Thông tư 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
234
lượt xem
9
download

Thông tư 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t   liªn tÞch néi vô ­ tµi chÝnh ­ lao ®éng th¬ng binh vµ  x∙ héi sè 34/2004/TTLB­BNV­BTC­BL§TBXH  ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2004 híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh  s è   1 2 1 / 2 0 0 3 / N § ­ C P   n g µ y   2 1 / 0 / 2 0 0 3   c ñ a   C h Ý n h   p h ñ   v Ò   c h Õ   ® é ,  chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc x∙, phêng, thÞ trÊn C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  121/2003/N§­CP ngµy 21 th¸ng 10   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é, chÝnh s¸ch  ®èi víi c¸n   bé,   c«ng   chøc   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   (díi   ®©y   gäi   t¾t   lµ   NghÞ   ®Þnh sè  121/2003/N§­CP); sau khi thèng nhÊt víi Ban   Tæ   chøc   Trung  ¬ng   §¶ng,   liªn   tÞch   Bé   Néi   vô   ­   Bé   Tµi   chÝnh ­ Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng  ®Én thùc   hiÖn nh sau: I. Sè L¦îNG C¸N Bé CHUYªN TR¸CH, C¤NG CHøC CÊP X∙  1. §èi víi x∙, phêng, thÞ  trÊn cã  díi 1.000 d©n  ®îc  bè  trÝ  kh«ng qu¸ 17 c¸n bé, c«ng chøc, bao gåm c¸c chøc  danh sau: 1.1. BÝ  th  §¶ng  ñy, BÝ  th  Chi bé  x∙ (n¬i cha thµnh  lËp §¶ng ñy cÊp x∙);  1.2. Phã  BÝ  th  §¶ng  ñy hoÆc Thêng trùc §¶ng  ñy (n¬i  cha cã  Phã  BÝ  th  chuyªn tr¸ch c«ng t¸c  ®¶ng); Phã  BÝ  th  Chi bé  x∙ (n¬i cha thµnh lËp §¶ng  ñy cÊp x∙); Chñ  tÞch  Héi  ®ång nh©n d©n (do BÝ  th  hoÆc Phã  BÝ  th  §¶ng  ñy kiªm  nhiÖm); 1.3. Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n;  1.4. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n;  1.5. Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n;  1.6. Chñ tÞch Uû ban MÆt trËn Tæ quèc;  1.7. BÝ th §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh;  1.8. Chñ tÞch Héi Liªn hiÖp Phô n÷;  1.9. Chñ tÞch Héi N«ng d©n;  1.10. Chñ tÞch Héi Cùu chiÕn binh;  1.11. ChØ huy trëng qu©n sù;  1.12. Trëng c«ng an (n¬i cha bè  trÝ  lùc lîng c«ng an  chÝnh quy); 1.13. V¨n phßng ­ Thèng kª; 
 2. 2 1.14. T ph¸p ­ Hé tÞch; 1.15. Tµi chÝnh ­ KÕ to¸n; 1.16. §Þa chÝnh ­ X©y dùng;  1.17. V¨n hãa ­ X∙ héi. 2. X∙ miÒn nói, vïng cao, vïng s©u, vïng xa, h¶i  ®¶o  cã tõ 1.000 d©n ®Õn díi 5.000 d©n vµ x∙ ®ång b»ng, phêng,  thÞ  trÊn cã  díi 10.000 d©n, sau khi sö  dông c¸n bé, c«ng  chøc thuéc c¸c chøc danh nªu ë ®iÓm 1 Môc I trªn ®©y, ® îc  bè   trÝ   thªm   02   c¸n   bé   chuyªn   tr¸ch,   c«ng   chøc   cÊp   x∙  trong   sè   c¸c   chøc   danh:   Phã   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n  (theo quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ  n¬i  ®îc bè  trÝ  02 Phã  Chñ  tÞch); V¨n phßng ­ Thèng kª; V¨n hãa ­ X∙ héi; T  ph¸p ­  Hé tÞch, nhng tæng sè kh«ng qu¸ 19 c¸n bé, c«ng chøc. 3. X∙ miÒn nói, vïng cao, vïng s©u, vïng xa, h¶i  ®¶o  cã tõ 5.000 d©n trë lªn cø thªm 1.500 d©n ® îc bè trÝ thªm  01 c¸n bé chuyªn tr¸ch, c«ng chøc vµ x∙ ®ång b»ng, ph êng,  thÞ  trÊn cã  tõ  10.000 d©n trë  lªn, cø thªm 3.000 d©n  ®îc  bè trÝ thªm 01 c¸n bé chuyªn tr¸ch, c«ng chøc, sau khi ®∙  sö dông c¸c chøc danh nªu ë ®iÓm 1 Môc I trªn ®©y, ®îc bè  trÝ  thªm c¸n bé  chuyªn tr¸ch, c«ng chøc cÊp x∙ trong c¸c  chøc danh:  Phã  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n (theo  quy   ®Þnh  cña ChÝnh phñ  n¬i  ®îc bè  trÝ  02 Phã  Chñ  tÞch); V¨n phßng  ­ Thèng kª; V¨n hãa ­ X∙ héi; §Þa chÝnh ­ X©y dùng; Tµi  chÝnh ­ KÕ  to¸n; T ph¸p ­ Hé  tÞch, nhng tèi  ®a kh«ng qu¸  25 c¸n bé, c«ng chøc. 4.   ViÖc   bè   trÝ   thªm   c¸n   bé   chuyªn   tr¸ch,   c«ng   chøc  cÊp x∙ t¨ng theo sè d©n:  ë nh÷ng n¬i ®îc bè trÝ c¸n bé chuyªn tr¸ch, c«ng chøc   cÊp x∙ t¨ng thªm th×  cïng mét chøc danh  ®îc bè  trÝ  tõ  2  ®Õn 3 c¸n  bé  chuyªn  tr¸ch,  c«ng chøc cÊp x∙  ®¶m nhiÖm.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø kho¶n 1, kho¶n 2   §iÒu 3 NghÞ   ®Þnh sè  121/2003/N§­CP vµ  híng dÉn trªn  ®©y,  quyÕt ®Þnh nh÷ng chøc danh c¸n bé chuyªn tr¸ch, c«ng chøc   cÊp x∙  ®îc bè  trÝ  thªm  ®ång thêi híng dÉn viÖc ph©n c«ng  nhiÖm vô  cô  thÓ  cho phï  hîp víi  ®Æc  ®iÓm, yªu cÇu nhiÖm  vô cña ®Þa ph¬ng. II. ChÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé  chuyªn tr¸ch cÊp x∙ 1.   Nguyªn   t¾c   xÕp   l¬ng   ®èi   víi   c¸n   bé   chuyªn   tr¸ch   cÊp x∙: 1.1. HiÖn t¹i  ®ang gi÷  chøc vô  chuyªn tr¸ch nµo th×   xÕp l¬ng theo chøc vô chuyªn tr¸ch ®ã. Trêng hîp ®îc ph©n 
 3. 3 c«ng kiªm nhiÖm nhiÒu chøc vô chuyªn tr¸ch th× ®îc xÕp l­ ¬ng theo chøc vô  chuyªn tr¸ch cã  møc l¬ng cao nhÊt; khi  kh«ng kiªm nhiÖm chøc vô  chuyªn tr¸ch th×   ®¶m nhËn chøc  vô   chuyªn  tr¸ch   nµo   xÕp   l¬ng  theo   chøc   vô   chuyªn  tr¸ch   ®ã. 1.2.   Khi   th«i   gi÷   chøc   vô   chuyªn   tr¸ch   th×   ®îc   gi÷  nguyªn (b¶o lu) møc l¬ng vµ phô cÊp t¸i cö (nÕu cã) trong  6 th¸ng, sau  ®ã  lµm c«ng viÖc g×  th×  xÕp l¬ng theo c«ng  viÖc ®ã. Trêng   hîp   khi   th«i   gi÷   chøc   vô   chuyªn   tr¸ch   mµ   lµm  c«ng viÖc kh¸c cã  møc l¬ng cao h¬n th×   ®îc xÕp ngay vµo  møc l¬ng cao h¬n ®ã. Trêng hîp tríc khi gi÷ chøc vô chuyªn tr¸ch cÊp x∙ ®∙   lµ  c«ng chøc cÊp x∙, khi th«i  gi÷  chøc  vô  chuyªn  tr¸ch  nÕu   trë   vÒ   ng¹ch   cò   th×   thêi   gian   gi÷   chøc   vô   chuyªn   tr¸ch  ®îc tÝnh  ®Ó  xÕp bËc l¬ng th©m niªn theo ng¹ch l¬ng  cña c«ng chøc cÊp x∙. 2. ChuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  møc l¬ng chøc vô   ®èi víi c¸n  bé   chuyªn   tr¸ch   cÊp   x∙   (bao   gåm   c¶   chøc   vô   ®îc   bè   trÝ  thªm t¨ng theo sè d©n). C¨n cø vµo c¸c chøc danh c¸n bé  chuyªn tr¸ch cÊp x∙  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2 NghÞ   ®Þnh sè  121/2003/N§­CP  thùc hiÖn chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  møc l¬ng chøc vô   ®èi víi  c¸n bé chuyªn tr¸ch cÊp x∙ nh sau: 2.1.   BÝ   th  §¶ng   ñy,   BÝ   th  Chi   bé   cÊp   x∙   (n¬i   cha  thµnh lËp §¶ng ñy x∙): xÕp hÖ sè 2,0 møc l¬ng tèi thiÓu;  2.2. Phã  BÝ  th §¶ng  ñy, Phã  BÝ  th Chi bé  cÊp x∙ (n¬i  cha thµnh  lËp  §¶ng   ñy x∙),  Chñ  tÞch Héi  ®ång nh©n  d©n,  Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n:   xÕp   hÖ   sè   1,9   møc   l¬ng   tèi  thiÓu;  2.3. Phã  Chñ  tÞch Héi  ®ång nh©n d©n, Phã  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n, Thêng trùc §¶ng  ñy (n¬i cha cã  Phã  BÝ  th  chuyªn tr¸ch c«ng t¸c  ®¶ng), Chñ  tÞch Uû  ban MÆt trËn Tæ  quèc: xÕp hÖ sè 1,8 møc l¬ng tèi thiÓu; 2.4. BÝ  th §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå  ChÝ  Minh, Chñ  tÞch   Héi   liªn   hiÖp   Phô   n÷,   Chñ   tÞch   Héi   N«ng   d©n,   Chñ  tÞch Héi Cùu chiÕn binh,  ñy viªn Uû  ban nh©n d©n: xÕp hÖ  sè 1,7 møc l¬ng tèi thiÓu.  3. Trêng hîp c«ng chøc cÊp x∙ ®îc bÇu gi÷ c¸c chøc vô  c¸n bé chuyªn tr¸ch quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh  sè 121/2003/N§­CP, xÕp l¬ng theo chøc vô bÇu cö cã møc l­ ¬ng thÊp h¬n møc l¬ng cña c«ng chøc  ®∙ hëng tríc  ®ã  th×  ®îc hëng l¬ng chøc vô vµ b¶o lu hÖ sè chªnh lÖch gi÷a møc  l¬ng cña c«ng chøc vµ  møc l¬ng chøc vô. Thêi h¹n b¶o lu 
 4. 4 hÖ  sè  chªnh lÖch thùc hiÖn trong suèt thêi gian gi÷  chøc  vô bÇu cö. 4.   C¸n   bé   chuyªn   tr¸ch   cÊp   x∙   nÕu   ®îc   t¸i   cö   cïng  chøc   vô   hoÆc   ®îc   bÇu   gi÷   chøc   vô   kh¸c   trong   sè   c¸n   bé  chuyªn tr¸ch th×  tõ  th¸ng thø 61 trë   ®i kÓ  tõ  thêi  ®iÓm  ®îc bÇu gi÷ chøc vô lÇn ®Çu theo NghÞ ®Þnh sè 09/1998/N§­ CP ngµy 23/01/1998 cña ChÝnh phñ (díi ®©y gäi t¾t lµ NghÞ  ®Þnh   sè   09/1998/N§­CP)   hoÆc   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  121/2003/N§­CP,  ®îc hëng phô  cÊp thªm 5% hµng th¸ng theo  møc l¬ng chøc vô  hiÖn  ®ang  ®¶m nhiÖm (sau  ®©y gäi lµ  phô  cÊp t¸i cö); møc hëng phô  cÊp t¸i cö  thªm 5% hµng th¸ng  æn ®Þnh trong suèt thêi gian t¸i cö. III. CHÕ §é TIÒN L¦¥NG §èI VíI C¤NG CHøC CÊP X∙ C«ng   chøc   cÊp   x∙   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2   §iÒu   2   NghÞ  ®Þnh sè  121/2003/N§­CP (bao gåm c¶ c«ng chøc  ®îc bè  trÝ  thªm t¨ng theo sè d©n) ®îc hëng chÕ ®é tiÒn l¬ng theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ  nh sau:  1. Nguyªn t¾c xÕp l¬ng ®èi víi c«ng chøc cÊp x∙: 1.1. C«ng chøc cÊp x∙ tèt nghiÖp  ®µo t¹o tõ   ®¹i häc  trë  lªn phï  hîp víi chuyªn  m«n cña chøc danh hiÖn   ®ang  ®¶m nhiÖm,  ®îc xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng hµnh chÝnh, ng¹ch  chuyªn viªn (m∙ sè  01.003) nh quy  ®Þnh  ®èi víi c«ng chøc  ng¹ch chuyªn viªn tõ cÊp huyÖn trë lªn.  1.2.   C«ng   chøc   cÊp   x∙   tèt   nghiÖp   ®µo   t¹o   trung   cÊp  phï hîp víi chuyªn m«n cña chøc danh hiÖn ®ang ®¶m nhiÖm,   ®îc xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng hµnh chÝnh, ng¹ch c¸n sù  (m∙  sè 01.004). Trêng hîp  ®îc tuyÓn dông lÇn  ®Çu mµ  cã  tr×nh  ®é   ®µo  t¹o cao  ®¼ng phï  hîp víi chuyªn  m«n cña chøc danh  hiÖn  ®ang ®¶m nhiÖm th× sau thêi gian tËp sù ® îc xÕp vµo bËc 2  cña ng¹ch  c¸n  sù  (trong  thêi gian  tËp  sù   ®îc hëng  theo  phÇn tr¨m møc l¬ng bËc 2 cña ng¹ch c¸n sù). l.3. C«ng chøc cÊp x∙ tèt nghiÖp  ®µo t¹o s¬  cÊp phï  hîp víi chuyªn m«n cña chøc danh hiÖn ®ang ®¶m nhiÖm, ® îc  xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng hµnh chÝnh, ng¹ch nh©n viªn v¨n  th (m∙ sè 01.008). 1.4. Nh÷ng  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c, d,  ®, e, g  kho¶n 2 §iÒu 2 cña NghÞ   ®Þnh sè  121/2003/N§­CP  ®ang c«ng  t¸c cha tèt nghiÖp  ®µo t¹o chuyªn m«n theo quy  ®Þnh cña  chøc   danh   hiÖn   ®ang   ®¶m   nhiÖm,   ®îc   xÕp   hÖ   sè   møc   l¬ng  b»ng 1,09 so víi møc l¬ng tèi thiÓu  ®Õn ngµy 31 th¸ng 12  n¨m 2006, sau  ®ã  nÕu kh«ng  ®¶m b¶o tiªu chuÈn theo QuyÕt 
 5. 5 ®Þnh sè  04/2004/Q§­BNV ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2004 cña Bé  trëng Bé  Néi vô  vÒ  viÖc ban hµnh quy  ®Þnh tiªu chuÈn cô  thÓ   ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc x∙, phêng, thÞ  trÊn th×  Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙  ®Ò  nghÞ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp   huyÖn xem xÐt cô thÓ tõng trêng hîp ®Ó quyÕt ®Þnh. 1.5. C«ng chøc cÊp x∙ nÕu cã  sù  thay  ®æi vÒ  b»ng cÊp  chuyªn m«n do c¬  quan, tæ chøc cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh  cö   ®i   ®µo   t¹o   th×   ®îc   xÕp   l¬ng   vµo   ng¹ch   t¬ng   øng   víi  tr×nh ®é ®µo t¹o míi; thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®îc  tÝnh tõ  thêi  ®iÓm cã  b»ng cÊp míi. C¬  quan, tæ chøc cã  thÈm   quyÒn   qu¶n   lý   c«ng   chøc   ph¶i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ  quyÕt  ®Þnh cña m×nh trong viÖc chuyÓn xÕp l¬ng theo quy  ®Þnh nµy. 2. ChuyÓn xÕp vµo ng¹ch, bËc l¬ng chuyªn m«n  ®èi víi  c«ng chøc cÊp x∙ tríc  ®ã  lµ  c¸n bé  chuyªn m«n hëng sinh  ho¹t phÝ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 09/1998/N§­CP: C¨n cø vµo thêi gian c«ng chøc cÊp x∙ ®∙ ®îc hëng møc  sinh   ho¹t   phÝ   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   09/1998/N§­CP   tÝnh   cho  ®Õn ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2003 (ngµy ®îc thùc hiÖn c¸c chÕ  ®é, chÝnh  s¸ch  quy  ®Þnh t¹i Th«ng  t  nµy)  ®Ó  chuyÓn  xÕp  vµo ng¹ch, bËc l¬ng nh sau:  2.1.   Trêng   hîp   c«ng   chøc   cÊp   x∙   ®îc   xÕp   l¬ng   theo  ng¹ch chuyªn viªn:  a) NÕu cã  thêi gian hëng sinh ho¹t phÝ  (theo ng¹ch,  bËc   l¬ng   c«ng   chøc)   díi   3   n¨m   (díi   36   th¸ng),   th×   gi÷  nguyªn ng¹ch, bËc l¬ng hiÖn hëng; thêi gian tÝnh n©ng bËc  l¬ng lÇn sau kÓ tõ ngµy hëng sinh ho¹t phÝ. b) NÕu cã  thêi gian hëng sinh ho¹t phÝ  (theo ng¹ch,  bËc l¬ng c«ng chøc) tõ   ®ñ  3 n¨m (®ñ  36 th¸ng) trë  lªn,  th×   ®îc   xÕp   vµo   mét   bËc   l¬ng   trªn   liÒn   kÒ   (nÕu   trong  ng¹ch cßn bËc) so víi bËc l¬ng hiÖn hëng; thêi gian tÝnh  n©ng bËc l¬ng lÇn sau kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2003. 2.2.   Trêng   hîp   c«ng   chøc   cÊp   x∙   ®îc   xÕp   l¬ng   theo  ng¹ch c¸n sù hoÆc ng¹ch nh©n viªn v¨n th: a) NÕu cã  thêi gian hëng sinh ho¹t phÝ  (theo ng¹ch,  bËc   l¬ng   c«ng   chøc)   díi   2   n¨m   (díi   24   th¸ng),   th×   gi÷  nguyªn ng¹ch, bËc l¬ng hiÖn hëng; thêi gian tÝnh n©ng bËc  l¬ng lÇn sau kÓ tõ ngµy hëng sinh ho¹t phÝ. b) NÕu cã  thêi gian hëng sinh ho¹t phÝ  (theo ng¹ch,  bËc l¬ng c«ng chøc) tõ   ®ñ  2 n¨m (®ñ  24 th¸ng) trë  lªn,  th×   ®îc   xÕp   vµo   mét   bËc   l¬ng   trªn   liÒn   kÒ   (nÕu   trong  ng¹ch cßn bËc) so víi bËc l¬ng hiÖn hëng; thêi gian tÝnh  n©ng bËc l¬ng lÇn sau kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2003. 3. ChuyÓn xÕp vµo ng¹ch, bËc l¬ng chuyªn m«n  ®èi víi  c«ng chøc cÊp x∙ tríc ®ã lµ c¸n bé chuyªn tr¸ch cÊp x∙: 
 6. 6 3.1. Trêng hîp tríc khi gi÷  chøc vô  chuyªn tr¸ch cÊp  x∙  ®∙ lµ  c¸n bé  chuyªn m«n theo NghÞ   ®Þnh sè  09/1998/N§­ CP hoÆc c«ng chøc cÊp x∙ theo NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§­CP  th×  sau khi th«i gi÷  chøc vô  chuyªn tr¸ch  ®îc b¶o lu møc  l¬ng vµ  phô  cÊp t¸i cö  (nÕu cã) theo quy  ®Þnh t¹i tiÕt  1.2, ®iÓm 1, Môc II trªn ®©y. Sau thêi h¹n b¶o lu l¬ng ®îc xÕp l¬ng nh sau:  a) NÕu kh«ng cã sù thay ®æi vÒ b»ng cÊp chuyªn m«n ®­ îc  ®µo t¹o th×  c¨n cø vµo ng¹ch, bËc l¬ng chuyªn m«n  ®∙  ®îc xÕp tríc khi gi÷ chøc vô bÇu cö vµ thêi gian gi÷ chøc   vô bÇu cö ®Ó xÕp vµo bËc l¬ng cho phï hîp víi quy ®Þnh vÒ  thêi gian tÝnh n©ng bËc l¬ng ®èi víi c«ng chøc cÊp x∙ quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. b) NÕu cã  sù  thay  ®æi vÒ  b»ng cÊp chuyªn m«n do c¬  quan, tæ chøc cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh cö   ®i  ®µo t¹o th×  ®îc xÕp l¬ng theo nguyªn t¾c quy  ®Þnh t¹i tiÕt 1.5,  ®iÓm   1, Môc III trªn ®©y. 3.2. Trêng hîp tríc khi gi÷  chøc vô  chuyªn tr¸ch cÊp  x∙   cha   ph¶i   lµ   c¸n   bé   chuyªn   m«n   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   09/1998/N§­CP hoÆc cha ph¶i lµ c«ng chøc cÊp x∙ theo NghÞ  ®Þnh sè 121/2003/N§­CP th× c¨n cø vµo b»ng cÊp chuyªn m«n   hiÖn cã  chuyÓn  xÕp vµo bËc khëi  ®iÓm theo  tr×nh   ®é   ®µo  t¹o quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, Môc III trªn ®©y (kh«ng ph¶i qua  thêi   gian   tËp   sù),   sau   ®ã   tÝnh   thêi   gian   cã   b»ng   cÊp  chuyªn m«n ®Ó xÕp vµo bËc l¬ng cho phï hîp nh sau: a) Trêng hîp cã  b»ng cÊp chuyªn m«n  ®îc  ®µo t¹o tríc  khi gi÷  chøc vô  bÇu cö  th×  thêi gian tÝnh n©ng bËc l¬ng  (sau bËc khëi  ®iÓm theo tr×nh  ®é   ®µo t¹o) kÓ  tõ  ngµy gi÷  chøc vô bÇu cö. b) Trêng hîp cã b»ng cÊp chuyªn m«n ®îc ®µo t¹o trong  khi gi÷  chøc vô  bÇu cö  th×  thêi gian tÝnh n©ng bËc l¬ng  (sau bËc khëi  ®iÓm theo tr×nh  ®é   ®µo t¹o) kÓ  tõ  ngµy cã  b»ng cÊp chuyªn m«n. 4.  ChÕ   ®é  tiÒn  l¬ng trong  thêi  gian  tËp sù   ®èi víi  c«ng chøc cÊp x∙: C«ng chøc cÊp x∙  ®ang trong thêi gian  tËp sù   ®îc hëng 85% bËc l¬ng khëi  ®iÓm theo tr×nh  ®é   ®µo  t¹o   chuyªn   m«n   cña   ng¹ch   c«ng  chøc   ®îc   tuyÓn   dông;   ®èi  víi c«ng chøc tËp sù   ë  c¸c x∙ vïng cao, vïng s©u, vïng  xa, biªn giíi, h¶i  ®¶o th×  trong thêi gian tËp sù   ®îc h­ ëng 100% bËc l¬ng khëi  ®iÓm theo tr×nh  ®é   ®µo t¹o chuyªn  m«n cña ng¹ch c«ng chøc  ®îc tuyÓn dông. Thêi gian tËp sù  kh«ng   ®îc tÝnh vµo thêi gian   ®Ó  xÐt n©ng  bËc  l¬ng  theo  th©m niªn.   5.   ChÕ   ®é   n©ng   bËc   l¬ng   thêng   xuyªn   ®èi   víi   c«ng  chøc   cÊp   x∙:   C«ng   chøc   cÊp   x∙   cã   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   vÒ   thêi  gian gi÷  bËc cò  lµ  3 n¨m (®ñ  36 th¸ng)  ®èi víi c«ng chøc  
 7. 7 ®îc xÕp ng¹ch chuyªn viªn vµ  2 n¨m (®ñ  24 th¸ng)  ®èi víi  c«ng chøc  ®îc xÕp ng¹ch c¸n sù  hoÆc ng¹ch nh©n viªn v¨n  th;  ®ång thêi  ®¹t  ®ñ  2 tiªu chuÈn quy  ®Þnh díi  ®©y trong  suèt thêi gian gi÷  bËc cò  th×   ®îc n©ng 1 bËc l¬ng (nÕu  trong ng¹ch cßn bËc): ­ Hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®îc giao;  ­   Kh«ng   bÞ   mét   trong   c¸c   h×nh   thøc   kû   luËt   khiÓn   tr¸ch, c¶nh c¸o, h¹  bËc l¬ng hoÆc chÞu h×nh ph¹t cña Tßa  ¸n. Trêng hîp c«ng chøc cÊp x∙ bÞ mét trong c¸c h×nh thøc   kû luËt khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, h¹ bËc l ¬ng hoÆc chÞu h×nh  ph¹t cña Toµ  ¸n, th×  thêi gian n©ng bËc l¬ng bÞ  kÐo dµi  thªm mét n¨m (®ñ 12 th¸ng). I V .   c h Õ   § é   B ¶ O   H I Ó M   X ∙   H é I   V µ   B ¶ O   H I Ó M   Y   T Õ   § è I   V í i  C¸N Bé CHUY£N TR¸CH Vµ C¤NG chøc cÊp X∙ 1.   C¸n   bé   chuyªn   tr¸ch,   c«ng   chøc   cÊp   x∙   ®îc   thùc  hiÖn chÕ   ®é  b¶o hiÓm x∙ héi theo §iÒu lÖ  B¶o hiÓm x∙ héi   ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26 th¸ng 01 n¨m  1995 cña ChÝnh phñ  vµ  NghÞ   ®Þnh sè  01/2003/N§­CP ngµy 09  th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  söa  ®æi, bæ sung mét  sè   ®iÒu   cña   §iÒu   lÖ   B¶o   hiÓm   x∙   héi   ban   hµnh   kÌm   theo  NghÞ   ®Þnh  sè  12/CP  ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh  phñ  vµ   ®îc thùc hiÖn chÕ   ®é  b¶o hiÓm y tÕ  theo §iÒu lÖ  B¶o hiÓm y tÕ  ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  58/1998/N§­ CP ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ, bao gåm c¸c  chÕ   ®é: chÕ   ®é  trî  cÊp  èm  ®au; chÕ   ®é  trî  cÊp thai s¶n;  chÕ ®é trî cÊp tai n¹n lao ®éng; chÕ ®é hu trÝ; chÕ ®é tö  tuÊt; chÕ   ®é  nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe vµ  chÕ   ®é  b¶o hiÓm y tÕ. 2. Møc  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi b»ng 20% tiÒn l¬ng hµng  th¸ng bao gåm: møc l¬ng theo ng¹ch, bËc, chøc vô; phô cÊp  t¸i   cö   vµ  hÖ   sè   chªnh  lÖch   b¶o   lu   (nÕu   cã)   cña   c¸n   bé  chuyªn   tr¸ch,  c«ng   chøc   cÊp   x∙;   trong   ®ã   c¸n   bé   chuyªn   tr¸ch,  c«ng chøc cÊp x∙  ®ãng b»ng  5%,  ngêi sö  lông  lao  ®éng (Uû ban nh©n d©n cÊp x∙) ®ãng b»ng 15%. Møc  ®ãng b¶o hiÓm y tÕ  b»ng 3% tiÒn l¬ng hµng th¸ng  bao gåm: møc l¬ng theo ng¹ch, bËc, chøc vô; phô  cÊp t¸i  cö  vµ  hÖ  sè  chªnh lÖch b¶o lu (nÕu cã) cña c¸n bé  chuyªn   tr¸ch,   c«ng   chøc   cÊp   x∙;   trong   ®ã  c¸n  bé   chuyªn   tr¸ch,   c«ng chøc cÊp x∙  ®ãng b»ng 1%, ngêi sö  dông lao  ®éng (Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙) ®ãng b»ng 2%.
 8. 8 C¸n   bé   chuyªn   tr¸ch,   c«ng   chøc   cÊp   x∙   cã   ®ãng   b¶o  hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ   ®îc cÊp Sæ b¶o hiÓm x∙ héi vµ  phiÕu kh¸m, ch÷a bÖnh theo quy ®Þnh. 3. C¸n bé chuyªn tr¸ch cÊp x∙ khi th«i ®¶m nhiÖm chøc   vô  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2 NghÞ   ®Þnh sè  121/2003/N§­ CP nÕu cã   ®ñ  10 n¨m  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi trë  lªn vµ  cßn  thiÕu kh«ng qu¸ 5 n¨m tuæi  ®êi  ®Ó   ®ñ  tuæi nghØ hu theo  quy ®Þnh kh«ng nhËn trî cÊp b¶o hiÓm x∙ héi mét lÇn vµ tù   nguyÖn  ®ãng tiÕp tiÒn b¶o hiÓm x∙ héi hµng th¸ng víi møc  ®ãng   b»ng   15%   tiÒn   l¬ng   hµng   th¸ng   tríc   khi   th«i   ®¶m  nhiÖm chøc vô cho c¬ quan B¶o hiÓm x∙ héi ë n¬i c tró cho  ®Õn khi ®ñ thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi vµ ®ñ tuæi nghØ   hu th× ®îc hëng chÕ ®é hu trÝ. 4. C¸n bé chuyªn tr¸ch, c«ng chøc cÊp x∙ cã thêi gian   ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi theo NghÞ   ®Þnh sè  09/1998/N§­CP vµ  sau  ®ã   ®îc tiÕp tôc  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi theo NghÞ   ®Þnh  sè  121/2003/N§­CP vµ  híng dÉn cña Th«ng t  nµy, th×  thêi  gian lµm viÖc cã   ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi theo NghÞ   ®Þnh sè  09/1998/N§­CP ®îc céng víi thêi gian lµm viÖc cã ®ãng b¶o  hiÓm x∙ héi theo NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§­CP ®Ó tÝnh hëng  chÕ ®é b¶o hiÓm x∙ héi. 5. C¸ch tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø  ®ãng   b¶o   hiÓm   x∙   héi   ®Ó   lµm   c¬   së   tÝnh   l¬ng   hu   hµng  th¸ng, trî cÊp mét lÇn vÒ b¶o hiÓm x∙ héi nh sau: 5.1. C¸n bé  chuyªn tr¸ch, c«ng chøc cÊp x∙  ®ãng b¶o   hiÓm x∙ héi theo c¸c møc tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh  sè  121/2003/N§­CP vµ  híng dÉn cña Th«ng t  nµy, th×  tÝnh  møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x∙  héi   cña   5  n¨m  cuèi,   kÓ   c¶  phô  cÊp  t¸i  cö,  hÖ   sè   chªnh  lÖch b¶o lu (nÕu cã) ®Ó tÝnh l¬ng hu hoÆc trî cÊp mét lÇn  vÒ b¶o hiÓm x∙ héi;  5.2.   C¸n   bé   chuyªn   tr¸ch,   c«ng   chøc   cÊp   x∙   võa   cã  thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi theo møc sinh ho¹t phÝ cña  c¸c   chøc   danh   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   09/1998/N§­CP,  võa cã  thêi gian  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi theo møc tiÒn l¬ng  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  121/2003/N§­CP vµ  h íng dÉn cña  Th«ng t nµy, th×  tÝnh b×nh qu©n c¸c møc sinh ho¹t phÝ  vµ  tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi cña 5 n¨m   cuèi  ®Ó  tÝnh l¬ng hu hoÆc trî  cÊp mét lÇn vÒ  b¶o hiÓm x∙   héi. 6. C¸n bé chuyªn tr¸ch, c«ng chøc cÊp x∙ lµ ng êi ®ang  hëng chÕ   ®é  hu trÝ, trî  cÊp mÊt søc lao  ®éng, bÖnh binh  h¹ng 1 vµ  h¹ng 2,  ®îc hëng 100% møc l¬ng theo chøc danh  cña NghÞ   ®Þnh sè  121/2003/N§­CP  ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m  2004, tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005 hëng 40% møc l¬ng theo  chøc   danh   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   121/2003/N§­CP,   kh«ng   ph¶i 
 9. 9 ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ, khi nghØ viÖc kh«ng  ®îc tÝnh hëng b¶o hiÓm x∙ héi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.  7. C¸n bé chuyªn tr¸ch, c«ng chøc cÊp x∙ lµ ng êi ®ang  hëng  chÕ   ®é  th¬ng binh c¸c h¹ng,  bÖnh binh h¹ng  3 (trõ  nh÷ng ngêi  ®ang hëng chÕ   ®é  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 6 Môc IV  nªu trªn), ®îc hëng 100% møc l¬ng theo chøc danh ®ang ®¶m  nhiÖm, ®îc ®ãng vµ hëng b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ. 8.  C¸n bé  x∙,  phêng,  thÞ  trÊn   ®∙ cã  thêi  gian  c«ng  t¸c   vµ   tham   gia   b¶o   hiÓm   x∙   héi   theo   NghÞ   ®inh   sè   09/1998/N§­CP, nay theo NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§­CP kh«ng  cßn thuéc ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm x∙ héi b¾t buéc, khi  nghØ viÖc ®îc gi¶i quyÕt nh sau: 8.1. Nam ®ñ 55 tuæi, n÷ ®ñ 50 tuæi, cã thêi gian c«ng  t¸c liªn tôc tõ  15 n¨m trë  lªn, cã   ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi  ®ñ 15 n¨m trë lªn th× ®îc hëng chÕ ®é trî cÊp hµng th¸ng. Møc  trî  cÊp  hµng  th¸ng  cña 15 n¨m   ®Çu b»ng  45%  møc  sinh ho¹t phÝ b×nh qu©n cña 5 n¨m cuèi tríc khi nghØ; sau  15 n¨m, cø thªm mét n¨m c«ng t¸c vµ  cã   ®ãng b¶o hiÓm th×   ®îc tÝnh thªm 2% nhng møc trî  cÊp cao nhÊt kh«ng qu¸ 75%  møc sinh ho¹t phÝ b×nh qu©n cña 5 n¨m cuèi tríc khi nghØ; 8.2.   Trêng   hîp   cha   ®ñ   15   n¨m   ®ãng   b¶o   hiÓm   x∙   héi  liªn tôc, khi nghØ viÖc ®îc hëng trî cÊp mét lÇn, mçi n¨m  c«ng t¸c  ®îc hëng mét th¸ng sinh ho¹t phÝ  tÝnh theo b×nh  qu©n 5 n¨m cuèi tríc khi nghØ viÖc; 8.3. Trêng hîp ®∙ ®ñ 15 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi liªn  tôc   trë   lªn   nhng   cha   ®ñ   tuæi   ®êi   ®Ó   hëng   trî   cÊp   hµng  th¸ng mµ kh«ng hëng trî cÊp mét lÇn, cã ®¬n tù nguyÖn chê  gi¶i quyÕt chÕ   ®é  trî  cÊp hµng th¸ng, cã  x¸c nhËn cña Uû  ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ trÊn th× ®îc nghØ chê ®Õn khi  ®ñ  55 tuæi  ®èi víi nam, 50 tuæi  ®èi víi n÷   ®îc hëng trî  cÊp   hµng   th¸ng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   8.1   Môc   IV   nªu  trªn. Uû  ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ  trÊn cã  tr¸ch nhiÖm  lËp   ®ñ   hå   s¬   nh  ngêi   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   hëng   trî   cÊp   hµng  th¸ng,   göi   c¬   quan   B¶o   hiÓm   x∙   héi   ®Þa   ph¬ng   qu¶n   lý,  theo   dâi   vµ   gi¶i   quyÕt   trî   cÊp   hµng   th¸ng   khi   ®ñ   ®iÒu  kiÖn vÒ tuæi ®êi. 9. C¸n bé  chuyªn tr¸ch, c«ng chøc cÊp x∙ kÓ  tõ  ngµy  01 th¸ng 11 n¨m 2003 ®Õn ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004 ch a xÕp  l¬ng   vµ   ®ãng   b¶o   hiÓm   x∙   héi   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  121/2003/N§­CP, khi nghØ viÖc  ®îc gi¶i quyÕt chÕ   ®é  theo  ®iÓm 8, Môc IV trªn ®©y. V .   C H Õ   § é   P H ô   C Ê P   § è I   V í I   C ¸ N   B é   K H ¤ N G   C H U Y £ N   T R ¸ C H  ë CÊP X∙, C¸N Bé ë TH¤N Vµ Tæ D¢N PHè
 10. 10 1. C¸n bé  kh«ng chuyªn tr¸ch cÊp x∙, c¸n bé   ë  th«n,  tæ d©n phè ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp hµng th¸ng. 2. Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø §iÒu 7 NghÞ   ®Þnh  sè   121/2003/N§­CP  quy   ®Þnh   sè  lîng   vµ   møc   phô   cÊp   hµng  th¸ng cho sè  c¸n bé  kh«ng chuyªn tr¸ch nãi trªn,  ®¶m b¶o  c¸c yªu cÇu sau ®©y: 2.1. Cã nhu cÇu cÇn thiÕt vÒ c«ng viÖc th× míi bè trÝ  c¸n bé lµm viÖc;  2.2. Møc phô cÊp ph¶i c¨n cø vµo khèi l îng, tÝnh chÊt  c«ng viÖc vµ  kh¶ n¨ng ng©n s¸ch cña  ®Þa ph¬ng  ®Ó  chi tr¶  cho phï hîp. 3. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø vµo khèi  lîng, tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng  ®Ó quy ®Þnh møc phô cÊp cña Chñ tÞch Héi Ch÷ thËp ®á, Chñ   tÞch Héi Ngêi cao tuæi cho phï  hîp  ®¶m b¶o t¬ng quan víi  c¸c chøc danh c¸n bé ®oµn thÓ kh¸c. VI. NGUåN KINH PHÝ §Ó THùC HIÖN CHÕ §é, CHÝNH S¸CH Nguån   kinh   phÝ   ®Ó   thùc   hiÖn   chÕ   ®é,   chÝnh   s¸ch   ®èi  víi c¸n bé, c«ng chøc cÊp x∙, c¸n bé  kh«ng chuyªn tr¸ch  lµm viÖc ë x∙, phêng, thÞ trÊn vµ c¸n bé th«n, tæ d©n phè  do   ng©n   s¸ch   ®Þa   ph¬ng   ®¶m   b¶o   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt  Ng©n s¸ch Nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt Ng©n s¸ch  Nhµ níc hiÖn hµnh. VII. §IÒU KHO¶N THI HµNH 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng   C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè  99/1998/TT­LT ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 1998 cña Ban Tæ chøc ­  C¸n   bé   ChÝnh   phñ   ­   Bé  Tµi  chÝnh   ­  Bé   Lao   ®éng  ­   Th¬ng  binh   vµ   ­   x∙   héi   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè  09/1998/N§­CP ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ söa   ®æi, bæ sung NghÞ   ®Þnh sè  50/CP ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 1995  cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  sinh ho¹t phÝ   ®èi víi c¸n bé  x∙,   phêng, thÞ trÊn. 2. C¸c chÕ   ®é, chÝnh s¸ch  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc  x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  nµy   ®îc   thùc  hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2003.  3.   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   c¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè  121/2003/N§­CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ  chÕ   ®é, chÝnh s¸ch  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc x∙, phêng, 
 11. 11 thÞ  trÊn vµ  Th«ng t nµy; c¨n cø t×nh h×nh cô  thÓ  cña  ®Þa   ph¬ng  ®Ó  híng dÉn thùc hiÖn. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã  v íng  m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¶nh vÒ liªn Bé ®Ó híng dÉn bæ sung. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản