Thông tư 26/2009/TT-BTTTT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
3
download

Thông tư 26/2009/TT-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 26/2009/TT-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 26/2009/TT-BTTTT Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V VI C CUNG C P THÔNG TIN VÀ M B O KH NĂNG TRUY C P THU N TI N I V I TRANG THÔNG TIN I N T C A CƠ QUAN NHÀ NƯ C B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Lu t Công ngh thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 64/2007/N -CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c; Căn c Ngh nh s 97/2008/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph v qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên Internet; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Theo ngh c a C c trư ng C c ng d ng công ngh thông tin, QUY NNH: Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh vi c cung c p thông tin và m b o kh năng truy c p thu n ti n i v i trang thông tin i n t c a cơ quan nhà nư c nh m t o i u ki n cho t ch c, cá nhân d dàng khai thác, s d ng thông tin. Vi c cung c p thông tin thu c danh m c bí m t nhà nư c trên trang thông tin i n t ph i tuân th pháp lu t v b o v bí m t nhà nư c. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Thông tư này áp d ng i v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan, t ch c s nghi p tr c thu c; y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan chuyên môn tr c thu c; y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, có trang thông tin i n t (sau ây g i là cơ quan nhà nư c). 2. Khuy n khích các cơ quan, t ch c không thu c i tư ng áp d ng nêu trên v n d ng và th c hi n nh ng quy nh t i Thông tư này m t cách phù h p. i u 3. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. D ch v hành chính công là nh ng d ch v liên quan n ho t ng th c thi pháp lu t, không nh m m c tiêu l i nhu n, do cơ quan nhà nư c (ho c t ch c, doanh
  2. nghi p ư c y quy n) có thNm quy n c p cho t ch c, cá nhân dư i hình th c các lo i gi y t có giá tr pháp lý trong các lĩnh v c mà cơ quan nhà nư c ó qu n lý. 2. D ch v công tr c tuy n là d ch v hành chính công và các d ch v khác c a cơ quan nhà nư c ư c cung c p cho các t ch c, cá nhân trên môi trư ng m ng. 3. D ch v công tr c tuy n m c 1: là d ch v m b o cung c p y các thông tin v quy trình, th t c; h sơ; th i h n; phí và l phí th c hi n d ch v . 4. D ch v công tr c tuy n m c 2: là d ch v công tr c tuy n m c 1 và cho phép ngư i s d ng t i v các m u văn b n và khai báo hoàn thi n h sơ theo yêu c u. H sơ sau khi hoàn thi n ư c g i tr c ti p ho c qua ư ng bưu i n n cơ quan, t ch c cung c p d ch v . 5. D ch v công tr c tuy n m c 3: là d ch v công tr c tuy n m c 2 và cho phép ngư i s d ng i n và g i tr c tuy n các m u văn b n n cơ quan, t ch c cung c p d ch v . Các giao d ch trong quá trình x lý h sơ và cung c p d ch v ư c th c hi n trên môi trư ng m ng. Vi c thanh toán l phí (n u có) và nh n k t qu ư c th c hi n tr c ti p t i cơ quan, t ch c cung c p d ch v . 6. D ch v công tr c tuy n m c 4: là d ch v công tr c tuy n m c 3 và cho phép ngư i s d ng thanh toán l phí (n u có) ư c th c hi n tr c tuy n. Vi c tr k t qu có th ư c th c hi n tr c tuy n, g i tr c ti p ho c qua ư ng bưu i n n ngư i s d ng. 7. Trang thông tin (Web page) là tài li u ư c vi t b ng ngôn ng HTML ho c XHTML và t trên m ng Internet qua m t a ch duy nh t và c nh ư c g i là URL. M t trang thông tin có th là m t ho c g m nhi u trang h p l i, trang này trong trang kia. 8. Trang ch (home page) là trang thông tin u tiên mà ngư i s d ng nhìn th y khi m trang thông tin i n t theo a ch trang thông tin i n t mà cơ quan, t ch c ã ăng ký và ư c c p. Chương II. THÔNG TIN CUNG C P TRÊN TRANG THÔNG TIN I N T i u 4. Thông tin ch y u 1. Các thông tin ch y u quy nh t i kho n 2 i u 28 Lu t Công ngh thông tin ph i có các n i dung t i thi u sau: a) Thông tin gi i thi u v t ch c, ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan ó và c a t ng ơn v tr c thu c: - Sơ cơ c u t ch c; - Ch c năng nhi m v , quy n h n c a t ng cơ quan, ơn v tr c thu c; - Tóm lư c quá trình hình thành và phát tri n; - H và tên, ch c v , i n tho i, a ch thư i n t chính th c, nhi m v m nhi m c a lãnh o trong ơn v ; - Thông tin giao d ch: a ch , i n tho i, s fax, a ch thư i n t chính th c giao d ch và ti p nh n các thông tin.
  3. b) H th ng văn b n quy ph m pháp lu t chuyên ngành và văn b n qu n lý hành chính có liên quan: hình th c văn b n, thNm quy n ban hành, s ký hi u, ngày ban hành, ngày hi u l c, trích y u, t p văn b n cho phép t i v . c) Thông tin v th t c hành chính: - Thông báo danh m c các d ch v hành chính công và các d ch v công tr c tuy n ang th c hi n; - Nêu rõ quy trình, th t c, h sơ, nơi ti p nh n, tên và thông tin giao d ch c a ngư i tr c ti p x lý h sơ, th i h n gi i quy t, phí và l phí (n u có); - i v i d ch v công tr c tuy n: nêu rõ m c c a d ch v công tr c tuy n. d) Thông tin tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n th c hi n pháp lu t, ch , chính sách, chi n lư c, quy ho ch chuyên ngành: toàn văn các ch , chính sách, chi n lư c, quy ho ch chuyên ngành. ) Danh m c a ch thư i n t chính th c c a t ng ơn v tr c thu c và cán b , công ch c có thNm quy n c n nêu rõ: h và tên, ch c v , i n tho i, a ch thư i n t chính th c. e) Thông tin v d án, h ng m c u tư, u th u, mua s m công: - Danh sách các d án ang chuNn b u tư, các d án ang tri n khai, các d án ã hoàn t t; - M i d án c n có t i thi u các thông tin: Tên d án, m c tiêu chính, lĩnh v c chuyên môn, lo i d án, th i gian th c hi n, lo i hình tài tr , nhà tài tr , tình tr ng d án. g) M c l y ý ki n góp ý c a t ch c, cá nhân: - Danh sách các v n xin ý ki n (văn b n quy ph m pháp lu t, ch trương chính sách, ....); -M iv n xin ý ki n c n cung c p các thông tin và ch c năng: Th i h n ti p nh n ý ki n; toàn văn n i dung v n xin ý ki n; xem n i dung các ý ki n góp ý; nh n ý ki n góp ý m i. 2. Các cơ quan nhà nư c trong ph m vi thNm quy n ch ng ăng t i các thông tin ch o, i u hành bao g m: ý ki n ch o, i u hành c a th trư ng các cơ quan qu n lý nhà nư c; ý ki n x lý, ph n h i i v i các ki n ngh , yêu c u c a t ch c, cá nhân; thông tin khen thư ng, x ph t i v i cá nhân, t p th , doanh nghi p; thông tin th ng kê chuyên ngành. i u 5. Thông tin ph c v tìm ki m và tra c u 1. i v i trang thông tin ph i có các thông tin t i thi u bao g m: tiêu trang (page title), các t khóa và các mô t ph c v công tác tìm ki m. 2. i v i m i tin bài ph i có t i thi u thông tin v tác gi , ngu n thông tin, th i gian c p nh t. i u 6. Thông tin ti ng nư c ngoài 1. i v i trang thông tin i n t c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: t i thi u các thông tin quy nh t i i m a kho n 1 i u 4, i m c kho n 1 i u 4 ( i v i các
  4. d ch v công tr c tuy n mà ngư i nư c ngoài có th s d ng) ph i ư c cung c p b sung b ng ti ng Anh tham kh o. 2. Các cơ quan nhà nư c ch ng cung c p thông tin ư c quy nh t i i m d kho n 1 i u 4 c a Thông tư này, thông tin gi i thi u v l ch s , a lý, văn hóa, con ngư i, ti m năng kinh t , du l ch,... b ng ti ng Anh và các ngôn ng khác. Chương III. M B O KH NĂNG TRUY C P THU N TI N i u 7. Ch c năng t i thi u 1. Hi n th các thông tin ch y u ư c quy nh t i i u 4 c a Thông tư này. 2. Tìm ki m thông tin: Tìm ki m ư c y và chính xác n i dung thông tin, tin, bài c n tìm hi n có trên trang thông tin i n t . 3. Hi n th sơ trang thông tin i n t (site map): ph i th hi n y , chính xác cây c u trúc các h ng m c thông tin c a trang thông tin i n t và m b o liên k t úng t i các m c thông tin ho c ch c năng tương ng. 4. Ti p nh n, ph n h i thông tin t các t ch c, cá nhân. 5. Cung c p ư ng liên k t n Trang ch , m c Gi i thi u/Liên h , Sơ trang thông tin i n t t i m i trang thông tin. 6. In n và lưu tr thông tin: Ngư i s d ng có th in c màn hình hi n th ho c riêng toàn b m t tin, bài theo chi u ng (portrait) ho c theo thi t l p riêng c a máy in trên kh gi y A4. Khuy n khích có thêm ch c năng cho phép lưu tr tin, bài ra thi t b lưu tr theo các tiêu chuNn v văn b n ư c quy nh t i Quy t nh s 20/2008/Q -BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông. i u 8. Giao di n, b c c 1. Giao di n ph i m b o thu n ti n cho ngư i s d ng: các vùng thông tin ư c phân bi t rõ ràng. 2. M c thông tin ch y u ư c quy nh t i i u 4 c a Thông tư này ph i ư c b trí ngay trên trang ch và v trí thu n ti n cho ngư i s d ng d nh n th y. 3. B c c s p x p thông tin trên trang ch c a trang thông tin i n t : B c c trang ch trên màn hình bao g m 5 ph n: ph n u trang phía trên cùng, ph n thông tin bên trái, ph n thông tin bên ph i, ph n thông tin chính gi a và ph n chân trang. a) Ph n u trang: ch a u gi i thi u (banner) và danh m c ch c năng (menu) ngang: - u gi i thi u là ph n trên cùng c a trang ch v i các thông tin cơ b n: bi u trưng c a cơ quan ho c hình Qu c huy và tên y c a cơ quan b ng ti ng Vi t v i ki u ch chân phương. N i dung banner ư c gi nguyên không i khi ngư i s d ng khai thác trang thông tin i n t , c ng thông tin i n t ; - Dư i banner là menu ngang th hi n các ch c năng như: tr v trang ch , chuyên m c n i b t, sơ trang thông tin i n t , thông tin liên h , chuy n i ngôn ng và các ch c năng khác.
  5. b) Ph n thông tin bên trái: hi n th liên k t n các m c tin chính như: gi i thi u v cơ quan, tin t c và s ki n, d ch v công tr c tuy n, ti p nh n ý ki n góp ý, tra c u văn b n quy ph m pháp lu t, tìm ki m, liên k t trang thông tin i n t , thông tin th ng kê truy c p vào trang thông tin i n t và các m c tin khác. c) Ph n thông tin bên ph i: hi n th liên k t t i các chuyên m c như: thông tin m i nh n, s ki n n i b t, thông báo, chuyên m c riêng c a cơ quan, gi i thi u qu ng cáo và các chuyên m c khác. d) Ph n thông tin chính: n m chính gi a trang thông tin, hi n th các u m c tin bài chính, tin bài ư c l a ch n hay thông tin c a m c tin, ch c năng ư c ngư i dùng ch n. Có dòng hi n th ư ng d n t m c ngoài n m c hi n t i ngư i xem bi t ang xem m c nào. ) Ph n chân trang: hi n th các thông tin v b n quy n và thông tin c a cơ quan nhà nư c có trang thông tin i n t . Thông tin cơ b n c n th hi n là: tên ơn v , ngư i ch u trách nhi m, a ch , s i n tho i liên h , a ch thư i n t c a ơn v . i u 9. m b o tính th ng nh t, phù h p tiêu chu n và băng thông 1. S d ng B mã ký t ch Vi t Unicode theo tiêu chuNn TCVN 6909:2001. 2. D li u âm thanh, hình nh, t p t i v cung c p trên trang thông tin i n t c n tuân th các tiêu chuNn v ng d ng công ngh thông tin trong cơ quan nhà nư c ư c quy nh t i Quy t nh s 20/2008/Q -BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông. 3. Hình nh trên trang thông tin nên có kích c nh hơn 30 KB. N u kích c nh l n hơn c n s d ng thanh trư t và cung c p ư ng liên k t t i trang m i trình di n nh v i kích c l n hơn. 4. Dung lư ng t ng c ng (bao g m n i dung và file g i kèm (n u có) ch a mã HTML, XHTML, JavaScript, âm thanh, hình nh,...) t i a c n t i xu ng th hi n y m t trang thông tin trên máy tính c a ngư i dùng nên có kích c nh hơn 500 KB. i u 10. H tr ngư i khuy t t t ti p c n thông tin 1. Các ch c năng u có th th c hi n ư c t bàn phím, cung c p các phím t t truy c p t i các ch c năng t i thi u trên trang thông tin i n t (Trang ch , Sơ trang thông tin i n t , Tìm ki m, Gi i thi u). Khuy n khích tích h p trên trang thông tin i n t các công ngh h tr ngư i khuy t t t ti p c n thông tin. 2. m b o màu s c và tương ph n h p lý. S k t h p gi a màu n n và màu ch ph i có tương ph n rõ ràng h tr ngư i khi m th màu s c d dàng nh n bi t. H n ch s d ng màu s c nh n m nh n i dung trong m t o n văn b n. Khuy n khích có ch c năng cho phép ngư i s d ng thay i ư c m u s c và tương ph n gi a màu n n và màu ch . 3. Cung c p thông tin tương ương: c n cung c p dòng văn b n (text) mô t n i dung thông tin tương ương cho các i tư ng không ph i là i tư ng văn b n như bi u tư ng, hình nh, phím xác nh n, ch ngh thu t, bi u , th , và t t c các liên k t trên hình nh; dòng văn b n di n t n i dung thông tin chính c a các i tư ng thông tin âm thanh, video. 4. Không s d ng ch hay i tư ng nh p nháy, ch t ng chuy n ng m b o có th s d ng ư c trình c màn hình khi c n thi t.
  6. 5. Trình bày b ng d li u: a) Cung c p thông tin tóm t t cho các b ng d li u mô t b ng th hi n d li u gì, tên các tiêu c a b ng; b) S d ng k thu t ánh d u liên k t các ô d li u v i các ô tiêu tương ng cho các b ng d li u có nhi u m c logíc c a tiêu hàng hay c t; c) Không s d ng b ng nh d ng c u trúc trang thông tin. 6. nh hư ng thông tin: a) S d ng c m t có nghĩa g n v i m t ư ng liên k t ho c s d ng thu c tính tiêu cung c p thông tin b sung giúp làm rõ ho c miêu t c th hơn m c ích c a m t liên k t; b) S d ng thu c tính m c phân chia các ph n n i dung thông tin trong m t trang thông tin. Chương IV. M B O HO T NG CHO TRANG THÔNG TIN I N T i u 11. m b o nhân l c 1. Th trư ng các cơ quan nhà nư c ư c nêu t i kho n 1 i u 2 c a Thông tư này có trách nhi m ch o t ch c ho t ng c a trang thông tin i n t . 2. Cơ quan nhà nư c ph i mb o y nhân l c th c hi n: a) Qu n tr trang thông tin i n t bao g m qu n lý, v n hành, duy trì ho t ng c a trang thông tin i n t . Cán b qu n tr hàng năm ư c ào t o c p nh t các ki n th c m i v qu n lý thông tin, công ngh và k thu t; b) Biên t p thông tin lên trang thông tin i n t . Cán b biên t p ph i có nghi p v báo chí x lý và cung c p thông tin. i u 12. Th i gian, t n su t c p nh t thông tin lên trang thông tin i n t 1. C p nh t thông tin m i ít nh t 01 l n m i ngày trong các ngày làm vi c, khuy n khích c p nh t thông tin u n trong các ngày ngh . i v i các thông tin t i thi u ư c quy nh t i i u 4 và thông tin ti ng nư c ngoài ư c nêu t i i u 6 ph i ư c thư ng xuyên rà soát, c p nh t k p th i khi có phát sinh ho c thay i. 2. Th i gian cung c p thông tin: a) i v i các văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan: ch m nh t 02 ngày làm vi c k t ngày ký ban hành; b) i v i tin t c, s ki n: cung c p thông tin k p th i ngay khi di n ra ho t ng, s ki n. 3. X lý thông tin ph n h i: a) Cơ quan nhà nư c c ơn v u m i: Ti p nh n ý ki n, thông tin ph n h i ư c g i n qua trang thông tin i n t ho c qua h p thư i n t ti p nh n ý ki n, thông tin ph n h i; Chuy n ti p thông tin t i các ơn v ư c phân công ph trách tr l i; G i ngay thông báo ã ti p nh n t i t ch c, cá nhân; b) ơn v u m i th c hi n các công vi c quy nh t i i m a, kho n 3 i u 12 c a Thông tư này ít nh t 01 l n trong m i ngày làm vi c;
  7. c) Ch m nh t 10 ngày làm vi c k t khi ti p nh n thông tin, cơ quan nhà nư c có trách nhi m tr l i k t qu ho c thông báo quá trình x lý thông tin t i t ch c, cá nhân. i u 13. m b o an toàn thông tin và d li u 1. m b o kh năng an toàn, b o m t theo nhi u m c: m c m ng, m c xác th c ngư i s d ng, m c cơ s d li u. 2. Xác th c và mã hóa d li u: a) Có cơ ch xác th c, c p phép truy c p, mã hóa thông tin, d li u cho vi c truy c p vào các thông tin, d ch v c n ph i nh danh ngư i truy c p nh m m b o an toàn cho trang thông tin i n t trong quá trình khai thác, v n hành; b) Cơ ch xác th c, mã hóa thông tin, d li u tuân th theo các tiêu chuNn v an toàn thông tin ư c quy nh t i Quy t nh s 20/2008/Q -BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông. 3. Sao lưu d li u: a) nh kỳ th c hi n vi c sao lưu d li u (t i thi u 01 l n/tu n) m b o có th nhanh chóng khôi ph c l i ho t ng c a h th ng khi có x y ra s c ; b) D li u t i thi u c n ư c sao lưu: d li u c u hình h th ng (qu n lý ngư i s d ng; c u hình thi t l p kênh thông tin,…); cơ s d li u lưu tr n i dung và các d li u liên quan khác. i u 14. B o trì, b o dư ng, duy trì ho t ng, nâng c p, ch nh s a trang thông tin i n t 1. Trang thông tin i n t ph i ư c thư ng xuyên ki m tra, b o dư ng, s a ch a, giám sát ho t ng m b o ho t ng liên t c 24 gi trong t t c các ngày. 2. Hàng năm, trang thông tin i n t ph i ư c rà soát, xu t phương án nâng c p, ch nh s a cho phù h p v i nhu c u th c t . i u 15. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c 1. m b o u tư xây d ng trang thông tin i n t ng b v i k ho ch ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a các cơ quan nhà nư c và phát tri n Chính ph i n t . 2. m b o kinh phí t o l p và c p nh t thông tin thư ng xuyên; duy trì, b o dư ng hàng năm cho trang thông tin i n t . 3. T ch c qu ng bá r ng rãi trang thông tin i n t n công chúng, khuy n khích và phát huy sáng t o vi c qu n lý, duy trì, khai thác trang thông tin i n t . 4. Xây d ng quy ch qu n tr , v n hành, cung c p thông tin cho trang thông tin i n t c a ơn v . Chương V. T CH C TH C HI N i u 16. Trách nhi m c a các ơn v liên quan 1. C c ng d ng công ngh thông tin - B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m tuyên truy n, hư ng d n th c hi n các n i dung c a Thông tư này; hàng năm
  8. ánh giá, x p h ng trang thông tin i n t c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. V Khoa h c và Công ngh - B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m t ch c nghiên c u, xây d ng và xu t ban hành các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t chuyên ngành có liên quan n vi c thi t k , xây d ng, phát tri n, v n hành, khai thác s d ng, nâng c p, s a ch a trang thông tin i n t . 3. S Thông tin và Truy n thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n th c hi n các n i dung c a Thông tư này cho các cơ quan nhà nư c t i a phương. 4. ơn v chuyên trách v công ngh thông tin c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m hư ng d n th c hi n các quy nh c a Thông tư này cho các ơn v tr c thu c. i u 17. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 15 tháng 9 năm 2009. 2. Trong quá trình th c hi n n u có v n phát sinh, vư ng m c, các cơ quan, t ch c c n ph n ánh k p th i v B Thông tin và Truy n thông xem xét, b sung, s a i./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TW ng và các Ban c a ng; Lê Doãn H p - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Thông tin và Truy n thông các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo, C ng thông tin i n t Chính ph ; - C c ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Các cơ quan, ơn v thu c B ; - Lưu: VT, ƯDCNTT.
Đồng bộ tài khoản