Thông tư 33/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
195
lượt xem
26
download

Thông tư 33/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 33/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý hàng hoá, hành lý, tài sản tồn đọng không có người nhận tại các cảng hàng không Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 33/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   b é t µ i   c h Ý n h   S è   3 3 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   N G µ Y   1 5   T H ¸ N G   0 4   N ¡ M  2004 Híng dÉn xö lý hµng ho¸, hµnh lý, tµi s¶n tån ®äng  kh«ng cã ngêi nhËn t¹i c¸c c¶ng hµng kh«ng ViÖt Nam ­   C¨n   cø   LuËt   Hµng   kh«ng   d©n   dông   ngµy   26/12/1991;   LuËt Hµng kh«ng d©n dông söa ®æi ngµy 20/4/1995; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5­11­2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1­7­2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc   bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; §Ó   gi¶i   quyÕt   hµng   ho¸,   hµnh   lý,   tµi   s¶n   tån   ®äng   kh«ng cã  ngêi nhËn t¹i c¸c c¶ng hµng kh«ng; Theo  ®Ò  nghÞ   cña c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i hµng kh«ng,   Bé Tµi chÝnh híng dÉn mét sè ®iÓm vÒ xö lý hµng ho¸, hµnh   lý, tµi s¶n   tån  ®äng t¹i c¸c c¶ng hµng kh«ng ViÖt Nam   nh sau: I. PH¹M VI, §èI T¦îNG ¸P DôNG: Th«ng   t  nµy   híng   dÉn   viÖc   xö   lý   ®èi   víi   hµng   ho¸,  hµnh lý, tµi s¶n tån ®äng kh«ng cã ngêi nhËn (sau ®©y gäi  t¾t lµ  hµng tån  ®äng)  t¹i  c¸c  c¶ng  hµng kh«ng  ViÖt  Nam  bao gåm: a. Hµng ho¸ kh«ng ngêi nhËn: Lµ hµng ho¸ ®∙ nhËp khÈu  b»ng   ®êng  hµng   kh«ng   mµ   h∙ng   vËn   chuyÓn   kh«ng  giao   ® îc  ®Õn ngêi nhËn khi  ®∙ lµm c¸c thñ  tôc th«ng b¸o cho ngêi  cã quyÒn nhËn hµng ®îc ghi trªn vËn ®¬n, bao gåm: +   §∙   th«ng   b¸o   cho   chñ   hµng   nhng   chñ   hµng   tõ   chèi  nhËn. + §∙ th«ng b¸o cho chñ  hµng nhng chñ  hµng kh«ng  ®Õn  nhËn. + §∙ th«ng b¸o cho chñ hµng nhng kh«ng nhËn ®îc th«ng  tin ph¶n håi cña chñ hµng. b. Hµnh lý kh«ng ngêi nhËn: Lµ hµnh lý kh«ng cã kh¸ch  ®i m¸y bay nµo nhËn t¹i s©n bay ®i vµ ®Õn, bao gåm: + Hµnh lý  cã  g¾n thÎ  (hµnh lý  göi l¹c tuyÕn vµ  göi  ®óng tuyÕn). + Hµnh lý kh«ng g¾n thÎ.
  2. 2 c. Tµi s¶n bá  quªn kh«ng ngêi nhËn: Lµ  hµnh lý  x¸ch  tay,  ®å  vËt do kh¸ch  ®i m¸y bay  ®Ó  quªn t¹i khu vùc nhµ  ga s©n bay, quÇy lµm thñ  tôc, phßng chê  ra m¸y bay hoÆc  trªn m¸y bay. C¸c lo¹i hµng ho¸, hµnh lý, tµi s¶n trªn  ®îc coi lµ  tån  ®äng t¹i c¸c c¶ng hµng kh«ng sau khi  ®∙  ®îc H∙ng vËn  chuyÓn hµng kh«ng th«ng b¸o cho chñ  hµng (hoÆc  ®∙ th«ng   b¸o trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin thÝch hîp, niªm yÕt t¹i s©n   bay  ®èi víi trêng hîp kh«ng x¸c  ®Þnh  ®îc chñ  hµng) trong  thêi h¹n 90 ngµy hoÆc trong thêi h¹n 3 ngµy  ®èi víi hµng  ho¸ dÔ  h  háng  (hµng  t¬i sèng,   ®éng vËt sèng,  hoa  qu¶…)  nhng kh«ng cã ngêi ®Õn nhËn. II. THñ TôC Xö Lý HµNG HO¸ TåN §äNG  T¹I C¸C C¶NG HµNG KH¤NG: 1.   Thµnh   lËp   Héi   ®ång   xö   lý   hµng   tån   ®äng   t¹i   c¸c  c¶ng hµng kh«ng: Thµnh phÇn Héi  ®ång xö  lý  hµng tån  ®äng t¹i c¸c c¶ng  hµng kh«ng (sau ®©y gäi t¾t lµ Héi ®ång) bao gåm: + L∙nh ®¹o Së Tµi chÝnh ®Þa ph¬ng: Chñ tÞch Héi ®ång. +   L∙nh   ®¹o   ®¬n   vÞ   phô   tr¸ch   kho   hµng   cña   H∙ng   vÉn  chuyÓn hµng kh«ng t¹i c¶ng hµng kh«ng. + §¹i diÖn C¶ng hµng kh«ng. + §¹i diÖn Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng. Héi  ®ång cã  tæ gióp viÖc. Thµnh viªn tæ gióp viÖc lµ  c¸n bé cña c¸c c¬ quan nªu trªn vµ do thµnh viªn thuéc Së   Tµi chÝnh ®Þa ph¬ng lµm tæ trëng. Ngoµi ra, tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é quan träng, tÝnh   chÊt  ®Æc thï  cña tµi s¶n,  Chñ  tÞch  Héi  ®ång quyÕt   ®Þnh  mêi   c¸c   thµnh   viªn   liªn   quan   vµ   c¬   quan   chuyªn   m«n   kü  thuËt kh¸c tham gia vµo Héi ®ång. Trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng, Héi  ®ång  ®îc sö  dông con  dÊu cña Së Tµi chÝnh ®Þa ph¬ng ®Ó phôc vô c«ng t¸c vµ c¸c  giao dÞch cÇn thiÕt.  2.   Tæ   chøc   xö   lý   hµng   tån   ®äng   t¹i   c¸c   c¶ng   hµng  kh«ng: ­ Doanh nghiÖp vËn t¶i hµng kh«ng c¨n cø vµo sè  l îng  hµng ho¸, hµnh lý, tµi s¶n tån  ®äng cÇn xö  lý,  ®Þnh kú  3   th¸ng hoÆc 6 th¸ng mét lÇn cã  v¨n b¶n kª khai tõng lo¹i  hµng tån  ®äng b¸o c¸o Héi  ®ång xö  lý  hµng tån  ®äng. C¨n  cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ph¸t sinh khèi lîng hµng ho¸ tån  ®äng   t¹i   c¶ng   hµng   kh«ng,   Héi   ®ång   sÏ   quyÕt   ®Þnh   thêi  gian tæ chøc xö lý hµng tån ®äng t¹i c¸c c¶ng hµng kh«ng.
  3. 3 ­  §èi víi hµng tån  ®äng dÔ  h  háng nh  hµng t¬i sèng,  ®éng vËt sèng, hoa qu¶… doanh nghiÖp vËn t¶i hµng kh«ng   chñ   ®éng phèi hîp víi c¸c c¬  quan cã  liªn quan vµ  chÞu  tr¸ch nhiÖm xö  lý, tiªu huû  trong vßng 3 ngµy kÓ  tõ  khi  ph¸t sinh hµng ho¸ tån ®äng. ­ Trêng hîp hµng tån ®éng thuéc danh môc hµng ho¸ cÊm   nhËp khÈu th×  Héi  ®ång xö  lý  lËp biªn b¶n vµ  lµm thñ  tôc   chuyÓn giao sè hµng ho¸ nµy cho c¬ quan H¶i quan ®Ó xö lý   theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.1. KiÓm kª vµ ph©n lo¹i xö lý ®èi víi hµng tån ®äng  t¹i c¸c c¶ng hµng kh«ng: Héi   ®ång   tiÕn   hµnh   thùc   hiÖn   kiÓm   ®Õm   sè   lîng   hµng  tån ®äng thùc tÕ t¹i c¸c c¶ng hµng kh«ng, ph©n lo¹i ®Ó xö  lý theo c¸c híng sau: ­   §èi   víi   hµng   tån   ®äng   kh«ng   cßn   gi¸   trÞ   sö   dông  (môc n¸t,  h  háng,  kh«ng b¶o  ®¶m chÊt  lîng  sö  dông  theo  kÕt   qu¶   gi¸m   ®Þnh   chÊt   lîng)   hoÆc   hÕt   h¹n   sö   dông   ghi  trªn nh∙n m¸c hoÆc hå  s¬  kÌm theo hµng ho¸ hoÆc hµng ho¸  thuéc   diÖn   cÊm   sö   dông   lu   hµnh   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt ViÖt Nam, Héi ®ång lËp biªn b¶n ®Ó tæ chøc tiªu huû.  ­ §èi víi c¸c lo¹i hµng tån  ®äng vÉn cßn gi¸ trÞ  sö  dông,   Héi   ®ång   thùc   hiÖn   trng   cÇu   gi¸m   ®Þnh   chÊt   lîng  hµng ho¸ (nÕu cÇn), Héi  ®ång tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ cho c¸c  tæ   chøc   vµ   c¸   nh©n   cã   nhu   cÇu   mua   theo   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh.  2.2. Tæ chøc b¸n ®Êu gi¸: Héi ®ång tiÕn hµnh x¸c ®Þnh   gi¸ khëi  ®iÓm cña hµng ho¸ trªn c¬  së  chÊt lîng cßn l¹i  theo kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh (nÕu cã) hoÆc theo ®¸nh gi¸ cña Tæ  chuyªn viªn gióp viÖc cho Héi  ®ång, gi¸ b¸n trªn thÞ  tr ­ êng cña hµng ho¸ míi cïng lo¹i t¹i thêi  ®iÓm tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸. Tr×nh tù, thñ tôc b¸n ®Êu gi¸ ®îc thùc hiÖn theo  c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. C¨n   cø   vµo   kÕt   qu¶   b¸n   ®Êu   gi¸   hµng   tån   ®äng,   Héi  ®ång xö  lý  giao cho doanh nghiÖp vËn t¶i hµng kh«ng thùc  hiÖn viÖc b¸n vµ  thu tiÒn  ®èi víi hµng tån  ®éng t¹i c¶ng  hµng kh«ng vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ víi Héi ®ång.  2.3. Tæ chøc tiªu huû: ViÖc tæ chøc tiªu huû hµng tån   ®äng   ph¶i   ®îc   Héi   ®ång   lËp   biªn   b¶n   xö   lý   tiªu   huû   vµ  giao   doanh   nghiÖp   vËn   t¶i   hµng   kh«ng   thùc   hiÖn   cã   sù   chøng kiÕn cña Héi  ®ång (trõ  trêng hîp  ®èi víi hµng ho¸  dÔ  h  háng  ®∙ giao cho doanh nghiÖp chñ   ®éng tiªu huû  vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm). Trong trêng hîp cÇn thiÕt, Héi ®ång cã  thÓ  mêi c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc cã  liªn quan chøng kiÕn  viÖc tiªu huû.
  4. 4 §èi víi lo¹i hµng ho¸ mµ  viÖc tiªu huû  lµm ¶nh hëng  ®Õn m«i trêng th×  ph¶i  ®îc sù  chÊp thuËn vµ  híng dÉn cña  c¬  quan qu¶n lý  m«i trêng së  t¹i tríc khi tæ chøc tiªu  huû. 2.4.  Hµng tån ®äng t¹i c¸c c¶ng hµng kh«ng ®îc ®a ra  xö  lý  kh«ng  ph¶i lµm thñ  tôc nhËp  khÈu  hµng ho¸, kh«ng  ph¶i chÞu thuÕ nhËp khÈu khi ®em b¸n. III. QU¶N Lý THU CHI TµI CHÝNH §èI VíI Xö Lý HµNG  TåN §äNG T¹I C¸C C¶NG HµNG KH¤NG S¢N BAY: 1.   Doanh   nghiÖp   vËn   t¶i   hµng   kh«ng   sö   dông   ho¸   ®¬n  b¸n hµng GTGT cña Bé Tµi chÝnh ®Ó ph¸t hµnh cho ngêi mua.  Gi¸ b¸n hµng ho¸ tån  ®äng (gi¸ b¸n chØ  ®Þnh hoÆc gi¸  ®Êu  gi¸) mµ  ngêi mua chÊp nhËn lµ  gi¸ cã  thuÕ  GTGT. ViÖc kª  khai   vµ   nép   thuÕ   GTGT   ®èi   víi   hµng   tån   ®äng   thùc   hiÖn  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. TiÒn   b¸n   hµng   tån   ®äng   ®îc   göi   vµo   tµi   kho¶n   cña  doanh  nghiÖp   ®Ó  bï   ®¾p c¸c chi phÝ  theo quyÕt   ®Þnh  cña  Héi ®ång xö lý.  2. Héi  ®ång c¨n cø vµo tÝnh hîp lý, hîp lÖ  cña c¸c  kho¶n chi phÝ  liªn quan  ®Õn xö  lý  hµng tån  ®äng t¹i c¸c  c¶ng hµng kh«ng  ®Ó  quyÕt  ®Þnh chi tr¶ theo thø tù  u tiªn  nh sau: a. Nép thuÕ GTGT. b. Chi cho c«ng t¸c  ®Þnh gi¸ vµ  b¸n  ®Êu gi¸ hµng tån  ®äng t¹i c¸c c¶ng  hµng  kh«ng bao gåm:  Chi  bèc  xÕp,  chi  kiÓm kª, chi gi¸m   ®Þnh  chÊt lîng, chi phÝ  tæ chøc  ®Þnh  gi¸, chi th«ng tin qu¶ng c¸o, chi phÝ  in  Ên tµi liÖu hå  s¬   b¸n   ®Êu   gi¸,   chi   phÝ   cho   tæ   chøc   cuéc   b¸n   ®Êu   gi¸   theo ®óng chÕ ®é nhµ níc quy ®Þnh. c. Chi båi dìng cho c¸c thµnh viªn cña Héi  ®ång t¹i  c¸c cuéc häp Héi ®ång trong qu¸ tr×nh xö lý hµng tån ®äng  t¹i   c¸c   c¶ng   hµng   kh«ng   theo   møc   tèi   ®a   kh«ng   qu¸  50.000®/ngµy/ngêi.  d. Chi cho viÖc tiªu huû hµng tån ®äng. e. Thanh to¸n c¸c kho¶n cíc bèc xÕp, lu kho b∙i, giao  nhËn vµ  b¶o qu¶n hµng ho¸ ph¸t sinh do hµng ho¸ tån  ®äng  t¹i c¶ng hµng kh«ng (møc chi tèi ®a kh«ng qu¸ 50% sè tiÒn  cßn l¹i sau khi thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ nªu t¹i tiÕt  a, b, c, d ­ ®iÓm 2 nªu trªn).
  5. 5 3. Sè  tiÒn thanh lý  hµng tån  ®äng t¹i c¸c c¶ng hµng  kh«ng sau khi trõ   ®i c¸c chi phÝ  nªu t¹i  ®iÓm 2 phÇn III   th«ng t  nµy nÕu cßn,  ®îc lu gi÷  t¹i tµi kho¶n cña doanh  nghiÖp vËn chuyÓn hµng kh«ng ®Ó tr¶ l¹i cho ng êi cã quyÒn  nhËn. Trong thêi h¹n 180 ngµy, kÓ  tõ  ngµy thanh lý  hµng  ho¸ mµ  kh«ng cã  ngêi yªu cÇu nhËn sè  tiÒn cßn l¹i, th×  doanh  nghiÖp   vËn   chuyÓn   hµng   kh«ng   nép   toµn   bé   sè  tiÒn   nµy vµo Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. Trêng hîp tiÒn thu tõ  b¸n hµng tån  ®äng t¹i c¸c c¶ng  hµng kh«ng  kh«ng  ®ñ  chi tr¶ c¸c kho¶n  chi  phÝ,  th×  c¸c  h∙ng vËn t¶i hµng  kh«ng   ®îc h¹ch  to¸n  sè  thiÕu  vµo chi  phÝ s¶n xuÊt trong n¨m cña doanh nghiÖp. IV. Tæ CHøC THùC HIÖN: Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó   xem xÐt, söa ®æi bæ sung cho phï hîp.
Đồng bộ tài khoản