Thông tư 25/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
95
lượt xem
4
download

Thông tư 25/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 25/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 25/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 28 tháng 3 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 25/2003/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯ NG D N VI C THU, N P, QU N LÝ, S D NG TI N THU T X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính s 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 16/7/2002 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c và ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19/02/2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b ; Ngh nh s 39/CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph v m b o tr t t ATGT ư ng s t; Ngh nh s 40/CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công i n s 474/VPCP-NC ngày 28/01/2003 c a Văn phòng Chính ph : "B Tài chính hư ng d n vi c s d ng ngu n tài chính thu ư c qua x ph t vi ph m Lu t Giao thông theo hư ng giao cho a phương s d ng toàn b s ti n này cho công tác b o m ATGT và ch ng ùn t c giao thông, trong ó lưu ý chi phù h p, thi t th c cho l c lư ng c nh sát giao thông"; B Tài chính hư ng d n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông (g i t t là TTATGT) như sau: I. THU, N P TI N PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TTATGT 1. Trư ng h p thu ti n ph t t i ch thì quy trình, th t c thu, n p ti n ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c TTATGT như sau: a) Theo i u 54 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính thì các trư ng h p ph t ti n t 5.000 -100.000 , ngư i có thNm quy n x ph t ra quy t nh x ph t t i ch , giao quy t nh x ph t cho cá nhân, t ch c b x ph t, ng th i thu ti n ph t t i ch ; Khi thu ti n ph t t i ch , ngư i thu ti n ph i giao biên lai thu ti n ph t cho ngư i n p ti n. Trư ng h p ph t ti n theo th t c ơn gi n nói t i i m này, không ph i l p biên b n x ph t.
  2. b) Theo quy nh t i i u 58 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính thì t i nh ng vùng xa xôi h o lánh, trên sông trên bi n mà vi c i l i g p khó khăn ho c ngoài gi hành chính và v i m c ph t ti n t trên 100.000 tr lên, ngư i có thNm quy n x ph t ph i l p biên b n x ph t theo úng quy nh t i i u 55 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và chuy n biên b n cho ngư i có thNm quy n ra quy t nh x ph t. Cá nhân, t ch c b x ph t có th n p ti n ph t t i ch cho ngư i có thNm quy n x ph t. Khi thu ti n ph t t i ch , ngư i thu ti n ph i giao biên lai thu ti n ph t cho ngư i n p ti n. N p ti n ph t: - Ngư i thu ti n ph t nói i m này có trách nhi m n p s ti n thu ư c vào Kho b c nhà nư c trên a bàn theo quy nh sau: + T i nh ng vùng xa xôi h o lánh ho c nh ng vùng mà vi c i l i g p khó khăn thì th i h n n p ti n vào Kho b c nhà nư c không quá 7 ngày k t ngày thu ti n. + Trư ng h p thu ti n ph t trên sông, trên bi n, ngư i thu ti n ph t ph i n p ti n vào Kho b c Nhà nư c trong th i h n 2 ngày k t ngày vào n b ; + i v i các trư ng h p khác thì th i h n n p ti n ph t vào Kho b c nhà nư c không quá 2 ngày k t ngày thu ti n; 2. Trư ng h p cá nhân, t ch c b x ph t n p ti n ph t t i Kho b c nhà nư c thì quy trình th t c như sau: Căn c vào i u 58 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính, i v i nh ng trư ng h p quy nh n p ti n ph t t i Kho b c nhà nư c thì ngư i có thNm quy n x ph t ph i giao Quy t nh x ph t cho ngư i b x ph t (trong ó ghi rõ m c ti n ph t). Trong th i h n 10 ngày k t ngày ư c giao Quy t nh, cá nhân, t ch c b x ph t ph i n p ti n ph t t i Kho b c nhà nư c ư c ghi trong Quy t nh x ph t. Ngư i n p ti n mang Quy t nh x ph t và s ti n ph t n n p t i Kho b c Nhà nư c. Khi thu ti n ph t, Kho b c nhà nư c có trách nhi m giao biên lai thu ti n ph t cho ngư i n p ti n. 3. Kho b c nhà nư c h ch toán s thu ti n ph t như sau: Kho b c nhà nư c nơi thu ti n ph t (bao g m c tr c ti p thu t i Kho b c NN và t ngư i thu ti n ph t t i ch ), nh kỳ 5 ngày, t m trích s ti n ph t cho các i tư ng th hư ng theo t l quy nh t i M c II c a Thông tư này, cu i tháng i u ch nh theo th c t . II. PHÂN B TI N THU T PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TTATGT: Toàn b s ti n ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c TTATGT ư c l i 100% cho a phương s d ng cho công tác m b o TTATGT và ch ng ùn t c giao thông, ư c phân b như sau:
  3. 1. 30% trích cho l c lư ng công an tham gia gi gìn TTATGT trên a bàn. 2. 12% trích cho l c lư ng thanh tra giao thông ho t ng t i a phương. 3. 10% trích cho các l c lư ng tr c ti p tham gia vào công tác TTATGT t i qu n, huy n, xã, phư ng. Tuỳ theo c i m c a t ng a phương, UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương hư ng d n n i dung chi, m c chi cho t ng i tư ng c th ph c v cho công tác TTATGT t i qu n, huy n, xã, phư ng. 4. 2% trích cho Kho b c nhà nư c a phương th c hi n thu ti n ph t. 5. 3% trích cho tr m cân ki m tra xe, nhưng t ng m c chi không quá 20% s th c thu ti n ph t c a tr m cân ó. S chênh l ch gi a t l ư c hư ng v i m c kh ng ch 20% s th c thu nh ng nơi có tr m cân và s trích 3% nơi không có tr m cân ư c chuy n cho Ban An toàn giao thông a phương s d ng chung cho công tác TTATGT a phương 6. 13% trích cho Ban An toàn giao thông c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 7. 30% t ng s thu ư c l i a phương, b sung kinh phí cho công tác b o m tr t t an toàn giao thông t i a phương theo quy t nh c a U ban nhân dân t nh. III. QU N LÝ, S D NG TI N THU T PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TTATGT: 1. Vi c qu n lý, s d ng ti n ph t và m c chi cho t ng i tư ng th c hi n như sau: 1.1. i v i l c lư ng Công an (ph n kinh phí ư c s d ng coi là 100%), chi cho các n i dung: a) Dành kho ng 20% n 30% mua s m trang thi t b ph c v cho công tác b o m TTATGT. Vi c mua s m trang thi t b th c hi n theo nh m c, tiêu chuNn, ch hi n hành. b) S t 70% n 80% còn l i ư c s d ng cho các n i dung sau: - Tuyên truy n, ph bi n hư ng d n vi c th c hi n pháp lu t v b o v công trình giao thông và an toàn giao thông. - Chi b i dư ng cho l c lư ng tr c ti p tham gia công tác b o m TTATGT: + M c chi không quá 300.000 /ngư i/tháng; + Cán b , chi n s c nh sát giao thông tr c ti p tham gia công tác b o m TTATGT ban êm (bao g m c l c lư ng c nh sát giao thông ch ng ua xe trái phép ban êm) ư c b i dư ng thêm không quá 30.000 ng/ca; - Chi ào t o, t p hu n, sơ k t, t ng k t công tác b o m TTATGT.
  4. - Chi s a ch a phương ti n, xăng d u ph c v tu n tra ki m soát. - Chi khác ph c v công tác b o m TTATGT. 1.2. i v i l c lư ng Thanh tra giao thông (ph n kinh phí ư c s d ng coi là 100%), chi cho các n i dung: a) Dành 30% mua s m trang thi t b ph c v cho công tác TTATGT. Vi c mua s m trang thi t b th c hi n theo nh m c, tiêu chuNn, ch hi n hành. b) Ph n còn l i chi cho các n i dung sau: - Tuyên truy n, ph bi n hư ng d n vi c th c hi n pháp lu t v b o v công trình giao thông và an toàn giao thông. - Chi b i dư ng cho l c lư ng tr c ti p tham gia công tác b o m TTATGT (bao g m c l c lư ng Thanh tra giao thông c a trung ương t t i a phương): M c chi không quá 300.000 /ngư i/tháng. - Chi ào t o, t p hu n, sơ k t, t ng k t công tác b o m TTATGT. - Chi s a ch a phương ti n, xăng d u ph c v tu n tra ki m soát. - Chi khác ph c v công tác b o m TTATGT. 1.3. i v i tr m cân ki m tra xe ư c dùng chi cho các n i dung: - Chi b i dư ng cho l c lư ng tham gia tr c ti p t i các tr m cân và các l c lư ng h tr ho t ng c a tr m cân. - Chi h tr cho vi c b o dư ng, s a ch a thi t b tr m cân - Chi h tr ào t o chuyên môn nghi p v - Chi khác ph c v công tác b o m TTATGT. 1.4. i v i Kho b c nhà nư c - Chi th c hi n vi c thu ti n ph t; - Chi cho cơ quan ư c Kho b c nhà nư c u quy n thu ph t theo quy nh; - Chi in, n, mua s m, s a ch a trang, thi t b ph c v công tác thu ti n ph t; - Chi khác ph c v công tác b o m TTATGT. 1.5. i v i Ban An toàn giao thông c a t nh, thành ph tr c thu c TW dùng chi cho các n i dung: - Chi b máy ho t ng c a Ban An toàn giao thông;
  5. - Chi ho t ng, ki m tra liên ngành c a Ban An toàn giao thông t nh, thành ph tr c thu c TW; - Chi cho công tác ph bi n, tuyên truy n TTATGT c a a phương; - Chi t ch c ào t o các nghi p v v an toàn giao thông cho các i tư ng tr c ti p tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông c a a phương; - Chi cho sơ k t, t ng k t công tác gi gìn TTATGT; - Chi h tr kh c ph c h u qu tai n n giao thông, h tr ph c v công tác gi i t a hành lang an toàn giao thông theo quy t nh c a UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW); - Chi cho giáo d c pháp lu t TTATGT trong trư ng h c; - Chi khác ph c v công tác b o m TTATGT. M c chi b i dư ng i v i nh ng ngư i tr c ti p tham gia công tác b o m TTATGT c a các l c lư ng khác (ngoài Công an và Thanh tra giao thông) do UBND t nh, thành ph tr c thu c TW quy t nh theo ngh c a S Tài chính -V t giá. 2. i v i 30% t ng s thu l i a phương b sung kinh phí cho công tác b o m tr t t an toàn giao thông ư c s d ng cho các n i dung sau: 2.1. B sung, h tr kinh phí mua s m phương ti n, trang, thi t b ph c v cho công tác b o m TTATGT a phương; 2.2. B sung, h tr b i dư ng cho các l c lư ng tr c ti p tham gia gi gìn TTATGT; 2.3. Chi b i dư ng cho các l c lư ng khác huy ng tham gia công tác gi gìn TTATGT. Vi c s d ng 30% t ng s thu l i a phương cho các n i dung chi quy nh t i i m này do Ban An toàn giao thông ngh và UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. IV. L P K HO CH S D NG VÀ QUY T TOÁN VI C S D NG TI N PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TTATGT: Vi c l p k ho ch chi tiêu và quy t toán ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c TTATGT như sau: 1. L p k ho ch s d ng: i v i các ơn v ư c th hư ng ti n thu x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c TTATGT ư c qui nh t i thông tư này, căn c vào tình hình s d ng ti n thu ph t c a năm trư c và tình hình th c t thu ph t trong năm l p k ho ch s d ng theo nh m c, ch hi n hành g i S Tài chính-V t giá thNm nh, t ng h p trình U ban nhân dân các t nh, thành ph quy t nh k ho ch chi t ngu n thu ph t.
  6. 2. Th c hi n k ho ch: 2.1. nh kỳ 5 ngày, Kho b c nhà nư c t i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m t m trích chuy n vào tài kho n c a l c lư ng công an, Thanh tra giao thông và các l c lư ng tr c ti p tham gia vào công tác b o m TTATGT t i qu n, huy n, xã, phư ng s ti n thu ph t ư c l i theo t l phân b t i M c II, i m 1, 2, 3 Thông tư này. L c lư ng Công an, Thanh tra giao thông và các l c lư ng tr c ti p tham gia vào công tác b o m TTATGT t i qu n, huy n, xã, phư ng ư c t m ng t tài kho n c a mình s d ng theo quy nh t i Thông tư này. 2.2. Vào ngày 5 hàng tháng, Kho b c nhà nư c t i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho S Tài chính -V t giá v t ng s thu c a a phương t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c TTATGT c a tháng trư c; s t m trích cho l c lư ng Công an, Thanh tra giao thông và các l c lư ng tr c ti p tham gia vào công tác b o m TTATGT t i qu n, huy n, xã, phư ng; Căn c vào t ng s thu c a a phương t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c TTATGT và quy nh v t l phân b t i M c II, i m 4, 5, 6 c a Thông tư này, S Tài chính -V t giá phân b và c p phát k p th i cho Kho b c nhà nư c a phương thu ti n ph t; Tr m cân ki m tra xe; Ban An toàn giao thông t nh, thành ph tr c thu c TW. 3. Quy t toán ti n thu ph t: Cu i năm, các ơn v th hư ng ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c TTATGT làm quy t toán g i S Tài chính-V t giá, Ban ATGT t ng h p báo cáo UBND t nh phê duy t. S ti n thu ph t s d ng không h t trong năm ư c chuy n sang năm sau s d ng cho công tác b o m TTATGT và b sung cho vi c u tư cơ s v t ch t b o m TTATGT trên a bàn. V. KHO N THU KHÁC: Ngoài nh ng kho n thu ti n ph t trong lĩnh v c TTATGT nêu trên, trong quá trình th c hi n ch trương c a H i ng nhân dân c p t nh v các bi n pháp c p bách b o m tr t t an toàn giao thông, n u có phát sinh các kho n thu khác thì ư c l i 100% cho a phương s d ng ph c v công tác TTATGT. Vi c phân b , s d ng và m c chi c th do Ban An toàn giao thông t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xu t và UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. VI. T CH C TH C HI N: - Thông tư này có hi u l c k t ngày Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19/2/2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b có hi u l c và thay th Thông tư s 24/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 c a B Tài chính v vi c hư ng d n vi c s d ng ti n thu t x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c TTATGT.
  7. - i v i các B , cơ quan TW tham gia tr c ti p vào công tác b o m TTATGT, s a i Thông tư s 12/2002/TT-BTC ngày 4/2/2002 c a B Tài chính như sau: T i M c II, i m 1: + Ti t 1.1: Dành t i thi u 50% mua s m trang, thi t b , phương ti n, xăng d u ph c v công tác b o m TTATGT. Vi c mua s m th c hi n theo úng các quy nh hi n hành. + Ti t 1.2: M c chi b i dư ng cho l c lư ng tr c ti p tham gia công tác b o m TTATGT th c hi n theo quy nh t i M c III, i m 1, ti t 1.1,b c a Thông tư hư ng d n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, các a phương c n ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản