Thông tư 289/2004/TT-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
87
lượt xem
3
download

Thông tư 289/2004/TT-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 289/2004/TT-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 141/2004/NĐ-CP ngày 01/7/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 289/2004/TT-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao

  1. TH¤NG T¦ CñA Uû BAN THÓ DôC THÓ THAO Sè 289/2004/TT­UBTDTT  NGµY 24 TH¸NG 12 N¡M 2004 H¦íNG DÉN THI HµNH NGHÞ §ÞNH  Sè 141/2004/N§­CP NGµY 01/7/2004 CñA CHÝNH PHñ VÒ Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH TRONG LÜNH VùC THÓ DôC, THÓ THAO Ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004, ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh sè   141/2004/N§­CP vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc   thÓ  dôc thÓ  thao. §Ó  thèng nhÊt thi hµnh, Uû  ban ThÓ  dôc thÓ   thao híng dÉn thi hµnh mét sè néi dung cô thÓ nh sau: 1.   Trêng,   líp   n¨ng   khiÕu   nghiÖp   vô   thÓ   dôc   thÓ   thao   vµ  hµnh vi vi ph¹m cña thÝ sinh dù tuyÓn: a) Trêng, líp n¨ng khiÕu nghiÖp vô  thÓ  dôc, thÓ  thao bao  gåm: C©u l¹c bé  thÓ  thao; trêng, líp n¨ng khiÕu nghiÖp vô  thÓ  dôc thÓ  thao c¸c tØnh, thµnh, ngµnh; c¸c trung t©m huÊn luyÖn   thÓ thao quèc gia vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o vËn ®éng viªn kh¸c; b) C¸c ®iÒu kiÖn mµ thÝ sinh gian lËn ®Ó ®îc tham gia thi  tuyÓn bao gåm: Hä tªn, tuæi, n¬i sinh, quª qu¸n; c¸c chØ sè vÒ  søc khoΠvµ thµnh tÝch thÓ thao; c) Gian lËn khi thi tuyÓn vµo c¸c trêng, líp n¨ng khiÕu  nghiÖp vô  thÓ  dôc thÓ  thao lµ  nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quy chÕ   thi do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh. 2. Thµnh viªn Héi ®ång tuyÓn chän vµ hµnh vi vi ph¹m: a) Thµnh viªn Héi  ®ång tuyÓn chän lµ  nh÷ng ngêi  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn giao nhiÖm vô  tuyÓn chän thÝ  sinh vµo tr­ êng, líp n¨ng khiÕu nghiÖp vô thÓ dôc, thÓ thao; b) C¸c hµnh vi vi ph¹m cña thµnh viªn Héi ®ång tuyÓn chän   bao gåm: Lµm sai lÖch hå  s¬  liªn quan  ®Õn thÝ  sinh, kÕt qu¶   thi tuyÓn cña thÝ  sinh; quyÕt  ®Þnh tuyÓn chän thÝ  sinh kh«ng  ®ñ   ®iÒu   kiÖn   hoÆc   kh«ng   tuyÓn   chän   thÝ   sinh   cã   ®ñ   c¸c   ®iÒu   kiÖn. 3. Hµnh vi vi ph¹m cña c¸ nh©n, tæ chøc trong huÊn luyÖn,  gi¶ng d¹y t¹i c¸c trêng, líp n¨ng khiÕu nghiÖp vô  thÓ  dôc thÓ  thao: a) HuÊn luyÖn, gi¶ng d¹y nh÷ng bµi tËp, m«n tËp bÞ cÊm; b) Ph¬ng ph¸p huÊn luyÖn, gi¶ng d¹y bÞ  cÊm lµ  ph¬ng ph¸p  huÊn luyÖn kh«ng  ®óng  ®èi tîng; ph¬ng ph¸p bÞ  c¬  quan Nhµ  níc  cã thÈm quyÒn cÊm hoÆc ®×nh chØ, t¹m ®×nh chØ thùc hiÖn.
  2. 4. Hµnh vi vi ph¹m cña häc viªn trong c¸c trêng, líp n¨ng  khiÕu nghiÖp vô thÓ dôc thÓ thao: a) Häc viªn cè   ý  dïng c«ng cô, ph ¬ng tiÖn, ho¸ chÊt  ®Ó  t¹o ra bÖnh, hoÆc th¬ng tÝch cho m×nh hoÆc cho ngêi kh¸c; b) Häc viªn tù   ý  chÊm døt tËp luyÖn, thi  ®Êu cho nhµ  tr­ êng khi cha ®îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp. 5. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan y tÕ cã thÈm quyÒn: a) C¬ quan y tÕ cã thÈm quyÒn bao gåm: Phßng y tÕ t¹i c¸c  trung t©m huÊn luyÖn thÓ  thao quèc gia; trung t©m y häc thÓ   thao; bÖnh viÖn thÓ  thao; bÖnh viÖn  ®a khoa tõ  cÊp huyÖn trë  lªn; b) C¬  quan y tÕ  cã  thÈm quyÒn cã  tr¸ch nhiªmphèi hîp víi   c¸c c¬ quan cã liªn quan  ®Ó x¸c nhËn c¸c hµnh vi lµm ¶nh hëng  ®Õn søc khoÎ  cña ngêi tham gia luyÖn tËp, thi  ®Êu, biÓu diÔn  thÓ dôc thÓ thao. 6.  Hµnh vi xö   Ðp cña träng tµi trong thi  ®Êu, biÓu diÔn  thÓ dôc thÓ thao lµ viÖc cè t×nh lîi dông quyÒn h¹n ®Ó xö ph¹t  hoÆc kh«ng xö ph¹t nh»m t¹o thuËn lîi hoÆc g©y bÊt lîi cho tËp  thÓ hoÆc c¸ nh©n tham gia thi ®Êu biÓu diÔn. 7. ViÖc sö dông chÊt kÝch thÝch bÞ cÊm: a) Danh môc c¸c chÊt kÝch thÝch bÞ  cÊm trong luyÖn tËp,  thi  ®Êu, biÓu diÔn thÓ  dôc thÓ  thao thùc hiÖn theo quy  ®Þnh   cña Uû  ban ThÓ  dôc ThÓ  thao hoÆc HiÖp héi phßng chèng doping   quèc tÕ; a) ¸p dông t×nh tiÕt gi¶m nhÑ   ®èi víi huÊn luyÖn viªn,  b¸c sÜ, vËn  ®éng viªn dïng chÊt kÝch thÝch bÞ cÊm nÕu do v« ý  hoÆc kh«ng cËp nhËt ®îc th«ng tin. 8.  C¸c  ®iÒu kiÖn mµ  vËn  ®éng viªn gian lËn  ®Ó   ®îc tham  gia thi ®Êu, biÓu diÔn thÓ dôc thÓ thao bao gåm: Hä tªn, tuæi,  n¬i   sinh,   quª   qu¸n;   c¸c   chØ   sè   vÒ   søc   khoÎ;   thµnh   tÝch   thÓ   thao;  ®èi tîng vµ  khu vùc tham gia thi  ®Êu theo quy  ®Þnh cña  ®iÒu lÖ gi¶i. 9. Hµnh vi mãc ngoÆc, c¸ ®é trong thi ®Êu thÓ thao: a) Mãc ngoÆc lµ  hµnh vi bµn b¹c, tho¶ thuËn, thèng nhÊt  cña hai hay nhiÒu  ®èi tîng, trong  ®ã  cã   Ýt nhÊt mét  ®èi tîng  liªn quan  ®Õn c¸c bªn tham gia thi  ®Êu, nh»m lµm thay  ®æi kÕt  qu¶ theo ý ®å cña ngêi tham gia moc ngoÆc; b) C¸  ®é  lµ  hµnh vi  ®¸nh b¹c bÊt hîp ph¸p trong thi  ®Êu   thÓ thao;
  3. c) Mãc ngoÆc nh»m môc ®Ých c¸ ®é g©y hËu qu¶ nghiªm träng   lµ   hµnh vi  mãc ngoÆc  lµm  thay  ®æi  kÕt qu¶  toµn  gi¶i,  g©y d   luËn xÊu trong x∙ héi. 10. ViÖc sö dông trang phôc; ©m thanh; ¸nh s¸ng; h×nh ¶nh;  g©y tiÕng  ån trong luyÖn tËp, thi  ®Êu, biÓu diÔn thÓ  dôc thÓ   thao: a) HuÊn luyÖn viªn, vËn  ®éng viªn, träng tµi cè  t×nh sö  dông trang phôc kh«ng theo quy  ®Þnh cña  ®iÒu lÖ  gi¶i g©y ¶nh  hêng tíi thuÇn phong, mü tôc; b) Cè t×nh sö dông ©m nh¹c, ¸nh s¸ng; h×nh ¶nh kh«ng ®óng   quy   ®Þnh  cña Bé  V¨n  ho¸ ­ Th«ng  tin;  Ban  tæ chøc  cuéc thi;   lu¹t thi  ®Êu cña tõng m«n thÓ  thao g©y ¶nh hêng tíi qu¸ tr×nh  luyÖn tËp, thi ®Êu thÓ thao; c) Cè  t×nh g©y tiÕng  ån, ¸nh s¸ng qu¸ møc quy  ®Þnh trong   c¸c ®Þa ®iÓm thi  ®Êu, biÓu diÔn thÓ  dôc thÓ  thao lµm ¶nh hëng  ®Õn kÕt qu¶ thi ®Êu cña vËn ®éng viªn. 11.   Tr×nh   ®é   chuyªn   m«n   cña   huÊn   luyÖn   viªn,   híng   dÉn  viªn, nh©n viªn y tÕ  cøu hé  vµ  tiªu chuÈn kü  thuËt cña c«ng  tr×nh thÓ thao: a) HuÊn luyÖn viªn, híng dÉn viªn, nh©n viªn y tÕ  cøu hé  lµ  nh÷ng ngêi  ®îc  ®µo t¹o, cã  b»ng cÊp chuyªn m«n do c¬  quan  cã thÈm quyÒn cÊp; b)   C¸c   c«ng   tr×nh,   trang   thiÕt   bÞ   tËp   luyÖn,   thi   ®Êu,  biÓu diÔn thÓ  dôc thÓ  thao ph¶i  ®¹t tiªu chuÈn chuyªn m«n, kü   thuËt do Uû ban ThÓ  dôc ThÓ  thao vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn quy  ®Þnh; c) Tiªu chuÈn c¸c c«ng tr×nh dÞch vô  thÓ  dôc, thÓ  thao  ph¶i  ®¶m b¶o yªu cÇu an toµn cho ngêi tËp, vÖ  sinh m«i trêng  vµ vÖ sinh tËp luyÖn theo quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 12.  Thñ  tôc xö  ph¹t theo quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng VI (tõ  §iÒu  53  ®Õn §iÒu 69) cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy   02/7/2002. 13.  MÉu biÓu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  thÓ   dôc,   thÓ   thao   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP ngµy 14/11/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt  thi hµnh Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 14. HiÖu lùc thi hµnh: a) Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng   C«ng b¸o.
  4. b) Vô  trëng, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc Uû  ban ThÓ  dôc ThÓ thao, Gi¸m ®èc Së ThÓ dôc ThÓ thao, Së V¨n ho¸ ­ Th«ng  tin vµ ThÓ dôc ThÓ thao c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  khã  kh¨n, víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ  Uû  ban ThÓ  dôc ThÓ  thao  ®Ó  xem xÐt   gi¶i quyÕt./.                                                      
Đồng bộ tài khoản