Thông tư 2880/KCM-TM của Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
30
lượt xem
3
download

Thông tư 2880/KCM-TM của Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 2880/KCM-TM của Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường về qui định tạm thời đối với việc nhập khẩu các phế liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 2880/KCM-TM của Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Th«ng t liªn é  K h o a  häc, C « n g  n g h Ö  vµ M «i tr g  ­ T h ¬ n g   ¹i  B ên m sè 2880/K C M­T M   g µy  19 th¸ng 12  m  1996 q u y   Þ n h  t¹m  n n¨ ® thêi ® èi víi  viÖc n h Ë p  k h È u  c¸c p h Õ  liÖu §Ó  ®¸p øng  c¸c  nhu cÇu    vÒ nguyªn  liÖu cho s¶n  xuÊt,bªn    c¹nh  c¸c  nguån  nguyªn  liÖu khai th¸c ë      trong    níc,hiÖn  nay mét  c¬  vÉn  sè  së  ph¶i   nhËp khÈu  nguyªn liÖu cña        nícngoµi,bao    gåm  nguyªn liÖu chÝnh      phÈm   vµ  ®«i    nguyªn  khic¶  liÖu thø phÈm   phÕ   vµ  liÖu  giÊy  i s¸ch  nh  lo¹   , b¸o    cò, lon  nh«m       thu håi,nhùa  kim  i vµ  lo¹ phÕ      liÖu v.v. . (sau ®©y          gäit¾tlµphÕ  liÖu). Trong    thêigian  võa qua, viÖc    nhËp khÈu    c¸c phÕ  liÖu nh×n    chung  ®∙  ®¸p øng phÇn nµo    c¸cnhu  cÇu  s¶n xuÊtcña    mét  ngµnh.Tuy  sè    nhiªn, ch­  do  a  quy  cã  ®Þnh híng dÉn  viÖc    vÒ  nµy mét c¸ch chitiÕtnªn          trªnthùc tÕ  x¶y    ®∙  ra mét  tr   sè  êng    hîp nhËp  phÕ  liÖu kÐm     chÊt l   nhiÒu     îng,lÉn  t¹pchÊt,kh«ng    ®óng  quy ®Þnh  trong  hîp ®ång  v.v.  .g©y  nhiÔm   «  m«i  êng, ¶nh  tr   hëng  i tí  søc khoÎcña    ngêis¶n    xuÊt,viph¹m     LuËt b¶o  m«i  êng.   vÖ  tr Nh»m   thùc hiÖn  nghiªm  chØnh  LuËt  b¶o    vÖ m«i  êng, NghÞ   tr   ®Þnh   175/CP  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  híng dÉn    thihµnh  LuËt b¶o    vÖ m«i  êng; tr   m Æt   kh¸c®Ó     gãp phÇn        th¸ogìbítnh÷ng  khã kh¨n thùc tÕ      cho  mét  ngµnh  sè  trong    níc theo    tinh thÇn chØ   ®¹o cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  iv¨n  t¹  b¶n  sè  69/TB  ngµy  5­ 21­ 1994  cña V¨n phßng  ChÝnh  phñ  viÖc  danh  vÒ  lËp  môc  c¸c  nguyªn  liÖu thø phÈm  cÊm  nhËp  khÈu  ® îc phÐp  vµ    nhËp  khÈu; Bé    Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  Bé  vµ  tr vµ  Th¬ng    m¹iban  hµnh Th«ng   ªnBé  tli   quy  ®Þnh  thêi®èi víi t¹m        viÖc nhËp  khÈu    c¸cphÕ  liÖu. C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. ChØ     nhËp  khÈu  mét  phÕ     sè  liÖu thiÕtyÕu    phôc  trùctiÕp cho    vô      c¸c yªu cÇu    bøc xóc cña s¶n  xuÊt;kh«ng    nhËp  phÕ      liÖu ®Ó mua  b¸n    ®i  l¹hoÆc   i sö dông  cho    c¸c môc    tiªukh¸c.Nghiªm    cÊm   mäi h×nh  thøc nhËp chÊt th¶i     vµo ViÖtNam     nóp    díidanh  nghÜa "NhËp phÕ  liÖu". 2. PhÕ     liÖu  îc ®Ò   ®   cËp trong Th«ng     t nµy bao gåm: nguyªn liÖu thø  phÈm   phÕ  vµ  liÖu. Nguyªn liÖu thø    phÈm       lµ c¸c nguyªn liÖu mµ     îcs¶n      khi®   xuÊt ra kh«ng      ®ñ    tiªuchuÈn quy  ®Þnh lµm nguyªn liÖu chÝnh      phÈm, nhng  vÉn  thÓ  cã  ®¸p  øng      c¸cyªu cÇu cña s¶n  xuÊttrong níc.     PhÕ  liÖu      lµ c¸c nguyªn liÖu  lo¹  sau  bÞ  ira  qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nguyªn     liÖu chÝnh  phÈm   kh«ng      vµ  ®¹t tiªuchuÈn  nguyªn liÖu thø phÈm  nªu trªn,   hoÆc       lµc¸cs¶n  phÈm   lo¹ ra sau    bÞ  i     qu¸ tr×nh sö    dông,nh:   ­ Nguyªn      liÖu vôn,hoÆc   biÕn    bÞ  d¹ng,søt mÎ...      nhng  vÉn    îctÝnh  gi÷ ®   chÊtc¬    b¶n  cña    vËtliÖu.
  2. 2 ­ C¸c s¶n phÈm,    ®å vËt  qua  ®∙  chÕ  biÕn, gia    c«ng (kh«ng      ®ñ tiªu chuÈn  chÝnh phÈm,  phÈm)  thø  hoÆc   qua  dông,nhng  thÓ  dông  ®∙  sö    cã  sö  lµm  nguyªn liÖu cho      s¶n xuÊt. 3. §èivíi       nh÷ng  phÕ        liÖu lµc¸c s¶n phÈm,  vËt ®∙  ®å    qua    gia c«ng,chÕ    biÕn  sö  vµ  dông,viÖc    cho phÐp  nhËp  khÈu    îcxem     sÏ®   xÐt tõng  êng    tr hîp cô  thÓ. 4.T¹p    chÊt lµnh÷ng      chÊt kh«ng    cïng tÝnh    n¨ng cña phÕ      lÉn liÖu mµ cã    trong phÕ     liÖu.Tû  t¹pchÊt kh«ng    lÖ      qu¸ 3%. T¹p chÊt kh«ng  îc chøa      ®   c¸c chÊtcÊm     nhËp  (theo §iÓm   Th«ng     5  tnµy).Trong  êng        tr hîp t¹pchÊtlÉn trong       phÕ  liÖu      lµ c¸c chÊt thuéc diÖn    khi nhËp  ph¶i xin phÐp        vÒ m«i  êng, khi tr     nhËp  ph¶ilµm            c¸cthñ tôcxinphÐp  m«i  êng. vÒ  tr 5.PhÕ     trong Th«ng     liÖu nªu    tnµy  îcchialµm  lo¹ : ®     3  i a) PhÕ       liÖu cÊm   nhËp  khÈu  (Phô    lôc1). b) PhÕ  liÖu khinhËp      khÈu kh«ng ph¶ixin phÐp  m«i  êng      vÒ  tr (Phô    lôc 2).§èivíi i        lo¹ phÕ    liÖu nµy    khinhËp khÈu ph¶i®¶m     b¶o    c¸c®iÒu kiÖn  sau: ­ Lµm  thñ tôc nhËp khÈu theo c¸c quy ®Þnh  hiÖn hµnh cña c¸c    bé, ngµnh  li   cã  ªnquan. ­ Trong  êng    cã      tr hîp ®∙  tiªuchuÈn  quèc    phÕ   gia vÒ  liÖu,ph¶itu©n        thñ c¸c yªu    cÇu    vÒ chÊt l    îng,m«i  êng  tr cña    tiªuchuÈn    ®ã (vÝ    dô: ®èi    víiphÕ   liÖu tõ s¶n      xuÊt vµ      gia c«ng giÊy,thïng ­ b×a       carton ph¶i®¶m       b¶o    c¸c yªu  cÇu  trongTiªuchuÈn  nªu      ViÖtNam   5946­   sè  1995,trang355,tËp  .       II) ­ Trong  êng      tr hîp cha  tiªuchuÈn  cã    quèc    gia,dùa  vµo    tiªuchuÈn  ngµnh  ®Ó   gi¸m    s¸tchÊtl   m«i  êng     îng vµ  tr khinhËp khÈu. ­ Trong  êng  tr hîp cha  tiªuchuÈn  cã    quèc    gia,ngµnh  ®èi    víiphÕ  liÖu  nhËp, viÖc    gi¸m    s¸tchÊt l    îng phÕ     liÖu nhËp  tiÕn hµnh  l       kü ìng ®Ó kh«ng  ¶nh  hëng  xÊu  ®Õn   m«i  êng. tr c) C¸c    phÕ     liÖu kh«ng  trong phô      cña  nªu    lôc1, 2  Th«ng   tnµy  ®Òu   ph¶i   xinphÐp  m«i  êng      vÒ  tr khinhËp  khÈu. 6­ ChØ     c¸c doanh nghiÖp  c¬  s¶n  cã  së  xuÊt,hoÆc   së    c¬  s¶n  xuÊt ®∙    ® îc Bé  ¬ng      th m¹i cÊp giÊy phÐp    trùc tiÕp xuÊt khÈu, cã      ngµnh  hµng nhËp  khÈu        îc phÐp  phï hîp,míi ®   nhËp khÈu  phÕ  liÖu.Trêng    hîp  së  c¬  s¶n  xuÊt  cha  îccÊp  ®   giÊy phÐp xuÊt nhËp    khÈu    trùctiÕp th×  th¸cnhËp    uû    khÈu  qua  c¸c ®¬n  trªnsau    îcBé    vÞ    khi®   Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  vµ  tr (Côc M«i  tr êng)cã      v¨n b¶n  chÊp thuËn nhËp khÈu. C h ¬ n g  II T h ñ  tôc c Ê p  p h Ð p  v Ò  m «i tr n g  ® èi víi ê  c¸c p h Õ  liÖu n h Ë p  k h È u (§iÓm  c  5  ch¬ng  I) Thñ      ý  tôc ®Ó cã  kiÕn cho phÐp    vÒ m«i  êng  íc khi nhËp  tr tr     phÕ  liÖu  gåm: 1.Hå    s¬:
  3. 3 1.1­§¬n      ®Ò nghÞ  cña  doanh  nghiÖp  (theomÉu     phô    lôc3) 1.2­MÉu       vËtcña  phÕ    liÖu nhËp  khÈu. 1.3­KÕt    qu¶ ph©n  tÝch,gi¸m    ®Þnh  chÊt l    îng (thµnh phÇn      vËt chÊt,ho¸     chÊt,t¹pchÊt..   c¬      .do  quan  ) chuyªn tr¸chcã      thÈm  quyÒn  cña ViÖt Nam     cÊp  ®èi víi     mÉu   vËt. 1.4­ X¸c    nhËn   vÒ chÊt îng  m«i  êng  l vµ  tr cña  phÕ  liÖu nhËp  (thµnh  phÇn    vËt chÊt,ho¸ häc,tû lÖ            t¹pchÊt,®é    ®éc  .  tæ  h¹i. .do  chøc  ) chuyªn tr¸ch     cã  thÈm quyÒn  cña    nícxuÊtkhÈu    phÕ    liÖu cÊp. 1.5­ý    kiÕn cña  quan  c¬  chñ qu¶n cÊp Bé, ngang Bé, Tæng  côc hoÆc   Uû  ban nh©n d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng. * Hå  vµ    s¬  mÉu         îcgiao nhËn  i vËt nãitrªn®     t¹ Phßng    kiÓm    nhiÔm  so¸t«  cña Côc  M«i  êng, Bé  tr   Khoa  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr (®Þa chØ: 39  TrÇn  ng    Néi). H §¹o,Hµ  2.Bé  ëng  Khoa    tr Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  quyÒn  vµ  tr uû  Côc Trëng  Côc M«i  êng  tr xem     gi¶iquyÕt  xÐt vµ    ®¬n    ®Ò nghÞ  cña doanh  nghiÖp trong  thêigian    kh«ng qu¸  ngµy  15  lµm viÖc      kÓ tõ ngµy nhËn    s¬, mÉu     ®ñ hå    vËt theo quy    ®Þnh    t¹ §iÓm     i 1,Ch¬ng  . II C h ¬ n g  III T h ñ  tôc n h Ë p  k h È u 1. Doanh    nghiÖp,c¬  s¶n    së  xuÊt cã    nhu  cÇu nhËp  khÈu  phÕ    liÖu phôc  vô s¶n xuÊt,sau    îcBé    khi®   Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  vµ  tr (Côc M«i  ­ tr êng) chÊp    thuËn b»ng    v¨n b¶n  îcnhËp  ®   khÈu theo quy    ®Þnh    t¹ Ch¬ng    i IInªu  trªnth× ®Õn   quan        c¬  H¶i quan lµm        c¸cthñ tôctheo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. 2. H¶i quan      cöa  khÈu tiÕn hµnh    kiÓm    tra,gi¸m    chÊt l   sè ­ s¸tvÒ   îng vµ  l îng phÕ      liÖu nhËp  theo c¸cquy      ®Þnh hiÖn  hµnh  cña ph¸p luËt.     Trong  mét  sè  tr êng  hîp cÇn  thiÕtH¶i    quan cöa khÈu phèi hîp    chÆt      Khoa  chÏ víisë  häc,   C«ng  nghÖ   M«i  êng  vµ  tr ®Þa  ph¬ng  mét  c¬  vµ  sè  quan  kh¸c li     ªnquan  cïng  kiÓm    tra,gi¸m s¸t. C h ¬ n g  IV T æ  c h ø c thùc hi Ö n 1. C¸c  së    c¬  nhËp  sö  vµ  dông  phÕ     liÖu ph¶itu©n        thñ c¸c quy ®Þnh vÒ  b¶o  m«i  êng  chÞu  kiÓm    vÖ  tr vµ  sù  tra,gi¸m    s¸tcña    quan  c¸c c¬  qu¶n    lým«i  tr êng Trung  ¬ng  ®Þa  vµ  ph¬ng. 2. Tæng    côc    H¶i quan chØ ®¹o Côc   H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn    viÖc kiÓm     tra,gi¸m    s¸t®èi    víiphÕ  liÖu nhËp  i   t¹  c¸c cöa    khÈu theo    c¸c quy ®Þnh  hiÖn  hµnh  cña Nhµ     néi dung  níc vµ    cña  Th«ng  tnµy.
  4. 4 3.Së    Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng,Së  vµ  tr   Th¬ng      m¹ic¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  tr¸chnhiÖm: cã    ­ Phèi  hîp    víic¸c  quan  ªnquan  c¬  li   (H¶i quan, §o  êng  ChÊt îng,     l ­  l   Vinacontrol .  . .gi¸m    ) s¸t,kiÓm    trachÊt l   l    îng,sè îng phÕ    liÖu nhËp  viÖc  vµ  vËn  chuyÓn  b¶o  vµ  qu¶n phÕ    liÖu nhËp    t¹ kho  i chøa  íckhigiac«ng,chÕ  tr         biÕn. ­ Gi¸m      s¸tviÖc  dông  sö  phÕ  liÖu nhËp    trong qu¸    tr×nh s¶n xuÊt (xem    xÐt c¸ckhÝa      c¹nh  b¶o  m«i  êng,kÓ  viÖc  vÖ  tr   c¶  thÈm  ®Þnh  m«i  êng  íckhi tr tr     ® a  phÕ    liÖu nhËp vµo  s¶n xuÊt). ­ KiÓm       tra®Þnh  vµ  kú  ®ét  xuÊt viÖc  dông    sö  phÕ  liÖu nhËp    trong qu¸     tr×nh s¶n    xuÊtvµ        b¸o c¸o ®Þnh  víi ban  kú   Uû  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng, Bé    Khoa  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng, Bé  vµ  tr   Th¬ng   m¹i vÒ  c¸ckÕt    qu¶ gi¸m    s¸t,kiÓm tra. ­ Phèihîp víi   quan  ªnquan          c¬  c¸c li   phæ   biÕn Th«ng   tnµy  cho    së  c¸c c¬  s¶n  xuÊt,kinhdoanh      ®ãng    trªn®Þa bµn  ®Þa  ph¬ng. 4­ Trêng hîp    vi ph¹m    c¸c quy ®Þnh   b¶o    vÖ m«i  êng  tr trong    khi nhËp  khÈu  hoÆc   dông  sö  phÕ  liÖu nhËp  vµo s¶n  xuÊt ®Òu     ph¶i xö      lýkÞp  thêi  , nghiªm kh¾c  theo    c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  cña  ph¸p luËt.C¸c    h×nh thøc  xö  lýcã    thÓ   lµbuéc  i t¸ xuÊt,®×nh      chØ  nhËp khÈu      c¸cl«tiÕp theo,®ång        thêixö  ph¹ttheo §iÒu    cña      10,11  NghÞ  ®Þnh  26/CP  ngµy  26/4/1996 cña    ChÝnh  phñ  vÒ  ph¹tviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  b¶o  m«i  êng  vÖ  tr hoÆc     truy cøu tr¸chnhiÖm    h×nh  nÕu    sù  viph¹m  nghiªm  träng. 5. Bé    Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng,Bé  vµ  tr   Th¬ng    tr¸chnhiÖm   m¹icã    kiÓm    traviÖc  thùc hiÖn    Th«ng   ªnBé  tli   nµy  b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  vµ      t   phñ. Th«ng   tnµy thay thÕ    cho      c¸c v¨n b¶n  ªnquan  íc®©y   cã  li   tr   vµ  hiÖu    lùc thi  hµnh    tõngµy  01/01/1997. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      Th«ng ,nÕu  t  n¶y sinh nh÷ng    khã kh¨n,víng     m ¾c,    quan  c¸c c¬  h÷u quan  doanh  vµ  nghiÖp cÇn ph¶n  ¸nh kÞp    Bé  thêivÒ  Khoa  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  Bé  vµ  tr vµ  Th¬ng      m¹i ®Ó nghiªn cøu, bæ       sung cho    phïhîp. Phô  lôc 1 Ph Õ  liÖu  Ê m   h Ë p  kh È u c n (PhÕ    liÖu cña    c¸cchÊthoÆc   chøa      cã  c¸cchÊtcÊm     nhËp    díi®©y) (KÌm  theo Th«ng   ªnBé  2880/KCM­TM     tli   sè  ngµy  th¸ng12  15    n¨m  1996) ­Ho¸    chÊt®éc   ­ChÊt    phãng  x¹ ­NÊm     mèc    i c¸clo¹ ­C«n    trïng ­ C¸c    chÊt h÷u  cã        c¬  mïih«ithèi  ,hoÆc   hµm  îng "vikhuÈn  cã  l     chØ  danh  «  nhiÔm"  cao h¬n    cho  giíh¹n  i phÐp theo c¸cquy      ®Þnh  hiÖn  hµnh.
  5. 5 ­Vi sinhvËtg©y          bÖnh ­C Æn     dÇu, mì    cÆn ­Kim    tiªm,kim    chÝch,c¸cchÊtkh«ng        ph©n  huû,... ­C¸c    chÊtthuéc diÖn  Nhµ        bÞ  níccÊm ­ C¸c    chÊt th¶ibÞ      cÊm   vËn chuyÓn theo    c¸c C«ng    NghÞ  ícvµ  ®Þnh th quèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   tham      ®∙  gia (danh môc    c¸c C«ng    NghÞ  ícvµ  ®Þnh    th quèc  nµy  tÕ  xem  phô    ë  lôc4). Phô  lôc 2 D a n h  m ô c  p h Õ  liÖu n h Ë p  k h È u  k h« n g  p h ¶i xin  h Ð p p v Ò   Æ t   «i tr n g m m ê (KÌm  theo Th«ng     sè    tLiªnbé  2880/KCM­TM   ngµy  12­ 19­ 1996) ­PhÕ         liÖu tõs¶n  xuÊtvµ      giac«ng  giÊy,thïngb×a      carton ­PhÕ       liÖu b«ng ­PhÕ         liÖu tõs¶n  xuÊtvµi®Çu       tÊm    tõngµnh dÖt   ­PhÕ       liÖu tõs¶n  xuÊt  vµ    giac«ng kim  i lo¹ ®en     ­PhÕ       liÖu tõs¶n xuÊtvµ      giac«ng  kim  i lo¹ mµu   * Ghi chitiÕtxem  §iÓm             ë  5b,ch¬ng  I Phô  lôc 3 M É u  ® ¬ n  xin  h Ð p   h Ë p  kh È u  p h Õ   p n liÖu (KÌm theo Th«ng     sè    tLiªnbé  2880/KCM­TM   ngµy  th¸ng12  19    n¨m  1996)   æ  chøc/ph¸p nh © n  xin nh Ëp      C é ng  hoµ x∙ héi chñ ngh Ü a  ViÖt N a m T   §éc     do      lËp ­Tù  ­h¹nh  phóc (§Þa  danh), ngµy..  th¸ng.. . . . n¨m  199.. §¬ n  xin c Ê p   h Ð p p v Ò  m «i tr g  v Ò  viÖc n h Ë p  k h È u  p h Õ  liÖu ên KÝnh   göi:   Côc  ëng  tr Côc  M«i  êng tr Bé  Khoa  häc,C«ng    nghÖ   M«i  êng. vµ  tr Chóng    . . ......................  t«ilµ: . ........................ . §Þa  chØ:.. . ........................  . . ......................... .
  6. 6 Sè  ®iÖn  tho¹i . .......  . . .......FAX... . ........... . . . . .........  . Xin nhËp    phÕ  liÖu:. . ..................... . . ...................  . Cho  môc  ®Ých:.. . ....................... . . .....................  . Sè îng.. . ........................  l . . ......................... . .. . ................................ . . ................................ Dù  kiÕn    thêigian nhËp:.. . ..............   . . ............. Vµo  cöa  khÈu:.. . ..................... . . ..................... Chóng        t«ixingöi®Õn   Quý  Côc  M«i  êng  tr nh÷ng    v¨n b¶n,hå  vµ    s¬  mÉu   vËtsau:   1.C«ng        v¨n x¸cnhËn  cña  Bé/UBND... . ..... . . ...  . 2.C¸c    mÉu     vËtcña  phÕ    liÖu nhËp,bao    gåm: MÉu   vÒ... . ...........t ängl 1  . . ...........r  îng.. . ...... . . ....  . MÉu   vÒ... . ..........träng l 2  . . .........  ..  îng.. . ...... . . ....  . MÉu   vÒ... . ..........träng l   . . ..... 3  . . .........  ..  îng .. . ..... MÉu   vÒ  . . .........trängl 4  .. . .........  . .  îng.. . .... . . ... 3. KÕt    qu¶ ph©n tÝch thµnh phÇn chÊt l cña   îng  mÉu             vËt (1,2, 3, 4...) do  .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . .. .. . ...........  . . ...........thuéc Bé/tØnh.. . ........ . ... ph©ntÝch. . .   . . .....  . . ... ..   4­ Chøng    chØ  chÊtl   m«i  êng  vÒ   îng vµ  tr cña  phÕ    liÖu nhËp  (thµnh  phÇn    vËtchÊt,ho¸ häc,tûlÖ            t¹p chÊt.. )do. . ....................................... . . . ....................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . .. thuéc níc. . .....cÊp.   . . ....  .. Chóng      t«ixin b¶o ®¶m       ®é tincËy  tÝnh  vµ  ph¸p    lýcña    b¶n, hå  c¸c v¨n    s¬, mÉu     vËt  kÌm  hoµn  ®i  vµ  toµn chÞu tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p    tr   luËt cña      níc Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖt Nam   ®é      vÒ  tincËy  tÝnh  vµ  ph¸p    lýcña    c¸c v¨n b¶n,hå  vµ      s¬  mÉu     vËt®ã. Sau    îcnhËp, chóng      khi®     t«ixinb¶o  ®¶m  ®Çy  c¸cquy  ®ñ    ®Þnh  b¶o  vÒ  vÖ m«i  êng  tr trong qu¸ tr×nh vËn        chuyÓn, l gi÷ vµ  a   u    ® vµo  s¶n xuÊt;kh«ng    dïng    saimôc  ®Ých  qu¸  l nhËp. NÕu   g×    vµ  sè îng    cã  saiph¹m,  chóng      t«ixin hoµn toµn chÞu tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.   tr     Chóng    t«ilµm ®¬n  nµy    ®Ò nghÞ côc M«i  êng, Bé  tr   Khoa  häc, C«ng    nghÖ  M«i  êng  vµ  tr xem     xÐt cÊp phÐp  m«i  êng    vÒ  tr ®Ó chóng    t«ihoµn thiÖn  thñ tôcviÖc        xinnhËp  hµng  trªn. sè  kÓ  ý  kiÕn  cña  quan  c¬  chñ  qu¶n  Gi¸m  ®èc    (Hä  tªnngêiký)     vµ            tªnvµ    (Ký    ®ãng  dÊu)
  7. 7 N¬i göi:   ­Nh        trªn(02 b¶n) ­Lu.   Phô  lôc 4 C¸c  n g   c« íc vµ n g h Þ  ® Þ n h  th q u èc tÕ liªn u a n  ® Õ n  q b ¶ o  v Ö  m «i tr g  m µ  Vi Öt  a m  ®∙ tha m  gia ên N (KÌm  theo Th«ng     sè    tLiªnBé  2880/KCM­TM   ngµy  12­ 19­ 1996) 1­ C«ng    vïng ®Êt    ícvÒ    ngËp    tÇm  níccã  quan  träng,® Æc     biÖtnh        lµn¬i c    trócña      c¸cloµichim    níc(RAMSAR). 2­ C«ng   íc li  quan ®Õn  b¶o vÖ  c¸c di s¶n v¨n ho¸ vµ tù nhiªn ªn   (HARITAGE). 3­ C«ng       íc vÒ bu«n b¸n quèc  vÒ     tÕ  c¸c gièng    loµi®éng thùc vËt cã  nguy  bÞ  do¹ (CITES). c¬  ®e    4­ C«ng    ng¨n ngõa  nhiÔm        ícvÒ    «  tõtµu biÓn  (MARPOL   73/78) 5­ C«ng      íccña      Liªnhîp quèc  LuËt biÓn  vÒ    (UNCLOS) 6­ C«ng      b¶o  tÇng  z«n.   ícViªnvÒ  vÖ  «­ 7­ NghÞ    ®Þnh    thMontrealvÒ      c¸cchÊtlµm    gi¶m  tÇng  z«n «­ 8­ C«ng    íc BaselvÒ    kiÓm     so¸tviÖc vËn chuyÓn qua      biªngií chÊt th¶i i     ®éc    viÖc  i chóng  h¹ivµ  lo¹ bá    (BASEL). 9­ C«ng      íckhung  cña      Liªnhîp quèc  biÕn  vÒ  ®æi  khÝ  hËu. 10­ C«ng    ®a    ícvÒ  d¹ng  sinhhäc.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản