Thông tư 47/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
42
lượt xem
1
download

Thông tư 47/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 47/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát vốn đầu tư cho dự án hạ tầng cơ sở các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 47/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  47/1999/TT­B T C   g µ y  05 th¸ng 5 n¨ m  1999 c n H í ng d É n   u ¶ n  lý, Ê p  p h¸t v è n ® Ç u  t c h o  d ù   q  c ¸n  h ¹ t Ç ng  c ¬  s ë  c¸c x∙ ® Æ c  bi Ö t kh ã  k h¨n mi Ò n  n ó i,  vï ng s © u,  ï ng xa v (Theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 135/1998/Q§­ TTg  µy  ng 31/7/1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) Th t   ph ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 135/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng 7  ng 31    n¨m  1998   cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Th t   ph phª  Öt  ¬ng  ×nh ph¸ttr Ón kinh tÕ    éic¸c  duy Ch tr     i     x∙h   x∙ ® Æc   Öt khã    bi   kh¨n  Òn  ói,vïng  ©u,  ïng  vµ  mi n  s v xa  Th«ng   ªntÞch  è  t li   s 416/1999/TTLT/BKH­UBDTMN­TC­XD   µy  ng 29/4/1999  ña  é   Õ   ¹ch  µ  c B K ho v ®Ç u  ,Uû   t  ban  ©n  écvµ  Òn  ói,Bé  µichÝnh  µ  é  ©y  ùng  íng dÉn   d t   mi n  T  vBX d h  qu¶n  ý ®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d c«ng  ×nh  ¹  Çng  ¬  ë      Æc   Öt khã  tr ht c s c¸c x∙ ® bi   kh¨n.  ­ C¨n  c«ng    è    cø  v¨n s 234/CP­   µy  th¸ng 3  NN ng 09    n¨m 1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  v vi ban  µnh  h th«ng   íng dÉn  ¬  Õ   th   c ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d c¸cc«ng  ×nh thuéc Ch ¬ng  ×nh 135;   tr     tr     Bé  µichÝnh  íng dÉn  ¬  Õ   T  h  c ch qu¶n  ýcÊp    èn  ©n  l  ph¸tv ng s¸ch Nhµ   íc   n  cho    ù  ®Ç u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng        Æc   Öt khã  c¸c d ¸n  tx d csht ë c¸c x∙ ® bi   kh¨n    nh sau:   P h Ç n  I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. §èi t ng  îc ¸p  ông  ¹     î ®   d ti Th«ng    µy  µ c¸c dù  ®Ç u     ©y  ùng    t n l     ¸n  tx d ë 1000    Æc   Öt khã  x∙ ® bi   kh¨n theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 135/1998/Q§­ TTg  µy  ng 31/7/1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  äit¾tlµdù    ¬ng  ×nh 135).   Th t   ph (g       ¸n ch tr     2.Nguån  èn    u      ù    ¬ng  ×nh 135  ñ  Õu  ùa  µo  èn    v ®Ó ®Ç tc¸cd ¸n ch tr   ch y dvv vµ  c«ng  søc  ng  ãp  ña  ©n  µ  îcng©n  ®ã g c d v®  s¸ch nhµ  íchç  î µng    n   tr  h n¨m.  3.  û   U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch   nhiÖ m   ©n    ph bæ møc   èn  v cho  õng  ù  trong  ¹m    Õ   ¹ch  µ   íc t d ¸n  ph vi k ho Nh n   giao,híng dÉn      chØ  o  chøc  ùc hiÖn. ®¹ tæ  th     4. C¨n  vµo  Õ   ¹ch  µ   ícbè  Ý cho    ù    ©y  ùng  ¹ tÇng    cø  k ho Nh n   tr   c¸c d ¸n x d h  c¬  ë  éc ch¬ng  ×nh 135, Bé   µi chÝnh  ùc hiÖn  s thu   tr     T  th   qu¶n  ý,cÊp    èn  l  ph¸tv ®Ç u    qua  Ö   èng  t h th Kho  ¹c  µ  íc.Kho  ¹c  µ  íc huyÖn  Þu  b nh n   b nh n   ch tr¸ch   nhiÖ m   chøc  ùc hiÖn  tæ  th   qu¶n  ý, Óm    Óm  l  ki tra,ki so¸t, Êp    èn  Þp  êi  c ph¸tv k th   cho  ñ  u    ch ®Ç ttheo c¸cdù    ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  Ðt duyÖt.     ¸n ® ®   c th quy x     5.C¸c  ñ  u    ù    îcm ë   µikho¶n  ¹ Kho  ¹c nhµ  ícn¬itrùctiÕp   ch ®Ç td ¸n ®   t   t i b  n        qu¶n  ýdù      Ën  èn  Êp  l   ¸n ®Ó nh v c ph¸t,  thanh    µ  ã  to¸nv c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýsö  l  dông  èn  ng  i t ng,®óng  ôc  ch, cã  Öu  v ®ó ®è  î   m ®Ý   hi qu¶. Kho  ¹c nhµ  ícc¸c   b  n   cÊp  îcm ë   µikho¶n  ®   t  theo  âisè  Òn ® îccÊp  d   ti     cho    ñ  ù    c¬  c¸c ch d ¸n do  quan  tµichÝnh  ïng cÊp    c  hoÆc  Kho  ¹c nhµ  íccÊp    b  n  trªnchuyÓn  èng. xu  
  2. 2 P h Ç n  II­ u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q I­ N g u å n  v è n: N g u å n  v è n ® Ó  th ù c  Ö n  p h¸t tri Ó n    hi kinh t Õ  x∙ h éi   ë c¸c x∙ thu é c ch ¬ n g  tr× nh  135 ba o  g å m:  ­ Nguån    huy  ng  ng  ãp  ña    chøc,c¸ nh©n  Ó  trong vµ  ®é ®ã g c c¸c tæ     (k c¶    ngoµiníc)vÒ   Òn,vËttvµ    ng.     ti      lao®é ­ Nguån  µ   íc hç  îtõ ng©n    Nh n   tr    s¸ch trung  ng, ng©n  ¬  s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph (tØnh,huyÖn, x∙)hµng       n¨m. II­ Ò   © y  d ù n g   ù  to¸n chi ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n  c¸c   V x d dù  ¸n x © y  d ù n g  c ¬  s ë   ¹ t Ç n g   h ¬ n g   × nh 135.  h c tr 1. Hµng    n¨m, theo  nh  ú  Ëp  Õ   ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ    éivµ  ù    ®Þ k l k ho     i     x∙h   d to¸n ng©n     s¸ch  µ   íc,trªn c¬  ë  ù   ®Ç u    ®∙  îc c¬  nh n     s d ¸n  t ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  phª  Öt,Uû   duy   ban  ©n  ©n    ù  Õn  ù  ®Ç u     nh d x∙ d ki d ¸n  t trong n¨m  Õ   k ho¹ch göiUû       ban  ©n  ©n  Ön. Uû   nh d huy   ban  ©n  ©n  Ön  nh d huy xem   Ðt tæng  x  hîp dù      u      ù      a   µn  öiUû     to¸nchi®Ç tc¸c d ¸n trªn®Þ b g   ban  ©n  ©n  nh d tØnh.Së    Tµi chÝnh  Ët gi¸phèihîp víiSë   Õ   ¹ch  µ  u    óp Uû     v         K ho v ®Ç t gi   ban  ©n  ©n   nh d tØnh  Èm  nh  th ®Þ xem   Ðt tæng  îp göivÒ   û   x  h     U ban  ©n  éc vµ  Òn  ói(c¬ d t   mi n    quan  êng  ùccña  th tr   Ban chØ  o  ¬ng  ×nh 135  ®¹ ch tr   trung  ng) ®Ó   ¬  tæng  îp h  tr×nh ChÝnh  ñ.   ph   2. C¨n  kÕ   ¹ch  ∙  îc Ch Ýnh  ñ  cø  ho ®®  ph giao,Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  quyÕt  nh  ®Þ møc   èn  u    ph©n    v ®Ç t bæ cho  õng  ù  theo  õng  Ön  µ  t d ¸n  t huy v th«ng  cho  û   b¸o  U ban  ©n  ©n  Ön. Uû   nh d huy   ban  ©n  ©n  Ön  nh d huy th«ng    b¸o cho  û   U ban  ©n  ©n   õng    nh d t x∙,trong    Çn    nh   ®ã c x¸c ®Þ møc   èn  ç  îtõ v h tr    ng©n  s¸ch trung ¬ng  µ  ©n      v ng s¸ch tØnh,ng©n      s¸ch huyÖn  Õu  ã).Uû       (n c   ban nh©n  ©n    d x∙ th«ng b¸o theo  õng  ù  phÇn  èn  t d ¸n  v huy  ng  Ët t   Òn  èn, ®é v   , ti v   lao®éng  ña  ©n  µ  õng©n    cd v t  s¸ch x∙(nÕu  ã).C¸c  Õt  nh  µ     c  quy ®Þ v th«ng    b¸o trªncÇn  îcgöicho    ®   Kho  ¹c nhµ  íctØnh,thµnh  è  Õt®Ó   ùc hiÖn. b  n    ph bi   th     3.Sau    Ën  îckÕ   ¹ch ph©n    ô  Ó    khinh ®   ho   bæ c th cho  õng dù    ña  t   ¸n c tØnh,   Kho  ¹c nhµ  íctØnh  b  n  th«ng    b¸o ngay  møc  èn  õng dù    v t   ¸n cho  kho  ¹c nhµ  íc b  n  n¬itrùctiÕp qu¶n  ýdù      ã    qu¶n  ývµ  Êp         l   ¸n ®Ó c c¨n cø  l   c ph¸tthanh  to¸n. III­C Ê p  p h¸t,    thanh to¸n.   C¨n  vµo  cø  møc  èn  è  Ý trong dù    ©n  v b tr     to¸nng s¸ch hµng    n¨m    u   ®Ó ®Ç tx©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  éc  ¬ng  ×nh 135, c¬    d c s h  thu ch tr     quan  µichÝnh    Êp  t  c¸c c chuyÓn  èn  v cho  Kho  ¹c nhµ  íccïng cÊp    Êp    b  n    ®Ó c ph¸tcho    ù    c¸cd ¸n. 1.C Êp    èn  u      ph¸tv ®Ç tcho  ù    d ¸n. 1.1.§iÒu  Ön  Êp    ki c ph¸t:§ Ó   îc cÊp    ®  ph¸tvèn, c¸c chñ  u    öi ®Õ n        ®Ç t g   Kho  ¹c nhµ  ícn¬ichñ  u    ë   µikho¶n    å  ¬  b  n    ®Ç tm t   c¸ch s sau: ­Quy Õt  nh    Ö m  ñ  u  .   ®Þ bæ nhi ch ®Ç t
  3. 3 ­Dù     µ    ¸n v Quy Õt  nh    Öt dù    ña  Êp  ã  Èm  Òn. ®Þ phª duy   ¸n c c c th quy ­ ThiÕtkÕ,  ù        d to¸nc«ng  ×nh ® îccÊp  ã  Èm  Òn  tr     c th quy phª  Öt  duy trong  ®ã   ©n  â c¸cnguån  èn  ña  ù  ph r    v c d ¸n. ­ C¸c  îp ®ång    h  kinh tÕ  ÷a chñ  u    íi®¬n  Þ  Ën  Çu    gi   ®Ç t v   v nh th theo  Õ   ch ®é   quy  nh. ®Þ ­PhiÕu      gi¸thanh    Ìm  to¸nk theo uû  Öm    nhi chi. ­Biªnb¶n     nghiÖm    èil ng hoµn  µnh. thu kh  î   th ­C¸c    chøng  õkh¸ccã  ªnquan. t    li   Gi¸lµm  ¬  ë    c s thanh    µgi¸do  û   to¸nl     U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  quy  nh    ®Þ cho tõng khu  ùc.   v  1.2.C Êp    èn    ph¸tv cho    ù    u  . c¸cd ¸n ®Ç t  ­  íic«ng  ×nh  ã  V  tr c quy    èn  ©n  m« v ng s¸ch    trªn 500  iÖu ®ång,  Öc  tr   vi qu¶n  ý, Êp    l  c ph¸ttheo chÕ       ®é qu¶n  ývèn  ©y  ùng  ¬  l  xd c b¶n  Ön  µnh. hi h   ­  íic«ng  ×nh  V  tr quy    èn  ©n  m« v ng s¸ch  õ  t 500  iÖu ®ång  ë xuèng, tr   tr     viÖc  qu¶n  ý, Êp    l c ph¸ttheo quy  nh  íi y:   ®Þ d  ®© +  èivíi §   c«ng  ×nh do    ùlµm,c¨n cø  µo  Õ   ¹ch n¨m, dù  tr   x∙t       v k ho     to¸n, Õt   thi   kÕ   îc duyÖt,hîp ®ång  ý  Õt  ÷a chñ  u    µ  n  Þ    ®     k k gi   ®Ç t v ®¬ v thic«ng,Kho  ¹c   b  nhµ  íc huyÖn  ¹m  n  t øng  50%   ù    d to¸nn¨m  ña  c c«ng  ×nh cho  ñ  u      tr   ch ®Ç t ®Ó tr Ón khaithùc hiÖn.Khi cã  èil ng x©y  ùng  ¬  i          kh  î   d c b¶n  µn  µnh,chñ  u   ho th   ®Ç t ph¶ithanh      to¸n víiKho  ¹c  µ  íc sè  Òn  ∙  ¹m     b nh n   ti ® t øng. ViÖc  Êp   c ph¸tvèn    c¸clÇn  Õp theo  îcthùc hiÖn    ti   ®    theo  Õn ®é   èil ng x©y  ùng  ¬  ti   kh  î   d c b¶n  µn  ho thµnh.Kho  ¹c nhµ  íckiÓm    å  ¬  ù    µ    b  n  trah s d ¸n v thanh  to¸n. +  èi víic«ng  ×nh  c¸c doanh  §   tr do    nghiÖp  ©y  ¾p    x l thic«ng, viÖc  Êp    c ph¸t,  thanh    to¸ntheo c¬  Õ   Ön  µnh.   ch hi h   Tæng  è  èn  Êp  s v c ph¸t,  thanh    to¸nkh«ng  îc vîtqu¸ dù    ®       to¸nc«ng  ×nh tr   ® îcduyÖt hoÆc       chØ    èn  ∙  îcth«ng    tiªuv ® ®   b¸o trongn¨m.     Riªng n¨m    1999  tr Ón khaichË m   do  i     nªn  ã  Ó  a  ã  ù    c th ch c d ¸n quy  ¹ch, ho   nhng  ã  Õt kÕ,  ù  c thi   d to¸n c«ng  ×nh  îc duyÖt. C¸c    tr ®    c«ng  ×nh  µy  Õu   tr nn kh«ng  µn  µnh  Õ   ¹ch  ho th k ho trong n¨m  ×  îcphÐp      th ®   thic«ng  n   Õt  ý   ®Õ h qu I n¨m 2000  µ  v ph¶icÊp    ph¸t,  thanh    to¸nxong  trongth¸ng4      n¨m 2000.   2.C Êp      ph¸tkinh phÝ    qu¶n  ých¬ng  ×nh. l  tr   Kinh  Ý  ¹t®éng  ña  ph ho   c Ban  chØ  o  ¬ng  ×nh 135  ña  ®¹ ch tr   c tØnh  µ    v Ban qu¶n  ýdù  do  ©n  l   ¸n  ng s¸ch ®Þa   ¬ng      ph chinªn  Öc  vi qu¶n  ývµ  Êp      l   c ph¸tdo tØnh  Õt ®Þnh. quy     IV­ ¹ ch to¸n k Õ  to¸n, Ó m  tra b¸o c¸o v µ    H  ki q u y Õ t to¸n 1.H¹ch    Õ     to¸nk to¸n.   ­ C¸c  ñ  u  , c¸c c¬    ch ®Ç t    quan, ®¬n  Þ  ã  ö  ông  èn  u    éc  ­   vcsd v ®Ç t thu ch ¬ng  ×nh  tr 135 ph¶i tæ    chøc  c«ng    Õ   t¸ck to¸n thèng  theo    kª  quy  nh  Ön  ®Þ hi
  4. 4 hµnh  ña  µ   íc®¶m   c Nh n   b¶o qu¶n  ýrâ c¸cnguån  èn  ña  ù    ∙  ö  ông  µ  l      v c d ¸n ® s d v theo m ôc  ôcng©n    l  s¸ch nhµ  íc.   n ­ Kho  ¹c  µ  íc thùc  Ön  ¹ch    b nh n   hi h to¸n kÕ     to¸n theo  Õ       ch ®é quy  nh   ®Þ chitiÕttheo  ån  èn,sè  ¹m     ngu v   t øng, sè  ∙   ® thanh    to¸ncho  õng  ù  theo  ­ t d ¸n  h íng dÉn  ña    c Kho  ¹c nhµ  íctrung ¬ng. b  n      2.B¸o      c¸o. ­  µng  ý, chË m   Êt  µ ngµy  th¸ng ®Ç u   ý  H qu   nh l   10    qu sau    ñ  ù    c¸c ch d ¸n ®Ç u    ã  t c tr¸chnhiÖ m     b¸o  t×nh  ×nh  ùc hiÖn  èil ng  µ  ö  ông  èn  c¸o  h th   kh  î v s d v quý  íccho  ñ  tr   ch qu¶n  u    µ  ®Ç tv Kho  ¹c Nhµ   ícn¬icÊp  èn. b  n    v ­ C¸c  n   Þ   ®¬ v Kho  ¹c  µ   íc huyÖn  ã  b nh n   c tr¸ch nhiÖ m     tæng  îp  ×nh  ht h×nh  èn,sè  ∙  ¹m  v   ® t øng,sè    thanh    to¸ncho  õng  ù    c¸o Kho  ¹c Nhµ   ­ t d ¸n b¸o    b  n íc tØnh  µ  öi Phßng  µi chÝnh  Ön  Ë m   Êt vµo  µy  th¸ng ®Ç u     vg  T  huy ch nh   ng 15    quý sau, Kho  ¹c nhµ  íc tØnh    b  n  tæng  îp b¸o  göiKho  ¹c nhµ  íc trung  h  c¸o    b  n  ­ ¬ng,Ban    chØ  o  ¬ng  ×nh 135  ®¹ ch tr   tØnh  µ  ë  µichÝnh  Ëtgi¸. vST  v  ­ Trªn c¬  ë        ña      s c¸cb¸o c¸o c Kho  ¹c nhµ  íctØnh  Ë m   Êt lµngµy    b  n  ch nh     25 th¸ng ®Ç u   ý    qu sau,Ban    chØ  o  ¬ng  ×nh 135  ®¹ ch tr   tØnh tæng  îp b¸o    û   h   c¸o U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ  c¸o Ban  v b¸o    chØ  o  ¬ng  ×nh 135  ®¹ ch tr   trung ¬ng.Kho      b¹c nhµ  íctrung ¬ng    n    tæng  îp b¸o c¸o Bé  µichÝnh. h      T    3.Quy Õt      to¸nn¨m  µ  Õt to¸nkhikÕt  óc dù    u  . v quy       th   ¸n ®Ç t  3.1. Vèn  u    x©y  ùng    ®Ç t d cho c¸c c«ng  ×nh  éc  ¬ng  ×nh    tr thu ch tr 135 hµng  n¨m  îc cÊp    ®  ph¸tcho  èil ng  µn  µnh  n   µy  th¸ng 12    kh  î ho th ®Õ ng 31    n¨m kÕ   ¹ch (tÝnh  ho   theo    biªnb¶n  nghiÖm     èil ng hoµn  µnh);Kho  ¹c nhµ  thu kh  î   th   b  níc nhËn  å  ¬    h s thanh  to¸n ®Õ n   Õt  µy  th¸ng 01    h ng 15    n¨m  sau  µ  Õt  óc v k th   cÊp    èn  ph¸tv cho    ù    µo  µy  th¸ng01  c¸cd ¸n v ng 31    n¨m  sau. ­ C¸c  ñ  ù    ã    ch d ¸n c tr¸chnhiÖ m   Ëp  c¸o quyÕt    Öc  ö  ông  èn    l b¸o    to¸nvi s d v cÊp    öiBan  ph¸tg   chØ  o  ¬ng  ×nh,Kho  ¹cnhµ  ícn¬igiao dÞch  µ  ¬  ®¹ ch tr   bs   n      vc quan  µichÝnh  ¬icã  t  n   chuyÓn  èn  Êp  v c ph¸t.  C¸c  kho¶n  ¹m  t øng  ph¶ilµm  ñ   th   tôc chuyÓn    sang  Êp  c ph¸t,thanh    to¸n tr c thêi®iÓ m   Êp    í    c ph¸tvèn  èicïng   cu     cña  Kho  ¹c nhµ  íc (31  b  n  th¸ng 01    n¨m  sau).Trêng  îp  Æc   Öt cha    h® bi   thanh  to¸n® îcdo      kh¸ch quan,chñ  ù        d ¸n ph¶ib¸o c¸o víi ¬          quan  ñ  c ch qu¶n  ù      d ¸n ®Ó xem   Ðt gi¶i x     Õt.Thêigian göib¸o    Õt    quy         c¸o quy to¸nn¨m  ña  ñ  ù    Ë m   c ch d ¸n ch nhÊt vµo  µy  th¸ng02    ng 28    n¨m  sau. ­ Kho  ¹c nhµ  íctrùctiÕp qu¶n  ýdù    ã    b  n      l   ¸n c tr¸chnhiÖ m   Ëp  c¸o c¸c   l b¸o      nguån  èn  Êp    ö  ông  ña    ù  ®Ç u    éc  ¬ng  ×nh 135  öi v c ph¸ts d c c¸c d ¸n  t thu ch tr   g  Kho  ¹c  µ  íc cÊp  b nh n   trªn,c¬    quan  µichÝnh  ¬i cã  t  n   chuyÓn  èn  Êp  vc ph¸t   chË m   Êt  µo  µy  th¸ng 3  nh v ng 15    n¨m sau. Kho  ¹c nhµ  íc tØnh, thµnh  è    b  n    ph tæng  îp  h b¸o  c¸o  öi Së   µi chÝnh  g  T  xem   Ðt  ×nh  û   x tr U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  duyÖt,sau    öiKho  ¹c trung ¬ng  Ë m   Êt ngµy  th¸ng03    ®ã g   b    ch nh   31    n¨m  sau. ­ Kho  ¹c nhµ  íctrung ¬ng  ã    b  n    c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp c¸cnguån  èn  Êp  h   vc ph¸t®Ç u    ©y  ùng  ¬ng  ×nh 135  c¸o Bé   µichÝnh  Ë m   Êt ngµy    tx d ch tr   b¸o    T   ch nh   30 th¸ng4    n¨m  sau. ­ C¸c  ån  èn  ©n    ngu v ng s¸ch c¸ccÊp  ç  î Õt  ú  ¹n     h tr h k h thanh    Õu  a  to¸nn ch cÊp ph¸th Õt, Kho  ¹c  µ  íc tØnh      b nh n   chuyÓn  Ò   v Kho  ¹c  µ  íc trung  ng  b nh n   ¬ (phÇn  ©n  ng s¸ch trung ¬ng),vÒ   ë   µi chÝnh  Ët gi¸(phÇn  ç  î ña  ©n        ST  v   h tr c ng s¸ch ®Þa  ¬ng).   ph   3.2.Quy Õt        to¸nc¸cc«ng  ×nh hoµn  µnh  µ  Õt to¸nkÕt  óc dù  tr   th v quy     th   ¸n.
  5. 5 K Õt  óc c«ng  ×nh,c¸c chñ  u    Ëp  c¸o quyÕt    ã x¸c nhËn  th   tr    ®Ç tl b¸o    to¸n(c     cña  Kho  ¹c  µ  íc n¬i cÊp  èn) göi Ban  b nh n     v   chØ   o  ¬ng  ×nh  ®¹ ch tr 135  tØnh;  Ban  chØ  o  ¬ng  ×nh 135  ®¹ ch tr   tØnh  ñ  ×,phèihîp  íic¸c c¬  ch tr     v     quan  chuyªn   m«n   ªnquan    ë   µi chÝnh  Ët gi¸, li   nh S T   v    Kho  ¹c Nhµ   íc tØnh  Èm    Ðt b  n  th tra,x   duyÖt  µ  v tæng  îp  h b¸o  Uû   c¸o  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ  v b¸o  Ban  c¸o  chØ  o  ®¹ ch¬ng  ×nh  tr 135 trung  ng. Ban  ¬  chØ   o  ¬ng  ×nh  ®¹ ch tr 135  trung  ng  ¬ tæng  hîp b¸o    Ýnh  ñ  ng  öiBé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  u  .   c¸o Ch ph ®å g   T     K ho   ®Ç t Sau    Õt  óc c«ng  ×nh,chñ  u    ã  khik th   tr   ®Ç tc tr¸chnhiÖm  µn    b giao toµn  é    b c«ng  ×nh cho  û   tr   U ban  ©n  ©n      chøc  nh d x∙®Ó tæ  qu¶n  ý,cã  ù  l   s gi¸m    ña  s¸tc Ban  gi¸m    s¸tc«ng  ×nh. Chi  Ý   µn  é   tr   ph to b c«ng  ×nh  îc quyÕt  tr ®  to¸n vµo    ng©n  s¸ch    x∙.C¸c  Çn  ç  îtõ  ©n  ph h tr  ng s¸ch  Êp    c trªn qua Kho  ¹c  µ  íc b nh n   trong thêigian chØnh  ý® îc®iÒu       l    chØnh  µnh  î Êp  ã  ôc    th tr  c cm tiªucho  ©n   ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph   3.3.Theo  Õ     ∙    ch ®é ® quy  nh, chÝnh  Òn  a  ¬ng  ®Þ   quy ®Þ ph tØnh,huyÖn,     x∙cã    tr¸chnhiÖm    th«ng    b¸o c«ng  khaiquyÕt to¸nhµng       n¨m  µ  Õt to¸ncña  v quy     c«ng  ×nh khihoµn  µnh    ©n  ©n  Õt. tr     th ®Ó nh d bi   4.KiÓ m       tra. Ban chØ   o  ¬ng  ×nh  ®¹ ch tr 135 c¸c  Êp  µ  c v c¸c  ¬  c quan tæng  îp  ªn h li   quan  ã  c tr¸ch nhiÖ m   íng  Én  µ  Óm     ×nh  ×nh  ùc  Ön    ù      h d v ki tra t h th hi c¸c d ¸n, chÕ     ®é qu¶n  ýtµichÝnh  ña  ñ  ù  l    c ch d ¸n. C¸c kho¶n  èn  Êp  vc ph¸tcho    ñ  ù  n Õu   ö  ông    c¸c ch d ¸n  sd kh«ng  ng   ®ó m ôc  ch, saichÕ       Ön  ®Ý    ®é ph¸thi qua  Óm     ki tra,thanh    îcthu håivµ  ép  tra®       n vµo  ©n  ng s¸ch trung  ng. Trêng  îp  ¬  h ph¸thiÖn  ã    c tham  òng  Ï xö  ýtheo  nh s   l  ph¸p luËt.     5. Tr¸ch nhiÖ m   ña    ¬      c c¸c c quan  ªnquan  li   trong qu¶n  ývµ  Êp    èn    l   c ph¸tv thùc hiÖn  ¬ng  ×nh 135.   