intTypePromotion=1

Thông tư 46/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
92
lượt xem
3
download

Thông tư 46/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 46/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Dự án Đa dạng hoá thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 46/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦ C ñ A B é  T µ I CH Ý NH S è  46/2004/TT­BTC NG µ Y 27/5/2004  H ¦í NG D É N C¥ CH Õ  QU¶N L ý  T µ I CH Ý NH D ù  ¸N §A D ¹ NG HO¸  THU NH Ë P N¤NG TH¤N TØNH TUY£N QUANG C¨n cø HiÖp ®Þnh vay vèn sè 578­VN gi÷a ChÝnh phñ  níc Céng  hoµ  x∙  héi chñ   nghÜa  ViÖt Nam  vµ  Quü   ph¸t triÓn  N«ng  nghiÖp   Quèc  tÕ  (IFAD)  ký  ngµy  18/2/2002  cho  dù  ¸n “§a  d¹ng ho¸  thu   nhËp n«ng th«n (RIDP) tØnh Tuyªn Quang”; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh   phñ  qui  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô  vµ  tæ chøc bé  m¸y cña Bé  Tµi  chÝnh; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  17/2001/N§­CP ngµy 4/5/2001 cña ChÝnh   phñ   ban   hµnh   Quy   chÕ   Qu¶n   lý   vµ   Sö   dông   nguån   hç   trî   ph¸t  triÓn chÝnh thøc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­CP ngµy 08/07/1999 cña ChÝnh  phñ  ban hµnh Quy chÕ  Qu¶n lý  §Çu t  vµ  X©y dùng; NghÞ   ®Þnh sè  12/2001/N§­CP ngµy 5/5/2000 bæ sung mét sè   ®iÒu cña NghÞ   ®Þnh  sè   52/1999/N§­CP;   NghÞ   ®Þnh   sè   07/2003/N§­CP   ngµy   30/01/2003  cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi bæ sung mét sè   ®iÒu cña Quy chÕ  qu¶n   lý   ®Çu   t  vµ   x©y   dùng   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  52/1999/N§­CP   ngµy   08/07/1999   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   12/2000/N§­CP  ngµy 05/05/2000; C¨n cø C«ng v¨n sè  1073/CP­QHQT ngµy 13/11/2001 cña ChÝnh   phñ  th«ng  b¸o  quyÕt   ®Þnh  cña Thñ   tíng ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc  phª  duyÖt B¸o c¸o nghiªn  cøu tiÒn kh¶ thi Dù  ¸n §a d¹ng ho¸ thu  nhËp n«ng th«n tØnh Tuyªn Quang; C¨n cø Th«ng t sè  44/2003/TT­BTC ngµy 15/5/2003 cña Bé  Tµi  chÝnh   vÒ   qu¶n   lý,   thanh   to¸n   vèn   ®Çu   t  vµ   vèn   sù   nghiÖp   cã  tÝnh chÊt ®Çu t tõ nguån Ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø Th«ng t sè  49/2001/TT­BTC ngµy 26/6/2001 cña Bé  Tµi  chÝnh híng dÉn viÖc qu¶n lý, thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬ b¶n thuéc x∙, thÞ trÊn qu¶n lý; Sau khi thèng nhÊt víi Uû ban nh©n d©n TØnh Tuyªn Quang, Bé  Tµi chÝnh híng dÉn c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cho Dù ¸n “§a d¹ng   ho¸ thu nhËp n«ng th«n tØnh Tuyªn Quang” nh sau: I.   Q U Y   § Þ N H   CH U N G : PhÇn I.1: §èi tîng ¸p dông
 2. Th«ng t nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c hîp phÇn cña Dù ¸n §a  d¹ng ho¸ thu nhËp n«ng th«n tØnh Tuyªn Quang  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp ph¸t kinh phÝ.   PhÇn I.2: Gi¶i thÝch tõ ng÷ C¸c   kh¸i   niÖm,   thuËt   ng÷   sö   dông   trong   th«ng   t  nµy   cã  cïng ý nghÜa nh trong HiÖp ®Þnh vay vèn vµ ®îc hiÓu nh sau: 1. Dù  ¸n: lµ  Dù  ¸n §a d¹ng ho¸ thu nhËp n«ng th«n tØnh Tuyªn   Quang. 2. HiÖp  ®Þnh: lµ  HiÖp  ®Þnh vay vèn cho Dù  ¸n ký  gi÷a ChÝnh phñ  níc CHXHCN ViÖt nam vµ Quü  Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp Quèc tÕ ngµy   18/2/2002. 3. IFAD: lµ Quü Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp Quèc tÕ ­ nhµ tµi trî n­ íc ngoµi cho dù ¸n. 4. SIDA: lµ  C¬  quan Hîp t¸c Ph¸t triÓn Thuþ  §iÓn, nhµ   ®ång tµi   trî níc ngoµi cho dù ¸n. 5. UNOPS: lµ V¨n phßng DÞch vô Dù ¸n cña Ch¬ng tr×nh Ph¸t triÓn  Liªn HiÖp Quèc: c¬ quan thay mÆt IFAD thùc hiÖn viÖc gi¶i ng©n   cho Dù ¸n. 6. Chñ  Dù  ¸n: lµ  UBND TØnh Tuyªn Quang. §Ó  triÓn khai dù  ¸n vµ  phèi hîp ho¹t  ®éng trong Dù  ¸n, chñ  dù  ¸n thµnh lËp Ban Phèi   hîp thùc thi dù ¸n tØnh, Ban Phèi hîp thùc thi dù ¸n huyÖn, vµ   c¸c Ban Ph¸t triÓn x∙. 7. Ban Phèi hîp thùc thi Dù  ¸n TØnh (BPHTTDA tØnh): lµ   ®¬n vÞ   ®îc thµnh lËp theo quyÕt  ®Þnh   cña chñ  dù  ¸n, cã  tr¸ch nhiÖm   thùc hiÖn c«ng viÖc thùc thi hµng ngµy cña dù  ¸n vµ  qu¶n lý  vèn vay.  8. Ban Phèi hîp thùc thi Dù  ¸n HuyÖn (BPHTTDA huyÖn) lµ   ®¬n vÞ   ®îc thµnh lËp theo quyÕt  ®Þnh cña UBND huyÖn thùc thi dù  ¸n;   cã tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n quy ®Þnh trong quyÕt ®Þnh thµnh lËp. 9.   Ban Ph¸t triÓn x∙ (Ban PTX): lµ  c¸c  ®¬n vÞ   ®îc thµnh lËp  theo   quyÕt   ®Þnh   cña   UBND   x∙   thùc   thi   dù   ¸n;   cã   tr¸ch   nhiÖm   quyÒn h¹n quy ®Þnh trong quyÕt ®Þnh thµnh lËp. 10.   C¸c  ®¬n vÞ  thùc thi dù  ¸n: lµ  c¸c  ®¬n vÞ  tuyÕn tØnh vµ   huyÖn cña c¸c c¬  quan nhµ  níc sÏ  trùc tiÕp tæ chøc thùc hiÖn  c¸c hîp phÇn vµ tiÓu hîp phÇn cña Dù ¸n. 11. Ng©n hµng Phôc vô Dù ¸n: Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 2
 3. 12.  TiÓu dù  ¸n: Bao gåm c¸c ho¹t  ®éng x©y dùng, mua s¾m qui  m« nhá  t¹i c¸c th«n b¶n; do ngêi d©n kiÕn nghÞ  nh»m c¶i thiÖn  c¬   së   vËt   chÊt   cÊp   b¸ch,   n©ng   cao   ®êi   sèng   kinh   tÕ   x∙   héi,  ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cho hé gia ®×nh nghÌo nhÊt trong th«n b¶n. PhÇn I. 3. Nguyªn t¾c qu¶n lý 1. Dù   ¸n   ®îc   tµi   trî   b»ng   c¸c   nguån   vèn   sau:   Vèn   Ng©n   s¸ch   Trung ¬ng hç trî Ng©n s¸ch tØnh Tuyªn Quang tõ nguån vèn ChÝnh   phñ  vay IFAD vµ  vèn viÖn trî  kh«ng hoµn l¹i cña SIDA, vèn  ®èi   øng tõ  nguån Ng©n s¸ch tØnh Tuyªn Quang, vµ  vèn  ®ãng gãp cña   ngêi hëng lîi. 2. Kho¶n vay tõ  IFAD vµ  kho¶n vèn SIDA viÖn trî   ®Ó  tµi trî  cho  dù ¸n ®îc ChÝnh phñ qu¶n lý theo nh÷ng ®iÒu kho¶n ®îc quy ®Þnh  t¹i c¸c HiÖp  ®Þnh vay vµ  HiÖp  ®Þnh viÖn trî, vµ  phï  hîp víi  nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ. 3. Toµn bé  vèn vay IFAD vµ  vèn viÖn trî  cña SIDA  ®Ó   ®Çu t  cho  dù  ¸n lµ  nguån vèn cña ng©n s¸ch nhµ  níc, ph¶i  ®îc ph¶n ¸nh  ®Çy ®ñ vµo ng©n s¸ch nhµ níc. 4. UBND TØnh Tuyªn Quang cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  c¸c nguån vèn  ®Çu t  cho Dù  ¸n cã  hiÖu qu¶,  ®óng môc  ®Ých, phï  hîp víi c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   HiÖp   ®Þnh   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh   cña   ChÝnh   phñ.  5. Dù   ¸n   më   tµi   kho¶n   t¹i   hÖ   thèng   Kho   b¹c   Nhµ   n íc   ®Ó   giao  dÞch.   HÖ   thèng   Kho   b¹c   Nhµ   níc   n¬i   Dù   ¸n   më   tµi   kho¶n   thùc  hiÖn c«ng t¸c kiÓm so¸t chi trùc tiÕp  ®èi víi Dù  ¸n th«ng qua   kiÓm tra, x¸c nhËn khèi lîng thùc hiÖn, chuyÓn vèn t¹m øng vµ  thanh to¸n trùc tiÕp cho c¸c ho¹t ®éng ®ñ ®iÓu kiÖn cña Dù ¸n,   theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 6. Ban Phèi hîp thùc thi dù ¸n tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý  toµn bé  vèn vay IFAD, vèn viÖn trî  cña SIDA, vµ  vèn  ®èi øng  ng©n s¸ch tØnh Tuyªn Quang, ®¶m  b¶o tµi trî ®óng môc tiªu cho   c¸c ho¹t  ®éng cña dù  ¸n, phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh qu¶n lý  tµi  chÝnh hiÖn hµnh. II .   Q U Y  § Þ N H   C ô   T H Ó   Ph Ç n   I I. 1 . C ¸ c  t µ i   kh o ¶ n   th u é c   d ù   ¸ n : 1. Bé  Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i) më  mét Tµi kho¶n §Æc   biÖt b»ng §« la Mü  (USD) t¹i Ng©n hµng Phôc vô  Dù  ¸n  ®Ó  tiÕp   nhËn vèn do IFAD gi¶i ng©n. 2. Kho b¹c nhµ  níc tØnh Tuyªn Quang më  mét tµi kho¶n nguån vèn  cÊp   1   b»ng   §ång   ViÖt   nam   (VND)   cho   dù   ¸n,   chi   tiÕt   ®Õn   c¸c  tiÓu kho¶n  ®Ó  tiÕp nhËn vèn IFAD do Bé  Tµi chÝnh chuyÓn vÒ  vµ   vèn ®èi øng Ng©n s¸ch TØnh cÊp cho Dù ¸n. 3
 4. 3. C¸c Ban Ph¸t triÓn x∙ më  tµi kho¶n nguån vèn cÊp 2 b»ng VND  t¹i Kho b¹c nhµ  níc huyÖn  ®Ó  tiÕp nhËn vèn IFAD do Ban Phèi  hîp   thùc   thi   dù   ¸n   tØnh   chuyÓn   vÒ.   Tµi   kho¶n   cña   Ban   Ph¸t   triÓn x∙ t¹i Kho b¹c nhµ  níc huyÖn gåm 2 tiÓu kho¶n: mét tiÓu  kho¶n cho c¸c ho¹t  ®éng thuéc Quü  c¶i thiÖn  ®êi sèng phô  n÷,   vµ mét tiÓu kho¶n cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c. 4. Ban Phèi hîp thùc thi dù  ¸n tØnh, c¸c Ban Phèi hîp thùc thi  dù ¸n huyÖn vµ Ban Ph¸t triÓn x∙ më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Kho   b¹c   nhµ   níc   tØnh   vµ   huyÖn   ®Ó   thùc   hiÖn   c¸c   giao   dÞch   thanh   to¸n.  PhÇn II.2: LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho dù ¸n 1. Hµng   n¨m   Ban   Ph¸t   triÓn   x∙   lËp   kÕ   ho¹ch   c«ng   t¸c   vµ   ng©n   s¸ch göi Ban Phèi hîp thùc thi dù  ¸n huyÖn theo  ®óng tr×nh tù   lËp, tr×nh, vµ  xÐt duyÖt dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc. KÕ  ho¹ch  nµy  ®îc x©y dùng chi tiÕt theo quý, nguån vèn, vµ  ho¹t  ®éng,   c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x∙ héi cña x∙, c¸c ho¹t   ®éng u tiªn do th«n b¶n x¸c ®Þnh, ®Þnh møc chi tiªu vµ phï hîp   víi c¸c v¨n kiÖn liªn quan cña dù ¸n.  2. Ban Phèi hîp thùc thi dù ¸n huyÖn xem xÐt, tæng hîp KÕ ho¹ch  c«ng t¸c vµ ng©n s¸ch n¨m cña tuyÕn x∙ thµnh KÕ ho¹ch c«ng t¸c   vµ ng©n s¸ch n¨m cña tuyÕn huyÖn, göi Ban Phèi hîp thùc thi dù   ¸n tØnh. KÕ  ho¹ch c«ng t¸c vµ  ng©n s¸ch n¨m nµy  ® îc x©y dùng  chi tiÕt theo quý, theo nguån vèn, ho¹t  ®éng, phï  hîp víi hÖ   thèng ®Þnh møc ¸p dông vµ v¨n kiÖn liªn quan cña Dù ¸n.   3. Ban Phèi hîp thùc thi dù  ¸n tØnh xem xÐt, tæng hîp toµn bé  KÕ ho¹ch c«ng t¸c vµ ng©n s¸ch n¨m cña tØnh, tr×nh Ban ChØ ®¹o   dù  ¸n tØnh, Së  Tµi chÝnh, Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, vµ  UNOPS vµo  th¸ng 9 hµng n¨m, ®Ó c¸c c¬ quan nµy xem xÐt, cã ý kiÕn. 4. Sau khi nhËn  ®îc  ý  kiÕn c¸c c¬  quan trªn, Ban Phèi hîp thùc  thi dù ¸n tØnh hoµn chØnh dù th¶o KÕ ho¹ch, tr×nh UBND tØnh ®Ó   tæng hîp vµo dù to¸n ng©n s¸ch n¨m  cña tØnh.  5. ViÖc lËp, b¶o vÖ, phª duyÖt vµ  th«ng b¸o dù  to¸n ng©n s¸ch   tØnh theo tr×nh tù thñ tôc lËp dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m. 6. KÕ  ho¹ch c«ng t¸c vµ  ng©n s¸ch n¨m sau khi  ®îc UBND tØnh,  IFAD/UNOPS   phª   duyÖt   sÏ   göi   cho   Bé   Tµi   chÝnh,   Së   tµi   chÝnh,  Kho b¹c nhµ níc n¬i cÊp vèn cho dù ¸n ®Ó theo dâi, cÊp vèn cho  c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n. Ph Ç n   I I. 3 :   § Þ n h   m ø c  c h i   ti ª u 4
 5. 1. §èi víi c¸c  ®Þnh møc chi tiªu hµnh chÝnh, ¸p dông c¸c  ®Þnh   møc quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  112/2001/Q§­BTC ngµy 9/11/2001  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh mét sè ®Þnh møc chi tiªu ¸p   dông cho c¸c dù  ¸n cã  sö  dông nguån vèn ODA vay nî, hoÆc  ®Þnh  møc do UBND tØnh ban hµnh cho dù  ¸n phï  hîp víi quy  ®Þnh t¹i   QuyÕt ®Þnh sè 112/2001/Q§­BTC. 2. §èi víi c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt, ¸p dông c¸c ®Þnh møc  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 3. Trêng hîp cha cã ®Þnh møc, ®¬n gi¸, Ban Phèi hîp thùc thi dù  ¸n tØnh tr×nh UBND tØnh ban hµnh  ®Ó  ¸p dông t¹m thêi cho Dù  ¸n, trªn c¬ së cã ý kiÕn tham gia cña Bé Tµi chÝnh.  PhÇn II.4: Rót vèn IFAD vÒ  Tµi kho¶n  ®Æc biÖt vµ  c¸c tµi kho¶n  nguån vèn cña dù ¸n 1. Rót vèn IFAD vÒ Tµi kho¶n ®Æc biÖt: 1.1 ViÖc rót vèn tõ  IFAD vÒ  Tµi kho¶n  ®Æc biÖt sÏ  do Bé  Tµi   chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i) thùc hiÖn. 1.2 C¨n cø sè tiÒn thùc tÕ ®∙ chi tiªu,  Ban Phèi hîp thùc thi  dù  ¸n tØnh chuÈn bÞ  hå  s¬  xin rót vèn bæ sung Tµi kho¶n  ®Æc   biÖt  göi Bé  Tµi  chÝnh  (Vô  Tµi  chÝnh  §èi ngo¹i),  gåm c¸c  tµi   liÖu sau: §¬n xin rót vèn theo mÉu IFAD quy ®Þnh - C¸c chøng tõ chi tiªu (hîp ®ång, ho¸ ®¬n, giÊy ®Ò nghÞ thanh   - to¸n, sao kª chi tiªu, x¸c nhËn khèi lîng c«ng viÖc cña Kho  b¹c nhµ níc n¬i cÊp vèn) C¸c tµi liÖu kh¸c (nÕu cÇn) ®Ó chøng minh kho¶n chi tiªu hîp   - lÖ 1.3 Sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lÖ  cña hå  s¬  gi¶i ng©n, BéTµi  chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i) sÏ ký ®¬n rót vèn göi IFAD. 2. ChuyÓn  tiÒn  tõ  Tµi  kho¶n   ®Æc biÖt  vÒ  tµi  kho¶n  nguån  vèn   cÊp 1 cña dù ¸n: 2.1 Khi cã  tiÒn trªn Tµi kho¶n  ®Æc biÖt, c¨n cø dù  to¸n ng©n   s¸ch n¨m cña Dù  ¸n  ®∙  ®îc UBND tØnh phª duyÖt, c¨n cø tiÕn  ®é  thùc hiÖn dù  ¸n, theo  ®Ò  nghÞ  cña Ban Phèi hîp thùc thi dù  ¸n  tØnh, Bé Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i) lµm thñ tôc chuyÓn   ngo¹i tÖ  thµnh VND vµ  chuyÓn vÒ  Tµi kho¶n nguån vèn cÊp 1 cña   dù ¸n më t¹i Kho b¹c nhµ níc tØnh. 3. ChuyÓn tiÒn t¹m øng tõ  tµi kho¶n nguån vèn cÊp 1 xuèng tµi   kho¶n nguån vèn cÊp 2 cña Ban Ph¸t triÓn x∙ t¹i Kho b¹c nhµ n­ íc huyÖn (t¹m øng lÇn ®Çu vµ thñ tôc bæ sung): 5
 6. 3.1   Ban   Ph¸t   triÓn   x∙   x∙   c¨n   cø   kÕ   ho¹ch   ho¹t   ®éng   vµ   ng©n  s¸ch hµng n¨m cña x∙ ®îc duyÖt, lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ng©n  s¸ch   hµng   quý,   göi   Ban   Phèi   hîp   thùc   thi   dù   ¸n   huyÖn   kh«ng   muén h¬n ngµy 15 cña th¸ng tríc quý kÕ ho¹ch. 3.2 KÕ ho¹ch cÇn bao gåm c¸c th«ng tin chi tiÕt nh sau: - C¸c ho¹t ®éng trong kú kÕ ho¹ch - Tæng sè  vèn tµi trî  cho tõng ho¹t  ®éng, chi tiÕt theo   nguån vèn vµ theo th¸ng - §¬n vÞ thùc thi (Ban Ph¸t triÓn x∙ hay Héi phô n÷) - Sè  vèn  ®∙ thùc hiÖn cña quý  tr íc so s¸nh víi kÕ  ho¹ch  quý tríc (b¸o c¸o tæng hîp, kh«ng kÌm theo chøng tõ chi  tiªu chi tiÕt, cã  x¸c nhËn cña Kho b¹c nhµ  n íc n¬i cÊp  vèn) - Sè ®iÒu chØnh sang quý sau. 3.3 Ban Phèi hîp thùc thi dù  ¸n huyÖn xem xÐt, tæng hîp, lËp   ®Ò   nghÞ   t¹m   øng   vÒ   tµi   kho¶n   c¸c   Ban   Ph¸t   triÓn   x∙   göi   Ban  Phèi hîp thùc thi dù ¸n tØnh. 3.4 Sè   ®Ò  nghÞ  t¹m øng: 100% chi phÝ  dù  kiÕn  ®Ó  thùc hiÖn kÕ   ho¹ch quý  tiÕp theo cña c¸c x∙,  ®∙  ®îc  ®iÒu chØnh theo sè  vèn  cßn thõa/thiÕu ®∙ øng cho quý tríc. 3.5 C«ng  t¸c  chuyÓn  vèn:  NhËn  ®îc  kÕ  ho¹ch  cña Ban  Phèi  hîp  thùc thi dù ¸n huyÖn, Ban Phèi hîp thùc thi dù ¸n tØnh xem xÐt   ®Ò nghÞ Kho b¹c nhµ níc tØnh chuyÓn vèn tõ tµi kho¶n nguån vèn  cÊp 1 vÒ  tµi kho¶n nguån vèn cÊp 2 cña c¸c Ban Ph¸t triÓn x∙   t¹i Kho b¹c nhµ níc huyÖn. Sè vèn t¹m øng lÇn ®Çu b»ng 100% kÕ   ho¹ch c«ng t¸c vµ ng©n s¸ch quý ®îc duyÖt cña c¸c Ban  PTX. Sè  vèn c¸c lÇn tiÕp theo  ®îc  ®iÒu chØnh theo sè   ®∙ øng cña c¸c  lÇn tríc thõa hay thiÕu.  (Xem s¬ ®å t¹i Phô lôc 1). PhÇn II. 5: Thanh to¸n cho c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n tõ nguån vèn  IFAD 1. C¬  quan qu¶n lý  cÊp ph¸t vèn: hÖ  thèng Kho b¹c nhµ  níc cÊp  tØnh vµ cÊp huyÖn thùc hiÖn qu¶n lý, kiÓm so¸t vµ cÊp ph¸t cho   c¸c ho¹t ®éng chi tiªu cña dù ¸n. 2. Hå  s¬  qu¶n lý  cÊp ph¸t vèn:  ®Ó  thanh to¸n/ t¹m øng cho c¸c  ho¹t ®éng cña dù ¸n, c¸c ®¬n vÞ thùc thi dù ¸n c¸c cÊp göi ®Õn  Kho b¹c nhµ níc n¬i qu¶n lý, cÊp ph¸t vèn c¸c tµi liÖu sau: 2.1 Hå  s¬  göi lÇn  ®Çu: HiÖp  ®Þnh vay vèn; B¸o c¸o nghiªn cøu   kh¶ thi kÌm quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  cña cÊp cã  thÈm quyÒn, hoÆc b¸o  6
 7. c¸o  ®Çu t; quyÕt  ®Þnh chØ  ®Þnh thÇu (nÕu thùc hiÖn h×nh thøc  chØ   ®Þnh   thÇu);   quyÕt   ®Þnh   phª   duyÖt   kÕt   qu¶   ®Êu   thÇu,   hîp  ®ång kinh tÕ, quyÕt ®Þnh phª duyÖt hîp ®ång kinh tÕ cña cÊp cã   thÈm   quyÒn (nÕu cã  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh); quyÕt  ®Þnh phª   duyÖt   tæng   dù   to¸n   hoÆc   dù   to¸n;     dù   to¸n   c¸c   h¹ng   môc   chi  tiªu  ®îc duyÖt; quyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ (nÕu cã theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh). 2.2 Hå s¬ göi tõng lÇn thanh to¸n, t¹m øng: - T¹m øng: giÊy  ®Ò  nghÞ  t¹m øng; giÊy rót vèn  ®Çu t; b¶o l∙nh  t¹m øng (nÕu cã theo quy ®Þnh hiÖn hµnh); b¶o l∙nh thùc hiÖn   hîp ®ång (nÕu cã theo quy ®Þnh hiÖn hµnh); vµ c¸c hå s¬ kh¸c  nÕu cÇn thiÕt ®Ó chøng minh kho¶n chi tiªu hîp lÖ. - Thanh to¸n: biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh  kÌm b¶ng tÝnh gi¸ trÞ  khèi lîng  ®îc nghiÖm thu; phiÕu gi¸  thanh to¸n khèi lîng x©y dùng c¬  b¶n hoµn thµnh (hoÆc b¶ng  kª thanh to¸n khèi lîng x©y dùng c¬  b¶n hoµn thµnh);  giÊy  rót  vèn   ®Çu  t;  giÊy   ®Ò  nghÞ   thanh   to¸n   t¹m  øng   vèn   ®Çu   t  (nÕu cã); ho¸  ®¬n chøng tõ  chi; vµ  c¸c hå  s¬  kh¸c nÕu cÇn   thiÕt ®Ó chøng minh kho¶n chi tiªu hîp lÖ. 3. T¹m øng/thanh to¸n cho c¸c ho¹t ®éng t¹i cÊp tØnh: 3.1 C¸c  ®¬n vÞ  thùc thi dù  ¸n göi giÊy  ®Ò  nghÞ  t¹m øng/thanh   to¸n vµ  kÕ  ho¹ch chi tiÕt sö  dông kinh phÝ  cho Ban Phèi hîp  thùc thi dù ¸n tØnh. Ban Phèi hîp thùc thi dù ¸n tØnh xem xÐt,   phª duyÖt sau  ®ã  göi Kho b¹c nhµ  n íc tØnh  ®Ó  thanh to¸n hoÆc  t¹m øng tõ  tµi kho¶n nguån vèn cÊp 1 cña dù  ¸n cho c¸c ho¹t   ®éng chi tiªu. Hå  s¬  chøng tõ  bao gåm c¸c hå  s¬   ® îc nªu t¹i  môc 2 PhÇn  nµy,  tuú  trêng  hîp t¹m  øng/thanh  to¸n  vµ  tuú  néi  dung t¹m øng/thanh to¸n. 3.2 Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc, Kho b¹c nhµ  n íc tØnh kiÓm tra  hå  s¬,  thùc hiÖn  thanh  to¸n  hoÆc  t¹m øng  tõ  tµi kho¶n  nguån   vèn cÊp 1 cho c¸c ho¹t  ®éng  ®ñ   ®iÒu kiÖn thanh to¸n t¹i cÊp  tØnh theo quy  ®Þnh nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh qu¶n lý  vèn hiÖn hµnh   cña nhµ níc.  (Xem s¬ ®å t¹i Phô lôc 2). 4. T¹m øng/thanh to¸n cho c¸c ho¹t ®éng t¹i cÊp huyÖn: 4.1 §Ó  t¹m øng/thanh to¸n, Ban Phèi hîp thùc thi dù  ¸n huyÖn   göi  ®Ò   nghÞ  t¹m  øng/thanh  to¸n  vµ  kÕ  ho¹ch  chi  tiÕt sö   dông   kinh phÝ  cho Ban Phèi hîp thùc thi dù  ¸n tØnh. Ban Phèi hîp  thùc thi dù ¸n tØnh xem xÐt, ®Ò nghÞ Kho b¹c nhµ n íc tØnh thùc  hiÖn t¹m øng/thanh to¸n cho Ban Phèi hîp thùc thi dù ¸n huyÖn.  4.2 Trong  vßng  5 ngµy  lµm viÖc,  Kho  b¹c nhµ  níc  tØnh chuyÓn  tiÒn tõ  tµi kho¶n nguån vèn cÊp 1 vµo tµi kho¶n tiÒn göi cña   7
 8. Ban   Phèi   hîp   thùc   thi   dù   ¸n   huyÖn   (më   t¹i   Kho   b¹c   nhµ   níc  huyÖn), hoÆc trùc tiÕp vµo tµi kho¶n cña ®¬n vÞ hëng lîi (theo  ®Ò  nghÞ  cña Ban Phèi hîp thùc thi dù  ¸n huyÖn, nÕu cã)  ®Ó  t¹m  øng/thanh to¸n cho c¸c ho¹t ®éng t¹i cÊp huyÖn. (Xem s¬ ®å t¹i Phô lôc 2). 5. T¹m øng/thanh to¸n cho c¸c ho¹t ®éng t¹i cÊp x∙ 5.1 T¹m øng: 5.1.1 §èi   víi   c¸c   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   c¬   b¶n:   thùc   hiÖn   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   76/2003/UB­Q§   ngµy   6/6/2003   cña   UBND   tØnh Tuyªn Quang vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu   t vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng thuéc Dù ¸n §a d¹ng   ho¸ thu nhËp n«ng th«n tØnh Tuyªn Quang. 5.1.2   §èi víi c¸c ho¹t  ®éng kh¸c (mua s¾m thiÕt  bÞ,   ®µo   t¹o,   c¶i   thiÖn   s¶n   xuÊt,   tµi   nguyªn   thiªn  nhiªn ...), Ban Ph¸t triÓn x∙ t¹m øng tiÒn  ®óng theo tiÕn   ®é thanh to¸n nªu trong hîp ®ång  ®∙ ký kÕt. Riªng ®èi víi   c¸c tiÓu dù  ¸n khi   thùc hiÖn kh«ng  cã  hîp  ®ång, vÝ  dô  mua   hµng   ho¸,   thiÕt   bÞ   nhá...,   ph¶i   c¨n   cø   vµo   yªu   cÇu  thanh to¸n cña ngêi cung cÊp ®Ó t¹m øng tiÒn cho phï hîp,   kh«ng t¹m øng qu¸ yªu cÇu thanh to¸n. 5.1.3 T¹m øng tiÒn chi phÝ  cho ho¹t  ®éng qu¶n lý  hµnh chÝnh: T¹m øng tèi  ®a 70% gi¸ trÞ   ®∙  ® îc phª duyÖt  theo kÕ ho¹ch.  5.2 Thñ tôc t¹m øng/thanh to¸n cho c¸c ho¹t ®éng t¹i cÊp x∙ 5.2.1 §Ó t¹m øng/thanh to¸n, Ban Ph¸t triÓn x∙ göi  ®Ò nghÞ t¹m  øng/thanh to¸n vµ c¸c hå s¬ nh quy ®Þnh t¹i môc 2 phÇn nµy  cho Kho b¹c nhµ níc huyÖn. Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc, Kho  b¹c   nhµ   níc   huyÖn   xem   xÐt,   thùc   hiÖn   t¹m   øng/thanh   to¸n  cho c¸c ho¹t ®éng ®ñ ®iÒu kiÖn, tõ tµi kho¶n nguån vèn cÊp  2 cña dù ¸n më t¹i Kho b¹c nhµ níc huyÖn. 5.2.2   C¸c   kho¶n   t¹m   øng/thanh   to¸n   cho   c¸c   nhµ   thÇu/   ®¬n   vÞ  thi c«ng cã tµi kho¶n ®îc thanh to¸n theo h×nh thøc chuyÓn  kho¶n trùc tiÕp cho nhµ thÇu. C¸c kho¶n t¹m øng/thanh to¸n   cho nhµ  thÇu/®¬n vÞ  thi c«ng kh«ng cã  tµi kho¶n  ®îc thanh  to¸n th«ng qua Ban Ph¸t triÓn x∙. (Xem s¬ ®å t¹i Phô lôc 3). 8
 9. f. Sau khi t¹m øng/thanh to¸n tõ tµi kho¶n nguån vèn cÊp 1  hoÆc tµi kho¶n nguån vèn cÊp 2 cho c¸c ho¹t  ®éng chi tiªu   cña Dù ¸n, Kho b¹c nhµ níc tØnh hoÆc huyÖn n¬i cÊp vèn th«ng  b¸o cho  Ban Phèi hîp thùc thi dù  ¸n  ®ång cÊp  ®Ó  thùc hiÖn  c¸c thñ  tôc h¹ch to¸n, kÕ  to¸n cho dù  ¸n. Tr êng hîp thanh  to¸n   cho   c¸c   ho¹t   ®éng   t¹i   cÊp   x∙,   Kho   b¹c   nhµ   níc  huyÖn  ®ång göi th«ng b¸o cho Ban Ph¸t triÓn x∙. g. Ban Phèi hîp thùc thi dù ¸n tØnh, Ban Phèi hîp thùc thi  dù   ¸n  huyÖn   vµ  Ban   Ph¸t   triÓn   x∙  ph¶i   më   tµi   kho¶n   h¹ch  to¸n, theo dâi c¸c kho¶n chi tiªu cña dù  ¸n  ®Ó  ph¶n ¸nh  ®Çy  ®ñ  giao dÞch tµi chÝnh cña dù  ¸n theo tõng nguån vèn, thêi   kú, vµ chi tiÕt theo tõng ho¹t ®éng.  Ph Ç n   I I. 6 :   C Ê p   p h ¸ t,   t h a nh   t o ¸ n  b » n g   v è n   ® è i   ø n g Vèn  ®èi  øng cña  Dù  ¸n  ®îc bè  trÝ  trong  ng©n  s¸ch tØnh.   C¨n cø kÕ  ho¹ch c«ng t¸c vµ  ng©n s¸ch cña Dù  ¸n  ®∙  ® îc cÊp cã  thÈm  quyÒn  phª duyÖt  vµ  dù   to¸n ng©n  s¸ch   ®îc giao,  nhu  cÇu  chi theo quý  (chi tiÕt theo th¸ng), Së  Tµi chÝnh cÊp  vèn vµo   tµi kho¶n nguån  vèn cña Dù  ¸n t¹i Kho b¹c nhµ  níc tØnh. Kho  b¹c nhµ níc tØnh kiÓm so¸t chi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Ph Ç n   I I.   7 :   Tr ¸ c h   nh i Ö m   c ñ a   c ¸ c   ® ¬ n   v Þ   c Ê p   tØ n h   tr o n g  vi Ö c   q u¶ n   l ý ,  s ö   d ô n g   c ¸ c  n g u å n  v è n 1. Uû ban Nh©n d©n tØnh cã  tr¸ch nhiÖm phª duyÖt kÕ  ho¹ch c«ng  t¸c vµ  ng©n s¸ch hµng n¨m cña Dù  ¸n,  ®Ó  tæng hîp vµo dù  to¸n   ng©n s¸ch chung cña tØnh, qu¶n lý  toµn diÖn vµ   ®iÒu phèi thùc   hiÖn dù ¸n t¹i ®Þa ph¬ng. 2. Ban Phèi hîp thùc thi dù ¸n tØnh:  - LËp kÕ  ho¹ch c«ng t¸c vµ  ng©n s¸ch hµng n¨m, tr×nh c¬  quan   cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Tæ chøc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ® îc  duyÖt   vµ   quyÕt   to¸n   vèn   thùc   hiÖn   dù   ¸n,   ®¶m   b¶o   mäi   chi   tiªu cho dù ¸n phï hîp víi quy ®Þnh t¹i c¸c HiÖp ®Þnh vay vµ   viÖn trî, c¸c v¨n kiÖn dù  ¸n, vµ  c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña  ChÝnh phñ.  - Qu¶n lý  vµ  sö  dông vèn vay theo  ®óng chÕ   ®é  tµi chÝnh hiÖn  hµnh. §èi víi nh÷ng kho¶n chi mang tÝnh chÊt x©y dùng c¬ b¶n   th×  qu¶n   lý  theo   chÕ   ®é   qu¶n   lý   vèn  x©y   dùng   c¬   b¶n  hiÖn   hµnh vµ  phï  hîp víi nh÷ng quy  ®Þnh t¹i c¸c HiÖp  ®Þnh vay vµ  viÖn trî vµ c¸c v¨n kiÖn dù ¸n; C¸c kho¶n chi tiªu kh¸c qu¶n  lý theo chÕ ®é qu¶n lý vèn ODA.  - §èi víi vèn viÖn trî cña SIDA, lËp giÊy x¸c nhËn viÖn trî ®Ó  lµm c¨n cø ghi thu ghi chi cho dù ¸n. 9
 10. - Hµng quý  b¸o c¸o t×nh h×nh sö  dông c¸c nguån vèn vµ  tiÕn  ®é  thùc hiÖn cho Ban ChØ  ®¹o dù  ¸n, Kho b¹c nhµ  níc vµ  Së  Tµi  chÝnh tØnh; lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn thùc hiÖn hµng n¨m vµ   b¸o c¸o dù  ¸n hoµn thµnh (chi tiÕt theo nguån vèn vµ  ho¹t   ®éng) tr×nh cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh. 3. Së Tµi chÝnh: - Tham gia  ®iÒu phèi dù  ¸n, gióp Ban ChØ  ®¹o dù  ¸n theo dâi   viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch c«ng t¸c vµ ng©n s¸ch ®îc duyÖt. - Tæ chøc theo dâi, kiÓm tra thùc hiÖn dù  ¸n theo  ®óng chøc   n¨ng. - C¨n cø kÕ  ho¹ch c«ng t¸c vµ  ng©n s¸ch cña dù  ¸n  ®∙  ®îc cÊp  cã thÈm quyÒn phª duyÖt, hµng quý chuyÓn vèn ®èi øng vµo tµi   kho¶n nguån vèn cÊp 1 cña dù ¸n ®Ó Kho b¹c nhµ n íc tØnh qu¶n  lý, cÊp ph¸t cho dù ¸n theo tiÕn ®é rót vèn vay. - Thùc hiÖn h¹ch to¸n ng©n s¸ch tØnh nguån vèn vay IFAD  ®îc  Ng©n s¸ch Trung  ¬ng trî  cÊp cã  môc tiªu cho Ng©n s¸ch tØnh   ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. - ThÈm tra c¸c b¸o c¸o quý  vµ  n¨m, th«ng b¸o quyÕt to¸n n¨m   theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Cuèi n¨m, tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n  ® îc duyÖt cña dù  ¸n  vµo quyÕt to¸n Ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng theo luËt ng©n s¸ch nhµ  níc; göi b¸o c¸o quyÕt to¸n  ®îc duyÖt cña dù  ¸n cho Bé  Tµi  chÝnh (Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc, Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i, Kho b¹c  nhµ níc) ®Ó theo dâi. 4. Kho b¹c nhµ níc tØnh vµ huyÖn: - Thùc   hiÖn   më   Tµi   kho¶n   nguån   vèn   cÊp   1   (Kho   b¹c   nhµ   n íc  tØnh)   vµ   c¸c   tµi   kho¶n   nguån   vèn   cÊp   2   (Kho   b¹c   nhµ   n íc  huyÖn) cho Dù ¸n.  - TiÕp   nhËn  nguån  vèn   IFAD   vµ   vèn   ®èi   øng  cho   dù   ¸n   ®Ó   cÊp   ph¸t vµ   kiÓm so¸t chi theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ  c¸c  quy ®Þnh kh¸c hiÖn hµnh. - Hµng th¸ng lËp sao kª tµi kho¶n nguån vèn cÊp 1 (Kho b¹c nhµ  níc tØnh) vµ  c¸c tµi kho¶n nguån vèn cÊp 2 (Kho b¹c nhµ  níc  huyÖn), ph¶n ¸nh c¸c giao dÞch tõ tµi kho¶n, sè d tµi kho¶n,  ®èi chiÕu víi Ban Phèi hîp thùc thi dù  ¸n tØnh, huyÖn, vµ   Ban Ph¸t triÓn x∙. 10
 11. - Kho   b¹c   nhµ   níc   tØnh   hµng   quý   lËp   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh   thÈm   ®Þnh, phª duyÖt, cÊp ph¸t, sö  dông vèn vay vµ  vèn  ®èi øng   cña dù  ¸n göi Bé  Tµi chÝnh (Kho b¹c nhµ  níc vµ  Vô  Tµi chÝnh  ®èi ngo¹i). - Tæ chøc h¹ch to¸n, kÕ  to¸n, thèng kª c¸c nguån vèn cña dù   ¸n. §èi víi kho¶n  ®ãng gãp cña ngêi hëng lîi tõ  Dù  ¸n, Kho  b¹c nhµ  níc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nguån vèn chung (nÕu cã  ®ãng gãp b»ng tiÒn) cña Dù ¸n. - Phèi   hîp   víi   Së   Tµi   chÝnh   thÈm   tra   quyÕt   to¸n   vµ   b¸o   c¸o   quyÕt to¸n quý, n¨m. KiÓm tra tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n.  PhÇn II. 8: Tr¸ch nhiÖm c¸c ®¬n vÞ liªn quan thuéc Bé Tµi chÝnh  vµ Ng©n hµng Phôc vô Dù ¸n 1. Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i: - Theo dâi chung tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n - Thùc hiÖn më  Tµi kho¶n  ®Æc biÖt cho dù  ¸n. KiÓm tra hå  s¬  rót vèn vµ  ký   ®¬n rót vèn  ®Ó  gi¶i ng©n vèn vay tõ  IFAD vÒ   Tµi   kho¶n   ®Æc   biÖt.   Thùc   hiÖn   chuyÓn   tiÒn   t¹m   øng   tõ   Tµi   kho¶n ®Æc biÖt vÒ Tµi kho¶n nguån vèn cÊp 1 theo ®Ò nghÞ hîp  lÖ cña Ban Phèi hîp thùc thi dù ¸n tØnh. - KiÓm tra, tæng hîp  ®Ó  lËp kÕ  ho¹ch vay, tr¶ nî  hµng n¨m cho  dù ¸n. - Chñ   tr×   phèi   hîp   víi   c¸c   c¬   quan   liªn   quan   trong   Bé   Tµi   chÝnh   nghiªn   cøu,   ®Ò   xuÊt   víi   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   gi¶i  quyÕt c¸c víng m¾c (nÕu cã) liªn quan  ®Õn c¬  chÕ  tµi chÝnh   cña dù ¸n. 2. Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc: - Thùc hiÖn h¹ch to¸n thu chi vèn vay IFAD, vèn viÖn trî  SIDA   vµo  ng©n   s¸ch   nhµ  níc  vµ  ghi   chi  bæ   sung  cã   môc  tiªu   cho  ng©n s¸ch tØnh Tuyªn Quang  ®Ó  thùc hiÖn dù  ¸n, trªn c¬  së   th«ng tri do Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i lËp. - Phèi   hîp   cïng   Vô   Tµi   chÝnh   §èi   ngo¹i   lªn   kÕ   ho¹ch   tr¶   nî   hµng n¨m cho IFAD. 3. Kho b¹c nhµ níc: - Thùc hiÖn ghi thu ng©n s¸ch nhµ  níc khi lµm thñ  tôc chuyÓn  ®æi ngo¹i  tÖ, ghi chi Ng©n s¸ch Trung  ¬ng khi chuyÓn  tiÒn  vµo tµi kho¶n nguån vèn cña dù  ¸n t¹i Kho b¹c nhµ  níc tØnh  khi cã lÖnh chi cña Bé Tµi chÝnh (Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc). 11
 12. - ChØ  ®¹o, híng dÉn Kho b¹c nhµ  níc tØnh nghiÖp vô  qu¶n lý,  kiÓm so¸t chi vµ  cÊp ph¸t vèn cho dù  ¸n theo quy  ®Þnh t¹i   Th«ng t nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c hiÖn hµnh. 4. Ng©n hµng Phôc vô Dù ¸n: - Theo dâi viÖc rót vèn IFAD vÒ Tµi kho¶n ®Æc biÖt vµ c¸c giao  dÞch tõ tµi kho¶n nµy. - Sau mçi lÇn rót ngo¹i tÖ  tõ  Tµi kho¶n  ®Æc biÖt theo yªu cÇu  cña Bé Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i), Ng©n hµng Phôc vô   Dù   ¸n   göi   th«ng   b¸o   cho   Bé   Tµi   chÝnh   (Vô   Tµi   chÝnh   §èi   ngo¹i, Kho b¹c nhµ  níc) vÒ  ngµy hµnh tù, sè  tiÒn vµ  tØ gi¸  chuyÓn ®æi ®Ó lµm c¨n cø ghi thu ghi chi ng©n s¸ch nhµ níc. - Hµng   n¨m   vµ   hµng   quý   (vµo   ngµy   mïng   5   th¸ng   ®Çu   cña   quý   sau), Ng©n hµng Phôc vô  Dù  ¸n lËp sao kª chi tiÕt tµi kho¶n  ®Æc biÖt, ghi râ  néi dung chi, ngµy chi tr¶, sè  tiÒn thanh   to¸n, sè  tiÒn VN§ t¬ng  ®¬ng vµ  tØ gi¸ chuyÓn  ®æi göi Bé  Tµi  chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i, Kho b¹c nhµ níc). B¶ng sao kª  cÇn ph¶n ¸nh sè  d  tµi kho¶n  ®Çu kú  vµ  cuèi kú, vµ  sè  l∙i  ph¸t sinh trªn Tµi kho¶n ®Æc biÖt trong kú. - Trong vßng mét th¸ng kÓ  tõ  khi  ®ãng Tµi kho¶n  ®Æc biÖt cña   dù  ¸n, chuyÓn tr¶ sè  l∙i ph¸t sinh cßn d trªn Tµi kho¶n  ®Æc  biÖt theo l∙i suÊt tiÒn göi kh«ng kú h¹n vÒ cho Bé Tµi chÝnh  (vµo tµi kho¶n Quü  Ngo¹i tÖ  TËp trung cña Bé  Tµi chÝnh t¹i   Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam; tµi kho¶n sè 212.210.371.000  hoÆc mét tµi kho¶n kh¸c do Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o). - §îc hëng phÝ  dÞch vô  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. Kho¶n phÝ  nµy   ®îc tÝnh vµo tæng chi phÝ cña dù ¸n.  PhÇn II. 9: H¹ch to¸n ng©n s¸ch nhµ níc ®èi víi vèn IFAD 1. Bé Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i, Vô Ng©n s¸ch Nhµ  n íc)  thùc  hiÖn h¹ch  to¸n  ghi thu  vµo Ng©n  s¸ch  Trung  ¬ng vèn  vay  IFAD, vèn viÖn trî,  ®ång thêi ghi chi ng©n s¸ch Trung  ¬ng  ®Ó  bæ sung cã môc tiªu cho ng©n s¸ch tØnh Tuyªn Quang khi lµm thñ   tôc chuyÓn tiÒn tõ  Tµi kho¶n  ®Æc biÖt vÒ  Tµi kho¶n nguån vèn   cÊp 1 cña dù ¸n. 2. Së  Tµi chÝnh c¨n cø giÊy b¸o cã  vµ  b¸o nî  cña Kho b¹c nhµ   níc, ghi thu bæ sung cã môc tiªu cho ng©n s¸ch tØnh, ®ång thêi   ghi chi chuyÓn nguån vèn  ®Çu t  vµo Tµi kho¶n nguån vèn cÊp 1  cho dù  ¸n  ®Ó  Kho b¹c nhµ  níc tØnh thanh to¸n, vµ  gi¸m s¸t chi  cho dù ¸n. PhÇn II. 10: B¸o c¸o, kiÓm tra, kiÓm to¸n 12
 13. 1.   Hµng   quý,   n¨m   Ban   Phèi   hîp   thùc   thi   dù   ¸n   tØnh   cã   tr¸ch  nhiÖm b¸o c¸o UBND tØnh, Bé Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i,   Vô   Ng©n   s¸ch   Nhµ   níc)   vµ   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  t×nh   h×nh   sö  dông vèn vay, vèn viÖn trî, vèn  ®èi øng cho Dù  ¸n. Ban Phèi  hîp thùc thi dù  ¸n tØnh cã  tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n   quý, n¨m, göi Kho b¹c nhµ  níc tØnh vµ  Së  Tµi chÝnh thÈm tra.  Sau ®ã Së tµi chÝnh ra th«ng b¸o phª duyÖt quyÕt to¸n n¨m theo   quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2 .   Ban  Phèi  hîp  thùc  thi  dù  ¸n  huyÖn  híng  dÉn  cho  Ban  Ph¸t  triÓn x∙ lËp B¸o c¸o quyÕt to¸n tõng tiÓu dù  ¸n cô  thÓ  theo  quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  sè  49/2001/TT­BTC ngµy 26/6/2001 cña Bé  Tµi   chÝnh   Híng   dÉn   viÖc   qu¶n   lý,   thanh   to¸n,   quyÕt   to¸n   vèn  ®Çu   t  x©y   dùng   c¬   b¶n   thuéc   x∙,   thÞ   trÊn   qu¶n   lý.   B¸o   c¸o  quyÕt   to¸n   ®îc   Phßng   Tµi   chÝnh   vµ   KÕ   ho¹ch   huyÖn   thÈm   ®Þnh,  tr×nh Chñ  tÞch UBND huyÖn ký  QuyÕt  ®Þnh phª duyÖt. Thêi gian   thÈm  ®Þnh mét B¸o c¸o quyÕt to¸n tiÓu dù  ¸n kh«ng qu¸ 15 ngµy   lµm viÖc. 3.   §Þnh   kú   vµ   ®ét   xuÊt,   Bé   Tµi   chÝnh,Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t,  UBND tØnh kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n, viÖc sö dông c¸c   nguån vèn cña dù ¸n. NÕu ph¸t hiÖn trêng hîp sö dông vèn kh«ng  ®óng quy ®Þnh, Bé Tµi chÝnh sÏ ®×nh chØ chuyÓn vèn ®Ó xö lý vi   ph¹m. 4. Hµng n¨m Tµi kho¶n ®Æc biÖt, c¸c tµi kho¶n nguån vèn cña dù   ¸n, sæ s¸ch, hå  s¬  kÕ  to¸n cña dù  ¸n ph¶i  ® îc kiÓm to¸n bëi  mét c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña Nhµ   níc vµ  cña nhµ  tµi trî. §Ò  c¬ng kiÓm to¸n ph¶i cã   ý  kiÕn nhÊt  trÝ cña Bé Tµi chÝnh. B¸o c¸o quyÕt to¸n, b¸o c¸o kiÓm to¸n ® ­ îc göi cho Bé  Tµi chÝnh vµ  lµ  c¨n cø xem xÐt viÖc bæ sung Tµi   kho¶n  ®Æc biÖt hay chuyÓn vèn xuèng Tµi kho¶n nguån vèn cÊp 1  cña dù ¸n, ®ång thêi lµ c¬ së ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn dù ¸n. III. §IÒU KHO¶N THI HµNH Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng  b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c, c¸c c¬  quan  cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi  ®Ó  Bé  Tµi chÝnh nghiªn cøu söa  ®æi, bæ   sung./. 13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2