intTypePromotion=1

Thông tư 22/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
60
lượt xem
3
download

Thông tư 22/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 22/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/1998/QĐ-TTg ngày 24/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t c ña B é  th¬ n g   ¹i  è  22/1998­ T­B T M    m S T n g µ y 30 th¸ng 12 n¨ m   1998 H íng d É n  thùc  Ö n  Q u y Õt  Þ n h  sè  hi ® 250/1998/Q§­T T g  n g µy  24/12/1998 cña T h ñ  tíng C h Ý n h   h ñ   p vÒ  viÖc ®i Ò u  h µ n h  xu Êt k h È u  g¹o vµ n h Ë p  k h È u  p h © n   ã n  n¨ m  1999 b Ngµy 24/12/1998 Thñ  íng  t ChÝnh phñ  QuyÕt  cã  ®Þnh  250/1998/Q§­ TTg  ®iÒu  vÒ  hµnh xuÊtkhÈu    nhËp    g¹o vµ  khÈu ph©n  bãn n¨m 1999; C¨n  quy  cø  ®Þnh  trong QuyÕt ®Þnh       kÕt  nãi trªn vµ  qu¶ ®iÒu hµnh  viÖc  xuÊtkhÈu      g¹o,nhËp  khÈu ph©n  bãn n¨m  1998; Bé  Th¬ng    m¹ihíng dÉn    thùc hiÖn      bæ sung  mét  ®iÓm   thÓ  sau: sè  cô  nh  I.­ u Êt k h È u  g¹o.  X 1) VÒ     tiÕn ®é    xuÊtkhÈu      g¹o quý  I/1999: §Ó   ®¶m  b¶o tiÕn ®é    giao hµng    kho¶ng  tr   trong quý  1  iÖutÊn    I/1999,c¸c     doanh nghiÖp ®Çu  mèi  chØ  îcxuÊt khÈu  ®     kho¶ng 30%   l   ® îcgiao sè îng g¹o      (kÓ  sè îng tham        c¶  l   gia c¸c hîp ®ång ChÝnh phñ    ­ ChÝnh  phñ).Trong  êng    tr hîp cÇn      bæ sung ®iÒu  chØnh,Bé    Th¬ng      th«ng    thÓ. m¹isÏcã  b¸o cô  2.XuÊt    khÈu    g¹o cho  kh¸ch hµng    tr   míi,thÞ  êng  míi: C¸c  doanh  nghiÖp (ngoµi danh    s¸ch  ®Çu  mèi) cã    GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    ngµnh hµng ¬ng  l thùc hoÆc     n«ng  s¶n,nÕu    t×m  îcthÞ  ®   tr êng        tiªuthô míihoÆc   kh¸ch hµng    ký  îchîp ®ång        míivµ  ®     víic¸c ®iÒu kiÖn  th¬ng    gi¸c¶  hiÖu  m¹i vµ    cã  qu¶  (trong hîp    ®ång  ghi thªm  cã    ®iÒu  kho¶n:   "Hîp ®ång    nµy chØ  îc  ®  thùc hiÖn    îcBé    khi®   Th¬ng      m¹inícCéng  hoµ  héi X∙    Chñ nghÜa  ViÖt nam     cho phÐp"),hoÆc       v¨n h¶n      cã    ghinhí,th×  v¨n b¶n  (kÌm  theo hîp ®ång  hoÆc   b¶n    ghi nhí)göi Bé      Th¬ng      m¹i ®Ó xem   xÐt tæng    hîp tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ cho  phÐp  thùc hiÖn.   3.XuÊt    khÈu g¹o s¶n      xuÊtë      c¸ctØnh  phÝa  B¾c: Doanh  nghiÖp  thuéc c¸c thµnh      phÇn  kinh tÕ  GiÊy    cã  chøng  nhËn  ®¨ng  ký kinh doanh    ngµnh  hµng ¬ng  l thùc hoÆc     n«ng s¶n  nÕu  kh¸ch hµng,thÞ  cã      tr êng    tiªuthô  îc trùc tiÕp  hîp  ®     ký  ®ång  xuÊt khÈu    g¹o s¶n xuÊt ë      c¸c tØnh  phÝa  B¾c  (trong hîp ®ång  ghi®iÒu      cã    kho¶n:"hîp®ång      nµy  îcthùc hiÖn  ®     khic¬    quan  thÈm  cã  quyÒn  cho  phÐp xuÊt khÈu"),hoÆc   v¨n b¶n          cã    ghinhí. §ång    v¨n b¶n  thêicã    (kÌm theo    hîp ®ång hoÆc   b¶n        Th¬ng    ghinhí)göiBé  m¹i vµ  N«ng  Bé  nghiÖp  ph¸ttr   &    iÓn N«ng  th«n xem  xÐt tæng    hîp b¸o    c¸o Thñ ­t íng ChÝnh    phñ cho  phÐp  doanh  nghiÖp  tham    giaxuÊtkhÈu.   4. XuÊt khÈu g¹o cña    c¸c C«ng    vèn  ty cã  ®Çu    níc ngoµi ho¹t®éng  t       tronglÜnh    vùc s¶n  xuÊt,chÕ    biÕn    lóag¹o: C¸c C«ng    vèn  ty cã  ®Çu      t níc ngoµi ho¹t®éng      theo GiÊy phÐp  ®Çu     t cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ   ®Çu   ttrong lÜnh    vùc s¶n xuÊt chÕ    biÕn    vµ  îc lóa,g¹o  ®   Bé Th¬ng    m¹i giao h¹n    ng¹ch ®Ó     xuÊt khÈu  trùctiÕp nhng    g¹o      chØ  îcmua  ®   lóa,g¹o    nguyªn  liÖu qua      c¸c doanh nghiÖp  Nhµ    îc phÐp  níc ®   kinh doanh ­   l
  2. 2 ¬ng thùc  c¸c  ë  ®Þa  ph¬ng nh ®∙ quy ®Þnh   iv¨n  t¹  b¶n  1182/CP­ sè  KTTH   ngµy  06/10/1998 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ. QuyÕt    ®Þnh giao h¹n ng¹ch cña  Bé  ëng  Th¬ng      së    tr Bé  m¹ilµc¬  ®Ó lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu        t¹ h¶iquan    i c¸ccöa  khÈu. 5.Doanh    nghiÖp  ®Çu   mèi  xuÊtkhÈu    g¹o: Danh s¸ch c¸cdoanh      nghiÖp  ®Çu   mèi  îcChÝnh  ®   phñ  cho  phÐp  phô  nh  lôckÌm    theo Th«ng     tnµy. II/ h Ë p  k h È u  p h © n  b ã n.  n 1.H¹n    møc  nhËp  khÈu  ph©n  bãn: C¸c doanh nghiÖp nhËp  khÈu ph©n  bãn theo  h¹n møc   îc giao  ®   theo  phô    2  lôc sè  cña quyÕt ®Þnh   250/1998/Q§­TTg  ® îc ®iÒu  vµ    hµng      vÒ c¸c c¶ng quèc  ViÖt nam   tÕ    theo nhu cÇu  s¶n xuÊt vµ    kinh doanh    cña  ®¬n vÞ  m×nh. 2. ViÖc    nhËp khÈu ph©n bãn theo h×nh thøc lËp kho  tr÷ph©n  dù    bãn  víi     nhµ  c¸c s¶n xuÊtnícngoµi:     ­ C¸c    doanh nghiÖp  ® îc phÐp    ®∙    ho¹t®éng  nhËp khÈu  ph©n  bãn theo  h×nh  thøc  khu  tr÷ph©n  lËp  dù    bãn,göib¸o        c¸o thùc hiÖn    n¨m 1998,dù    kiÕn  kÕ  ho¹ch  nhËp  khÈu n¨m 1999    Th¬ng    N«ng  vÒ Bé  m¹i,Bé  nghiÖp    & Ph¸t  tr   iÓn N«ng  th«n,Bé      KÕ ho¹ch  ®Çu  .Trªn c¬  kiÓm    vµ  t    së  traviÖc  thùc hiÖn    n¨m  1998    c¸c doanh nghiÖp cña  ªnBé,  Th¬ng      li   Bé  m¹i sÏ xem  xÐt  giao vµ    chØ    tiªun¨m  1999    ®Ó doanh nghiÖp tiÕp tôcho¹t®éng.       ­ §èi víic¸c doanh          nghiÖp    míi tham    gia ho¹t®éng    theo h×nh thøc nµy  cÇn  ®Ò     thÓ, Bé  cã  ¸n cô    Th¬ng    Tæng  m¹ivµ  côc    H¶i quan    sÏxem     xÐt tæng  hîp ®Ó     tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ quyÕt ®Þnh.   III/§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h.     h Bé  Th¬ng  m¹i    ®Ò nghÞ   c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc   ChÝnh phñ,Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, c¬    quan Trung ¬ng cña    c¸c ®oµn  thÓ th«ng b¸o    néi dung  Th«ng   t nµy cho    c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn  qu¶n    lýcña  m×nh  biÕt vµ    thùc hiÖn, ®ång        thêi ph¶n ¶nh cho  Th¬ng    Bé  m¹i nh÷ng  vÊn    ®Ò ph¸tsinh    trong qu¸  tr×nh thùc   hiÖn    ®Ó kÞp    thêi®iÒu chØnh   phïhîp. Th«ng   tnµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    01/01/1999 ®Õn     ngµy  31/12/1999.
  3. 3 Phô   lôc   D a n h  s¸ch 41  o a n h  n g hi Ö p   u Êt kh È u  g¹o trùc tiÕp  d x n¨ m  1999 01.C«ng   ¬ng    tyl thùc tØnh  giang (ANGIFOOD).   An    02.C«ng      tyxuÊtnhËp    khÈu  NSTP   Giang  An  (AFIEX). 03.C«ng      tyxuÊtnhËp    khÈu  Giang. An  04.C«ng    lÞch vµ  miÒn    Giang.   tyDu    PT  nóiAn  05.C«ng      tyL¬ng  thùc CÇn     Th¬  (MECOFO O D). 06.N«ng  êng    tr S«ng  HËu  tØnh  CÇn   Th¬. 07.N«ng  êng  §á    tr Cê  tØnh  CÇn   th¬. 08.C«ng      tyTNHH   C«ng. Mª  09.C«ng      tyXNK   ­VTNN   LT   §ång  Th¸p  (DAGRIMEX). 10.C«ng      tyXNK   tæng    hîp §ång  Th¸p  (DOCIMEXCO). 11.C«ng   ¬ng    tyl thùc Long  (FOOD     An  LONGAN). 12.C«ng      tyXNK   tæng    hîp Long  An. 13.C«ng      tyL¬ng  thùc ­thùc phÈm        VÜnh  Long. 14.C«ng      tyxuÊtnhËp    khÈu    KiªnGiang. 15.C«ng      tyTh¬ng      m¹iKiªngiang. 16.C«ng      tyL¬ng  thùc TiÒn    Giang  (TIGIFOOD). 17.C«ng      tyTh¬ng  nghiÖp    TH TiÒn  Giang  (TIGITRACO). 18.C«ng    vµ    tyLT  XNK   Vinh  Trµ  (TRAVIFOOD). 19.   C«ng   ¬ng  tyl thùc Sãc    Tr¨ng. 20.C«ng    Minh      tyLT  H¶itØnh  Æc     B Liªu(MIHAFOOD). 21.C«ng      tyXNK   N«ng  s¶n  thùc phÈm   M©u.   Cµ  22.C«ng      tyXNK     Th¸iB×nh  (UNIMEX  THAIBINH). 23.C«ng    thµnh    tyLT  phè  ChÝ  Hå  Minh  (FOODCOSA). 24.Tæng    C«ng      tyTM tæng      hîp SµiGßn. 25.Tæng    CTy  N«ng  nghiÖp    Sµigßn  (SAI) 26.C«ng      tyXNK   tØnh  BÕn   (BETRIMEX). Tre  27.TCTy ¬ng    l thùc miÒn    Nam   (Vietnam  SouthernFood    Co). 28.TCTy ¬ng    l thùc miÒn    B¾c  (Vietnam  NorthernFood    Co). 29.   C«ng    tyGEDOSICO. 30.TCTy    VËt   tn«ng  nghiÖp    TW (VIGECAM). 31.CTy    xuÊtnhËp    khÈu  tØnh  VÜnh  Long.
  4. 4 32.C«ng        tyTM XNK   tØnh  §ång  Th¸p. 33.C«ng      tyN«ng  s¶n  XNK   TP  tØnh  Sãc  Tr¨ng. 34.C«ng      tyTNHH   kinhdoanh  SX    XNK   tæng    hîp Long  (LADFECO). An  35. CTY       Cæ phÇn Th¬ng nghiÖp Tæng    chÕ  hîp vµ  biÕn ¬ng  l Thèt nèt     tØnh  CÇn  Th¬. 36.CTy    TNHH   N«ng  s¶n  Vinh  Ph¸tTP  ChÝ    Hå  Minh. Ghi  chó:01    doanh  nghiÖp thuéc tØnh TiÒn Giang    îc bæ   sÏ ®   sung sau. 04    C«ng    ty l ªndoanh  i  theo quyÕt    riªngcña  Th¬ng    Bé  m¹i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2