Thông tư 40/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
36
lượt xem
1
download

Thông tư 40/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 40/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg ngày 01/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 40/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng    t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è    BT S 40/1999/TT­B T C  n g µ y 15  th¸ng 4 n¨ m  1999 H í ng  d É n  thi µ n h  Q u y Õ t ® Þ n h   è  215/1998/Q§­T T g  h s  n g µ y  04/11/1998 c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  v Ò  vi Ö c  t æ  c h ø c h u y  ® é n g, q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g   g u å n  v è n  n ti Ò n g ö i  Õt  Ö m  b u  ® i Ö n ti ki C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 215/1998/Q§­TTg, ngµy    04/11/1998  ña  ñ  ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  chøc  Ch ph v vi tæ  huy  ng, qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  èn  ®é   l  s d ngu v tiÒn  öi tiÕtkiÖm   u  iÖn, ý  Õn    Þ  ña  g    b®   ki ®Ò ngh c Tæng   c«ng    u  Ýnh    ty B ch ­ ViÔn  th«ng  Öt  Vi Nam,  é   µi chÝnh  íng  Én  ¬  Õ   BT  h d c ch chuyÓn  giao, tiÕp    nhËn, sö  ông  µ  µn    ån  èn  ÕtkiÖm  u  iÖn  ÷a Tæng   d v ho tr¶ngu v ti   b® gi   c«ng    ty B u  Ýnh­ ViÔn  ch   th«ng  ÖtNam   µ  ü   ç  î u    èc      Vi   v Qu h tr  ®Ç tqu gianh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. Hµng    n¨m  ån  èn  Tæng   ngu v do  c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng  Öt Vi   Nam  huy  ng  ®é th«ng qua  chøc  Þch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn  tæ  d v ti   b® theo Quy Õt  ®Þnh   è  s 215/1998/Q§­ TTg  µy  ng 04/11/1998  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  îc c Th t Ch ph ®   chuyÓn  giao cho  ü   ç  î®Ç u    quèc  Qu h tr  t gia theo møc   èn  îc Thñ   íng v ®  t  ChÝnh  ñ  ph giao    ®Ó cho  vay  i  íic¸c dù  ®Ç u    theo  nh   íng  ña  ®è v     ¸n  t ®Þ h c ChÝnh  ñ  µ  Òu  Ö  ü   ç  î u    èc    ph v §i l Qu h tr  ®Ç tqu gia. 2. Quü   ç  î®Ç u    èc    ã    h tr  t qu gia c tr¸chnhiÖ m   Õp  Ën, sö  ông  ng    ti nh   d ®ó m ôc  ch  µ  µn    ån  èn  ÕtkiÖm   u  iÖn  ®Ý v ho tr¶ngu v ti   b® cho Tæng  c«ng    u  ty B chÝnh   Ôn  ­Vi th«ng  ÖtNam   y  ,  ng  êih¹n. Vi   ®Ç ®ñ ®ó th   3. L∙isuÊt Quü   ç  î u    èc           h tr ®Ç t qu gia tr¶cho  Tæng   c«ng    u  Ýnh    ty B ch ­ ViÔn  th«ng  Öt Nam   Bé   ëng  é   µi chÝnh  Õt  nh    ¬  ë    Vi   do  tr BT  quy ®Þ trªnc s l∙i suÊt    Õu  Tr¸iphi Kho  ¹c  µ   íc cïng  ¹   ïng  êikú. Chªnh  Öch  ÷a    b Nh n   lo i c , th     l gi l∙i suÊt vay  ña    c Tæng  c«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   µ    Êt cho  Vi   v l∙su   i vay  ña  ü   ç  î u    èc    îcng©n  c Qu h tr  ®Ç tqu gia®   s¸ch Nhµ   íccÊp.   n  4. Quü   ç  î u    èc    îchëng  Ý  Þch  ô    h tr  ®Ç tqu gia ®   ph d v cho vay  theo  Quy Õt  ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ¹ Th«ng  sè  c Th t   ph t i   b¸o  6776/KTTH  µy  ng 31/12/1996  cña  V¨n  phßng  Ýnh  ñ. Ch ph II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 5. Vµo  ý  I µng    qu II  h n¨m, Quü   ç  î u    èc    ã    h tr ®Ç t qu gia c tr¸chnhiÖ m   èi   ph   hîp  íiVô   ©n   v   Ng s¸ch  µ   íc,Vô   µi chÝnh    ©n   µng  µ  chøc  µi Nh n   T   c¸c Ng h v tæ  t  chÝnh  Ëp ph¬ng    ×nh Bé  µichÝnh  l  ¸n tr   T   tho¶ thuËn  íi é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,   v   K ho   § B t  Tæng   c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  Vi   tr Th t Ch ph giao kÕ   ¹ch vµ  ¬  Êu  ån  èn    ho   c c ngu v huy  ng  èn  ®é v n¨m  sau  (Theo  êih¹n    th   1, 2, 3, 5      n¨m)  cho  Tæng   c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   µ  ù    Vi   v d to¸n ng©n  s¸ch Nhµ   íc cÊp  ï chªnh  Öch    Êt cho  ü   ç  î u    èc      n  b  l l∙ su   i Qu h tr  ®Ç t qu gia
  2. 2 (§èivíi Çn  èn  Tæng     ph v do  c«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   Vi   chuyÓn  giao)trong n¨m  í      ti . 6. Tæng     c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   ã  Vi   c tr¸chnhiÖ m       huy ®éng    ån  èn  ®ñ ngu v cho  Ýn  ông  u    ®∙itheo  Õ   ¹ch  µng  td ®Ç t u    k ho h n¨m   do Thñ   íng  Ýnh  ñ  Õt  nh   µ  t Ch ph quy ®Þ v chuyÓn    ån  èn  ®ñ ngu v theo  ng  ¬  ®ó c cÊu  µ  ng  êih¹n cho  ü   ç  î u    èc  v ®ó th     Qu h tr ®Ç tqu gia. 7. Quü   ç  î®Ç u    èc    ã    h tr  t qu gia c tr¸chnhiÖ m   Õp  Ën  ån  èn  Õt   ti nh ngu v ti   kiÖm  u  iÖn    b® ®Ó cho  vay  i víi   ù    u    ®è     d ¸n ®Ç ttheo ®Þnh  íng cña  Ýnh  c¸c   h  Ch phñ  µ  Òu  Ö  ü   ç  î u    èc    ü   ç  î u    èc    ã  v §i l Qu h tr  ®Ç tqu gia.Qu h tr  ®Ç tqu gia c tr¸ch   nhiÖ m  cho vay  èn  ng  ôc  ch, thu håi® îcnî vay  µ  µn    èn    v ®ó m ®Ý          v ho tr¶v cho Tæng   c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng  Öt Nam.  êng  îp  Vi   Tr h ph¸tsinh  ñiro   r   bÊt kh¶    kh¸ng,ph¶ib¸o    é   ëng  é   µi chÝnh ph¬ng    ö  ýtr×nh Thñ      c¸o B tr BT    ¸n x l     t ng ChÝnh  ñ  í  ph xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    8. L∙isuÊt Tæng       c«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   Vi   cho  ü   ç  Qu h trî®Ç u    èc      t qu gia vay  Bé   ëng  é   µi chÝnh  Õt  nh    ¬  ë    do  tr BT  quy ®Þ trªnc s l∙ i suÊt Tr¸iphiÕu     Kho  ¹c Nhµ   íccïng  ¹   ïng  ú.L∙isuÊt nµy  îccè  nh   b  n  lo ic , k     ®   ®Þ trong suètthêigian vay  èn         v cho  n     ü   ç  î u    èc      Õt  î ®Õ khiQu h tr  ®Ç tqu gia tr¶h n   vay.  9. ViÖc    î gèc  µ    ña  ü   ç  î u    èc      tr¶n   v l∙c Qu h tr  i ®Ç tqu gia cho  Tæng  c«ng    ty B u  Ýnh   Ôn  ch ­Vi th«ng  ÖtNam   ùc hiÖn    Vi   th   nh sau:   +  î  èc:Tr¶  ét  Çn    n   ¹n.Trong  êng  îp ®Õ n   ¹n  µ   ü   ç  N g   m l khi®Õ h   tr h  h m Qu h trî u    èc    a  ©n  i ® îcnguån    îth× Quü   ç  î u    èc     ®Ç tqu giach c ®è     tr¶n     h tr  ®Ç tqu gia ph¶i b¸o    c¸o  é   ëng  é   µi chÝnh  µ  B tr BT  v th«ng  b¸o  íc m ét  tr   th¸ng cho    Tæng   c«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  ÖtNam     ñ  ng  Vi   ®Ó ch ®é huy  ng  ån  èn  ®é ngu v ®¸o  ¹n nîcho  ü. h    Qu + Tr¶  iL∙ivay  îc tÝnh  õ ngµy  Òn  l∙     : ®  t  ti vay  îc chuyÓn  µo  µikho¶n  ®  v t  tiÒn göicña  ü   ç  î u    èc         Qu h tr  ®Ç tqu gia.L∙i vay  îctÝnh  ®  theo ph¬ng    ph¸p tÝch    sè,m ét    n¨m 365  µy. ng 10.    L∙ivay  îc Quü   ç  î®Ç u    quèc  ®  h tr  t gia    tr¶ cho Tæng  c«ng    u  ty B chÝnh    Ôn  ­ Vi th«ng  Öt Nam   µng  ý  µo  µy  th¸ng cuèiquý  Vi   h qu v ng 30      cho  äi  m kho¶n  vay. Ph Çn chªnh  Öch  ÷a l∙suÊt Quü   ç  î u    èc    l gi    i   h tr  ®Ç tqu gia cho  vay    ù  c¸c d ¸n theo  chØ   nh  ña  Ýnh  ñ  íil∙ suÊt Quü   ç  î®Ç u     èc      ®Þ c Ch ph v    i   h tr  t qu gia tr¶ cho Tæng  c«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   µ  Ý  Þch  ô  Vi   v ph d v cho    vay tõ nguån  èn  ÕtkiÖm   u  iÖn  îc ng©n    v ti   b® ®  s¸ch Nhµ   íc cÊp    n  cho  ü   ç  î Qu h tr  ®Ç u    èc    tqu giatheo ®óng  Õ     Ön  µnh.   ch ®é hi h 11. Hµng  ý,tr ckú  ¹n      ngµy,c¨n cø    qu   í   h tr¶l∙15  i     møc    ©n  ching s¸ch Nhµ     níc cÊp  ï chªnh  Öch    Êt quý    b  l l∙ su   i cho  ü   ç  î u    èc    ü   ç  î Qu h tr  ®Ç t qu gia,Qu h tr  ®Ç u    quèc  t gia  ã  c tr¸ch nhiÖm   èi hîp  íiVô   µi chÝnh  ©n   µng, Vô    ph   v  T   Ng h   Ng ©n  s¸ch Nhµ   íc íc tÝnh  è    n    s chªnh  Öch    Êt ph¶ibï ®Ó   ô   ©n   l l∙ su   i    V Ng s¸ch   Nhµ   íc chuyÓn  n  cho  ü      Qu tr¶ Tæng   c«ng    u  Ýnh  ViÔn  ty B ch ­  th«ng  Öt Vi   Nam.  ý   Qu sau, c¨n  vµo  è    cø  s cho vay,d  î thùc tÕ  ña  ý  íc,Quü   ç  î   n    c qu tr   h tr  ®Ç u    èc    Ýnh    ¹ sè  îccÊp  ïchªnh  Öch    Êt ®Ó   iÒu  tqu giat to¸nl   ®   i b  l l∙su   ® i chØnh  kÞp  êi  Õ u   è  ∙  Êp  a    ×  Ï® îccÊp    th . N s ® c ch ®ñ th s     bæ sung  cho  ,  Õu  è  ∙  ®ñ n s® cÊp  cao  ¬n  è  ùc  Õ  îc cÊp  ×  è  ∙  Êp  îtph¶i khÊu  õ vµo  è  c h s th t ®   th s ® c v    tr   s í  tÝnh  ña  ý  c qu sau.
  3. 3 Cuèi n¨m, Quü   ç  î u    èc      nh  ¹ toµn  é  è      h tr ®Ç tqu gia x¸c ®Þ l  i b s chªnh  Öch  l l∙ suÊt thùc tÕ    i     ph¶icÊp  ï.Trêng  îp  è  ∙  îc cÊp  a    ×  Ï ® îc cÊp    b  h s®®  ch ®ñ th s     bæ  sung  trong ph¹m    ù    ©n    vid to¸nng s¸ch Nhµ   íccÊp  ï chªnh  Öch    Êt   n  b  l l∙ su   i n¨m  cßn  ¹   Õ u   è  a  îc cÊp  îtqu¸  ù  l iN . s ch ®   v  d to¸n ng©n    s¸ch  µ   íc cÊp  ï Nh n   b  chªnh  Öch    Êt n¨m  l l∙ su   i cßn  ¹ sÏ ® îc cÊp    li       bæ sung  trong n¨m    sau theo  Õ   ch ®é  quy  nh.  êng  îp sè  ∙  îccÊp  îtqu¸ sè  ®Þ Tr h  ®®  v     chªnh  Öch    Êt thùc tÕ  l l∙su   i   ph¶icÊp  ï th× Quü   ç  î u    èc      b    h tr ®Ç tqu gia ph¶ihoµn    ¹ ng©n    tr¶l   i s¸ch Nhµ   íc   n  hoÆc   õvµo  è  îccÊp  ïcho  ü   ç  î u    èc    tr   s®  b  Qu h tr  ®Ç tqu gian¨m  sau. 12. ViÖc    chuyÓn giao,tiÕp  Ën, sö  ông  µ  µn    ån  èn  Õt   nh   d v ho tr¶ngu v ti   kiÖm  u  iÖn  ÷a Tæng  b® gi   c«ng    u  Ýnh   ViÔn  tyB ch ­  th«ng  Öt Nam   µ  ü   Vi   v Qu hç  î u    èc    µng  tr  ®Ç t qu gia h n¨m  îc thùc hiÖn  ®    th«ng qua  ét  îp  ng  m h ®å giao  nhËn  èn  ÷a Tæng  v gi   c«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   µ  ü   ç  î Vi   v Qu h tr  ®Ç u    èc    Éu  îp ®ång  tqu gia(M h   theo phô  Óu  è  ®Ýnh  Ìm).   Bi s 1  k   M çi  Çn  l chuyÓn  èn  µ  Ën  èn  îc thùc  Ön  v v nh v ®  hi b»ng  ét  Êy  m gi ph¸t   hµnh  Ën  î do  nh n   Tæng  c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng  Öt Nam     µnh  Vi   ph¸th (MÉu  Êy ph¸thµnh  Ën  îtheo phô  Óu  è  ®Ýnh  Ìm). gi     nh n     Bi s 2  k   III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. tn c hi l   15  k t  k Tæng gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  Öt Nam,  ô   ­ Vi   V tr ëng  ô   ©n   V Ng s¸ch Nhµ   íc,Vô   ëng  ô   µi chÝnh  ©n   µng, Tæng     n   tr VT  Ng h   gi¸m  ®èc  ü   ç  î®Ç u    quèc  Qu h tr  t gia  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   íng  Én  µ  ùc  Ön    h d v th hi Th«ng   µy. tn
  4. 4 Céng  µ    éichñ  Üa  Öt nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph H î p ® å n g   g u yªn  ¾ c v Ò  vi Ö c  n t giao ­  h Ë n    è n gi ÷ a  n v T æ n g  c«n g  ty B u   h Ý n h  ­ Vi Ô n  th«ng  Ö t n a m c Vi  v µ  Q u ü  h ç   î ® Ç u  t q u è c gia tr   Sè:    /H§      ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 215/1998/Q§­TTg  µy  ng 04/11/1998  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  chøc  Ch ph v vi tæ  huy  ng, qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  èn  ®é   l  s d ngu v tiÒn göitiÕtkiÖm  u  iÖn;     b® ­ C¨n  Quy Õt  nh  è  . . .ngµy.. . ... cø  ®Þ s .. . ... . . . . th¸ng . . . n¨m  . .. . ... . 1999  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  iÓnkhaikÕ   ¹ch tÝn  ông  u    t  ph v vi tr     ho   d ®Ç tn¨m  1999. H«m   nay,ngµy.. . .... h   . . ... n   . . ...chóng    å m:   . . ...t ¸ng.. . .... ¨m.. . ...  ., t«ig 1.§¹idiÖn     Tæng  c«ng    u  Ýnh   Ôn  tyB ch ­Vi th«ng  ÖtNam: Vi   ¤ng:.. . .................   . . .................   Chøc  ô: v 2.§¹idiÖn  ü   ç  î u    èc     Qu h tr  ®Ç tqu gia: ¤ng:Tr¬ng    C«ng  ó  Ph Chøc  ô:Tæng  v  Gi¸m  c ®è TiÕn  µnh  ý  Õt  îp  ng  h k k h ®å nguyªn  ¾c  Ò   Öc  t v vi giao  nhËn  èn    ­  v do Tæng  c«ng    u  Ýnh  viÔn  ty B ch ­  th«ng  Öt Nam    Vi   huy  ng  ®é cho  ü   ç  î Qu h tr  ®Ç u  t quèc  gia phï hîp víi    Quy Õt ®Þnh  sè  215/1998/Q§­TTg  ngµy  04/11/1998 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph §i Ò u  Trong  1:  n¨m  1999,Tæng  c«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  ÖtVi   Nam   ÏchuyÓn  s  cho  ü   ç  î u    èc    Qu h tr  ®Ç tqu gia vay  è  èn  µ.. . ... v i¬  Êu  s v l   . . ... í c c nh  sau: Kú  ¹n 1  h   n¨m: Kú  ¹n 2  h   n¨m:  Kú  ¹n 3  h   n¨m: Kú  ¹n 5  h   n¨m: Chi  Õtgiao  Ën  èn  ti   nh v quy  nh  ¹  ô   ôc sè  kÌm  ®Þ ti Ph l   1  theo  îp  ng   H ®å nguyªn t¾c  µy.   n §i Ò u    çi  Çn  2: M l giao  Ën  èn,Quü   ç  î u    èc    µ  nh v   h tr ®Ç t qu gia v Tæng   c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   Ï ký    Êy  Ën  î (MÉu  è    Vi   s   trªngi nh n  s1 kÌm theo  îp  ng  µy) trong ®ã   ã  H ®å n    c nªu  ô  Ó  Ò   è îng vèn  c th v s l   vay,thêih¹n     vay, l∙ suÊt  dông, ph¬ng   i   ¸p    thøc  thanh to¸n nhng    kh«ng  i íiHîp  ng  tr¸ v     ®å nguyªn t¾c  µy.   n
  5. 5 §i Ò u      Êt m µ   3: L∙isu   Tæng  c«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   Vi   cho  ü   ç  î u    èc    Qu h tr  ®Ç tqu gia vay  Bé  ëng  é  µichÝnh  Õt  nh. L∙i do  tr BT  quy ®Þ    suÊt ¸p  ông   d cho  çi  m kho¶n vay  Ï ® îc cè  nh  s     ®Þ trong  èt thêigian  Ó   õ su     k t  ngµy Tæng  c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   Vi   chuyÓn  Òn  ti cho  ü   Qu hç  î u    èc    tr ®Ç tqu gia cho  n     ü   ç  î u    èc    µn    µn  é  ®Õ khiQu h tr  ®Ç tqu gia ho tr¶to b kho¶n vay  µy  n cho  Tæng  c«ng    u  Ýnh   Ôn  tyB ch ­Vi th«ng  ÖtNam. Vi   §i Ò u    ¬ng  4: Ph thøc chuyÓn  Òn,hoµn    îgèc  µ      ti   tr¶n   v l∙vay: i ­ § Õn  êih¹n    th   chuyÓn  Òn,Tæng  ti   c«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  Öt Vi   Nam   Ïlµm  ñ tôc chuyÓn  Òn vµo  µikho¶n  Òn göicña  ü   ç  î u    s  th     ti   t  ti     Qu h tr  ®Ç t quèc    ë   ¹  ©n   µng  ¬ng  ¹i theo  gia m t i Ng h Th m  chØ  nh  ña  ü   ç  î u    ®Þ c Qu h tr  ®Ç t quèc    µ    µnh  Êy  Ën  î ®Ó   ü   ç  î u    èc    Õtvµ  ý  gia v ph¸th gi nh n   Qu h tr  ®Ç tqu gia bi   k nhËn; ­Ph¬ng    thøc thanh    îgèc  µ  i   to¸nn   v l∙ : +  ü   ç  î®Ç u    èc    Ï hoµn    î gèc  Qu h tr  t qu gia s   tr¶n   theo  ng  êih¹n  îc ®ó th   ®  quy  nh  ®Þ trong giÊy  Ën  î.Trêng  îp  n   ¹n    nh n  h ®Õ h thanh  to¸n m µ   ü   ç  î   Qu h tr  ®Ç u    èc    a  ©n  i  îc nguån      ×  ü   t qu gia ch c ®è ®   ®Ó tr¶th Qu ph¶ith«ng    b¸o    cho Tæng  c«ng    u  Ýnh   Ôn  tyB ch ­Vi th«ng  ÖtNam   íc1  Vi   tr   th¸ng®Ó     Tæng  c«ng    ty huy  ng  èn  ¸o  ¹n nîcò  ®é v ® h     cho  ü; Qu +  èi víil∙ vay:   ü   ç  î®Ç u     èc    Ï tr¶l∙ vay  §      i   Qu h tr  t qu gia s       i ph¸tsinh      cho Tæng  c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   µo  µy  èim çi  ý  i Vi   v ng cu   qu ®è   víi äi   m kho¶n  vay.L∙i    vay  Ýnh  t theo ph¬ng    ph¸p tÝch  è,m ét    s  n¨m  365  µy. ng §i Ò u    5: Tr¸ch nhiÖm   ña    c Tæng  c«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  Öt Vi   Nam: Tæng c«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   ã  Vi   c tr¸chnhiÖ m     giao ®ñ     vµ  ng  ¬  Êu  è  èn  ®ó c c s v theo  Õn ®é   µ   ü   ç  î u    èc    µ  ti   m Qu h tr  ®Ç tqu gia v Tæng   c«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   ∙  Vi   ® tho¶  Ën  thu trong b¶n  îp  ng    H ®å nµy; §i Ò u    6: Tr¸chnhiÖm  ña  ü   ç  î u    èc    c Qu h tr  ®Ç tqu gia: Quü   ç  î®Ç u    quèc  h tr  t gia  ã  c tr¸ch nhiÖ m   chøc  Õp  Ën  èn      tæ  ti nh v do Tæng  c«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   Vi   chuyÓn, tr¶nî tiÒn gèc  µ           v l∙ i theo ®óng    quy  nh  ¹ §iÒu  è  trongb¶n  îp  ng  µy ®Þ t  i s 4    H ®å n §i Ò u  Hîp  ng  7:  ®å nguyªn t¾c  µy  îcký  Õt  ÷a L∙nh  o  ü   ç    n ®   k gi   ®¹ Qu h trî®Ç u   quèc    µ    t gia v L∙nh  o  ®¹ Tæng   c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng  Öt Vi   Nam   µ  îclËp thµnh b¶n  . . .. c Ýnh:Quü   ç  î u    èc    ÷1  v®      .. . ... h   h tr  ®Ç tqu giagi   b¶n,   Tæng  c«ng    u  Ýnh   Ôn  tyB ch ­Vi th«ng  ÖtNam   ÷1  Vi   gi   b¶n. Hîp  ng  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  . . ..t ¸   . . .. n   . . .. ®å n c hi l   t   .. . ... h ng.. . ... ¨m.. . ... §¹idiÖn    Tæng c«ng    u  Ýnh   tyB ch ­ §¹idiÖn  ü   ç  î u    èc      Qu h tr  ®Ç tqu gia ViÔn  th«ng  Ötnam Vi  
