intTypePromotion=1

Thông tư 27/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
84
lượt xem
2
download

Thông tư 27/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 27/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/1998/TT-BTM hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campachia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 27/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA TH¤ N G  T¦  cña  é   h ¬ n g  m ¹i S è  27/1999/TT/BT M    B T n g µ y 30  th¸ng 08 n¨ m   1999 S ö a  ® æ i   æ   u n g  th«ng  b s t  sè 03/1998/TT/BT M  H íng d É n   viÖc c Ê p  giÊy p h Ð p  n h Ë p  kh È u   g ç  n g u yªn liÖu cã n g u å n   èc C a m p u c hia g C¨n  v¨n b¶n  02/CP­ cø    sè  KTTH­m  ngµy 13/01/1998 cña ChÝnh phñ vµ  v¨n b¶n  3895/VPCP­KTTH   sè  ngµy 25/08/1999 cña V¨n phßng ChÝnh  phñ  vÒ viÖc nhËp  khÈu  cao  tõCampuchia, gç  su    Bé  Th¬ng    m¹i söa ®æi,    bæ sung  Th«ng   sè  t 03/1998/TT/BTM  ngµy  24/02/1998 híng dÉn viÖc cÊp giÊy phÐp  nhËp khÈu  nguyªn  gç  liÖu cã  nguån gèc    tõCampuchianh    sau: 1) Söa  æi    ® môc    Hå  xincÊp  IIvÒ  s¬    giÊy phÐp    nhËp  khÈu  sau: nh    s¬    Hå  xincÊp  giÊy phÐp    nhËp  khÈu  bao  gåm: ­ C«ng        v¨n ®Ò nghÞ  cña doanh nghiÖp nhËp khÈu  ViÖt nam     trong ®ã     nªu      râ tªndoanh nghiÖp  gç,chñng  i   b¸n    lo¹  quy  gç, c¸ch gç      (gç trßn,gç      xÎhay  gç thanh), l     îng,cöa  sè  khÈu nhËp khÈu. ­B¶n sao giÊy chøng    nhËn ®¨ng  kinh doanh  ®¨ng  m∙  doanh  ký    vµ  ký  sè  nghiÖp  kinh doanh    xuÊtnhËp    khÈu. ­ B¶n    chÝnh    hîp ®ång nguyªn t¾c    cña doanh nghiÖp ViÖt Nam   trùc   ký    tiÕp víi     doanh  nghiÖp  phÝa  Campuchia. ­ B¶n  chÝnh  hoÆc   b¶n  sao giÊy phÐp  xuÊt khÈu  Bé   do  Th¬ng    m¹i Campuchia cÊp    trong ®ã          ghirâ tªndoanh  nghiÖp Campuchia ® îcxuÊt khÈu,         doanh  nghiÖp ViÖt Nam   îcnhËp    ®   khÈu, lo¹      i quy  gç, c¸ch vµ  l      sè îng .NÕu     lµ b¶n sao  th× ph¶i ® îc §¹iSø         Qu¸n  ViÖt Nam   i   t¹ Campuchia,hoÆc   quan    c¬  c«ng chøng  ViÖtNam,    hoÆc     Qu¸n  §¹iSø  Campuchiat¹ Hµ          Néi x¸cnhËn. i 2. C¸c    quy ®Þnh kh¸c t¹    iTh«ng   03/1998/TT/BTM  tsè  ngµy  /02/1998 24    cña  Th¬ng    Bé  m¹i,vÉn    gi÷nguyªn hiÖu        lùcthihµnh. 3.Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2