intTypePromotion=1

Thông tư 40/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

0
97
lượt xem
6
download

Thông tư 40/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 40/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 40/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   s è   4 0 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 3   t h ¸ n g   0 5   n ¨ m  2004 vÒ viÖc Híng dÉn kÕ to¸n khi chuyÓn doanh nghiÖp  nhµ níc thµnh C«ng ty cæ phÇn ­   C¨n   cø   LuËt   KÕ   to¸n   sè   03/2003/QH11   ngµy   17/06/2003; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   64/2002/N§­CP   ngµy   19/6/2002   cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn DNNN thµnh C«ng ty cæ phÇn; ­   C¨n   cø   Th«ng   t  sè   76/2002/TT­BTC   ngµy   09/09/2002   cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn nh÷ng vÊn  ®Ò  vÒ  tµi chÝnh khi   chuyÓn DNNN thµnh C«ng ty cæ phÇn; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1141 TC/Q§­C§KT ngµy 1/11/1995   vÒ  viÖc ban hµnh chÕ   ®é  kÕ  to¸n doanh nghiÖp, QuyÕt  ®Þnh   sè  167/2000/Q§­BTC ngµy 25/10/2000 vÒ  viÖc ban hµnh chÕ   ®é  b¸o c¸o tµi chÝnh vµ  c¸c Th«ng t híng dÉn söa  ®æi, bæ   sung chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp cña Bé Tµi chÝnh; ­   C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   1177   TC/Q§­C§KT   ngµy   23/12/1996 vÒ  viÖc ban hµnh chÕ   ®é  kÕ  to¸n doanh nghiÖp   võa vµ nhá, QuyÕt ®Þnh sè 144/2001/Q§­BTC ngµy 21/12/2001   vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung chÕ   ®é  kÕ  to¸n doanh nghiÖp võa   vµ nhá cña Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn kÕ to¸n khi chuyÓn doanh nghiÖp   nhµ níc thµnh C«ng ty cæ phÇn, nh sau: I. QUI §ÞNH CHUNG 1. §èi tîng ¸p dông Th«ng t  nµy lµ  c¸c doanh nghiÖp  nhµ   níc   (DNNN)   tríc   khi   chuyÓn   thµnh   C«ng   ty   cæ   phÇn;  C«ng ty cæ phÇn  ®îc thµnh  lËp tõ  viÖc  chuyÓn   ®æi  DNNN;  C¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty cã  c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc, phô  thuéc chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn. 2. Th«ng t nµy chØ híng dÉn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n khi  chuyÓn DNNN thµnh C«ng ty cæ phÇn, nh÷ng néi dung kÕ to¸n   kh«ng híng dÉn trong Th«ng t  nµy th×  thùc hiÖn theo chÕ  ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. 3. Khi nhËn ®îc quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ cña c¬ quan cã  thÈm quyÒn, DNNN cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc kho¸ sæ kÕ  to¸n,  kiÓm   kª   tµi   s¶n,   x¸c   ®Þnh   nî   cha   thanh   to¸n,   tµi   s¶n  kh«ng cÇn dïng, ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cÇn dïng ®Ó x¸c ®Þnh  gi¸ trÞ doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn.
 2. 2 4.  Khi thùc  hiÖn  bµn giao  tµi s¶n  vµ  nguån  vèn  cho  C«ng ty cæ phÇn, DNNN ph¶i lËp hå  s¬  bµn giao tµi s¶n,  tiÒn vèn theo qui  ®Þnh t¹i Môc VII,  PhÇn thø hai, Th«ng  t sè  76/2002/TT­BTC ngµy 9/9/2002 cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  H ­ íng dÉn nh÷ng vÊn ®Ò tµi chÝnh khi chuyÓn DNNN thµnh C«ng   ty cæ phÇn vµ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 5. Khi nhËn tµi s¶n, nguån vèn bµn giao tõ DNNN, C«ng   ty   cæ  phÇn   ph¶i   më   sæ  kÕ   to¸n  míi  (Bao   gåm   sæ  kÕ   to¸n  tæng hîp vµ  sæ kÕ  to¸n chi tiÕt)  ®Ó  ph¶n ¸nh gi¸ trÞ  tµi   s¶n, nguån vèn nhËn bµn giao. 6. §èi víi c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ tµi s¶n kh«ng cÇn  dïng  ®îc lo¹i trõ  kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp mµ  giao cho C«ng ty cæ phÇn hoÆc giao cho C«ng ty mua, b¸n  nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng cña doanh nghiÖp thu håi hé  c«ng  nî vµ tiÕp tôc nhîng b¸n, thanh lý tµi s¶n gi÷ hé Nhµ níc  th× hµng n¨m C«ng ty cæ phÇn, hoÆc C«ng ty mua, b¸n nî vµ   tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp ph¶i lËp “B¸o c¸o quyÕt   to¸n nî  thu hé  vµ  tµi s¶n gi÷  hé  Nhµ  níc” vµ  göi cho Së  Tµi chÝnh (§èi víi doanh nghiÖp ®îc cæ phÇn ho¸ thuéc ®Þa  ph¬ng),   cho   Côc   Tµi   chÝnh   doanh   nghiÖp   ­   Bé   Tµi   chÝnh  (§èi víi doanh nghiÖp ®îc cæ phÇn ho¸ thuéc trung ¬ng) vµ  c¬  quan quyÕt   ®Þnh  cæ phÇn  ho¸, hoÆc Tæng  c«ng  ty theo  quy  ®Þnh  ®îc trÝch lËp Quü  Hç  trî  s¾p xÕp vµ  cæ phÇn ho¸   DNNN.  II. H¦íNG DÉN KÕ TO¸N KHI CHUYÓN DNNN  THµNH C¤NG TY Cæ PHÇN A. KÕ to¸n t¹i DNNN tríc khi chuyÓn thµnh  C«ng ty cæ phÇn 1. KÕ to¸n kÕt qu¶ kiÓm kª 1.1. C¨n cø vµo B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm kª tµi s¶n, ph¶n  ¸nh gi¸ trÞ tµi s¶n thõa qua kiÓm kª, ghi: Nî c¸c TK 111, 152, 155, 156, 211… Cã TK 3381 ­ Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt. 1.2. C¨n cø vµo B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm kª tµi s¶n, ph¶n  ¸nh gi¸ trÞ tµi s¶n thiÕu qua kiÓm kª, ghi: Nî TK 1381 ­ Tµi s¶n thiÕu chê xö lý Cã c¸c TK: 111, 152, 155, 156, 211… 1.3. C¨n cø vµo kÕt qu¶  ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp
 3. 3 ­  Trêng hîp gi¸ trÞ  tµi s¶n  ®îc  ®¸nh gi¸ l¹i cao h¬n  gi¸ trÞ  tµi s¶n  ®ang ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ  to¸n, sè  chªnh  lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, ghi: Nî c¸c TK 152, 153, 154, 155, 156, 211… Cã TK 412 ­ Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. ­ Trêng hîp gi¸ trÞ  tµi s¶n  ®îc  ®¸nh gi¸ l¹i nhá  h¬n  gi¸ trÞ  tµi s¶n  ®ang ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ  to¸n, sè  chªnh  lÖch nhá h¬n do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, ghi: Nî TK 412 ­ Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n Cã c¸c TK 152, 153, 154, 155, 156, 211… 2. KÕ  to¸n xö  lý  nh÷ng vÊn  ®Ò  vÒ  tµi chÝnh tríc khi  x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp 2.1.  KÕ to¸n xö lý kÕt qu¶ kiÓm kª: ­ C¨n cø vµo biªn b¶n xö  lý  tµi s¶n thiÕu qua kiÓm  kª, ghi: Nî  c¸c TK 111, 331, 334… (PhÇn tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i  båi thêng) Nî  TK 811 ­ Chi phÝ  kh¸c (PhÇn tµi s¶n thiÕu sau khi  trõ   phÇn   båi  thêng cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n) Cã TK 1381 ­ Tµi s¶n thiÕu chê xö lý. ­ C¨n cø vµo biªn b¶n xö lý tµi s¶n thõa qua kiÓm kª,   ghi: Nî TK 3381 ­ Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt. Cã  TK 331 ­ Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (NÕu tµi s¶n thõa  cña ngêi b¸n) Cã TK 338 ­ Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388) (Tµi s¶n thõa cña ®èi tîng kh¸c) Cã TK 711 ­ Thu nhËp kh¸c (§èi víi tµi s¶n thõa kh«ng  x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n vµ kh«ng t×m ®îc chñ së h÷u). 2.2. C¨n cø kÕt qu¶ xö  lý  tµi s¶n doanh nghiÖp kh«ng  cÇn dïng, tµi s¶n ø  ®äng, tµi s¶n chê  thanh lý  tríc khi  x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp 2.2.1. Trêng hîp  ®iÒu chuyÓn tµi s¶n cho c¸c  ®¬n vÞ  kh¸c,  c¨n  cø vµo biªn  b¶n  giao  nhËn tµi s¶n theo quyÕt  ®Þnh  ®iÒu chuyÓn tµi s¶n cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn  ®Ó  xö  lý nh sau: ­ §èi víi hµng tån kho  ®iÒu chuyÓn cho  ®¬n vÞ  kh¸c,  ghi: Nî TK 411 ­ Nguån vèn kinh doanh 
 4. 4 Cã c¸c TK 152, 153, 155, 156. ­ §èi víi TSC§ ®iÒu chuyÓn cho ®¬n vÞ kh¸c, ghi: Nî TK 411 ­ Nguån vèn kinh doanh  (Gi¸ trÞ cßn l¹i) Nî TK 214 ­ Hao mßn TSC§ Cã TK 211 ­ TSC§ h÷u h×nh. 2.2.2.   Trêng   hîp   nhîng   b¸n,   thanh   lý   tµi   s¶n   kh«ng  cÇn dïng, tµi s¶n ø ®äng: ­ Ph¶n ¸nh sè  thu vÒ  nhîng b¸n, thanh lý  TSC§ kh«ng  cÇn dïng, TSC§ chê thanh lý, ghi: Nî c¸c TK 111, 112, 131 Cã TK 3331 ­ ThuÕ GTGT  ph¶i nép (nÕu cã) Cã TK 711 ­ Thu nhËp kh¸c. ­ Ph¶n ¸nh sè  thu vÒ  nhîng b¸n hµng tån kho ø  ®äng,  kh«ng cÇn dïng, ghi: Nî c¸c TK 111, 112, 131 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. ­ Ph¶n ¸nh chi phÝ  vÒ  nhîng b¸n, thanh lý  tµi s¶n cè  ®Þnh kh«ng cÇn dïng, TSC§ chê thanh lý, ghi: Nî TK 811 ­ Chi phÝ kh¸c Nî TK 133 ­ ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (NÕu cã) Cã c¸c TK 111, 112, 331. ­ Ph¶n ¸nh gi¶m TSC§ ®em nhîng b¸n, thanh lý, ghi: Nî TK 811 ­ Chi phÝ kh¸c (Gi¸ trÞ cßn l¹i) Nî TK 214 ­ Hao mßn TSC§ Cã TK 211 ­ TSC§ h÷u h×nh. ­   Ph¶n   ¸nh   gi¸   vèn   hµng   tån   kho   ø   ®äng,   kh«ng   cÇn  dïng ®a ®i nhîng b¸n, thanh lý, ghi: Nî TK 632 ­ Gi¸ vèn hµng b¸n Cã c¸c TK 152, 153, 154, 155, 156. 2.3. KÕ  to¸n xö  lý  nî  ph¶i thu khã   ®ßi tríc khi x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®Ó chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn ­ §èi víi c¸c kho¶n nî ph¶i thu ®∙ cã ®ñ c¨n cø chøng   minh theo qui  ®Þnh lµ  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi  ®îc, kÕ  to¸n c¨n cø c¸c chøng tõ  cã  liªn quan nh  quyÕt  ®Þnh xãa  nî, quyÕt   ®Þnh  xö  lý  tr¸ch  nhiÖm tæ chøc,  c¸ nh©n  ph¶i  båi thêng, ghi:
 5. 5 Nî  c¸c TK 111, 112, 331, 334 (PhÇn tæ chøc, c¸ nh©n  ph¶i båi thêng) Nî   TK   139   ­   Dù   phßng   ph¶i   thu   khã   ®ßi   (PhÇn   dïng  nguån dù phßng                     ph¶i thu khã ®ßi ®Ó bï   ®¾p sau khi trõ phÇn båi thêng) Nî   TK 642 ­ Chi  phÝ  qu¶n  lý  doanh  nghiÖp   (PhÇn  ®îc  tÝnh vµo chi phÝ  nÕu nguån dù  phßng ph¶i thu khã   ®ßi cßn  thiÕu) Nî   TK 411 ­ Nguån  vèn  kinh  doanh  (PhÇn  ®îc trõ   vµo  phÇn vèn Nhµ níc            t¹i doanh nghiÖp tr íc khi cæ  phÇn ho¸ ­ nÕu c¸c nguån trªn kh«ng ®ñ) Cã c¸c TK 131, 138,… ­ §èi víi c¸c kho¶n nî ph¶i thu qu¸ h¹n, doanh nghiÖp   cã  thÓ  b¸n cho c¸c tæ chøc kinh tÕ  cã  chøc n¨ng mua, b¸n   nî theo gi¸ tháa thuËn, khi b¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu qu¸  h¹n, ghi: Nî c¸c TK 111, 112 (Theo gi¸ b¸n tháa thuËn) Nî TK 139 ­ Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi  (PhÇn dïng nguån dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®Ó bï ®¾p) Nî  TK 642 ­ Chi phÝ  QLDN   (PhÇn  ®îc tÝnh vµo chi phÝ  nÕu nguån dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cßn thiÕu) Nî TK 411 ­ Nguån vèn kinh doanh (PhÇn ®îc trõ vµo phÇn  vèn nhµ níc t¹i DN tríc khi cæ phÇn hãa nÕu c¸c nguån trªn  kh«ng ®ñ) Cã c¸c TK 131, 138,… 2.4.   KÕ   to¸n   xö   lý   c¸c   kho¶n   nî   ph¶i   tr¶   tríc   khi  chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn ­ §èi víi c¸c kho¶n nî  ph¶i tr¶ nhng kh«ng ph¶i tr¶  hoÆc do kh«ng x¸c  ®Þnh  ®îc chñ  nî,  ®îc h¹ch to¸n vµo thu  nhËp kh¸c, ghi: Nî c¸c TK 311, 331, 338, 341, 342, 344,… Cã TK 711 ­ Thu nhËp kh¸c. ­   §èi   víi   c¸c   kho¶n   nî   thuÕ   vµ   c¸c   kho¶n   ph¶i   nép  NSNN mµ ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp xãa nî  ®äng thuÕ  vµ  c¸c kho¶n ph¶i nép NSNN tèi  ®a b»ng sè  lç  luü  kÕ   ®Õn thêi  ®iÓm  ®Þnh gi¸, c¨n cø vµo quyÕt  ®Þnh xãa  nî   ®äng thuÕ  vµ  c¸c kho¶n ph¶i nép NSNN cña c¬  quan nhµ  níc cã thÈm quyÒn, ghi: Nî TK 333 ­ ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc  Cã TK 711 ­ Thu nhËp kh¸c. ­ §èi víi c¸c kho¶n nî  tiÒn vay ng©n hµng th¬ng m¹i  nhµ  níc  ®∙ qu¸ h¹n, cã  thÓ   ®îc Tæng gi¸m  ®èc ng©n hµng 
 6. 6 th¬ng m¹i nhµ  níc xem xÐt cho khoanh nî, gi∙n nî. Trêng  hîp c¸c doanh nghiÖp nµy bÞ  lç, kh«ng cã  kh¶ n¨ng thanh  to¸n th×   ®îc xãa nî  l∙i vay bao gåm c¶ l∙i  ®∙ nhËp gèc  víi   møc   kh«ng   vît   qu¸   sè   lç   cßn   l¹i.   C¨n   cø   vµo   quyÕt  ®Þnh vÒ xãa nî l∙i vay, ghi: Nî c¸c TK 311, 315, 335, 341… Cã TK 711 ­ Thu nhËp kh¸c. ­ §èi  víi kho¶n  nî   BHXH,  nî  c¸n bé   c«ng nh©n  viªn,  doanh nghiÖp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n døt ®iÓm tríc  khi cæ phÇn hãa  ®Ó   ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi lao  ®éng,  khi thanh to¸n tiÒn vÒ kho¶n nî BHXH, nî c¸n bé c«ng nh©n  viªn, ghi: Nî TK 338 ­ Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Nî TK 334 ­ Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã c¸c TK 111, 112. 2.5. KÕ  to¸n xö  lý  c¸c kho¶n dù  phßng, chªnh lÖch tû  gi¸   tríc   khi   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp,   tr íc   khi  doanh nghiÖp chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn 2.5.1.   Sè  d  vÒ  c¸c  kho¶n  dù  phßng  ph¶i  thu khã   ®ßi  (Sau khi xö  lý  xãa nî  ph¶i thu khã   ®ßi t¹i thêi  ®iÓm x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp),   sè   d  vÒ   dù   phßng   gi¶m   gi¸  hµng tån kho, dù  phßng gi¶m gi¸  ®Çu t  ng¾n h¹n, dµi h¹n  ®îc hoµn nhËp vµo thu nhËp cña doanh nghiÖp, ghi: Nî TK 129 ­ Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n Nî TK 139 ­ Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi Nî TK 159 ­ Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Nî TK 229 ­ Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t dµi h¹n Cã TK 711 ­ Thu nhËp kh¸c. 2.5.2. KÕ  to¸n xö  lý  sè  d chªnh lÖch tû  gi¸ tríc khi  x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp a) §èi víi gi¸ trÞ c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n dë dang  nÕu   cã   ph¸t   sinh   chªnh   lÖch   tû   gi¸   th×   sau   khi   bï   trõ  gi÷a sè  t¨ng, sè  gi¶m, sè  d  chªnh lÖch tû  gi¸  ®îc tÝnh  vµo gi¸ trÞ  c«ng tr×nh khi x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  vµ xö lý nh sau: ­   Trêng   hîp   Tµi   kho¶n   413   "Chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i"   cã   sè   d  Cã   (Chi   tiÕt   phÇn   chªnh   lÖch   tû   gi¸   cña  c«ng tr×nh x©y dùng c¬  b¶n dë  dang), sè  d  chªnh lÖch tû  gi¸, ghi: Nî TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i Cã TK 241 ­ X©y dùng c¬ b¶n dë dang.
 7. 7 ­   Trêng   hîp   Tµi   kho¶n   413   "Chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i"   cã   sè   d  Nî   (Chi   tiÕt   phÇn   chªnh   lÖch   tû   gi¸   cña  c«ng tr×nh x©y dùng c¬  b¶n dë  dang), sè  d  chªnh lÖch tû  gi¸, ghi: Nî TK 241 ­ X©y dùng c¬ b¶n dë dang Cã TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i. b) Sè d chªnh lÖch tû gi¸ cña ho¹t ®éng kinh doanh ®­ îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ  tµi chÝnh  hoÆc doanh  thu  ho¹t  ®éng tµi chÝnh vµ xö lý nh sau: ­   Trêng   hîp   Tµi   kho¶n   413   “Chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i”   cã   sè   d  Cã   (Chi   tiÕt   phÇn   chªnh   lÖch   tû   gi¸   cña  ho¹t ®éng kinh doanh), sè d chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®­ îc h¹ch to¸n vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, ghi: Nî TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i Cã TK 515 ­ Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. ­ Trêng hîp Tµi kho¶n 413 “Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i”   cã  sè  d Nî  (Chi tiÕt phÇn chªnh lÖch tû  gi¸ cña ho¹t  ®éng   kinh doanh), sè d chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®îc h¹ch to¸n  vµo chi phÝ tµi chÝnh, ghi: Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh Cã TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i. 2.5.3. KÕ  to¸n xö  lý  sè  d  “QuÜ  dù  phßng vÒ  trî  cÊp  mÊt viÖc lµm” tríc khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp Sè  d  “QuÜ  dù  phßng vÒ  trî  cÊp mÊt viÖc lµm”  ®îc gi÷  l¹i  ®Ó  gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch lao  ®éng d«i d  theo chÕ   ®é  hiÖn hµnh. Sè  “QuÜ  dù  phßng vÒ  trî  cÊp mÊt viÖc lµm” nÕu  kh«ng cã  nhu cÇu sö  dông hoÆc sö  dông kh«ng hÕt th×  ph¶i  hoµn nhËp vµo thu nhËp sau thuÕ cña doanh nghiÖp, ghi: Nî  TK 335 ­ Chi phÝ  ph¶i tr¶ (Chi tiÕt QuÜ  dù  phßng  vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm), hoÆc Nî TK 416 ­ QuÜ dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm (Tr ­ êng hîp  ®¬n vÞ   ®ang ph¶n ¸nh QuÜ  dù  phßng vÒ  trî  cÊp mÊt   viÖc lµm ë TK 416) Cã TK 711 ­ Thu nhËp kh¸c. 2.5.4. KÕ to¸n xö lý sè d “QuÜ dù phßng tµi chÝnh” Sè d “QuÜ dù phßng tµi chÝnh” ®îc dïng ®Ó bï ®¾p phÇn  cßn l¹i cña nh÷ng tæn thÊt vÒ  tµi s¶n vµ  bï  lç  (NÕu cã)  cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Õn thêi ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp.   Sè   “QuÜ   dù   phßng   tµi  chÝnh”  cßn l¹i  ®îc hoµn nhËp vµo thu nhËp  sau  thuÕ  cña  doanh nghiÖp, ghi: Nî TK 415 ­ QuÜ dù phßng tµi chÝnh
 8. 8 Cã TK 711 ­ Thu nhËp kh¸c. 2.6. KÕ to¸n xö lý tµi s¶n gãp vèn liªn doanh víi níc  ngoµi  tríc   khi   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp   ®Ó   chuyÓn   thµnh C«ng ty cæ phÇn 2.6.1. Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn hãa kh«ng  kÕ  thõa c¸c ho¹t  ®éng liªn doanh th×  ph¶i lËp hå  s¬  b¸o  c¸o c¬  quan cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh cæ phÇn hãa  ®Ó  xem  xÐt, quyÕt ®Þnh vµ xö lý tµi s¶n gãp vèn liªn doanh. NÕu c¬  quan cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh cæ phÇn hãa cho  phÐp chuyÓn nhîng l¹i vèn gãp liªn doanh. Khi chuyÓn nh ­ îng (b¸n) l¹i vèn gãp liªn doanh cho  ®¬n vÞ  kh¸c th×  xö  lý nh sau: ­ Trêng hîp gi¸ chuyÓn nhîng cao h¬n gi¸ trÞ vèn gãp,  ghi: Nî   c¸c TK 111,  112,  131 (Tæng  sè   tiÒn thu   ®îc theo  gi¸ b¸n) Cã TK 222 ­ Gãp vèn liªn doanh (Sè vèn ®∙ gãp) Cã TK 515 ­ Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L∙i) (Sè  chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n lín h¬n gi¸ trÞ  vèn gãp  liªn doanh). ­ Trêng hîp gi¸ chuyÓn nhîng thÊp h¬n gi¸ trÞ vèn gãp  liªn doanh, ghi: Nî   c¸c   TK   111,   112   (Tæng   sè   tiÒn   thu   ®îc   theo   gi¸  b¸n) Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸  trÞ vèn gãp liªn doanh lín h¬n gi¸ b¸n) Cã TK 222 ­ Gãp vèn liªn doanh (Sè vèn ®∙ gãp). ­ Chi phÝ vÒ viÖc chuyÓn nhîng (b¸n) l¹i vèn gãp liªn  doanh ph¸t sinh (NÕu cã), ghi: Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh Cã c¸c TK 111, 112… ­   KÕt   chuyÓn   thu   nhËp   vÒ   viÖc   chuyÓn   nh îng   vèn   gãp  liªn doanh (NÕu cã), ghi: Nî TK 515 ­ Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Cã TK 911 ­ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.  ­   KÕt   chuyÓn   chi   phÝ   vÒ   viÖc   chuyÓn   nhîng   vèn   gãp  liªn doanh (NÕu cã), ghi: Nî TK 911 ­ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh  Cã TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh.
 9. 9 2.6.2. Trêng hîp chuyÓn giao vèn gãp liªn doanh cho  doanh nghiÖp kh¸c lµm ®èi t¸c theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan   cã thÈm quyÒn, ghi: Nî TK 411 ­ Nguån vèn kinh doanh  Cã TK 222 ­ Gãp vèn liªn doanh (Sè vèn ®∙ gãp). 2.6.3.   Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   liªn   doanh   chÊm   døt  ho¹t   ®éng,   c¸c   bªn   gãp   vèn   liªn   doanh   cã   tr¸ch   nhiÖm   thµnh lËp Ban thanh lý   ®Ó  tiÕn hµnh thanh lý, thùc hiÖn  ph¬ng   ¸n   ph©n   chia,   xö   lý   tµi   s¶n,   tiÒn   vèn   theo   ®óng  ®iÒu lÖ vµ hîp ®ång liªn doanh. Khi liªn doanh chÊm døt ho¹t  ®éng, doanh nghiÖp  ®èi  t¸c bªn ViÖt Nam, c¨n cø vµo gi¸ trÞ  tµi s¶n nhËn  ® îc do  viÖc ph©n chia tµi s¶n cña liªn doanh xö lý nh sau: ­ Trêng hîp gi¸ trÞ  tµi s¶n nhËn  ®îc (®îc chia) nhá  h¬n gi¸ trÞ vèn gãp liªn doanh, ghi: Nî c¸c TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, 213… (Gi¸ trÞ   tµi s¶n ®îc chia) Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸  trÞ vèn gãp liªn doanh lín h¬n gi¸ trÞ tµi s¶n ®îc chia) Cã TK 222 ­ Gãp vèn liªn doanh (Sè vèn ®∙ gãp). ­ Trêng hîp gi¸ trÞ  tµi s¶n nhËn  ®îc (®îc chia) lín  h¬n gi¸ trÞ vèn gãp liªn doanh, ghi: Nî c¸c TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, 213… (Gi¸ trÞ   tµi s¶n ®îc chia) Cã TK 222 ­ Gãp vèn liªn doanh (Sè vèn ®∙ gãp) Cã  TK 515 ­ Doanh thu ho¹t  ®éng tµi chÝnh (Sè  chªnh  lÖch gi÷a gi¸ trÞ  tµi s¶n  ®îc chia lín h¬n gi¸ trÞ  vèn  gãp). 2.7. KÕ  to¸n xö  lý  sè  d  quü  khen thëng vµ  quÜ  phóc  lîi tríc khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp 2.7.1. Sè quÜ khen thëng vµ phóc lîi chia cho ngêi lao  ®éng cã  tªn trong danh s¸ch thêng xuyªn cña doanh nghiÖp  t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn hãa, ghi: Nî TK 431 ­ QuÜ khen thëng, phóc lîi Cã TK 334 ­ Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. Khi chi tiÒn “QuÜ  khen thëng, phóc lîi” cho ngêi lao  ®éng, ghi: Nî TK 334 ­ Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã c¸c TK 111, 112. 2.7.2. Trêng hîp doanh nghiÖp  ®∙ chi qu¸ nguån “QuÜ  khen   thëng,   phóc   lîi”   (Tµi   kho¶n   431   cã   sè   d  Nî)   th× 
 10. 10 doanh  nghiÖp  ph¶i  b¸o  c¸o  c¬  quan  tµi  chÝnh  vµ  c¬  quan  quyÕt  ®Þnh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp  ®Ó  xem xÐt, xö  lý  nh  mét kho¶n Nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi. C¨n cø vµo quyÕt  ®Þnh xö lý cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ kho¶n chi v ît quÜ  khen thëng, phóc lîi, ghi: Nî   c¸c TK 111,  112,  334…  (Sè  tiÒn  tËp thÓ,  c¸ nh©n  ph¶i båi thêng) Nî  TK 139 ­ Dù  phßng ph¶i thu khã   ®ßi (Sè   ®îc dïng  nguån   dù   phßng   ph¶i   thu   khã   ®ßi   ®Ó   bï   ®¾p   sau   khi   trõ  phÇn båi thêng) Nî TK 642 ­ Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (Sè ®îc tÝnh  vµo chi phÝ  QLDN nÕu nguån dù  phßng ph¶i thu khã   ®ßi cßn  thiÕu) Nî TK 411 ­ Nguån vèn kinh doanh (Sè ®îc trõ vµo phÇn  vèn Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp tríc khi cæ phÇn hãa) Cã TK 431 ­ QuÜ khen thëng, phóc lîi. 3.   KÕ   to¸n   liªn   quan   viÖc   xö   lý   tµi   chÝnh   tõ   thêi  ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   ®Õn   thêi   ®iÓm   DNNN  chÝnh thøc chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn 3.1.   KÕ   to¸n   kho¶n   chªnh   lÖch   gi÷a   gi¸   trÞ   thùc   tÕ  phÇn vèn Nhµ  níc t¹i thêi  ®iÓm DNNN chuyÓn sang C«ng ty  cæ phÇn so víi gi¸ trÞ  thùc tÕ  phÇn vèn Nhµ  n íc t¹i thêi  ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp a)   Trêng   hîp   kho¶n   chªnh   lÖch   gi÷a   gi¸   trÞ   thùc   tÕ   phÇn vèn Nhµ  níc t¹i thêi  ®iÓm doanh nghiÖp chuyÓn thµnh  C«ng ty cæ phÇn lín h¬n gi¸ trÞ  thùc tÕ  phÇn vèn Nhµ  n íc  t¹i thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp th×  sè  chªnh  lÖch   t¨ng   (l∙i)   ph¶i   nép   vµo   Quü   Hç   trî   s¾p   xÕp   vµ   cæ  phÇn hãa DNNN, ghi: Nî TK 421 ­ Lîi nhuËn cha ph©n phèi  Cã  TK 338 ­ Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3385 ­ Ph¶i tr¶  vÒ cæ phÇn hãa). Khi nép tiÒn vµo Quü  Hç  trî  s¾p xÕp vµ  cæ phÇn hãa  DNNN cña Trung ¬ng hoÆc cña tØnh, hoÆc vµo Quü Hç trî s¾p  xÕp vµ cæ phÇn hãa DNNN cña Tæng c«ng ty Nhµ níc, ghi: Nî  TK 338 ­ Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3385 ­ Ph¶i tr¶  vÒ cæ phÇn hãa). Cã c¸c TK 111, 112. b)   Trêng   hîp   kho¶n   chªnh   lÖch   gi÷a   gi¸   trÞ   thùc   tÕ   phÇn vèn nhµ  níc t¹i thêi  ®iÓm doanh nghiÖp chuyÓn sang  C«ng ty cæ phÇn nhá  h¬n gi¸ trÞ  thùc tÕ  phÇn vèn Nhµ  n íc  t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, th× sè chªnh   lÖch gi¶m (lç), ghi:
 11. 11 ­ Trêng hîp tËp thÓ, c¸ nh©n ph¶i båi thêng, ghi: Nî TK 138 ­ Ph¶i thu kh¸c (1388) Cã TK 421 ­ Lîi nhuËn cha ph©n phèi. Khi nhËn tiÒn cña tËp thÓ, c¸ nh©n nép tiÒn båi th­ êng, ghi: Nî c¸c TK 111, 112 Cã TK 138 ­ Ph¶i thu kh¸c (1388). ­ Toµn bé  kho¶n chªnh lÖch gi¶m sau khi trõ  phÇn båi  thêng vËt chÊt (nÕu cã), nÕu  ®îc cÊp bæ sung vèn  ®Ó   ®¶m  b¶o tû  lÖ  cæ phÇn nhµ  níc cÇn thiÕt n¾m gi÷  trong c¬  cÊu  ®iÒu lÖ cña C«ng ty cæ phÇn, khi nhËn ®îc tiÒn cÊp vèn bæ  sung, ghi: Nî c¸c TK 111, 112 Cã TK 411 ­ Nguån vèn kinh doanh. 3.2. KÕ  to¸n vÒ  b¸n cæ phÇn thuéc vèn nhµ  níc vµ  kÕ  to¸n kho¶n tiÒn thu hé  nî  ph¶i thu vµ  tiÒn thu vÒ  nhîng  b¸n   tµi   s¶n   ®îc   lo¹i   trõ   kh«ng   tÝnh   vµo   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp   ph¶i   nép   vµo   Quü   Hç   trî   s¾p   xÕp   vµ   cæ   phÇn   hãa  DNNN Trong giai  ®o¹n tõ  thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh   nghiÖp  ®Õn khi doanh nghiÖp cha chÝnh thøc chuyÓn thµnh  C«ng ty cæ phÇn, DNNN cã tr¸ch nhiÖm tiÕp tôc theo dâi vµ  tæ chøc thu håi c«ng nî, thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n  ®îc  lo¹i trõ  kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp vµ  nép toµn  bé  sè  tiÒn thu  ®îc vµo Quü  Hç  trî  s¾p xÕp vµ  cæ phÇn hãa   DNNN. a) C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ  c¸c kho¶n nî  ph¶i thu vµ  tµi s¶n  ®îc lo¹i trõ  kh«ng tÝnh  vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp, ghi: Nî TK 411 ­ Nguån vèn kinh doanh  Cã c¸c TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213… §ång thêi  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n cã  tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ  h¹ch to¸n vµo bªn Nî TK 002 “VËt t, hµng ho¸ nhËn gi÷ hé,  nhËn gia c«ng”, tµi kho¶n ngoµi B¶ng C©n  ®èi kÕ  to¸n vÒ  vËt   t,   hµng   hãa,   tµi   s¶n   gi÷   hé   Nhµ   níc   ®îc   lo¹i   trõ  kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp. b) §Ó  ph¶n ¸nh sè  tiÒn thu vÒ  b¸n cæ phÇn thuéc vèn  Nhµ  níc, sè  tiÒn thu håi nî  ph¶i thu vµ  sè  tiÒn thu  ®îc  vÒ   nhîng   b¸n,   thanh   lý   c¸c   tµi   s¶n   ®îc   lo¹i   trõ   kh«ng  tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh  nghiÖp  ph¶i  nép vµo “Quü  Hç  trî  s¾p xÕp vµ  cæ phÇn hãa DNNN”, kÕ  to¸n sö  dông TK 3385 ­  “Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn hãa”.
 12. 12 TK 3385 dïng  ®Ó  ph¶n ¸nh sè  ph¶i tr¶ vÒ  tiÒn thu b¸n  cæ   phÇn   thuéc   vèn   Nhµ   níc,   tiÒn   thu   hé   nî   ph¶i   thu   vµ  tiÒn thu vÒ nhîng b¸n tµi s¶n ®îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo  gi¸ trÞ doanh nghiÖp. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 3385 Bªn Nî: ­ Nép vµo Quü  Hç  trî  s¾p xÕp vµ  cæ phÇn hãa DNNN sè   tiÒn thu håi c«ng nî  ph¶i thu  ®∙ thu  ®îc vµ  tiÒn thu vÒ  nhîng b¸n, thanh lý  tµi s¶n  ®îc lo¹i trõ  kh«ng tÝnh vµo  gi¸ trÞ doanh nghiÖp; ­ KÕt chuyÓn chi phÝ  cæ phÇn ho¸ trõ  (­) vµo sè  tiÒn  b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc; ­ Nép sè  tiÒn chªnh lÖch gi÷a sè  tiÒn thu tõ  b¸n cæ  phÇn thuéc phÇn vèn Nhµ  níc lín h¬n sè  chi phÝ  cæ phÇn  hãa vµo Quü Hç trî s¾p xÕp vµ cæ phÇn hãa DNNN; ­ C«ng ty cæ phÇn nép 90% tæng sè tiÒn thu hé nî ph¶i   thu vµ tiÒn b¸n tµi s¶n gi÷ hé Nhµ níc vµo Quü Hç trî s¾p  xÕp vµ cæ phÇn hãa DNNN; ­ C«ng ty cæ phÇn trÝch 10% tæng sè  tiÒn thu hé  nî  ph¶i thu vµ  tiÒn nhîng b¸n tµi s¶n gi÷  hé  Nhµ  níc  ®Ó  bï  ®¾p chi phÝ. Bªn Cã: ­ DNNN ph¶n ¸nh sè  tiÒn ph¶i tr¶ vÒ  toµn bé  sè  tiÒn  thu håi nî ph¶i thu vµ tiÒn thu vÒ nh îng b¸n thanh lý tµi  s¶n ®îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp; ­ C«ng ty cæ phÇn ph¶n ¸nh sè  tiÒn ph¶i tr¶ vÒ  tæng  sè tiÒn thu ®îc vÒ tiÒn thu hé nî ph¶i thu vµ tiÒn thu tõ  nhîng b¸n tµi s¶n gi÷ hé Nhµ níc (§îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh  vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp); ­ Ph¶n ¸nh tæng sè  tiÒn thu tõ  b¸n cæ phÇn thuéc vèn  Nhµ níc. Sè d bªn Cã:  ­ Ph¶n ¸nh sè  tiÒn DNNN cßn ph¶i tr¶ vÒ  sè  tiÒn thu  hé  c«ng nî  ph¶i thu vµ  tiÒn thu tõ  nh îng b¸n tµi s¶n gi÷  hé   ®îc lo¹i trõ  kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  ®Õn  cuèi kú kÕ to¸n; ­ Ph¶n ¸nh sè  tiÒn C«ng ty cæ phÇn cßn ph¶i tr¶ vÒ  tiÒn thu hé c«ng nî ph¶i thu vµ tiÒn thu tõ nh îng b¸n tµi  s¶n gi÷ hé nhµ níc ®Õn cuèi kú kÕ to¸n; ­ Ph¶n ¸nh sè  tiÒn thu vÒ  b¸n cæ phÇn thuéc vèn nhµ  níc cßn ph¶i tr¶ ®Õn cuèi kú kÕ to¸n. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n Tµi kho¶n 3385
 13. 13 ­ KÕ to¸n t¹i DNNN ­ Tõ thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®Õn thêi   ®iÓm DNNN chÝnh thøc chuyÓn sang C«ng ty cæ phÇn, nÕu thu   ®îc sè  tiÒn nî  ph¶i thu vµ  tiÒn thu vÒ  nh îng b¸n tµi s¶n  ®îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp, kÕ to¸n   ph¶n ¸nh toµn bé  sè  tiÒn thu  ®îc ph¶i nép hé  vµo Quü  Hç  trî s¾p xÕp vµ cæ phÇn hãa DNNN, ghi: Nî c¸c TK 111, 112 Cã TK 3385 ­ Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn hãa. §ång  thêi  h¹ch  to¸n vµo  bªn Cã   TK 002 “VËt  t, hµng  ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng”, tµi kho¶n ngoµi B¶ng C©n   ®èi kÕ to¸n vÒ vËt t, hµng hãa, tµi s¶n gi÷ hé Nhµ níc ®­ îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®∙ b¸n ®­ îc. ­ Khi nép tiÒn thu håi nî ph¶i thu vµ tiÒn thu vÒ nh ­ îng b¸n tµi s¶n kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp vµo  Quü Hç trî s¾p xÕp vµ cæ phÇn hãa DNNN cña Trung  ¬ng (§èi  víi trêng hîp cæ phÇn hãa doanh nghiÖp trùc thuéc Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ), hoÆc cña tØnh,   Thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (§èi víi trêng hîp cæ phÇn  hãa   doanh   nghiÖp   trùc   thuéc   tØnh,   Thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung  ¬ng)   hoÆc   vµo   Quü   Hç   trî   s¾p   xÕp   vµ   cæ   phÇn   hãa  DNNN cña Tæng c«ng ty Nhµ  níc (§èi víi trêng hîp cæ phÇn  hãa doanh nghiÖp trùc thuéc Tæng c«ng ty) theo qui  ®Þnh  hiÖn hµnh, ghi: Nî 3385 ­ Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn hãa Cã c¸c TK 111, 112. ­ Khi b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ  níc cho c¸c cæ  ®«ng,  ghi: Nî c¸c TK 111, 112 Nî TK 1385 ­ Ph¶i thu vÒ cæ phÇn ho¸  (Trêng hîp b¸n tr¶ chËm cho ngêi nghÌo) Cã TK 3385 ­ Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn hãa. ­   Khi   kÕt   thóc   qu¸   tr×nh   cæ   phÇn   ho¸,   doanh   nghiÖp  ph¶i b¸o c¸o vµ  thùc hiÖn quyÕt to¸n chi phÝ  cæ phÇn ho¸  víi c¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn ho¸. Tæng chi phÝ   ®îc trõ  (­)   vµo   tiÒn   thu   tõ   b¸n   cæ   phÇn   thuéc   vèn   Nhµ   níc   t¹i  doanh nghiÖp, kÕ  to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ  cæ phÇn ho¸  ®∙  ®îc duyÖt, ghi: Nî  TK 3385 ­ Ph¶i tr¶ vÒ  cæ phÇn hãa (Chi tiÕt tiÒn  thu b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc) Cã TK 1385­ Ph¶i thu vÒ cæ phÇn ho¸ (Chi tiÕt chi phÝ  cæ phÇn ho¸).
 14. 14 ­  Khi nép tiÒn chªnh lÖch gi÷a tæng sè  thu vÒ  b¸n cæ  phÇn thuéc vèn Nhµ níc lín h¬n so víi chi phÝ cæ phÇn hãa   vµo Quü Hç trî s¾p xÕp vµ cæ phÇn hãa DNNN, ghi: Nî TK 3385 ­ Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn hãa Cã c¸c TK 111, 112. ­ KÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn ®îc chuyÓn ®æi tõ DNNN ­ Khi C«ng ty cæ phÇn thu tiÒn thu hé  nî  ph¶i thu vµ   thu tiÒn vÒ nhîng b¸n tµi s¶n gi÷ hé Nhµ níc (Tµi s¶n ®îc  lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp), ghi: Nî c¸c TK 111, 112 Cã  TK 3385 ­ Ph¶i tr¶ vÒ  cæ phÇn hãa (Chi tiÕt phÇn  thu hé   nî  ph¶i thu vµ  tiÒn thu vÒ  nhîng b¸n tµi s¶n gi÷  hé nhµ níc). ­ Khi nép tiÒn vµo Quü  Hç  trî  s¾p xÕp vµ  cæ phÇn hãa   DNNN vÒ  90% tæng sè  tiÒn thu hé  nî  ph¶i thu vµ  tiÒn thu  tõ nhîng b¸n tµi s¶n (§îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp) gi÷ hé Nhµ níc, ghi: Nî TK 3385 ­ Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn hãa Cã c¸c TK 111, 112. ­ Khi trÝch 10% trªn tæng sè  tiÒn thu hé  nî  ph¶i thu  vµ  tiÒn thu tõ  nhîng b¸n tµi s¶n gi÷  hé  nhµ  níc, kÕ  to¸n  C«ng ty cæ phÇn ghi: Nî TK 3385 ­ Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn hãa Cã TK 711 ­ Thu nhËp kh¸c. 3.3. KÕ to¸n chi phÝ cæ phÇn hãa  Chi phÝ cæ phÇn hãa DNNN bao gåm: ­ Chi phÝ cho viÖc lËp ph¬ng ¸n cæ phÇn hãa, x©y dùng  ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn; ­ Chi phÝ  in  Ên tµi liÖu, chi phÝ  kiÓm kª, x¸c  ®Þnh  gi¸ trÞ tµi s¶n; ­ Chi phÝ thuª t vÊn, thuª kiÓm to¸n; ­ Chi phÝ tuyªn truyÒn th«ng tin vÒ cæ phÇn hãa doanh   nghiÖp;  ­ Chi  phÝ  cho  §¹i héi  c«ng  nh©n viªn  chøc   ®Ó  triÓn  khai cæ phÇn hãa, chi phÝ cho §¹i héi cæ ®«ng lÇn ®Çu; ­ Chi phÝ cho viÖc tæ chøc b¸n cæ phÇn; ­ C¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan ®Õn cæ phÇn hãa doanh  nghiÖp.   §Ó  h¹ch to¸n chi phÝ  cæ phÇn hãa DNNN, kÕ  to¸n sö  dông Tµi kho¶n 1385 "Ph¶i thu vÒ cæ phÇn hãa".
 15. 15 Tµi  kho¶n  1385  dïng  ®Ó   ph¶n ¸nh  sè  ph¶i  thu vÒ   chi  phÝ  cæ phÇn hãa mµ  doanh nghiÖp  ®∙ chi ra, ph¶i thu vÒ  tiÒn cæ phÇn b¸n tr¶ chËm cho ngêi nghÌo. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 1385 Bªn Nî:  ­ Ph¶n ¸nh sè  tiÒn ph¶i thu vÒ  chi phÝ  cæ phÇn hãa  DNNN;  ­   Ph¶i   thu   vÒ   tiÒn   cæ   phÇn   b¸n   tr¶   chËm   cho   ngêi  nghÌo. Bªn Cã:  ­ KÕt chuyÓn chi phÝ cæ phÇn hãa; ­ NhËn tiÒn cæ ®«ng tr¶ vÒ tiÒn cæ phÇn mua tr¶ chËm. Sè d bªn Nî:  ­ Ph¶n  ¸nh  chi phÝ   cæ phÇn  hãa cha kÕt  chuyÓn  cuèi  kú; ­ Sè  cßn ph¶i thu vÒ  tiÒn cæ phÇn b¸n tr¶ chËm cuèi  kú. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n TK 1385 ­ Khi ph¸t sinh chi phÝ cæ phÇn hãa DNNN, ghi: Nî  TK 1385 ­ Ph¶i thu vÒ  cæ phÇn hãa (Chi tiÕt chi  phÝ cæ phÇn hãa) Cã c¸c TK 111, 112, 152, 331… ­   Khi   kÕt   thóc   qu¸   tr×nh   cæ   phÇn   hãa,   doanh   nghiÖp  ph¶i b¸o c¸o vµ  thùc hiÖn quyÕt to¸n chi phÝ  cæ phÇn hãa  víi c¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn hãa. Tæng sè  chi phÝ  cæ  phÇn hãa  ®îc trõ  (­) vµo tiÒn thu tõ  b¸n cæ phÇn thuéc  vèn Nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp, kÕ  to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ   cæ phÇn hãa ®∙ ®îc duyÖt, ghi: Nî  TK 3385 ­ Ph¶i tr¶ vÒ  cæ phÇn hãa (Chi tiÕt phÇn  tiÒn thu b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc) Cã  TK 1385 ­ Ph¶i thu vÒ  cæ phÇn hãa (Chi tiÕt phÇn  chi phÝ cæ phÇn hãa). ­ Khi b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ  níc cho c¸c cæ  ®«ng,  ghi: Nî c¸c TK 111, 112 (Thu tiÒn ngay) Nî  TK 1385 ­ Ph¶i thu vÒ  cæ phÇn hãa  (Chi tiÕt ph¶i   thu vÒ tiÒn cæ phÇn b¸n tr¶ chËm theo tõng ®èi tîng) Cã  TK 3385 ­ Ph¶i tr¶ vÒ  cæ phÇn hãa (Chi tiÕt ph¶i  tr¶ vÒ tiÒn cæ phÇn ®∙ b¸n).
 16. 16 ­   Khi   nhËn   tiÒn   cña   c¸c   cæ   ®«ng   tr¶   vÒ   sè   tiÒn   cæ  phÇn cæ ®«ng mua tr¶ chËm, ghi: Nî c¸c TK 111, 112 Cã  TK 1385 ­ Ph¶i thu vÒ  cæ phÇn hãa (Chi tiÕt ph¶i  thu vÒ tiÒn cæ phÇn b¸n tr¶ chËm theo tõng ®èi tîng). 3.4.   KÕ   to¸n   tiÒn   thu   b¸n   cæ   phiÕu   do   doanh   nghiÖp  ph¸t hµnh ®Ó huy ®éng thªm vèn §Ó   ph¶n   ¸nh   tiÒn   thu   b¸n   cæ   phiÕu   do   doanh   nghiÖp   ph¸t hµnh ®Ó huy ®éng thªm vèn, kÕ to¸n sö dông Tµi kho¶n  411 ­ "Nguån vèn kinh doanh". Tµi kho¶n 411 dïng  ®Ó  ph¶n ¸nh nguån vèn kinh doanh   hiÖn cã  vµ  t×nh h×nh t¨ng, gi¶m nguån vèn kinh doanh cña  doanh  nghiÖp.  Tµi  kho¶n   411   ph¶i   ®îc   theo   dâi   chi   tiÕt  theo mÖnh gi¸ vµ  sè  chªnh lÖch gi÷a mÖnh gi¸ so víi gi¸  ph¸t hµnh. ­ Khi b¸n cæ phÇn cho c¸c cæ ®«ng, ghi: Nî c¸c TK 111, 112  Cã TK 411 ­ Nguån vèn kinh doanh.  4. Bµn giao tµi s¶n, nguån vèn cho C«ng ty cæ phÇn 4.1.  §Ó  bµn  giao  tµi s¶n,  nguån  vèn cho  C«ng  ty cæ  phÇn,  ®¬n vÞ  ph¶i khãa sæ kÕ  to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh  vµ  ph¶i lËp hå  s¬  bµn giao tµi s¶n, nguån vèn t¹i thêi  ®iÓm bµn giao  4.2. Hå s¬ bµn giao tµi s¶n, nguån vèn bao gåm: a) B¸o c¸o tµi chÝnh t¹i thêi ®iÓm doanh nghiÖp chÝnh   thøc chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn vµ  b¸o c¸o quyÕt to¸n  thuÕ; b) QuyÕt  ®Þnh vÒ  gi¸ trÞ  doanh nghiÖp t¹i thêi  ®iÓm   doanh nghiÖp chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn; c) Biªn b¶n bµn giao tµi s¶n, nguån vèn  ®îc lËp t¹i  thêi ®iÓm bµn giao. Biªn b¶n bµn giao ph¶i cã   ®Çy  ®ñ  ch÷  ký  cña  ®¹i diÖn  c¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn hãa,  ®¹i diÖn DNNN,  ®¹i diÖn  cña C«ng ty cæ phÇn theo qui ®Þnh. Biªn b¶n bµn giao gi÷a  2 bªn ph¶i thÓ hiÖn râ: ­ Tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n, tæng nguån vèn, nî  ph¶i tr¶  cã t¹i thêi ®iÓm bµn giao; ­ QuyÒn lîi vµ  nghÜa vô  C«ng ty cæ phÇn  ®îc tiÕp tôc  kÕ thõa; ­ Nh÷ng tån t¹i C«ng ty cæ phÇn cã  tr¸ch nhiÖm gi¶i  quyÕt (Bao gåm c¶ viÖc tiÕp tôc theo dâi, thu håi nî ph¶i 
 17. 17 thu, tµi s¶n  ®∙  ®îc lo¹i trõ, thu håi tiÒn b¸n cæ phÇn  tr¶ chËm…). d)   C¸c   phô   lôc   chi   tiÕt   vÒ   tµi   s¶n,   nguån   vèn   ®îc  tÝnh   vµo   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   bµn   giao   cho   C«ng   ty   cæ  phÇn, gåm: ­ Phô  lôc sè  01: Chi tiÕt TSC§  ®îc tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn; ­ Phô  lôc sè  02: Chi tiÕt c¸c kho¶n  ®Çu t  ng¾n h¹n,  dµi h¹n  ®îc tÝnh  vµo  gi¸  trÞ  doanh  nghiÖp  bµn giao cho  C«ng ty cæ phÇn; ­ Phô  lôc sè  03: Chi tiÕt hµng tån kho  ®îc tÝnh vµo  gi¸ trÞ doanh nghiÖp bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn; ­ Phô  lôc sè  04: Chi tiÕt nî  ph¶i thu  ®îc tÝnh vµo  gi¸ trÞ doanh nghiÖp bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn; ­ Phô lôc sè 05: Chi tiÕt nî ph¶i thu cæ phÇn b¸n tr¶   chËm; ­ Phô  lôc sè  06: Chi tiÕt nî  ph¶i tr¶  ®îc tÝnh vµo  gi¸ trÞ doanh nghiÖp bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn; ­ Phô  lôc sè  07: Chi tiÕt vèn gãp cæ phÇn bµn giao  cho C«ng ty cæ phÇn; ®) Phô  lôc chi tiÕt vÒ  nî  ph¶i thu vµ  tµi s¶n gi÷  hé   nhµ  níc kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp bµn giao cho   C«ng ty cæ phÇn, hoÆc C«ng ty mua, b¸n nî  vµ  tµi s¶n tån   ®äng cña doanh nghiÖp, gåm: ­ Phô  lôc sè  08: Chi tiÕt nî  ph¶i thu kh«ng tÝnh vµo  gi¸ trÞ  doanh nghiÖp bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn, hoÆc  C«ng ty mua, b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp; ­ Phô lôc sè 09: Chi tiÕt hµng tån kho kh«ng tÝnh vµo  gi¸ trÞ  doanh nghiÖp bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn, hoÆc  C«ng ty mua, b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp; ­ Phô  lôc sè  10: Chi tiÕt c¸c kho¶n  ®Çu t  ng¾n h¹n,  dµi h¹n kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp bµn giao cho  C«ng ty cæ phÇn, hoÆc C«ng ty mua, b¸n nî  vµ  tµi s¶n tån   ®äng cña doanh nghiÖp; ­ Phô lôc sè 11: Chi tiÕt TSC§ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn, hoÆc C«ng ty  mua, b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp. e) Tµi liÖu kÕ to¸n bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn: ­ Trêng hîp cæ phÇn hãa toµn bé  doanh nghiÖp th×  bµn  giao toµn bé  tµi liÖu kÕ  to¸n (Chøng tõ  kÕ  to¸n, sæ kÕ  to¸n chi tiÕt,  sæ kÕ  to¸n  tæng  hîp, b¸o c¸o tµi chÝnh,  b¸o c¸o qu¶n trÞ vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn kÕ   to¸n) cho C«ng ty cæ phÇn, bao gåm tµi liÖu kÕ  to¸n  ®ang 
 18. 18 lu   tr÷   vµ   tµi   liÖu   kÕ   to¸n   ®ang   sö   dông   cha   ®a  vµo  lu  tr÷; ­   Trêng   hîp   chØ   cæ   phÇn   ho¸   mét   bé   phËn   cña   doanh  nghiÖp th×  chØ bµn giao nh÷ng tµi liÖu kÕ  to¸n liªn quan  ®Õn nh÷ng tµi s¶n vµ  nguån vèn bµn giao cho C«ng ty cæ  phÇn   (NÕu   cã   thÓ   chia   t¸ch   ®îc   tµi   liÖu   kÕ   to¸n).   Tµi  liÖu kÕ  to¸n cßn l¹i ph¶i  ®îc b¶o qu¶n, lu tr÷  t¹i doanh  nghiÖp ®îc cæ phÇn ho¸. 4.3. KÕ  to¸n bµn giao tµi s¶n, nguån vèn cho C«ng ty  cæ phÇn a) Trêng hîp cæ phÇn ho¸ toµn bé doanh nghiÖp ­ Khi bµn giao tµi s¶n cho C«ng ty cæ phÇn, c¨n cø  vµo biªn b¶n bµn giao tµi s¶n, c¸c phô  lôc chi tiÕt vÒ  tµi s¶n bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn vµ tµi liÖu, sæ s¸ch   kÕ  to¸n cã  liªn quan, kÕ  to¸n ph¶n ¸nh gi¶m gi¸ trÞ  tµi  s¶n bµn giao, ghi: Nî   TK 3388  ­  Ph¶i tr¶,  ph¶i  nép kh¸c  (Chi  tiÕt  tµi  s¶n bµn giao) Nî TK 214 ­ Hao mßn TSC§ (PhÇn ®∙ hao mßn) Cã   c¸c   TK   liªn   quan:   111,   112,   121,   131,   133,   138,  152, 153, 154, 155, 156, 211, 213, 221, 222, 228, 241… ­ Khi bµn giao nguån vèn cho C«ng ty cæ phÇn, c¨n cø  vµo biªn b¶n bµn giao tµi s¶n, Phô lôc sè 06 (Chi tiÕt nî   ph¶i tr¶  ®îc tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp bµn giao cho  C«ng ty cæ phÇn), Phô lôc sè 07 (Chi tiÕt vèn gãp cæ phÇn   bµn   giao   cho   C«ng   ty   cæ   phÇn)   bµn   giao   cho   C«ng   ty   cæ  phÇn vµ  tµi liÖu, sæ s¸ch kÕ  to¸n cã  liªn quan, kÕ  to¸n  ph¶n ¸nh gi¶m nguån vèn, ghi: Nî TK 411 ­ Nguån vèn kinh doanh Nî   c¸c   TK   311,   331,   333,   334,   335,   338,   341,   342…  (PhÇn nî  ph¶i tr¶ bµn giao, C«ng ty cæ phÇn cã  nghÜa vô  kÕ thõa tiÕp tôc ph¶i tr¶) Cã  TK 3388 ­ Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (Chi tiÕt nguån  vèn bµn giao). (Lu ý: Sè ph¸t sinh bªn Nî TK 3388 "Chi tiÕt phÇn tµi  s¶n bµn giao " ph¶i b»ng sè ph¸t sinh bªn Cã TK 3388 "Chi   tiÕt phÇn nguån vèn bµn giao "). b) Trêng hîp cæ phÇn ho¸ mét bé phËn cña doanh nghiÖp ­ Khi bµn giao tµi s¶n cho C«ng ty cæ phÇn, c¨n cø  vµo biªn b¶n bµn giao tµi s¶n, c¸c phô  lôc chi tiÕt vÒ  tµi s¶n bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn vµ  c¸c chøng tõ, sæ   kÕ  to¸n cã  liªn quan, kÕ  to¸n ph¶n ¸nh gi¶m gi¸ trÞ  tµi  s¶n bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn, ghi:
 19. 19 Nî TK 411 ­ Nguån vèn kinh doanh Nî TK 214 ­ Hao mßn TSC§ (PhÇn ®∙ hao mßn) Cã   c¸c   TK   111,   112,   121,   131,   152,   153,   154,   155,  156, 211, 213, 221, 222, 241,… 4.4. KÕ  to¸n nî  ph¶i thu vµ  tµi s¶n gi÷  hé  Nhµ  níc  kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp, bµn giao cho C«ng ty   cæ phÇn, hoÆc C«ng ty mua, b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña   doanh nghiÖp Khi  bµn giao  tµi  s¶n gi÷   hé  Nhµ  níc  kh«ng  tÝnh vµo  gi¸ trÞ  doanh nghiÖp bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn gi÷  hé  hoÆc C«ng ty mua, b¸n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng cña doanh  nghiÖp,  kÕ  to¸n ph¶i lËp Biªn  b¶n  bµn  giao  vµ  c¸c  biÓu  theo Phô  lôc sè  08, 09, 10 vµ  11 theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng   ty nµy; §ång thêi kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo bªn Cã TK 002 “VËt   t, hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng”. B. KÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn ®îc chuyÓn ®æi tõ DNNN C¸c C«ng ty cæ phÇn h×nh thµnh do  ®îc chuyÓn  ®æi tõ  DNNN   thùc   hiÖn   ChÕ   ®é   kÕ   to¸n   doanh   nghiÖp   võa   vµ   nhá  (Ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1177   TC/Q§­C§KT   ngµy   23/12/1996   vµ   ®îc   söa   ®æi,   bæ   sung   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  144/2001/Q§­BTC   ngµy   21/12/2001   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh). §èi víi C«ng ty cæ phÇn niªm yÕt trªn thÞ tr êng chøng  kho¸n th× ph¶i thùc hiÖn theo chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1141   TC/Q§/C§KT   ngµy  1/11/1995 vÒ  viÖc ban hµnh ChÕ   ®é  kÕ  to¸n doanh nghiÖp,   QuyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§­BTC ngµy 25/10/2000 vÒ viÖc ban  hµnh ChÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c Th«ng t híng dÉn söa  ®æi,   bæ   sung   chÕ   ®é   kÕ   to¸n   doanh   nghiÖp   cña   Bé   Tµi   chÝnh. 1. Më sæ kÕ to¸n míi Khi  nhËn  hå  s¬  bµn  giao tµi  s¶n,  nguån  vèn vµ  nhËn  tµi s¶n, nguån vèn bµn giao, C«ng ty cæ phÇn ph¶i më  sæ  kÕ to¸n míi (Bao gåm c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ c¸c sæ kÕ  to¸n chi tiÕt)  ®Ó  ph¶n ¸nh gi¸ trÞ  tµi s¶n vµ  nguån vèn  nhËn bµn giao. 2. KÕ to¸n nhËn bµn giao tµi s¶n, nguån vèn ë C«ng ty  cæ phÇn ­ Khi nhËn tµi s¶n bµn giao, kÕ  to¸n c¨n cø vµo hå  s¬, biªn b¶n bµn giao tµi s¶n, c¸c Phô lôc 01, 02, 03, 04   vµ  05 vÒ  bµn giao tµi s¶n cho C«ng ty cæ phÇn, kÕ  to¸n  ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tµi s¶n nhËn bµn giao, ghi:
 20. 20 Nî c¸c TK cã liªn quan: 111, 112, 121, 131, 133, 138,   141, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 211, 221, 241… Cã TK 3388 ­ Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c  (Chi tiÕt phÇn tµi s¶n nhËn bµn giao). ­ Khi nhËn nguån vèn bµn giao, kÕ  to¸n c¨n cø vµo hå  s¬, biªn b¶n bµn giao tµi s¶n (Chi tiÕt phÇn nguån vèn),  Phô  lôc sè  06 (Chi tiÕt nî  ph¶i tr¶  ® îc tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn), Phô lôc sè 07  (Chi tiÕt vèn gãp cæ phÇn bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn)  bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn, kÕ  to¸n ph¶n ¸nh nguån vèn  nhËn bµn giao, ghi: Nî  TK 3388 ­ Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (Chi tiÕt phÇn  nguån vèn nhËn bµn giao) Cã   TK   411   ­   Nguån   vèn   kinh   doanh   (PhÇn   vèn   gãp   cæ  phÇn cña Nhµ níc vµ c¸c cæ ®«ng) Cã   c¸c   TK   311,   315,   331,   333,   334,   335,   338,   341,  342… (PhÇn nî  ph¶i tr¶ nhËn bµn giao, C«ng ty cæ phÇn cã  nghÜa vô kÕ thõa tiÕp tôc ph¶i tr¶). {Lu ý: Sè ph¸t sinh bªn Cã TK 3388 (Chi tiÕt phÇn tµi   s¶n nhËn bµn giao) ph¶i b»ng sè  ph¸t sinh bªn Nî  TK 3388  (Chi tiÕt phÇn nguån vèn nhËn bµn giao)}. 3. KÕ to¸n thu håi vµ nép tiÒn b¸n cæ phÇn tr¶ chËm ­ Khi C«ng ty cæ phÇn thu håi  ®îc tiÒn b¸n cæ phÇn  tr¶ chËm cña c¸c cæ ®«ng, ghi: Nî c¸c TK 111, 112 Cã  TK 1385 ­ Ph¶i thu vÒ  cæ phÇn hãa (Chi tiÕt ph¶i  thu vÒ tiÒn cæ phÇn b¸n tr¶ chËm). ­ Khi nép tiÒn thu håi tiÒn b¸n cæ phÇn tr¶ chËm vµo  Quü  Hç  trî  s¾p xÕp vµ  cæ phÇn hãa DNNN theo chÕ   ®é  qui  ®Þnh, kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn, ghi: Nî TK 3385 ­ Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn hãa Cã c¸c TK 111, 112. 4. KÕ  to¸n  ë  C«ng ty cæ phÇn vÒ  tiÒn thu hé  nî  ph¶i   thu vµ tiÒn thu vÒ b¸n tµi s¶n gi÷ hé Nhµ níc Khi nhËn bµn giao nî  ph¶i thu hé  vµ  nhËn tµi s¶n gi÷  hé  Nhµ  níc kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp, kÕ  to¸n  c¨n cø vµo hå  s¬, biªn b¶n bµn giao tµi s¶n, nguån vèn  (Chi tiÕt phÇn nî ph¶i thu hé, tµi s¶n kh«ng tÝnh vµo gi¸  trÞ  doanh nghiÖp bµn giao cho C«ng ty cæ phÇn gi÷  hé) vµ  Phô lôc sè 08, 09, 10 vµ 11 chi tiÕt vÒ nî ph¶i thu hé vµ  tµi   s¶n   gi÷   hé   Nhµ   níc   kh«ng   tÝnh   vµo   gi¸   trÞ   doanh 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2