  6. 6 P h ô  l ô c s è  1 C hi ti Õt  giao n h Ë n  v è n gi ÷ a c « n g  ty d Þ c h  v ô   ti Õt ki Ö m  b u  ® i Ö n  v µ  q u ü  h ç  trî® Ç u  t q u è c gia   (KÌm  theo Hîp  ng    ®å nguyªn t¾c  è: /H§  µy      s    ng   th¸ng  n¨m)     §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å Ngµy  giao tiÒn Sè  Òn L∙i   ti     Ngµy  Tæng  è  Òn ng©n  s ti   s¸ch Nhµ   ­   n giao suÊt/ hoµn    tr¶ ícph¶ihoµn      tr¶ n¨m T.sè G èc L∙i PhÝ ­ Lo¹i ú  h¹n 1   k n¨m ­ Lo¹i ú  h¹n 2   k n¨m ­ Lo¹i ú  h¹n 3   k n¨m ­ Lo¹i ú  h¹n 5   k n¨m
  7. 7 M É u  s è  1 Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Gi Ê y n h Ë n  n î H u y  ® é n g  v è n  h o  Q u ü  h ç   î ® Ç u  t q u è c gia c tr   Sè:   /DVTKB§­QHT§TQG     Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 215/1998/Q§­ TTg  µy  ng 04/11/1998  ña  ñ  c Th t ng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  chøc  í Ch ph v vi tæ  huy  ng, qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  èn  ®é   l  s d ngu v tiÒn  öitiÕtkiÖm   u  iÖn, C«ng    Þch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn  ∙  chøc  g    b®   ty D v ti   b® ® tæ  huy  ng  èn  ®é v cho  ü   ç  î u    èc  Qu h tr  ®Ç tqu gia. H«m   nay  µy..   ng . th¸ng.. n¨m...  . .   .C«ng    Þch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn  ty D v ti   b® chuyÓn  cho  ü   é  î u    èc    Qu h tr  ®Ç tqu gia vay  è  Òn..  û ®ång  s ti .t   . (b»ng  ÷..   û ch .t   . ®ång) víi   iÒu     ®c¸c kho¶n  ñ  Õu  ch y sau: 1.L∙i Êt:. . ..       su . . ..% n¨m; . . 2.Thêih¹n      kho¶n  vay:. . ..n¨m  . . ..ngµy); . . .  .. (.. . ..  .. 3.Nî  èc    lÇn;l∙vay    nh  ú;   g tr¶1      i tr¶®Þ k 4.Kú  ¹n thanh        h  to¸nl∙vay:. . ..ngµy; i . . .  .. 5.Ngµy    thanh    îgèc:ngµy.. .  to¸nn     . .th¸ng.. .n¨m... . . . . .; Quü   ç  î u    èc    Ën  è  èn  ãitrªnvµ  h tr  ®Ç tqu gia nh s v n     cam   Õt:Thanh    k  to¸n ®Çy    è  èn  ®ñ s v vay  ãitrªnvµ      n     l∙ph¸tsinh®Çy  ,  ng  ¹n). i   ®ñ ®ó h Hµ   éi,ngµy.. th¸ng..n¨m... N    .   . . Tæng  gi¸m  c  ü   ®è Qu HT§TQG Gi¸m  c  ®è c«ng    Þch  ô  ÕtkiÖm tyd v ti     u  iÖn b®
Đồng bộ tài khoản