Thông tư 34-TC/KBNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
131
lượt xem
8
download

Thông tư 34-TC/KBNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 34-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phát hành trái phiếu công trình thủy điện Yaly

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 34-TC/KBNN của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T C ñ A   é   µI CH Ý NH   è  TC/KBNN   µ Y   TH¸NG   N¨M   BT  S 34  NG 11  07  1996  íNG  É N   H D VIÖ C   PH¸T  µ NH   H TR¸IPHIÕ U     C«NG   × NH   TR THU û   IÖ N   ® YALY Thi hµnh Quy Õt ®Þnh  sè  427/TTg ngµy 25­ 1996 cña Thñ  t ng  06­ í ChÝnh  ñ  Ò   Öc    µnh    Õu  ph v vi ph¸th tr¸ phi huy  ng  èn  i ®é v cho c«ng  ×nh thuû  tr   ®iÖn  Yaly,Bé  µichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn      T  h  th   nh sau: 1. Tr¸i Õu     phi huy  ng  èn  ®é v cho  c«ng  ×nh thuû  iÖn  tr   ® Yalylµh×nh     thøc  tr¸ phiÕu    i c«ng  ×nh  ¸phiÕu  Ýnh  ñ) do  é   µi chÝnh  tr (tr   i Ch ph   B T   ph¸thµnh  µ    v b¶o    l∙nhthanh    to¸ntheo    c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 72/CP  µy  07­ ng 26­ 1994  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   è  TC/KBNN   µy  09­ t s 75  ng 14­ 1994  ña  é  cB TµichÝnh  íng dÉn    h  Quy  Õ     µnh  µ  ch ph¸th v thanh      Õu  Ýnh  ñ. to¸ntr¸phi Ch i ph 2. Tr¸iphiÕu     huy  ng  èn  ®é v cho c«ng  ×nh Yaly ® îcthùc hiÖn  tr        theo    c¸c ®iÒu  Ön  ki quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ t i ®Þ s 427/TTg  µy  06­ ng 25­ 1996  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ,cô  Ó      ph   th nh sau: 2.1.Tæng    møc    µnh    Õu  ph¸th tr¸ phi cho  µn  é  i to b c«ng  ×nh lµ 1.100  û tr     t  ®ång  õ n¨m  t  1996  µ  ÷ng  v nh n¨m  Õp  ti theo.2.2.Tr¸iphiÕu  ã  êih¹n  õ 1      c th   t  n¨m  ëlªn. tr   2.3.L∙isuÊt tr¸ phiÕu        i ph¸thµnh    b»ng  ¬ng  ph thøc  u   Çu  îc h×nh  ®Ê th ®   thµnh theo  Õt  k qu¶  u   Çu  ®Ê th qua  ©n   µng  µ   íc hoÆc   i Êt    Ng h Nh n   l∙ su tr¸   i phiÕu b¸n  Îtrùc tiÕp  l    qua  Ö   èng  h th Kho  ¹c  µ   íc do  é   ëng  é   µi b Nh n   B tr B T  chÝnh  Õt  nh  quy ®Þ sau    ã    Õn  èng  Êt víiTæng   khic ý ki th nh     c«ng    iÖn  ùc ty ® l  ViÖtNam     cho  õng ®îtph¸thµnh  ïhîp víi   ÊtthÞ  êng. t      ph       i l∙su   tr 2.4.Nguån  èn    µnh  îc tËp    v ph¸th ®  trung t¹   i Kho  ¹c Nhµ   íc Trung  ng, b  n  ¬  do Tæng  c«ng  ®iÖn  ùc ViÖt Nam   ùc Õp