Thông tư 39/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
51
lượt xem
1
download

Thông tư 39/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 39/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 39/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 39/2002/TT-BTC ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2002 Híng dÉn qu¶n lý, thanh to¸n vèn NSNN vµ vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc ®Çu t x©y dùng c¸c côm, tuyÕn d©n c vît lò vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng vµ NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 05/5/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 43/1999/N§-CP ngµy 29/6/1999 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc; C¨n cø c¸c QuyÕt ®Þnh sè 173/2001/Q§-TTg ngµy 6/11/2001 vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long giai ®o¹n 2001-2005, sè 1548/Q§-TTg ngµy 5/12/2001 vÒ viÖc ®Çu t t«n nÒn vît lò ®Ó x©y dùng c¸c côm, tuyÕn d©n c vïng ngËp lò §ång b»ng s«ng Cöu Long n¨m 2002 vµ c¸c QuyÕt ®Þnh kh¸c cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ®Çu t x©y dùng c¸c côm, tuyÕn d©n c vïng ngËp lò §ång b»ng s«ng Cöu Long; Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc qu¶n lý, thanh to¸n vèn ng©n s¸ch nhµ n íc, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc vµ c¸c nguån huy ®éng kh¸c x©y dùng c¸c côm, tuyÕn d©n c vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long t¹i 7 tØnh An Giang, §ång Th¸p, Long An, VÜnh Long, Kiªn Giang, TiÒn Giang, CÇn Th¬ nh sau: PhÇn I. Quy ®Þnh chung 1. §èi tîng ¸p dông Th«ng t lµ c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh x©y dùng c¸c côm, tuyÕn d©n c vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long t¹i 7 tØnh trªn, bao gåm t«n nÒn (x©y dùng nhµ ë cho d©n vµ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt-x· héi) vµ ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi (gäi chung lµ c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c). 2. C¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c ®îc quyÕt ®Þnh ®Çu t b»ng nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc (NSNN) vµ nguån vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn (§TPT) cña Nhµ níc. Nguån vèn NSNN: gåm vèn ng©n s¸ch trung ¬ng (NSTW) bæ sung cã môc tiªu cho ®Þa ph¬ng vµ vèn ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng (nguån vèn ®îc c©n ®èi trong dù to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng (NS§P) hµng n¨m vµ c¸c nguån vèn huy ®éng kh¸c). Nguån vèn tÝn dông §TPT cña Nhµ níc tõ Quü Hç trî ph¸t triÓn (HTPT) ®îc chuyÓn vÒ ng©n s¸ch tØnh. 3. Uû ban nh©n d©n (UBND) c¸c tØnh chØ ®¹o viÖc qu¶n lý, sö dông ®óng môc ®Ých c¸c nguån vèn (vèn NSNN, vèn tÝn dông §TPT cña Nhµ níc)
  2. 2 ®Çu t cho c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c, kh«ng ®îc sö dông sang c¸c môc tiªu kh¸c. 4. C¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt quy ho¹ch kh«ng ph¶i lËp vµ tr×nh duyÖt B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, B¸o c¸o kh¶ thi, chØ lËp vµ tr×nh duyÖt ThiÕt kÕ kü thuËt-Tæng dù to¸n (TKKT-TDT), ®îc phÐp chØ ®Þnh thÇu. ViÖc qu¶n lý, thanh to¸n vèn ®Çu t c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy. 5. C¸c Ban Qu¶n lý dù ¸n (QLDA) chÞu tr¸ch nhiÖm trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vèn ®Çu t x©y dùng c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c tõ kh©u lËp, tr×nh duyÖt TKKT-TDT, thùc hiÖn ®Çu t, quyÕt to¸n vèn ®Çu t ®a vµo khai th¸c sö dông. 6. ViÖc thanh to¸n vèn ®Çu t c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c ®îc thùc hiÖn t¹i Kho B¹c Nhµ níc (KBNN). PhÇn II. Quy ®Þnh cô thÓ I/ VÒ tæ chøc vay vèn vµ tr¶ nî Quü HTPT: 1. C¨n cø møc vèn vay theo kÕ ho¹ch nhµ níc giao hµng n¨m vÒ nguån vèn tÝn dông §TPT cña Nhµ níc ®Çu t c¸c côm tuyÕn d©n c vît lò vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long, UBND tØnh uû quyÒn cho Së Tµi chÝnh-VËt gi¸ ký Hîp ®ång vay vèn, qu¶n lý sö dông vèn vay vµ bè trÝ nguån tr¶ nî. 2. L·i suÊt vèn vay b»ng kh«ng (0%), thêi h¹n vay vèn tèi ®a lµ 10 n¨m kÓ tõ khi nhËn kho¶n vay ®Õn khi tr¶ hÕt nî vay, trong ®ã 5 n¨m ®Çu ©n h¹n cha ph¶i tr¶ nî. B¾t ®Çu tõ n¨m thø 6 kÓ tõ thêi ®iÓm rót vèn vay, UBND tØnh cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ nguån trong NS§P ®Ó hoµn tr¶ vèn vay cho Quü HTPT, ®¶m b¶o tr¶ hÕt nî vµo n¨m cuèi cïng cña thêi h¹n vay. 4. Ph¬ng thøc chuyÓn vèn vay: Trªn c¬ së Hîp ®ång vay vèn ®· ký, tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n, Së Tµi chÝnh-VËt gi¸ ®Ò nghÞ Quü HTPT thùc hiÖn chuyÓn tiÒn cho ng©n s¸ch tØnh. 5. Sau khi ®Çu t xong phÇn t«n nÒn x©y dùng nhµ ë cho d©n, UBND tØnh cã quyÕt ®Þnh vµ tæ chøc giao ®Êt ë cho tõng hé d©n, u tiªn hé chÝnh s¸ch, hé nghÌo, ký hîp ®ång ®èi víi tõng hé d©n vÒ kho¶n nî ph¶i tr¶, chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu håi vèn vay tõ c¸c hé d©n nhËn ®Êt ®Ó hoµn tr¶ Quü HTPT. 6. Quü HTPT ®îc hëng phÝ qu¶n lý 1%/n¨m trªn sè d nî vay. II/ TriÓn khai thùc hiÖn vèn ®Çu t x©y dùng c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c: 1. TriÓn khai kÕ ho¹ch vµ chuyÓn vèn:
  3. 3 1.1- C¨n cø kÕ ho¹ch vèn ®Çu t ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao (bao gåm vèn tÝn dông §TPT cña Nhµ níc, vèn bæ sung cã môc tiªu tõ NSTW cho NS§P), vèn NS§P bè trÝ, c¨n cø TKKT-TDT c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ tiÕn ®é thùc hiÖn cña tõng dù ¸n, hµng n¨m (tõ n¨m 2002) UBND c¸c tØnh giao kÕ ho¹ch vèn ®Çu t cho c¸c dù ¸n (theo mÉu biÓu sè 1a), ®ång thêi tæng hîp kÕ ho¹ch vèn ®Çu t chia theo nguån vèn göi Bé Tµi chÝnh (theo mÉu biÓu sè 1b) ®Ó lµm c¨n cø chuyÓn tiÒn cho NS§P. 1.2- C¨n cø vµo tæng møc vèn NSTW bæ sung cã môc tiªu cho dù ¸n, kÕ ho¹ch n¨m vµ theo b¸o c¸o hµng quý cña UBND tØnh vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn vµ thanh to¸n vèn cho c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c, hµng quý NSTW bæ sung cã môc tiªu cho NS§P. 1.3- C¨n cø QuyÕt ®Þnh giao kÕ ho¹ch cña UBND tØnh, Së Tµi chÝnh- VËt gi¸ th«ng b¸o kÕ ho¹ch vèn chi tiÕt tõng dù ¸n, c«ng tr×nh sang KBNN tØnh, ®ång thêi chuyÓn vèn sang KBNN ®Ó kiÓm so¸t thanh to¸n theo quy ®Þnh (theo mÉu th«ng b¸o kÕ ho¹ch vèn sè 02) 1.4- Sè vèn NSTW bæ sung cã môc tiªu cho c¸c tØnh lµ møc vèn ®· ® îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao vÒ ®Çu t x©y dùng c¸c côm, tuyÕn d©n c vïng ngËp lò §ång b»ng s«ng Cöu Long. Nguån vèn nµy ®îc sö dông ®Çu t c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c cho ®Õn khi hoµn thµnh ®a vµo sö dông, kh«ng ®iÒu hoµ sang ®Çu t môc tiªu kh¸c, nÕu cuèi n¨m kÕ ho¹ch kh«ng sö dông hÕt th× ®îc chuyÓn tiÕp sang n¨m sau thùc hiÖn. 2. CÊp ph¸t, thanh to¸n: 2.1- Më tµi kho¶n: C¸c Ban QLDA ®îc UBND tØnh giao nhiÖm vô qu¶n lý vèn ®Çu t c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c më tµi kho¶n t¹i KBNN n¬i thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm so¸t thanh to¸n vµ giao dÞch. 2.2-Hå s¬ göi lÇn ®Çu: C¸c Ban QLDA ph¶i göi ®Õn KBNN n¬i më tµi kho¶n c¸c tµi liÖu lÇn ®Çu nh sau: - TKKT-TDT ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - V¨n b¶n cho phÐp chØ ®Þnh thÇu (tuú theo c«ng viÖc yªu cÇu) - Hîp ®ång kinh tÕ gi÷a Ban QLDA vµ nhµ thÇu. - KÕ ho¹ch khèi lîng chi tiÕt cña dù ¸n, c«ng tr×nh trong n¨m. 2.3- T¹m øng vµ thu håi vèn t¹m øng: a/ T¹m øng vµ thu håi t¹m øng vèn X©y l¾p: - C¸c Hîp ®ång x©y l¾p ®îc t¹m øng b»ng 50% gi¸ trÞ Hîp ®ång khi cã v¨n b¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp chØ ®Þnh thÇu, cã Hîp ®ång kinh tÕ gi÷a Ban QLDA vµ nhµ thÇu. - Vèn t¹m øng ®îc thu håi khi thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh. Sè vèn thu håi tõng lÇn b»ng sè vèn thanh to¸n khèi l îng hoµn thµnh nh©n víi (X) tû lÖ t¹m øng. Vèn t¹m øng ®îc thu håi hÕt khi thanh to¸n xong gi¸ trÞ Hîp ®ång. b/ T¹m øng vµ thu håi t¹m øng vèn thiÕt bÞ: - Hîp ®ång thiÕt bÞ ®îc t¹m øng khi cã v¨n b¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp chØ ®Þnh thÇu, cã Hîp ®ång kinh tÕ. Møc t¹m øng theo quy ®Þnh cña Hîp ®ång ®· ký.
  4. 4 - Vèn t¹m øng mua s¾m thiÕt bÞ ®îc thu håi vµo tõng lÇn thanh to¸n khèi lîng thiÕt bÞ hoµn thµnh. c/ T¹m øng vµ thu håi t¹m øng vèn chi phÝ kh¸c: - C¸c hîp ®ång t vÊn sau khi ký kÕt ®îc t¹m øng b»ng 50% gi¸ trÞ Hîp ®ång; Vèn t¹m øng ®îc thu håi ngay khi thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh. Sè vèn thu håi tõng lÇn b»ng sè vèn thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh nh©n víi (X) tû lÖ t¹m øng. - Chi phÝ ®Õn bï gi¶i phãng mÆt b»ng (GPMB) ®îc t¹m øng vèn khi cã ph¬ng ¸n ®Òn bï vµ dù to¸n chi phÝ ® îc duyÖt; C¸c chi phÝ kh¸c nh chi phÝ ho¹t ®éng bé m¸y Ban QLDA... ph¶i cã dù to¸n ®îc duyÖt. Møc vèn t¹m øng theo nhu cÇu cÇn thiÕt cña c«ng viÖc ®ã. Vèn t¹m øng cho c«ng viÖc ®Òn bï GPMB vµ c¸c c«ng viÖc thuéc chi phÝ kh¸c cña dù ¸n ®îc thu håi mét lÇn vµo kú thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh cña c«ng viÖc ®ã. 2.4 Thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh: a/ Thanh to¸n khèi lîng x©y l¾p: - Khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh ®îc thanh to¸n lµ khèi lîng thùc hiÖn ®· ®îc nghiÖm thu hµng th¸ng, theo Hîp ®ång cã trong kÕ ho¹ch ®Çu t ®îc giao, cã thiÕt kÕ vµ dù to¸n chi tiÕt ®îc duyÖt theo ®óng ®Þnh møc, ®¬n gi¸ cña Nhµ níc. - Hå s¬ thanh to¸n tõng lÇn gåm v¨n b¶n phª duyÖt dù to¸n chi tiÕt, biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng, phiÕu gi¸ vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan kh¸c. - C¨n cø ®Ò nghÞ cña Ban QLDA, KBNN n¬i thanh to¸n dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t, thanh to¸n vèn kÞp thêi vµ thu håi vèn t¹m øng theo quy ®Þnh. b/ Thanh to¸n khèi lîng thiÕt bÞ hoµn thµnh: - Khèi lîng thiÕt bÞ hoµn thµnh ®îc thanh to¸n lµ khèi lîng thiÕt bÞ ®· nhËp kho (®èi víi thiÕt bÞ kh«ng cÇn l¾p), hoÆc ®· l¾p ®Æt xong vµ ® îc nghiÖm thu (®èi víi thiÕt bÞ cÇn l¾p). - Hå s¬ thanh to¸n: Hîp ®ång kinh tÕ, ho¸ ®¬n kÌm phiÕu xuÊt kho (®èi víi thiÕt bÞ mua trong níc) hoÆc bé chøng tõ nhËp khÈu (®èi v¬Ý thiÕt bÞ nhËp khÈu), phiÕu nhËp kho (®èi víi thiÕt bÞ kh«ng cÇn l¾p), biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng thiÕt bÞ l¾p ®Æt (®èi víi thiÕt bÞ cÇn l¾p), c¸c chøng tõ vÒ vËn chuyÓn, b¶o hiÓm, thuÕ, phÝ lu kho, phiÕu gi¸ vµ c¸c chøng tõ kh¸c. -C¨n cø ®Ò nghÞ cña Ban QLDA, KBNN n¬i thanh to¸n dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t, thanh to¸n vèn kÞp thêi vµ thu håi vèn t¹m øng theo quy ®Þnh. c/ Thanh to¸n chi phÝ kh¸c: - C«ng t¸c t vÊn: khèi lîng c«ng t¸c t vÊn ®îc coi lµ hoµn thµnh, ®îc thanh to¸n lµ khèi lîng thùc hiÖn ®îc nghiÖm thu phï hîp víi hîp ®ång kinh tÕ. Hå s¬ thanh to¸n gåm quyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu, hîp ®ång kinh tÕ, biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng, chøng tõ thanh to¸n. - Chi phÝ kh¸c: Chi ®Òn bï GPMB ph¶i cã ph ¬ng ¸n vµ dù to¸n ®Òn bï ®îc duyÖt, b¶n x¸c nhËn khèi lîng ®Òn bï ®· thùc hiÖn; chi phÝ Ban QLDA
  5. 5 ph¶i cã dù to¸n, b¶ng kª chi phÝ, c¸c chøng tõ liªn quan; chi phÝ lËp vµ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ, dù to¸n ph¶i cã hîp ®ång, biªn b¶n nghiÖm thu.. . - C¨n cø ®Ò nghÞ cña Ban QLDA, KBNN n¬i thanh to¸n dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t, thanh to¸n vèn kÞp thêi vµ thu håi vèn t¹m øng (nÕu cã) theo quy ®Þnh. d/ Sè vèn thanh to¸n cho tõng h¹ng môc cña dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c kh«ng ®îc vît dù to¸n, tæng sè vèn thanh to¸n cho dù ¸n, c«ng tr×nh kh«ng ®îc vît tæng dù to¸n ®· duyÖt. Sè vèn thanh to¸n cho dù ¸n trong n¨m (bao gåm c¶ t¹m øng vµ thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh) nhiÒu nhÊt kh«ng vît kÕ ho¹ch vèn ®· bè trÝ cho dù ¸n. 3. H¹ch to¸n, b¸o c¸o ®Þnh kú vµ quyÕt to¸n: 3.1- H¹ch to¸n ng©n s¸ch: - C¸c nguån vèn ®Çu t cho dù ¸n (vèn NSNN, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc) thùc hiÖn h¹ch to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; ®ång thêi theo dâi riªng ®Ó lËp b¸o c¸o göi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. - H¹ch to¸n vay, tr¶ nguån vèn vay Quü HTPT: + Khi nhËn vèn vay do chi nh¸nh Quü HTPT chuyÓn cho ng©n s¸ch tØnh, Së Tµi chÝnh-VËt gi¸ h¹ch to¸n vµo thu NS§P (ch ¬ng 160B lo¹i 10 kho¶n 05 môc 086 tiÓu môc 10). + Khi tr¶ nî vèn vay b»ng nguån vèn cña NS§P, h¹ch to¸n chi NS§P (ch- ¬ng 160B lo¹i 10 kho¶n 05 môc 158 tiÓu môc 10) + Khi d©n nép tr¶ tiÒn vay, h¹ch to¸n thu NS§P (ch¬ng 160B lo¹i 10 kho¶n 10 môc 062 tiÓu môc 02). 3.2- B¸o c¸o: - §Þnh kú ngµy 20 hµng th¸ng, ngµy 10 cña th¸ng ®Çu quý sau vµ kÕt thóc n¨m kÕ ho¹ch, Ban QLDA cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t, thanh to¸n vèn cña dù ¸n cho UBND tØnh ®Ó tæng hîp göi Bé Tµi chÝnh, Bé X©y dùng, tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. - §Þnh kú ngµy 20 hµng th¸ng vµ ngµy 10 cña th¸ng ®Çu quý sau, KBNN tØnh b¸o c¸o Së tµi chÝnh-VËt gi¸, KBNNTW vÒ t×nh h×nh thanh to¸n vèn cho dù ¸n. KÕt thóc n¨m kÕ ho¹ch, KBNN tØnh quyÕt to¸n sö dông vèn ®Çu t víi Së Tµi chÝnh-VËt gi¸ ®Ó tæng hîp vµo quyÕt to¸n chi NS§P theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3.3- QuyÕt to¸n vèn ®Çu t hoµn thµnh: ViÖc quyÕt to¸n ®îc thùc hiÖn theo chÕ ®é quyÕt to¸n vèn ®Çu t hiÖn hµnh. 3.4- HÕt n¨m kÕ ho¹ch, chi nh¸nh Quü HTPT ph¶i tæng hîp t×nh h×nh chuyÓn vèn vay, thu nî vay b¸o c¸o Quü HTPT, ®ång göi UBND tØnh. Quü HTPT, UBND tØnh tæng hîp b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh, Bé X©y dùng ®Ó b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. III. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan cã liªn quan: 1- UBND c¸c tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm:
  6. 6 - Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c theo chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. - Vay vµ tr¶ nî vèn tÝn dông §TPT cña Nhµ níc; tæ chøc giao ®Êt vµ vèn ph¶i tr¶ nî tíi tõng hé d©n, thu håi kho¶n nî cña tõng hé d©n ®Ó hoµn tr¶ Quü HTPT. 2- Kho b¹c nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc kiÓm so¸t thanh to¸n vèn cho c¸c dù ¸n vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thanh to¸n vèn theo quy ®Þnh. 3- Quü HTPT Cã tr¸ch nhiÖm ký Hîp ®ång cho vay, chuyÓn vèn vµ thu nî theo hîp ®ång ®· ký; kh«ng thÈm ®Þnh dù ¸n. PhÇn III. ®iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¶nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó kÞp thêi xem xÐt söa ®æi, bæ sung.
  7. 7 Phô lôc 1a UBND tØnh.... Sè KÕ ho¹ch vèn ®Çu t c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c N¨m.... §¬n vÞ: TriÖu ®ång TT Tæng dù Vèn ®· thanh KÕ ho¹ch vèn ®Çu t to¸n ®îc to¸n tõ K/c«ng n¨m...... duyÖt hÕt ®Õn hÕt KH n¨m tríc Tæng Chia ra sè XL TB Chi kh¸c 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Dù ¸n 2 Dù ¸n Chñ tÞch UBND tØnh N¬i nhËn: Bé Tµi chÝnh Së Tµi chÝnh-VËt gi¸ KBNN tØnh Lu VP
  8. 8 Phô lôc sè 1b UBND tØnh..... Sè KÕ ho¹ch vèn ®Çu t chia theo nguån vèn ®Çu t c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c N¨m... §¬n vÞ: triÖu ®ång TT Møc vèn Vèn ®· Vèn ®· KH vèn Ghi kÕ ho¹ch chuyÓn ®Õn thanh to¸n ®Çu t chó NN giao hÕt kÕ ho¹ch ®Õn hÕt n¨m.... n¨m tríc KH n¨m tr- íc 1 2 3 4 5 6 7 Tæng sè 1 Vèn NSTW bæ sung 2 Vèn vay tÝn dông §TPT cña nhµ níc 3 Vèn NS§P bè trÝ Ghi chó: 1. Cét 3 ®èi víi nguån vèn NSTW bæ sung lµ møc vèn ®îc bæ sung cã môc tiªu cho NS§P 2. Cét 3 ®èi víi nguån vèn vay tÝn dông §TPT cña Nhµ n íc lµ theo kÕ ho¹ch nhµ níc giao hµng n¨m vÒ nguån vèn tÝn dông §TPT cña Nhµ níc ®Çu t cho dù ¸n 3. Cét 3 ®èi víi vèn NS§P bè trÝ lµ vèn ® îc c©n ®èi trong dù to¸n NS§P hµng n¨m vµ nguån vèn huy ®éng kh¸c. Chñ tÞch UBND tØnh N¬i nhËn: Bé Tµi chÝnh Së Tµi chÝnh -VËt gi¸ Lu VP
  9. 9 Phô lôc sè 02 Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ tØnh..... Th«ng b¸o kÕ ho¹ch cÊp ph¸t vèn §TXDCB n¨m.... c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh côm tuyÕn d©n c §P qu¶n lý (KÌm theo th«ng b¸o sè......) §¬n vÞ: TriÖu ®ång STT Tªn dù ¸n KÕ ho¹ch vèn ®Çu t n¨m.... Tæng Trong ®ã sè XL TB Chi kh¸c 1 2 3 4 5 6 Tæng sè 1 Dù ¸n 2 Dù ¸n
Đồng bộ tài khoản