Thông tư 26/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
92
lượt xem
6
download

Thông tư 26/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 26/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quyết toán bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 26/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------------- ð c l p – T do – H nh phúc ----------------------- S : 26/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 06 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY T TOÁN BÙ L KINH DOANH CÁC M T HÀNG D U NĂM 2008 Căn c Ngh ñ nh s 118/2008/Nð-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Th c hi n ch ñ o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 3647/VPCP-KHTT ngày 01/7/2005 v cơ ch bù l kinh doanh các m t hàng d u; Thông báo s 240/TB-VPCP ngày 16/11/2007 thông báo k t lu n c a Th tư ng Chính ph v ñi u hành giá xăng d u 2 tháng cu i năm 2007 và trong năm 2008; Thông báo s 82/TB-VPCP ngày 25/3/2008 c a Văn phòng Chính ph v k ho ch ñ m b o cung ng xăng d u năm 2008; Thông báo s 171/TB-VPCP ngày 18/7/2008 thông báo k t lu n c a Th tư ng Chính ph v phương án ñi u ch nh giá xăng, d u 6 tháng cu i năm 2008 và s a ñ i m t s quy ñ nh c a Quy t ñ nh 289/Qð-TTg ngày 18/3/2008 c a Th tư ng .vn Chính ph ; Thông báo s 253/TB-VPCP ngày 15/9/2008 thông báo k t lu n c a Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng v ñi u hành kinh doanh xăng d u th i gian t i; ietn am atV ð t o ñi u ki n cho các doanh nghi p kinh doanh xăng d u ñ u m i chuy n sang kinh .Lu doanh theo cơ ch th trư ng, B Tài chính hư ng d n th c hi n quy t toán bù l kinh doanh các m t hàng d u năm 2008 như sau: w ww I. QUY ð NH CHUNG 1. ð i tư ng áp d ng: Nh ng doanh nghi p ñ u m i nh p kh u xăng d u theo ch tiêu ñư c B Công Thương giao năm 2008, tiêu th các m t hàng d u nh p kh u (diesel, d u ho , mazut) v i giá nhà nư c quy ñ nh mà k t qu ho t ñ ng kinh doanh c a các m t hàng d u b l . 2. Ph m vi, th i gian áp d ng chính sách bù l : - L kinh doanh tiêu th m t hàng mazut và d u ho phát sinh t ngày 01/01/2008 ñ n ngày 21/7/2008. - L kinh doanh tiêu th m t hàng diesel phát sinh t ngày 01/01/2008 ñ n ngày 16/9/2008 và l t n kho m t hàng diesel nh p kh u t i th i ñi m 16/9/2008 (bao g m c diesel nh p kh u ñang ñi ñư ng thu c s h u doanh nghi p). - Không bao g m vi c tiêu th các m t hàng d u s n xu t, ch bi n trong nư c và t m nh p tái xu t. II. NH NG QUY ð NH C TH 1. Xác ñ nh m c bù l : 1.1 ð i v i l tiêu th các m t hàng d u (d u ho , mazut, diesel) phát sinh trong kỳ áp d ng chính sách bù l : M c bù l t i t ng doanh nghi p ñư c xác ñ nh như sau:
  2. Giá v n nh p Thu giá tr ð nh m c chi Bình quân gia M c bù l kh u bình quân gia tăng, phí kinh quy n giá bán t ng m t gia quy n th c t = { + phí quy + doanh t c ng } - nhà nư c quy hàng t ng m t hàng ñ nh (ñ/lít, VN ñ n bán l ñ nh t ng m t (ñ/lít,kg) c a doanh kg) (ñ/lít,kg) hàng (ñ/lít,kg) nghi p (ñ/lít,kg) Tr giá v n nh p kh u (CIF) ñ n th i Tr giá v n t n kho ðơn giá v n nh p + ñi m chuy n sang kinh doanh theo giá ñ u kỳ 2008 kh u bình quân gia th trư ng * = quy n t ng m t Lư ng nh p kh u ñ n th i ñi m hàng Lư ng t n kho ñ u kỳ + chuy n sang kinh doanh theo giá th 2008 trư ng - Tr giá v n t n kho ñ u kỳ 2008: l y theo tr giá v n t n kho cu i kỳ trong báo cáo tài chính năm 2007 c a doanh nghi p ñã ñư c ki m toán. - Tr giá v n nh p kh u (CIF) ñ n th i ñi m chuy n sang kinh doanh theo giá th trư ng căn .vn c : am + Giá nh p kh u CIF th c t theo t khai ñã ñư c h i quan ki m tra và thông quan. ietn • ð i v i d u ho , mazut: áp d ng cho lô hàng nh p kh u t 01/01/2008 ñ n 21/7/2008. .Lu atV • ð i v i diesel: áp d ng cho lô hàng nh p kh u t 01/01/2008 ñ n 16/9/2008. + T giá h ch toán t i th i ñi m nh p kh u (ñư c ghi nh n trên t khai h i quan). w ww + Thu nh p kh u tính trong giá v n: 0% áp d ng cho toàn b giai ño n bù l . - Lư ng hàng: tương ng v i tr giá t n kho ñ u kỳ và nh p kh u trong kỳ nêu trên (căn c báo cáo ki m kê t n kho th i ñi m 01/01/2008 và s lư ng nh p kh u th c t theo k t qu giám ñ nh, kê khai trên t khai h i quan). * Thu giá tr gia tăng (t nh p kh u ñ n khâu bán l ), phí n p ngân sách nhà nư c: - ðơn giá phí d u diesel: 300 ñ ng/lít Bình quân gia quy n giá Phí d u diesel ðơn giá bình quân gia bán nhà nư c quy ñ nh - 300 ñ ng/lít quy n thu giá tr gia t ng th i kỳ tăng = 110% x 10% * ð nh m c ñơn giá chi phí kinh doanh t c ng Vi t Nam ñ n bán l : - M t hàng d u ho , diesel: 500 ñ ng/lít (chi phí t c ng Vi t Nam ñ n bán l ) - M t hàng mazut: 300 ñ ng/kg (chi phí bán buôn). * ðơn giá bán nhà nư c quy ñ nh bình quân gia quy n c a t ng m t hàng: xác ñ nh trên cơ s lư ng tiêu th th c t tương ng v i giá bán nhà nư c quy ñ nh cho t ng giai ño n như sau: - ð i v i m t hàng d u ho : + T ngày 01/01/2008 ñ n trư c 11 gi ngày 25/02/2008 là 10.200 ñ/lít (Quy t ñ nh s 95/2007/Qð-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2007 v giá bán xăng và các lo i d u).
  3. + T 11 gi ngày 25/02/2008 ñ n trư c 10 gi ngày 21/7/2008 là 13.900 ñ/lít (Quy t ñ nh s 12/2008/Qð-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2008 v giá bán xăng và các lo i d u). - ð i v i m t hàng mazut: + T ngày 01/01/2008 ñ n trư c 11 gi ngày 25/02/2008 là 8.500 ñ/kg (Quy t ñ nh s 95/2007/Qð-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2007 v giá bán xăng và các lo i d u). + T 11 gi ngày 25/02/2008 ñ n trư c 10 gi ngày 21/7/2008 là 9.500 ñ/kg (Quy t ñ nh s 12/2008/Qð-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2008 v giá bán xăng và các lo i d u). - ð i v i m t hàng diesel: + T ngày 01/01/2008 ñ n trư c 11 gi ngày 25/02/2008 là 10.200 ñ/lít Diesel 0,25% S; 10.250 ñ/lít Diesel 0,05% S (Quy t ñ nh s 95/2007/Qð-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2007 v giá bán xăng và các lo i d u). + T 11 gi ngày 25/02/2008 ñ n trư c 10 gi ngày 21/7/2008 là 13.900 ñ/lít Diesel 0,25% S; 13.950 ñ/lít Diesel 0,05% S (Quy t ñ nh s 12/2008/Qð-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2008 v giá bán xăng và các lo i d u). + T 10 gi ngày 21/7/2008 ñ n trư c 11 gi ngày 16/9/2008 là 15.900 ñ/lít Diesel 0,25% S; 15.950 ñ/lít Diesel 0,05% S (Quy t ñ nh s 57/2008/Qð-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2008 v giá bán xăng và các lo i d u). + T 11 gi ngày 16/9/2008 là 15.450 ñ/lít Diesel 0,25% S; 15.500 ñ/lít Diesel 0,05% S kinh doanh xăng d u). am .vn (Quy t ñ nh s 78/2008/Qð-BTC ngày 16/9/2008 v gi m giá bán d u diesel và cơ ch ñi u hành ietn 1.2 ð i v i l t n kho diesel t i th i ñi m 16/9/2008: atV S ti n bù l t n ww .Lu = Lư ng t n x { ðơn giá v n t n - ðơn giá v n CIF quy ñ i t giá bán l quy ñ nh t i } w kho diesel kho diesel kho diesel Quy t ñ nh 78/2008/Qð- BTC ngày 16/9/2008 * Lư ng t n kho diesel: là lư ng t n kho th c t theo báo cáo ki m kê t i th i ñi m th c hi n Quy t ñ nh s 78/2008/Qð-BTC ngày 16/9/2008 (phù