qu¶n  ý µ  sö dông ®Ó   ty  l tr  ti l  v chuyÓn  èn  v cho  ôc  Çu     iÓn Gia    C § tph¸ttr   Laithanh    to¸ncho  c«ng  ×nh Yaly tr     theo ®óng  Õ       ch ®é qu¶n  ýXDCB   Ön  µnh. l  hi h 2.5.Nguån  èn    v thanh    Òn  èc, l∙ tr¸ phiÕu  µ    Ý     µnh, to¸n ti g      ii v chiph ph¸th   thanh to¸n tr¸ phiÕu  Tæng      i do  c«ng    iÖn  ùc ViÖt Nam   ¶m   ty ® l    ® b¶o thanh  to¸n,® îctrÝch tõ vèn  Êu        kh hao  ¬  c b¶n  µ  î nhuËn  v l  i sau  Õ  µng  thu h n¨m  ña  c Tæng  c«ng    iÖn  ùcViÖtNam. ty® l    TiÒn      Õu  l∙ tr¸ phi huy  ng  èn  u    ii ®é v ®Ç t cho  c«ng  ×nh Yaly vµ    Ý  tr     chiph ph¸thµnh, thanh      Õu  îc tÝnh  µo    µnh  ©y  ùng      to¸ntr¸ phi ®   i v gi¸th xd c«ng  ×nh tr   vµ  ùc hiÖn  Õt to¸ntrong tæng  è  èn  u   ña  th   quy       s v ®Ç c c«ng  ×nh hµng  tr   n¨m. 3.Tr×nh  ùc¸cthñ tôcph¸thµnh  µ    t          v thanh      Õu: to¸ntr¸phi i 3.1.Ph¸thµnh    Õu:     tr¸phi i ­Trªnc¬  ë      s tæng  møc  èn  v huy  ng  ®é 1.100  û®ång  îcThñ íng ChÝnh  t  ®  t  phñ    Öt,Tæng  phª duy   c«ng    iÖn  ùcViÖtNam   èihîp víi ty® l    ph       Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  trung¬ng  ©y  ùng  Õ   ¹ch chitiÕtvÒ     µnh,thanh      Õu.   xd k ho       ph¸th   to¸ntr¸phi i ­ C¨n  vµo  Õ   ¹ch    cø  k ho huy  ng  èn  µng  ®é vh n¨m  ã  (c chia theo  ü) vµ    qu   khèil ng   î XDCB   µn  µnh  ña  ho th c c«ng  ×nh ®ñ   iÒu  Ön  tr   ® ki thanh    ∙  îc to¸n ® ®   Côc  u    ®Ç tph¸ttr Ón Gia      Ën, Tæng    i   Laix¸c nh   c«ng    iÖn  ùc ViÖt Nam   ã  ty ® l    c
  2. 2 c«ng  ®Ò   Þ  é   µi chÝnh    µnh    Õu  v¨n  ngh B T   ph¸th tr¸ phi theo    éi dung  ñ  i c¸c n   ch yÕu sau: +  êigian ph¸thµnh Th      +  èil ng vèn  Çn  Kh  î   c huy  ng ®é +  ù   Õn  ú  ¹n cña    Õu D ki k h   tr¸phi i ­ Trªn c¬  ë      s c«ng  ®Ò   Þ  ña  v¨n  ngh c Tæng   c«ng    iÖn  ùc ViÖt Nam,  ty ® l    Kho  ¹c Nhµ   ícT.W    nh  ¬ng      µnh    Õu  µ  ×nh Bé   µi b  n  x¸c ®Þ ph ¸n ph¸th tr¸phi v tr   T   i chÝnh  Õt  nh  quy ®Þ cho  õng  t ®¶m   t ®î   b¶o  ï hîp  íithêigian  µ  èi l ng ph   v    v kh  î   vèn  Çn  c huy  ng  ®é cho  c«ng  ×nh. tr 3.2.Qu¶n  ýsö  ông  ån  èn    µnh    Õu   l  d ngu v ph¸th tr¸phi i ­Tæng    c«ng    iÖn  ùcViÖtNam   îcm ë   ét  µikho¶n  Òn göit¹ Kho  ty® l    ®   m t  ti       i b¹c Nhµ   íc Trung  ng. Tµi kho¶n  µy  ïng    Õp  Ën  Òn    n  ¬   nd ®Ó ti nh ti huy  ng  õ ®é t  ph¸thµnh    Õu, chuyÓn  èn    tr¸ phi   i v cho  ôc  u    C ®Ç t ph¸ttr Ón Gia      Êp   i   Lai ®Ó c ph¸tthanh      to¸ncho c«ng  ×nh thuû ®iÖn  tr     Yaly. ­ Kho  ¹c Nhµ   íc Trung  ng    b  n  ¬ chuyÓn  µn  é  èn  to b v huy  ng    µnh  ®é ph¸th tr¸phiÕu    i cho  c«ng  ×nh Yaly vµo  µikho¶n  Òn göicña  tr     t  ti     Tæng  c«ng    iÖn  ty® lùcViÖtNam   ë   ¹ Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng.     m t  i b  n  ¬ ­ C¨n  vµo  è  Òn chuyÓn  µo  µikho¶n  Òn göinªu    cø  s ti   v t  ti     trªn,   Tæng  c«ng  ty®iÖn  ùcViÖt Nam   µm  ñ tôc nhËn  î víiKho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  Ò     l    l th     n    b  n  ¬v sè  Òn  èc  µ      Õu  ti g v l∙ tr¸ phi ph¸thµnh  ii   cho  c«ng  ×nh  tr Yaly theo  É u   nh     m ®Ý kÌm  Th«ng   µy. tn ­ Tæng     c«ng    iÖn  ùc ViÖt Nam   Þu  ty ® l    ch tr¸chnhiÖ m     chuyÓn  èn    v cho Côc  u    ®Ç t ph¸ttr Ón Gia    ã  µikho¶n  ¹   i   Lai (c t   tiKho  ¹c  µ   íc Gia      b Nh n   Lai)®Ó qu¶n  ýcÊp    l  ph¸tthanh    èil ng XDCB   µn  µnh  ña  to¸nkh  î   ho th c c«ng  ×nh Yaly tr     theo ®óng  Õ       ch ®é qu¶n  ýXDCB   Ön  µnh. l  hi h 3.3.Thanh      Õu:   to¸ntr¸phi i ­  Õn   ¹n  § h thanh  to¸n,Tæng     c«ng    iÖn  ùc ViÖt  ty ® l  Nam  chuyÓn  Òn ti   cho Kho  ¹c Nhµ   ícTW   b  n  theo ®óng  è  Òn gèc,l∙vµ  êigian thanh        s ti       th   i   to¸nghi tronggiÊy nhËn  îph¸thµnh    Õu.     n    tr¸phi i ­ Trêng  îp ph¸thµnh    Õu  tmíi®Ó     h    tr¸phi ®î     i thanh    î cò,Tæng  to¸nn     c«ng  ty®iÖn  ùcViÖtNam   µ    l    v Kho  ¹c Nhµ   ícT.W  Çn  èihîp tÝnh  b  n  c ph     to¸n,b¸o c¸o     Bé   µi chÝnh  Õt  nh  ¶m   T  quy ®Þ ® b¶o  ã  ån  c ngu thu  ph¸thµnh  íi ®Ó     m  thanh  to¸n®Çy  ,  Þp  êitr¸phiÕu  n   ¹n.   ®ñ k th     i ®Õ h ­ § Õn   êih¹n    th   thanh to¸n tr¸ phiÕu, n Õu      i   Tæng  c«ng    iÖn  ùc ViÖt ty ® l    Nam  kh«ng    èn    ®ñ v ®Ó thanh  to¸n cho  i Õu  n   ¹n, Bé   µi chÝnh    tr¸ phi ®Õ h   T     (Tæng  ôc  u      iÓn,Kho  ¹c Nhµ   íc)sÏtrÝch tiÕp quü  Êu  c ®Ç tph¸ttr   b  n        kh hao  ¬  c b¶n  ña  c Tæng  c«ng    iÖn  ùcViÖt Nam     ty® l    ®Ó thanh   to¸ncho  ñ  ë  ÷u    ch s h tr¸ i phiÕu. 4. Sau  çi  t ph¸thµnh, Tæng   m ®î       c«ng    iÖn  ùc ViÖt  ty ® l  Nam   ã  c tr¸ch  nhiÖ m      Ý    µnh,thanh      Õu  tr¶chiph ph¸th   to¸ntr¸phi cho  i Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  b  n  ¬ng,bao  å m:   g ­ TiÒn      in chøng chØ     Õu  Õu  ã) theo  îp  ng  íic¬  tr¸ phi (n i c  h ®å v   quan    in Ên.
  3. 3 ­ PhÝ     µnh  µ    ph¸th v thanh      Õu  to¸ntr¸phi b»ng  i 0,25%    trªndoanh  è    s ph¸t hµnh  Õu    µnh    Õu  íih×nh  n ph¸th tr¸ phi d   i thøc  u   Çu  ®Ê th qua  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc®Ó     thanh      Ý  u  Çu  to¸nchiph ®Ê th cho  ©n  µng  µ   íctheo  Ng h Nh n   quy  nh   ®Þ t¹  iTh«ng   Liªn Bé   è  t   s 01/NHNN­TC   µy  02­ ng 10­ 1995. ­  Ý     Ph ph¸thµnh  µ    v thanh to¸n tr¸ phiÕu     i b»ng  0,5%    trªndoanh  è  s ph¸thµnh  Õu     n ph¸thµnh      tr¸i phiÕu th«ng  qua  Ö   èng  h th b¶n  Î ña  l  c KBNN. 5. Kho  ¹c Nhµ   íc Trung  ng, Tæng   ôc  u      b  n  ¬  c ®Ç t ph¸ttr Ón,Tæng    i   c«ng  ty®iÖn  ùc ViÖt Nam   µ    n  Þ  ã  ªnquan  Þu    l    v c¸c ®¬ v c li   ch tr¸chnhiÖ m   èihîp    ph   tæ  chøc    µnh, qu¶n  ývµ  ö  ông  èn, thanh      Õu  ph¸th   l  s d v  to¸ntr¸ phi theo  ng  i ®ó híng dÉn  ¹ v¨n b¶n  µy  µ    Õ       t    i n v c¸cch ®é quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h MÉU Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph GIÊY  Ë N   î  NH N PH¸T  µ NH   H TR¸IPHIÕ U     HUY   NG   èN   U     ®é V ®Ç T CHO   C«NG   TR× NH  THU û   IÖ N   ® YALY Sè:.. . /KBNN­ .. §LVN Thùc  Ön  ñ  ¬ng  hi ch tr huy  ng  èn  u    cho  ®é v ®Ç t c«ng  ×nh  û  iÖn   tr thu ® Yaly theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 427/TTg  µy  06­ ng 25­ 1996  ña  ñ   íng  Ýnh   c Th t Ch phñ, Kho  ¹c Nhµ   íc T.W   ∙  èihîp  íiTæng     b  n  ® ph   v   c«ng    iÖn  ùc ViÖt Nam   ty ® l    thùc  Ön  hi ph¸t hµnh  iphiÕu    tr¸  Kho  ¹c  b theo quyÕt  nh   è.. . ®Þ s . .TC/KBNN   ngµy  . / /. . 1996cña  é   ëng  é   µi chÝnh      B tr BT  ®Ó huy  ng  èn  ®é v cho  C«ng  ×nh  tr Yalytheo c¸cnéidung  ñ  Õu        ch y sau: 1.Khèil ng tr¸phiÕu    µnh:. . ..  ng    î     i ph¸th . . ..®å . . 2.L∙i Êttr¸phiÕu:. . ........      su    i . . ........%n¨m 3.Thêih¹n    Õu:. . ......     tr¸phi i . . ..... 4.Ph¸thµnh  µy  .      ng .. .th¸ng.. . .n¨m  . . ..  . 199 5.Thanh    n   ¹n ngµy.. .    to¸n®Õ h   . .th¸ng.. .  . ... 199.. n¨m  . Tæng  c«ng    iÖn  ùcViÖtNam   Ën  è  îdo    µnh    Õu  ãi ty® l    nh s n   ph¸th tr¸phi n   i trªnvµ    cam   Õt: k Thanh    y  ,  ng  ¹n  èil ng tr¸phiÕu  trªn: to¸n®Ç ®ñ ®ó h kh  î     i nªu  Sè  Òn gèc:. . .. ng ti   . . .®å   . Sè  Òn l∙ : ...  ng ti   i ....®å.. Hµ   éi,ngµy..   N  .th¸ng.. .  . ... 199... n¨m  Tæng  gi¸m  c  ®è TCT§LVN   Tæng  gi¸m  c  ®è KBNN
Đồng bộ tài khoản