intTypePromotion=1

Thông tư 38/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
51
lượt xem
2
download

Thông tư 38/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 38/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với quỹ đền ơn đáp nghĩa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 38/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t B é  T µ i  h Ý n h  S è  38 /1999/TT­B T C  n g µ y  12 th¸ng 4 n¨ m  1999 c H í ng d É n   ¬   h Õ  q u ¶ n  lý t µi cc  ch Ý n h  ® è i  íi v  Q u ü  ® Ò n  ¬ n  ® ¸p n g h Ü a Thùc  Ön  Òu  §iÒu  Ö  ©y  ùng  µ  hi §i 6,  lx d v qu¶n  ý Quü   Òn  n  ¸p  l  "§ ¬® nghÜa" ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 91/1998/N§­   µy  th¸ng 11   CP ng 9    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Sau    ã    Õn  ña    é,  µnh  ã  ªnquan, Bé   µi chÝnh  íng  khic ý ki c c¸c B ng c li     T  h dÉn  Öc  vi qu¶n  ýtµichÝnh  i víi ü   Òn  n  ¸p  Üa"    l    ®è     Qu "§ ¬ ® ngh nh sau: I­ ø c  v Ë n  ® é n g  ñ n g  h é  x © y  d ù n g  Q u ü    M ® Ò n  ¬ n  ® ¸p n g h Ü a: VÒ  nguyªn t¾c    i t ng thuéc diÖn  Ën  ng  ng  é  ©y  ùng  ü     c¸c®è  î     v ®é ñ h x d Qu "§Òn  n  ¸p  Üa"  ng  ãp  ¬ ® ngh ®ã g theo  lßng  h¶o  ©m   µ  t v tr¸chnhiÖ m     cao  Êt. nh   Tuy nhiªn®Ó   ïhîp víi ×nh  ×nh  ùc tÕ,hµng    ph       t h th     n¨m  Ban chØ  o  ©y  ùng  ®¹ x d Quü   Òn  n  ¸p  Üa"  õng  Êp  Çn  a  møc   èithiÓu    Ën  ng  "§ ¬ ® ngh t cc ® ra  t  ®Ó v ®é ñng  é  ©y  ùng  ü   µ  hx d Qu v giao  tr¸ch nhiÖm     cho    n   Þ,  chøc  Ën  c¸c ®¬ v tæ  v ®éng  tham    ã  Öu  giac hi qu¶  . II­ h © n  c Ê p  thu v µ  t æ  c h ø c thu q u ü    P "§ Ò n  ¬ n  ® ¸p n g h Ü a " 1.Ph ©n  Êp    ü     Òn  n  ¸p  Üa".   c thu Qu " § ¬ ® ngh 1.1 C Êp    Ën  ng    ña  ÷ng  i t ng:   x∙v ®é thu c nh ®è  î ­C¸n  é  Êp    b c x∙. ­Ng êilao®éng       trongc¸ché    nh  éc x∙qu¶n  ý.     gia®× thu     l 1.2    Êp   ­C Huy Ön   Ën  ng  ©y  ùng  ü   ña    i  îng  ang  µm  v ®é x d Qu c c¸c ®è t ® l viÖc  trong c¸c®¬n  Þ     v sau  : ­C¸c  ¬    c quan  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp  Êp  Ön. c huy ­C¸c  ¬    c quan  ña  c §¶ng,c¸ctæ      chøc  Ýnh  Þ­x∙héivµ  chøc    éi ch tr        tæ  x∙h   nghÒ   nghiÖp    a  µn  cÊp  trªn®Þ b do  Huy Ön  ùctiÕp qu¶n  ý. tr     l ­C¬     quan  ©n  ù  µ  qu s v c«ng  cÊp  Ön. an  huy ­C¸c    doanh  nghiÖp  ña  ÖtNam   cÊp  Ön  ùctiÕp qu¶n  ý. c Vi   do  huy tr     l 1.3    Êp   ­C TØnh  Ën  ng  ©y  ùng  ü   ña  êi lao ®éng  v ®é xd Qu c ng     trong c¸c    ®¬n  Þ  v sau: ­C¸c  ¬    c quan  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp  Êp  c tØnh  . ­ C¸c  ¬    c quan  ña  c §¶ng      chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi vµ  chøc    , c¸c tæ  ch tr         tæ  x∙ héinghÒ     nghiÖp    a  µn  cÊp  trªn®Þ b do  tØnh  ùctiÕp qu¶n  ý. tr     l ­C¬     quan  ©n  ù  µ  qu s v c«ng  cÊp  an  tØnh.
  2. 2 ­C¸c    doanh  nghiÖp  ña  ÖtNam   cÊp  c Vi   do  tØnh  ùctiÕp qu¶n  ý. tr     l 1.4    Êp   ­C trung  ng  Ën  ng  ©y  ùng  ü   ña  êi lao ®éng  ¬ v ®é xd Qu c ng     trong  c¸c®¬n  Þ    v sau: ­C¸c  é, c¬    B   quan ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ. thu   ph ­ C¸c  ¬    c quan  ùcthuéc trung ¬ng  tr       §¶ng,c¸ctæ      chøc  Ýnh  Þ­ x∙héi, ch tr         c¸ctæ    chøc    éinghÒ   x∙h   nghiÖp. ­ C¸c  ¬    c quan,®¬n  Þ  ©n  ñng,binh chñng,qu©n  oµn, qu©n    v qu ch       ®   khu,   häc  Ön,nhµ  êng,c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc Bé  èc  vi   tr    v tr     Qu phßng. ­C¸c  ¬    c quan,nhµ  êng,®¬n  Þ  ùcthuéc Bé    tr   v tr     C«ng  an ­C¸c  n  Þ  éc m äi  µnh  Çn    ®¬ v thu   th ph kinh tÕ,tæ      chøc  kinhtÕ,cña         c¸ctæ chøc  Ýnh  Þ ­ X∙  éi,tæ  ch tr     h   chøc    éinghÒ   x∙h   nghiÖp,c¸c ®¬n  Þ  éc lùcl    v thu    ­ îng vò    trang do    ¬    c¸cc quan  Trung  ng  ¬ qu¶n  ý. l ­ C¸c doanh nghiÖp h¹ng ® Æc  biÖt quy ®Þnh  t¹ Quy Õt ®Þnh  sè  i 185/TTg  µy  ng 28/3/1996 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph ­Ng êiViÖtNam   µm  Öc  µ  äc  Ëp    ícngoµi.       l vi v h t ë n   ­C¸c    doanh  nghiÖp  ña  ÖtNam   Trung  ng  c Vi   do  ¬ qu¶n  ý. l 1.5    ü   Òn  n  ¸p  Üa"    Êtc¶    Êp, ngoµi c¸c kho¶n    ­ Qu "§ ¬ ® ngh ë t   c¸c c      huy ®éng  trªn® îcthu c¸ckho¶n  nªu          sau: ­Nguån  µitrîñng  é  îcgiao trùctiÕp cho  ü.   t    , h®       Qu ­L∙i Òn göiQuü    Õu  ã   µ    ån       ti     (n c )v c¸cngu thu kh¸c. 2/Tæ     chøc    ©y  ùng  ü     Òn  n  ¸p  Üa": thu x d Qu " § ¬ ® ngh ­ Hµng    n¨m Ban  chØ  o  ©y  ùng  ü     Òn  n  ¸p  Üa"  õng  Êp  ®¹ x d Qu " § ¬ ® ngh t c th«ng  vÒ   i t ng vËn  ng  ng  é   b¸o  ®è  î   ®é ñ h ,møc  Ën  ng  ng  é  èithiÓu,sè  v ®é ñ h t    hiÖu  µikho¶n  t  thu  Òn  Ën  ng  ng  é  ü   n   õng  ¬  ë  éc  Êp  ti v ®é ñ h Qu ®Õ t c s thu c m × nh qu¶n  ývµ  l   giao  tr¸chnhiÖ m     cho  õng  n  Þ  ö  ông  êi lao ®éng  t ®¬ v s d ng     thu vµo  Þp    d 27/7 hµng    n¨m.   ­ Tæ     chøc  µ  n  Þ  ¬  ë  îc giao  Öm   ô  Ën  ng  ng  é  ü   v ®¬ v c s ®   nhi v v ®é ñ h Qu "§Òn  n  ¸p  Üa"  ¬ ® ngh th«ng  qua  chøc  tæ  C«ng  oµn,  éi phô  ÷, M Æt   Ën ® H  n  tr   tæ  èc, §oµn  qu   thanh niªn céng    s¶n  å   Ý   H Ch Minh  th«ng b¸o  ñ  ¬ng  Ën  ch tr v ®éng  ng  é  ü   n   õng ngêilao®éng  µ  chøc    tkÕt  ñ h Qu ®Õ t      v tæ  thu ®¹   qu¶.   ­ TiÒn    Ò   ng  é  ü     Òn  n  ¸p  Üa"  îcnép  µo  µikho¶n    thu v ñ h Qu " § ¬ ® ngh ®  v t  Quü   ¹ Kho  ¹c  t i B theo  th«ng  cña  b¸o  Ban chØ  o  ©y  ùng  ü   ®¹ x d Qu ngay  sau    khi cuéc  Ën  ng  Õt  óc. nghiªm  Ê m   Öc  ÷  ¹  Òn  ü   Òn  n  ¸p  v ®é k th   c vi gi l iti qu "§ ¬® nghÜa      ö  ông  µo  ôc  ch  " ®Ó s d vm ®Ý kh¸cngoµinh÷ng  éidung        n  chiquy  nh   ®Þ t¹  Çn  I iph II Th«ng   µy.Nh÷ng  n  Þ, c¸ nh©n  µm  ètc«ng    Ën  ng, tn   ®¬ v     l t  t¸cv ®é   x©y  ùng  ü     Òn  n  ¸p  Üa    îcban  d Qu " § ¬ ® ngh "®   chØ  o  Ën  ng  ®¹ v ®é khen  ëng th thµnh  Ých  Êts ¾c. t xu   ­ §èit ng vËn  ng  ng  é  ü     Òn  n  ¸p  Üa"  µngêiViÖt Nam      î   ®é ñ h Qu " § ¬ ® ngh l      ®ang  äc  Ëp  µ  µm  Öc    ícngoµido  qu¸n ViÖt Nam   ¹ nícngoµivËn  h t v l vi ë n     Sø      ti       ®éng    µ  ép  Ò   µikho¶n  ü   Òn  n  ¸p  Üa  Êp  thu v n v t   Qu "§ ¬ ® ngh c Trung  ng. ¬ 
  3. 3 III­N é i d u n g  c hi Q u ü  " § Ò n  ¬ n  ® ¸p n g h Ü a "   Quü   Òn  n  ¸p  Üa"  îcsö  ông  ñ  Õu  µo  Öc  "§ ¬ ® ngh ® d ch y v vi ch¨m  ãc  i s ®ê   sèng  Ët chÊt vµ    Çn  ña  êicã  v    tinhth c ng   c«ng  c¸ch m¹ng,néidung    ü         chiqu quy ®Þnh    nh sau: 1.Chi hç  î ©y  ùng  µ  öa  ÷a  µ    i víi êicã      tr  xd v s ch nh ë ®è     ng   c«ng  c¸ch m¹ng    cha  îcNhµ   íchç  î Ò   µ    µ     nh  ã  Òu  ã  ®  n   tr  nh ë m gia®× c nhi kh kh¨n. v   2.Tu    Üa    bæ ngh trang n»m   µidanh  ôc  u    ©y  ùng  ¬    ngo   m ®Ç tx d c b¶n  ña  c Ng ©n s¸ch Nhµ   íc;x©y  ùng,tusöa  µ        ÖtsÜ; hç  î è, M Ñ,  î    n  d    nh biaghitªnli     tr    B V ( hoÆc   ång), Con  ÖtsÜ   i  Ch   li   ® th¨m  Õng  é   ÖtsÜ   µ   µn  vi m li   m ho c¶nh    gia ®×nh  ã  Òu  ã  c nhi kh kh¨n. 3. Chi th¨m  ái è m   au,  ç  îkh¸m  ÷a  Önh  µ       h  ® h tr  ch b v khiqua  i  µ     ®ê m gia ®×nh gÆp   ã  kh kh¨n. 4.Chi hç  î i sèng  µ  äc  Ëp        tr   ®ê v h t khigÆp   ã  kh kh¨n. 5. Chi hç  î ü   Òn  n  ¸p  Üa  Êp  íi     tr  Qu § ¬ ® ngh c d  trong tr ng  îp Quü   Êp  íi  ê h   c d  cã  Òu  i t ng thuéc diÖn  Ýnh  nhi ®è  î     ch s¸ch  ®∙ingêicã  u      c«ng  c¸ch m¹ng  ng    nh nguån    ü   Òn  n  ¸p  Üa"  Êp.Kho¶n    µy    ông  i víi ü   thu Qu "§ ¬ ® ngh th   chin ¸p d ®è     Qu tõ cÊp  Ön  ëlªnvµ  ùc hiÖn    huy tr     th   theo nguyªn  ¾c  ü   Êp  µo  ç  îtrªn t Qu c n h tr    ®Þa  µn  Êp  .  b c ®ã Riªng Quü     Òn  n  ¸p  Üa    "§ ¬ ® ngh TW"  µnh  ûlÖ  Ých  ¸ng  d t   th ® ®Ó   ç  î h tr cho    c¸ctØnh  «ng  i t ng chÝnh  ® ®è  î   s¸ch,tØnh  Ìo,tØnh  ïng s©u,   ngh   v    vïng xa,vïng ® Æc   Ötkhã       bi   kh¨n,vïngc¨n cø      c¸ch m¹ng.   6. Chi    cho c«ng    t¸ctuyªn truyÒn, khen  ëng      th b»ng  Êy  gi khen  µ  Êy v gi   chøng  Ën(  nh kh«ng  Ìm  k theo  Òn),chi c«ng    ti    t¸c chØ   o, vËn  ng  ©y  ®¹   ®é x dùng  ü     Òn  n  ¸p  Üa  Qu " § ¬ ® ngh ". 7. Chi phÝ     cho  c«ng    t¸cqu¶n  ýQuü   l  bao  å m:      g Chi sæ s¸ch biªnlai giÊy      ,   tê , c«ng  ô, v¨n     c  phßng  È m   ôc  ô  ph ph v qu¶n  ý Quü;  l  Chi    éc  äp; Chi  c¸c cu h   c«ng    Ý   t¸cph cho    µnh    c¸c th viªnBan  chØ   o  ®¹ kh«ng  ëng ¬ng  h l NSNN   trong  tr ng  îp  i  µm  Öc  ê h ® l vi theo  ù  ©n  s ph c«ng  ña  c Ban  chØ  o; Tr¶ ¬ng    é  ®¹   l c¸n b hîp  ng(nÕu  ã) bé  Ën  óp  Öc  ña  ®å c   ph gi vi c Ban  chØ   o.. ®¹ .Møc    chi theo  Õ   ch ®é       Ön  µnh  ña  µ   íc. chitiªuhi h c Nh n C¸c  kho¶n    éc ®iÓ m     trªnkh«ng  îcvîtqu¸ 5%   chithu   6,7 nªu    ®       tæng  è    s thu hµng  n¨m  ña  ü     Òn  n  ¸p  Üa      õng cÊp. c Qu " § ¬ ® ngh " ë t   ViÖc  ö  ông  ü     Òn  n  ¸p  Üa    sd Qu " § ¬ ® ngh " cho  õng  éidung    µ  t n  chiv møc   chi cô  Ó  ¹    iÓ m     th t i c¸c ® 1,2,3,4,5m ôc  µy  Ban    n do  chØ   o  ©y  ùng  ü   ®¹ x d Qu tõng cÊp  Õt ®Þnh    ¬  ë  ù        µng    quy   trªnc s d to¸nthu chih n¨m. IV­ æ  c h ø c  th ù c hi Ö n:  T 1­ Ban chØ  o  Ën  ng  µ  ©y  ùng  ü     Òn  n  ¸p  Üa    ®¹ v ®é vx d Qu " § ¬ ® ngh "c¸c cÊp  ã  Ö m  ô  c nhi v sau: ­ ChØ   o  Öc  Ën  ng    chøc    ©n    ®¹ vi v ®é c¸c tæ  c¸ nh trong vµ  µiníctham    ngo     giatµi îñng  é  µ  ©y  ùng  ü.    tr , hvx d Qu ­ Th«ng    qua  ¬ng  íng  ¹t®éng  µ  Èn  dù  ph h ho   v chu y  to¸n thu      µng    , chih n¨m  ü     Òn  n  ¸p  Üa". Qu " § ¬ ® ngh
  4. 4 ­ Tæ     chøc      ü     Òn  n  ¸p  Üa"  thu,chiQu " § ¬ ® ngh theo  quy  nh  ¹ phÇn    ®Þ ti   II vµ  Çn  I ph II Th«ng   µy.   tn ­ KiÓ m     ¹t®éng  ü     Òn  n  ¸p  Üa"  éc  Êp  ×nh    traho   Qu " § ¬ ® ngh thu c m qu¶n  lývµ  Óm         ü     Òn  n  ¸p  Üa"  Êp  íitheo  ng  Òu  Ö    ki trathu,chiQu " § ¬ ® ngh c d  ®ó §i l x©y  ùng  µ  d v qu¶n  ýQuü. l  ­ Hµng    n¨m  Ëp  ù        ü     Òn  n  ¸p  Üa    öiBan  l d to¸nthu,chiQu " § ¬ ® ngh "g   chØ   ®¹o  Ën  ng  ©y  ùng  ü     Òn  n  ¸p  Üa"  Êp  v ®é x d Qu " § ¬ ® ngh c trªn,Uû     Ban  ©n  nh d©n  µ  ¬  v c quan  µi chÝnh  ïng cÊp     T  c  .ë Trung  ng, Ban  ¬  chØ  o  Ëp  ù    ®¹ l d to¸n thu,chigöiThñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  é  µichÝnh      t  ph v B T   . ­ KiÓ m     µ  Öt  c¸o quyÕt    ü     trav duy b¸o    to¸nQu cho  Ban  chØ  o  ü   Êp  ®¹ Qu c díi. ­ Tæ     chøc  Õ     µ  c¸o quyÕt    ü   k to¸nv b¸o    to¸nQu theo  Õ     Õ     n   ch ®é k to¸n®¬ vÞ  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp. ­  Ò   Þ   § ngh khen  ëng    n  Þ   µ    ©n  ã  µnh  Ých  µ  Õn  th c¸c ®¬ v v c¸ nh c th t v ki nghÞ  ö  ýnh÷ng  êng  îp viph¹m. x l  tr h    ­C«ng    khaiho¸ t×nh  ×nh      ü   Òn  n  ¸p  Üa"  µng     h thu,chiQu "§ ¬ ® ngh h n¨m. 2   µikho¶n  µ  ­T   v con  Êu  ¹t®éng  ü     Òn  n  ¸p  Üa": d ho   Qu " § ¬ ® ngh   ­ Ban    chØ   o  Ën  ng  ©y  ùng  ü   Òn  n  ¸p  Üa"    Êp  ®¹ v ®é x d Qu "§ ¬ ® ngh c¸c c ® îcm ë   µikho¶n  ¹ h Ö   èng    t  t   th i Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó   b  n   theo dâithu,chiQuü   Òn        "§ ¬n  ¸p  ® nghÜa". Trëng    Ban chØ   o  ü   µ  ñ  µikho¶n  µ  Þu  ®¹ Qu l ch t   v ch tr¸ch   nhiÖ m  Ò   ¹t®éng  ña  ü. v ho   c Qu ­ Ban  chØ   o  Ën  ng  ©y  ùng  ü   § Òn   n  ¸p  ®¹ v ®é x d Qu "  ¬® nghÜa"  Êp  c TØnh,  Huy Ön,  ® îc sö  ông  X∙    d con  Êu  ña  û   d c U ban  ©n  ©n  ïng  Êp; ë  nh d c c  Trung  ng  ¬ ban  chØ  o  îcdïng  ®¹ ®   con  Êu  ña  é   d c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éicho    ×nh ho¹t®éng  ña  ü. h  qu¸ tr     c Qu 3  Quü   Òn  n  ¸p  ­  "§ ¬ ® nghÜa"  îc thùc  Ön  Õ     Õ   ®  hi ch ®é k to¸n ®¬n   Þ    v hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp  (QuyÕt  nh  è  ®Þ s 999/ TC           ­ Q§ ­ C§KT   µy  th¸ng ng 2    11 n¨m 1996  ña  é  ëng  é  µichÝnh);Quü   Þu  ù  c B tr BT    ch s gi¸m    Óm    ña  s¸t,ki trac c¬  quan  µichÝnh  ïng cÊp. t  c  4    é   µi chÝnh  èihîp víiBé   ­B T   ph       Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitrong   X∙      viÖc  Óm         µ  ki tra thu,chi v qu¶n  ý Quü   § Òn   n  ¸p  l  "  ¬ ® nghÜa"  trong  ¹m    ph vi toµn  èc;tham      Õn  íi qu   giaý ki v  ban chØ  o  Ò   ®¹ v møc  ü  ç  î i víi a  ­ qu h tr      ®è ®Þ ph ¬ng  ã  ån    t  ng  Òu  i t ng,kinh tÕ  ã  c ngu thu Ý nh nhi ®è  î     kh kh¨n. 5     ­Tæ chøc,c¸nh©n  îcgiao nhiÖm  ô  ©y  ùng  µ     ®    vx d v qu¶n  ýQuü   Òn  l  "§ ¬n  ¸p  Üa"  Õu    ¹m    ® ngh n viph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýthu,chivµ  µis¶n  ña  l      t   c Quü,  ú  tu theo  Ýnh  Êt , møc       ¹m  µ   Þ   ö  ý truy cøu  t ch     ®é vi ph m b x l    theo ph¸p  luËthiÖn  µnh  ña  µ   íc.   h c Nh n V­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h ­Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  ý.   tn c hi l   15  k ­ Qu¸  ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n  ®Ó   é   µi ¸nh  BT  chÝnh    bæ sung  öa  æi  s® cho  ïhîp. ph  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2