Thông tư 23/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
221
lượt xem
14
download

Thông tư 23/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 23/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 23/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. T h«ng t c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi s è  23/L§T B X H­T T  n g µ y     18 th¸ng  11 n¨ m  1996 h í ng d É n   ù c hi Ö n   h Õ  ® é   è ng kª, b¸o c¸o ® Þ n h   th c th   k ú  v Ò  tai ¹ n   n lao ® é n g ­C¨n  vµo  Òu    cø  §i 108  ña  é  Ëtlao®éng  µy  c B lu     ng 23/6/1994; ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 06/CP  µy  ng 20/1/1995 cña  Ýnh  ñ      Ch ph quy ®Þnh    Õtm ét  è  iÒu  ña  é   Ëtlao ®éng  Ò   toµn  µ  Ö   chiti   s® c B lu     v an  v v sinh lao    ®éng; Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     èng    X∙      th   ch ®é th kÕ,      nh  ú  Ò     ¹n lao®éng    b¸o c¸o ®Þ k v tai     n nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. §èit ng ¸p dông  µc¸c doanh     î     l    nghiÖp,c¬    quan,tæ    chøc,c¸ nh©n  äi    (g   chung  µc¬  ë)díi y: l  s     ®© ­C¸c    doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n ­ C¸c    doanh nghiÖp  µ  ¬  ë  v c s s¶n  Êt kinh doanh, dÞch  ô  éc    xu       v thu c¸c thµnh  Çn  ph kinhtÕ    kh¸c; ­ C¸c    ©n  ã  ö  ông    ng    Õn  µnh    ¹t®éng    c¸ nh csd lao ®é ®Ó ti h c¸c ho   s¶n xuÊtkinh doanh;     ­C¸c    doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,   c v ®Ç tn     doanh  c¸c nghiÖp  trongkhu    chÕ   Êt,khu  xu   c«ng  nghiÖp; ­ C¸c  n  Þ  ù    ®¬ v s nghiÖp, s¶n  Êt kinh doanh  Þch  ô  éc  ¬    xu     d v thu c quan  hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp, tæ    chøc  Ýnh  Þ x∙ héi,®oµn  Ó  ©n  ©n;    ch tr       th nh d c¸c doanh nghiÖp  éc lùcl ng qu©n  i nh©n  ©n, c«ng  nh©n  ©n; thu    î   ®é   d   an  d ­C¸c  ¬    c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp; ­C¸c  ¬    c quan  chøc  Ýnh  Þx∙héi, oµn  Ó  ©n  ©n; tæ  ch tr       ® th nh d ­ C¸c  ¬    c quan  chøc  ícngoµihoÆc   èc  Õ  ¹ ViÖt nam   ã  ö  ông  tæ  n    qu t t i     csd lao®éng  µngêiViÖtNam.   l      2. Nguyªn  ¾c    t chung  ùc hiÖn  Õ     èng    th   ch ®é th kª,b¸o  ®Þnh  ú  Ò   c¸o  kv tai ¹n lao®éng:     n a. C¸c  ô    ¹n    ng  µ   êibÞ     ¹n    ng    v tain lao ®é m ng   tain lao ®é ph¶inghØ   Öc    vi tõm ét  µy  ëlªn, u     ng tr     ®Ò ph¶ithèng    µ  c¸o ®Þnh  ú;   kª v b¸o    k C¬   ë  ã  ôsë  Ýnh  ng    a  µn  ña  a  ¬ng  µo  ×  êi s c tr   ch ®ã trªn®Þ b c ®Þ ph n th ng   sö  ông    ng  ùctiÕp  d lao ®é tr   ph¶ib¸o  ®Þnh  ú  Ò     ¹n    ng  íiSë     c¸o  k v tain lao ®é v  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ë  a   ¬ng    µ  ¬  v X∙    ®Þ ph ®ã v c quan qu¶n  ýcÊp  l  trªntrùctiÕp (nÕu  ã);      c
 2. 2 c. C¸c  ô    ¹n    ng  éc  Ünh  ùc  ãng  ¹,th¨m  khaith¸c   v tain lao ®é thu l v ph x  dß     dÇu  Ý,vËn    êng  é,® êng  ¾t,® êng  û,® êng  µng  kh   t¶i® b  s  thu   h kh«ng  µ    ¬  v c¸cc së  éc lùcl ng qu©n  i nh©n  ©n, c«ng  nh©n  ©n, ngoµiviÖc  c¸o thu    î   ®é   d   an  d     b¸o    víic¬    quan  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    éivµ  ¬  v X ∙h   c quan  qu¶n  ý cÊp    l  trªn (nÕu  ã),cßn  c  ph¶ib¸o    íi ¬    c¸o v   quan  c qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   toµn    ng, l  n   an  lao ®é   vÖ   sinhlao®éng     chuyªn ngµnh      ë Trung  ng. ¬ d.Trong  ú      Õu    k b¸o c¸o n kh«ng  ã    ¹n lao®éng  Èy    × c¬  ë  Én  c tai     n x ra,th   s v ph¶icã      v¨n b¶n      µ    â lµ"kh«ng  ã    ¹n lao®éng". b¸o c¸o v ghir     c tai     n II. h Õ  ® é  th è ng kª,  C  b¸o c¸o ® Þ n h  k ú  v Ò tai ¹ n lao ® é n g:  n 1.Ch Õ     èng      ¹n lao®éng, ® îcthùc hiÖn      ®é th kª tai     n      nh sau: C¸c  ¬  ë  c s ph¶ithèng    Êtc¶    êng  îp tain¹n    ng  Èy    i   kª t   c¸c tr h     lao ®é x ra ®è   víi êilao ®éng  éc quyÒn   ng     thu   qu¶n  ý,theo  ô  ôcsè      ô  ôcnµy  Çn  l  ph l   1. ë Ph l   c chó        µo  ét  è  étsau  ý khighiv m s c   trongbiÓu  èng      ¹n    ng:   th kª tain lao®é ­Cét        Õu  èg©y  Ên  ¬ng    11:Ghi c¸cy t  ch th theo phô  ôc1A;   l  ­ Cét      12: §¸nh  Êu  ©n      êng  îp bÞ   Õt    Èy      ¹n    d nh (x)c¸c tr h   ch khix ra tain lao ®éng hoÆc   Þ  Õt  b ch trongthêigian ®iÒu  ÞlÇn  u;      tr   ®Ç ­  ét    C 13: §¸nh  Êu  ©n      êng  îp  Þ     ¹n  d nh (x)c¸c tr h b tain lao  ng  ®é nÆng   theo phô  ôc1B;   l  ­ Cét      14: §¸nh  Êu      êng  îp  Þ     ¹n    ng  d (x)c¸c tr h b tain lao ®é cßn  ¹ (tain¹n  li     lao®éng  Ñ).   nh 2.Ch Õ         nh  ú    ¹n lao®éng    ®é b¸o c¸o ®Þ k tai     n theo quy  nh    ®Þ sau  y:    ®© a. C¬   ë  s ph¶itæng  îp t×nh  ×nh    ¹n    ng  ña  th¸ng ®Ç u     h  h tain lao ®é c 6    n¨m  µ  ña  vc c¶ n¨m  theo  ô  ôcsè    c¸o vÒ   ë  ph l   2;b¸o    S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitr c   X∙    í   ngµy  th¸ng 7  i víib¸o    th¸ng ®Ç u   10    ®è     c¸o 6    n¨m  µ  ícngµy  th¸ng 1    v tr   15    n¨m sau  i víi c¸o c¶  ®è     b¸o    n¨m; b. Së     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héivµ    ¬  v X∙    c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc l  n  vÒ   toµn    ng, vÖ   an  lao ®é   sinh lao®éng     chuyªn ngµnh      ë Trung  ng  ¬ ph¶itæng    hîp t×nh  ×nh    ¹n    ng  ña  th¸ng ®Ç u     h tain lao ®é c 6    n¨m  µ  ña  n¨m  v c c¶  theo  ô  ph lôc sè  b¸o    3;  c¸o  Ò   é   v B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi (Vô  v X∙    b¶o  é    h lao ®éng)  ícngµy  th¸ng 7  i víib¸o    th¸ng ®Ç u   tr   20    ®è     c¸o 6    n¨m  µ  ícngµy  v tr   31/1  n¨m  sau  i víi     n¨m. ®è     c¸o c¶  b¸o III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   1. Ch Õ     èng    c¸o ®Þnh  ú  Ò     ¹n    ng    ®é th kª,b¸o    k v tain lao ®é theo Th«ng   t nµy  îc ¸p dông  õ ngµy  ®    t  1/1/1997.B∙ibá        c¸c quy  nh  Ò   èng    ®Þ v th kª,b¸o    c¸o ®Þnh  ú  Ò     ¹n lao®éng  íc®©y    íi k v tai     n tr   tr¸v   i Th«ng   µy. tn
 3. 3 2. Së     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc v X∙        ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm     phæ   Õn,híng dÉn  ùc hiÖn  bi     th   th«ng   µy  n   tn ®Õ tÊtc¶    ¬  ë  ng    a  ¬ng.   c¸cc s ®ã ë ®Þ ph 3. C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ã    B ng   ph c tr¸chnhiÖm     chØ   o, kiÓm     «n   ®¹   tra ® ®èc    ¬  ë  éc  Òn  c¸c c s thu quy qu¶n  ýthùc hiÖn  ètchÕ     èng    l    t  ®é th kª,b¸o    c¸o ®Þnh  ú  Ò     ¹n lao®éng. k v tai     n   4. C¸c  é,  µnh      B ng ë Trung  ng  ¬ c¨n  vµo  cø  quy  nh  Õ     èng    ®Þ ch ®é th kª b¸o  ®Þnh  ú    ¹n    ng    c¸o  k tain lao ®é ë Th«ng   µy  ã  íng  Én  ô  Ó  ï hîp tn c h d c th ph     víi® Æc   ïcña  µnh      th   ng ®Ó tæng  îp  ×nh  ×nh    ¹n    ng      ¬  ë  ht h tain lao ®é ë c¸c c s thuéc Bé, ngµnh     qu¶n  ýtrùctiÕp. l    Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  ã  ×   íng  ¾ c     tr th hi c g v m ®Ò nghÞ     é,  µnh, c¸c B ng   ®Þa  ¬ng  ph ph¶n  vÒ   é   ¸nh  B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®Ó     X∙    nghiªncøu    gi¶i   Õt. quy
 4. 4
 5. P h ô   ôc  è  l s1 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 23/L§TBXH­TT  µy  ng 18/11/1996 cña  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi)   X∙ h Bi Ó u   è ng kª tai ¹ n lao  é n g   th  n ® ­Tªn  ¬  ë:   cs  ­C ¬     quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªn: H Ö   N¬i x¶y  Giê,ngµy, Lo¹iTNL§          Sè   Hä   µ  v tªn Na N÷ Tuæi  Ngh Ò   Tuæi  sè  ra tai     th¸ng,n¨m    (Theo  T×nh  ¹ngth ng  Ých tr   ¬ t TT m ®êi nghiÖ nghÒ møc   n¹n lao    x¶y      ra tai yÕu  è t  p l ng ¬ ®éng n¹n   g©y  Ên  ch lao®éng   th ng ¬ Ch Õt N Æng   Nh Ñ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 6. Nguyªn  ©n  ©y    ¹n    ng nh g tai n lao®é Møc    Öth¹i ®é thi   §iÒu  Ön  ki Kh«ng  ã  c hoÆc   Ch a  Ên  hu Kh«ng  ã  Vi ph¹m  Nguyªn  Sè  µy  c   ng Tæng    Gi¸trÞ chi    Ghi  lµm  Öc, vi   kh«ng  ö  ông  luyÖn  ü  Ët sd k thu   quy  ×nh, tr   quy  nh©n  nghØ  ×  v phÝ    thiÕtbÞ  cho   chó m¸y  ãc, m   trang bÞ    BHL§;   an  µn  to hoÆc   biÖn ph¸p   tr×nh,   kh¸c TNL§    (c¶ ngêilao tµis¶n  Þ       b thiÕtbÞ    trangbÞ    BHL§  huÊn  Ön  ­ luy ch lµm  Öc  vi biÖn  ngµy  ®éng  thiÖth¹i    kh«ng   an kh«ng  ¶m     a  y    ® b¶o ®Ç ®ñ theo   an  µn to ph¸p lµm    nghØ   tÝnh  (1000  ) ® toµn an  µn to quy  nh ®Þ viÖc    an chÕ   ) ®é b»ng  Òn ti   toµn (1000  ) ® 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 7. P h ô   ôc  è  l s 1A (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 23/L§TBXH­TT  µy  ng 18/11/1996 cña  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi)   X∙ h C¸c y Õ u  t è g © y  c h Ê n  th¬ n g ® Ó  p h © n  lo¹i  tai ¹ n lao ® é n g  n 1.§iÖn   Trong    iÖn  ®ã ® cao  Õ th 2.Phãng  ¹   x 3.Do  ¬ng  Ön vËn    ph ti   t¶i 4.Do  ÕtbÞ  Þu    ùc   thi   ch ¸p l 5.Do  ÕtbÞ  ©ng, thang    thi   n   m¸y... 6.Næ   ËtliÖu næ   v    7.M¸y  ãc, thiÕtbÞ    èn,kÑp, c ¾t,va  p...   m     c¸n,cu       ®Ë 8.Báng    Êt   ho¸ ch 9.Ngé  c    Êt   ®é ho¸ ch 10.Ch¸y      næ x¨ng dÇu   11.SËp  æ     ® c«ng  ×nh tr ­Cò   ­Míi   12.SËp    Ëp  t  ¸..    lß,s ®Ê ® . trong x©y  ùng,khaith¸c,   d      th¨m  kho¸ng s¶n dß    13.C ©y    hoÆc   Ët® æ,  ,r¬i v  ®Ì   14.Ng∙    cao 15.Ch Õt  uèi   ® 16.C¸c  ¹ kh¸c   lo   i  
 8. P h ô   ôc  l 1B (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 23/L§TBXH­TT  µy  ng 18/11/1996 cña  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi)   X∙ h D a n h  m ô c  c¸c lo¹i h Ê n  th¬ n g  ® Ó  x¸c ® Þ n h  c lo¹i tai ¹ n lao ® é n g  n Æ n g  n A. § Ç u, m Æ t, c æ : 1.C¸c  Ên  ¬ng  ä    ë    ch th s n∙o h hoÆc   Ýn; k 2.§ông  Ëp, n∙o;   d  3.M¸u  ôtrong sä   t    4.BÞ   ìsä;   v  5.BÞ   ét ®Ç u;   l  da  6.Tæn   ¬ng  ng  öm ¾t;   th ®å t   7.Vì vµ  Ëp    ¬ng  èn  ña  ä;     d c¸cx cu c s 8.Vì c¸cx¬ng  Æt;      m 9.Tæn   ¬ng  Çn  Ò m   éng    Æt;   th ph m r ëm 10.BÞ   ¬ng  µo    th v cæ,    ¹i®Õ n   t¸ch   thanh  qu¶n  µ  ùc qu¶n. v th   B. N g ù c  v µ  b ô n g: 1.Tæn   ¬ng  ång ngùc    ¹i®Õ n   ¬    th l  t¸ch   c quan  trong; bªn  2.Héi chøng  ÌnÐp     ch   trungthÊt;   3.D Ëp  ång ngùc    l  hay  ång ngùc  Þ  p  l  b Ð nÆng; 4.G∙y    ¬ng  ên;   c¸cx s 5.Tæn   ¬ng  Çn  Ò m   éng    ông;   th ph m r ëb 6.BÞ   ¬ng  µ  Ëp  ¹nh    ông    ¹itíc¬    th vd m ëb t¸ch     quan  trong; i bªn  7.Thñng,vìt¹ngtrongæ   ông         b 8.§ông,dËp      ¶nh  ëng  ívËn  ng  ña  ¬ng  èng h t  i ®é c x s 9.Vì,trËtx¬ng  èng;      s 10.Vì  ¬ng  Ëu;  x ch 11.Tæn   ¬ng  ¬ng  Ëu    th x ch ¶nh  ëng  íntívËn  ng  ña  ©n  µ    íi h l   i ®é c th v chid . C. C¸c c hi trªn: 1. Tæn   ¬ng  ¬ng,thÇn    th x   kinh,m¹ch    m¸u  ¶nh  ëng  í vËn  ng  ña    h t  i ®é c chi trªn;
 9. 2.Tæn   ¬ng  Çn  Ò m   éng  ¾p          th ph m r kh ë c¸cchitrªn; 3.BÞ     tæn  ¬ng  µo    th v vai,c¸nh tay,bµn    µm  ¹i®Õ n     ©n;    tayl h   c¸cg 4. BÞ   Ëp,  Éy, nghiÒn      ¬ng  ßn,  vai,c¸nh    ¼ng     d g  n¸tc¸c x ® b¶    tay,c tay, bµn    t  ãn    tay,®è ng tay; 5.BÞ   Ño    ípx¬ng  ín.   ch c¸ckh   l D. C¸c c hi d íi: 1.  Þ   ®Ëp   ¹nh  µ  Þ   ¬ng  µo      íig©y  B va  m v b th v c¸c chi d   tæn  ¬ng  ¹ch  th m m¸u,thÇn    kinh,x¬ng    ¶nh  ëng  ívËn  ng  ña    íi h t  i ®é c chid ; 2.BÞ   ¬ng  éng  ¾p      íi   th r kh ë chid ; 3.G Éy  µ  Ëp    ¬ng    v d c¸cx h«ng,®ïi, ng  µ    ãn.    è v c¸cng E. B á n g: 1.Báng      ®é 3; 2.Báng  Öt®é   éng  ¾p          nhi   r kh ®é 2,®é 3; 3.Báng    nÆng   ho¸ chÊt®é       do      2,®é 3; 4.Báng  iÖn    ® nÆng; 5.BÞ   áng  ¹nh®é    b l 3 6.BÞ   áng  ¹nhréng  ¾p         b l  kh ®é 2,®é 3. G. N hi Ô m  ® é c  c¸c c h Ê t s a u ë  m ø c  ® é  n Æ n g : 1. ¤  ýtc¸c bon:bÞ   Êt,mª   x      ng   s¶ng,rèilo¹ndinh dìng cña    ng           da, s phæi,  tr¹ngth¸   i trongngêibµnh  µng,t©m  ým Öt  ái,u Ó         ho   l  m   o¶i, suy gi¶m  Ýnhí,cã  tr     nh÷ng  Õn  æi  â rÖttrongbé  Ën  Çn  µn. bi ® r      ph tu ho 2. ¤  ýtnit¬:H×nh   x      thøc  ng  s phæi  µn  µn,biÕn  ho to   chøng hoÆc  kh«ng  biÕn  chøng  µnh  th viªm  Õ   ph qu¶n. 3.  ®r«  Hy sunfua: KÝch  Ých  ¹nh, tr¹ng th¸  ng    th m     i®é kinh,cã  Ó  ng    th s phæi,mª    s¶ng. 4. ¤  ýtc¸c b«      ång      x     nicë n ®é cao:t¾t thë,sau    ë chË m   ¹p,ch¶y      khith   ch   m¸u    òi,m å m   µ  ét, ëm   v ru   suy  îc,ngÊt. nh   5.NhiÔ m   c  Êp    ¹ ho¸ chÊtb¶o  Ö   ùc vËt.   ®é c c¸clo     i   v th   6.C¸c  ¹ ho¸ chÊt®éc    lo     i   kh¸cthuéc danh  ôc      m ph¶ikhaib¸o ®¨ng  ý.      k
 10. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Ph ô   ôc  è  l s2 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 23/L§TBXH­TT  µy  ng 18/11/1996 cña      Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi)   X∙  Tªn  n  Þ:  ®¬ v       C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt  a m N Ngµnh  qu¶n  ý: l  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:                              B¸o c¸o tai n ¹ n lao ® é n g  6 th¸ng ® Ç u  n¨ m     (ho Æ c  n¨ m) 199 I. è    ng  ×nh  ©n  ña  n  Þ    lao®é b S qu c ®¬ v trong kú      b¸o c¸o..  êi .ng . II Tæng  îp t×nh  ×nh    ¹n lao®éng   . h  h tai     n Ph©n  ¹  lo iTNL§  theo møc    Þ    ¹n   ®é b tain Nguyªn nh©n  ©y    ¹n lao ®éng   g tain     Sè  Ph©n  ¹  lo iTNL§  theo yÕu  è g©y    t  Sè  ô v Sè  êibÞ    ¹n ng   tain §iÒu  Ön  µm  ki l Kh«ng  ã  c hoÆc   Ch a  Ên  Ön  ü  hu luy k Kh«ng  ã  c quy  ×nh, tr   Vi ph¹m    quy  ×nh, tr   kh«ng  biÖn  biÖn  TT chÊn  ¬ng th Tæng  è s Trong  ®ã Tæng  è s Trong  ®ã viÖc,m¸y  ãc,   m sö  ông  d trang bÞ    thuËtan  µn    to hoÆc   ph¸p lµm  Öc an  µn   vi   to ph¸p lµm  Öc an  µn   vi   to BHL§; huÊn Sè  ô  ã  vc Sè  ô  ã  õ v c t  Sè  ô  ã  vc Sè  êibÞ    ng   tai thiÕtbÞ    kh«ng  trangbÞ    BHL§ kh«ng  luyÖn  a  y    ch ®Ç ®ñ ngêibÞ    haingêibÞ      ngêibÞ    n¹n nÆng    an  µn to ®¶m   b¶o  toµn an  theo quy  nh   ®Þ chÕt tain¹n trëlªn     chÕt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 §iÖn . Trong    iÖn  ®ã ® cao  Õ th 2 Phãng  ¹ x 3 Do  ¬ng  Ön vËn  ph ti   t¶i 4 Do  ÕtbÞ  Þu    ùc thi   ch ¸p l 5 ThiÕtbÞ  ©ng, thang m¸y...  n     6 Næ   Ët l Öu næ v  i   7 M¸y  m ãc, thiÕt bÞ  c¸n, cuèn,   kÑp, c¾t,va  p.     ®Ë 8 Báng    Êt ho¸ ch 9 Ngé  c    Êt ®é ho¸ ch 10 Ch¸y næ     x¨ng dÇu   11 SËp  æ   ® c«ng  ×nh tr . ­ Cò   . ­ Míi   12 SËp    Ëp  t, ®¸...trong x©y  lß,s ®Ê       dùng, khai    th¸c,th¨m    dß kho¸ng  s¶n 13 C ©y,  Ët ® æ,  ,cµnh  ¬i. . v  ®Ì   r. 14 Ng∙  cao 15 Ch Õt  uèi ® 16 C¸c  ¹  lo ikh¸c . Tæng  éng c Ng êilËp b¸o        c¸o    Ngµy  th¸ngn¨m    199  (Ghirâ hä          tªn) Ng êisö  ông    ng  d lao®é   (Ký    ng  Êu)    tªn,®ã d
 11. 12 P h ô   ôc  è  l s 3  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 23/L§TBXH­TT  µy  ng 18/11/1996 cña      Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi)   X∙  Tªn  ¬  c quan:           C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m              TØnh, thµnh  è:   ph §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph Sè: B¸o c¸o tai n ¹ n lao ® é n g  6 th¸ng ® Ç u  n¨ m     (ho Æ c  n¨ m) 199 I. æ n g  h î p t × nh h × n h  tai ¹ n lao ® é n g    T  n Ph©n  ¹  lo iTNL§  theo møc    Þ    ¹n   ®é b tain Nguyªn nh©n  ©y    ¹n lao ®éng   g tain     Sè  Ph©n  ¹  lo iTNL§  theo yÕu  è g©y    t  Sè  ô v Sè  êibÞ    ¹n ng   tain §iÒu  Ön  µm  ki l Kh«ng  ã  c hoÆc   Ch a  Ên  Ön  ü  hu luy k Kh«ng  ã  c quy  ×nh, tr   Vi ph¹m    quy  ×nh, tr   kh«ng  biÖn  biÖn  TT chÊn  ¬ng th Tæng  è s Trong  ®ã Tæng  è s Trong  ®ã viÖc,m¸y  ãc,   m sö  ông  d trang bÞ    thuËtan  µn    to hoÆc   ph¸p lµm  Öc an  µn   vi   to ph¸p lµm  Öc an  µn   vi   to BHL§; huÊn Sè  ô  ã  vc Sè  ô  ã  õ v c t  Sè  ô  ã  vc Sè  êibÞ    ng   tai thiÕtbÞ    kh«ng  trangbÞ    BHL§ kh«ng  luyÖn  a  y    ch ®Ç ®ñ ngêibÞ    haingêibÞ      ngêibÞ    n¹n nÆng    an  µn to ®¶m   b¶o  toµn an  theo quy  nh   ®Þ chÕt tain¹n trëlªn     chÕt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 §iÖn . Trong    iÖn  ®ã ® cao  Õ th 2 Phãng  ¹ x 3 Do  ¬ng  Ön vËn  ph ti   t¶i 4 Do  ÕtbÞ  Þu    ùc thi   ch ¸p l 5 ThiÕtbÞ  ©ng, thang m¸y...  n     6 Næ   Ët l Öu næ v  i   7 M¸y  m ãc, thiÕt bÞ  c¸n, cuèn,   kÑp, c¾t,va  p.     ®Ë 8 Báng    Êt ho¸ ch 9 Ngé  c    Êt ®é ho¸ ch 10 Ch¸y næ     x¨ng dÇu   11 SËp  æ   ® c«ng  ×nh tr . ­ Cò   . ­ Míi   12 SËp    Ëp  t, ®¸...trong x©y  lß,s ®Ê       dùng, khai    th¸c,th¨m    dß kho¸ng  s¶n 13 C ©y,  Ët ® æ,  ,cµnh  ¬i. . v  ®Ì   r. 14 Ng∙  cao 15 Ch Õt  uèi ® 16 C¸c  ¹  lo ikh¸c . Tæng  éng c II. h © n  t Ý ch t × nh h × n h  tai ¹ n lao ® é n g  theo lo¹i × n h  d o a n h   P  n  h n g hi Ö p Sè   Sè  ¬  ë  µ    ng c s v lao®é Tæng   Tron TT sè C¸c  ¬  c quan  n  Þ  Doanh  ®¬ v nghiÖp  Do hµnh  Ýnh  ù  ch s Nhµ   íc n C« nghiÖp 1 2 3 4 5 1 Tæng  è:c¬  ë s  s . ­ Trong    è  ¬  ë    ®ã s c s tham      gia b¸o
 12. 13 c¸o 2 Tæng  è    ng s lao®é . ­ Trong    è    ng      ¬    ®ã s lao ®é ë c¸c c së tham    c¸o giab¸o  3 Tæng  è  ô    ¹n L§ s v tai   n . Trong  : ®ã . ­Sè  ô    v TNL§  Õt  êi ch ng . ­Sè  ô  ã  õ2  êibÞ  ¹n  ëlªn   v c t   ng   n tr   4 Tæng  è  êibÞ    ¹n lao®éng s ng   tai     n . Trong  : ®ã . ­Sè  êibÞ  Õt   ng   ch . ­Sè  êibÞ  ¬ng    ng   th nÆng Ng êilËp b¸o        c¸o    µy   Ng th¸ngn¨m    199 (Ghirâ hä        tªn) Ng êisö  ông    ng  d lao®é  (Ký      tªn,®

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản