Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
141
lượt xem
6
download

Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ----- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 19/2008/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 2008 THÔNG TƯ S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 03/2007/TT-BL TBXH NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2007 V HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 152/2006/N -CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006 C A CHÍNH PH HƯ NG D N M T S I U C A LU T B O HI M XÃ H I V B O HI M XÃ H I B T BU C Căn c Ngh nh s 152/2006/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n m t s i u c a Lu t B o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c (sau ây g i t t là Ngh nh s 152/2006/N -CP), B Lao ng- Thương binh và Xã h i hư ng d n s a i, b sung m t s kho n c a Thông tư s 03/2007/TT-BL TBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 152/2006/N -CP (sau ây g i t t là Thông tư s 03/2007/TT-BL TBXH) như sau: 1. S a i kho n 2 m c I ch m au ph n B như sau: “2. M c hư ng ch m au i v i ngư i lao ng m c b nh c n ch a tr dài ngày ư c tính như sau: M c hư ng ch Ti n lương, ti n công S tháng T l hư ng m au i v i óng b o hi m xã h i ngh vi c = x ch m x b nh c n ch a tr c a tháng li n k trư c hư ng ch au (%) dài ngày khi ngh vi c m au Trong ó: a) T l hư ng ch m au: + B ng 75% i v i th i gian t i a là 180 ngày trong m t năm; + B ng 65% i v i trư ng h p h t th i h n 180 ngày trong m t năm mà ngư i lao ng v n ti p t c i u tr n u ã óng b o hi m xã h i t 30 năm tr lên; + B ng 55% i v i trư ng h p h t th i h n 180 ngày trong m t năm mà ngư i lao ng v n ti p t c i u tr n u ã óng b o hi m xã h i t 15 năm n dư i 30 năm; + B ng 45% i v i trư ng h p h t th i h n 180 ngày trong m t năm mà ngư i lao ng v n ti p t c i u tr n u ã óng b o hi m xã h i dư i 15 năm.
 2. b) S tháng ngh vi c hư ng ch m au ư c tính theo tháng dương l ch. Trư ng h p có ngày l thì cách tính m c hư ng ch m au cho nh ng ngày này như sau: Ti n lương, ti n công óng b o hi m xã h i c a tháng T l S ngày M c hư ng ch li n k trư c khi ngh vi c hư ng ch ngh vi c m au i m au hư ng ch = x x v i b nh c n 26 ngày (%) m au ch a tr dài ngày Trong ó: - T l hư ng ch m au theo quy nh t i i m a kho n này. - S ngày ngh vi c hư ng ch m au tính c ngày ngh l , ngh T t, ngày ngh hàng tu n. c) Ngư i lao ng m c b nh c n ch a tr dài ngày, sau 180 ngày v n ti p t c i u tr , mà khi tính có m c hư ng ch m au trong tháng th p hơn m c lương t i thi u chung thì ư c tính b ng m c lương t i thi u chung. 2. B sung các kho n 4, 5 và kho n 6 vào m c I ch m au ph n B như sau: “4. Trư ng h p trong cùng m t th i gian ngư i lao ng có t 2 con tr lên dư i 7 tu i b m au, thì th i gian hư ng ch khi con m au ư c tính b ng th i gian th c t ngư i lao ng ngh vi c chăm sóc con m au; th i gian t i a ngư i lao ng ngh vi c trong m t năm cho m i con ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 10 Ngh nh s 152/2006/N -CP. Ví d 1: Bà A là công nhân c a Xí nghi p d t may, có 2 con dư i 7 tu i b m au v i th i gian như sau: con th nh t b m t ngày 14 tháng 10 n ngày 20 tháng 10 năm 2008, con th hai b m t ngày 17 tháng 10 n ngày 21 tháng 10 năm 2008, bà A ph i ngh vi c chăm sóc 2 con m au. Ngày ngh hàng tu n c a bà A là ngày th sáu. Th i gian hư ng ch khi con m au c a bà A ư c tính t ngày 14 n ngày 21 tháng 10 năm 2008 là 7 ngày (tr 1 ngày ngh hàng tu n là th sáu). Trư ng h p này h sơ thanh toán c n có gi y khám b nh c a c 2 con. 5. Trư ng h p ngư i lao ng khám, ch a b nh t i nư c ngoài thì h sơ hư ng ch m au g m s b o hi m xã h i; gi y xác nh n c a cơ s y t trong nư c v trư ng h p b nh t t và quá trình i u tr ; gi y khám, ch a b nh do cơ s y t nư c ngoài c p và gi y xác nh n c a ngư i s d ng lao ng v th i gian ngh vi c (bao g m c ngày i và v ) khám, ch a b nh t i nư c ngoài. 6. Ngư i lao ng ã hư ng ch m au t 30 ngày tr lên trong năm theo quy nh t i i u 9 Ngh nh s 152/2006/N -CP, trong kho ng th i gian 30 ngày k t khi ngư i lao ng tr l i làm vi c mà s c kho còn y u thì ư c ngh dư ng s c, ph c h i s c kho theo quy nh t i i u 12 Ngh nh s 152/2006/N -CP.”
