Thông tư 329/2000/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
75
lượt xem
3
download

Thông tư 329/2000/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 329/2000/TT-BGTVT về Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường sông do Bộ Giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 171/1999/NĐ-CP ngày 7/12/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường sông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 329/2000/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 329/2000/TT-BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 8 năm 2000 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 329/2000/TT-BGTVT NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH 171/1999/N -CP NGÀY 7-12-1999 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I V I CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG SÔNG Ngày 7 tháng 12 năm 1999 Chính ph ã ban hành Ngh nh s 171/1999/N -CP quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh b o v công trình giao thông i v i công trình giao thông ư ng sông. Th c hi n i u 43 c a Ngh nh B Giao thông v n t i hư ng d n c th m t s i m như sau: I- GI I H N HÀNH LANG B O V LU NG CH Y TÀU THUY N TRÊN Ư NG THU N I NA: Hành lang b o v lu ng ch y tàu thuy n trên ư ng thu n i a là ph m vi hai bên theo chi u r ng c a lu ng ch y tàu thuy n ư c xác nh nh m m b o s n nh c a lu ng và an toàn cho ho t ng giao thông v n t i cũng như thu n l i cho vi c nâng c p và qu n lý khai thác lu ng. 1. Hành lang b o v lu ng ư c xác nh theo c p k thu t ư ng thu n i a theo quy ho ch ã ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh (g i là c p quy ho ch). B r ng hành lang m i bên ư c quy nh i v i t ng trư ng h p c th như sau: a) Lu ng ch y tàu thuy n không sát b : T mép lu ng tr ra m i phía là: - Lu ng trên sông, kênh c p I, II và h , v nh: 25m - Lu ng trên sông, kênh c p III, IV: 15m - Lu ng trên sông, kênh c p V, VI: 10m. b) Lu ng ch y tàu thuy n sát b không có ê ho c ư ng giao thông trên b : T mép b cao tr vào (phía b ) : 5m Mép b cao ư c xác nh là nh c a b sông, kênh sát v i lu ng ch y tàu thuy n. c) Lu ng ch y tàu thuy n sát b có ê mà hành lang b o v lu ng trùng v i ph m vi b o v ê thì tuân theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v b o v ê.
  2. d) Lu ng ch y tàu thuy n sát b có ư ng b , ư ng s t thì hành lang b o v lu ng ch y tàu thuy n tính t mép b cao tr ra phía sông. e) i v i nh ng o n lu ng sát b trên sông, kênh chưa có quy ho ch, vi c xác nh b r ng hành lang b o v c n căn c vào c p k thu t ang khai thác và tình hình th c t khu v c cũng như nh hư ng nâng c p giai o n t i th c hi n. 2. C p k thu t c a các tuy n lu ng ư c cơ quan có thNm quy n công b và quy nh d a trên cơ s các tiêu chuNn k thu t c a tuy n lu ng ( sâu, b r ng, bán kính cong, tĩnh không các công trình vư t sông) tương ng theo TCVN 5664 - 92 ban hành theo Quy t nh s 347/Q ngày 23-5-1992 c a U ban Khoa h c Nhà nư c. 3. Các d án u tư nâng c p các tuy n lu ng ang trong giai o n u tư nhưng chưa áp ng ư c theo tiêu chuNn k thu t c a quy ho ch thì hành lang v n ph i xác nh theo c p k thu t c a quy ho ch ư c duy t và ch u tư ph i l p phương án, xin b sung kinh phí cho vi c gi i phóng m t b ng, c m m c ch gi i trên b .Các d án u tư, nâng c p các tuy n lu ng ã ư c duy t nhưng chưa có h ng m c gi i phóng m t b ng, c m m c ch gi i trên b theo úng c p quy ho ch thì ch u tư ph i b sung kinh phí ph n vi c trên và trình ch qu n u tư duy t trư c khi thi công. 4. Vi c xác nh, c m m c ch gi i ph m vi hành lang b o v lu ng ch y tàu thuy n ư c th c hi n theo nhi u bư c và ưu tiên nh ng khu v c tr ng i m như qua khu ô th , dân cư s ng ven sông ; khu v c c m ăng áy cá,nuôi tr ng thu s n... trên sông ; nh ng tuy n sông ã ư c quy ho ch chuNn b u tư c i t o, nâng c p. T i các khu v c này,các cơ quan qu n lý ư ng thu n i a có trách nhi m xác nh ph m vi b o v lu ng và b trí báo hi u ch gi i h n mép lu ng ph c v công tác qu n lý,b o v , m b o giao thông. 5. Trư ng h p c n thi t ph i xây d ng công trình trong ph m vi b o v lu ng ch y tàu thuy n thì ph i ư c cơ quan có thNm quy n cho phép theo quy nh hi n hành. Trư ng h p công trình ã xây d ng trư c ây n m trong hành lang b o v lu ng gây nguy hi m cho ho t ng v n t i và nguy h i cho lu ng thì ph i kiên quy t d b ngay. Các công trình ã xây d ng trư c ngày 1 tháng 9 năm 1996 (Ngh nh 40/CP có hi u l c) ã ư c cơ quan có thNm quy n cho phép nay ph i di chuy n, gi i to s ư c xem xét n bù theo lu t nh. Trư ng h p các công trình ó chưa nh hư ng nhi u n lu ng và vi c di chuy n, d b v i chi phí quá l n thì t m th i cho t n t i nhưng ch công trình ph i có cam k t v i U ban nhân dân a phương và cơ quan qu n lý ư ng thu có thNm quy n v vi c không cơi n i phát tri n thêm và di chuy n ngay khi có yêu c u. 6. Các tuy n lu ng ã ư c c m m c hành lang b o v theo Ch th 236/CT ngày 21- 7-1997 n u hành lang b o v l n hơn so v i quy nh t i Ngh nh 171/1999/N -CP và hi n t i không có khi u ki n, tranh ch p thì gi nguyên m c gi i. N u b r ng hành lang b o v theo Ch th 236/CT nh hơn b r ng hành lang theo Ngh nh 171/1999/N -CP thì ph i xác nh và c m m c l i theo quy nh c a Ngh nh 171/1999/N -CP. II.T CH C TH C HI N.
  3. 1. C c ư ng sông Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n các a phương ch o ,ki m tra vi c xác nh và c m m c ch gi i hành lang b o v lu ng ư ng thu n i a và thư ng tr c theo dõi , t ng h p tình hình tri n khai trên ph m vi c nư c .N u có vư ng m c báo cáo B gi i quy t k p th i; Ch o các o n Qu n lý ư ng sông tr c thu c C c ư ng sông Vi t Nam ch trì ph i h p v i các cơ quan a chính và U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh; U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ti n hành o c, c m m c, b trí báo hi u xác nh ch gi i hành lang b o v lu ng ch y tàu trên ph m vi ư c giao qu n lý. 2. U ban nhân dân các c p có trách nhi m t ch c b máy ch o các ơn v tr c thu c trong vi c xác nh và c m m c ch gi i hành lang b o v các công trình giao thông ư ng thu n i a trên các tuy n do a phương qu n lý . U ban nhân dân c p huy n ch trì ph i h p cùng các ơn v qu n lý ư ng thu n i a khu v c trong vi c ch ng l n chi m và t ch c gi i to các vi ph m trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a trên a bàn. 3. Các ch u tư, nhà th u thi công các tuy n lu ng theo các d án nâng c p, c i t o, s a ch a có trách nhi m qu n lý b o v trong th i gian thi công cho n khi bàn giao cho ơn v qu n lý khai thác. Các ch u tư khi bàn giao tuy n lu ng ã hoàn công cho ơn v qu n lý ph i bàn giao y h sơ gi i phóng m t b ng, m c ch gi i. 4. Vi c quy ho ch, u tư xây d ng các công trình c a các a phương, các ngành có nh hư ng n công trình giao thông ư ng thu n i a u ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng thu n i a có thNm quy n ng ý và có ý ki n b ng văn b n theo i u 23 Ngh nh 171/1999/N -CP. 5.Các m c ch gi i s ư c bàn giao cho chính quy n a phương (kèm theo sơ ) làm cơ s cho công tác qu n lý, b o v hành lang. Quy cách m c ch gi i và c ly gi a các m c ch gi i theo ph l c kèm theo Thông tư này. tri n khai t t công tác b o v công trình giao thông ư ng thu n i a, C c ư ng sông Vi t Nam, các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính, các ơn v qu n lý ư ng thu n i a c n ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương các c p, các ngành liên quan trong ph m vi trách nhi m c a mình th c hi n t t Ngh nh 171/1999/N -CP c a Chính ph . Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ph l c kèm theo Thông tư s 329/TT-BGTVT ngày 31/8/2000 K t c u m c ch gi i (T l 1/100) 1. Quy cách m c ch gi i:
  4. - C t m c ch gi i có hình dáng, kích thư c, k t c u như hình v ; ư c làm b ng bê tông c t thép mác 200. - Trên m c ch hai m t: "Ch gi i TN s .....". - Ch "Ch gi i" cao 6 cm, nét ch r ng 0,6 cm. - Ch " TN " cao 10 cm, nét ch r ng 1,0 cm. - "S ...." cao 6 cm, nét r ng 0,6 cm. - M c ư c chôn sâu 50 cm, ư c m ch t. 2. C ly các m c: - Khu v c ô th , dân cư t p chung: 100-200 m/m c. - Khu v c khác: 500-1000 m/m c. 3. Lưu ý: - C t m c ph i t v trí an toàn, n nh, d th y. - M i v trí c t m c ph i ư c th hi n trên bình khu v c. Ph m Quang Tuy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản