Thông tư 32/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
48
lượt xem
1
download

Thông tư 32/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 32/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các Hội do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 32/2005/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 32/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 4 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯ C I V I NGU N VI N TR KHÔNG HOÀN L I C A NƯ C NGOÀI CHO CÁC H I Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t NSNN. Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính. Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Căn c Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài; B Tài Chính hư ng d n ch qu n lý tài chính Nhà nư c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài cho các H i như sau: A. NH NG NGUYÊN T C CHUNG 1. Thông tư này áp d ng i v i các Liên hi p H i, T ng h i, H i, các t ch c Chính tr - Xã h i, Chính tr - Xã h i - Ngh nghi p, t ch c Xã h i - Ngh nghi p, các ơn v s nghi p ngoài công l p thu c Trung ương và a phương, các t ch c pháp nhân ngoài nhà nư c do Liên hi p H i, T ng h i, H i, các Trư ng, Vi n... ho c cơ quan nhà nư c các c p l p ra (sau ây g i chung là H i) ư c nh n vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài. 2. Vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài quy nh t i Thông tư này ư c hi u là các kho n tr giúp không ph i hoàn tr dư i hình th c ti n, hi n v t, tri th c, t các Chính ph ( n u có), các t ch c qu c t , các t ch c phi Chính ph nư c ngoài, các t ch c kinh t , khoa h c ho c cá nhân ngư i nư c ngoài ( sau ây g i t t là Bên vi n tr ) tr c ti p cho các H i ho c thông qua các H i ư c ký k t chính th c gi a hai bên và ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. Vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài tr c ti p cho các H i là ngu n thu c a H i; khi nh n vi n tr , H i căn c giá tr vi n tr ghi trên gi y xác nh n vi n tr ghi tăng ngu n kinh phí ng th i ghi tăng tài s n c a H i. B Tài chính th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c tài chính i v i ngu n vi n tr này thông qua công tác h ch toán k toán, th ng kê, báo cáo, ki m tra m b o công tác qu n lý tài chính c a H i công khai, minh b ch và úng pháp lu t. 4. Vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài cho Chính ph Vi t Nam ho c cho chính quy n a phương ư c th c hi n thông qua H i là ngu n thu c a ngân sách nhà nư c
 2. theo quy nh t i i u 30 và 31- Chương 3 c a Lu t Ngân sách nhà nư c (Lu t s 01/2002/QH11 ư c Qu c h i Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá 11 thông qua t i kỳ h p th hai t ngày 12 tháng 11 n ngày 16 tháng 12 năm 2002). Khi nh n vi n tr , căn c vào giá tr ghi trên gi y xác nh n vi n tr , cơ quan tài chính nhà nư c ghi thu ngân sách nhà nư c( ghi thu ngân sách trung ương n u vi n tr cho Chính ph và ghi thu ngân sách a phương n u vi n tr cho a phương) ng th i ghi chi c p phát cho i tư ng th hư ng vi n tr . 5. Các H i tr c ti p s d ng, qu n lý vi n tr không hoàn l i ho c ư c giao th c hi n các chương trình, d án vi n tr không hoàn l i ch u trách nhi m th c hi n úng các m c ích, n i dung ã cam k t v i nhà tài tr và quy t nh phê duy t vi n tr c a cơ quan có thNm quy n; th c hi n y các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý tài chính, ch p hành úng Lu t k toán và các quy nh t i Thông tư này. B. NH NG QUY NNH C TH I. TI P NH N VI N TR KHÔNG HOÀN L I 1. i u ki n ư c xác nh n vi n tr không hoàn l i M i kho n vi n tr c a nư c ngoài ư c xác nh n vi n tr ti p nh n theo quy ch ti p nh n vi n tr không hoàn l i khi có 2 i u ki n sau ây: a. ơn v ti p nh n vi n tr là t ch c pháp nhân ư c thành l p h p pháp theo quy nh c a pháp lu t. b. Có văn b n ký k t gi a Bên vi n tr v i ơn v ti p nh n vi n tr và Quy t nh phê duy t vi n tr c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Xác nh n vi n tr M i kho n vi n tr không hoàn l i khi có i u ki n ư c ti p nh n ph i làm th t c xác nh n vi n tr . Các H i nh n vi n tr ch u trách nhi m làm th t c kê khai, ngh xác nh n vi n tr . Gi y xác nh n vi n tr c a B Tài chính là ch ng t ghi thu ghi chi ngân sách nhà nư c i v i các kho n vi n tr cho Chính ph và chính quy n a phương, là ch ng t k toán c a t ch c ti p nh n, qu n lý vi n tr , là căn c làm th t c mi n thu i v i hàng vi n tr nh p khNu và hoàn thu iv i hàng mua trong nư c b ng ti n vi n tr . a) Gi y xác nh n vi n tr - Gi y xác nh n vi n tr ư c l p theo M u s 1 và s 2 ban hành kèm theo Thông tư này. + M u s 1 là m u gi y xác nh n hàng vi n tr . + M u s 2 là m u gi y xác nh n ti n vi n tr . - Gi y xác nh n hàng vi n tr ư c l p thành 5 b n. N u hàng vi n tr là ô tô, xe máy ph i làm thêm 1 b n ăng ký lưu hành.
 3. - Gi y xác nh n ti n vi n tr ư c l p thành 4 b n. b) Các kho n vi n tr không hoàn l i ph i làm xác nh n vi n tr bao g m - Các công trình xây d ng cơ b n do Bên vi n tr th c hi n chuy n giao vi n tr theo hình th c "chìa khoá trao tay" ho c do ch d án th c hi n theo phương th c giao th u tr n gói. - Hàng hoá, thi t b ghi trong danh m c kèm theo d án ho c trong thông báo vi n tr ư c nh p khNu, t mua trong nư c. - Ngo i t ho c ti n Vi t Nam do Bên vi n tr chuy n giao cho các ơn v trong nư c nh n và tr c ti p s d ng th c hi n các tho thu n vi n tr (bao g m c kho n vi n tr cho ho t ng mang tính ch t công v phí, hành chính phí... theo cam k t trong văn ki n d án). - Các d ch v tư v n, d ch v k thu t ư c thanh toán t ngu n c a các chương trình, d án vi n tr không hoàn l i th hi n qua H p ng ư c ký k t gi a ch d án v i t ch c tư v n trong và ngoài nư c. c) Th i i m và a i m xác nh n Khi nh n ư c ti n, hàng vi n tr ho c thông báo nh n hàng; gi y báo Có c a Ngân hàng v ti n vi n tr ; ho c ngay sau khi nghi m thu bàn giao, quy t toán các h p ng giao nh n th u, các h p ng mua s m và các h p ng v d ch v tư v n, d ch v k thu t, các i tư ng quy nh trên có trách nhi m g i n B Tài chính (V Tài chính i ngo i B Tài chính- Hà N i ho c T qu n lý và ti p nh n vi n tr Qu c t t i thành ph H Chí Minh, s 138 ư ng Nguy n Th Minh Khai, Qu n 3 ho c T qu n lý và ti p nh n vi n tr Qu c t t i à N ng- s 48 ư ng Pasteur) các h sơ theo quy nh t i i m 3 dư i ây làm th t c xác nh n vi n tr . 3. Các tài li u c n thi t xác nh n vi n tr a) i v i hàng vi n tr g m - Quy t nh phê duy t vi n tr c a c p có thNm quy n - Văn b n ký k t v i nhà tài tr . - Văn ki n d án vi n tr . - Văn b n phê duy t h p ng thương m i theo quy nh hi n hành, kèm hoá ơn thương m i (Invoice) ho c hoá ơn do B Tài chính phát hành n u mua hàng trong nư c. - V n ơn ư ng bi n (Bill of lading) ho c v n ơn hàng không (Airway Bill). - B n kê chi ti t (Packing List)
 4. Trư ng h p chưa có hoá ơn, v n ơn thì ph i có gi y báo nh n hàng c a t ch c v n chuy n. N u m t lô hàng vi n tr g i cho nhi u nơi, ph i kèm theo gi y u quy n c a các ơn v liên quan và b ng kê phân chia hàng vi n tr . i v i các chương trình, d án ư c t ch c u th u t i Vi t Nam mua s m trang thi t b , hàng hoá và d ch v tư v n, nghiên c u... b ng ngu n ti n vi n tr , ngoài các tài li u ã quy nh trên, c n b sung thêm các tài li u liên quan sau: - Biên b n v k t qu u th u, quy t nh công nh n ơn v trúng th u ho c phê duy t ơn v trúng th u c a cơ quan phê duy t d án. -H p ng cung c p hàng hoá, d ch v ư c ký k t gi a Ch d án và ơn v trúng th u. - H p ng ngo i thương ( i v i Công ty xu t nh p khNu trúng th u mua hàng cho d án vi n tr ph i nh p khNu hàng hoá), ho c hoá ơn theo m u do B Tài chính quy nh n u mua hàng s n xu t trong nư c. b) i v i ti n vi n tr g m - Quy t nh phê duy t vi n tr c a c p có thNm quy n - Văn b n ký k t v i nhà tài tr . - Văn ki n d án vi n tr . - Các ch ng t ch ng minh vi c ti p nh n ti n vi n tr . c) i v i các d án là công trình xây d ng cơ b n do Bên vi n tr th c hi n chuy n giao vi n tr theo hình th c "chìa khoá trao tay" ho c do ch d án th c hi n theo phương th c giao th u tr n gói Trư ng h p này B Tài chính ch xác nh n vi n tr 1 l n, khi công trình hoàn thành, ã nghi m thu, bàn giao, tài li u xác nh n vi n tr là: - Quy t nh phê duy t vi n tr c a c p có thNm quy n - Văn b n ký k t v i nhà tài tr . - Văn ki n d án vi n tr . -H p ng giao nh n th u (H p ng xây d ng, h p ng mua s m, h p ng tư v n). - Biên b n nghi m thu, bàn giao và biên b n thanh lý h p ng. d) Trư ng h p do yêu c u khNn c p ho c vì các nguyên nhân khách quan khác mà ơn v nh n vi n tr không k p làm th t c xác nh n vi n tr thì hàng quý, ơn v có
 5. trách nhi m t ng h p giá tr vi n tr ã ti p nh n ( i v i ngu n vi n tr cho Chính ph Vi t Nam ho c cho chính quy n a phương ư c th c hi n thông qua H i) báo cáo ngh cơ quan tài chính ng c p ghi thu ghi chi ngân sách nhà nư c ti n, hàng vi n tr theo m u s 3 ban hành kèm theo Thông tư này. II. CH THU I V I NH NG HÀNG HOÁ MUA B NG NGU N VI N TR KHÔNG HOÀN L I M i v t tư, hàng hoá, máy móc, thi t b , phương ti n v n t i nh p khNu ho c mua trong nư c t ngu n vi n tr không hoàn l i ã ư c c p có thNm quy n phê duy t u ư c mi n thu gián thu ( thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t, thu giá tr gia tăng) theo các quy nh pháp lu t v thu hi n hành. 1. i v i hàng hoá nh p kh u i v i nh ng hàng hoá không thu c danh m c hàng hoá c m nh p khNu ho c danh m c hàng ph i qu n lý theo quy nh t i Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 46/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hoá th i kỳ 2001-2005 thì ơn v nh n hàng ph i xu t trình Quy t nh phê duy t vi n tr c a c p có thNm quy n, văn ki n ký k t vi n tr v i phía nư c ngoài và gi y xác nh n vi n tr c a B Tài chính v i cơ quan H i quan ư c mi n các lo i thu gián thu khi nh n hàng. 2. i v i hàng hoá mua trong nư c - Trư ng h p H i s d ng ti n vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài mua hàng hoá t i Vi t Nam, H i ư c hoàn l i thu giá tr gia tăng ã tr ghi trên hoá ơn thu giá tr gia tăng khi mua hàng. H sơ hoàn thu i v i trư ng h p này, th c hi n theo hư ng d n t i i m 5, m c II, Ph n D Thông tư s 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 158/2003/N -CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT và lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu GTGT. - Trư ng h p Bên vi n tr mua hàng hoá t i Vi t Nam vi n tr cho Vi t Nam thì hàng hoá mua trong trư ng h p ó ư c mi n thu giá tr gia tăng. ư c mi n thu giá tr gia tăng Bên vi n tr ph i có văn b n g i cho cơ s bán hàng trong ó ghi rõ tên t ch c qu c t , ngư i nư c ngoài, mua hàng vi n tr không hoàn l i cho Vi t Nam, s lư ng ho c giá tr lo i hàng mua, văn b n xác nh n c a B Tài chính v kho n vi n tr này. Khi bán hàng cơ s ph i l p hoá ơn theo úng quy nh t i i m 5.1, m c IV- Ph n B Thông tư s 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 158/2003/N -CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT và lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu GTGT. III. V U TƯ XÂY D NG CƠ B N VÀ MUA S M V T TƯ HÀNG HOÁ T NGU N TI N VI N TR KHÔNG HOÀN L I
 6. 1. V u tư xây d ng cơ b n - i v i ngu n vi n tr cho Chính ph ho c cho các c p chính quy n a phương ư c th c hi n thông qua các H i n u có d án u tư xây d ng cơ b n thì H i có trách nhi m th c hi n úng quy ch qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n và quy ch u th u xây d ng cơ b n theo quy nh hi n hành. - i v i ngu n vi n tr tr c ti p cho H i n u có d án u tư xây d ng cơ b n thì ch d án ph i t ch u trách nhi m v hi u qu u tư, nhà nư c ch qu n lý v quy ho ch và c p phép xây d ng. 2. V mua s m v t tư hàng hoá - i v i ngu n vi n tr cho Chính ph ho c cho các c p chính quy n a phương ư c th c hi n thông qua các H i, khi th c hi n mua s m dùng, v t tư, trang thi t b , phương ti n làm vi c, H i ph i th c hi n úng quy nh hi n hành v u th u mua s m. - i v i ngu n vi n tr tr c ti p cho H i, khi th c hi n mua s m dùng, v t tư, trang thi t b , phương ti n làm vi c, H i ph i t ch u trách nhi m v hi u qu c a vi c mua s m. IV. NNH M C CHI TIÊU VI N TR nh m c s d ng ti n vi n tr chi tiêu ph c v các ho t ng c a d án (ti n lương và các kho n ph c p; chi ào t o, t p hu n, h i th o, h i ngh ; công tác phí, chi phí qu n lý hành chính, ) th c hi n theo các quy nh sau ây: 1. i v i nh ng kho n chi mà trong văn ki n ký k t vi n tr v i nhà tài tr có quy nh nh m c chi tiêu c th thì H i th c hi n theo nh m c như ã cam k t v i nhà tài tr . 2. i v i nh ng kho n chi mà nhà tài tr không quy nh m c chi c th , H i c n tham kh o m c chi c a các t ch c tài tr khác i v i nh ng d án cùng lo i ho c nh m c chi trong nư c tương ng xác nh m c chi phù h p v i yêu c u chi tiêu c a d án, trên nguyên t c m b o chi tiêu ti t ki m, có hi u qu . V. K TOÁN, QUY T TOÁN, BÁO CÁO TH C HI N VI N TR 1. H i ph i t ch c b máy k toán ho c b trí ngư i làm k toán t ch c công tác k toán quá trình ti p nh n, qu n lý và s d ng vi n tr không hoàn l i theo úng quy nh c a Ngh nh s 128/2004/N -CP ngày 31tháng 5 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t K toán áp d ng trong lĩnh v c k toán nhà nư c và ch k toán do B Tài chính quy nh. H i ph i t ch c h th ng ch ng t , s k toán và báo cáo tài chính theo dõi chi ti t và quy t toán riêng giá tr vi n tr tr c ti p cho H i và giá tr vi n tr cho Chính ph ho c cho các c p chính quy n a phương ư c th c hi n thông qua t ch c H i, trong ó:
 7. - T ch c k toán các kho n vi n tr cho Chính ph ho c cho các c p chính quy n a phương ư c th c hi n theo pháp lu t v k toán áp d ng cho các ơn v k toán có s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c. - T ch c k toán các kho n vi n tr tr c ti p cho H i ư c th c hi n theo pháp lu t v k toán áp d ng cho các ơn v k toán không s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c. Báo cáo quy t toán năm các kho n vi n tr tr c ti p cho H i là báo cáo tài chính kỳ k toán năm. H i ph i n p Báo cáo tài chính năm và báo cáo quy t toán năm cho cơ quan c p trên tr c ti p và cơ quan tài chính cùng c p theo quy nh t i i u 24 và i u 25 c a Ngh nh s 128/2004/N -CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph . 2. ơn v k toán c p trên tr c ti p c a H i có trách nhi m xem xét, thN m tra, xét duy t quy t toán năm i v i ngu n vi n tr do H i th c hi n. i v i các d án vi n tr cho Chính ph , ho c các a phương ư c th c hi n thông qua H i, khi chương trình, d án c a ngu n vi n tr này k t thúc, H i có trách nhi m l p báo cáo quy t toán d án hoàn thành trình c p có thN m quy n phê duy t, sau khi quy t toán d án hoàn thành ư c c p có thN m quy n phê duy t, H i ph i ti n hành bàn giao d án cho ơn v th hư ng ti p nh n và qu n lý. Biên b n bàn giao ph i ghi y các quy t nh x lý c a cơ quan phê duy t quy t toán v ti n t n qu , v t tư, tài s n hi n có, v t tư tài s n th a, thi u, tình hình công n ngoài ra H i ph i bàn giao cho ơn v th hư ng b n báo cáo ánh giá k t qu th c hi n d án, trong ó c bi t nêu rõ các i u ki n c n và phát huy hi u qu lâu dài c a d án. 3. H i ph i công khai n i dung báo cáo tài chính năm và công khai quy t toán thu, chi tài chính năm theo quy nh t i i u 32 và i u 33 c a Lu t k toán. 4. nh kỳ 6 tháng và hàng năm H i ph i báo cáo cơ quan c p trên tr c ti p và các cơ quan liên quan cùng c p ( tài chính, th ng kê, k ho ch và u tư ) tình hình th c hi n vi n tr theo m u bi u s 4 kèm theo Thông tư này. 5. i v i nh ng kho n vi n tr cho các chương trình tín d ng quay vòng t i c ng ng dân cư thu c các a phương ư c th c hi n thông qua H i, tuỳ theo c i m c th c a t ng a phương, H i có trách nhi m ph i h p v i các c p chính quy n và các t ch c oàn th , xã h i s t i nghiên c u, xây d ng quy ch qu n lý chương trình tín d ng phù h p v i nh ng c i m v kinh t , văn hoá b n a c a c ng ng; thành l p Ban qu n lý chương trình tín d ng t i c ng ng nh m phát huy t i a hi u qu c a chương trình tín d ng ng th i m b o tính an toàn c a các kho n vay. Trong quá trình th c hi n, H i có trách nhi m ph n ánh k p th i t ng l n chuy n ti n cho Ban qu n lý, ph i h p v i Ban qu n lý báo cáo nh kỳ 6 tháng và hàng năm tình hình cho vay, hi u qu s d ng ti n vay và kh năng thu h i v n vay. Khi k t thúc chương trình tín d ng quay vòng, H i có trách nhi m ph i h p v i Ban qu n lý l p báo cáo quy t toán toàn b chương trình tín d ng g i v S Tài chính t nh, thành ph .
 8. Quy t toán chương trình tín d ng ph i ph n ánh y , chính xác các ch tiêu ch y u sau ây: - T ng s các ngu n v n ã cho vay. - T ng s v n ã thu h i. - T ng s n vay chưa thu h i ư c ( có phân lo i và ánh giá kh năng thu h i, ki n ngh x lý các kho n n không th thu h i ư c). - T ng s ti n lãi phát sinh, s ti n lãi ã s d ng, s ti n lãi chưa s d ng ( nêu rõ n i dung s d ng ti n lãi và ki n ngh hư ng s d ng i v i ti n lãi chưa s d ng). S Tài chính t nh, thành ph nơi có c ng ng dân cư s d ng ngu n v n tín d ng này có trách nhi m ki m tra, phê duy t quy t toán chương trình tín d ng. Quy t toán chương trình tín d ng ư c phê duy t là căn c bàn giao ngu n v n tín d ng ã thu h i. i tư ng nh n bàn giao và hư ng s d ng ti p ngu n tín d ng ã thu h i th c hi n theo cam k t ã ký k t v i nhà tài tr . Trư ng h p trong cam k t vi n tr không quy nh i tư ng và m c ích s d ng ngu n ti n thu h i t chương trình tín d ng, H i hư ng d n Ban qu n lý chương trình tín d ng xu t m c ích, i tư ng s d ng ngu n ti n ã thu h i trình S Tài chính quy t nh ( ti p t c th c hi n chương trình t i a phương, chuy n sang a bàn khác trong t nh, n p ngân sách a phương...). VI. X LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TRƯ NG H P T CH C H I CHIA, TÁCH; SÁP NH P; H P NH T; GI I TH VÀ CH M D T HO T NG 1. V nguyên t c các ngu n l c tài chính, tài s n hình thành t ngu n vi n tr không hoàn l i tr c ti p cho H i thu c s h u c a H i, nh m ph c v các m c ích phù h p v i i u l v t ch c và ho t ng c a H i theo quy nh c a pháp lu t, trong m i trư ng h p không ư c chuy n thành s h u cá nhân dư i m i hình th c. 2. Khi chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th và ch m d t ho t ng, H i ph i th c hi n y , nghiêm túc các quy nh t i i u 30, Chương V, Ngh nh s 88- 2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph Quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i. 3. V công tác qu n lý tài chính, các H i có trách nhi m th c hi n m t s quy nh c th sau ây: - Khi b ch m d t ho t ng, toàn b ti n và tài s n hình thành t ngu n vi n tr không hoàn l i sau khi trang tr i các kho n n (n u có), H i ph i bàn giao cho cơ quan c p trên tr c ti p c a H i ho c cơ quan ký quy t nh ch m d t ho t ng cơ quan ó trao i th ng nh t v i cơ quan tài chính cùng c p quy t nh x lý. - Vi c bàn giao ti n và tài s n gi a ơn v cũ và ơn v m i khi có quy t nh chia, tách, sáp nh p ph i ư c ti n hành có s ch ng ki n và xác nh n c a cơ quan ký quy t nh chia, tách, sáp nh p và cơ quan tài chính cùng c p.
 9. - Tài li u liên quan n chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th và ch m d t ho t ng c a H i là tài li u k toán ph i lưu tr trong th i h n t i thi u 10 năm t i nơi lưu tr theo quy t nh c a cơ quan có thN m quy n quy t nh chia, tách, sáp nh p, ch m d t ho t ng c a H i. - Trong các trư ng h p b chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th và ch m d t ho t ng, H i ph i l p báo cáo tài chính t i th i i m chia, tách, sáp nh p, ch m d t ho t ng. - Trong trư ng h p b chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th và ch m d t ho t ng, H i ph i th c hi n y các công vi c k toán quy nh t i i u 42, i u 43, i u 44, i u 45 và i u 47- M c 6 Chương II c a Lu t k toán hi n hành. C. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các H i c n ph n ánh k p th i v B Tài chính B Tài chính nghiên c u, b sung, s a i. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) M us 1 B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :...... TC/XNVT GI Y XÁC NH N HÀNG VI N TR KHÔNG HOÀN L I I. XÁC NH N C A B TÀI CHÍNH 1.Sau khi thN m tra, B Tài chính xác nh n s hàng kê khai m t sau t xác nh n vi n tr này thu c ngu n vi n tr không hoàn l i. 2. Giá tr vi n tr ư c phân lo i theo quy nh c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành như sau: Chương: Lo i: Kho n: M c: S ti n: Ngày..... tháng.... năm 200 TL/B TRƯ NG B TÀI CHÍNH
 10. KT/V TRƯ NG V TÀI CHÍNH I NGO I PHÓ V TRƯ NG Ghi chú: - Trư ng h p vi n tr tr c ti p cho H i không c n phân theo MLNSNN t i i m 2, m c I c a Gi y XNVT này. II. PH N T KHAI C A ƠN VN NH N VI N TR : A. NH NG D KIÊN CƠ B N: 1. Ngu n vi n tr c a: Chính ph T ch c qu c t Phi chính ph 2. Tên t ch c vi n tr : 3. Tên chương trình: Th c hi n t : n - D án: - Vi n tr l 4. T ng tr giá vi n tr : Quy ra USD: 5. Văn b n phê duy t c a c p có thN m quy n: S : Ngày: C a: 6. ơn v th c hi n , chương trình, d án vi n tr : 7. Cơ quan c p tr n tr c ti p c a ơn v th c hi n: 8. ơn v th hư ng vi n tr : - Tr c thu c B , ngànhTW: qu n lý - Tr c thu c T nh,TP: qu n lý 9. ơn v ư c u nhi m nh n hàng vi n tr :
 11. B. CHI TI T CÁC LÔ HÀNG VÀ M C ÍCH S D NG: 1. Tên t u: C ng: Ngày n: 2. Hàng mua t i: S , ngày c a v n ơn Tên S Tr giá lô hàng M c ho c hoá ơn bán hàng lư ng ích s hàng hoá Nguyên Quy Thành ti n d ng (ki n) t ra Vi t Nam USD * T giá quy i ( VN/1USD): /USD Ngày... tháng.... năm 200.... Th trư ng ơn v th c hi n Chương trình, d án vi n tr (Ký tên, óng d u) Chú ý: - Gi y xác nh n hàng vi n tr ư c vi t trên 2 m t c a t gi y. - Không vi t tay tN y xoá. - N u có nhi u lo i hàng hoá thì l p b ng kê riêng ính kèm, óng d u treo M us 2 B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :...... TC/XNVT GI Y XÁC NH N TI N VI N TR KHÔNG HOÀN L I I. XÁC NH N C A B TÀI CHÍNH 1. Sau khi thN m tra, B Tài chính xác nh n s ti n kê khai m t sau t xác nh n vi n tr này thu c ngu n vi n tr không hoàn l i. 2. Giá tr vi n tr ư c phân lo i theo quy nh c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành như sau: Chương: Lo i: Kho n: M c: S ti n:
 12. Ngày..... tháng.... năm 200... TL/B TRƯ NG B TÀI CHÍNH KT/V TRƯ NG V TÀI CHÍNH I NGO I PHÓ V TRƯ NG Ghi chú: - Trư ng h p vi n tr tr c ti p cho H i không c n phân theo MLNSNN t i i m 2, m c I c a Gi y XNVT này. II. PH N T KHAI C A ƠN VN NH N VI N TR : A. NH NG D KIÊN CƠ B N: 1. Ngu n vi n tr c a: Chính ph T ch c qu c t Phi chính ph 2. Tên t ch c vi n tr : 3. Tên chương trình: Th c hi n t : n: - D án: - Vi n tr l : 4. T ng tr giá vi n tr : Quy ra USD: 5. Văn b n phê duy t c a c p có thN m quy n: S : Ngày: C a: 6. ơn v th c hi n chương trình, d án vi n tr : 7. Cơ quan c p tr n tr c ti p c a ơn v th c hi n: 8. ơn v th hư ng vi n tr : - Tr c thu c B , ngànhTW: qu n lý - Tr c thu c T nh,TP: qu n lý
 13. 9. S tài kho n c a ơn v th c hi n chương trình, d án vi n tr : B. CHI TI T CÁC KHO N TI N : 1. ư c nh n b ng nguyên t : - Quy ra USD: - T giá quy i ( VN/1USD): - Quy ra ti n Vi t Nam: 2. ư c nh n b ng ti n Vi t Nam: 3. T ng s ti n Vi t Nam ư c nh n: Trong ó : Ngày..... tháng..... năm 200 Th trư ng ơn v th c hi n Chương trình, d án vi n tr (Ký tên, óng d u) Chú ý: - Gi y xác nh n hàng vi n tr ư c vi t trên 2 m t c a t gi y. - Không vi t tay tN y xoá. M us 3 (Kèm theo Thông tư s 32/2005/TT-BTC ngày26/4/2005 c a B Tài chính) Tên ơn v C NG HOà Xã H I CH NGHĩA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc NGHN GHI THU - GHI CHI NGÂN SÁCH TI N, HÀNG VI N TR Kính g i: S Tài chính ( Phòng Tài chính)................ 1. Ngu n vi n tr c a: Chính ph : T ch c Qu c t : phi Chính ph : 2. Tên t ch c vi n tr : 3. Tên chương trình,d án, phi d án: th c hi n t : n: 4. T ng gi tr vi n tr :
 14. - Nguyên t : - Quy ra USD: 5. Văn b n phê duy t c a c p có thNm quy n: S : Ngày: c a: 6. ơn v th c hi n chương tr nh,d án vi n tr : 7. ơn v th hư ng vi n tr : 8. T ng s ti n vi n tr ngh ghi thu- ghi chi: Ngày.... tháng.... năm.... Th trư ng ơn v th c hi n Chương trình, d án vi n tr (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên, - Lưu: Lưu ý: Nh n vi n tr b ng hi n v t thì quy i ra VN l p báo cáo. Kèm theo h sơ xác nh giá tr . M us 4 (Kèm theo Thông tư s 32/2005/TT-BTC ngày 26/4/2005 c a B Tài TÊN ƠN VN BÁO CÁO TI P NH N S D NG NGU N VI N TR KHÔNG H Quý..............Năm.......... T ng tr Lu k ti p nh n Ti p nh n trong T ch c ơn v giá n th cu i quý(năm) Tên Chương trình, d án vi n tr hư ng cam k t trư c XDCB vi n tr USD USD 1.000 USD 1.000 I. Vi n tr theo CT, d án - D án: - D án: - D án: II. Vi n tr phi d án:
 15. Ph n thuy t minh: * ánh giá chung tình hình th c hi n, m c gi i ngân, nh ng nguyên nhân và y u t tác ng t i quá trình * Nh ng nguyên nhân làm ch m gi i ngân c a các d án trong b ng trên và bi n pháp gi i quy t. Ngày Ngư i l p bi u Th trư ng chương trìn ( Ký tê
Đồng bộ tài khoản