ch tr     ­Chñ  ù    ã    d ¸n c tr¸chnhiÖ m:   +  Ón  Tri khaithùc hiÖn  ù  theo  ng  Ö m   ô  îc giao,®¶m         d ¸n  ®ó nhi v®    b¶o tiÕn ®é,  Êtl ng quy  nh.   ch  î   ®Þ + Cung  Êp    å  ¬  îp ph¸p,hîp lÖ  c ®ñ h s h       theo  quy  nh  ®Þ cho Kho  ¹c nhµ  b  níc ®Ó   µm    l c¨n  cÊp  cø  ph¸tvèn; chÞu      tr¸ch nhiÖm   Ò   Ýnh  Ýnh    µ    vt ch x¸c v trungthùc cña  µiliÖu cung  Êp.     t    c +  Õp  Ën  µ  ö  ông  èn  ng  ôc  ch, ®óng  i t ng,tiÕtkiÖm   Ti nh v s d v ®ó m ®Ý   ®è  î     vµ  ã  Öu  c hi qu¶. +  ùc  Ön  y    Õ         µ  Õt to¸nvèn  Th hi ®Ç ®ñ ch ®é b¸o c¸o v quy     theo quy  nh.   ®Þ   ­C¬     quan  ñ  ch qu¶n  ù    ã  d ¸n c tr¸chnhiÖm:   +  Þu  Ch tr¸ch nhiÖ m   µn  Ön  Ò   Õt    to di v k qu¶  ùc  Ön    ù  thuéc  th hi c¸c d ¸n  ph¹m    vi qu¶n  ý;híng  Én,  Óm     «n  c    ñ  ù  thùc  Ön  Õ   l  d ki tra,® ®è c¸c ch d ¸n  hi k ho¹ch ® îcgiao tiÕp nhËn  µ  ö  ông  èn  ng  ôc  ch, ®óng  Õ              vsd v ®ó m ®Ý   ch ®é quy ®Þnh. +  ©n   Ph khaikÕ   ¹ch  èn    ho v cho  õng  ù  theo  Õ   ¹ch  îc Nhµ   íc t d ¸n  k ho ®  n  giao. + Phª  Öt  ù      c¸o quyÕt    µng  duy d to¸nchi, b¸o    to¸nh n¨m  µ  Õt    Õt  v quy to¸nk thóc ch¬ng  ×nh cho    ù      tr   c¸cd ¸n.
  6. 6 ­Kho  ¹c nhµ  íccã    b  n   tr¸chnhiÖm:   + C¨n  nguån  èn  îc bè  Ý vµ  Õ     cø  v ®   tr   ch ®é quy  nh,  ùc  Ön  Öc  ®Þ th hi vi kiÓm     Óm     å  ¬  tra,ki so¸th s thanh    èil ng hoµn  µnh;cÊp    èn  Þp  to¸nkh  î   th   ph¸tv k thêicho    ñ  ù    c¸cch d ¸n. +  ã   Òn  õ chèicÊp    i víic¸c chñ  ù    C quy t    ph¸t®è       d ¸n kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki cÊp    ph¸ttheo  quy  nh;    åivèn  ö  ông    ôc  ch, sai®èi t ng cña  ®Þ thu h   sd saim ®Ý      î   chñ  ù    ång  êichÞu  d ¸n.§ th   tr¸chnhiÖ m   Ò   Öc  õ chèicÊp    µ    êng    v vi t     ph¸tv c¸c tr hîp cÊp    ph¸t,  thanh    to¸nkh«ng  ng  Õ     ®ó ch ®é quy  nh. ®Þ +  ùc  Ön  Öc  c¸o vµ  Õt to¸nvèn  Th hi vi b¸o    quy     theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ P h Ç n  III­§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  ý. tn c hi l     h t  k  C¸c  é, c¬  B   quan  ngang  é, Uû   B   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  ã  ¬ng  ×nh c ch tr   135, Kho  ¹c nhµ  íc,c¸c chñ  ù  cã    b  n   d ¸n  tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn    th   Th«ng    µy. tn   Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn  Õu  ã  Ên    ×  íng  ¾ c   Çn  tr th   n c v ®Ò g v m c ph¶n ¸nh  Þp  k thêivÒ   é  µichÝnh    ã  Ön    BT  ®Ó c bi ph¸p gi¶i     Õt. quy
Đồng bộ tài khoản