intTypePromotion=1

Thông tư 25/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
58
lượt xem
2
download

Thông tư 25/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 25/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 25/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t B é  T µi ch Ý n h  S è  25/2000/TT­B T C  n g µ y 30  th¸ng 3 n¨ m  2000 h í ng d É n  h o µ n  tr¶ c¸c  h o ¶ n  thu ® ∙ n é p   k n g © n  s¸ch n h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n    cø    s¸ch nhµ  ícngµy    n  20/3/1996 vµ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/ CP   µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    ÕtviÖc  ©n  Êp  ®Þ chiti   ph c qu¶n   lý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n     l h v quy     s¸ch nhµ  íc.   n ­ C¨n  LuËt söa  æi, bæ     cø    ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n   m s® c Lu   s¸ch nhµ     níc ngµy    20/5/1998  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 51/1998/N§­   µy  CP ng 18/7/1998  ña  c ChÝnh  ñ  öa  æi, bæ   ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    ÕtviÖc  ©n  Êp  ®Þ chiti   ph c qu¶n  ý,lËp, l    chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n  h v quy     s¸ch nhµ  íc.   n Bé  µichÝnh  íng dÉn  µn      T  h  ho tr¶c¸ckho¶n    ∙  ép  ©n  thu ® n ng s¸ch nhµ  ­   n ícnh    sau: I./ u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1./Doanh    nghiÖp,tæ    chøc,c¸ nh©n  íi®©y   äichung  µ®¬n  Þ)  îc    (d   g  l  v ®  c¬ quan  µichÝnh  µn    t  ho tr¶ c¸c kho¶n thu  ∙  ép  ©n   ®n ng s¸ch  µ   íc (tµi nh n     kho¶n 741),khicã      iÒu  Ön      ®ñ c¸c® ki sau: 1.1­Kho¶n      îcc¬    thu ®ã ®   quan  Õ,  ¬  Thu c quan    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè,c¬    quan  µ   íc® îcuû  Ö m    íi y  äit¾tlµc¬  Nh n     nhi thu (d   ®© g       quan    Óm   thu)ki tra,xem   Ðt  µ  quyÕt  nh  µn      x v ra  ®Þ ho tr¶theo  ng  Èm  Òn  µ  Õ     ®ó th quy v ch ®é quy  nh. ®Þ 1.2­Kho¶n      ∙  îc®¬n  Þ    thu ®ã ® ®   v (hoÆc  ¬  c quan    ép  thu n thay ®¬n  Þ)    v thùc nép  µo  ©n    v ng s¸ch nhµ  íc,cã    Ën  ña    n   x¸cnh c Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 1.3­ Sè   Òn  îc hoµn      ti ®   tr¶ kh«ng  ùc  Ön  îc b»ng  ×nh  th hi ®   h thøc  ï trõ b    vµo  kho¶n      thu ph¸tsinh ph¶inép  ©n      ng s¸ch kú    sau  ña  n  Þ. c ®¬ v 2./ViÖc thùc hiÖn  ï trõvµo  è          b    s thu ph¸tsinh ph¶inép  ©n      ng s¸ch kú      sau ® îcquy  nh      ®Þ nh sau: ­§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  ang  ¹t®éng: ® ho   +  Öc  ï trõchØ  ùc hiÖn  i víikho¶n    ã  ïng tÝnh  Êt,kh«ng  Vi b     th   ®è     thu c c   ch   thùc hiÖn  ï trõgi÷a    b    kho¶n ph¶ithu    kh«ng  ïng  Ýnh  Êt nh: Thu Õ     Þ c t ch     gi¸tr   gia t¨ng bï trõvíithuÕ    Þ gia t¨ng;thuÕ          gi¸tr       doanh  bï trõvíithuÕ  thu        doanh  thu (hoÆc  Õ    Þ gia t¨ng), thu gi¸tr      kh«ng  îc bï trõvíithuÕ  î tøc hoÆc   Õ  ®       l    i thu thu nhËp    doanh nghiÖp..   Õ  Ëp  Èu  ï trõvíi Õ  Ëp  Èu, kh«ng  .thu nh kh b       ; thu nh kh   ® îc bï trõvíithuÕ    Þ gia t¨ng hµng  Ëp  Èu        gi¸tr       nh kh hoÆc   Õ    ô  Æt   thu tiªuth ® biÖthµng  Ëp  Èu...   nh kh +  Öc  ï trõ® îc thùc hiÖn  Vi b         ngay  ¹  êi®iÓ m     ti   th ph¸tsinh cña    kho¶n    thu ® îchoµn  íikho¶n    ∙      v  thu ® ph¸tsinh ph¶inép  ©n      ng s¸ch nhµ  íc(®èivíitõng   n       kho¶n      thu ph¸tsinh riªngbiÖt)hoÆc   ùc hiÖn        th   ngay trong th¸ng,quý,hoÆc         theo kú  Õ  ®èivíi     thu (     kho¶n  ã    c¸c c ph¸tsinhph¶inép      theo kú  Õ).   thu
  2. 2 ­  èi víic¸c doanh  §     nghiÖp    Ó, ph¸  gi¶ith   s¶n, chuyÓn  a   iÓ m     ®Þ ® kinh   doanh  õ ®Þa  µn  µy  t  b n sang  a  µn  ®Þ b kh¸c kh«ng  ã  è      c s ph¸tsinh ph¶inép  ú      k sau,th×    ph¶icã    Ën  ña  ¬    x¸c nh c c quan  vÒ     thu  c¸c kho¶n  nép  õa  ©n  thu  th ng s¸ch  îc hoµn    íic¸c kho¶n  ®  tr¶ v     thu  ép  n cßn  Õu  thi ph¶i nép  ©n    ng s¸ch  ña  c ®¬n  Þ  µ  è  Òn  v v s ti sau    ∙  îc c¬  khi® ®   quan  thùc hiÖn  ï trõm µ   Én    thu    b     v cßn thõa,®Ò   Þ  ¬    ngh c quan  µi Ýnh  µn    Õp. t  ch ho tr¶ti 3./C¸c  n  Þ  ép  Õ    Þ gia t¨ng theo  ¬ng    ®¬ v n thu gi¸tr       ph ph¸p  Êu  õ® îc kh tr     hoµn    Õ    Þ gia t¨ng ®Ç u   µo  ùc hiÖn  tr¶thu gi¸tr       v th   theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    I phÇn    D Th«ng  t89/1998/TT­BTC   µy  ng 27/6/1998 cña  é   µi chÝnh  Ò   Öc    BT  v vi híng  Én    µnh  d thih NghÞ   nh   ®Þ 28/1998/N§­   µy  CP ng 11/5/1998  ña  Ýnh  c Ch phñ quy  nh    Õtthi µnh  Ët Thu Õ     Þgiat¨ng. ®Þ chiti    h Lu   gi¸tr     4./Kho¶n  ®∙  ¹ch    ü  ©n    thu  h to¸nqu ng s¸ch cÊp  µo  ×  µn    õ quü    n th ho tr¶t   ng©n s¸ch cÊp  .    ®ã Kho¶n    ©n  thu ph chiagi÷a ng©n      s¸ch c¸ccÊp,c¬       quan  µi t  chÝnh    Êp  ë c cao  Êt cã  nh   tr¸chnhiÖ m    xem  Ðt vµ  Õt ®Þnh  µn    x   quy   ho tr¶. 5./C¸c  ¬    c quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖm   ¹ch to¸n,quyÕt to¸nc¸ckho¶n    h         thu ng©n    s¸ch nhµ  íc®∙  µn      n   ho tr¶cho  n  Þ  ®¬ v theo ®óng  Õ       ch ®é quy  nh. ®Þ II./Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó   1./C¸c    kho¶n    ∙  ép  ©n  thu ® n ng s¸ch nhµ  ícdo  ¬    n   c quan  µichÝnh  µn  t  ho tr¶thùc hiÖn        nh sau: 1.1­Bé  µichÝnh  ô  ©n    T  (V Ng s¸ch nhµ  íc)thùc hiÖn  µn    n    ho tr¶: ­ C¸c    kho¶n  ®∙  ép  ©n  thu  n ng s¸ch nhµ  íc vµ  ¹ch    n  h to¸n vµo  ©n    ng s¸ch  trung¬ng    100%. ­ C¸c kho¶n thu  ∙  ép  ©n  ® n ng s¸ch  µ  íc,® îc ph©n  nh n     chia gi÷a  ©n    ng s¸ch trung  ng  µ  ©n    ¬ v ng s¸ch ®Þa   ¬ng  Çn  ©n    ph (ph ng s¸ch trung  ng  îc h­   ¬ ®  ëng). 1.2­ Së   µi chÝnh  VËt      T  ­  gi¸c¸c tØnh, thµnh  è  äichung  µ tØnh)   ph (g   l    hoµn  tr¶: ­ C¸c    kho¶n    ∙  ép  ©n  thu ® n ng s¸ch nhµ  ícvµ  ¹ch      n  h to¸n100%   cho  ©n   ng s¸ch tØnh.   ­ C¸c    kho¶n  ®∙  ép  ©n  thu  n ng s¸ch nhµ  íc ® îc ph©n    n    chia gi÷a    Êp    c¸c c ng©n s¸ch (phÇn  ©n    ng s¸ch tØnh  îchëng).   ®  1.3­Phßng  µichÝnh  Ët gi¸huyÖn, quËn, thÞ    µnh  è  éc tØnh    t  v       x∙,th ph thu   (gäichung  µhuyÖn)  µn    l  ho tr¶: ­ C¸c    kho¶n    ∙  ép  ©n  thu ® n ng s¸ch nhµ  ícvµ  ¹ch      n  h to¸n100%   cho  ©n   ng s¸ch huyÖn.   ­ C¸c    kho¶n  ®∙  ép  ©n  thu  n ng s¸ch nhµ  íc ® îc ph©n    n    chia gi÷a    Êp    c¸c c ng©n s¸ch (phÇn  ©n    ng s¸ch huyÖn  îchëng).   ®  1.4­Ban  µichÝnh    êng,thÞ  Ên (gäichung  µx∙)hoµn    t  x∙,ph   tr     l    tr¶: ­ C¸c    kho¶n    ∙  ép  ©n  thu ® n ng s¸ch nhµ  ícvµ  ¹ch      n  h to¸n100%   cho  ©n   ng s¸ch x∙.  
  3. 3 ­ C¸c    kho¶n  ®∙  ép  ©n  thu  n ng s¸ch nhµ  íc ® îc ph©n    n    chia gi÷a    Êp    c¸c c ng©n s¸ch (phÇn  ©n    ng s¸ch x∙® îchëng).      2./Hå   ¬    Þ  µn    ¬    s ®Ò ngh ho tr¶, quan    Ëp göic¬  c thu l     quan  µichÝnh    t  bao gå m: 2.1­ C«ng    v¨n    ®Ò nghÞ   µn    ho tr¶ (b¶n  Ýnh)  ña  ¬  ch c c quan  quyÕt ra    ®Þnh  µn    öi c¬  ho tr¶ g   quan  µichÝnh, trong  t    c«ng v¨n ph¶i nªu  â  éi dung    rn  sau: ­ Tªn  n  Þ  îc hoµn    è  Öu  µikho¶n;n¬i m ë   µikho¶n  ©n    ®¬ v ®   tr¶;s hi t       t  (Ng hµng  hoÆc   Kho  ¹c Nhµ   íc. . . b  n .) ­C¨n  ph¸p lý®Ó     nh  è    cø      x¸c®Þ s ph¶ihoµn      tr¶cho  n  Þ; ®¬ v ­Lý  ph¶ihoµn    ùctiÕp tõng©n    do    tr¶tr      s¸ch; ­Tæng  è  Òn ®¬n  Þ  ∙  ép  ©n    s ti   v ® n ng s¸ch nhµ  íc;   n ­ Tæng  è  Òn ®¬n  Þ  îchoµn      s ti   v®  tr¶theo  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  µ   Nh níccã  Èm  Òn, trong®ã:   th quy     +  è  Òn ®¬n  Þ  ∙  îchoµn    S ti   v®®   tr¶b»ng  ×nh  h thøc bïtrõ.    +  è   Òn  S ti cßn  ¹  ña  n   Þ   îc ®Ò   l ic ®¬ v ®   nghÞ   µn    ¹  ¬  ho tr¶ t ic quan  µi t  chÝnh. Trêng  îp  i  îng  îc hoµn    µ c¸ nh©n  h ®è t ®   tr¶ l     kh«ng  ã  µikho¶n  ë   ¹  c t  m ti Ng ©n   µng  h hoÆc  Kho  ¹c Nhµ   íc,ph¶ihoµn    b  n    tr¶b»ng  Òn  Æt,  ×  ti m th trong   c«ng      Þ  µn    öic¬  v¨n ®Ò ngh ho tr¶g   quan  µichÝnh  t  ph¶ighirâ:Hä     êi® îc       tªnng     hoµn    a   tr¶,®Þ chØ   êng  ó vµ  th tr   chøng  minh   nh©n   ©n   è..   µy.. th d (s . ng , .   th¸ng..n¨m... µ  ¬icÊp    .   n  v chøng  minh    ©n  ©n)  ña  êi® îchoµn  thnh d c ng     tr¶. 2.2­ Quy Õt  nh   µn      ®Þ ho tr¶ (b¶n  Ýnh)  ña  ¬  ch c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  theo  quy  nh  ña  ËtthuÕ  µ      ®Þ c lu   v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  Ön  µnh  ña  µ   ­ h  hi h c Nh n íc. 2.3­GiÊy    Ën  ña    x¸c nh c Kho  ¹c Nhµ   íc (b¶n  Ýnh) vÒ   b  n  ch   kho¶n  ®∙  thu  thùc  ép  µo  ©n  n v ng s¸ch  µ  íc.GiÊy    Ën  µy  ®¬n  Þ   nh n   x¸c nh n do  v (hoÆc  ¬  c quan  nép  thu  thay ®¬n  Þ)    v yªu  Çu, Kho  ¹c Nhµ   íc n¬i ®¬n  Þ  c  b  n    v (hoÆc  ¬  c quan    ép  thu n thay ®¬n  Þ)  ép  Òn vµo  ©n    v n ti   ng s¸ch nhµ  íclËp  µ  Êp    n   v c theo  m Éu   quy  nh  Ìm  ®Þ k theo Th«ng   µy.   tn 3./Quy  ×nh hoµn    tr   tr¶: 3.1­C¬     quan    Ëp  µ  öihå  ¬  µn      thu l v g   s ho tr¶c¸c kho¶n    ∙  ép  ©n   thu ® n ng s¸ch  µ  íc thuéc  Èm   Òn  nh n   th quy qu¶n  ý(theo quy  nh  ¹  iÓ m   phÇn    l    ®Þ ti ® 2  II Th«ng   µy)®Õ n   ¬  tn   c quan  µichÝnh  ùc hiÖn  µn  t  th   ho tr¶. 3.2­C¬     quan  µichÝnh    Êp, sau    Ën  îchå  ¬    Þ  µn  t  c¸c c   khinh ®   s ®Ò ngh ho tr¶cña  ¬    c quan    thu,ph¶ikiÓm      tra,xem   Ðt vµ  ö  ý: x  xl ­ N Õ u   å  ¬    h s kh«ng  y    ®Ç ®ñ theo quy  nh  ¹  iÓ m   phÇn    ®Þ ti® 2  IITh«ng   t nµy, chË m   Êt    nh trong  ngµy  µm  Öc,ph¶i cã  03  l vi     c«ng  v¨n  öi c¬  g   quan   ®Ò nghÞ  µn      µn  ho tr¶®Ó ho chØnh  å  ¬  h s theo quy  nh.   ®Þ ­ N Õ u   å  ¬  y       h s ®Ç ®ñ theo  quy  nh  ¹  iÓ m   phÇn    ®Þ ti® 2  IITh«ng    µy, tn   chË m   Êt trong 07  µy  µm  Öc,ph¶ira lÖnh  nh     ng l vi      tho¸i   ©n    ng thu s¸ch nhµ  íc   n  (®èivíic¸c kho¶n  ®∙  ép  ©n       thu  n ng s¸ch  éc      ©n  thu niªn ®é ng s¸ch n¨m  Ön  hi hµnh) hoÆc   Êp  Önh    Òn  ©n    cl chiti ng s¸ch  µ  íc (®èivíic¸c kho¶n  nh n        thu  ∙  ® nép  ©n  ng s¸ch thuéc niªn®é   ©n        ng s¸ch c¸c n¨m  íc)vµ     tr   chuyÓn  qua Kho  ¹c b 
  4. 4 Nhµ   íc ®ång  Êp    ùc  Ön  µn    n  c ®Ó th hi ho tr¶cho  n  Þ; ®ång  êigöi c«ng  ®¬ v   th     v¨n (theo m É u       quy  nh  Ìm  ®Þ k theo Th«ng   µy) b¸o  ¬  tn   c quan    Þ  µn  ®Ò ngh ho tr¶biÕt.   3.3­N Õ u     kho¶n thu  îc ph©n  ®  chia gi÷a    Êp  ©n    c¸c c ng s¸ch,th×  å  ¬    hs hoµn    îcgöi®Õ n   ¬  tr¶®     c quan  µichÝnh  Êp  t  c cao  Êt. nh ­ C¬     quan  µichÝnh  Êp  t  c cao  Êt  Ën  îc hå  ¬  Óm     nh nh ®   s ki tra,xem   Ðt, x  quyÕt  nh   µn    µ  ã  ®Þ ho tr¶ v c c«ng  v¨n  Ìm  bé  å  ¬  µn    k 01  h s ho tr¶ theo    quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   phÇn    t i 2  IITh«ng   µy  tn (b¶n  sao)göic¬      quan  µi Ýnh  Êp  íi t  ch c d. ­C¬     quan  µichÝnh  Êp  íi Ën  îcc«ng    µ  å  ¬  µn    ña  ¬  t  c d  nh ®   v¨n v h s ho tr¶c c quan  µichÝnh  Êp  t  c trªn, ùc hiÖn  µn    è    ∙  ép  µo  ©n   th   ho tr¶s thu ® n v ng s¸ch cÊp    díi     quy  nh  ¹ ®iÓ m     ãitrªn. nh ®Þ t i 3.2 n   3.4­Kho  ¹c Nhµ   íc,sau    Ën  îcchøng  õhoµn    Önh    b  n  khinh ®   t  tr¶(l tho¸i    thu hoÆc   Önh    Òn)cña  ¬  l chiti   c quan  µichÝnh  ng  Êp, ph¶ikiÓm     Óm   t  ®å c    tra,ki so¸tchøng  õ:   t ­ N Õ u   Êy    th chøng  õ kh«ng  y   ,  t  ®Ç ®ñ kh«ng  â  µng,kh«ng  ng  Õ   rr   ®ó ch ®é  quy  nh  Ön  µnh, chË m   Êt  ®Þ hi h   nh trong 02  µy  µm  Öc,ph¶i chuyÓn    ng l vi     tr¶c¬    quan  µichÝnh  ng  Êp  Ìm  t  ®å c k theo  th«ng b¸o  ýdo  õ chèithanh    l  t     to¸n ®Ó   ¬  c quan  µichÝnh  Õtvµ  µn  t  bi   ho chØnh  ¹chøng  õ. l i t ­ N Õ u   Êy    th chøng  õ ®Çy   ,  â  µng, ®óng  Õ     t  ®ñ r r   ch ®é quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh,ph¶ilµm  ñ tôcchuyÓn    Òn cho  n  Þ,cô  Ó:     th     tr¶ti   ®¬ v   th +  èivíi §   kho¶n  Òn ® îchoµn    ti     tr¶b»ng  Önh    Òn ng©n  l chiti   s¸ch nhµ  íc,   n  chË m   Êt trong 02  µy  µm  Öc,Kho  ¹c Nhµ   íc®ång  Êp  nh     ng l vi   b  n  c ph¶ichuyÓn    tr¶sè  Òn ® îchoµn  ùctiÕp vµo  µikho¶n  ña  n  Þ  îchoµn    µ  ¹ch   ti     tr     t  c ®¬ v ®   tr¶v h   to¸nching©n     s¸ch n¨m  Ön  µnh.   hi h +  èivíi §   kho¶n  Òn ® îchoµn    ti     tr¶b»ng  Önh  l tho¸i   ©n    ng thu s¸ch nhµ  íc,   n  chË m   Êt  nh trong  ngµy  µm  Öc, Kho  ¹c  µ   íc ®ång  Êp  ã  02  l vi   b Nh n   c c tr¸ch   nhiÖ m  chuyÓn chøng  õtho¸i   ©n  t    ng thu s¸ch nhµ  íccho    n  Kho  ¹c Nhµ   ícn¬i b  n    ®¬n  Þ  v (hoÆc  ¬  c quan    ép  thu n thay ®¬n  Þ)  ép  µo  ©n    v n v ng s¸ch nhµ  ícvµ    n  chË m   Êt  nh trong 02  µy  µm  Öc,Kho  ¹c  µ   íc n¬i ®¬n  Þ    ng l vi   b Nh n     v (hoÆc  ¬ c quan  nép  thu  thay ®¬n  Þ)  ép  µo  ©n    v n v ng s¸ch nhµ  íc,ph¶ichuyÓn    è    n    tr¶s tiÒn ® îchoµn  ùctiÕp vµo  µikho¶n  ña  n  Þ  µ  ¹ch to¸ngi¶m    ©n      tr     t  c ®¬ v v h     thu ng s¸ch n¨m  Ön  µnh    hi h theo Ch ¬ng,Lo¹i,       Kho¶n,M ôc  µ  Óu  ôc  ∙      v Ti m ® ph¸tsinh. +  èi víikho¶n  Òn  îc hoµn    §   ti ®   tr¶b»ng  Òn  Æt,  ti m Kho  ¹c Nhµ   íc c¸c b  n    cÊp  ã  c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  i t ng ® îchoµn  ùc hiÖn  ng  Õ         h  ®è  î     th   ®ó ch ®é quy ®Þnh  Ò   v tho¸i     b»ng  Òn m Æt   Ön  µnh. tr¶ ti   hi h 4./Tr¸chnhiÖm   ña    ¬      c c¸cc quan  µ  íccã  ªnquan  n   Öc  µn    nh n   li   ®Õ vi ho tr¶ c¸ckho¶n    ©n    thu ng s¸ch nhµ  íccho  n  Þ:   n  ®¬ v 4.1­ C¬     quan Thu Õ,  ¬  c quan H¶i quan  µ  ¬  v c quan  µ   íc ® îc uû  Nh n     nhiÖ m    ã  thu c tr¸chnhiÖ m:   ­    Ra quyÕt  nh   µn    µ  ¶m   ®Þ ho tr¶ v ® b¶o c¸c kho¶n thu  îc hoµn    ®  tr¶ chÝnh    ng  Èm  Òn  µ  Õ     x¸c,®ó th quy v ch ®é quy  nh. ®Þ ­  Ëp  µ  öi hå  ¬    Þ   µn    L v g   s ®Ò ngh ho tr¶ (quy  nh   ¹  iÓ m   phÇn    ®Þ t i® 2  II Th«ng   nµy) c¸c kho¶n  t    thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc thuéc  Èm   nh n   th quyÒn qu¶n  ý l  ®Õ n   ¬  c quan  µichÝnh  ¬ithùc hiÖn  µn  t  n    ho tr¶.
  5. 5 Trêng  îp  h ph¸thiÖn  Öc  quyÕt  nh  µn        vi ra  ®Þ ho tr¶c¸c kho¶n  thu  ©n   ng s¸ch nhµ  íccho  n  Þ    n  ®¬ v kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtth× c¬        quan    ra quyÕt  nh  µn    µ  n  Þ  cÇu  µn    ®Þ ho tr¶v ®¬ v yªu  ho tr¶ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ph¸p  ËtvÒ   ÷ng    ¹m  ña  ×nh;  ng  êi®¬n  Þ  îchoµn    lu   nh saiph c m ®å th   v®  tr¶ph¶i  nép ngay  è  Òn ®∙  îchoµn    µo  ©n  s ti   ®   tr¶v ng s¸ch nhµ  íc.   n 4.2­C¬     quan  Kho  ¹c Nhµ   íccã  b  n   tr¸chnhiÖm:   ­ LËp  Êy    Ën  Ò     gi x¸c nh v kho¶n  ®∙  ùc nép  µo  ©n  thu  th   v ng s¸ch  µ  íc nh n   (theo m É u     quy  nh  Ìm  ®Þ k theo Th«ng   µy) khi®¬n  Þ  tn     v (hoÆc  ¬  c quan    thu nép thay ®¬n  Þ) yªu cÇu.   v   ­ChÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ   ÷ng  éidung  ∙    Ën.   tr       nh n  ® x¸cnh ­ Thùc  Ön    hi chuyÓn    Òn cho  n  Þ  tr¶ti   ®¬ v theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti ® 3.2 phÇn      IITh«ng   µy. tn ­ H íng dÉn    n  Þ      c¸c ®¬ v (hoÆc  ¬  c quan    ép  thu n thay ®¬n  Þ)  ùc hiÖn    v th   ®óng  ÷ng  nh quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 41/1998/TT­BTC   µy  ng 31/3/1998  µ  v Th«ng   sè  t 12/1999/TT­BTC   µy  ng 1/2/1999  ña  é   µi chÝnh  Ò   Öc  Ëp  c BT  v vi t trung,qu¶n  ýc¸ckho¶n    ©n    l    thu ng s¸ch nhµ  ícqua    n  Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 4.3­C¬     quan  µichÝnh  ã  t  c tr¸chnhiÖm:   ­ Thùc  Ön    hi chuyÓn    Òn cho  n  Þ  tr¶ti   ®¬ v theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti ® 3.1 phÇn      IITh«ng   µy. tn ­ G öi    c«ng    v¨n (theo m É u     quy  nh  Ìm  ®Þ k theo  Th«ng   µy) b¸o  ¬  tn   c quan  ®Ò   Þ  µn    ÕtvÒ   Öc  ∙  ùc hiÖn  µn    Òn cho  n  Þ. ngh ho tr¶bi   vi ® th   ho tr¶ti   ®¬ v Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý.Nh÷ng    15  k t  k  quy ®Þnh  íc®©y    íi tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i  b Tæng   ôc  c Thu Õ,  Tæng   ôc    c H¶i quan, c¬    quan  µ   íc ® îc uû  Ö m   Nh n     nhi thu,Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng,c¬    b  n  ¬   quan  µichÝnh    Êp  µ    n  Þ  ­ t  c¸cc v c¸c®¬ v ® îc hoµn    Þu    tr¶ch tr¸chnhiÖm   ùc  Ön  µ  íng  Én    n  Þ  ùc thuéc   th hi v h d c¸c ®¬ v tr     thùc  Ön  ng    hi ®ó c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   nµy. Trong  t   qu¸  ×nh  ùc  Ön, tr th hi   n Õu  ã  ã  c kh kh¨n  íng  ¾ c,    Þ    ¬  v m ®Ò ngh c¸c c quan  ph¶n  ¸nh  Þp  êivÒ   é  k th   B TµichÝnh      ®Ó nghiªncøu,híng dÉn  µ          v bæ sung,söa  æi.   ®
  6. 6 B é  T µi ch Ý n h C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:      TC/NSNN Hµ   éi,ngµy.. .th¸ng..  N  . . .n¨m  . 2000         KÝnh  öi:          g Bé  µichÝnh  ∙  Ën  îcbé  å  ¬    Þ  µn    è  Òn.. . ..®,  T  ® nh ®   h s ®Ò ngh ho tr¶s ti . . .  . . cho.. . . ña.. . ...göi®Õ n   . . . c . . ..    .. theo c«ng    è..   µy..     v¨n s .ng . .th¸ng..  . .n¨m... . . C¨n  vµo  å  ¬, Bé   µi chÝnh  ∙  µm  ñ  ôc hoµn    è  Òn  è.. cø  hs  T  ® l th t   tr¶s ti (s   . ngµy..  µikho¶n.. .  ë   ¹ . ..trªn cho  n   Þ   .t   . .m t i . .    . ) ®¬ v b»ng  Öch    Òn  l chi ti (hoÆc   lÖnh  tho¸i   ©n    ng thu s¸ch nhµ  íc).   n Bé   µi chÝnh  ®Ó   ý  ¬  T  b¸o  qu c quan  Õtvµ  ®¬n  Þ  bi   b¸o  v theo  âisè  Òn  d   ti nãi trªnkhivÒ   µikho¶n  ña  n  Þ  ×nh.  Õ u         t  c ®¬ v m N sau  ngµy    Ën  îc 10  khinh ®  c«ng  v¨n  µ   Òn  Én  a  m ti v ch chuyÓn  îc vÒ   µikho¶n  ña  n   Þ   Çn    ®   t  c ®¬ v c b¸o ngay  Ò   é  µichÝnh    Þp  êixö  ý. vBT  ®Ó k th   l TL/Bé  ëng  é  µichÝnh tr BT  Vô  ëng  ô  tr v NSNN N¬i nhËn:    ­Nh      trªn  ­Lu  ô     V NSNN Ghi chó: ë   µi  Ýnh  V Ët   S T ch ­  gi¸,Phßng  µi  Ýnh    T ch huyÖn, Ban  µi T  chÝnh    öi c«ng  x∙ g   v¨n b¸o  ¬  c quan    Þ   µn    Õt cÇn  ®Ì ngh ho tr¶bi   thay  ô m   õ c t  "Bé  µi chÝnh"  T  b»ng  ô m   õ t ng  c t  ¬ øng  ë   µi chÝnh    Ët    ST  ­ V gi¸tØnh, thµnh    phè..  .Phßng  µi chÝnh  Ön... Ban  µi chÝnh  .vµ    T  huy   , T  x∙.   c¸c chøc  ô  ¹  . v ti c«ng  v¨n còng  îcthay ® æi    ®    theo cho  ïhîp.   ph  
  7. K h o  b ¹ c n h µ  n íc C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m TØnh   (TP):. . ... . . ... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .... KBNN . . .../ Gi Ê y x¸c n h Ë n Ng ©n  µng  µ   íc: . ............ . ............................................................. h Nh n . . .........  . . ............................................................. .. X¸c nhËn  n  Þ:.. . ............ . .............................................................   ®¬ v . . .........  . . ............................................................. .. §∙nép    NSNN   (TK:741) sè  Òn:. . ..........  ng  Õtb»ng  ÷).. . ..................................     ti . . ..........®å (vi   . . ch . ................................... .. . ........................................................................................  . . ......................................................................................... . Trong  : ®ã +  Òn  ng  ÖtNam:  . . ..........................................................  ng Ti ®å Vi   .. . ...........................................................®å .. +  ¹itÖ  Ngo   (nguyªntÖ):.. . ............................................................     . . ..........................................................  . Quy  ng  ÖtNam:  . . . . . ........................................................  ng ®å Vi   .. . .. . .........................................................®å   .. .. Néi dung    Õtsè  Òn ®∙  ép    chiti   ti   n NSNN     nh sau: STT Chøng  õnép  Òn NSNN t  ti   M ôc  ôcNSNN l  Sè  Òn ®∙  ép  ti   n NSNN KBNN   ∙  iÒu  Õtcho    Êp  ®® ti   c¸cc NS Sè Ngµy C L K M TM NST W NS   NS   Ön NS   huy x∙ tØnh 1 .. . . Ên   ®Þnh   sè   tiÒn   ®∙   nép   NSNN   (TK   741)   (viÕt   b»ng  ch÷):.. . .............................................................   . . ............................................................. .. . ............................................................  . . ................................. . . ............................................................. . ................................. . .. .. . ...... . . ..... KÕ   to¸n K Õ     ëng to¸ntr .. .  µy... .th¸ng.. .n¨m... . . .Ng . . . . . .
  8. (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) Gi¸m  c ®è (Ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu)       tªnv ®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2