Thông tư 199/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
71
lượt xem
9
download

Thông tư 199/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 199/2009/TT-BTC về việc quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 199/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 199/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH CƠ CH TÀI CHÍNH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH H TR GI M NGHÈO NHANH VÀ B N V NG Đ I V I CÁC HUY N NGHÈO. Căn c Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v Chương trình gi m nghèo nhanh và b n v ng đ i v i 61 huy n nghèo; B Tài chính quy đ nh cơ ch tài chính th c hi n Chương trình gi m nghèo nhanh và b n v ng đ i v i các huy n nghèo giai đo n 2009 – 2020 theo Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 c a Chính ph (sau đây g i là Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP) như sau: I. CƠ CH TÀI CHÍNH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH Đi u 1. Quy đ nh chung 1. Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng đ i v i các huy n nghèo (sau đây g i là Chương trình) đư c đ m b o kinh phí t ngu n ngân sách nhà nư c, v n ODA, trái phi u Chính ph , v n tín d ng, huy đ ng đóng góp c a doanh nghi p, dân cư và các ngu n tài chính h p pháp khác theo quy đ nh. 2. U ban nhân dân các t nh có huy n nghèo, U ban nhân dân các huy n nghèo (Các t nh có huy n nghèo, các huy n nghèo đư c xác đ nh t i ph l c I ban hành kèm theo công văn s 705/TTg - KGVX ngày 11/5/2009 c a Th tư ng Chính ph ) có trách nhi m huy đ ng ngu n l c c a đ a phương, các đơn v , t ch c, cá nhân theo quy đ nh và th c hi n l ng ghép ngu n v n các chương trình, d án, nhi m v trên đ a bàn theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch c a B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính v hư ng d n l ng ghép các ngu n v n c a các chương trình, d án, nhi m v trên đ a bàn các huy n nghèo. 3. Các B , cơ quan trung ương ưu tiên b trí ngu n v n do mình tr c ti p qu n lý, phân b cho các chương trình, d án, nhi m v trên đ a bàn huy n nghèo. U ban nhân dân t nh ưu tiên ngu n v n ngân sách đ a phương đ h tr các huy n nghèo (K c huy n nghèo do đ a phương quy t đ nh đ u tư t ngân sách đ a phương). 4. Th c hi n Chương trình ph i công khai, dân ch t cơ s , phát huy m nh m s tham gia c a ngư i dân trong quá trình th c hi n. U ban nhân dân xã thông báo công khai v đ i tư ng th hư ng, đ nh m c, kinh phí các chương trình, d án, m c tiêu, nhi m v t ng năm và trong c giai đo n c a Chương trình. Đi u 2. Cơ ch tài chính th c hi n chương trình 1. Đ i v i nh ng đ a bàn và nh ng đ i tư ng thu c huy n nghèo, n u đang đư c hư ng các chính sách ưu đãi khác không trùng v i các chính sách quy đ nh t i Ngh quy t s 30a/2008/NQ- CP thì ti p t c hư ng các chính sách đó; n u trùng v i các chính sách trong Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP nhưng v i m c ưu đãi khác nhau thì đư c hư ng theo m c ưu đãi cao nh t. 2. T t c các xã thu c huy n nghèo (không bao g m các xã thu c huy n nghèo do đ a phương quy t đ nh đ u tư t ngân sách đ a phương) đ u đư c hư ng các chính sách do Nhà nư c quy đ nh và th c hi n các cơ ch qu n lý tài chính như đ i v i xã đ c bi t khó khăn thu c Chương trình 135 giai đo n II c a huy n nghèo. 1
  2. 3. Vi c l ng ghép ngu n v n đ th c hi n các d án, nhi m v thu c Chương trình trên đ a bàn ph i căn c vào ch đ , chính sách h tr gi m nghèo chung, xu t phát t nhu c u th c t c a ngư i dân t ng thôn, b n, xã và ngu n l c t các chương trình, d án, nhi m v trên đ a bàn đ m b o đ ng b , hi u qu ; gi m đ u m i, t p trung ngu n l c cho m c tiêu gi m nghèo nhanh, b n v ng; không làm thay đ i m c tiêu, t ng m c kinh phí đ u tư, t ng m c kinh phí s nghi p đư c giao. Đ i v i các ch đ , tiêu chu n, đ nh m c liên quan đ n con ngư i, h gia đình ph i đ m b o đ kinh phí, th c hi n theo đúng ch đ , tiêu chu n, đ nh m c và không đư c s d ng ngu n kinh phí này đ th c hi n các m c tiêu, nhi m v khác. 4. Nh ng chương trình, d án, nhi m v đang s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, n u đư c các nhà tài tr h tr kinh phí đ th c hi n thì đư c s d ng toàn b ho c m t ph n ngu n v n ngân sách nhà nư c đã b trí cho chương trình, d án, nhi m v đ th c hi n các chương trình, d án, nhi m v khác theo Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP (s d ng toàn b trong trư ng h p nhà tài tr h tr b ng ho c cao hơn m c ngân sách nhà nư c b trí; s d ng m t ph n tương ng v i m c nhà tài tr h tr trong trư ng h p nhà tài tr h tr th p hơn m c ngân sách nhà nư c b trí), tr trư ng h p có cam k t khác v i các nhà tài tr thì th c hi n theo cam k t đó. 5. Doanh nghi p, h p tác xã thành l p m i t d án đ u tư t i đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn và đ c bi t khó khăn, khu kinh t , khu công ngh cao; t d án đ u tư thu c lĩnh v c công ngh cao, nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , đ u tư phát tri n cơ s h t ng đ c bi t quan tr ng c a Nhà nư c, s n xu t s n ph m ph n m m; doanh nghi p ho t đ ng trong lĩnh v c giáo d c - đào t o, d y ngh , y t , văn hoá, th thao và môi trư ng đư c hư ng chính sách ưu đãi thu (thu su t ưu đãi, th i gian mi n, gi m thu ) theo quy đ nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. Trư ng h p doanh nghi p, h p tác xã tài tr cho giáo d c, y t , xây d ng nhà tình nghĩa cho ngư i nghèo, kh c ph c h u qu thiên tai thì kinh phí tài tr đư c tính vào chi phí đư c tr khi xác đ nh thu nh p ch u thu tính thu thu nh p doanh nghi p; doanh nghi p s n xu t, xây d ng, v n t i s d ng nhi u lao đ ng n , lao đ ng là ngư i dân t c thi u s ngoài vi c đư c tính vào chi phí đư c tr khi xác đ nh thu nh p ch u thu đ i v i các kho n chi cho lao đ ng n , lao đ ng là ngư i dân t c thi u s còn đư c gi m thu thu nh p doanh nghi p b ng s chi thêm cho lao đ ng n , cho lao đ ng là ngư i dân t c thi u s . Ngoài các quy đ nh nêu trên, doanh nghi p, h p tác xã còn đư c mi n thu thu nh p doanh nghi p đ i v i các kho n thu nh p đư c mi n thu theo quy đ nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p. Trư ng h p doanh nghi p, h p tác xã có s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu giá tr gia tăng, thu tiêu th đ c bi t, có xu t kh u, nh p kh u hàng hoá ph c v cho s n xu t kinh doanh thì th c hi n nghĩa v v thu giá tr gia tăng, thu tiêu th đ c bi t, thu xu t kh u, thu nh p kh u và đư c hư ng chính sách ưu đãi (n u có) theo quy đ nh c a pháp lu t v các s c thu đó. Doanh nghi p, h p tác xã đư c Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai đ làm m t b ng s n xu t kinh doanh thì th c hi n n p ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t theo quy đ nh c a Chính ph v chính sách thu ti n s d ng đ t, thu ti n cho thuê đ t, thuê m t nư c và đư c hư ng chính sách ưu đãi (n u có) theo quy đ nh c a pháp lu t v các chính sách thu đó. II. L P, CH P HÀNH VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH Đi u 3. L p d toán và phân b kinh phí 1. Vi c l p, phân b , giao d toán kinh phí Chương trình th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, Ch th c a Th tư ng Chính ph và các văn b n hư ng d n. 2. Hàng năm, U ban nhân dân huy n l p d toán kinh phí th c hi n Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP theo t ng d án nhi m v , ch đ , chính sách cùng v i d toán ngân sách huy n g i S Tài chính, S K ho ch và Đ u tư và các cơ quan có liên quan đ t ng h p cùng v i d toán ngân sách t nh; trong đó xác đ nh rõ các ngu n v n th c hi n: ngân sách nhà nư c (Phân rõ ngân sách trung ương, ngân sách đ a phương), v n ODA, v n trái phi u Chính ph , v n tín d ng, v n huy đ ng đóng góp c a các doanh nghi p, dân cư và các ngu n tài chính h p pháp khác theo quy đ nh. Trong t ng ngu n v n nêu trên ph i tách rõ v n đ u tư, v n s nghi p. 2
  3. D toán ngân sách và các ngu n tài chính th c hi n các d án, nhi m v , ch đ , chính sách theo Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP đư c phân kỳ th c hi n theo k ho ch hàng năm, đ m b o tính kh thi; báo cáo U ban nhân dân t nh xem xét g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư và các B liên quan đ t ng h p trình Chính ph , trình Qu c h i quy t đ nh. D toán ngân sách hàng năm đư c l p theo các ch tiêu, bi u m u theo ph l c Thông tư này và ph i thuy t minh c th căn c tính toán d toán (Đ i tư ng; kh i lư ng; kinh phí; ngu n v n) c a t ng d án, nhi m v , ch đ , chính sách. 3. Đ i v i v n đ u tư t ngu n trái phi u Chính ph cho các d án giao thông, thu l i, giáo d c, y t : Căn c t ng m c v n đư c giao và ti n đ th c hi n các d án, y ban nhân dân t nh đăng ký nhu c u v m c v n trái phi u Chính ph hàng năm c a t ng d án, g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và các B liên quan đ t ng h p, làm căn c huy đ ng và b trí v n trái phi u Chính ph . Vi c đăng ký nhu c u v m c v n trái phi u Chính ph hàng năm th c hi n theo th i h n quy đ nh như l p d toán ngân sách nhà nư c. 4. Đ i v i các B , cơ quan trung ương: L p d toán ngân sách hàng năm theo lĩnh v c phân công qu n lý, trong đó chi ti t kinh phí h tr cho huy n nghèo theo t ng đ a phương, g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư t ng h p cân đ i báo cáo Chính ph trình Qu c h i trong d toán ngân sách hàng năm. Trong đó, chú ý các n i dung: a. B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t ng h p nhu c u kinh phí D án tr ng m i 5 tri u ha r ng (Bao g m c kinh phí th c hi n chính sách h tr thông qua khoán chăm sóc, b o v r ng, giao r ng và giao đ t đ tr ng r ng s n xu t theo đi m 1, kho n A, m c II, ph n II, Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 c a Chính ph , tr kinh phí h tr h nghèo 5 tri u đ ng/ha/h đ t n d ng t o đ t s n xu t lương th c trong khu v c di n tích r ng nh n khoán chăm sóc, b o v , r ng và đ t đư c giao đ tr ng r ng s n xu t, h tr ngư i nghèo 50% lãi su t ti n vay Ngân hàng thương m i Nhà nư c đ tr ng r ng s n xu t); Chương trình b trí dân cư; V n trái phi u Chính ph cho các công trình thu l i; Ti n v c xin tiêm phòng nh m kh ng ch và thanh toán d ch b nh nguy hi m đ i v i gia súc, gia c m. b. U ban Dân t c t ng h p nhu c u kinh phí Chương trình 135 giai đo n II (Không k kinh phí các xã ngoài chương trình 135 đư c hư ng chính sách như xã thu c chương trình 135); Chương trình trung tâm c m xã; Quy t đ nh 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004; Quy t đ nh 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007; Quy t đ nh 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007. c. B Lao đ ng, Thương binh và Xã h i t ng h p nhu c u kinh phí Chương trình qu c gia gi m nghèo; Chương trình d y ngh ; Đ án xu t kh u lao đ ng. d. B Y t t ng h p nhu c u kinh phí Chương trình Dân s và K ho ch hoá gia đình; v n trái phi u Chính ph nâng c p b nh vi n tuy n huy n, b nh vi n khu v c, phòng khám đa khoa khu v c và d án y t khác theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . V n ngân sách nhà nư c đ u tư cho trung tâm y t , trung tâm y t d phòng huy n. e. B Giáo d c - Đào t o t ng h p nhu c u v n trái phi u Chính ph th c hi n kiên c hoá trư ng l p h c và nhà công v cho giáo viên. g. B Giao thông v n t i t ng h p nhu c u v n trái phi u Chính ph các công trình đư ng giao thông. h. B Xây d ng t ng h p nhu c u h tr h nghèo v nhà . i. B Qu c phòng t ng h p nhu c u kinh phí đào t o, t p hu n nâng cao trình đ chuyên môn nghi p v cho y, bác sĩ, cán b y t cơ s ; xây d ng tr m xá quân dân y k t h p; xây d ng trư ng ngh đ đào t o ngh đ i v i b đ i xu t ngũ và lao đ ng c a đ a phương; t ch c các ho t đ ng văn hóa, văn ngh , giúp dân xây d ng n p s ng m i, b o đ m an ninh tr t t và an toàn xã h i trên đ a bàn. k. Các Ngân hàng thương m i nhà nư c, Ngân hàng Chính sách xã h i, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam t ng h p nhu c u v n tín d ng ưu đãi, m c c p bù chênh l ch lãi su t và phí qu n lý g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư đ b trí d toán ngân sách hàng năm theo quy đ nh. 3
  4. 5. Trên cơ s d toán ngân sách đư c Th tư ng Chính ph giao, ngu n ngân sách đ a phương, ngu n v n các chương trình, d án, m c tiêu, nhi m v và ngu n huy đ ng h p pháp đ th c hi n các d án, nhi m v , ch đ , chính sách quy đ nh t i Ngh quy t s 30a/2008/NQ- CP, S Tài chính ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan báo cáo U ban nhân dân t nh trình H i đ ng nhân dân t nh quy t đ nh trong d toán ngân sách đ a phương, trong đó có d toán ngân sách các huy n nghèo. 6. Căn c Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân t nh, U ban nhân dân t nh giao d toán ngân sách cho các huy n. Căn c ngu n l c t các chương trình, d án trên đ a bàn đư c giao, nhu c u th c t c a ngư i dân t ng thôn, b n, xã, U ban nhân dân huy n trình H i đ ng nhân dân huy n quy t đ nh d toán ngân sách huy n và phương án phân b ngân sách cho t ng cơ quan, đơn v và giao d toán ngân sách cho các xã (Trư ng h p th c hi n thí đi m không t ch c H i đ ng nhân dân huy n, qu n, phư ng, vi c l p, quy t đ nh d toán theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 c a B Tài chính). U ban nhân dân xã trình H i đ ng nhân dân xã quy t đ nh d toán thu, chi ngân sách xã. 7. Căn c quy t đ nh c a c p có th m quy n, U ban nhân dân xã thông báo công khai m c đ u tư cho t ng công trình, d án, nhi m v và m c h tr cho t ng h dân theo t ng chính sách, ch đ đư c h tr theo quy đ nh t i Thông tư s 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n quy ch công khai tài chính đ i v i vi c phân b , qu n lý s d ng v n đ u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c, Thông tư s 54/2006/TT- BTC ngày 19/6/2006 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n quy ch công khai h tr tr c ti p c a ngân sách nhà nư c đ i v i cá nhân, dân cư. Đi u 4. Qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán kinh phí 1. Vi c qu n lý s d ng kinh phí Chương trình th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n. Vi c qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán kinh phí đ th c hi n các d án, nhi m v , ch đ , chính sách quy đ nh t i Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP cho các cơ quan, đơn v và cho t ng h dân ph i ch t ch , đ m b o đúng m c tiêu, đúng đ i tư ng, theo ch đ quy đ nh. Đ i v i nh ng kho n thanh toán tr c ti p b ng ti n m t (ho c hi n v t) cho các h dân, U ban nhân dân xã ph i l p danh sách cho t ng h dân ký nh n, có xác nh n c a trư ng thôn, b n và th c hi n đ y đ th t c, ch ng t theo ch đ quy đ nh. 2. Đ i v i các công trình, d án th c hi n t ngu n v n đ u tư phát tri n. Vi c qu n lý, c p phát, thanh toán đ i v i các công trình, d án đư c đ u tư t ngân sách nhà nư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, thanh toán, quy t toán v n đ u tư cho các huy n nghèo. Ngoài ra, chú ý m t s n i dung: a. Đ i v i h tr khai hoang, ph c hoá, t o ru ng b c thang: Căn c đi u ki n c th đa phương, nh ng vùng có di n tích đ t khai hoang t p trung, U ban nhân dân huy n l p d án khai hoang, làm ru ng b c thang b ng cơ gi i sau đó giao cho các h s n xu t, th c hi n qu n lý, c p phát, thanh toán và quy t toán theo quy đ nh t i văn b n nêu trên. Đ i v i nh ng vùng có di n tích đ t nông nghi p nh , l phân tán ho c khó thi công b ng cơ gi i th c hi n h tr tr c ti p cho các h dân t t ch c, khai hoang, ph c hoá, t o ru ng b c thang: U ban nhân dân xã l p danh sách các h dân (chi ti t theo s h , di n tích, đ a đi m khai hoang, ph c hoá, t o ru ng b c thang) trình U ban nhân dân huy n phê duy t. Căn c danh sách các h dân đư c U ban nhân dân huy n phê duy t; U ban nhân dân xã t ng h p nhu c u kinh phí g i cơ quan tài chính làm căn c ki m tra, ki m soát, th c hi n c p phát b ng L nh chi ti n qua Kho b c nhà nư c (chuy n vào tài kho n ti n g i ngân sách xã ho c b sung có m c tiêu cho ngân sách xã tuỳ theo phân c p qu n lý) cho U ban nhân dân xã đ thanh toán cho các h dân trên cơ s biên b n nghi m thu di n tích khai hoang có ký nh n c a t ng h dân có xác nh n c a trư ng thôn, b n. b. Đ i v i d án 5 tri u ha r ng th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 89/2008/TT-BTC ngày 15/10/2008 c a B Tài chính v hư ng d n vi c qu n lý, c p phát, thanh toán v n ngân sách nhà nư c cho D án tr ng m i 5 tri u ha r ng và các văn b n liên quan. 4
  5. c. Đ i v i v n đ u tư t ngu n trái phi u Chính ph : Th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007, Thông tư s 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 và Thông tư s 89/2009/TT-BTC ngày 29/4/2009 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán v n đ u tư t trái phi u Chính ph ; Thông tư s 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008, Thông tư s 114/2009/TT-BTC ngày 03/6/2009 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý, s d ng ngu n v n th c hi n Đ án Kiên c hoá trư ng, l p h c và nhà công v cho giáo viên giai đo n 2008-2012; Thông tư s 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008, Thông tư s 115/2009/TT-BTC ngày 03/6/2009 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, thanh toán, quy t toán v n đ u tư các d án y t do đ a phương qu n lý theo Ngh quy t s 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 c a Qu c h i Khoá XII. d. Đ i v i các ngu n v n t các chương trình, d án, v n ODA, v n tín d ng, v n huy đ ng đóng góp c a các doanh nghi p và dân cư: Th c hi n qu n lý, c p phát, thanh toán và quy t toán theo quy đ nh hi n hành tương ng v i t ng ngu n v n. 3. Đ i v i các nhi m v , ch đ , chính sách th c hi n t ngu n kinh phí s nghi p. Vi c qu n lý, c p phát kinh phí th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành. Trong đó lưu ý m t s n i dung sau: a. V h tr lương th c cho h nghèo thu c thôn, b n giáp biên gi i: Căn c danh sách các h nghèo thôn, b n giáp biên gi i chưa t túc đư c lương th c (Không bao g m các đ i tư ng đã đư c hư ng ch đ , chính sách t các chương trình khác, như: D án 4 huy n vùng cao núi đá Hà Giang; H nghèo nh n khoán chăm sóc, b o v r ng, nh n đ t tr ng r ng s n xu t quy đ nh t i ti t c đi m 1 kho n A m c II ph n II Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP,...) đư c U ban nhân dân huy n phê duy t, h p đ ng cung ng gi a đơn v đư c c p có th m quy n giao nhi m v v i đơn v cung ng; kh i lư ng g o th c t c p cho các h dân theo biên b n bàn giao gi a đơn v cung ng và t ng h dân (có ký nh n c a ch h , xác nh n c a trư ng thôn, b n) và đ ngh c a U ban nhân dân xã, cơ quan Tài chính ki m tra, l p L nh chi ti n g i Kho b c nhà nư c chuy n kinh phí cho đơn v đư c giao nhi m v đ thanh toán cho các đơn v cung ng lương th c. b. Đ i v i vi c h tr m t l n gi ng cây tr ng, v t nuôi và phân bón: Căn c đ nh m c gi ng, phân bón, giá gi ng, phân bón do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t đ nh, U ban nhân dân xã thông báo công khai cho các h các lo i cây tr ng, v t nuôi đư c phép chuy n đ i đ đăng ký di n tích và s lư ng, ch ng lo i gi ng, phân bón t ng h p trình U ban nhân dân huy n phê duy t. Căn c h p đ ng cung ng gi a đơn v đư c c p có th m quy n giao nhi m v v i đơn v cung ng; s lư ng, ch ng lo i, giá gi ng cây tr ng, v t nuôi và phân bón th c t c p cho các h dân theo biên b n bàn giao gi a đơn v cung ng và t ng h dân (có ký nh n c a ch h , xác nh n c a trư ng thôn, b n) và đ ngh c a U ban nhân dân xã, cơ quan Tài chính ki m tra, l p L nh chi ti n g i Kho b c nhà nư c chuy n kinh phí cho đơn v đư c giao nhi m v đ thanh toán cho các đơn v cung ng. Đ i v i gi ng cây tr ng, v t nuôi và nh ng hàng hoá khác mua c a dân đ s d ng vào các d án c a Chương trình thì giá c ph i phù h p m t b ng chung c a giá c trên đ a bàn cùng th i đi m (Phòng Tài chính k ho ch huy n có trách nhi m th m đ nh đ m b o phù h p v i m t b ng chung c a giá c trên đ a bàn cùng th i đi m); ch ng t đ thanh toán là gi y biên nh n mua bán v i các h dân, có xác nh n c a trư ng thôn, b n nơi bán, đư c U ban nhân dân xã xác nh n. c. H tr ho t đ ng khuy n nông, khuy n ngư, khuy n công th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 6/4/2006 c a B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n v vi c qu n lý và s d ng kinh phí s nghi p kinh t đ i v i ho t đ ng khuy n nông, khuy n ngư; Thông tư liên t ch s 50/2007/TTLT-BTC- BNN&PTNT-BTS ngày 21/5/2007 c a B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n s a đ i, b sung Thông tư liên t ch s 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 6/4/2006; Thông tư liên t ch s 36/2005/TTLT - BTC-BCN ngày 16/5/2005 c a B Tài chính, B 5
  6. Công nghi p v hư ng d n s d ng kinh phí s nghi p kinh t đ i v i ho t đ ng khuy n công. Đ i v i h nghèo đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 102/2007/TTLT/BTC- LĐTBXH ngày 20/8/2007 c a B Tài chính, B Lao đ ng, Thương binh và Xã h i hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính đ i v i m t s d án c a Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo. d. Đ i v i đào t o ngh cho lao đ ng nông thôn th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 c a B Tài chính, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n chính sách h tr d y ngh ng n h n cho lao đ ng nông thôn; Đ i v i h nghèo đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 102/2007/TTLT/BTC- LĐTBXH ngày 20/8/2007 c a B Tài chính, B Lao đ ng, Thương binh và Xã h i hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính đ i v i m t s d án c a Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo. H tr ngư i lao đ ng h c văn hoá, h c ngh , ngo i ng , b i dư ng ki n th c c n thi t đ xu t kh u lao đ ng th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch c a B Lao đ ng, Thương binh và Xã h i, B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s n i dung Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 c a Th tư ng Chính ph . đ. Đào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cán b xã, thôn và c ng đ ng th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008 c a U ban Dân t c, B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c và mi n núi giai đo n 2006 – 2010. 4. Kinh phí ch đ o, ki m tra, giám sát, t ch c h p tri n khai, sơ k t, t ng k t, công tác phí cho cán b đi d các h i ngh , t p hu n c a t nh, huy n và trung ương, thi t b văn phòng,.. các c p đ a phương đư c đ m b o t ngân sách đ a phương và kinh phí qu n lý c a Chương trình 135 giai đo n II và đư c qu n lý, c p phát, thanh quy t toán theo các quy đ nh hi n hành đ i v i t ng ngu n v n. 5. Ngu n kinh phí th c hi n Chương trình t ngân sách đ u ph i qu n lý và thanh toán t p trung, th ng nh t qua Kho b c Nhà nư c. Đ i v i các ngu n đóng góp b ng ti n m t, v t tư, tài tr b ng hi n v t, lao đ ng, căn c đơn giá hi n v t và giá tr ngày công lao đ ng, cơ quan tài chính quy đ i ra đ ng Vi t Nam đ làm l nh thu ngân sách, đ ng th i làm l nh chi ngân sách g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch đ h ch toán vào giá tr công trình, d án và ghi thu, ghi chi Ngân sách Nhà nư c theo quy đ nh. 6. S kinh phí ngân sách trung ương b sung có m c tiêu cho ngân sách đ a phương th c hi n Chương trình theo quy đ nh t i Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP đư c h ch toán, quy t toán thu, chi ngân sách đ a phương theo quy đ nh hi n hành. III. KI M TRA, GIÁM SÁT VÀ CH Đ BÁO CÁO Đi u 5. Ki m tra, giám sát, đánh giá 1. U ban nhân dân t nh ch u trách nhi m tr c ti p, toàn di n v ch t lư ng, ti n đ , hi u qu Chương trình trên đ a bàn. Căn c m c tiêu c a Chương trình và đi u ki n th c t c a đ a phương, U ban nhân dân t nh ch đ o các huy n xây d ng các ch tiêu c th c n đ t đư c theo ti n đ t ng năm, t ng giai đo n và k t thúc Chương trình làm cơ s giám sát đánh giá k t qu th c hi n chương trình trên đ a bàn t ng huy n, xã và toàn t nh. 2. U ban nhân dân t nh ch đ o các cơ quan, đơn v , các huy n thư ng xuyên t ch c ki m tra th c hi n Chương trình. Cơ quan thư ng tr c Chương trình c a t nh ch trì đ xu t k ho ch, n i dung ki m tra, giúp U ban nhân dân t nh t ng h p, báo cáo k t qu đánh giá th c hi n Chương trình. 3. U ban nhân dân t nh ch đ o các s , ban, ngành, U ban nhân dân các huy n, các đơn v liên quan t o đi u ki n thu n l i đ H i đ ng nhân dân, M t tr n T qu c, cơ quan đoàn th xã h i các c p đ a phương, c ng đ ng tham gia giám sát và ph i h p giám sát th c hi n Chương trình. Đi u 6. Ch đ báo cáo 6
  7. 1. U ban nhân dân huy n ch đ o các cơ quan có liên quan và U ban nhân dân xã có trách nhi m ph i h p v i Kho b c nhà nư c t ch c theo dõi tình hình c p phát thanh toán kinh phí th c hi n các d án, nhi m v , ch đ , chính sách quy đ nh t i Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP; hàng tháng U ban nhân dân xã báo cáo U ban nhân dân huy n đ báo cáo S , ban ngành có liên quan v k t qu th c hi n Chương trình t ng h p báo cáo U ban nhân dân t nh. 2. Đ nh kỳ hàng tháng, quý, năm U ban nhân dân t nh có trách nhi m báo cáo k t qu th c hi n g i Cơ quan thư ng tr c Chương trình trung ương (B Lao đ ng, Thương binh – Xã h i), B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư theo quy đ nh c a B Lao đ ng, Thương binh và Xã h i. Đi u 7. Đi u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký ban hành. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c đ ngh ph n ánh v B Tài chính đ xem xét và s a đ i, b sung cho phù h p. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương Đ ng và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; Ph m S Danh - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H Chí Minh; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - U ban Giám sát tài chính Qu c gia; - HĐND, UBND các t nh: Hà Giang, Cao B ng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , B c K n, B c Giang, Sơn La, Lai Châu, Đi n Biên, Thanh Hoá, Ngh An, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình Đ nh, Ninh Thu n, Lâm Đ ng, Kon Tum; - S Tài chính, Kho b c nhà nư c các t nh: Hà Giang, Cao B ng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , B c K n, B c Giang, Sơn La, Lai Châu, Đi n Biên, Thanh Hoá, Ngh An, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình Đ nh, Ninh Thu n, Lâm Đ ng, Kon Tum; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các đơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V NSNN. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 7
Đồng bộ tài khoản