Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
788
lượt xem
70
download

Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 28/2009/TT-BGD T Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY NNH V CH LÀM VI C I V I GIÁO VIÊN PH THÔNG B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Quy t nh s 188/1999/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v ch tu n làm vi c 40 gi ; Theo ngh c a C c trư ng C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, B trư ng B Giáo d c và ào t o quy nh ch làm vi c i v i giáo viên ph thông như sau: i u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy nh ch làm vi c i v i giáo viên ph thông. i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 06 tháng 12 năm 2009 và thay th Thông tư s 49/TT ngày 29 tháng 11 năm 1979 c a B Giáo d c. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này u b bãi b . i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các s Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW; - Ban tuyên giáo TW; - Văn phòng và UBVHGDTNTN&N c a Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW;
  2. - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; Nguy n Vinh Hi n - UBTW M t tr n t qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n QPPL); - Các S GD& T ( tri n khai th c hi n); - Công báo, C ng thông tin i n t c a Chính ph ; - Website B GD& T; - Lưu VT, C c NGCBQLGD, V Pháp ch . QUY NNH CH LÀM VI C I V I GIÁO VIÊN PH THÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư s 28 /2009/TT-BGD T ngày 21 tháng 10 năm 2009 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh ch làm vi c i v i giáo viên gi ng d y t i các cơ s giáo d c ph thông, bao g m: nhi m v c a giáo viên; th i gian làm vi c trong m t năm; nh m c ti t d y; ch gi m nh m c ti t d y và quy i các ho t ng khác ra ti t d y. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Văn b n này áp d ng i v i giáo viên tr c ti p gi ng d y, giáo viên làm công tác qu n lý các cơ s giáo d c ph thông thu c h th ng giáo d c qu c dân, bao g m: trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông, trư ng ph thông có nhi u c p h c, trư ng ph thông dân t c n i trú, trư ng ph thông dân t c bán trú, trư ng chuyên, trư ng l p dành cho ngư i khuy t t t (sau ây g i chung là các trư ng ph thông). 2. Quy nh này không áp d ng v i giáo viên gi ng d y cơ s giáo d c ph thông c a nư c ngoài m t i Vi t Nam và giáo viên gi ng d y theo ch th nh gi ng t i các cơ s giáo d c ph thông. Chương II NHI M V C A GIÁO VIÊN, NNH M C TH I GIAN LÀM VI C i u 3. Nhi m v c a giáo viên Nhi m v c a giáo viên th c hi n theo quy nh t i i u l trư ng Ti u h c, i u l Trư ng Trung h c cơ s , Trư ng Trung h c ph thông và Trư ng ph thông có nhi u c p h c.
  3. i u 4. Nhi m v c a giáo viên làm ch nhi m l p Ngoài các nhi m v i v i giáo viên quy nh t i i u 3 c a Quy nh này, giáo viên làm ch nhi m l p còn có nh ng nhi m v sau: 1. Tìm hi u và n m v ng h c sinh trong l p v m i m t có bi n pháp t ch c giáo d c sát v i i tư ng nh m thúc Ny s ti n b c a t ng h c sinh và c a c l p; 2. Ph i h p ch t ch v i gia ình h c sinh, ch ng ph i h p v i các giáo viên b môn, oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, i Thi u niên ti n phong H Chí Minh, các oàn th và các t ch c xã h i khác có liên quan trong ho t ng gi ng d y và giáo d c h c sinh c a l p mình ch nhi m; 3. Nh n xét, ánh giá x p lo i h c sinh cu i kỳ và cu i năm h c, ngh khen thư ng và k lu t h c sinh, ngh danh sách h c sinh ư c lên l p, danh sách h c sinh ph i ki m tra l i, ph i rèn luy n thêm v h nh ki m trong kỳ ngh hè, ph i l i l p, hoàn ch nh vi c ghi vào s i m và h c b h c sinh; 4. Tham gia hư ng d n ho t ng t p th , ho t ng giáo d c và rèn luy n h c sinh do nhà trư ng t ch c; 5. Báo cáo thư ng kì ho c t xu t v tình hình c a l p v i Hi u trư ng. i u 5. Th i gian làm vi c, th i gian ngh h ng năm 1. Th i gian làm vi c c a giáo viên ti u h c trong năm h c là 42 tu n, trong ó: a) 35 tu n dành cho vi c gi ng d y và các ho t ng giáo d c theo quy nh v k ho ch th i gian năm h c. b) 05 tu n dành cho h c t p, b i dư ng nâng cao trình . c) 01 tu n dành cho vi c chuNn b năm h c m i. d) 01 tu n dành cho vi c t ng k t năm h c. 2. Th i gian làm vi c c a giáo viên trung h c cơ s và trung h c ph thông trong năm h c là 42 tu n, trong ó: a) 37 tu n dành cho vi c gi ng d y và ho t ng giáo d c theo quy nh v k ho ch th i gian năm h c. b) 03 tu n dành cho h c t p, b i dư ng nâng cao trình . c) 01 tu n dành cho vi c chuNn b năm h c m i. d) 01 tu n dành cho vi c t ng k t năm h c. 3. Th i gian ngh h ng năm c a giáo viên g m: ngh hè, ngh t t âm l ch, ngh h c kỳ và các ngày ngh khác, c th như sau:
  4. a) Th i gian ngh hè c a giáo viên thay cho ngh phép h ng năm là 02 tháng, ư c hư ng nguyên lương và các ph c p (n u có); b) Th i gian ngh t t âm l ch, ngh h c kỳ theo quy nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o; c) Các ngày ngh khác theo quy nh c a B Lu t lao ng. Căn c k ho ch năm h c, quy mô, c i m, i u ki n c th c a t ng trư ng, Hi u trư ng b trí th i gian ngh h ng năm cho giáo viên m t cách h p lý theo úng quy nh. i u 6. nh m c ti t d y nh m c ti t d y là s ti t lý thuy t ho c th c hành c a m i giáo viên ph i gi ng d y trong m t tu n, c th như sau: 1. nh m c ti t d y c a giáo viên ti u h c là 23 ti t, giáo viên trung h c cơ s là 19 ti t, giáo viên trung h c ph thông là 17 ti t; 2. nh m c ti t d y c a giáo viên trư ng ph thông dân t c n i trú là 17 ti t c p trung h c cơ s , 15 ti t c p trung h c ph thông; nh m c ti t d y c a giáo viên trư ng ph thông dân t c bán trú là 21 ti t c p ti u h c, 17 ti t c p trung h c cơ s ; nh m c ti t d y c a giáo viên trư ng, l p dành cho ngư i tàn t t, khuy t t t là 21 ti t i v i giáo viên c p ti u h c, 17 ti t i v i giáo viên c p trung h c cơ s . 3. Giáo viên làm T ng ph trách i Thi u niên ti n phong H Chí Minh trư ng h ng I d y 2 ti t m t tu n, trư ng h ng II d y 1/3 nh m c ti t d y, trư ng h ng III d y 1/2 nh m c ti t d y c a giáo viên cùng c p h c. Vi c phân h ng các trư ng ph thông theo quy nh hi n hành. i u 7. nh m c ti t d y i v i Hi u trư ng, Phó hi u trư ng 1. Hi u trư ng, Phó hi u trư ng trư ng ph thông có nhi m v gi ng d y m t s ti t n m ư c n i dung, chương trình giáo d c và tình hình h c t p c a h c sinh nh m nâng cao hi u qu trong công tác qu n lý. 2. Hi u trư ng d y 2 ti t/tu n. Phó hi u trư ng d y 4 ti t/tu n. Chương III CH GI M NNH M C TI T D Y VÀ QUY I CÁC HO T NG CHUYÊN MÔN KHÁC RA TI T D Y i u 8. Ch gi m nh m c ti t d y i v i giáo viên kiêm nhi m các công vi c chuyên môn
  5. 1. Giáo viên ch nhi m l p c p ti u h c ư c gi m 3 ti t/tu n, c p trung h c cơ s và c p trung h c ph thông ư c gi m 4 ti t/tu n. 2. Giáo viên ch nhi m l p trư ng ph thông dân t c n i trú c p trung h c cơ s và c p trung h c ph thông ư c gi m 4 ti t/tu n. Giáo viên ch nhi m l p trư ng chuyên, trư ng bán trú ư c gi m 4 ti t/tu n. Giáo viên ch nhi m l p trư ng, l p dành cho ngư i tàn t t, khuy t t t ư c gi m 3 ti t/tu n. 3. Giáo viên kiêm ph trách phòng h c b môn ư c gi m 3 ti t/môn/tu n. 4. Giáo viên kiêm nhi m ph trách công tác văn ngh , th d c toàn trư ng, ph trách vư n trư ng, xư ng trư ng, phòng thi t b , thư vi n (n u các công tác này chưa có cán b chuyên trách) ư c tính gi m t 2 - 3 ti t/tu n tùy kh i lư ng công vi c và do hi u trư ng quy t nh. 5. T trư ng b môn ư c gi m 3 ti t/tu n. i u 9. Ch gi m nh m c ti t d y i v i giáo viên kiêm nhi m công tác ng, oàn th và các t ch c khác trong nhà trư ng 1. Giáo viên kiêm bí thư ng b , bí thư chi b nhà trư ng, ch t ch công oàn trư ng h ng I ư c gi m 4 ti t/tu n, các trư ng h ng khác ư c gi m 3 ti t/tu n. 2. Giáo viên kiêm công tác bí thư oàn, phó bí thư oàn c p trư ng ư c hư ng ch , chính sách theo Quy t nh s 61/2005/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v ch , chính sách i v i cán b oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i sinh viên Vi t Nam, H i Liên hi p Thanh niên Vi t Nam trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh và trung h c ph thông. 3. Giáo viên kiêm ch t ch h i ng trư ng, thư ký h i ng trư ng ư c gi m 2 ti t/tu n. 4. Giáo viên kiêm trư ng ban thanh tra nhân dân trư ng h c ư c gi m 2ti t/tu n. 5. m b o ch t lư ng gi ng d y và ch t lư ng công tác, m i giáo viên không làm kiêm nhi m quá 2 ch c v và ư c hư ng ch gi m nh m c ti t d y c a ch c v có s ti t gi m cao nh t. i u 10. Ch gi m nh m c ti t d y i v i các i tư ng khác 1. Giáo viên ư c tuy n d ng b ng h p ng làm vi c l n u ư c gi m 2 ti t/tu n. 2. Giáo viên n có con nh t 12 tháng tr xu ng, m i tu n l ư c gi m 3 ti t ( i v i giáo viên trung h c ph thông, trung h c cơ s ) và 4 ti t ( i v i giáo viên ti u h c). i u 11. Quy i các ho t ng chuyên môn khác ra ti t d y 1. Giáo viên d y môn chuyên t i các trư ng chuyên, l p chuyên, 1 ti t d y môn chuyên ư c tính b ng 3 ti t nh m c.
  6. 2. Ngoài nhi m v gi ng d y chính trên l p, giáo viên còn ph i th c hi n nh ng ho t ng chuyên môn và các ho t ng khác theo s phân công c a Hi u trư ng. Vi c quy i nh ng ho t ng này ra ti t d y tính s gi gi ng d y cho t ng giáo viên ư c th c hi n như sau: a) i v i giáo viên ư c huy ng làm c ng tác viên thanh tra thì th i gian làm vi c m t bu i ư c tính b ng 5 ti t nh m c. b) i v i giáo viên ư c huy ng tham gia công tác hư ng d n, b i dư ng, t p hu n chuyên môn, nghi p v do Phòng Giáo d c và ào t o, S Giáo d c và ào t o t ch c thì 1 ti t gi ng d y th c t ư c tính b ng 1,5 ti t nh m c. c) Báo cáo ngo i khóa cho h c sinh do nhà trư ng t ch c (có giáo án ho c cương báo cáo) thì s ti t báo cáo th c t ư c tính tương ương s ti t nh m c. d) Hi u trư ng căn c tình hình th c t quy nh vi c quy i ti t d y i v i các công vi c chuyên môn khác sau khi có ý ki n ng ý c a Giám c S Giáo d c và ào t o. Chương IV T CH C TH C HI N i u 12. Trách nhi m c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o S Giáo d c và ào t o, S Tài chính, S N i v , các cơ quan có liên quan, UBND c p huy n, theo thNm quy n ư c giao có trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n ch làm vi c c a giáo viên t i quy nh này; h ng năm báo cáo nh kỳ g i B Giáo d c và ào t o. i u 13. Trách nhi m c a Hi u trư ng trư ng ph thông Hi u trư ng trư ng ph thông ch u trách nhi m t ch c vi c th c hi n ch làm vi c và t o i u ki n cho giáo viên th c hi n ch làm vi c theo Quy nh này.
Đồng bộ tài khoản