Thông tư 31/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
97
lượt xem
5
download

Thông tư 31/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 31/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2004/TT-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 31/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T H¤NG T ¦     c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   3 1   / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   2 0   t h ¸ n g   4   n ¨ m  2 0 0 5   S ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   T h « n g   t   s è   3 2 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y  12/4/2004  c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   h í n g   d É n   v i Ö c   p h ¸ t   h µ n h   t r ¸ i   p h i Õ u   C h Ý n h  phñ qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   141/2003/N§­CP   ngµy   20/11/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ,   tr¸i   phiÕu   ®îc   ChÝnh   phñ   b¶o   l∙nh   vµ   tr¸i   phiÕu   chÝnh   quyÒn ®Þa ph¬ng. Bé  Tµi chÝnh söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Th«ng   t  sè   32/2004/TT­BTC   ngµy   12/4/2004   híng   dÉn   viÖc   ph¸t   hµnh tr¸i phiÕu  ChÝnh phñ  qua hÖ  thèng Kho b¹c Nhµ  níc   nh sau: 1. Bæ sung  vµo tiÕt b, môc 12.1,  ®iÓm  12,  phÇn  II  Th«ng t sè 32/2004/TT­BTC nh sau:              "b1) Chi phÝ  ph¸t hµnh vµ  thanh to¸n tr¸i phiÕu cña  hÖ   thèng   Kho   b¹c   Nhµ   níc   ®îc   sö   dông   cho   c¸c   môc   tiªu  sau: ­ Chi mua s¾m, söa ch÷a b¶o dìng m¸y mãc, thiÕt bÞ,  ph¬ng  tiÖn  lµm viÖc, tµi s¶n phôc  vô  cho c«ng  t¸c  ph¸t  hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu; ­ Chi mua s¾m v¨n phßng phÈm phôc vô  cho viÖc ph¸t  hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu; ­ Chi thuª  ®Þa  ®iÓm lµm trô  së  ph¸t hµnh, thanh to¸n  tr¸i phiÕu; ­ Chi in  Ên c¸c mÉu biÓu, sæ s¸ch phôc vô  cho viÖc  ph¸t hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu; ­   Chi   cho   c«ng   t¸c   th«ng   tin,   tuyªn   truyÒn   vÒ   ph¸t  hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu; ­ Chi phÝ  vËn chuyÓn,  ®iÒu chuyÓn  Ên chØ phôc vô  cho  viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu; ­   Chi   phÝ   vËn   chuyÓn,   ®iÒu   chuyÓn   tiÒn   thu   ®îc   tõ  ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   vµ   tiÒn   phôc   vô   thanh   to¸n   tr¸i   phiÕu; ­ Chi båi dìng lµm ngoµi giê cho c¸n bé tham gia trùc  tiÕp   vµ   gi¸n   tiÕp   ®Õn   nghiÖp   vô   ph¸t   hµnh,   thanh   to¸n  tr¸i phiÕu; ­ Chi khen thëng ®ét xuÊt vµ ®Þnh kú cho c¸c tËp thÓ,  c¸ nh©n trong vµ  ngoµi hÖ  thèng Kho b¹c Nhµ  níc cã  thµnh  tÝch trong c«ng t¸c ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. Møc chi kh«ng  
  2. 2 qu¸ 10% tæng kinh phÝ ph¸t hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu ® ­ îc hëng; ­ Chi häp, héi nghÞ, héi th¶o, tËp huÊn vÒ  nghiÖp vô  ph¸t hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu; ­ Chi hç trî x©y dùng ®Ò ¸n, kÕ ho¹ch dµi h¹n vÒ ph¸t   hµnh tr¸i phiÕu cña hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc; ­ Chi  hç  trî   c«ng t¸c  nghiªn  cøu  vµ  triÓn  khai  c¸c  ch¬ng   tr×nh   øng   dông,   hiÖn   ®¹i   hãa   c«ng   nghÖ   tin   häc   trong nghiÖp vô ph¸t hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu; ­   Chi   kh¶o   s¸t,   häc   tËp   kinh   nghiÖm   ph¸t   hµnh   tr¸i  phiÕu trong vµ ngoµi níc; ­ Chi kh¸c cã  liªn quan  ®Õn nghiÖp vô  ph¸t hµnh tr¸i  phiÕu. b2) Qu¶n lý  nguån chi phÝ  ph¸t hµnh, thanh to¸n tr¸i  phiÕu ChÝnh phñ: ­ Kho b¹c Nhµ  níc chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö  dông  nguån  chi  phÝ  ph¸t   hµnh   vµ   thanh   to¸n  tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ theo nguyªn t¾c tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶.  ­ Hµng n¨m, Kho b¹c Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n  víi Bé  Tµi chÝnh vÒ  t×nh h×nh tiÕp nhËn vµ  sö  dông nguån  chi phÝ ph¸t hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu trong n¨m. ­   Chi   phÝ   ph¸t   hµnh,   thanh   to¸n   tr¸i   phiÕu   cña   n¨m  tríc cha sö  dông hÕt  ®îc chuyÓn sang n¨m sau tiÕp tôc sö  dông cho c¸c môc tiªu ®∙ quy ®Þnh. 2. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Tæng Gi¸m  ®èc Kho b¹c Nhµ  níc, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan thuéc  vµ  trùc  thuéc Bé  Tµi chÝnh  cã  tr¸ch  nhiÖm thi hµnh Th«ng t nµy. 
Đồng bộ tài khoản