intTypePromotion=1

Thông tư 190/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
115
lượt xem
5
download

Thông tư 190/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 190/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan quy định về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 190/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA TH«NG   T CñA   TæN G  CôC   H¶I QUAN   190/TCHQ­GSQL   Sè  NGµY   TH¸NG   N¨M   7  10  1994  QUY   ®ÞNH     VÒ VIÖC   CÊP   QU¶N   GIÊY  Vµ  Lý  PHÐP  XUÊT  KHÈU, NHËP  KHÈU   HµNG  HO¸  THUéC   THÈM   QUYÒN   CñA   TæN G   CôC  H¶I QUAN I­Thùc    hiÖn  chñ  ¬ng  tr ®¬n  gi¶n ho¸ thñ tôch¶iquan,             Tæng côc    H¶i quan    viÖc  b∙ibá  cÊp giÊy phÐp    xuÊt,nhËp    khÈu     phimËu   dÞch        êng    ®èi víi tr c¸c hîp sau  ®©y: 1­ Nh÷ng    hµng    cã  ho¸ ®∙  giÊy  phÐp  cña  quan  c¬  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    khixuÊt khÈu, nhËp        khÈu  theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt:v¨n ho¸ phÈm,        s¸ch  b¸o,phim    ¶nh, cæ     vËt,t©n      dîc,®«ng      dîc,c¸c mÉu     vËt kho¸ng s¶n, c¸c tiªu       b¶n  c«n trïng,       h¹tgièng c©y,c©y  c¸c     con  thùc vËt,®éng        vËtnu«i, chim,thó..   . 2­ Hµng    mÉu,    vËtphÈm   qu¶ng    c¸o xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 3­ Hµng    tiÕp tÕ,quµ      biÕu  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 4­ Hµnh      lý(xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu) vît       chuÈn  tiªu miÔn  thuÕ. 5­ GiÊy phÐp  miÔn  thñ tôc    h¶i quan ®èi    víihµnh kh¸ch xuÊt, nhËp    c¶nh. Nh÷ng  êng        tr hîp trªnkhixuÊt khÈu, nhËp      khÈu  îcgi¶iquyÕt    ®     trùctiÕp  t¹  icöa khÈu  theo chÝnh  s¸ch m Æt     hµng, chÝnh    s¸ch thuÕ, chÝnh      s¸ch  ®∙i u    vÒ  thñ tôc hiÖn  hµnh  giÊy  vµ  phÐp  cña  quan  c¬  qu¶n    lý chuyªn ngµnh.  Nh÷ng  êng    tr hîp xuÊt,nhËp    khÈu    phimËu   dÞch kh¸c,tr   ¾t    ícm Tæng  côc    h¶i quan vÉn  tiÕp tôcthùc hiÖn        chÕ  cÊp  ®é  giÊy phÐp.   II­  C¸c cÊp    H¶i quan  îcTæng  ®   côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  uû  nhiÖm  cÊp giÊy phÐp            ®èi víi lo¹ hµng    c¸c i ho¸ xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu thuéc quyÒn    cÊp  giÊy phÐp    cña  Tæng côc    H¶i quan. 1­ Côc  ëng  tr Côc H¶i quan tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    trung ¬ng  íi (d   ®©y        gäit¾tlµcÊp  tØnh). Trong  êng    Æc   tr hîp ® biÖt(khÈn    cÊp      ®èi víihµng    ho¸ phôc  kÞp    vô  thêi cho nhiÖm   chÝnh    ninh,quèc  vô  trÞ,an    phßng  . Tæng   ..   ) côc  ëng  tr giao cho  Côc  ëng  tr Côc  Gi¸m    s¸tqu¶n      lýtrùctiÕp cÊp    giÊy phÐp    yªu cÇu.   khicã    2­ GiÊy phÐp xuÊt,nhËp    khÈu    phimËu  dÞch  c¸c cÊp    do    H¶i quan  îc ®   uû  nhiÖm    trªn®©y  cÊp  gi¸trÞthùc hiÖn  cã        trong c¶    níc. 3­ Côc  ëng  tr H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  chØ  cÊp giÊy phÐp  xuÊt,   nhËp  khÈu hµng      ho¸ phimËu  dÞch  cña    chøc    c¸c tæ  c¸ nh©n  trªn®Þa   ë    bµn  tØnh,thµnh    phè m×nh  ë    vµ  c¸c tØnh kh«ng  tæ  cã  chøc   H¶i quan;kh«ng    cÊp  giÊy  phÐp  cho    chøc,c¸ nh©n  c¸c tØnh,thµnh  c¸c tæ      ë      phè kh¸c mµ   ®ã    ë  cã  tæ chøc    H¶i quan. 4­ C¸c    cÊp    H¶i quan  îcuû  ®   nhiÖm   cÊp giÊy phÐp    kh«ng  îcuû  ®   nhiÖm   l¹cho      i c¸ccÊp kh¸c,ngêikh¸ccÊp        giÊy phÐp.  
  2. 2 II   IThñ      cÊp  ­ tôcxinvµ  giÊy phÐp   1­ Hå  xincÊp    s¬    giÊy phÐp:   1.1.C¬     quan, tæ    chøc, c¸ nh©n        xin phÐp xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng  ho¸ ph¶icã    ®¬n,  hoÆc  c«ng hµm  (®èivíitæ      chøc, c¸ nh©n      ngêi níc ngoµi)       ghi®Çy    ®ñ,    râ rµng    néidung  b»ng tiÕng ViÖtNam.     GiÊy    têkÌm  theo ®¬n, c«ng      hµm: 1.2.B¶n          kª chitiÕthµng    ho¸ xuÊt(nhËp)khÈu:2 b¶n        chÝnh. 1.3.VËn      t¶i®¬n  (b¶n  photocopy): b¶n  2  1.4.Ngoµira:     1.4.1.§èi víitµis¶n            di chuyÓn  tµis¶n  vµ    thõa    kÕ xuÊt khÈu, nhËp  khÈu: + GiÊy    tê chøng minh      lµtµis¶n    dichuyÓn  hoÆc   thõa  kÕ:  b¶n  1  sao  cã  c«ng  chøng,cã    b¶n  chØnh      ®Ó ®èi chiÕu. + QuyÕt  ®Þnh cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  cho phÐp  i trót¹  tí c    i   ViÖt  Nam  hoÆc   níc ngoµic    ra      tró(®èivíitµis¶n          di chuyÓn):1    b¶n  sao  c«ng  cã  chøng,cã    b¶n  chÝnh      ®Ó ®èi chiÕu. 1.4.2.§èivíi quan        c¬  ngo¹igiao,tæ      chøc  quèc  vµ  tÕ  ngêinícngoµilµm        viÖc    quan  tæ  t¹ c¬  i vµ  chøc nµy: ­Sæ     mua  hµng  miÔn  thuÕ  c¬  do  quan    H¶iquan  cÊp. 1.4.3.     quan      víi §èi c¬  v¨n phßng    ®¹idiÖn  kinhtÕ      t¹ ViÖtNam: i   ­ B¶n    sao  giÊy phÐp  Æt  quan    ® c¬  hay    v¨n phßng    ®¹idiÖn  i t¹ ViÖt Nam       (1 b¶n).   1.4.4. Trêng    hîp chuyÓn  nhîng xe  t« ph¶icã    «      ®¬n  cña ngêib¸n        xinb¸n, ®¬n  cña  ngêi mua       xin mua;  giÊy    cã  x¸c nhËn  cña Côc  phôc  ngo¹igiao vô      ®oµn      ®Ó ®Ò nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan  cho  chuyÓn  nhîng;giÊy    ®¨ng  l ký u  hµnh  (b¶n  xe  sao c«ng chøng  kÌm  cã  theo b¶n chÝnh    ®Ó ®èi  chiÕu);GiÊy    xo¸ sæ     ®¨ng  l hµnh  (b¶n  ký u  xe  chÝnh);X¸c    nhËn  cña  Ngo¹igiao vÒ  Bé      viÖc  hÕt nhiÖm   c«ng    êng    kú  t¸c(tr hîp cha  thêih¹n    ®ñ    ®Ó chuyÓn  nhîng nhng      xin chuyÓn  nhîng v×    chñ  hÕt    lýdo  xe  nhiÖm   c«ng    i kú  t¸ct¹ ViÖtNam); X¸c        nhËn  cña  quan  c¬  c«ng  vÒ  an  viÖc  bÞ  háng  tain¹n  êng      xe  h  do    (tr hîp xinchuyÓn  nhîng  xe  tain¹n);V¨n  do  bÞ      b¶n gi¸m  ®Þnh  chÊt l xe  bÞ     îng  do  tain¹n  (mçi  thø mét  b¶n). 2­ CÊp    giÊy phÐp:   2.1­ChËm     nhÊt 2    ngµy      kÓ tõ ngµy nhËn    s¬    ®ñ hå  xin phÐp,  quan  c¬  H¶i quan    cÊp  giÊy phÐp    ph¶icÊp    giÊy phÐp  tr¶lêi   vµ      cho  chñ  hµng. 2.2.01  giÊy    bé  phÐp cho  l« hµng  1    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu gåm   b¶n  2  (theomÉu   Tæng    do  côc    H¶i quan    ph¸thµnh): +  b¶n u      1  l t¹ H¶i quan    i n¬icÊp  giÊy phÐp    cïng 1  hå  hoµn    bé  s¬  chØnh. +  b¶n  1  (cïng 1    b¶n  chi tiÕthµng  kª      hoa, 1    b¶n  copy vËn    t¶i®¬n  ®∙  ®ãng dÊu  cña  quan    c¬  H¶i quan cÊp giÊy  phÐp)  giao cho    ngêi® îccÊp      giÊy  phÐp    ®Ó nép  cho H¶i quan  cöa khÈu    khi lµm thñ    tôc cho hµng   ho¸ xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu.
  3. 3 Sau    khilµm  xong        thñ tôch¶iquan,H¶i quan      cöa khÈu chøng  nhËn  thùc  xuÊt,thùc    nhËp    trªngiÊy phÐp,  l cïng  vµ u  mét  hå  vµ  bé  s¬  mét    tê khai®∙    hoµn thµnh      thñ tôc.Chñ hµng chØ  nhËn mét    tê khaihµng  hoµn    ®∙  thµnh thñ  tôch¶iquan  biªnlai       vµ      thuÕ  thu xuÊt,nhËp    khÈu. Riªng ®èi víi «    xe        xe  t«vµ  g¾n  m¸y  nhËp  khÈu    bé  th× 1  giÊy phÐp    gåm   3 b¶n    ®Ó lu©n  chuyÓn  trªn.Khi nhËn  nh      giÊy phÐp  chñ hµng  îcnhËn    ®   hai b¶n      ®Ó tí cöa  i khÈu  lµm      thñ tôcnhËn  hµng.Sau        khix¸cnhËn  thùc xuÊt,thùc       nhËp, nh∙n hiÖu    khung,sè      xe,sè    m¸y,n¨m    s¶n xuÊt lªngiÊy phÐp, H¶i quan            cöa khÈu    tr¶chñ  hµng mét b¶n    ®Ó lµm      thñ tôc®¨ng  l hµnh  ký u  xe. 2.3.Thêih¹n      hiÖu   lùccña  giÊy  1  phÐp    ngµy  tõ ngµy  lµ30  kÓ    cÊp giÊy  phÐp. NÕu   lýdo    cã    chÝnh  ®¸ng, chñ    hµng  ®¬n    cã  gi¶itr×nh th×    giÊy  phÐp  ® îcgia h¹n      thªm  mét  kh«ng    ngµy  lÇn  qu¸ 30  n÷a.ChØ       H¶i quan    n¬icÊp giÊy  phÐp  hoÆc   Côc  gi¸m qu¶n Tæng côc    H¶iquan    quyÒn    míicã  giah¹n. 2.4.GiÊy    phÐp chØ   gi¸trÞ thùc  cã      hiÖn mét lÇn,kh«ng  îc cÊp    ®   mét  giÊy phÐp    cho  nhiÒu  xuÊt,nhËp  lÇn    khÈu. IV­Tæ     chøc  thùc hiÖn:   1­ ViÖc cÊp giÊy  phÐp xuÊt khÈu hµng ph¶i do    mét  phËn  bé  chuyªn  tr¸chthùc hiÖn,tuú khèil            îng c«ng  viÖc    chøc    ®Ó tæ  biªnchÕ  cho thÝch  hîp. N¬i  khèil giÊy  cã   îng  phÐp kh«ng nhiÒu, cã    thÓ  chøc  tæ  kiªm nhiÖm,  nhng  còng ph¶icã    kiªm    c¸n bé  nhiÖm chuyªn tr¸ch.   2. Ph¶i cã      quy  chÕ  nghiÖp  cÊp  vô  giÊy phÐp  Côc  ëng  do  tr H¶i quan  cÊp tØnh  ban hµnh    ®Ó thùc hiÖn    trong ph¹m      vi®¬n  m×nh.    vÞ  Néi dung quy  chÕ  nghiÖp  cÊp  vô  giÊy  phÐp  qu¶n    vµ  lý giÊy phÐp ph¶i bao    gåm       c¸c néi dung  c«ng viÖc  theo tr×nh tùnghiÖp  sau: vµ        vô  ­H íng dÉn            thñ tôcxincÊp  giÊy phÐp,   ­KiÓm       tra,tiÕp nhËn  s¬      hå  xincÊp  giÊy phÐp,   ­Nghiªncøu  s¬  ®Ò       hå  vµ  xuÊt, ­DuyÖt    cÊp  giÊy phÐp,   ­Giao    giÊy phÐp    cho  chñ  hµng, ­Phóc  vµ u    s¬    tËp  l tr÷hå  cÊp  giÊy phÐp,   ­ Theo      dâi,kiÓm     tra thùc hiÖn chÕ     ®é hµng t¹m xuÊt,t¹m    nhËp theo  giÊy phÐp.   ­§«n    ®èc    h¶iquan  cöa  khÈu      b¸o c¸o viÖc  thùc hiÖn    giÊy phÐp.   Qu¸  tr×nh thùc hiÖn ph¶i ®«n     ®èc  kiÓm       tra,rót kinh nghiÖm   êng  th xuyªn ®Ó     söa  æi,bæ   ®   sung  quy  chÕ cho  hoµn  thiÖn. 3­ Hµng    th¸ng,H¶i quan      cöa  khÈu ph¶ilµm  c¸o viÖc    b¸o    thùc hiÖn    giÊy  phÐp  xuÊt nhËp    khÈu    phi mËu   dÞch  cöa  ë  khÈu m×nh      göi H¶i quan  tØnh,  thµnh phè cÊp    H¶i quan  trªnvµ    tØnh,thµnh    phè  cÊp giÊy phÐp. B¸o        c¸o ph¶i   ghirâ nh÷ng      giÊy phÐp  thùc hiÖn,t×nh    ®∙      h×nh tõng giÊy phÐp.     4­ CÊp  giÊy phÐp    lµ kh©u nghiÖp  h¶iquan    vô    trùctiÕp    víid©n,    víitæ  chøc quèc      quan  ngêi níc ngoµinªn  tÕ, víic¬  vµ        ph¶i® îc tæ      chøc  thùc hiÖn   
  4. 4 chÆt    chÏ,nghiªm    tóc,khoa  häc, v¨n    minh, lÞch  vµ    sù  thuËn  tiÖn. C¸n      bé, nh©n      viªnh¶iquan thõa hµnh  nhiÖm   nµy  vô  ph¶i® îc lùa chän          ®Ó ®¸p  øng  yªu  cÇu ®ã. TuyÖt    ®èi kh«ng  îclîdung  ®     i quyÒn  ®Ó   h¹n  g©y  phiÒn    hµ, s¸ch  nhiÔu  chñ hµng hoÆc       c¸ctiªucùc kh¸c. 5­ ViÖc  chøc  tæ  thùc hiÖn giÊy phÐp thuéc tr¸ch nhiÖm       c¸c cÊp    h¶i quan  îcuû  ®   nhiÖm  cÊp giÊy phÐp.   Côc  ëng  tr Côc  Gi¸m    s¸tqu¶n        lý vÒ h¶i quan, Tæng     côc  H¶i quan cã  tr¸chnhiÖm     híng dÉn  kiÓm         vµ  traho¹t®éng  nghiÖp  cÊp  vô  giÊy  phÐp xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu  theo quy ®Þnh  nµy  trong toµn ngµnh  H¶i  quan. Th«ng      t nµy thay QuyÕt    ®Þnh  02/TCHQ­GQ   ngµy  th¸ng 1  15    n¨m  1992  c«ng  vµ  v¨n  sè 521 ngµy  th¸ng 6  28    n¨m  1993. C¸c    quy ®Þnh  íc ®©y     tr   vÒ viÖc  cÊp vµ  qu¶n    lýgiÊy  phÐp  xuÊt nhËp    khÈu    phimËu   dÞch      tr¸ víiquy  i ®Þnh  i t¹ Th«ng  tnµy    ®Òu     b∙ibá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2