intTypePromotion=1

Thông tư 31/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
66
lượt xem
1
download

Thông tư 31/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 31/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện xử lý nợ tồn động của hợp tác xã nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 31/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  31/2002/TT­B T C  n g µ y 29 th¸ng  03 n¨ m  2002 H í ng  d É n  tri Ó n k hai th ù c hi Ö n  x ö  lý n î tå n ® ä n g   c ñ a H î p t¸c x∙ n« n g  n g hi Ö p   Thi hµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 146/2001/Q§­ TTg  µy  ng 2/10/2001  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  ö  ýnî tån ®äng  ña  îp        ph v vi x l       c H t¸cx∙n«ng  nghiÖp,Bé  µi   T chÝnh  íng dÉn  ét  è  iÓ m   ô  Ó    h  m s® c th nh sau: i­ u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1.  èi t ng  îc xö  ý nî  §   î ®   l   theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 146/2001/Q§­ TTg  µy  ng 2/10/2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ c¸c hîp      c Th t Ch ph l     t¸cx∙ n«ng  nghiÖp, trong      ®ã bao  å m   hîp t¸cx∙n«ng  g c¶        nghiÖp  chuyÓn  æi  ® sang  îp t¸cx∙dÞch  ô  h      v n«ng  nghiÖp, vµ  îp        h t¸cx∙ kinh doanh    tæng  îp  h trong khu  ùc    v n«ng  nghiÖp  n«ng  th«n (d i y  äit¾tlµHTX).   í  ®© g       2. Ph¹m    ö  ýgå m       vix l   c¸c kho¶n  î HTX   n  ph¶itr¶Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i;    h th m  ph¶inép  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc vÒ   Õ  ö  ông  t    n   thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp  (thuÕ  n«ng  nghiÖp  íc®©y);ph¶itr¶doanh  tr        nghiÖp  µ   ícvµ    Nh n   c¸c kho¶n  HTX   î c¸c tæ  n    chøc  oµn  Ó    éi ph¸tsinh tõ ngµy  ® th x∙ h        31/12/1996  ëvÒ   íc nay  tr   tr   HTX   a  ch tr¶® îcnî.    3. ViÖc    î chØ  îc¸p dông  i víi     xo¸ n   ®    ®è     kho¶n  î ph¶itr¶cña  c¸c n     HTX   ∙  ® gi¶ithÓ; nh÷ng      HTX   ∙  ® chuyÓn  æi  ng    ã  ® nh qu¸ kh kh¨n vÒ   µichÝnh    t  kh«ng  cã kh¶ n¨ng    î;HTX   ang  ¹t®éng  tr¶n   ® ho   (kinhdoanh  ã  inhng  è  Òn vay    c l∙   ) s ti   ®∙  îcsö  ông    u    ¬  ë  ¹ tÇng,nay    ¬  ë    ∙  Þ    áng  Öt ® d ®Ó ®Ç tc s h     c¸cc s ®ã ® b h h thi   h¹ido    thiªntai b∙o lôt  , .    Kh«ng    î ®èi víic¸c tr ng  îp cã  xo¸ n         ê h   kh¶  n¨ng thanh    ng  è  ×nh  to¸nnh c t d©y  a  d kh«ng    î. tr¶n 4. ViÖc  Óm     i  Õu  ö  ý nî ph¶i ®¶m     ki tra,®è chi x l       b¶o  chÆt  Ï,râ  µng  ch   r ®óng  ¹m    i t ng,tr¸nhthÊttho¸t µis¶n  ña  µ   íc. ph vi®è  î         t c Nh n Ii­ u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1.Xo¸  î®èi víi     n       kho¶n  c¸c ph¶itr¶cña     HTX   ∙    Ó. ® gi¶ith ­ C¸c  ñ  î:Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i,doanh  ch n   h th m  nghiÖp  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  ®oµn  Ó    éi,Së   µi chÝnh  VËt    µ  ôc  th x∙ h   T   ­ gi¸v C Thu Õ   ®èi víic¸c kho¶n  î (      n  thuÕ  ö  ông  t  sd ®Ê n«ng  nghiÖp) cã    tr¸chnhiÖ m     Ëp    µili ôdíi®©y     thu th c¸c t   ª    ®Ó   µm    xo¸nî: l c¨n cø    +  Quy Õt  nh    Ó  ®Þ gi¶ith HTX   ña  Êp  ã  Èm  Òn. Trêng  îp HTX   ù c c c th quy   h  t  gi¶ithÓ  ×    th ph¶icã    Ën  ña    x¸c nh c UBND   Êp    Õt  nh  µnh  Ëp  c ra quy ®Þ th l HTX   vÒ   Öc  ùgi¶i Ó  ña  vi t     th c HTX.
 2. 2 +  C¸c  µiliÖu  t  chøng  minh      Ó  khi gi¶ith HTX   a  ch thanh  to¸n h Õt  î cho    n  chñ  î:Biªnb¶n  i chiÕu    Ën  îhoÆc   n    ®è   x¸cnh n   B¶n thanh  ýhîp ®ång  l    mua    b¸n, vay  î gi÷a HTX   íi ñ  î ë  êi®iÓ m   n    v  ch n   th   HTX     Ó.Trêng  îp kh«ng  ã    gi¶ith   h  c biªn b¶n    Ën  îth× ph¶icã    Ën  ña  x¸cnh n       x¸cnh c UBND   Ën  qu (huyÖn) vÒ   è  înµy.   s n  +  B¸o    µichÝnh  ña  c¸o t   c HTX     êi®iÓ m     Ó  Õu  ã). ë th   gi¶ith (n c + C¨n  chøng  cø  minh    c¸c kho¶n HTX   a  ch thanh to¸n hiÖn    nay  ñ  î ch n   ®ang  ¹ch to¸nlµnîph¶ithu trªnsæ   h             s¸ch kÕ     ña  ñ  î.   to¸nc ch n ­ Trªn c¬  ë  µiliÖu ®∙    Ëp,c¸c chñ  î lËp  Óu      s t     thu th     n   bi tæng  îp ®Ò   Þ  h  ngh xo¸ nî cho     HTX   ∙    Ó  ® gi¶ith theo  a  µn  ®Þ b tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng: +  èi víikho¶n  î ng©n  µng  ¬ng  ¹i thùc  Ön  §   n  h th m  hi theo  íng  Én  ña  h d c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n +  èi víikho¶n  î thuÕ  ö  ông  t  §   n  sd ®Ê n«ng nghiÖp theo quy  nh  íng ®Þ h  dÉn  ¹ Th«ng   è  t  i ts 105/2000/TT­ BTC   µy  ng 23/10/2000 cña  é  µichÝnh.   BT  +  èivíi §   kho¶n  îdoanh  n  nghiÖp  µ   íc®Þa  ¬ng   Òn ®iÖn, thuû  î Nh n   ph (ti     l i phÝ,  î kh¸c)vµ  î c¸c tæ  n    n     chøc  oµn  Ó    éi th×  ® th x∙ h   doanh nghiÖp  µ  íc nh n   ®Þa  ¬ng  µ    chøc  oµn  Ó    éib¸o    ë  µichÝnh V Ët    ë   ph v c¸ctæ  ® th x∙h   c¸o S T   ­ gi¸.S TµichÝnh VËt    ã    ­ gi¸c tr¸chnhiÖ m   Èm  nh  µ    th ®Þ v tæng  îp theo  Óu  É u   è  h  bi m s 1.b kÌm    theo Th«ng   µy          tn ®Ó b¸o c¸o UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng    Õt ®Þnh    î. ra quy   xo¸n +  èivíi §   kho¶n  î doanh  n  nghiÖp  µ   ícTrung  ng    Òn ®iÖn, thuû  î Nh n   ¬ ( ti     l i phÝ, nîkh¸c)th× c¸cdoanh         nghiÖp  µ  ícTW       ôc  µichÝnh  nh n   b¸o c¸o C T   doanh  nghiÖp­ Bé   µi chÝnh. Côc  µi chÝnh    T    T  doanh nghiÖp  Bé   µi chÝnh  Èm   ­ T  th ®Þnh  µ  v tæng  îp theo  Óu  É u   è  kÌm  h  bi m s 1c  theo Th«ng   µy    c¸o Bé  tn ®Ó b¸o    tr ng  é  µichÝnh    Õt ®Þnh    î. ë BT  ra quy   xo¸n 2. Xo¸  î ®èi víic¸c kho¶n  î ph¶itr¶cña    n        n     HTX   ∙  ® chuyÓn  æi  µ  ¨ng  ® v® ký  kinh doanh    theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 16/CP  µy  ng 12/2/1997 cña  Ýnh  ñ  ­   Ch ph nh ng qu¸  ã  kh kh¨n  Ò   µichÝnh  v t  (kinh doanh    thua  ç li   ôc trong  Òu  l   ªnt   nhi n¨m)  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    î. tr¶n ­ §èit ng ® îcxo¸ nî lµ c¸c HTX   Ýnh  n   êi®iÓ m      î             t ®Õ th   31/12/2001  ã  Õt  ck qu¶  kinhdoanh  ang  Þ  ç.   ® bl ­C¨n  ®Ó     cø  xem   Ðt xo¸nîgå m   ã    å  ¬  µi Öu sau: x      c c¸ch s t     li + B¸o    µichÝnh  ña  c¸o t   c HTX   êi®iÓ m   th   31/12/2001  ∙  îc§¹ihéix∙viªn ® ®          th«ng qua. N Õ u     HTX   a  Ëp  îcb¸o    µichÝnh  ch l ®   c¸o t   n¨m  2001  ×  Êt tr×nh th xu     b¸o c¸o  µichÝnh  êi®iÓ m   t  th   31/12/2000  ∙  îc §¹ihéi x∙ viªn th«ng  ® ®          qua  µ  v b¸o c¸o ®¸nh    ×nh  ×nh     gi¸t h kinhdoanh    n¨m 2001. + V¨n b¶n    Þ    î cña  ®Ò ngh xo¸ n   HTX   öicho  ñ  î kÌm  g  ch n   theo b¶ng    î kª n   ph¸tsinh tõ n¨m       1996  Ò   íc®Õ n   v tr   nay  a  ch thanh    to¸ncho  õng  ñ  î:ng©n   t ch n   hµng  ¬ng  ¹i,doanh  th m  nghiÖp  µ  íc,ng©n  nh n   s¸ch  µ  íc,tæ  nh n   chøc  oµn  ® thÓ    éi. x∙h ­ C¸c    HTX   öic¸c tµiliÖu trªncho  ñ  î.C¨n  vµo  µiliÖu ®Ò   Þ   g        ch n   cø  t    ngh xo¸nîcña     HTX,  ñ  îkiÓm    i chiÕu  µ  Ëp biÓu  ch n   tra®è   vl  tæng  îp ®Ò   Þ    h   ngh xo¸ nî ph¶i tr¶ cña       HTX   ∙  ® chuyÓn  æi  ng  ® nh qu¸  ã  kh kh¨n  Ò   µichÝnh  v t  theo  ®Þa  µn  b tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:   ph tr     ¬
 3. 3  +  èi víikho¶n  î ph¶i tr¶ ng©n  µng  ¬ng  ¹i thùc  Ön  §   n     h th m  hi theo  íng h  dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n   §èivíikho¶n  î thuÕ  ö  ông  t  +      n  sd ®Ê n«ng nghiÖp theo quy  nh  íng ®Þ h  dÉn  ¹ Th«ng   è  t  i ts 105/2000/TT­ BTC   µy  ng 23/10/2000 cña  é  µichÝnh.   BT    §èivíi +      kho¶n  î ph¶itr¶doanh  n     nghiÖp  µ   íc®Þa   ¬ng  µ      Nh n   ph v c¸c tæ chøc  oµn  Ó    éi:C¸c  ® th x∙ h   doanh  nghiÖp  µ  íc,c¸c tæ  nh n     chøc  oµn  Ó    ® th x∙ héiph¶ixem   Ðt,n Õu  ng      î cho      x  ®å ý xo¸ n   HTX   × cã    th   v¨n b¶n    Þ    î ®Ò ngh xo¸n   cho  HTX   öi Së   µi chÝnh  VËt    ë   µi chÝnh  VËt    ã  g  T  ­ gi¸.S T   ­ gi¸c tr¸ch nhiÖm     thÈm  nh  µ  ®Þ v tæng  îp theo  Óu  É u   è    Ìm  h  bi m s 2.b k theo  Th«ng   µy      t n ®Ó b¸o c¸o UBND     tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh    î.   ph tr     ¬ quy   xo¸n +  èivíi §   kho¶n  î ph¶itr¶doanh  n     nghiÖp  µ   ícTrung  ng: C¸c  Nh n   ¬  doanh  nghiÖp  µ  ícph¶ixem   Ðt,n Õu  ng      îcho  nh n     x  ®å ý xo¸n   HTX   × cã    th   v¨n b¶n    ®Ò nghÞ     î cho  xo¸ n   HTX   öi Côc  µi chÝnh  g  T  doanh nghiÖp  Bé   µi chÝnh. Côc  ­ T    Tµi chÝnh    doanh  nghiÖp  Bé   µi chÝnh  ã  ­ T  c tr¸chnhiÖ m   Èm  nh  µ    th ®Þ v tæng  hîp theo  Óu  É u   è    Ìm    bi m s 1.c k theo  Th«ng   µy    t n ®Ó b¸o    é   ëng  é   µi c¸o B tr BT  chÝnh    Õt ®Þnh    î. ra quy   xo¸n 3.§èivíi      HTX   ang  ¹t®éng  ã  ® ho   c kh¶  n¨ng    î tr¶n Nh÷ng HTX   ang  ¹t®éng  ã  ® ho   c kh¶ n¨ng    î (kinhdoanh  ã  inhng  tr¶n     c l∙   ) cè  ×nh  ©y  a  × chñ  î¸p dông    Ön  t d d th   n    c¸cbi ph¸p cìng chÕ     åinîtheo        thu h     quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   C¬   quan  ã  Èm  Òn  c th quy (quy ®Þnh  ¹ m ôc  I íi y)    ti   II    d ®© chØ xem   Ðt xö  x  lýc¸ckho¶n  îph¶itr¶sau:    n     a) Xo¸  î ®èi  íic¸c kho¶n  Òn  n  v    ti vay,tiÒn  î ®∙  ö  ông  u     ¬  ë  ¹   n  s d ®Ç t c s h   tÇng  ng  n   nh ®Õ nay    ¬  ë  ¹ tÇng    ∙  Þ     áng, thiÖth¹ido  c¸c c s h   ®ã ® b h h       thiªntai    b∙o lôttµn ph¸.      TµiliÖu lµm    xo¸nî:    c¨n cø    ­ X¸c  Ën  ña    nh c UBND     êng  Ò   x∙,ph v c«ng  ×nh  ∙  µn  µnh  a  µo  tr ® ho th ®v sö  ông. d ­Quy Õt      to¸nc«ng  ×nh hoµn  µnh    êi®iÓ m   tr   th ë th   31/12/1996 trëvÒ   íc.     tr ­ X¸c  Ën  ña    nh c UBND   Ön  Ën) vÒ   Öc  ¬  ë  ¹  Çng  îc ®Ç u    huy (qu   vi c s h t ®  t b»ng  kho¶n  vay  Þ    áng,thiÖth¹ido  b hh       thiªntai   ôttµn ph¸.     l    b∙o b) Ghi    ©n    thu ng s¸ch ®Þa   ¬ng, ghichix©y  ùng  ¬    ph     d c b¶n  ng    Þ ®ó gi¸tr   c«ng  ×nh  i  íikho¶n  Òn  õ  ån  tr ®è v   ti t ngu thu  Õ   ña    thu c x∙ viªn cha  ép  µo    n v Ng ©n  s¸ch Nhµ   ícm µ     n   HTX   ∙  ö  ông  µo  u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng, ®sd v ®Ç t x d csht   ®∙  µn  µnh  µ  ùc tÕ  ang  ho th v th   ® khaith¸csö  ông.    d   µiliÖu lµm    ghithu,ghichi: T    c¨n cø        ­ X¸c  Ën  ña  ¬    nh c c quan  Õ  Ò   è  î thuÕ  ån ®äng  ña  thu v s n   t  c HTX     õ x∙ thu t     viªncha  ép  µo  ©n    n v Ng s¸ch tõn¨m     1996  ëvÒ   íc. tr   tr ­ X¸c  Ën  ña    nh c UBND     êng  Ò   x∙,ph v c«ng  ×nh  ∙  µn  µnh  a  µo  tr ® ho th ®v sö  ông. d ­Quy Õt      to¸nc«ng  ×nh hoµn  µnh    êi®iÓ m   tr   th ë th   31/12/1996 vÒ   íc.   tr c)§èivíi      kho¶n  îph¶ithu cña  n     HTX   ªnquan  n     li   ®Õ x∙viªn:
 4. 4 ­  èi víinh÷ng  é      ã  §   h x∙ viªn c kh¶  n¨ng    î (kh«ng  éc  Ön  Ìo tr¶ n   thu di ngh   theo møc   chuÈn  quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 1143/2000/Q§­BL§TB&XH   ngµy  1/11/2000  ña  é   c B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi) nhng  è  ×nh  v X∙    ct kh«ng  thanh to¸n nî th×     HTX   èi hîp  íichÝnh  Òn  a   ¬ng  ã  Ön  ph   v  quy ®Þ ph c bi ph¸p cìng chÕ       åinîthanh        ®Ó thu h     to¸ncho  ñ  î. ch n ­ Xo¸  î cho    é      ang  î HTX   Òn  Õ  ö  ông  t  n  c¸c h x∙ viªn ® n  ti thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp,tiÒn thñy lîphÝ, tiÒn ®iÖn  ng  éc diÖn  Ìo,gia ®×nh  Ýnh        i     nh thu   ngh     ch s¸ch kh«ng  ã    c kh¶  n¨ng    î (theo møc  Èn  tr¶n     chu quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 1143/2000/Q§­ BL§TB&XH   µy  ng 1/11/2000  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh    ­ X∙  éi, ã    Ën  ña  h   x¸cnh c UBND     êng). c x∙,ph § Ó   ã    xo¸ nî,HTX   chøc  äp      c c¨n cø      tæ  h x∙viªn(theo tõng    th«n,xã m,  p     Ê hoÆc       ©n  ¹ nîtheo c¸c®èi t ng sau: tæ) ®Ó ph lo i          î   +  C¸c kho¶n  î cña      éc diÖn  Ýnh  n  x∙viªnthu   ch s¸ch:gia ®×nh  ¬ng     th binh,  gia ®×nh  ÖtsÜ,    nh  ã    li   gia ®× c c«ng  íiníc,gia ®×nh  µ  Ñ   Öt nam     v      b m Vi   anh hïng,gia®×nh    µnh     l∙oth c¸ch m¹ng    kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    î. tr¶n +  C¸c kho¶n  î  ña    n c x∙ viªn qu¸  ã    kh kh¨n  éc  Ön  Ìo  thu di ngh theo  møc   chuÈn quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 1143/2000/Q§­ BL§TB&XH   theo  møc    thu nhËp  ×nh  ©n  u   êitrong hé  b qu ®Ç ng     cho  õng vïng nh  t    sau: * Vïng    n«ng  th«n miÒn  ói,   ¶o: 80.000  /th¸ng,960.000  /n¨m.   n ® h¶i   ®   ® * Vïng    n«ng  th«n ®ång    b»ng:100.000  /th¸ng,1.200.000 ®/n¨m.   ®     * Vïng  µnh  Þ:150.000  /th¸ng,1.800.000 ®/n¨m.   th th   ®     Nh÷ng  é  ã    Ëp  ×nh  ©n  u   êidíi h c thu nh b qu ®Ç ng     møc  quy  nh  ®Þ nªu    trªn ® îcx¸c®Þnh  µhé  Ìo.    l   ngh C¨n  vµo  Õt  cø  k qu¶  éc  äp,HTX   Ëp  cu h   l b¶ng    ã    Ën  ña  kª c x¸c nh c UBND   phêng,x∙theo  Óu  è  c  Ìm     bi s 3  k theo  Th«ng   µy    µm    xem   Ðt xo¸ tn ®Ó l c¨n cø  x   nî. d) Trêng  îp HTX   ∙    îccña          h  ® thu ®   x∙viªnc¸ckho¶n  Òn thuÕ    ö  ông  ti   thu s d ®Êt n«ng  nghiÖp, tiÒn  ñy lî phÝ,  Òn  iÖn  .nh kh«ng    th    i ti ® .. ng  thanh to¸n cho    chñ  î m µ     ¹ chitiªukh«ng  ng  n   ®Ó l       i ®ó quy  nh  ©y    Ý  Êttho¸t × c¸ ®Þ g l∙ngph th        th nh©n  hoÆc   Ëp  Ó  µm    t th l saiph¶ibåith ng; Møc  åith ng  ®¹ihéix∙viªn    ê   b   ê do          HTX   Õt  nh. HTX   ö  ông  è  Òn båith ng  µy    quy ®Þ   sd s ti     ê n ®Ó thanh    to¸ncho  ñ  ch nî.Kho¶n    tæn  Êt(sau khitrõmøc  åith ng)® îcxem  Ðt xo¸nî. th       b  ê     x   Chñ  Öm   nhi HTX   Þu  ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p luËtvÒ   Ýnh  Ýnh    ña    tr     t ch x¸cc sè  Öu trªnb¶ng  li     kª. HTX   öi c¸c tµiliÖu ®Ò   Þ  ö  ýnî nªu  ¹  iÓ m   g       ngh x l     ti ® a,b,c,dnãi trªncho      chñ  î.Chñ   î kiÓm     Ëp  n  n  tra,l b¶ng      Þ  ö  ýnî göic¬  kª ®Ò ngh x l       quan  ã  Èm   c th quyÒn  quy  nh  ¹ m ôc  I íi y    ®Þ t i II d     ®© ®Ó xem  Ðt ra quyÕt ®Þnh  ö  ýnî. x      x l  III  ­ th È m  q u y Ò n  v µ  T æ  c h ø c x ö  l ý n î 1.§èivíi      kho¶n  îHTX   n  ph¶itr¶ng©n  µng  ¬ng  ¹i.    h th m Ng ©n   µng  µ   ícViÖt nam   ñ  ×phèihîp víic¸c Bé, ngµnh  ã  ªn h Nh n     ch tr            c li   quan  µ  v UBND    c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  chøc  íng dÉn,   ph tr     ¬ tæ  h   
 5. 5 chØ   o, kiÓm       quyÕt  nh   ®¹   tra ®Ó ra  ®Þ xo¸  î  n theo  iÓ m   §iÒu  Quy Õt  ® 1  2  ®Þnh  è  s 146/2001/Q§­ TTg  µy  ng 2/10/2201  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.C¨n    c Th t   ph   cø kÕt qu¶  ö  ýnîcña    x l    c¸cHTX  n«ng nghiÖp  ¹ c¸cng©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   ti     h th m  hµng  µ   íc tæng  îp  Nh n   h b¸o    c¸o theo  Óu  è  kÌm  bi s 4  theo Th«ng   µy  öiBé  tn g   TµichÝnh  µo  èith¸ng4/2002      v cu     ®Ó tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. h      t  ph 2.§èivíi      kho¶n    îthuÕ  ö  ông  t  xo¸n   sd ®Ê n«ng  nghiÖp  cho  HTX. Côc  Õ     vµo  è  Öu chitiÕtvÒ   Ôn  ép  î thuÕ  ö  ông  t  Thu c¨n cø  s li       mi n n  sd ®Ê n«ng nghiÖp  i víi îp t¸cx∙theo quy  nh  ¹ Th«ng   è  ®è           h   ®Þ t  i ts 105/2000/TT­ BTC   ngµy 23/10/2000  ña  é   µi chÝnh    c BT  ®Ó tæng  îp theo  Óu  è  vµ  b¸o  h  bi s 1a  2a  c¸o Së  µichÝnh  Ët    :   T  –V gi¸®Ó ­ Tæng   îp    h b¸o  Bé   µi chÝnh  ®èivíitr ng  îp  c¸o  T   (     ê h UBND   tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng  ∙  ã  Õt  nh    î tr c thêi®iÓ m   ùc hiÖn  ¬ ® c quy ®Þ xo¸ n   í     th   Th«ng   µy). tn ­ Tæng  îp tr×nh UBND     h    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Õt   ph tr     ¬ ra quy   ®Þnh    î (®èivíinh÷ng  îp t¸cx∙thuéc ®èi t ng theo  xo¸ n      h         î   quy  nh  ng  a  ®Þ nh ch ® îcUBND     tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Õt ®Þnh    î).   ph tr     ¬ ra quy   xo¸n Së   µi chÝnh  V Ët    µ  ôc  T  ­ gi¸v C Thu Õ     vµo  è  Öu chitiÕtt¹  Óu  c¨n cø  s li       i bi sè        (kÌm  3a, 3b, 3c, 3d  theo Th«ng    µy);tæ  tn   chøc  Óm     ki tra,tæng  îp  ×nh  ht h×nh  î thuÕ  n  n«ng nghiÖp  theo  Óu  è    bi s 5, b¸o  c¸o UBND   tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  quyÕt  nh    î hoÆc           u    ¹ ¬ ra  ®Þ xo¸ n   ghi thu,ghi chi ®Ç t h   tÇng  cho HTX,  ng  êib¸o    Õt  ®å th   c¸o k qu¶  ö  ýcho  é   µi chÝnh  x l  BT  trong th¸ng     4/2002    ®Ó tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ. h      t  ph 3.§èivíi      kho¶n  HTX   îdoanh  n  nghiÖp  µ   íc Nh n ­ C¨n  c¸ctµiliÖu ®Ò   Þ    înªu    ôc  , ñ  Þch    cø        ngh xo¸n   ë m II  Ch t UBND  tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ xem   Ðt ra quyÕt  nh    î ®èi víidoanh  x    ®Þ xo¸ n       nghiÖp  µ   íc (do  Nh n   UBND   tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  ®Þnh  µnh  Ëp);Bé   µi chÝnh  th l   T  xem   Ðt ra quyÕt  nh    î ®èi víidoanh  x    ®Þ xo¸ n       nghiÖp  µ   íc (do    é,  µnh  Õt  nh  µnh  Ëp),®ång  êith«ng  Nh n   c¸c B ng quy ®Þ th l  th   b¸o cho    HTX   Ò   v kho¶n  îcxo¸nî. ®     Doanh nghiÖp  ¹ch  h to¸n gi¶m  õkho¶n  î kh«ng  ® îc nµy  µo  ü    tr   n  thu    v qu dù phßng  îph¶ithu khã  ßi,n Õu  Õu  ïng  ü  ù  n     ®  thi d qu d phßng  µichÝnh    ï t  ®Ó b   ®¾ p, kho¶n  chªnh  Öch  Õu (nÕu  ã)h¹ch to¸nvµo  Õt  l thi   c     k qu¶  kinh doanh.   ­  èi víidoanh  §   nghiÖp  c«ng  ch  Õu   ¹ch  Ý n h to¸n kho¶n    î    xo¸ n cho    c¸c HTX   µo  Õt  v k qu¶  kinh doanh  µ   m doanh  nghiÖp  Þ   ç th×  b l  b¸o c¸o  ë   µi ST  chÝnh  V Ët    ®èi víidoanh  ­ gi¸ (     nghiÖp  c¸c  do  tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Õt  nh  µnh  Ëp),Bé   µi chÝnh  ®èivíidoanh  ¬ quy ®Þ th l   T  (    nghiÖp    do c¸cBé, ngµnh  Õt  nh  µnh  Ëp)®Ó      quy ®Þ th l   xem   Ðt hç  î õng©n  x   tr    t s¸ch Nhµ   ­   n íc.ViÖc  ç  î õng©n    h tr    t s¸ch Nhµ   íc® îcxem   Ðt cô  Ó    n    x   th cho  õng tr ng  îp. t  ê h 4.§èivíi      kho¶n    îcña  xo¸n   HTX   îc¸c®èi t ng kh¸c. n      î   ­ Kho¶n    HTX  vay    chøc  oµn  Ó    éi ®∙  u    µo    c¸c tæ  ® th x∙ h   ®Ç t v c¸c c«ng  tr×nh c«ng  éng  ôc  ô  c ph v chung  cho  éng  ng  µ   c ®å m HTX   kh«ng  cßn  ¹t ho   ®éng  hoÆc  HTX   ang  ® cßn  ¹t®éng  ng    ã  ho   nh qu¸ kh kh¨n vÒ   µichÝnh    t  kh«ng  cã kh¶ n¨ng    î,Së   µichÝnh    Ët    chøc  Óm    µ  c¸o UBND   tr¶n   T   ­ V gi¸tæ  ki trav b¸o    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng      ph tr     ¬ ®Ó tho¶ thuËn  íi ñ  îcho    î.Tr­   v  ch n   xo¸n   êng  îp c¸ctæ  h     chøc  oµn  Ó    éicã  ã  ® th x∙h   kh kh¨n vÒ   µichÝnh  × ng©n    t  th   s¸ch 
 6. 6 tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  è  Ý trong c©n  i  ©n  ¬ b tr     ®è ng s¸ch ®Þa     ph¬ng    ®Ó xem   Ðt hç  î   chøc  oµn  Ó    éinµy. x   tr  tæ  c¸c ® th x∙h   ­ C¸c    kho¶n HTX  vay        ∙  îc ®èi  Õu,x¸c nhËn  ng  êi x∙ viªnkhi® ®   chi     ®ó ng   cho vay  µ   m HTX   kh«ng cßn  ¹t®éng  ho   hoÆc  HTX   ang  ® cßn  ¹t®éng  ng  ho   nh qu¸ khã    kh¨n vÒ   µichÝnh    t  kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    î th×  ë   µi chÝnh    Ët  tr¶n   S T   ­V gi¸kiÓm       tra,tæng  îp  h b¸o  UBND   c¸o  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ bè  Ýnguån  ©n  tr   ng s¸ch ®Þa  ¬ng      îcho      ph ®Ó tr¶n   x∙viªn. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  tn c hi l     t  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 146/2001/Q§­ TTg  µy  ng 2/10/2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùc thihµnh. C¸c    c Th t Ch ph c hi l       quy ®Þnh  íc®©y    íi tr   tr¸v   i quy  nh  ¹ th«ng   µy  u     á. ®Þ t i tn ®Ò b∙i b C¸c  é, ngµnh,UBND   B    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Èn  ¬ng    ph tr     ¬ kh tr tr Ón khaithùc hiÖn  i      theo  ÷ng  éidung  íng dÉn  ¹  nh n  h  tith«ng   µy.Trong    tn   qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng  ¾ c,  ã      n cv m kh kh¨n ®Ò   Þ    ngh ph¶n  ¸nh  Þp  êivÒ   k th   Bé  µichÝnh    T  ®Ó nghiªncøu    Õt./   gi¶i quy .
 7. 7   U BND   tØnh  (TP)... Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   Côc  Õ   thu tØnh  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (TP)... Bi Ó u  t æ n g  h î p n î thu Õ  n « n g  n g hi Ö p    th Ó  ( õn¨m  t  1996  ëvÒ   íc tr   tr ) c ñ a htx ® ∙ gi¶i   BiÓu  è:1a s  STT Tªn  HTX Thêigian   TiÒn  Õ  µ   íc thu Nh n   Ghi chó   ph¸tsinh   ®Ò   Þ  ngh xo¸ Tæng   éng: c Ngµy        th¸ng   n¨m       2002  Ng êilËp  Óu   bi côc  ëng  ôc  Õ tr c thu
 8. 8   U BND   tØnh  (TP)... Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   Së  TC­VG  tØnh  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (TP)... Bi Ó u  t æ n g  h î p n î D N N N  ® Þ a  p h ¬ n g  &   c¸c t æ  c h ø c  ® o µ n  th Ó  x h  c ñ a htx ® ∙ gi¶i  th Ó     BiÓu  è:1b s  STT HTX Tªn  ñ  î ch n Sè  Òn ®Ò   ti   nghÞ    î xo¸n I HTX   î DN n  1 HTX   A ­.. . .....   . . .... ­.. . .....   . . .... 2 HTX   B ­.. . .....   . . .... ­.. . ....   . . .... II HTX   î tæ  n   chøc  oµn  Ó ® th 1 HTX   A ­.. . .....   . . ..... 2 HTX   B ­.. . ....   . . ... Tæng   éng: c Ngµy        th¸ng   n¨m       2002  Ng êilËp  Óu   bi gi¸m  c  ë   vg ®è S tc­
 9. 9 Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph  Bi Ó u  t æ n g  h î p n î D N N N  T W  c ñ a H T X   ® ∙ gi¶i  th Ó  h o Æ c  q u¸ k h ã  k h¨n v Ò  t µi h Ý n h    c   BiÓu  è:1c s  STT HTX Tªn  ñ  î ch n Sè  Òn ®Ò   Þ    ti   ngh xo¸ nî I HTX   ∙    Ó  î DN ® gi¶ith n   1 HTX   A ­.. . .....   . . .... ­.. . .....   . . .... 2 HTX   B ­.. . .....   . . .... ­.. . ....   . . .... II HTX   ã  kh kh¨n  µichÝnh  î t  n  DNT W 1 HTX   A ­.. . .....   . . ..... 2 HTX   B ­.. . ....   . . ... Tæng   éng: c Ngµy        th¸ng   n¨m       2002  Ng êilËp  Óu   bi côc  µichÝnh  t  doanh  nghiÖp
 10. 10   U BND   tØnh  (TP)... Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   Côc  Õ   thu tØnh  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (TP)... Bi Ó u  t æ n g  h î p n î thu Õ  n « n g  n g hi Ö p  c ñ a htx  q u¸ k h ã  k h¨n v Ò  t µi h Ý n h  (tõn¨m    1996  ëvÒ   íc) tr   tr    c   BiÓu  è:2a s  STT Tªn  HTX Thêigian   TiÒn  Õ  µ   íc thu Nh n   Ghi  ph¸tsinh   ®Ò   Þ  ngh xo¸ chó Tæng   éng: c Ngµy        th¸ng   n¨m       2002  Ng êilËp  Óu   bi côc  ëng  ôc  Õ tr c thu
 11. 11   U BND   tØnh  (TP)... Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   Së  TC­VG  tØnh  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (TP)... Bi Ó u  t æ n g  h î p n î D N N N  &  c¸c t æ  c h ø c   ® o µ n  th Ó  x h  c ñ a htx q u¸ k h ã  k h¨n v Ò  t µi h Ý n h    c   BiÓu  è:2b s  STT HTX Tªn  ñ  î ch n Sè  Òn ®Ò   Þ  ti   ngh xo¸nî   I HTX   î Doanh  n  nghiÖp 1 HTX   A ­.. . .....   . . .... ­.. . .....   . . .... 2 HTX   B ­.. . .....   . . .... ­.. . ....   . . .... II HTX   î tæ  n   chøc  oµn  Ó ® th 1 HTX   A ­.. . .....   . . ..... 2 HTX   B ­.. . ....   . . ... Tæng   éng: c Ngµy        th¸ng   n¨m       2002  Ng êilËp  Óu   bi gi¸m  c  ë   µichÝnh  Ët gi¸ ®è S t   v 
 12. 12   tØnh  (TP)... Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   Së  TC­VG... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Bi Ó u  t æ n g  h î p n î c¸c k h o ¶ n  n î htx ® ∙ ® Ç u  t v µ o h ¹ t Ç n g n h n g  b Þ  h  h á n g  d o  thiªn tai b∙o l ôt   BiÓu  è:3a s  STT Tªn  HTX Tªn  ñ  î ch n Trong  ®ã Nî  NH Nî  Õ  thu Nî  DN Nî  oµn  ® NN thÓ XH   Céng: Ghi chó:kÌm      theo phô  Óu      Õttõng chñ  î   bi kª chiti     n Ngµy        th¸ng   n¨m       2002  Ng êilËp  Óu   bi gi¸m  c  ë   µichÝnh  Ët gi¸ ®è S t   v 
 13. 13 U BND     Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   tØnh  (TP)... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Së  TC­VG   . .. Bi Ó u  t æ n g  h î p ® Ò  n g h Þ  thu ti Ò n thu Õ  n « n g  n g hi Ö p   g hi c hi h ç  trî ® Ç u  t X D C B   BiÓu  è:3b s  STT HTX Thêigian ph¸t      Sè  Òn thuÕ    ti   ®Ò Ghi chó   sinhnî   nghÞ    ghi ghithu­   chi Tæng   éng: c Ngµy        th¸ng   n¨m       2002  Ng êilËp  Óu   bi gi¸m  c  ë   µichÝnh  Ët gi¸ ®è S t   v 
 14. 14 Huy Ön  Ën).. (Qu   . Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph X∙  êng).. (Ph   . Tæ   (Th«n,xã m).. .   . b ¶ n g  kª c¸ckho¶ n x∙ viªn n î htx...... ghirâ tªnhtx)  (           BiÓu  è:3c s  §èit ng nî  î   Tæng   Trong    î ®ã n sè  (®ång) Thu Õ   Thuû  î TiÒn  l i Ng ©n   C¸c    tæ NN phÝ ®iÖn hµng  chøc  TM ®oµn  Ó  th XH 1.   Gia   ®×nh  chÝnh s¸ch: ­¤ng  µ). . ....   (b . . .... ­  . . .......... .. . .......... . 2.   Gia   ®×nh  nghÌo: ­¤ng  µ).. . ...   (b   . . ... ­.. . ....   . . .... ­.. . .....   . . ..... ­.. . ....   . . ... Tæng   éng: c Ngµy  th¸ng n¨m        2002 KTT  Chñ  Öm  nhi HTX   Trëng th«n (xãm,Êp) X¸c  Ën  ña      nh c UBND     x∙ hoÆc   tr ng tæ  ë (ph ng) ê Ký  tªn (Ký    ng  tªn,®ã (Ký  tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d dÊu)
 15. 15 U BND     Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   tØnh  (TP)... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Së  TC­VG   . .. Bi Ó u  t æ n g  h î p c¸c k h o ¶ n  n î c h o  gia ® × n h  x∙ viªn  BiÓu  è:3d s  STT Tªn  HTX Tæng   Trong    î ®ã n sè  (®ång) Thu Õ   Thuû  î TiÒ l i Ng ©n   C¸c    tæ NN phÝ n  hµng  chøc  ®iÖ TM ®oµn  Ó  th n XH Tæng   éng: c Ngµy        th¸ng   n¨m       2002  Ng êilËp  Óu   bi gi¸m  c  ë   µichÝnh  Ët gi¸ ®è S t   v 
 16. 16   tØnh  (TP)... Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Bi Ó u  t æ n g  h î p x o¸ n î n g © n  h µ n g  c h o  htx BiÓu  è:4 s  STT Tªn  HTX Tæng   Trong    ®ã sè  NH   c«ng  NH   ¹i NH   ngo   NH   NH   th ng ¬ th ng ¬ ®Ç u   t n«ng  cæ   nghiÖp phÇn Céng: Ngµy        th¸ng   n¨m       2002  Ng êilËp  Óu   bi thèng  c  ©n  µng ®è ng h
 17. 17   ë  S TC­VG   tØnh  Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   (TP)... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Bi Ó u  t æ n g  h î p n î D N N N  ® Þ a  p h ¬ n g  &  c¸c t æ  c h ø c ® o µ n  th Ó  x h  c ñ a htx ® ∙ gi¶i  th Ó     BiÓu  è:5 s  STT §èit ng nî  î   Thêigian     Sè  Òn ®Ò   ti   Ghi chó   ph¸tsinh   nghÞ    î xo¸n I HTX   ∙    Ó: ® gi¶ith 1 HTX   A 2 ­.. . .....   . . .... II HTX   ã  kh kh¨n  µichÝnh: t  1. HTX 2. ­.. . .....   . . .... III HTX   kinh  doanh  ã  i c l∙ A C¸c  kho¶n  u    bÞ   ®Ç t thiªn tai    b∙o lôt(biÓu  è     s 3a) 1. ­HTX... . ....   . . .... 2. ­HTX... . ...   . . ... B C¸c  kho¶n    î(biÓu  è  xo¸n   s 3d) 1 HTX   . .. 2 HTX   . .. Tæng   éng: c Ngµy        th¸ng   n¨m       2002  Së  vg tc­ Ng êilËp  Óu   bi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2