intTypePromotion=1

Thông tư 40/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
60
lượt xem
1
download

Thông tư 40/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 40/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 40/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T h«ng t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  40/2001/TT­B T C  n g µ y 5 th¸ng 6 n¨ m  2001 H í ng d É n  c h Õ  ® é  q u ¶ n  l Ý, Ê p   h¸t,  c p  thanh to¸n c¸c  k h o ¶ n  chi N g © n  s¸ch N h µ  n íc b » n g  n g o ¹i Ö  q u a    t K h o   ¹ c  h µ  n íc Trun g   n g b N ¬ C¨n  LuËt Ng ©n  cø    s¸ch Nhµ   ícngµy    n  20/3/1996 vµ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/ CP   µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ©n  Êp  c Ch ph v ph c qu¶n  ý,lËp,chÊp  µnh   l    h vµ  Õt to¸nNg ©n  quy     s¸ch Nhµ   íc;   n C¨n  LuËt söa  æi, bæ   cø    ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n  m s® c Lu   s¸ch Nhµ     níc sè  06/1998/QH10 ngµy 20/5/1998 vµ  NghÞ  ®Þnh  sè 51/1998/N§­  CP ngµy 18/7/1998  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   ®Þnh   è  s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh     Õt viÖc  ®Þ chi ti   ph©n  Êp  c qu¶n  ý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n  l    l h v quy     s¸ch Nhµ   íc;   n C¨n cø NghÞ   nh   è  ®Þ s 15/CP  µy 2/3/1993 cña Ch Ýnh  phñ  quy  ng ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  Bé   µi chÝnh  íng  Én  Õ     T  h d ch ®é qu¶n  Ý  Êp  lc ph¸tm ét  è    s kho¶n   chi b»ng  ¹itÖ  ña    n  Þ  ù    éc ng©n  ngo   c c¸c ®¬ v d to¸nthu   s¸ch Trung  ng  ¹ Kho  ¹c    ¬ ti   b Nhµ   ícTrung  ng    n  ¬ nh sau: I. ui ® Þ n h  c h u n g  Q 1.Nh÷ng  thøc  Önh    l chi   kho¶n    chib»ng  ¹itÖ  îc cÊp    ngo   ®   ph¸ttheo  ×nh  h tiÒn  bao  å m: g ­Chi tr¶nînícngoµi.          ­ ViÖn  î   tr cho    chøc  èc  Õ  µ  íc ngoµitheo  c¸c tæ  qu t v n     Quy Õt  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ. ph ­Kinh  Ý    ph cho    ¬  c¸cc quan  idiÖn  ÖtNam     ícngoµi. ®¹   Vi   ën   ­§ãng  ãp    g cho      c¸cTæ chøc  èc  Õ  Æc   ï(ADB,WB,  qu t ® th  IMF,v.v. . . .) ­Chi nghiÖp  ô,nhËp  ÕtbÞ, vËttcña  ninh,quèc     v  thi        an    phßng. ­ Chi  îcÊp  µ  o  ¹o ®èi  íil häc    tr  v ®µ t   v  u  sinh ViÖt Nam   äc    íc ngoµi     h ën     theo  Õt  nh  ña  é   ëng  é  quy ®Þ c B tr B Gi¸o dôc  µ  o  ¹o(bao  å m   î Êp, häc    v ®µ t   g tr  c  phÝ, vР   m¸y  bay,sinh ho¹tphÝ  ña u  äc       c l h sinh). ­ C¸c    kho¶n    chikh¸c theo  Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ, Bé   ëng    quy ®Þ c Th t   ph   tr Bé  µichÝnh  èc phßng,an  T  (qu     ninh,cÊp  èn  u    ©y  ùng  ¬    v ®Ç tx d c b¶n cho  ét  m sè  ù    éc Ng ©n  d ¸n thu   s¸ch Nhµ   íc).   n
  2. 2.Nh÷ng  thøc  ¹n  H møc     kho¶n    chib»ng  ¹itÖ  îc cÊp    ngo   ®   ph¸ttheo  ×nh  h kinh  Ý   ph n¨m   Ýnh  t b»ng  ng  ÖtNam   ®å Vi   bao  å m: g ­Chi cho    oµn  i     c¸c® ® c«ng    ícngoµi. t¸cn     ­Chi ®ãng    Ôm  chøc  èc  Õ.    niªnli tæ  qu t ­Chi mua       tin,thanh    ícph¸tsãng. to¸nc     ­C¸c    kho¶n    chikh¸ctheo Quy Õt  nh  ña  é  ëng  é  µichÝnh.     ®Þ c B tr BT    3.Qui ®Þnh     tr¸chnhiÖ m  ña  n  Þ  ù    éc ng©n    c ®¬ v d to¸nthu   s¸ch Trung  ng:   ¬ a. C ¨n  vµo  ù    cø  d to¸n ng©n    s¸ch  îc ChÝnh  ñ  ®  ph giao  µng  h n¨m,    c¸c Bé,  ¬   C quan  ngang  é,  ¬   B C quan  ùcthuéc  Ýnh  ñ  tr   Ch ph (sau  y   äi lµ c¸c ®© g       ®¬n  Þ   ù  v d to¸n)lËp  µ  ©n    ù    v ph bæ d to¸n theo  ôc  ôc ng©n    M l  s¸ch  µ   íc, Nh n   thuyÕtminh    Õtnh÷ng  Ö m  ô      chiti   nhi v chib»ng  ¹itÖ  öiBé  µichÝnh. ngo   g   T     b. C¸c  n   Þ   ù  ®¬ v d to¸n chÞu    tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý,sö  ông  µ  Õt l  d v quy   to¸n c¸c nhiÖ m   ô       v chi b»ng  ¹itÖ  ngo   theo  Õ     Ön  µnh    nh  ¹   ch ®é hi h qui ®Þ ti : Th«ng   è  ts 103/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/7/1998  íng dÉn  Öc  ©n  Êp, lËp, h  vi ph c   chÊp  µnh  µ  Õt  h v quy to¸n ng©n    s¸ch  µ   íc;Th«ng   sè  Nh n   t 40/1998/TT­ BTC   ngµy  31/3/1998 híng dÉn  Õ         ch ®é qu¶n  Ý,cÊp  l  ph¸t,  thanh      to¸nc¸c kho¶n    chi ng©n  s¸ch  µ   íc qua  Nh n   Kho  ¹c Nhµ   íc;Th«ng   è  b  n  t s 45/1999/TT­ BTC   µy  ng 4/5/1999  µ  v Th«ng   è  t s 108/1999/TT­BTC   µy  ng 4/9/1999  Qui  nh  Õ     ®Þ ch ®é c«ng    Ý  t¸cph cho    é,c«ng  c¸n b   chøc  µ  íc®i  nh n   c«ng    ¾n  ¹n ë  ícngoµi; t¸cng h  n     Th«ng   sè  t 21/2000/TT­BTC   µy  ng 16/3/2000  íng  Én  Ðt  h d x duyÖt  µ  v th«ng  b¸o quyÕt  to¸n n¨m  i  íic¸c ®¬n   Þ   µnh  Ýnh  ù    ®è v     vh ch s nghiÖp  ña  é   µi c BT  chÝnh  µ  ÷ng    nh  ô  Ó  ña  v nh qui®Þ c th c Th«ng   µy. tn c.C¸c  n  Þ  ù    éc ng©n    ®¬ v d to¸nthu   s¸ch Trung  ng  ùctiÕp giao dÞch    ¬ tr       víi  Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng    ë   µikho¶n  ¹n  b  n  ¬ ®Ó m t   h møc  kinh phÝ  Ýnh    t b»ng  §ång  ÖtNam       Vi   ®Ó chicho    c¸ckho¶n    chib»ng  ¹itÖ  t¹ §iÓ m   M ôc  ngo   nªu    i 2  I. II. ui  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1.LËp  ù     d to¸n chi ngo¹itÖ:      ­ Dù       ¹itÖ  µ m ét  é  Ën  ù    ©n     to¸nchingo   l   b ph d to¸nNg s¸ch Nhµ   íccña      n  c¸c ®¬n  Þ  ù    éc ng©n  v d to¸nthu   s¸ch Trung  ng.   ¬  ­ Dù       ¹itÖ  îctÝnh    to¸nchingo   ®   b»ng  «    ü     æi    ng  Öt Nam   ® laM qui® ra ®å Vi   theo tØ    Õ   ¹ch do  é  µichÝnh    nh.   gi¸k ho   B T   qui®Þ 2.Ph © n     ù     bæ d to¸n ng © n     s¸ch  n¨m:  C¨n  quyÕt  nh  cø  ®Þ giao dù    ©n    to¸nng s¸ch n¨m  ña  Ýnh  ñ, c¸c ®¬n     c Ch ph     vÞ  ù    ©n    d to¸nph bæ theo  ôc  ôcng©n  M l  s¸ch Nhµ   íctrong ®ã   ã    Õtdù    n    c chiti   to¸nc¸c kho¶n       chib»ng  ¹itÖ  ngo   nªu  ¹  iÓ m   vµ  iÓ m   m ôc   M É u   è    ti ® 1  ® 2  I( s 1) göi: é  µichÝnh  ô    T  B (V qu¶n  Ý chuyªn ngµnh,Vô  l      TC§N,  ô V NSNN).   3.KiÓ m     so¸tchi ngo¹itÖ:      3.1.§èivíic¸c kho¶n         chib»ng  ¹itÖ  ngo   nªu  ¹  Ó m   M ôc    ti §i 1  I Th«ng    µy  tn thùc hiÖn  Êp      c ph¸tb»ng  Önh    Òn trong ®ã     â sè    ¹itÖ  µ    l chiti     ghir   chingo   v quy ­2   ­
  3. ra  ng  Öt Nam   ®å Vi   theo  û gi¸h¹ch  t    to¸n do  é   µi chÝnh    nh  öi Kho    BT  qui ®Þ g  b¹c Nhµ   íc Trung  ng. Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng  ùc hiÖn  ¹ch    n  ¬  b Nh n   ¬ th   h to¸n chi    Ng ©n  s¸ch Nhµ   ícb»ng  ng  Öt Nam,  ng  êitrÝch Qu Ü   ¹itÖ  Ëp    n  ®å Vi   ®å th     ngo   t trung cÊp    thanh      to¸nc¸c kho¶n    chib»ng  ¹itÖ  ngo   theo  éidung  ∙    n  ® ghitrong  lÖnh    Òn vµ  chiti   th«ng    Öt y  ù  tr duy   d to¸n. i 3.2.§èivíic¸c kho¶n         chib»ng  ¹itÖ  ngo   nªu  ¹  Ó m   M ôc    îc cÊp    ti §i 2  I®   ph¸t b»ng  ×nh  h thøc h¹n møc     kinh phÝ    n¨m. Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  ùc hiÖn    b  n  ¬ th   viÖc  Óm      ©n  ki so¸tching s¸ch Nhµ   íc,trÝch Qu Ü   ¹itÖ  Ëp    n    ngo   t trung cña  µ     Nh níc®Ó   Êp      c ph¸tthanh   to¸ncho  n  Þ  ng  êih¹ch    ®¬ v ®å th   to¸nb»ng  ng  Öt ®å Vi   Nam  ¬ng  t øng  íisè  ¹itÖ  ,  v   ngo   ®ã theo  gi¸h¹ch    Bé   µi chÝnh    tØ    to¸n do  T   qui ®Þnh  õdÇn  µo  ¹n  tr   v h møc   kinh phÝ     b»ng  ng  Öt Nam   ña  n  Þ, cô  ®å Vi   c ®¬ v   thÓ    nh sau: 3.2.1.CÊp  ¹itÖ    ngo   ®Ó thanh    to¸ncho    oµn  i  c¸c® ® c«ng    ¾n  ¹n    ­ t¸cng h ën ícngoµi:   a. C¸c  n  Þ   ù    ®¬ v d to¸n chÞu    tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý kinh  Ý   oµn  tõ l  ph ® ra    kh©u  Ëp dù  l   to¸n, ¹m    øng  µ  Öt quyÕt to¸n®èi víi õng ®oµn  µ    ©n. t v duy          t  v c¸nh b. C¸c  n  Þ  ù    ®¬ v d to¸n chØ   îc sö  ông    ng    ® d chi®ó theo  ¹n  h møc   ∙  ã  ®c trongdù    µ  Bé  µichÝnh    to¸nv do  T   th«ng  cho  b¸o  Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng. b  n  ¬ c. C¨n  vµo c¸c   ®Þnh  cña Th«ng   sè  cø  qui t 40/1998/TT­ BTC  ngµy  31/3/1998 híng dÉn  Õ         ch ®é qu¶n  Ý,cÊp  l  ph¸t, thanh      to¸nc¸ckho¶n    ©n   ching s¸ch Nhµ  níc qua Kho  b¹c Nhµ  níc, Th«ng t è  45/1999/TT­  s BTC  ngµy  4/5/1999  µ  v Th«ng   è  t s 108/1999/TT­ BTC   µy  ng 4/9/1999  ña  é   µi chÝnh  c BT  qui ®Þnh  Õ       ch ®é c«ng    Ý   t¸cph cho  c¸n  é, c«ng  b  chøc  µ  íc ®i  nh n   c«ng    t¸c ng ¾n  ¹n    ícngoµivµ  Êy róth¹n  h ën     gi     møc  kinh phÝ  Óu  É u   è      (bi m s 2),Kho  ¹c b  Nhµ   ícTrung  ng  Êp  ¹m  n  ¬ c t øng    ¹itÖ  chingo   cho  n  Þ  µ  õvµo  ¹n  ®¬ v v tr   h møc   kinhphÝ    b»ng  ng  ÖtNam   ña  n  Þ. ®å Vi   c ®¬ v d.Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng    b  n  ¬ qu¶n  ývµ  Êp    oµn    l   c ph¸t® ra theo h¹n møc      kinhphÝ    n¨m  cho  õng ®¬n  Þ  ù    Bé  µichÝnh  t  v d to¸ndo  T   th«ng b¸o. e.Trong    vßng  ngµy  15  sau    oµn  Ò,  n  Þ  ù    ã  khi® v ®¬ v d to¸nc tr¸chnhiÖm    göiquyÕt to¸nchingo¹itÖ  oµn            ® ra cho Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng    b  n  ¬ ®Ó thanh  to¸nt¹m    øng. C¨n  vµo  å  ¬  Õt    oµn    ∙  îcc¬    cø  h s quy to¸n® ra ® ®   quan  ñ ch qu¶n  xÐt  Öt  Õt  duy quy to¸n chingo¹itÖ  µ  Êy    Þ        v gi ®Ò ngh thanh    ¹m  to¸n t øng  ña  c ®¬n   Þ   v (theo  É u   è  m s C2­06/KB  ña  c Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng)  b Nh n   ¬ Kho  ¹c b  Nhµ   íc Trung  ng  n  ¬ chuyÓn  ¹m  t øng  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc sang  ùc ching©n    n  th     s¸ch Nhµ   ícvµ  ö  Ý bïtrõthõa thiÕu gi÷a c¸c®oµn.   n   x l               +  Õ u   Õu  víi N thi so    Õt to¸n®oµn    n  Þ  ù    îcKho  ¹c Nhµ   quy     ra,®¬ v d to¸n®   b  nícTrung  ng      ¬ bæ sung  ¹itÖ  µ  õvµo  ¹n  ngo   v tr   h møc  n¨m. +  Õ u   õa  víiquyÕt  N th so    to¸n ®oµn    n  Þ   ù    ra,®¬ v d to¸n nép  Òn  õa    ti th b»ng  ¹itÖ  µo  Ü   ¹itÖ  Ëp  ngo   v Qu ngo   t trung ®ång  êiKho  ¹c Nhµ   ícTrung    th   b  n  ­ ¬ng      ng  ÖtNam   µo  µikho¶n  ¹n møc  ghit¨ng®å Vi   v t  h  kinhphÝ    n¨m  ña  n  Þ  c ®¬ v dù  to¸n. + Qu¸  ×nh thùc hiÖn  tr     trong n¨m,  Õu    n cßn  Ö m   ô  oµn  m µ   è    nhi v® ra  s d h¹n møc  kinh phÝ   i  íim ôc      ®è v   chi“115”®∙  Õt,®¬n  Þ  ù    µm  Öc  íi  h  v d to¸nl vi v   Bé   µi  Ýnh    iÒu  T ch ®Ó ® chØnh  ôc   m hoÆc   ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ    tr Th t Ch ph bæ sung kinh phÝ  oµn    ® ra.Tr ng  îp cuèin¨m  è    ¹n  ê h    s d h møc  ôc  m 115 kh«ng  ö  s dông  Õt  îcxö  ýtheo chÕ     Êp  ¹n møc  h ®   l    ®é c h   kinh phÝ  Ön  µnh.   hi h ­3   ­
  4. +  Õn  èin¨m  § cu   (31/12)®¬n  Þ  ù    ã  Òn  õa  ¹itÖ    v d to¸n c ti th ngo   ph¶inép    vµo  Ü   ¹itÖ  Ëp  Qu ngo   t trung vµ    Kho  ¹c Nhµ   íctrung ¬ng  ¹ch    b  n    h to¸ngi¶m    chi ng©n  s¸ch Nhµ   íccña  n  Þ  ù      n  ®¬ v d to¸ntheo ch¬ng    kho¶n  ôc ¬ng  m t øng. g. §¬n  Þ  ù    ã    v d to¸nc tr¸chnhiÖm   Õt      ¹itÖ ¬ng    quy to¸nchingo   t øng  Òn ti   ®ång  ÖtNam   ïng víi Vi   c     Õt to¸nquÝ, n¨m  ña  n  Þ. quy       c ®¬ v 3.2.2 C Ê p      ngo¹i tÖ    thanh to¸n  ng   ®ã niªn  Ôm,  li mua     íc  tin,c ph¸t   sãng: a. §èi víic¸c m ôc    ng         chi ®ã niªn liÔm    cho    chøc  èc  Õ  ôc  c¸c tæ  qu t (m 157);Mua    ôc    tin(m 119). C¨n  dù      ¹itÖ  Ìm  cø  to¸nchingo   k theo  chøng  õ thanh    ã  ªnquan  t  to¸nc li   (hîp®ång    thanh to¸n,giÊy  ® ßi  Òn cña    chøc  èc  Õ) vµ  Êy rót   b¸o  ti   c¸c tæ  qu t   gi     h¹n møc kinh phÝ, Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  ùc hiÖn  Êp        b  n  ¬ th   c ph¸tthanh    to¸n b»ng  ¹itÖ    ng  Öt Nam   ngo   qui®å Vi   theo  gi¸h¹ch    Bé   µi chÝnh    tØ    to¸ndo  T   qui ®Þnh  µ  õh¹n møc  v tr     kinhphÝ    n¨m. b. §èivíiviÖc  Êp         c ph¸tcho  ôc    m chi111    ãng,truyÒn    ôc  ô  ph¸ts   tinph v cho    oµn  Êp  c¸c ® c cao  ña  c §¶ng,ChÝnh  ñ, Quèc  éi®i    ph   h   c«ng    ícngoµi t¸cn     ® îcthùc hiÖn    Öc  Êp    ¹itÖ      nh vi c ph¸tngo   cho    oµn  i  c¸c® ® c«ng    ícngoµi. t¸cn   4.Quy Õt    to¸n chi ngo¹itÖ:      C¬  quan  µichÝnh  ã  t  c tr¸ch nhiÖm     tæng  îp  Õt  h quy to¸n chi ngo¹itÖ       cña    n  Þ  ù    c¸c®¬ v d to¸ntheo qui®Þnh  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh.    hi h c BT  III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  tn c hi l     h t  1/7/2001. Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu  ã  ã  tr th hi n c kh kh¨n  íng  ¾ c,    Þ     v m ®Ò ngh c¸c Bé, c¬    quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,c¸c ®¬n  Þ  thu   ph     v ph¶n  ¶nh  Þp  k thêivÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy ­4   ­
  5. M É u  s è  1 B é  .......... C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  vi Ö t na m §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc l ­T do   ph D ù  to¸n c hi N S N N  n¨ m   2 0 0...     theo m ô c  l ô c N g © n  s¸ch n h µ  n í c  Cña  é  µnh  . . ...... B ,ng .. . ....... Ch ¬ng  . . ............ .. . ............. (kÌm theo c«ng v¨n  è.. . ..... µy.. . .... s . . ....  ng . . ...th¸ng.. . ...n¨m  ña  é,   . ....   c B  ngµnh) (BiÓu  µy  ¨ng  ý  íiBé   µi chÝnh  n® k v  T   sau    ã  khic Quy Õt  nh  ña  é   ­ ®Þ c B tr ëng  é  µichÝnh  BT  giao dù      to¸nn¨m)                                           §¬n  Þ                                              v :§VN,  USD   Sè  Lo¹i–    M ôc   Dù   to¸n Trong    ©n  ®ã ph bæ: th Kho¶n chi n¨m ø  (® VN)   tù §ång  VN Chi b»ng  ¹itÖ   ngo   §ång VN Qui USD   1 2 3 4=5+6a 5 6a 6b 13 100 .. . .. .. . . .. 111 Y+X Y X X1 .. . . . .. 115 X X X1 .. . . . .. 119 Y+X Y X X1 .. . . .. 145 Y+X Y X X1 .. . . . .. 157 X X X1 .. . .. . .. Tæng  éng c Thñ  ëng  n  Þ  ù    tr ®¬ v d to¸n Ký  µ  ng  Êu  v ®ã d Ghi  ó:  ch ­Cét  è      s 2:Ghi  ¬ng  ¹  ch ,lo ikho¶n   Ý  ô  ¹ 11,lo¹ 14,lo¹ 13,lo¹ .. . . , (v d lo i   i         . . )     i i ­Cét  è      s 3:Nªu    Õttõng   ôc   cña  õng lo¹   chiti    m chi  t   ikho¶n  , ­Cét sè        4:Tæng  è  ña  õng m ôc    sc t   chibao  åm     g chib»ng  Òn ViÖt nam  vµ  ng  Öt  ti       ®å Vi Nam     æi  ¹itÖ qui® ngo   ­Cét  chib»ng  ng    5    ®å VN ­ Cét      ù    6a, 6b: d to¸n b»ng  ng  Öt nam   ét6a      Ï thùc  Ön      ®å Vi   (c   ) , s   hi chib»ng  ¹itÖ  ngo   (cét6b).   ­5   ­
  6. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Kh«ng    µo  ghiv M É u  è  s 02 khu  ùc  µy vn GiÊy  ótHMKP   © n   r  ng s¸ch.. . .. . . .. Sè.. . .. . . .. B»NG   NGO¹I T Ö   LËp  µy.. . ...th¸ng.. . ..  ng . . ..  .. . ...n¨m... . ... . . . . ... T¹m  øng Thùc  chi n kh«ng  ö  ông  × g¹ch chÐoξ) (Khung  µo  sd th     phÇ n  KBN N   do  ghi §¬n  Þ    Òn:. . ................................. v tr¶ti . . ................................. Sè  µikho¶n:. . .................................î.. .............. . . ................................. TK............... N ..   t  T¹iKBNN:  . . ...................................TK...............   .. . .................................C ã  .............. .. ChuyÓn  kho¶n: TiÒn  Æt: m Sè  µikho¶n: t  Tªn  n  Þ  ëng: ®¬ v h T¹iNg ©n  µng:   h PhÝ   ©n  µng: Ng h Sè  Òn: ti Néi   dung   chi   tiÒn:.. . ...............................................   . . .............................................. .. . ............................................................. . . ............................................................ ... .. . ............................................................. . . ............................................................ ... .. . ............................................................. . . ............................................................ ... Néi dung    thanh  C L K M TM Sè  Òn b»ng  ¹i ti   ngo   Sè  Òn ti   to¸n tÖ quy    ra vn® (Tû  . . ....... gi¸: . .......) Céng Sè  Òn b»ng  ÷:.. . ............................................. ti   ch   . . ............................................ .. . .......................................................... . . .......................................................... §¬n  Þ    Òn v tr¶ti KBNN   ghisæ   µy.. . ..... A    ng . . ..... KÕ   to¸n tr ng      ñ   µi   ë     Ch t   KÕ   to¸n     K Õ         to¸n tr ng      ñ   µi   ë     Ch t   kho¶n kho¶n
  7. 7
  8. 8 C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  vi Öt  a m n Kh«ng    µo ghiv M É u  è  06 KB s C2­ / khu  ùc  µy vn §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph GiÊy    ®Ò nghÞ   thanh  to¸n t¹m    øng  b»ng  ¹itÖ ngo   §¬n  vÞ:.. . ....... . . .....  . Sè:.. . .......... . . ......... .   Tµi   kho¶n:. . ..... . . ...  . KÝnh  öi: g  Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng b  n  ¬ C¨n    cø: ­ GiÊy  ótHMKP   ©n    r  Ng s¸ch Trung  ng    ¬ b»ng  ¹itÖ  îcKBNN     Öt  ¹m  ngo   ®   TW duy t øng  n   µy.. . . ®Õ ng . .  . th¸ng.. . . . ..  n¨m... . . ­Quy Õt    µn    îcduyÖt sè  . .  µy  . . .   to¸n§o ra ®     .. . . . ng .. . ..  th¸ng.. . ..   . . .n¨m... . ...   . . . .. §Ò   Þ  ngh Kho  ¹c Nhµ   íc thanh  b  n  to¸n sè  Òn  ∙  ¹m    ti ® t øng  theo  C.L.K.M.TM  µ  v chitiÕtsau:    Ch ¬ng.. . . ... Lo¹i . ........  kho¶n.. . ......Môc. . ....... tiÓu . . ....  . . ....... . . ..... . . .......    m ôc... . ... . . ... Lo¹i Sè  ∙  ¹m  ® t øng Sè  õa ®∙  ép th   n Sè    Þ  ®Ò ngh Sè  KBNN   Öt duy   NtÖ (Tû  . . ......) (Tû  . . ...) gi¸: . ....... gi¸: . .... thanh    to¸n thanh  to¸n (VN§) Ngo¹i   VN§ Ngo¹i   VN§ tÖ tÖ Tæng  è:       s         Sè   ®Ò   nghÞ   thanh   to¸n   b»ng  ch÷:. . ......................................... . . ........................................ .. . ............................................................. . . ............................................................ .. . ... . . ... KÕ   to¸n tr ng  ë   .. . .. µy.. . . . . .ng   , . ..   th¸ng.. . . . ..  n¨m... . .. . .. Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v P h Ç n  d µ n h  c h o  k h o  b ¹ c n h µ  n í c g hi §ång    ý thanh    to¸ncho  n  Þ  è  Òn: ®¬ v s ti   B»ng  ÷:.. . ....................................... . ....... ch   . . ......................................î. ...... N. TK. .. . ...............................................ã.TK........ . . ...............................................  . ....... C ..
  9. 9 B»ng  è: s KÕ   to¸n K Õ     ëng to¸ntr .. .  µy.. th¸ng..  . .ng ,   . .n¨m... . . Gi¸m  c  ®è KBNN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2