 3. 3. B sung các kho n 7, 8, 9 và kho n 10 vào m c II ch thai s n ph n B như sau: “7. Trư ng h p ngư i lao ng nh n nuôi con nuôi dư i 4 tháng tu i có i u ki n theo quy nh t i kho n 1 i u 14 Ngh nh s 152/2006/N -CP, nhưng không ngh vi c thì ch ư c hư ng tr c p m t l n khi nh n con nuôi quy nh t i i u 34 Lu t B o hi m xã h i. 8. Tr c p m t l n khi sinh con ho c nh n nuôi con nuôi theo quy nh t i i u 34 Lu t B o hi m xã h i ư c tính theo m c lương t i thi u chung t i tháng ngư i lao ng sinh con ho c tháng ngư i lao ng nh n nuôi con nuôi. 9. Ti n lương tháng óng b o hi m xã h i làm cơ s tính hư ng ch thai s n quy nh t i i u 16 Ngh nh s 152/2006/N -CP i v i ngư i lao ng thu c i tư ng th c hi n ch ti n lương do Nhà nư c quy nh, ư c tính theo m c lương t i thi u chung t i tháng hư ng ch . 10. Trong kho ng th i gian 30 ngày, tính t th i i m lao ng n tr l i làm vi c sau khi h t th i gian hư ng ch khi sNy thai, n o, hút thai ho c thai ch t lưu quy nh t i i u 30 Lu t B o hi m xã h i ho c trong kho ng th i gian 60 ngày tính t th i i m lao ng n tr l i làm vi c sau khi h t th i gian hư ng ch khi sinh con quy nh t i i u 31 Lu t B o hi m xã h i mà s c kho còn y u thì ư c ngh dư ng s c, ph c h i s c kho theo quy nh t i i u 17 Ngh nh s 152/2006/N -CP.” 4. B sung các kho n 5, 6, 7, 8 và kho n 9 vào m c III ch tai n n lao ng, b nh ngh nghi p ph n B như sau: “5. M c tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p i v i ngư i lao ng ư c giám nh l i m c suy gi m kh năng lao ng sau khi thương t t, b nh t t tái phát theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 20 Ngh nh s 152/2006/N -CP ư c hư ng d n như sau: a) i v i ngư i lao ng ã hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p m t l n theo quy nh c a pháp lu t b o hi m xã h i trư c ngày 01 tháng 01 năm 2007: a1) Trư ng h p sau khi giám nh l i có m c suy gi m kh năng lao ng dư i 31% thì ư c hư ng m c tr c p m t l n theo quy nh sau: M c suy gi m kh M c suy gi m kh năng lao ng trư c năng lao ng sau M c tr c p m t l n khi giám nh l i khi giám nh l i T 10% tr xu ng Không hư ng kho n tr c p m i T 5% n 10% T 11% n 20% 4 tháng lương t i thi u chung T 21% n 30% 8 tháng lương t i thi u chung T 20% tr xu ng Không hư ng kho n tr c p m i T 11% n 20% T 21% n 30% 4 tháng lương t i thi u chung T 21% n 30% T 30% tr xu ng Không hư ng kho n tr c p m i
 4. a2) Trư ng h p sau khi giám nh l i có m c suy gi m kh năng lao ng t 31% tr lên thì ư c hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p hàng tháng. M c hư ng theo quy nh t i i m b kho n này. Ví d 2: Ông B b tai n n lao ng tháng 10/2006 v i m c suy gi m kh năng lao ng là 21%, ã nh n tr c p m t l n là 5.400.000 ng. Tháng 10/2008, do thương t t tái phát ông B ư c giám nh l i, m c suy gi m kh năng lao ng m i là 45%. Ông B có m c suy gi m kh năng lao ng thu c nhóm 2, ư c hư ng m c tr c p hàng tháng b ng 0,6 tháng lương t i thi u chung. Gi nh m c lương t i thi u chung t i tháng có k t lu n giám nh l i c a H i ng giám nh y khoa là 540.000 ng/tháng. M c tr c p hàng tháng c a ông B là: 0,6 x 540.000 = 324.000 ( ng/tháng). b) i v i ngư i lao ng ã hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p hàng tháng theo quy nh c a pháp lu t b o hi m xã h i trư c ngày 01 tháng 01 năm 2007, sau khi giám nh l i thì tuỳ thu c vào k t qu giám nh l i m c suy gi m kh năng lao ng, ư c hư ng m c tr c p hàng tháng theo quy nh sau: M c suy gi m kh năng lao ng M c tr c p hàng tháng Nhóm 1: T 31% n 40% 0,4 tháng lương t i thi u chung Nhóm 2: T 41% n 50% 0,6 tháng lương t i thi u chung Nhóm 3: T 51% n 60% 0,8 tháng lương t i thi u chung Nhóm 4: T 61% n 70% 1,0 tháng lương t i thi u chung Nhóm 5: T 71% n 80% 1,2 tháng lương t i thi u chung Nhóm 6: T 81% n 90% 1,4 tháng lương t i thi u chung Nhóm 7: T 91% n 100% 1,6 tháng lương t i thi u chung c) i v i ngư i lao ng ã hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p m t l n theo quy nh t i i u 21 Ngh nh s 152/2006/N -CP: c1) Sau khi giám nh l i, có m c suy gi m kh năng lao ng tăng so v i trư c ó và dư i 31% thì hư ng tr c p m t l n. M c tr c p m t l n ư c tính b ng hi u s gi a m c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng m i v i m c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng trư c ó. Ví d 3: Ông C b tai n n lao ng tháng 02/2007 v i m c suy gi m kh năng lao ng là 20%. Tháng 02/2009, do thương t t tái phát ông C ư c giám nh l i, m c suy gi m kh năng lao ng m i là 30%. Gi nh m c lương t i thi u chung t i tháng có k t lu n giám nh l i c a H i ng giám nh y khoa là 540.000 ng/tháng. Ông C ư c hư ng m c tr c p m t l n như sau: {5 x Lmin + (30 – 5) x 0,5 x Lmin} - {5 x Lmin + (20 – 5) x 0,5 x Lmin} = = (5 x Lmin + 12,5 x Lmin) – (5 x Lmin + 7,5 x Lmin) = 5 x Lmin = = 5 x 540.000 = 2.700.000 ( ng)
 5. c2) Sau khi giám nh l i, có m c suy gi m kh năng lao ng t 31% tr lên thì ư c hư ng tr c p hàng tháng theo hư ng d n t i kho n 3 m c III ph n B Thông tư s 03/2007/TT-BL TBXH, trong ó m c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng ư c tính trên m c suy gi m kh năng lao ng m i; m c tr c p tính theo s năm óng b o hi m xã h i ư c tính v i s năm óng b o hi m xã h i và ti n lương, ti n công tháng óng b o hi m xã h i ã tính hư ng tr c p m t l n trư c ó. Ví d 4: Ông C nêu ví d 3, b tai n n lao ng tháng 02/2007 v i m c suy gi m kh năng lao ng là 20%. Ông C có 10 năm óng b o hi m xã h i và ti n lương, ti n công tháng óng b o hi m xã h i c a tháng li n k trư c khi ngh vi c i u tr là 1.200.000 ng. Do thương t t tái phát, tháng 02/2009, ông C ư c giám nh l i, m c suy gi m kh năng lao ng m i là 32%. Gi nh m c lương t i thi u chung t i tháng có k t lu n giám nh l i c a H i ng giám nh y khoa là 540.000 ng/tháng. Ông C ư c hư ng m c tr c p hàng tháng tính theo công th c sau: M c tr c p tính theo m c M c tr c p M c tr c p tính theo s = suy gi m kh năng lao ng + hàng tháng năm óng BHXH m i {0,3 x Lmin + (m – 31) x 0,02 x Lmin} + {0,005 x L + (t – 1) x = 0,003 x L} Trong ó: - M c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng m i là: 0,3 x Lmin + (32 – 31) x 0,02 x Lmin = 0,3 x Lmin + 0,02 x Lmin = 0,32 x Lmin = 0,32 x 540.000 = 172.800 ( ng/tháng) - M c tr c p tính theo s năm óng b o hi m xã h i là: 0,005 x L + (10 - 1) x 0,003 x L = 0,005 x L + 0,027 x L = 0,032 x L = 0,032 x 1.200.000 = 38.400 ( ng/tháng) - M c tr c p hàng tháng c a ông C là: 172.800 ng/tháng + 38.400 ng/tháng = 211.200 ( ng/tháng) d) i v i ngư i lao ng ã hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p hàng tháng theo quy nh t i i u 22 Ngh nh s 152/2006/N -CP, khi giám nh l i có m c suy gi m kh năng lao ng thay i thì m c tr c p hàng tháng m i ư c tính theo quy nh t i kho n 3 m c III ph n B Thông tư s 03/2007/TT-BL TBXH, trong ó m c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng ư c tính trên m c suy gi m kh năng lao ng m i; m c tr c p tính theo s năm óng b o hi m xã h i là m c hi n hư ng. Ví d 5: Ông D b tai n n lao ng tháng 3/2007 v i m c suy gi m kh năng lao ng là 40%, ư c hư ng tr c p tai n n lao ng hàng tháng, trong ó m c tr c p tính theo s năm óng b o hi m xã h i hi n hư ng là 53.200 ng/tháng. Do thương t t tái phát, tháng 3/2009, ông D ư c giám nh l i, m c suy gi m kh năng lao ng m i là 45%. Gi nh m c lương t i thi u chung t i tháng có k t lu n giám nh l i
 6. c a H i ng giám nh y khoa là 540.000 ng/tháng. Ông D ư c hư ng m c tr c p hàng tháng tính theo công th c sau: M c tr c p tính theo m c M c tr c p M c tr c p tính theo = suy gi m kh năng lao ng + hàng tháng s năm óng BHXH m i Trong ó: - M c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng m i là: 0,3 x 540.000 + (45 – 31) x 0,02 x 540.000 = 313.200 ( ng/tháng) - M c tr c p tính theo s năm óng b o hi m xã h i là m c hi n hư ng b ng 53.200 ng/tháng. - M c tr c p hàng tháng m i c a ông D là: 313.200 ng/tháng + 53.200 ng/tháng = 366.400 ( ng/tháng) ) M c tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p i v i ngư i lao ng ư c giám nh l i m c suy gi m kh năng lao ng quy nh t i kho n này ư c tính theo m c lương t i thi u chung t i tháng có k t lu n giám nh l i c a H i ng giám nh y khoa. 6. i v i ngư i lao ng ã hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p m t l n ho c hàng tháng mà t ngày 01 tháng 01 năm 2007 tr i b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p m i thì tuỳ thu c vào m c suy gi m kh năng lao ng do tai n n lao ng, b nh ngh nghi p sau khi giám nh t ng h p gi i quy t hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p theo quy nh t i m c III ph n B Thông tư s 03/2007/TT-BL TBXH, trong ó: a) M c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng m i ư c tính theo m c lương t i thi u chung t i tháng ra vi n c a l n i u tr tai n n lao ng, b nh ngh nghi p sau cùng, ho c t i tháng có k t lu n giám nh t ng h p c a H i ng giám nh y khoa n u không ph i i u tr n i trú. b) M c tr c p tính theo s năm óng b o hi m xã h i sau khi giám nh t ng h p ư c tính v i s năm óng b o hi m xã h i và ti n lương, ti n công tháng óng b o hi m xã h i c a tháng li n k trư c khi ngh vi c i u tr tai n n lao ng, b nh ngh nghi p sau cùng. Ví d 6: Ông G b tai n n lao ng tháng 02/2007 v i m c suy gi m kh năng lao ng là 40%. Tháng 10/2008 ông G l i b tai n n lao ng, ư c i u tr t i b nh vi n. Sau khi i u tr n nh, tháng 11/2008 ông G ra vi n và tháng 12/2008 ông ư c giám nh t ng h p t i H i ng giám nh y khoa v i m c suy gi m kh năng lao ng sau khi giám nh t ng h p là 45%. Tính n tháng 9/2008, ông G có 13 năm óng b o hi m xã h i, m c ti n lương óng b o hi m xã h i tháng 9/2008 là 1.680.000 ng. Tr c p hàng tháng c a ông G ư c tính như sau:
 7. - M c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng sau khi ư c giám nh t ng h p: 0,3 x 540.000 + (45 – 31) x 0,02 x 540.000 = 313.200 ( ng/tháng) - M c tr c p tính theo s năm óng b o hi m xã h i: 0,005 x 1.680.000 + (13 - 1) x 0,003 x 1.680.000 = 68.880 ( ng/tháng) - M c tr c p hàng tháng m i c a ông G là: 313.200 ng/tháng + 68.880 ng/tháng = 382.080 ( ng/tháng) 7. Th i i m hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p sau khi giám nh t ng h p m c suy gi m kh năng lao ng ư c tính k t tháng ngư i lao ng i u tr xong, ra vi n c a l n i u tr tai n n lao ng, b nh ngh nghi p sau cùng, ho c t i tháng có k t lu n giám nh t ng h p c a H i ng giám nh y khoa n u không ph i i u tr n i trú. 8. Ngư i lao ng b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p mà b t n thương các ch c năng ho t ng c a cơ th thì tuỳ theo tình tr ng thương t t, b nh t t ư c c p ti n mua các phương ti n tr giúp sinh ho t và d ng c ch nh hình theo ch nh t i cơ s ch nh hình và ph c h i ch c năng thu c ngành Lao ng- Thương binh và Xã h i ho c c a b nh vi n c p t nh tr lên (g i t t là cơ s ch nh hình và ph c h i ch c năng). a) Ch c p ti n mua phương ti n tr giúp sinh ho t, d ng c ch nh hình và niên h n c p. a1) i v i ngư i b c t chân, c t tay, b li t: - Ngư i b c t chân ư c c p ti n mua chân gi , niên h n là 3 năm (n u cư trú mi n núi, vùng cao thì niên h n là 2 năm); m i năm ư c c p thêm 170.000 ng mua các v t phNm ph . - Ngư i b m t c bàn chân ho c n a bàn chân không có kh năng l p chân gi , ho c b ng n chân, bàn chân b l ch v o ư c c p ti n mua m t ôi gi y ch nh hình, ho c m t ôi dép ch nh hình; niên h n là 2 năm. - Ngư i b c t tay ư c c p ti n mua tay gi , niên h n là 5 năm; m i năm ư c c p thêm 60.000 ng mua các v t phNm ph . - Ngư i b li t toàn thân, ho c li t n a ngư i, ho c li t 2 chân ho c c t c 2 chân không còn kh năng t di chuy n thì ư c c p ti n m t l n mua m t chi c xe lăn ho c xe l c; m i năm ư c c p thêm 300.000 ng b o trì phương ti n. M c ti n ư c c p mua phương ti n tr giúp sinh ho t, d ng c ch nh hình th c hi n theo B ng giá phương ti n tr giúp và d ng c ch nh hình trong ph l c kèm theo Thông tư này.
 8. a2) i v i ngư i b h ng m t, gãy răng, b i c: - Ngư i b h ng m t ư c c p ti n m t l n l p m t gi theo ch ng t th c t c a cơ s ch nh hình và ph c h i ch c năng nơi i u tr . - Ngư i b gãy răng ư c c p ti n làm răng gi v i m c giá 1.000.000 ng/1 răng; niên h n là 5 năm. - Ngư i b i c c 2 tai ư c c p 500.000 ng mua máy tr thính, niên h n là 3 năm. b) Ch thanh toán ti n tàu, xe: Ngư i lao ng quy nh t i i m a nêu trên ư c thanh toán m t l n ti n tàu, xe i và v theo giá quy nh c a Nhà nư c v i phương ti n giao thông như xe khách, tàu ho , tàu thu t nơi cư trú n cơ s ch nh hình và ph c h i ch c năng g n nh t. 9. Trong kho ng th i gian 60 ngày, tính t ngày có k t lu n c a H i ng giám nh y khoa mà s c kho còn y u thì ngư i lao ng ư c ngh dư ng s c, ph c h i s c kho theo quy nh t i i u 24 Ngh nh s 152/2006/N -CP.” 5. S a i kho n 6 M c IV ch hưu trí ph n B như sau: “6. M c bình quân ti n lương, ti n công tháng óng b o hi m xã h i i v i ngư i lao ng v a có th i gian óng b o hi m xã h i thu c i tư ng th c hi n ch ti n lương do Nhà nư c quy nh, v a có th i gian óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do ngư i s d ng lao ng quy t nh theo i m c kho n 1, i m c kho n 2 và i m c kho n 3 i u 31 Ngh nh s 152/2006/N -CP ư c hư ng d n như sau: T ng s ti n lương tháng T ng s ti n lương, ti n công c a óng BHXH theo ch các tháng óng BHXH theo ch + ti n lương do Nhà nư c ti n lương do ngư i s d ng lao Mbqtl = quy nh ng quy t nh T ng s tháng óng BHXH Trong ó: a) T ng s ti n lương tháng óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh ư c tính b ng tích s gi a t ng s tháng óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh v i m c bình quân ti n lương tháng óng b o hi m xã h i. M c bình quân ti n lương tháng óng b o hi m xã h i ư c tính theo quy nh t i kho n 4 m c này. b) Trư ng h p ngư i lao ng có t 2 giai o n tr lên thu c i tư ng th c hi n ch ti n lương do Nhà nư c quy nh thì t ng s ti n lương tháng óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh ư c tính như i m a kho n này. Trong ó, t ng s tháng óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c
 9. quy nh là t ng s các tháng óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh c a các giai o n. Ví d 7: Ông Q ngh vi c hư ng lương hưu khi 60 tu i, có 22 năm 9 tháng óng b o hi m xã h i. Di n bi n th i gian óng b o hi m xã h i c a ông Q như sau: - T tháng 01/1986 n tháng 12/1996 (11 năm) óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh. - T tháng 01/1997 n tháng 9/2000 (3 năm 9 tháng) óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do ngư i s d ng lao ng quy t nh. - T tháng 10/2000 n tháng 9/2008 (8 năm) óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh. Ông Q hư ng lương hưu t tháng 10/2008. T ng s ti n lương tháng óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh c a ông Q ư c tính theo i m b nêu trên như sau: - T ng s tháng óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh là: 11 năm + 8 năm = 19 năm (228 tháng). - M c bình quân ti n lương tháng óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh c a ông Q ư c tính theo quy nh t i i m a kho n 4 m c IV ph n B Thông tư s 03/2007/TT-BL TBXH là: T ng s ti n lương tháng óng BHXH c a 5 năm (60 tháng) cu i óng BHXH theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh (tính t tháng Mbqtl = 10/2003 n tháng 9/2008) 60 tháng - V y, t ng s ti n lương tháng óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh c a ông Q ư c tính là: 228 tháng x Mbqtl Ví d 8: Ông T ngh vi c hư ng lương hưu khi 60 tu i, có 30 năm óng b o hi m xã h i. Di n bi n th i gian óng b o hi m xã h i c a ông T như sau: - T tháng 01/1979 n tháng 12/1998 (20 năm) óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh. - T tháng 01/1999 n tháng 12/2004 (6 năm) óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do ngư i s d ng lao ng quy t nh. - T tháng 01/2005 n tháng 12/2008 (4 năm) óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh. Ông T hư ng lương hưu t tháng 01/2009.
 10. T ng s ti n lương tháng óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh c a ông T ư c tính theo i m b nêu trên như sau: - T ng s tháng óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh là: 20 năm + 4 năm = 24 năm (288 tháng). - M c bình quân ti n lương tháng óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh c a ông T ư c tính theo quy nh t i i m a kho n 4 m c IV ph n B Thông tư s 03/2007/TT-BL TBXH là: T ng s ti n lương tháng óng BHXH c a 5 năm (60 tháng) cu i óng BHXH theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh (12 tháng tính t tháng 01/1998 n tháng 12/1998 c ng 48 tháng tính t tháng 01/2005 n tháng 12/2008) Mbqtl = 60 tháng - V y, t ng s ti n lương tháng óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do Nhà nư c quy nh c a ông T ư c tính là: 288 tháng x Mbqtl ” 6. B sung các kho n 8, 9, 10 và kho n 11 vào M c IV ch hưu trí Ph n B như sau: “8. Ngư i lao ng i u ki n hư ng b o hi m xã h i m t l n theo quy nh t i kho n 1 i u 30 Ngh nh s 152/2006/N -CP thì m c hư ng b ng 0,75 tháng m c bình quân ti n lương, ti n công tháng óng b o hi m xã h i n u ã óng b o hi m xã h it 3 tháng n 6 tháng; b ng 1,5 tháng m c bình quân ti n lương, ti n công tháng óng b o hi m xã h i n u ã óng b o hi m xã h i t trên 6 tháng n 1 năm. 9. Th i i m hư ng lương hưu i v i ngư i lao ng i u ki n theo quy nh khi ngh vi c ư c tính t tháng li n k sau tháng cơ quan, ơn v , ngư i lao ng n p h sơ h p l cho t ch c b o hi m xã h i. 10. Ngư i lao ng có th i gian gián o n không lĩnh lương hưu, tr c p b o hi m xã h i hàng tháng mà không u quy n cho ngư i khác lĩnh lương hưu, tr c p b o hi m xã h i hàng tháng, thì ư c ti p t c hư ng lương hưu, tr c p b o hi m xã h i hàng tháng, ngư i lao ng có ơn ngh nêu rõ lý do gián o n và có xác nh n c a chính quy n a phương nơi cư trú v vi c không b ph t tù giam ho c xu t c nh trái phép ho c b toà án tuyên b là m t tích trong th i gian không lĩnh lương hưu, tr c p b o hi m xã h i hàng tháng. Lương hưu, tr c p b o hi m xã h i hàng tháng i v i ngư i có i u ki n trên, ư c hoàn tr theo m c lương hưu, tr c p b o hi m xã h i hàng tháng c a nh ng tháng chưa nh n, không bao g m ti n lãi. 11. Th i i m ti p t c th c hi n lương hưu, tr c p b o hi m xã h i hàng tháng i v i ngư i ư c ti p t c th c hi n hư ng lương hưu, tr c p b o hi m xã h i hàng tháng quy nh t i kho n 2 i u 33 Ngh nh s 152/2006/N -CP ư c tính k t tháng li n k sau tháng ngư i b ph t tù ch p hành xong hình ph t tù ho c tháng
 11. ngư i ư c toà án tuyên b là m t tích tr v (theo ngày tháng ghi trong quy t nh) ho c tháng ngư i xu t c nh tr v nh cư h p pháp (theo ngày tháng nh p c nh).” 7. B sung kho n 6 và kho n 7 vào M c V ch t tu t Ph n B như sau: “6. Ngư i hư ng tr c p hàng tháng theo Quy t nh s 91/2000/Q -TTg ngày 04/8/2000 c a Th tư ng Chính ph ; công nhân cao su ang hư ng tr c p hàng tháng; ngư i ang hư ng tr c p m t s c lao ng hàng tháng; ngư i ang hư ng tr c p hàng tháng theo Ngh nh s 09/1998/N -CP khi ch t, ngư i lo mai táng ư c nh n tr c p mai táng b ng 10 tháng lương t i thi u chung. 7. Ngư i ang hư ng tr c p m t s c lao ng hàng tháng khi ch t mà không có thân nhân thu c di n hư ng ti n tu t hàng tháng, thì thân nhân ư c hư ng tr c p tu t m t l n b ng 3 tháng m c tr c p ang hư ng trư c khi ch t.” 8. B sung các kho n 10, 11 và kho n 12 vào Ph n D như sau: “10. Cán b xã thu c i tư ng i u ch nh c a Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph có 15 năm óng b o hi m xã h i tr lên, ã có quy t nh ngh vi c ch tu i hư ng tr c p hàng tháng, thì ư c hư ng tr c p hàng tháng khi 55 tu i i v i nam và 50 tu i i v i n . M c tr c p hàng tháng ư c tính theo quy nh c a Ngh nh s 09/1998/N -CP, trên m c bình quân sinh ho t phí c a 5 năm cu i trư c khi ngh vi c, sau ó ư c i u ch nh theo các quy nh v tr c p hàng tháng c a t ng th i kỳ. Trong th i gian ngh ch hư ng tr c p hàng tháng mà b ch t, thì ngư i lo mai táng ư c nh n tr c p mai táng b ng 10 tháng lương t i thi u chung. 11. Ngư i lao ng làm vi c thu c khu v c nhà nư c, ngh ch vi c t ngày 01 tháng 11 năm 1987 n trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995 do doanh nghi p, cơ quan, t ch c không s p x p, b trí ư c vi c làm, chưa nh n tr c p thôi vi c ho c tr c p b o hi m xã h i m t l n, tính n ngày 31 tháng 12 năm 1994 v n còn có tên trong danh sách lao ng c a ơn v và có quy t nh ngh ch vi c (không bao g m ngư i b k lu t bu c thôi vi c ho c t ý b vi c, b ph t tù giam trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995, ra nư c ngoài ho c l i nư c ngoài không h p pháp) n u chưa ư c c p s b o hi m xã h i thì ư c t ch c b o hi m xã h i c p s b o hi m xã h i. H sơ ngh c p s b o hi m xã h i c a m i ngư i bao g m: a) T khai c p s b o hi m xã h i. b) Lý l ch g c và lý l ch b sung (n u có) c a ngư i lao ng, quy t nh ti p nh n, h p ng lao ng, các gi y t có liên quan khác như: quy t nh nâng b c lương, quy t nh i u ng ho c quy t nh chuy n công tác, quy t nh ph c viên xu t ngũ, chuy n ngành, gi y thôi tr lương. c) Danh sách c a ơn v có tên ngư i lao ng n ngày 31 tháng 12 năm 1994 ho c các gi y t xác nh ngư i lao ng có tên trong danh sách c a ơn v n ngày 31 tháng 12 năm 1994;
 12. d) Quy t nh ngh ch vi c. Trư ng h p không có quy t nh ngh ch vi c thì ph i có xác nh n b ng văn b n c a th trư ng ơn v t i th i i m l p h sơ ngh c p s b o hi m xã h i, trong ó m b o ngư i lao ng có tên trong danh sách c a ơn v t i th i i m có quy t nh ngh ch vi c và chưa hư ng các kho n tr c p m t l n. Trư ng h p ơn v ã gi i th , thì do cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p xác nh n. 12. Ngư i có th i gian làm chuyên gia nư c ngoài v nư c úng h n, i u ki n nâng thêm b c lương làm cơ s tính lương hưu theo quy nh t i Thông tư s 02/L TBXH-TT ngày 11 tháng 2 năm 1998 c a B Lao ng- Thương binh và Xã h i thì vi c gi i quy t nâng lương tính lương hưu ư c th c hi n theo quy nh sau: a) Trư ng h p khi gi i quy t nâng lương mà trong ng ch ho c trong ch c danh hi n gi còn h s b c lương thì th c hi n nâng lên h s b c lương cao hơn li n k trong ng ch ho c trong ch c danh ó. b) Trư ng h p khi gi i quy t nâng lương mà trong ng ch ho c trong ch c danh hi n gi không còn h s b c lương thì ư c hư ng ph c p thâm niên vư t khung. Th i gian tính hư ng thâm niên vư t khung là th i gian tính nâng lương theo Thông tư s 02/L TBXH-TT, theo ó 3 năm u ư c hư ng ph c p thâm niên vư t khung b ng 5% m c lương c a b c lương cu i cùng trong ng ch ho c trong ch c danh ó; t năm th tư tr i, c m i năm ( 12 tháng) ư c tính thêm ph c p thâm niên vư t khung 1%, trư ng h p còn l th i gian t 6 tháng tr lên ư c tính tròn m t năm tính thêm 1%. c) Trư ng h p khi gi i quy t nâng lương mà h s lương ã bao g m ph c p thâm niên vư t khung thì ư c hư ng thêm ph c p thâm niên vư t khung. Th i gian tính hư ng thêm thâm niên vư t khung là th i gian tính nâng lương theo Thông tư s 02/L TBXH-TT, c m i năm ư c hư ng ph c p thâm niên vư t khung 1%, trư ng h p còn l th i gian t 6 tháng tr lên ư c tính tròn m t năm tính thêm 1%. Ví d 9: Ông H, nguyên là gi ng viên chính c a Trư ng i h c C, ngh hưu tháng 6/2008, trư c khi ngh hưu hư ng lương b c 8/8, ng ch Gi ng viên chính, h s lương 6,78. Th i gian tính nâng lương theo Thông tư s 02/L TBXH-TT c a ông H là 4 năm 7 tháng. Như v y, ông H ư c tính 5% ph c p thâm niên vư t khung cho 3 năm u và 2% ph c p thâm niên vư t khung cho 1 năm 7 tháng còn l i. H s lương sau khi i u ch nh c a ông H là 6,78 c ng v i 7% ph c p thâm niên vư t khung. Ông H ư c l y h s lương 6,78 c ng v i 7% ph c p thâm niên vư t khung tính m c bình quân ti n lương ã óng b o hi m xã h i trong 3 năm cu i cùng, và l y h s lương 6,78 c ng v i 5% ph c p thâm niên vư t khung tính m c bình quân ti n lương ã óng b o hi m xã h i trong 2 năm còn l i làm cơ s tính hư ng lương hưu, tr c p m t l n khi ngh hưu. Ví d 10: Bà K, nguyên là bác sĩ B nh vi n T, ngh hưu tháng 01/2008, trư c khi ngh hưu hư ng lương b c 9/9, ng ch bác sĩ, h s lương 4,98 c ng v i 5% ph c p thâm niên vư t khung. Th i gian tính nâng lương theo Thông tư s 02/L TBXH- TT c a bà K là 3 năm 2 tháng. Như v y, bà K ư c tính thêm 3% ph c p thâm niên
 13. vư t khung cho 3 năm 2 tháng. H s lương sau khi i u ch nh c a bà K là 4,98 c ng v i 8% ph c p thâm niên vư t khung. Bà K ư c l y h s lương 4,98 c ng v i 8% ph c p thâm niên vư t khung tính m c bình quân ti n lương tháng ã óng b o hi m xã h i trong 3 năm cu i cùng, và l y h s lương 4,98 c ng v i 5% ph c p thâm niên vư t khung tính m c bình quân ti n lương ã óng b o hi m xã h i trong 2 năm còn l i làm cơ s tính hư ng lương hưu, tr c p m t l n khi ngh hưu.” 9. i u kho n thi hành a) Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. b) Các quy nh t i Thông tư này v ch tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; ch hưu trí; ch t tu t và ch i v i cán b xã thu c i tư ng i u ch nh c a Ngh nh s 09/1998/N -CP ã ngh vi c ư c áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2007. c) Trong quá trình th c hi n, m i vư ng m c ngh ph n ánh v B Lao ng- Thương binh và Xã h i trong ph m vi, quy n h n có hư ng d n b sung k p th i./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - VP TƯ ng và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Toà án nhân dân t i cao; Huỳnh Th Nhân - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - S L -TBXH các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Công báo; Website Chính ph ; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Lưu VT, PC, BHXH. B NG GIÁ PHƯƠNG TI N TR GIÚP VÀ D NG C CH NH HÌNH (Quy nh t i Thông tư liên t ch s 17/2006/TTLT-BL TBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 c a liên B Lao ng- Thương binh và Xã h i, Tài chính và Y t ) S TT Lo i d ng c S ti n ( )/1 niên h n ư c c p 1 Chân tháo kh p hông 3.186.000 2 Chân trên 1.488.000 3 Chân tháo kh p g i 1.864.000
 14. 4 Chân tháo kh p bàn 1.165.000 5 Chân dư i dây eo s 8 1.088.000 6 Chân dư i có bao da ùi 1.115.000 7 N p hông 1.047.000 8 N p ùi 603.000 9 N p c ng chân 476.000 10 Giày ch nh hình 862.000 11 Dép ch nh hình 504.000 12 Tay tháo kh p vai 1.884.000 13 Tay trên 1.733.000 14 Tay dư i 1.314.000 15 Xe l c 2.738.000 16 Xe lăn tay g p 1.945.000
Đồng bộ tài khoản