Thông tư 41/2000/TT-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
65
lượt xem
1
download

Thông tư 41/2000/TT-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 41/2000/TT-BNN-KH của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 41/2000/TT-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  N « n g  n g hi Ö p  vµ P h¸t triÓn  « n g  th«n  n S è  41/2000/TT­B N N­ K H  n g µy  13 th¸ng  04 n¨ m  2000  H íng d É n  viÖc xu Êt kh È u, n h Ë p  kh È u  h µ n g   o¸ thuéc di Ö n  q u ¶ n  lý h   c h u yªn n g µ n h  n « n g  n g hi Ö p  theo Q u y Õt  Þ n h   ® sè 242/1999/Q§­T T g, n g µ y 30/12/1999 c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  v Ò   ®i Ò u  h µ n h   u Êt n h Ë p  kh È u  h µ n g   o¸ n¨ m  2000 x h §Ó     thihµnh  §iÒu    9,QuyÕt  ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 30/12/1999  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ®iÒu  vÒ  hµnh xuÊtnhËp    khÈu hµng    ho¸ n¨m  2000. Sau    sù  khicã  tho¶ thuËn    cña  Th¬ng  Bé  m¹i. Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n híng dÉn      viÖc xuÊtnhËp    khÈu  c¸clo¹ hµng       i ho¸ thuéc ®èi t      îng qu¶n    lýchuyªn ngµnh    n«ng nghiÖp  sau: nh  I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1. Th«ng     t nµy  dông  ¸p  ®èi    víiho¹t®éng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng  ho¸ thuéc ®èi t        îng qu¶n   lýchuyªn ngµnh    n«ng  nghiÖp,gåm:   ­ Thuèc, nguyªn      liÖu s¶n xuÊt thuèc    thó  vµ    y  c¸c chÕ  phÈm  sinh häc  dïng trongthó y;       ­Thuèc  nguyªn liÖu s¶n    vµ      xuÊtthuèc b¶o  thùc vËt;     vÖ    ­§éng      vËthoang    thùc vËtrõng; d∙vµ      ­Thøc    nguyªn liÖu s¶n    ¨n vµ      xuÊtthøc ¨n ch¨n nu«i;         ­Ph©n    bãn; ­Gièng    c©y  trång vµ    gièng vËtnu«i;     ­Nguån    gen  trång,vËtnu«i,         sinh vËtv×  vi     môc ®Ých    trao®æi  khoa  häc  kü  thuËt; 2. Hµng    nhËp  khÈu ph¶i®¸p    øng yªu cÇu    tiªuchuÈn  chÊt l do   îng  Nhµ  nícban    hµnh.§èivíi       nh÷ng  chñng  i lo¹ hµng    ho¸ cha  îcban  ®   hµnh    tiªuchuÈn  chÊt îng, thùc  l   hiÖn  kiÓm       tra tiªuchuÈn,  chÊt îng  l theo ®¨ng  cña  ký  nhµ  nhËp  khÈu  ph¶i® îcsù  vµ      ®ång  b»ng    ý  v¨n b¶n cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓnn«ng th«n tr       íckhinhËp  khÈu. 3. Hµng    ho¸  thuéc ®èi îng  t kiÓm   dÞch  ®éng vËt,kiÓm     dÞch thùc    vËt thùc hiÖn    theo c¸cquy      ®Þnh  hiÖn hµnh cña Ph¸p  lÖnh Thó    y,Ph¸p lÖnh B¶o  vÖ  kiÓm  vµ  dÞch thùc vËtcña      Nhµ    nícViÖtNam.   4. C¸c  chøc  c¸ nhËn  ®¨ng  m∙  xuÊt khÈu, nhËp    tæ  vµ    ®∙  ký  sè      khÈu vµ  ®¨ng  kinh doanh    ký    c¸cngµnh  hµng      môc  phïhîp v×  ®Ých  kinh doanh  môc    vµ  ®Ých  khoa häc  thuËt sau  kü    ®©y         gäi t¾t lµ ®¬n  xuÊt nhËp  vÞ    khÈu chÞu  tr¸ch nhiÖm       vÒ tÝnh chÝnh  x¸c  cña  liÖu  sè  khai b¸o      khi nhËp  khÈu, xuÊt     khÈu, qu¶n    dông    lý,sö  hµng    ho¸ thuéc  ®èi îng  t qu¶n    lýchuyªn  ngµnh n«ng  nghiÖp  theo c¸cquy      ®Þnh  hiÖn hµnh  cña ChÝnh  phñ.
  2. 2 II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó:  Q ViÖc xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng  ho¸ thuéc ®èi  îng  t qu¶n    lý chuyªn  ngµnh n«ng    nghiÖp  thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  sau: A. T h u èc, n g u yªn liÖu lµ m  thuèc thó y vµ c¸c c h Õ  p h È m  sinh h äc dïng  trong thó y 1. §èivíic¸c lo¹          i thuèc trong Danh    môc thuèc thó y  îcphÐp      ®   s¶n xuÊt,  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, l hµnh, sö   u    dông  it¹ ViÖt Nam     n¨m  2000 quy ®Þnh  trong QuyÕt    ®Þnh  19/2000/Q§­ sè  BNN/TY,  ngµy  3/3/2000 cña  tr Bé  ëng  Bé  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n      i (trõc¸c lo¹ vacxin)®¬n  xuÊt nhËp    vÞ    khÈu  îcxuÊt khÈu, nhËp  ®       khÈu  theo nhu cÇu  s¶n xuÊt kinh doanh.Thñ          tôc xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  lµm      t¹ H¶i quan  i cöa khÈu. 2. Nh÷ng  i   lo¹ thuèc,nguyªn    liÖu lµm    thuèc thó y  c¸c chÕ      vµ    phÈm  sinh  häc dïng trong thó y        khixuÊt khÈu, nhËp      khÈu ph¶icã  kiÕn    ý  b»ng    v¨n b¶n  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n: a/  C¸c  inguyªn  lo¹  liÖu  thuèc  vµ  cha  tªn trong  cã    "Danh  môc  c¸c  i lo¹  thuèc vµ    nguyªn liÖu thuèc thó y  îcphÐp          ®   s¶n xuÊt,xuÊt khÈu, nhËp        khÈu,   l hµnh  sö  u  vµ  dông    t¹ ViÖtNam". i   b/C¸c      lo¹ vacxin; i c/C¸c  i   lo¹ kh¸ng nguyªn,kh¸ng huyÕt thanh            dïng trong chuÈn      ®o¸n  dÞch  bÖnh ®éng vËt; d/C¸c        lo¹ visinhvËtdïng trong thó y; i           ®/ C¸c mÉu  thuèc thó  dïng    i y  ®Ó gií thiÖu hµng, ®Ó     lµm thñ      tôc thö nghiÖm, kiÓm  nghiÖm    t¹ ViÖtNam;  i   e/C¸c      lo¹ nguyªn kiÖu  i   thuèc thó y        lµchÊttiÒn g©y      nghiÖn; g/BÖnh    phÈm  dïng ®Ó     chÈn  ®o¸n bÖnh, trao® æi         tliÖu mÉu   thuèc thó     y  trong ch¬ng    tr×nh hîp t¸ckhoa        häc  thuËt. kü  B. T h u èc vµ n g u yªn liÖu s¶n  u Êt thuèc b ¶ o  v Ö  thùc v Ët x 1. §èivíi   i       lo¹ thuèc trong Danh  c¸c       môc  thuèc b¶o  thùc vËt ® îcphÐp    vÖ        sö  dông  ViÖtNam   ë    quy  ®Þnh  trong QuyÕt    ®Þnh  33/2000/Q§­ sè  BNN­BVTV   ngµy 3/4/2000 cña  tr Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,®¬n    vÞ xuÊt nhËp    khÈu  îc xuÊt khÈu, nhËp  ®       khÈu  theo nhu cÇu  s¶n xuÊt kinh     doanh.Thñ      tôcxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu lµm      t¹ H¶i quan  i cöa  khÈu. 2. Kh«ng  îcphÐp    ®   nhËp khÈu    i c¸c lo¹  thuèc trong Danh      môc  thuèc b¶o    vÖ thùc vËt cÊm   dông  ViÖt Nam       sö  ë    quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  33/2000/ sè  Q§­BNN­BVTV   ngµy 3/4/2000 cña  tr Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng th«n.
  3. 3 3. Khi nhËp      khÈu    i c¸c lo¹ thuèc  nguyªn  vµ  liÖu s¶n xuÊt thuèc    b¶o vÖ  thùc vËt sau      ®©y  ph¶icã  kiÕn    ý  b»ng    v¨n b¶n cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓnn«ng  th«n: a/ C¸c  ithuèc  lo¹  trong Danh  môc  thuèc b¶o    vÖ thùc vËt h¹n chÕ  sö  dông  ViÖt Nam   ë    quy ®Þnh  trong QuyÕt ®Þnh  33/2000/Q§­ sè  BNN­BVTV   ngµy  3/4/2000 cña  tr   Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n; b/ C¸c  ithuèc,nguyªn  lo¹    liÖu thuèc b¶o    vÖ thùc vËt cha  tªn trong cã      Danh  môc thuèc b¶o  thùc vËt® îcphÐp  dông    vÖ        sö  hoÆc     h¹n chÕ  dông  sö  ë  ViÖtNam;      c/ Thuèc  nguyªn    vµ  liÖu thuèc    b¶o    vÖ thùc vËt dïng    i     ®Ó gií thiÖu    s¶n  phÈm,    thö nghiÖm,  kh¶o  nghiÖm  ViÖtNam, ë    d/C¸c      lo¹ c«n  i trïng,     sinh vËtthuéc lÜnh  vi       vùc  b¶o  thùc vËt. vÖ    C. § é n g  v Ët h o a n g  d∙ v µ thùc v Ët rõn g 1.CÊm     xuÊtkhÈu  môc    v×  ®Ých  ¬ng      i th m¹ic¸clo¹ ®éng      vËthoang    d∙vµ  thùc vËtrõng      sau ®©y: 1.1 C¸c  i   lo¹ ®éng    vËt rõng,thùc vËt rõng        quý hiÕm   ® îcquy  ®∙    ®Þnh    t¹i NghÞ ®Þnh  18/H§BT  ngµy  th¸ng01  17    n¨m  1992 cña    Héi ®ång  tr bé  ëng (nay  lµChÝnh    phñ). 1.2 C¸c    loµi®éng  vËt hoang    d∙ th«ng  êng, khai th¸c,®¸nh  th       b¾t    trùc tiÕp      tõ tù nhiªn theo    quy ®Þnh trong ChØ  thÞ  359/TTg  sè  ngµy 29/5/1996  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 1.3 C¸c  i   lo¹ ®éng    vËt,thùc vËt hoang    t¹      d∙ cã  iViÖt Nam   cã      vµ  tªntrong   Phô      lôc I C«ng    íc bu«n b¸n quèc  c¸c loµi®éng    tÕ      vËt,thùc vËt hoang        d∙ cã  nguy  tuyÖtchñng  c¬    (CITES). 1.4 C¸c  i   lo¹ ®éng      vËt hoang      d∙ lµthiªn®Þch    cña  chuéttheo    ChØ   sè  thÞ  09/1998/CT­TTg  ngµy  18/02/1998 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 1.5.Tinh    dÇu trÇm    (giã bÇu)  tinh dÇu    theo  vµ    x¸ xÞ  quy ®Þnh trong  QuyÕt ®Þnh  45/1999/Q§­ sè  BNN­KL  ngµy  02/03/1999 cña  tr   Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n. 2. C¸c  i®éng  lo¹  vËt hoang  vµ  d∙  thùc vËt rõng  îc xuÊt  ®   khÈu    khi cã  nh÷ng  ®iÒu  kiÖn  sau: nh  2.1.§èi víic¸c lo¹          i ®éng    vËt rõng,thùc      vËt rõng quý hiÕm   ® îc quy  ®∙    ®Þnh  i t¹ ®iÓm   xuÊt khÈu  môc  1.1    v×  ®Ých nghiªn cøu    khoa  häc hoÆc     hîp t¸cquèc      tÕ,s¶n  phÈm     tõthÕ    do  hÖ F2  g©y  nu«i,  nh©n  gièng ph¸ttr           iÓnt¹ tr¹ i i thùc hiÖn theo Th«ng t  sè 04/NN/KL­  ngµy 05/02/1996 cña Bé  N«ng  TT nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n. 2.2 C¸c      loµi®éng    vËt hoang    d∙ thuéc môc      1.2 nhng  g©y  do  nu«i,nh©n    gièng,ph¸ttr   i       iÓn t¹  i tr¹ ph¶i cã      x¸c nhËn  cña Chi côc kiÓm  l©m   t¹   së  i bao  , gåm   tr¨n, c¶    r¾n  nguån  cã  gèc nu«isinh s¶n,nh©n        gièng  i   t¹ tr¹nu«ihoÆc   i   i   t¹  c¸c hé      gia ®×nh.  CITES  ViÖt Nam     c¨n  vµo      cø  ®ã ®Ó cÊp  giÊy phÐp xuÊt  khÈu.
  4. 4 2.3        §èi víiloµi®éng, thùc vËt hoang          d∙ thuéc môc    îc xuÊt khÈu  1.3,®     s¶n  phÈm     tõthÕ    trë®i  nh©n  hÖ F2    do  nu«i,  sinhs¶n            t¹ tr¹víi ®iÒu  i i c¸c kiÖn: a/Cã      tr¹nu«ido  i   CITES  quèc  x¸cnhËn; tÕ    b/Cã    quota do    CITES  quèc  xÐt cÊp; tÕ    c/ CITES    ViÖt Nam   cø    c¨n  vµo      ®ã ®Ó tiÕn hµnh lµm  tôc cÊp  thñ    giÊy  phÐp xuÊtkhÈu.   3. ViÖc    xuÊt khÈu        c¸c loµi®éng    vËt,thùc vËt hoang          d∙ lµthuû    h¶is¶n:  thùc hiÖn    theo híng dÉn      cña  thñy s¶n. Bé    4. NhËp    khÈu  ®éng    vËt hoang    thùc vËt rõng:TríckhinhËp  d∙ vµ            khÈu  c¸c lo¹    i ®éng    vËt hoang    thùc vËt rõng  d∙ vµ      nªu  môc  vµ  ph¶icã  ë  1.1  1.3    ý  kiÕn b»ng    v¨n b¶n cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n. D. T h ø c  ¨n vµ  g u yªn  n liÖu  n x u Êt thøc ¨n  h¨n n u «i s¶ c 1. §èi víihµng        ho¸ trong Danh    môc  thøc  ch¨n  ¨n  nu«i,nguyªn    liÖu lµm  thøc  ch¨n  ¨n  nu«i ® îc xuÊt      nhËp  khÈu  vµo ViÖt Nam     n¨m  2000  quy ®Þnh  trong QuyÕt  ®Þnh   35/2000/Q§­ sè  BNN­KNKL   ngµy 5/4/2000  cña  tr Bé  ëng  Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n,®¬n      vÞ  xuÊt nhËp    khÈu  îcxuÊt ®     khÈu,  nhËp  khÈu  theo nhu  cÇu  s¶n xuÊt kinh doanh. Thñ    tôc xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu lµm      t¹ H¶iquan  i cöa  khÈu. 2.    Khi nhËp khÈu nh÷ng  icha  tªn trong  lo¹  cã    Danh môc  thøc  ch¨n ¨n    nu«ivµ    nguyªn liÖu lµm      thøc    ¨n ch¨n nu«i® îcnhËp        khÈu vµo ViÖt Nam     n¨m  2000 th× ph¶i cã  kiÕn    ý  b»ng v¨n b¶n  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng th«n. 3.§iÒu    kiÖn    bæ sung    khinhËp khÈu:Nguyªn      liÖu thøc ¨n cã      nguån gèc  tõthùc vËtc¶im∙   truyÒn          di  ph¶i® îcthÓ      hiÖn    trªnnh∙n,m¸c,bao      b×. ®. P h © n   ã n b 1. §èivíinh÷ng  i       lo¹ ph©n  bãn trong Danh    môc  îcsö  ®   dông  l th«ng  vµ u  t¹  iViÖt Nam     quy ®Þnh  trong QuyÕt    ®Þnh  123/1998/Q§­ sè  BNN­KHCN   ngµy  25  th¸ng 8  n¨m  1998, QuyÕt ®Þnh  s« 219/1998/Q§­ BNN­KHCN  ngµy  30/12/1998  bæ   vÒ  sung    i c¸c lo¹ ph©n  bãn  vµo Danh  môc    i c¸c lo¹ ph©n  bãn  ® îc sö    dông  l th«ng  i vµ u  t¹ ViÖt Nam   QuyÕt    vµ  ®Þnh  12/2000/Q§­ sè  BNN­ KHCN   ngµy 15/2/2000  bæ   vÒ  sung    i c¸c lo¹ ph©n  bãn vµo Danh  môc    i c¸c lo¹  ph©n  bãn  îc sö  ®   dông  l th«ng  i vµ u  t¹ ViÖt Nam,    viÖc nhËp khÈu  thùc hiÖn    theo QuyÕt    ®Þnh  237/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  24/12/1999 vµ    C«ng    192/ v¨n sè  CV­KTTH   ngµy 29/2/2000 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 2. §èi víinh÷ng  iph©n        lo¹  bãn cha qua kh¶o nghiÖm, thö nghiÖm     khi nhËp khÈu  ph¶icã  kiÕn    ý  b»ng  b¶n  v¨n  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n.
  5. 5 E. Gièn g  c © y  trång vµ gièng v Ët n u «i ViÖc xuÊt,nhËp    khÈu    c¸cgièng c©y  tÊtc¶      trång,gièng      vËtnu«iph¶icã      ý kiÕn b»ng    v¨n b¶n  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n  íckhilµm  tr     thñ tôcxuÊtkhÈu,nhËp          khÈu      t¹ H¶iquan  i cöa  khÈu. G. n g u å n  ge n   © y  trång, Ët  u «i, c  v n  vi sinh v Ët v× m ô c  ® Ý c h  trao ® æ i  k h o a h äc kü  thu Ët TÊt  c©y  c¶  trång,vËt nu«i,visinh vËt lµnguån                gen phôc  cho  vô  nghiªn  cøu, thö    nghiÖm   môc   v×  ®Ých  trao ® æi    khoa häc  thuËt khi xuÊt  kü      nhËp  khÈu ph¶icã  kiÕn    ý  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n. III.Ti Õ p  n h Ë n  v µ gi¶i u y Õt h å  s ¬    q 1. §¬n  xuÊt nhËp    vÞ    khÈu  nhu  cã  cÇu xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    s¬  göihå  vÒ  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n    îcxem       ®Ó ®   xÐt gi¶iquyÕt.Hå    s¬    göitheo c¸c®Þa      chØ  sau: a) §iÓm   (Kho¶n  Môc   :     2  A,  II) göi vÒ Côc Thó  ­  y  phêng  Ph¬ng  Mai,  §èng      §a, Hµ Néi;§iÖn    tho¹i 8696788, Fax: 8691311  :       hoÆc   quan  êng  c¬  th trùcCôc    Thó  t¹  y  i TP.    Hå ChÝ  Minh    ­ 521 Hoµng  Thô, quËn  v¨n    T©n B×nh,  thµnh phè  ChÝ  Hå  Minh;§iÖn    tho¹i8444024.Fax:8569050.   :     b) §iÓm   (Kho¶n  Môc      Côc    3  B,  II) göivÒ  : B¶o  thùc vËt ­ 149  vÖ       Phè    Hå §¾c    Di,§èng    Néi;§iÖn  §a, Hµ    tho¹i 8574663,Fax: 5530043    :     hoÆc     ®¹idiÖn  Côc    t¹ TP.  ChÝ  i Hå  Minh    M¹c  ­ 28  §Þnh    Chi,QuËn    1,TP.  ChÝ  Hå  Minh;§iÖn    tho¹i8221413,Fax:8244187.   :     c) §iÓm   vµ  (Kho¶n  Môc  :       2  4  C,  II) göi vÒ Côc    KiÓm  l©m    2  ­ sè  Ngäc  Hµ,  §×nh,Hµ    Ba    Néi,§iÖn  tho¹i  7335674,Fax:7335685.     d) Kho¶n E   (Môc  ,§iÓm  2  II)  vµ 3 (Kho¶n D, Môc  II) Göi vÒ  Côc  : KhuyÕn  n«ng  KhuyÕn  vµ  l©m    2  ­ sè  Ngäc Hµ,  ®×nh    Ba  Hµ Néi;§iÖn    tho¹i   8432955,Fax:8433811     e) Kho¶n    G (Môc  , II) §iÓm   (Kho¶n      2  §, Môc  :   Khoa  II  Vô  göi häc c«ng  nghÖ   ChÊt îng  vµ  l s¶n  phÈm     2  ­ sè  phè Ngäc  Hµ,  ®×nh,    Ba  Hµ Néi,§iÖn    tho¹i8237534,Fax:8433637.   :     2.C¸c    ®¬n  xuÊt nhËp  vÞ    khÈu  ªnhÖ       quan        îch­ li   víi c¬  c¸c nãitrªn®Ó ®   íng dÉn      hè  ®¨ng  tõng  i chitiÕtvÒ  s¬  ký  lo¹ ngµnh hµng xuÊt khÈu  nhËp    vµ  khÈu. 3. Trong      thêigian  ngµy,kÓ    7    tõ ngµy  nhËn  îc hå  hîp    N«ng  ®   s¬  lÖ,Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n sÏcã        v¨n b¶n    . tr¶lêi IV.Tæ     chøc  thùc hiÖn    ®Ò nghÞ   c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  trùc thuéc    ChÝnh  phñ, Uû     ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng th«ng b¸o    néi dung  Th«ng   nµy  t ®Õn   c¸c doanh  nghiÖp  thuéc  ph¹m    viqu¶n      lý®Ó thùc hiÖn.Trong        qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  nh÷ng        cã  vÊn  ®Ò  ph¸tsinh th×      ph¶n ¸nh    N«ng  vÒ Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n    ®Ó kÞp    thêisöa ®æi,bæ     sung  cho    phïhîp.
  6. 6 Th«ng  tnµy thay thÕ        c¸cv¨n b¶n  híng dÉn  xuÊt khÈu,nhËp    vÒ      khÈu  ­ tr íc®©y        Æt     ®èi víi m c¸c hµng  thuéc diÖn    qu¶n    lýchuyªn ngµnh    n«ng nghiÖp.  §èivíi         l«hµng    c¸c ho¸ thuéc ®èi t   trªnkÓ       îng nªu    tõ ngµy  01/04/2000  îcthùc ®     hiÖn theo Th«ng     tnµy.
  7. 7 D a n h  m ô c  v¨n b ¶ n  g öi kÌ m  theo T h « n g  t s è........ "Híng  dÉn  viÖc xuÊt khÈu,  nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc  diÖn  qu¶n    lýchuyªn ngµnh n«ng nghiÖp" 1.Thuèc    (2):   thó y  ­ QuyÕt    ®Þnh  19/2000­ sè  Q§­BNN­TY,  ngµy  th¸ng 3  03    n¨m  2000 cña  Bé  ëng  N«ng  tr Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n  Danh  vÒ  môc  thuèc thó y      ® îc phÐp    s¶n xuÊt,xuÊt khÈu, nhËp        khÈu, l hµnh, sö   u    dông  iViÖt Nam   t¹    n¨m  2000. ­ QuyÕt ®Þnh   57/1999/Q§­ sè  BNN­TY   ngµy 30/3/1999    vÒ Danh môc  thuèc  y  îc phÐp  thó  ®   s¶n xuÊt.xuÊt khÈu, nhËp        khÈu, l hµnh, sö   u    dông  i t¹  ViÖtNam     n¨m  1999. 2.Thuèc    b¶o  thùc vËt(1): vÖ      ­ QuyÕt    ®Þnh  33/2000/Q§­ sè  BNN­BVTV,  ngµy 3/4/2000 cña  tr Bé  ëng  Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n  viÖc  vÒ  ban hµnh danh môc  thuèc  b¶o    vÖ thùc    îc phÐp  dông, h¹n  vËt ®   sö    chÕ   dông, cÊm   dông  ViÖt sö    sö  ë    Nam. 3.§éng      vËthoang    thùc vËtrõng  d∙vµ      (3): ­ NghÞ     ®Þnh  18­ sè  H§BT,  ngµy  17/1/1992 cña Héi ®ång  tr Bé  ëng vÒ  viÖc quy ®Þnh  danh  môc  thùc vËt rõng,®éng          vËt quý  hiÕm   chÕ  qu¶n  vµ  ®é  lý,  b¶o vÖ. ­ Th«ng   04    tsè  NN/KL­ TT,  ngµy 5/2/1996 cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t vµ    triÓn n«ng  th«n    vÒ viÖc híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh   02/CP,  sè  ngµy  5/1/1995 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh   vÒ hµng  ho¸,dÞch  cÊm     vô  kinh doanh    th¬ng    hµng    m¹i vµ  ho¸ dÞch  kinh doanh  ¬ng    ®iÒu  vô    th m¹i cã  kiÖn  thÞ  ­ ë  tr êng trong níc.   ­ ChØ  thÞ  09/1998/TC­ sè  TTg, ngµy 18/12/1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  c¸cbiÖn  vÒ    ph¸p cÊp    b¸ch diÖttrõchuétb¶o  mïa          vÒ  mµng. 4.Thøc      ¨n ch¨n nu«i:   ­ QuyÕt    ®Þnh  35/2000/Q§­ sè  BNN­KNKL,  ngµy 5/4/2000 cña  tr Bé  ëng  Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸t tr vµ    iÓn n«ng th«n    vÒ danh môc  thøc  ch¨n  ¨n  nu«i,   nguyªn liÖu lµm      TACN   îcxuÊtkhÈu,nhËp  ®       khÈu  vµo ViÖtNam     n¨m  2000. 5.Ph©n    bãn: ­ QuyÕt    ®Þnh  123/1998/Q§/BNN­KHCN,  sè  ngµy 25/8/1998 cña  tr Bé  ­ ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n  vÒ    viÖc  ban hµnh  danh môc  c¸clo¹ ph©n     i bãn  îcsö  ®   dông  l th«ng  ViÖtNam. vµ u  ë    ­ QuyÕt    ®Þnh  219/1998/Q§­ sè  BNN­KHCN, ngµy  30/12/1998 cña  tr Bé  ­ ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n  viÖc    vÒ  bæ sung  128  i lo¹ ph©n    bãn  vµo  danh môc    i c¸clo¹ ph©n    bãn  îcsö  ®   dông  l th«ng  ViÖtNam. vµ u  ë    ­ QuyÕt    ®Þnh  12/2000/Q§­ sè  BNN­KHCN, ngµy 15/02/2000 cña  tr Bé  ­ ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n  viÖc    vÒ  bæ sung    i c¸c lo¹  ph©n  bãn  vµo  danh môc    i c¸clo¹ ph©n    bãn  îcsö  ®   dông  vµo u  l th«ng  ViÖtNam. ë   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản