng Vi t Nam), phương th c b i thư ng.... 3. Ngư i làm ch ng (n u có) c n trình bày c th nh ng n i dung có liên quan ns vi c x y ra. 4. Ngư i i di n Ban ch p hành công oàn cơ s ho c Ban ch p hành lâm th i trong ơn v , ngư i bào ch a cho ương s , ương s (c n ghi rõ vi c ngư i s d ng lao ng ch ng minh l i c a ngư i lao ng úng hay sai v i quy nh c a pháp lu t). 5. K t lu n cu i cùng c a ngư i s d ng lao ng. Hành vi vi ph m k lu t, m c vi ph m, hình th c k lu t lao ng. Trư ng h p b i thư ng trách nhi m v t ch t: m c thi t h i, m c b i thư ng, phương th c b i thư ng. 6. B o lưu ý ki n c a các thành ph n tham d (n u có). 7. K t thúc cu c h p vào lúc.... gi ..... ngày.... tháng.... năm........ ương s i di n Ban ch p hành Công oàn cơ Th trư ng ơn v s (ký tên, ghi rõ h , tên) (ký tên, ghi rõ h tên) (ký tên, ghi rõ h , tên) M u s 9: Ban hành kèm theo Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i Tên ơn v .............. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S .........../ ...., ngày.... tháng..... năm.....
 16. QUY T NNH C A (ghi rõ ch c v và tên ơn v ) v vi c thi hành k lu t lao ng - Căn c B Lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994, Lu t s a i, b sung m t s i u c a B Lu t Lao ng ngày 02/4/2002 - Căn c Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t, Ngh nh s 33/2003/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph . - Căn c Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t ã ư c s a i, b sung t i Ngh nh s 33/2003/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph . Căn c ..... ngày.... tháng.... năm.... c a (cơ quan có thNm quy n quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v ). Căn c biên b n x lý k lu t lao ng ngày..... tháng...... năm........... Theo ngh c a........................... QUY T NNH: i u 1. Thi hành k lu t lao ng i v i ông (bà):............ ơn v làm vi c: Công vi c ang làm: Trình chuyên môn ư c ào t o: M c ph m l i: Hình th c k lu t: i u 2: Th i h n thi hành k lu t lao ng k t ngày tháng . năm nh t ngày.... tháng.... năm..... i u 3. Quy t nh này có hi u thi hành k t ngày tháng...năm .. i u 4. Các ông (bà) trư ng phòng (ban) t ch c, k toán tài v trong ơn v và ương s ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 17. Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như i u 4, - Ban ch p hành công oàn cơ s , - S Lao ng - Thương binh và xã h i ho c Ban qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao i v i ơn v thu c các ban qu n lý (n u k lu t theo hình th c sa th i). - Lưu ơn v . M u s 10: Ban hành kèm theo Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i Tên ơn v .............. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S .........../ ...., ngày.... tháng..... năm..... QUY T NNH C A . (ghi rõ ch c v và tên ơn v ) v vi c t m ình ch công vi c Căn c B Lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994, Lu t s a i, b sung m t s i u c a B Lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002 Căn c Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a B Lu t Lao ng v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t, Ngh nh s 33/2003/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph . Căn c Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a B lu t Lao ng v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t ã ư c s a i, b sung t i Ngh nh s 33/2003/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph . Căn c ..... ngày.... tháng.... năm.... c a (cơ quan có thNm quy n quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v ). Sau khi tham kh o ý ki n c a Ban ch p hành công oàn cơ s ngày.... tháng.... năm......
 18. Theo ngh c a....... QUY T NNH: i u 1. T m ình ch công vi c i v i ông (bà):............ ơn v làm vi c: Công vi c ang làm: Trình chuyên môn ư c ào t o: Lý do t m ình ch công vi c: Th i h n t m ình ch công vi c k t ngày... tháng... năm.... n h t ngày.... tháng.... năm.... ư c t m ng 50% ti n lương: T ng s ngày ho c tháng, t ng s ti n..... ng. i u 2. Quy t nh này có hi u thi hành k t ngày.... tháng.... năm.... i u 3. Các ông (bà) trư ng phòng (ban) t ch c, k toán tài v trong ơn v , ơn v ương s làm vi c và ương s ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như i u 3, - BCHC cơ s , - Lưu ơn v . M u s 11: Ban hành kèm theo Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i Tên Ban qu n lý..... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S .........../ ...., ngày.... tháng..... năm..... BÁO CÁO Tình hình ăng ký n i quy lao ng 6 tháng u năm ho c năm.... Kính g i: S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph .. 1. T ng s ơn v tính n th i i m báo cáo:....... ơn v . 2. T ng s ơn v ăng ký n i quy lao ng l n th nh t:....... ơn v .
 19. Trong ó: S ơn v ã ư c thông báo k t qu ăng ký n i quy lao ng:..... ơn v Chia ra: -S ơn v xây d ng n i quy lao ng úng pháp lu t:...... ơn v . - S ơn v xây d ng n i quy lao ng có i u kho n trái pháp lu t c n hư ng d n s a i, b sung:...... ơn v . 3. T ng s ơn v ăng ký n i quy lao ng l n th hai tr lên do chưa phù h p v i th c t s n xu t-kinh doanh ho c có i u kho n trái pháp lu t:..... ơn v . 4. Nh ng vư ng m c v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t (n u có). Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên, - Lưu VP. M u s 12: Ban hành kèm theo Thông tư s 19/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i S Lao ng - Thương C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM binh và xã h i........ c l p - T do - H nh phúc S .........../ ...., ngày.... tháng..... năm..... BÁO CÁO Tình hình ăng ký n i quy lao ng và x lý k lu t lao ng theo hình th c sa th i năm.... Kính g i: B Lao ng - Thương binh và Xã h i STT Ch tiêu ơn T ng s Trong ó v tính ơn v ơn v ơn v có 100% v n v n u tư nhà nư c nư c ngoài I II III IV V VI 1 T ng s ơn v tính n th i ơn i m báo cáo v 2 T ng s ơn v ăng ký n i ơn 3 quy lao ng l n th nh t. v Trong ó: ơn S ơn v ã thông báo k t v
 20. qu ăng ký n i quy lao ng. ơn Chia ra: v - S ơn v xây d ng n i quy ơn lao ng úng pháp lu t. v - S ơn v xây d ng n i quy ơn lao ng có i u kho n trái v pháp lu t c n hư ng d n s a i, b sung. T ng s ơn v ăng ký n i quy lao ng l n th hai tr lên do chưa phù h p v i th c t s n xu t - kinh doanh ho c có i u kho n trái pháp lu t. 4 T ng s ngư i dã x lý k ngư i lu t theo hình th c sa th i 5. Nh ng vư ng m c v k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t (n u có). Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên, - Lưu Văn phòng.
Đồng bộ tài khoản