intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 22-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

110
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 22-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc thực hiện Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Nghị định số 7-CP ngày 29-1-1994 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  22­T C/ C§ K T  N G µ Y  19­3­1994  í N G  D É N S H  T H ù C  HI Ö N  Q U Y  C H Õ  KI Ó M  T O¸ N  ® é C   Ë P  T R O N G  N Ò N  KI N H  T Õ   L Q U è C   © N  B A N   µ N H  K Ì M   H E O  N G H Þ  ® Þ N H  S è  7­C P  N G µ Y   D H T 29­1­1994  Thi hµnh    NghÞ   nh   è  CP   µy  1­  ®Þ s 7­ ng 29­ 1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph ban hµnh  Quy  Õ   Óm    c  Ëp  ch ki to¸n®é l trong n Òn    kinh tÕ  èc  ©n, Bé  µichÝnh    qu d   T  híng dÉn  ô  Ó      c th nh sau:   I­NH ÷ NG     QUY   NH   ®Þ CHUN G   1. KiÓ m     c  Ëp  µlo¹  ×nh  ¹t®éng  Þch  ô  Óm    µ   Ên    to¸n®é l l   i h ho   d v ki to¸nv tv tµichÝnh  Õ     c¸ckiÓm        k to¸ndo    to¸nviªnchuyªn nghiÖp  ña    chøc  Óm     c c¸ctæ  ki to¸n ®éc  Ëp  ùc  Ön    l th hi theo  yªu  Çu  ña  c c c¸c  doanh nghiÖp, tæ    chøc, c¬    quan. Chøc  n¨ng  ña    Óm     c  Ëp  µ kiÓm       Ën  Ýnh  ng  c c¸c ki to¸n®é l l   tra,x¸c nh t ®ó ®¾ n,  trung thùc vµ  îp  ýcña    è  Öu,tµiliÖu kÕ     µ      h l  c¸c s li       to¸n v b¸o  quyÕt  c¸o  to¸ncña      c¸c doanh nghiÖp,tæ    chøc,c¬    quan  íi y   äit¾t lµ®¬n  Þ)  µ  (d   ®© g       vv trªnc¬  ë  Õt    s k qu¶  Óm   ki to¸n ® a  nh÷ng  Õt  Ën  ¸nh    Öc  ©n  ñ   ra  k lu ® gi¸vi tu th   ph¸p  Ët, Ýnh  lu   ch s¸ch,chÕ     µichÝnh,kÕ     µ  Öu    ®é t     to¸nv hi qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c ®¬n  Þ. v C¸c  è  Öu,tµiliÖu kÕ     µ      Õt to¸ncña    n  Þ  ∙  îc s li       to¸nv b¸o c¸o quy     c¸c®¬ v ® ®   kiÓm      Ën  ña  Óm    c  Ëp,lµc¨n cø    Ëy  ¸p  tra,x¸c nh c ki to¸n®é l       tinc ® øng  cÇu  yªu  cña  n  Þ, cña    ¬  ®¬ v   c¸c c quan  µ   ícvµ  ña  Êtc¶    chøc,c¸ nh©n  ã  Nh n   c t   c¸c tæ     c quan  Ö   µ  h v quan  ©m  ího¹t®éng  ña  n  Þ. t t    i c ®¬ v 2. §èi t ng  ña  Óm      î c ki to¸n ®éc  Ëp  ñ  Õu  µ c¸c doanh    l ch y l    nghiÖp  éc  thu c¸c thµnh  Çn    ph kinh tÕ.Ngoµic¸c doanh        nghiÖp,®èi t ng kiÓm    c  Ëp    î   to¸n®é l   cßn  ã  Ó  µc¸c ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù  c th l     vh ch s nghiÖp,c¸c®oµn  Ó  Çn  óng,    th qu ch   c¸c tæ    chøc    éi vµ    chøc  èc  Õ, khic¸c tæ  x∙ h   c¸c tæ  qu t       chøc  µy  ã n c nhu  Çu  c hoÆc     ¬  khic quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªn, ¬    quan  Õ  c thu hoÆc   ¬  c quan  µ   ícyªu Nh n     cÇu. §èi víic¸c ®èi îng  Óm        t ki to¸n lµ c¸c xÝ        nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi c v ®Ç t n     ho¹t®éng    theo  Ët  Çu    íc ngoµi t¹  Öt Nam,    Lu § tn    i Vi   c¸c c«ng    ty tr¸chnhiÖ m     h÷u  ¹n,c«ng      Çn  ¹t®éng  h  tycæ ph ho   theo  Ët c«ng    Lu   ty,c«ng  Öc  Óm    vi ki to¸n ® îcthùc hiÖn  µng      h n¨m  µ  c¸o quyÕt    v b¸o    to¸nn¨m  öicho    ¬  g  c¸c c quan  qu¶n  lýnhµ  íc ph¶i kÌm    n    theo b¸o c¸o  Óm   ki to¸n cña  chøc  Óm     tæ  ki to¸n ®éc  Ëp    l ho¹t®éng  îp ph¸p ë  ÖtNam     h    Vi   hoÆc   ét  chøc  Óm    c  Ëp kh¸c® ­ m tæ  ki to¸n®é l     îcBé  µichÝnh  Êp  Ën.   T  ch thu §èi víic¸c ®èi îng  Óm        t ki to¸n kh¸c,trong giai®o¹n  íc m ¾t,         tr   c«ng  Öc  vi kiÓm    îctiÕn hµnh    n  Þ  Õ     ã  to¸n®     khi®¬ v k to¸nc nhu  Çu  c (nhu  Çu  ña  c c doanh  nghiÖp,cña  éi ®ång    H  qu¶n  Þ,cña  ¹ihéix∙viªn. .hoÆc     ¬  tr   §     . ) khic quan  qu¶n  lý chøc    n¨ng  ña  µ   íc yªu  Çu  ¬  c Nh n   c (c quan  ñ  ch qu¶n  Êp  c trªn,c¬    quan  µi t  chÝnh, c¬    quan  Õ)  µ  thu v chØ  Õn  µnh  ti h trong ph¹m      éi dung  îc yªu   vic¸c n   ®   cÇu  (quyÕtto¸nn¨m, quyÕt to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  ¬          tr   d c b¶n  µn  µnh,x¸c ho th   
  2. 2 ® Þnh     Þ  èn  ãp  ªndoanh, gi¸ trÞ  gi¸ tr v g li      doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸, x¸c    ®Þnh  Õt  k qu¶  kinh doanh,thanh  ý, îng b¸n  µi     l  nh   t   s¶n.. ) .. 3. C«ng  Öc  Óm     vi ki to¸n ®éc  Ëp  c¸c kiÓm     l do    to¸n viªn chuyªn     nghiÖp  (gäit¾tlµkiÓm         to¸nviªn)thùc hiÖn.     KiÓ m  to¸n viªn lµ ngêi ® îc Nhµ   íc c«ng  Ën  îc phÐp  µnh          n  nh ®  h nghÒ   trong lÜnh  ùc  Óm    c  Ëp.KiÓ m         v ki to¸n®é l   to¸nviªnph¶i®¨ng  ý  µnh  Ò   ¹   kh ngh t  i m ét  chøc  Óm    îcthµnh  Ëp hîp ph¸p. tæ  ki to¸n®   l   4. Tæ     chøc  Óm    c  Ëp  µm ét  ki to¸n®é l l   doanh  nghiÖp  (C«ng    Óm    tyki to¸n hoÆc  V¨n  phßng  Óm   ki to¸n)ph¶i do      c¸c  ¬  c quan, tæ    chøc, ngêi s¸ng  Ëp     l  ® øng  thµnh  Ëp  µ  ra  l v theo  c¸c  quy  nh   Ön  µnh  Ò   µnh  Ëp  ®Þ hi h v th l doanh  nghiÖp  Ëtdoanh  (Lu   nghiÖp  µ   íc,LuËt doanh  Nh n     nghiÖp   ©n, LuËt C«ng  tnh     ty,LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖt Nam)  µ      tn    i    v theo    c¸c quy  nh  Ò   µnh  Ëp    ®Þ v th l tæ chøc  Óm    ¹ Quy  Õ   Óm    c  Ëp. ki to¸nt   i ch ki to¸n®é l 5. C¸c  chøc  Óm     tæ  ki to¸n níc ngoµi ho¹t®éng  Óm          ki to¸n vµ   vÊn  µi  t t  chÝnh,kÕ           to¸ntrªnl∙nhthæ  Öt Nam   íi ×nh  Vi   d  h thøc li     ªndoanh,hîp ®ång  îp    h  t¸ckinh doanh  íic¸c tæ      v     chøc  Óm     Öt Nam   ki to¸nVi   hoÆc   C«ng    Óm     ty ki to¸n 100%   èn  íc ngoµi ph¶i® îc Uû   v n        ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   ña  Öt Nh n   H t¸cv § t c Vi   Nam   Êp  Êy  Ðp   c gi ph sau    ã  ù  khi c s tho¶  Ën  thu b»ng  v¨n b¶n  ña  é   µi c BT  chÝnh. Ho¹t®éng  ña  Óm      µ  chøc  Óm    ícngoµiph¶itu©n    c ki to¸nviªnv tæ  ki to¸nn       thñ  Ët  Çu   íc ngoµi t¹  Öt Nam,  Lu § tn    i Vi   C¸c quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   Óm   ch ki to¸n®éc  Ëp,c¸c chÕ   ,  Ýnh    l   ®é ch s¸ch hiÖn  µnh  ña  Öt Nam   µ      h c Vi   v c¸c th«ng  lÖ  Óm    èc  Õ  îcNhµ   ícViÖtNam   õa nhËn. ki to¸nqu t ®   n    th   6. C¸c  n  Þ, tæ    ®¬ v   chøc  ã  cÇu  Óm    îctù do  ùa chän      c yªu  ki to¸n®     l   c¸c tæ chøc  Óm   ki to¸n ViÖt Nam       hoÆc   íc ngoµi ho¹t®éng  îp  n      h ph¸p    Öt Nam   ë Vi   ®Ó   ý  Õt  îp ®ång  Óm  kk h  ki to¸n.Trêng  îp ®¬n  Þ  êi  chøc  Óm    íc   h  v m tæ  ki to¸nn   ngoµicha  îcphÐp  ¹t®éng    Ötnam   × ®¬n  Þ    ®  ho   ë Vi   th   v ph¶ib¸o c¸o vµ  îcBé     ®  TµichÝnh  Êp  Ën,®ång  êi®¬n  Þ    ch thu   th   v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   ép    n thay sè    thuÕ  µ   chøc  Óm     íc ngoµiph¶inép  m tæ  ki to¸n n       cho  µ   íc ViÖt Nam   Nh n     theo  luËt®Þnh  Ò   ¹t®éng  µy  ¹ ViÖtNam.   v ho   n t  i   7. C«ng  Öc  Óm     Vi ki to¸n ph¶ithùc hiÖn        theo    ¬ng  c¸c ph ph¸p  µ  Èn  v chu m ùc  Óm   ki to¸n hiÖn  µnh  ña  Öt Nam   µ    h c Vi   v theo    Èn  ùc  Óm     c¸c chu m ki to¸n quèc  Õ  îcnhµ  ícViÖt Nam   õa  Ën. Khi kÕt  óc c«ng  Öc  Óm  t®  n    th nh     th   vi ki to¸n,   kiÓm      to¸nviªnph¶ilËp b¸o    Óm      c¸o ki to¸n,ghiý  Õn  Ën  Ðt cña  ×nh  µo      ki nh x   m v b¸o c¸o kiÓm    µ  Þu  µn  µn     to¸nv ch ho to tr¸chnhiÖ m  Ò       Õn  Ën  Ðt ®ã.    v c¸cý ki nh x   B¸o    Óm    c¸o ki to¸nph¶icã  ÷ng  éidung  ñ  Õu    nh n  ch y sau  y: ®© ­ TÝnh    trung thùc,hîp  ýcña    è  Öu        l  c¸c s li trªnb¸o c¸o  Õ   k to¸n cña  n     ®¬ vÞ. ­ T×nh  ×nh  ùc  Ön    h th hi c«ng    Õ   t¸ck to¸n ë  n  Þ  µ  Öc  Êp  µnh    ®¬ v v vi ch h chÕ   ,  Ó  Ö  Õ   ®é th l k to¸n. ­Nh÷ng  Õn  Þ.   ki ngh B¸o c¸o  Óm   ki to¸n ph¶i trung thùc,kh¸ch          quan. B¸o    c¸o  Óm   ki to¸n ph¶i     cã  ÷  ý  Óm       µ  ch k ki to¸nviªnv ph¶i® îcl∙nh®¹o  ña    chøc  Óm           c c¸c tæ  ki to¸nx¸c nhËn,ký    ng  Êu.   tªn, ®ã d   II  Ó M   . KI TO¸N  VIªN.  
  3. 3 1. C«ng  ©n   Öt  d Vi Nam   îc c«ng  Ën  µ kiÓm   ®  nh l  to¸n viªn hµnh      nghÒ   kiÓm    to¸nph¶icã        Èn    ®ñ c¸ctiªuchu sau  y: ®© ­ Cã   ýlÞch  â  µng  îcc¬    l  rr ®   quan  ¬ic«ng    n  t¸choÆc   Ýnh  Òn  a   ch quy ®Þ ph¬ng  ¬ic  óx¸cnhËn,cã  È m   Êttrungthùc,li   Õt, ¾ m   ÷ng  Ët n   tr       ph ch       ªmkhi   n v lu   ph¸p  µ  Ýnh  v ch s¸ch,chÕ       ®é kinh tÕ,tµichÝnh,kÕ          to¸n,thèng    ña  µ   ­   kª c Nh n íc,kh«ng  ã  Òn ¸n,tiÒn sù.   c ti       ­ Cã     b»ng  ètnghiÖp  ihäc  t  ®¹   hoÆc  trung häc    chuyªn  µnh  µichÝnh  ng t  kÕ       ∙  µm  to¸n, ® l c«ng    µichÝnh  Õ     õ 5  t¸ct   k to¸nt   n¨m  ëlªn(nÕu  ètnghiÖp  tr     t  ®¹ihäc)hoÆc   n¨m  ëlªnn Õu  ètnghiÖp      10  tr     t  trunghäc).   ­    §∙ qua  ú    Ón  Óm   k thituy ki to¸n viªn do  éi  ng    Êp  µ   íc tæ      H ®å thic Nh n   chøc  µ  îcBé  ëng  é  µichÝnh  Êp  v ®   tr BT  c chøng  chØ. ­ §îc chÊp  Ën  µo  µm  Öc  ¹  ét  chøc  Óm      nh v l vi t i m tæ  ki to¸n ®éc  Ëp  ¹t   l ho   ®éng  îp ph¸p    Öt Nam   µ  ∙  îc®¨ng  ý  h  ë Vi   v®®  k danh  s¸ch kiÓm      ¹ Bé    to¸nviªnt i   TµichÝnh.   C«ng chøc  µ   íc ® ¬ng  Nh n   chøc kh«ng  îc ®¨ng  ý  µnh  ®  kh nghÒ   Óm   ki to¸ntrong tæ      chøc  Óm    c  Ëp. ki to¸n®é l 2. C«ng  ©n  ícngoµimuèn  µnh  Ò   Óm      Öt Nam     d n    h ngh ki to¸në Vi   ph¶icã    ®ñ     iÒu  Ön: c¸c® ki ­§îcphÐp    óhîp ph¸p t¹ ViÖtNam.    c tr        i   ­ Cã     chøng  chØ  Óm      Bé  µichÝnh  ÖtNam   Êp  ki to¸nviªndo  T   Vi   c hoÆc   ã c chøng  chØ  Óm      îccÊp  ëim ét  chøc  Óm    èc  Õ  µ   é  ki to¸nviªn®   b  tæ  ki to¸nqu t m B Tµi  Ýnh  Þªt Nam   õa  Ën  µ  ch V  th nh v ph¶i n ¾ m   ÷ng  Ët ph¸p    v lu   kinh  Õ, tµi t   chÝnh,kÕ     µ  Óm    ña  ÖtNam.   to¸nv ki to¸nc Vi   ­ §îc chÊp  Ën  µo  µm  Öc  ¹  ét  chøc  Óm     îc thµnh  Ëp    nh v l vi t i m tæ  ki to¸n®   l  hîp ph¸p t¹ ViÖtNam.      i   ­§∙®¨ng  ý     k danh  s¸ch kiÓm      ¹ Bé  µichÝnh.   to¸nviªnt   T   i 3. ViÖc  o  ¹o,båidìng kiÕn    ®µ t       thøc chuyªn m«n      nghiÖp  ô  µ    Ón  v v thituy kiÓm       ùc hiÖn  to¸nviªnth   theo  ¬ng  ×nh vµ  ch tr   quy  Õ   èng  Êt do  é   µi ch th nh   B T   chÝnh  quy  nh. ®Þ Ng êidù    óng tuyÓn  îcHéi ®ång    Ón  µ   íccÊp  Êy chøng    thitr   ®   thituy Nh n   gi   nhËn  óng  Ón  Óm   tr tuy ki to¸n viªn vµ  îc Bé   ëng  é   µi chÝnh  Êp      ®   tr BT  c chøng  chØ   Óm         îc ®¨ng  ý  µo  µm  Öc  ¹  ét  chøc  Óm     ki to¸n viªnkhi®   k v l vi t i m tæ  ki to¸n ®éng  Ëp ho¹t®éng  îp ph¸p t¹ ViÖtNam. l    h     i   Chøng  chØ  Óm      îccÊp  ã    Þ trong thêih¹n  n¨m  Ó   õ ki to¸nviªn®   c gi¸tr       5  k t  ngµy  Êp. H Õt  êih¹n  ãitrªnngêicã  c  th   n      chøng  chØ  ph¶ilµm  ñ tôc ®Ó   æi    th     ® chøng chØ  íi. m 4.  Ó m   Ki to¸n viªn ® îc thùc  Ön       hi c¸c  Þch  ô  Óm   d v ki to¸n vµ   vÊn  µi  t t  chÝnh  Õ     k to¸nsau  y: ®© ­ KiÓ m     Ýnh  îp ph¸p,hîp lÖ  ña    trat h      c chøng  õ tµiliÖu,sè  Öu kÕ   t      li   to¸n,  viÖc  Êp  µnh  Õ   ,  Ó  Ö  Õ   ch h ch ®é th l k to¸n, µichÝnh  ña  µ   íc.    t c Nh n ­ KiÓ m     µ    Ën    trav x¸cnh møc    ®é trung thùc,hîp lýcña      Õt to¸n        b¸o c¸o quy     do    n  Þ  Õ     Ëp ra. c¸c®¬ v k to¸nl   ­ KiÓ m       Ën    Þvèn  ãp  ña    tham    ªndoanh,cña    trax¸cnh gi¸tr   g c c¸cbªn  gia li     c¸c cæ   «ng, kiÓm       Ën  Ýnh   ®   trax¸c nh t trung thùc,hîp  ý®Çy     ña    è      l  ®ñ c c¸c s
  4. 4 liÖu kÕ     µ        Õt to¸ncña    n  Þ  ªndoanh,gi¶i Ó,s¸p   to¸nv c¸cb¸o c¸o quy     c¸c®¬ v li      th     nhËp, chia t¸ch,cæ   Çn        ph ho¸,ph¸ s¶n  µ    êng  îp     v c¸c tr h kh¸c theo    quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   Gi¸m  nh   µichÝnh,  Õ   ®Þ t  k to¸n vµ    c¸c  Þch  ô   vÊn  Ò   d vt v qu¶n  ý tµi l    chÝnh,kÕ     to¸n, Õ...   thu   theo yªu cÇu  ña     c kh¸ch hµng.   Ngoµi c¸c dÞch  ô  Óm     µ   Ên  µichÝnh, kÕ        v ki to¸nv t v t     to¸nnªu    Óm   trªnki to¸nviªncã  Ó  ùc hiÖn    Þch  ô   Ên      th th   c¸cd v tv kh¸ctheo  éidung  ¹t®éng      n  ho   ghi tronggiÊy phÐp  µnh  Ëp cña  chøc  Óm      th l  tæ  ki to¸n. 5.  Ó m   Ki to¸n viªn ph¶i thùc  Ön  Öm   ô  Óm         hi nhi v ki to¸n theo  ng      ®ó c¸c nguyªn t¾c    sau  y: ®© ­Tu©n  ñ ph¸p luËtcña  µ   ícViÖtNam.   th      Nh n     ­ B¶o  ¶m     ® trung thùc,®éc  Ëp,kh¸ch      l  quan, c«ng    b»ng  µ  Ý   Ët  è  vbm s liÖu. ­  ©n   ñ    Èn  ùc   Õ   Tu th c¸c chu m k to¸n vµ  Óm     ki to¸n hiÖn  µnh  ña  Öt   h c Vi   Nam   µ    Èn  ùc  Õ   v c¸c chu m k to¸n kiÓm     to¸n quèc  Õ    t phæ   Õn  îc Nhµ   íc bi ®   n  ViÖtNam   õa nhËn.   th   6. KiÓ m         to¸nviªnchØ  îcthùc hiÖn  Þch  ô  Óm    ®    d v ki to¸ncho    n  Þ  c¸c ®¬ v kh¸ch  µng  µ   Óm   h m ki to¸n viªn kh«ng  ã     c quan  Ö   Ò   Æt   hvm kinh tÕ    ãp    (nh g vèn    Çn,  cæ ph cho vay  èn, ký  îp  ng  v   h ®å gia c«ng, dÞch  ô, ®¹i lý tiªuthô   v          hµng  ho¸.. )kh«ng  ã  . , c quan  Ö   ä  µng  ©n  éc víingêil∙nh®¹o  n  Þ  hhh th thu        ®¬ v (vî, ång,cha,m Ñ,   ch     «ng, bµ, con     hoÆc  anh    ét)vµ  em ru   kh«ng  µm  Þch  ô  ld v gi÷sæ   Õ     k to¸n, Ëp b¸o c¸o quyÕt to¸ncho  n  Þ.      l    ®¬ v 7.KiÓ m       ã    to¸nviªnc tr¸chnhiÖm:   ­ Ch Êp  µnh    h nghiªm chØnh    c¸c nguyªn  ¾c  Óm   t ki to¸n quy  nh;  ùc   ®Þ th   hiÖn  ng    iÒu  ®ó c¸c® kho¶n  ña  îp ®ång  Óm  c h  ki to¸n; Ëp b¸o c¸o kiÓm       l to¸n, ý   k tªn vµo    b¸o c¸o  Óm   ki to¸n vµ  Þu    ch tr¸ch nhiÖ m   íc ph¸p  Ët,tr c tæ    tr   lu   í   chøc  kiÓm     c  Ëp,vµ  íckh¸ch hµng  Ò   ù  to¸n®é l   tr     v s trung thùc,kh¸ch quan  ña  Õt        ck qu¶  Óm    µ    Õn  Ën  Ðt trong b¸o c¸o kiÓm  ki to¸nv ý ki nh x       to¸n. ­ Trong    ×nh thùc hiÖn  Ö m   ô,kiÓm        qu¸ tr     nhi v  to¸nviªnkh«ng  îcg©y  ë ®  tr   ng¹ihoÆc     can  Öp  µo  thi v c«ng  Öc  iÒu  µnh  ña  n  Þ  ang  Óm     vi ® h c ®¬ v ® ki to¸n vµ kh«ng  îcnhËn  Êt cø  ét  ®  b   m kho¶n  Òn  µo  µiphÝ   Óm     ∙  ti n ngo   ki to¸n® tho¶   thuËn  tronghîp ®ång  Óm     ki to¸n. ­ KiÓ m         ¹m  Õ     Óm     to¸n viªnviph ch ®é ki to¸n,viph¹m     ph¸p  Ët(nh  è    lu   cý lµm    sai quy  nh,  ®Þ th«ng  ng  ®å bao che cho  êi ph¹m  çi  ïng  ñ  Ët ng   l, d th thu   nghiÖp  ô    v ®Ó che  Êu    ãt,nhËn  èi lé,b¸o  gi sais   h   c¸o  Óm   ki to¸n thiÕu    kh¸ch  quan,trung thùc..   × tuú theo      .th     ) møc    ®é nÆng   Ñ   ã  Ó  Þ     åichøng  nh c th b thu h   chØ   Óm   ki to¸n viªn vµ  Þ   ö  ýtheo  Ëtph¸p  Ön  µnh; n Õu  ×  ÷ng        b x l  lu   hi h   v nh vi ph¹m  µ  Õu  ãt m µ   ©y  Öth¹ivËt chÊt cho  v thi s   g thi         kh¸ch  µng  ×  Óm     h th ki to¸n viªnph¶ibåith ng  Öth¹i.       ê thi   8.KiÓ m       ã  Òn:   to¸nviªnc quy ­  éc  Ëp  Ò   § l v chuyªn  m«n  nghiÖp  ô  ©n  v (tu theo ph¸p  Ët,c¸c chuÈn  lu     m ùc  µ  ¬ng  v ph ph¸p nghiÖp  ô    v chuyªn m«n).   ­ Yªu  Çu  c kh¸ch  µng  h cung  Êp  y   ,  Þp  êic¸c tµiliÖu  Ò   Õ   c ®Ç ®ñ k th       vk to¸n, µichÝnh  µ    µiliÖu kh¸ccã  ªnquan  n   éidung  Óm     t v c¸ct       li   ®Õ n   ki to¸n.
  5. 5 ­  èi chiÕu    §  x¸c minh    c¸c th«ng    tinkinh  Õ  ã  ªnquan  í  n  Þ   îc t c li   ti ®¬ v ®   kiÓm      to¸në trong vµ  µi®¬n  Þ  Õu  Çn).   ngo   v (n c ­ Trong qu¸  ×nh  Óm   tr ki to¸n,khi ph¸t hiÖn  n   Þ   îc kiÓm        ®¬ v ®   to¸n cã    hiÖn îng viph¹m  t    ph¸p  Ët,th×  Óm      îcquyÒn  lu   ki to¸nviªn®   th«ng  b¸o  µ  Õn  v ki nghÞ   n  Þ  ã  Ön  ®¬ v c bi ph¸p  öa  ÷a    ¹m  µ  ã  Òn      Õn  ña  s ch saiph v c quy ghi ý ki c m × nh  µo      Óm  v b¸o c¸o ki to¸n. ­ KiÓ m     to¸n viªncã  Òn  íc tõ lµm  Óm       quy kh     ki to¸n cho    kh¸ch  µng  Õu   h n xÐt thÊy    kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki hoÆc   kh«ng    ®ñ kh¶  n¨ng    Óm  ®Ó ki to¸n.   II     ITæ CHøC   Ó M   . KI TO¸N  1. C¸c  ¬    c quan, tæ    chøc, ngêi s¸ng  Ëp  èn  µnh  Ëp  chøc  Óm       l mu th l tæ  ki to¸n®éc  Ëp (C«ng      l  tyhoÆc   V¨n phßng  Ó m   Ki to¸n)ph¶icã    iÒu  Ön        c¸c® ki sau ®©y: ­  ã     C ®ñ c¸c  iÒu  Ön  ® ki quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët hiÖn  µnh  Ò   Öc  lu   h v vi thµnh  Ëp c¸clo¹ doanh  l  i   nghiÖp  (doanh nghiÖp  µ   íc,C«ng    Nh n   tytr¸chnhiÖ m     h÷u  ¹n,C«ng      Çn, doanh  h  tycæ ph   nghiÖp   ©n, tuú theo tõng tr ng  îp). tnh       ê h ­  ã   t  Êt  ngêi trë lªn ® îc cÊp  C Ý nh 5        chøng chØ   Óm   ki to¸n viªn.Ng êi       ® øng  u   chøc  Óm    ®Ç tæ  ki to¸nph¶ilµkiÓm       to¸nviªn. ­  îc Bé   ëng  é   µi  Ýnh  Êp  Ën  §   tr B T ch ch thu b»ng  v¨n b¶n  Ò   Öc    v vi cho phÐp  µnh  Ëp  µ  îc c¬  th l v ®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn   quyÕt  nh   ra  ®Þ thµnh  Ëp  l theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. ×nh  ù vµ  Ó  lu  Tr t   th thøc  Èm  nh  å  th ®Þ h s¬  µ  quyÕt  nh  µnh  Ëp  chøc  Óm   v ra  ®Þ th l tæ  ki to¸n ®éc  Ëp  îc thùc  Ön    l®  hi theo ph¸p luËthiÖn  µnh  i víi Öc  µnh  Ëp c¸clo¹ doanh       h ®è     vi th l  i   nghiÖp. 2. Tæ     chøc  Óm    c  Ëp  ki to¸n®é l sau    ã  Êy phÐp  µnh  Ëp  khic gi   th l ph¶ilµm    thñ tôc ®¨ng  ý     k kinh doanh  ¹  ¬    t i quan  µ   íccã  Èm  Òn  µ  c Nh n   th quy v ph¶ic«ng    bè    Trung  ng  µ  a  ¬ng  Ò     a   trªnb¸o  ¬ v ®Þ ph v tªn,®Þ chØ,  Ö m   ô,chøc  nhi v  n¨ng  vµ  êi l∙nh ®¹o  n  Þ   ng     ®¬ v theo  Ët ®Þnh.  äi  lu   M thay  æi  ña  chøc  Óm   ® c tæ  ki to¸n ®éc  Ëp  Ò   ÷ng  éi dung  ∙  ¨ng  ý  ¹  ¬    l v nh n  ®® k t i quan  µ   íc ®Ò u   c Nh n   ph¶i   ®¨ng  ý  ¹hoÆc     Ðp    k l i xinph bæ xung. 3. Tæ     chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp    l ph¶i ®¨ng  ý    k danh s¸ch  Óm   ki to¸n viªn    cña  chøc  × nh  ¹ Bé  µichÝnh. tæ  m t  T   i Sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  chøc  Óm   15    t  tæ  ki to¸n ®¨ng  ý    k danh  s¸ch  Óm   ki to¸n viªn,Bé   µichÝnh  Ï cÊp      t  s  chøng  chØ   Óm   ki to¸n viªn cho    Óm        c¸c ki to¸n viªn®∙  óng tuyÓn  ú    Óm       µ  îc chÊp  Ën  µo  µm  Öc  ¹   tr   k thiki to¸n viªnv ®   nh v l vi t i   tæ chøc  Óm  ki to¸n. Trong    ×nh ho¹t®éng, tæ  qu¸ tr       chøc  Óm    ki to¸nph¶ib¸o    Þp  êicho    c¸o k th   Bé  µichÝnh  T  danh s¸ch nh÷ng  Óm      á  Ò,    ki to¸nviªnb ngh chuyÓn  c«ng    t¸ckh¸c  hoÆc   Þ   ÊtquyÒn  µnh  Ò         áidanh  b tru   h ngh ®Ó xo¸ tªn kh   s¸ch  Óm       ki to¸n viªn vµ    åichøng  thu h   chØ  Óm      ∙  Êp. ki to¸nviªn® c C¸c kiÓm  to¸n viªn á  nghÒ, chuyÓn  c«ng t¸c  b  kh¸c hoÆc  bÞ  truÊt  quyÒn  µnh  h nghÒ   Óm   ki to¸n ph¶i nép      v¨n  b»ng chøng  chØ   Óm   ki to¸n viªn    cho  é   µi chÝnh  BT  trong thêih¹n  ét     m th¸ng kÓ   õ ngµy  Ýnh    t  ch thøc    µm  th«il viÖc  ¹  chøc  Óm   ti tæ  ki to¸n.Qu¸  êih¹n    b»ng    th   trªnv¨n  chøng  chØ  Óm     ki to¸n viªndo  é  ëng  µichÝnh  Êp    B tr T  c kh«ng  cßn  Öu  ùcph¸p lý. hi l    
  6. 6 4. Tæ     chøc  Óm    c  Ëp  Þu  ki to¸n®é l ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýdiÒu  µnh  äi  l  h m ho¹t®éng  Ò     ngh nghiÖp  ña  Óm      éc tæ  c ki to¸nviªnthu   chøc  × nh  m qu¶n  ý. l Trêng  îp  Óm   h ki to¸n viªnviph¹m         c¸c nguyªn  ¾c, quy  Õ   µnh  t  ch h nghÒ   th×  chøc  Óm   tæ  ki to¸n ph¶i chÞu      tr¸ch nhiÖ m   ªn®íi.N Õ u   Óm     li     ki to¸n viªn    g©y  Öth¹icho  thi     kh¸ch hµng  × tæ    th   chøc  Óm    ki to¸nph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  ­   tr íckh¸ch hµng  Ò   Öc  åith ng  Öth¹itheo  ng  iÒu      v vi b   ê thi     ®ó ® kho¶n  ∙  ® cam   Õt  k tronghîp ®ång  Óm     ki to¸n. 5. Tæ     chøc  Óm    c  Ëp  µ®¬n  Þ  ¹ch    ki to¸n®é l l   vh to¸nkinh tÕ  c  Ëp,® îc   ®é l     thu phÝ  Þch  ô      d v ®Ó trang tr¶i       kho¶n    Ý. Møc    Ý  ña  õng  îp  c¸c chiph   thu ph c t h ®ång  Óm    2  ki to¸ndo  bªn  tho¶  Ën    vµo  èil ng,tÝnh  Êt phøc  ¹p thu c¨n cø  kh  î   ch   t  cña  c«ng  Öc, thêigian  µm  Öc  µ  vi     l vi v khung    Ý   Óm   gi¸ph ki to¸n do  é   µi   B T  chÝnh  quy  nh. ®Þ Tæ  chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp    l ph¶i mua     b¶o  Ó m   ¹  hi t ic¸c  chøc    tæ  b¶o hiÓ m   ¹t®éng  îp ph¸p t¹ ViÖt Nam       ho   h   i     ®Ó ®Ò phßng  ñiro khiph¶ibåith ng  r        ê thiÖth¹ig©y       ra cho  kh¸ch hµng.   6.    Tæ chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp    l ph¶i thùc  Ön  y         hi ®Ç ®ñ c¸c nghÜa  ô  v thuÕ  µ    v c¸ckho¶n  ph¶inép    kh¸cvµo  ©n    ng s¸ch Nhµ   íctheo luËt®Þnh.   n       IV.QU¶N   ý  µ   íC  I  íIHO¹T  NG   Ó M     L NH N ®è V   ®é KI TO¸N 1. Ho¹t ®éng  ña    chøc  Óm       c c¸c tæ  ki to¸n ®éc  Ëp    l ph¶i tu©n    theo ph¸p  luËtNhµ   ícvµ    n   ph¶ichÞu  ù  Óm      s ki tragi¸m    ña    ¬  s¸tc c¸c c quan  qu¶n  ýchøc  l  n¨ng  ña  µ   ícnh  ét  c Nh n   m doanh  nghiÖp. C¸c sè liÖu, µi Öu kÕ  to¸n vµ  b¸o c¸o quyÕt to¸n cña c¸c doanh   t  li nghiÖp,tæ    chøc,c¬   quan  ∙  ã    Ën  ña  chøc  Óm    c  Ëp,® ­ ® c x¸cnh c tæ  ki to¸n®é l   îcc¸cc¬      quan  µ   íctincËy  µ  ö  ông  ôc  ô    Çu  Nh n     vsd ph v yªu c qu¶n  ýcña  ×nh. l  m   Trêng  îp sè  Öu,tµiliÖu kÕ     µ  h   li       to¸nv b¸o    Õt    ∙  ã    Ën  ña  c¸o quy to¸n® c x¸c nh c kiÓm   to¸n nhng    kh«ng        Ëy  Çn  ÕthoÆc   ã  ®ñ ®é tinc c thi   c nghi vÊn  ×  ¬    th c quan  qu¶n  ýNhµ   íctrong ph¹m    Òn  ¹n  µ  l  n    viquy h v tr¸chnhiÖ m   îcgiao,trùc   ®     tiÕp  Óm     ¹ vµ  a  quyÕt  nh  ki tra l i ® ra    ®Þ qu¶n  ýtrªnc¬  ë  Õt  l     s k qu¶  Óm    ki tra cña  ×nh.  m Doanh  nghiÖp, tæ    chøc, c¬    quan  ph¶i chÊp  µnh  Õt  nh     h quy ®Þ cña  ¬  c quan  qu¶n  ýNhµ   íc,®ång  êiyªu  Çu  chøc  Óm    l  n  th   c tæ  ki to¸nxem   Ðt x  l¹ b¸o    Õt    c¸o k qu¶  Óm  i ki to¸n,n Õu  ã  Êt ®ång  µ    cb  v tranh chÊp  ×  Õn  Þ    th ki ngh lªnc¬    quan  µi Ýnh  a  ¬ng  t  ch ®Þ ph hoÆc   é  µichÝnh  BT  xem   Ðt xö  ý. x l 2. Bé   µi chÝnh  ùc hiÖn    T  th   chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc®èi víiho¹t®éng  l  n       kiÓm  to¸n trong n Òn      kinh tÕ  èc  ©n.    qu d Chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc cña  é  l  n  B TµichÝnh  îcthùc hiÖn    ®    b»ng    Ön  c¸cbi ph¸p: ­ Ban  µnh  µ  íng dÉn  ùc hiÖn      h vh   th   c¸cnguyªn t¾c,chuÈn  ùc  µ  ¬ng      m v ph ph¸p chuyªn m«n      nghiÖp  ô  Óm      ông  v ki to¸n¸p d trong n Òn    kinhtÕ  èc  ©n.   qu d ­Ban  µnh  µ    h v chØ  o  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh néidung  o  ¹obåidìng ®¹ th   ch tr     ®µ t       nghiÖp  ô  Óm     v ki to¸nviªn,quy  Õ     Ón  µ  Êp    ch thituy v c chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh kiÓm    to¸nviªn, µnh  Ëp hé  ng    Ón  Êp  µ   ícvµ  chøc    éc   th l   ®å thi tuy c Nh n   tæ  c¸ccu thi Ón    Êp   tuy ®Ó c chøng  chØ  Óm    ki to¸nviªn. ­ ThÈ m   nh  µ    ®Þ v th«ng b¸o    Õn  i víic¸c hå  ¬    Ðp  µnh  Ëp  ý ki ®è       s xin ph th l tæ chøc  Óm   ki to¸n.Tæ     chøc  ¨ng  ý  µ  ® k v qu¶n  ýthèng  Êt danh  l  nh   s¸ch kiÓm     to¸nviªn.  
  7. 7 ­ Quy  nh    ®Þ khung    Ý  Óm  gi¸ph ki to¸n,sau      khitho¶ thuËn  íi   v  Ban  Ët    V gi¸ ChÝnh  ñ,®Ó     ông  èng  Êt trong ho¹t®éng  Óm  ph   ¸p d th nh      ki to¸n. ­ KiÓ m       tra,gi¸m    Öc  ©n  ñ ph¸p luËtvµ  s¸tvi tu th       quy  Õ   Óm    ch ki to¸ntrong  ho¹t®éng  ña    chøc  Óm     c c¸c tæ  ki to¸n,xö  ýc¸c bÊt  ng  µ    l    ®å v tranh chÊp  Ò     v kÕt qu¶  Óm       ki to¸n ph¸tsinh.M äi  Êt  ng  µ    b ®å v tranh chÊp  Ò   Õt    v k qu¶  Óm   ki to¸n,   Õn  ña  é  ëng  é  µichÝnh  µý  Õn  èicïng.   ki c B tr ý BT  l   ki cu     V.  ÒU  §I KHO¶N   THI  µ NH.  H Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  ý.C¸c  chøc  Óm     ∙  tn c hi l     t  k  tæ  ki to¸n® thµnh  Ëp tr cngµy  l   í  Quy  Õ   Óm    c  Ëp  ã  Öu  ùcthihµnh  îctiÕp ch ki to¸n®é l c hi l     ®    tôcho¹t®éng     theo  iÒu  Ö  ∙  ¨ng  ý,xóc  Õn c¸cc«ng  Öc  Èn  Þ    ® l®® k  ti     vi chu b cho c¸n bé    chuyªn viªntham  ù    ú    Ón  Óm       d c¸ck thi tuy ki to¸nviªn, Õn hµnh  ¨ng  ý   ti   ® k danh  s¸ch kiÓm      íi é  µichÝnh  µ  chøc  ¹ ho¹t®éng  ña  ×nh     to¸nviªnv   T   B v tæ  l    i cm theo ®óng    Quy  Õ.  ch
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2