h p v i cân ñ i xu t nh p t n hàng hoá trong kỳ). * ðơn giá v n t n kho diesel: là ñơn giá v n nh p kh u bình quân gia quy n th c t ñư c k t chuy n tương ng theo phương pháp tính nêu t i ñi m 1.1. * ðơn giá v n nh p kh u CIF (VNð) quy ñ i t giá bán l theo Quy t ñ nh 78/2008/Qð-BTC ngày 16/9/2008 c a B trư ng B Tài chính v gi m giá bán d u diesel và cơ ch ñi u hành kinh doanh xăng d u: Diesel 0,25S là 13.250 ñ/lít; Diesel 0,05S là 13.300 ñ/lít. 2. Quy t toán c p bù l : 2.1 T ng s ti n bù l d u ho / ho c mazut:
  4. M c bù l m t Lư ng d u S ti n chênh l ch t giá T ng s ti n bù hàng d u ho /ho c mazut phân b cho m t hàng l d u ho / ho c = { ho /ho c x tiêu th t } + d u ho /ho c mazut phát mazut mazut 01/01/2008 ñ n sinh t 01/01/2008 ñ n (ñ/lít,kg) 21/7/2008 21/7/2008 2.2 T ng s ti n bù l diesel: T ng = { M c x } + S ti n + { ðơn giá - ðơn giá } x Lư ng s bù l chênh l ch v nt n v n CIF diesel t n ti n m t Lư ng t giá phân kho diesel quy ñ i kho th i bù l hàng diesel tiêu b cho m t th i ñi m t giá bán ñi m diesel diesel th t hàng 16/9/2008 l quy 16/9/2008 (ñ/lít) 01/01/2008 diesel phát ñ nh t i -16/9/2008 sinh t th i ñi m 01/01/2008 16/9/2008 - 16/9/2008 am .vn ietn * Chênh l ch t giá: là kho n chênh l ch gi a t giá th c thanh toán cho ngân hàng v i t giá atV h ch toán hàng nh p kh u. .Lu S ti n chênh l ch t giá phân b cho t ng m t hàng d u: ñư c xác ñ nh trên cơ s t ng s ww ti n chênh l ch t giá phát sinh v kinh doanh xăng d u ñã h ch toán trong kỳ (bù tr chênh l ch tăng và chênh l ch gi m), phân b cho t ng ch ng lo i xăng d u tiêu th theo tiêu th c s n lư ng. w 3. Trình t th t c quy t toán bù l : 3.1 Trên cơ s báo cáo tài chính 9 tháng năm 2008, s ti n ngân sách nhà nư c ñã t m ng bù l , doanh nghi p kinh doanh xăng d u ñ u m i l p báo cáo quy t toán bù l cho các m t hàng d u theo hư ng d n nêu trên. 3.2 Căn c công văn ñ ngh và báo cáo quy t toán bù l c a doanh nghi p kinh doanh xăng d u ñ u m i, B Tài chính ki m tra xác ñ nh chính th c s ti n bù l kinh doanh các m t hàng d u theo quy ñ nh t i Thông tư này. 3.3 Căn c báo cáo quy t toán bù l các m t hàng d u ñã ñư c ki m tra, B Tài chính th c hi n c p ti p s ti n bù l còn thi u. Trư ng h p s ti n ñã t m ng bù l l n hơn s ti n quy t toán bù l , doanh nghi p kinh doanh xăng d u ñ u m i có nghĩa v hoàn tr k p th i ngân sách nhà nư c. 3.4 Trư ng h p n u k t qu kinh doanh chung xăng d u quý IV/2008 c a doanh nghi p b l , nguyên nhân do ti p t c tiêu th lư ng t n kho diesel 16/9/2008 các giai ño n sau giá bán gi m (ñư c B Công Thương và B Tài chính ch p thu n ñăng ký giá) thì doanh nghi p báo cáo B Tài chính và B Công Thương xem xét c th . III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Các văn b n hư ng d n bù l kinh doanh các m t hàng d u trư c ñây trái v i Thông tư này ñ u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ñ ngh doanh nghi p ph n ánh v B Tài chính ñ k p th i x lý./.
  5. Ni nh n: K.T B TRƯ NG - Th tư ng CP, các Phó TTCP; TH TRƯ NG - Văn phòng TW; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n KSND t i cao; Tr n Xuân Hà - Toà án ND t i cao; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) - Ki m toán Nhà nư c; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các B : Công Thương, KHðT; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các doanh nghi p kinh doanh xăng d u ñ u m i; - Các ñơn v thu c BTC; - Lưu: VT, TCDN (5b). am .vn atV ietn ww .Lu w
Đồng bộ tài khoản