Thông tư 205/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
98
lượt xem
28
download

Thông tư 205/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 205/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư xây dựng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 205/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 205/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH T C HOÀN THU GIÁ TRN GIA TĂNG I V I THI T BN, MÁY MÓC, PHƯƠNG TI N V N T I CHUYÊN DÙNG, V T TƯ XÂY D NG, NGUYÊN LI U, V T TƯ, BÁN THÀNH PH M N M TRONG DÂY CHUY N CÔNG NGH THU C LO I TRONG NƯ C CHƯA S N XU T Ư C C N NH P KH U T O TÀI S N C NNH C A DOANH NGHI P. Căn c Lu t Thu giá tr gia tăng (GTGT) s 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008; Căn c Lu t Qu n lý thu s 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 123/2008/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thu GTGT; Căn c Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu ; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th t c hoàn thu GTGT i v i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng, v t tư xây d ng, nguyên li u, v t tư, bán thành phNm n m trong dây chuy n công ngh thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n nh p khNu t o tài s n c nh c a doanh nghi p như sau: i u 1. Ph m vi áp d ng 1. Cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư ã ăng ký kinh doanh ang trong giai o n u tư chưa i vào ho t ng ho c cơ s kinh doanh ang ho t ng có d án u tư cơ s s n xu t m i thành l p t i a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác v i t nh, thành ph nơi óng tr s chính ang trong giai o n u tư chưa i vào ho t ng, chưa ăng ký kinh doanh, chưa ăng ký thu ; th c hi n nh p khNu thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng, v t tư xây d ng, nguyên li u, v t tư, bán thành phNm n m trong dây chuy n công ngh thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c t o tài s n c nh thì ư c l a ch n áp d ng h sơ, trình t , th t c hoàn thu GTGT theo hư ng d n t i Thông tư này n u áp ng các i u ki n sau: - Cơ s kinh doanh ăng ký n p thu theo phương pháp kh u tr , ã ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép u tư (gi y phép hành ngh ); có con d u theo úng quy nh c a pháp lu t, lưu gi s sách, ch ng t k toán theo quy nh c a pháp lu t v k toán; có tài kho n ti n g i t i ngân hàng theo mã s thu c a cơ s kinh doanh;
  2. - Có s thu GTGT ph i n p t i khâu nh p khNu i v i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng, v t tư xây d ng, nguyên li u, v t tư, bán thành phNm n m trong dây chuy n công ngh thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c t o tài s n c nh t 200 tri u ng tr lên. - D án u tư thu c lo i d án quan tr ng qu c gia do Qu c h i xem xét, quy t nh v ch trương u tư ho c d án u tư thu c nhóm A quy nh t i i u 2 Ngh nh 12/2009/N -CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. - D án u tư s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT ho c d án u tư v a s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT, v a s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v không ch u thu GTGT. 2. Các lo i hàng hoá nh p khNu thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n nh p khNu nêu t i kho n 1 i u này ư c xác nh căn c vào Danh m c thi t b , máy móc, ph tùng thay th , phương ti n v n t i chuyên dùng trong nư c ã s n xu t ư c, Danh m c v t tư xây d ng trong nư c ã s n xu t ư c, Danh m c nguyên li u, v t tư, bán thành phNm trong nư c ã s n xu t ư c do B K ho ch và u tư ban hành. Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh nh p khNu dây chuy n ng b v a có lo i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng, v t tư xây d ng, nguyên li u, v t tư, bán thành phNm trong nư c chưa s n xu t ư c, v a có lo i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng, v t tư xây d ng, nguyên li u, v t tư, bán thành phNm trong nư c ã s n xu t ư c thì cơ s kinh doanh ư c l a ch n th t c hoàn thu theo hư ng d n t i Thông tư này cho toàn b thi t b , máy móc, phương ti n v n t i, v t tư xây d ng, nguyên li u, v t tư, bán thành phNm ng b theo dây chuy n. 3. Các lo i hàng hoá nh p khNu thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n nh p khNu nêu t i kho n 1 và kho n 2 i u này không bao g m: tài s n c nh chuyên dùng ph c v s n xu t vũ khí, khí tài ph c v qu c phòng, an ninh; tài s n c nh là nhà làm tr s văn phòng và các thi t b chuyên dùng ph c v ho t ng tín d ng c a các t ch c tín d ng, doanh nghi p kinh doanh tái b o hi m, b o hi m nhân th , kinh doanh ch ng khoán, các b nh vi n, trư ng h c; tàu bay dân d ng, du thuy n không s d ng cho m c ích kinh doanh v n chuy n hàng hoá, hành khách, kinh doanh du l ch, khách s n. i u 2. Th t c và trình t hoàn thu GTGT 1. H sơ hoàn thu GTGT: a) Văn b n ngh hoàn thu theo m u s 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu và hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N - CP, trong ó ghi lý do là hoàn thu i v i s thu GTGT hàng nh p khNu c a thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng, v t tư n m trong dây chuy n công ngh thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n nh p khNu t o tài s n c nh, trong h sơ chưa có ch ng t n p thu GTGT khâu nh p khNu.
  3. b) B ng kê khai t ng h p s thu GTGT hàng nh p khNu phát sinh c a các t khai h i quan ã óng d u xác nh n c a cơ quan h i quan theo m u s 01-1/HTBT ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC, trong ó: - Ch tiêu “S thu u vào ư c kh u tr ” và ch tiêu “S thu u vào l n hơn s thu u ra ngh ư c hoàn l i” ghi s thu GTGT phát sinh; - Ch tiêu “S thu phát sinh u ra” không ghi và g ch chéo; - Ch tiêu “S thu ã n p” ghi “n ch ng t n p thu GTGT khâu nh p khNu”. c) B ng kê các t khai h i quan ã óng d u xác nh n c a cơ quan h i quan theo m u 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC, trong ó ghi rõ g i kèm văn b n ngh hoàn thu theo m u s 01/HTBT và: - Ch tiêu “Ký hi u hoá ơn” thay b ng “Ký hi u t khai” h i quan; - Ch tiêu “S hoá ơn” thay b ng “S t khai” h i quan; - Ch tiêu “Ngày, tháng, năm phát hành” thay b ng “Ngày ăng ký t khai” h i quan; - C t ghi chú ghi rõ là “n ch ng t n p thu GTGT khâu nh p khNu”. Cơ s kinh doanh ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p l , h p pháp và chính xác c a h sơ, ch ng t , hoá ơn và các tài li u khác có liên quan n ngh hoàn thu g i cơ quan thu . 2. Trình t hoàn thu GTGT: - Cơ s kinh doanh l p và g i h sơ hoàn thu GTGT n cơ quan thu , trong h sơ chưa có ch ng t n p thu GTGT khâu nh p khNu. - Cơ quan thu có trách nhi m ti p nh n, xem xét, ki m tra h sơ ngh hoàn thu c a cơ s kinh doanh theo úng quy trình hoàn thu GTGT. Trong th i gian t i a mư i lăm ngày k t ngày nh n h sơ, cơ quan thu thông báo cho cơ s kinh doanh bi t k t qu ki m tra xác nh h sơ hoàn thu ã i u ki n hoàn và yêu c u doanh nghi p n p ch ng t n p thu GTGT khâu nh p khNu cơ quan thu ra quy t nh hoàn thu . Th i h n mư i lăm ngày ki m tra xác nh h sơ ngh hoàn thu áp d ng i v i h sơ thu c di n ki m tra trư c, hoàn thu sau và h sơ ngh hoàn thu thu c di n hoàn thu trư c, ki m tra sau. - Trong vòng ba ngày làm vi c k t khi nh n ư c ch ng t n p thu GTGT hàng nh p khNu, cơ quan thu có trách nhi m ki m tra i chi u ch ng t n p thu v i s li u ã kê khai trong h sơ hoàn thu ã duy t c a cơ s kinh doanh và ra quy t nh hoàn thu . Trư ng h p s thu GTGT ã n p ghi trên ch ng t n p thu th p hơn s thu ngh hoàn ban u thì s thu ư c hoàn là s thu ã n p ghi trên ch ng t n p thu ; trư ng h p s thu GTGT ã n p ghi trên ch ng t n p thu cao hơn s thu ngh hoàn ban u thì s thu ư c hoàn là s thu ngh hoàn ban u. i u 3. Hi u l c thi hành
  4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau b n mươi lăm ngày k t ngày ký. Các trư ng h p hoàn thu GTGT khác không ư c hư ng d n t i Thông tư này thì th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c, ngh các ơn v , cơ s kinh doanh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, x lý./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư TW ng; - Th tư ng Chính ph , các Phó TTCP; - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - VP Chính ph ; - Toà án nhân dân TC; - Vi n Ki m sát nhân dân TC; Hoàng Anh Tu n - Ki m toán Nhà nư c; - Văn phòng BC TW v phòng ch ng tham nhũng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - S TC, KBNN các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ;Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B ; - Lưu: VT, V CST.
Đồng bộ tài khoản