Thông tư 47/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
80
lượt xem
4
download

Thông tư 47/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 47/2003/TT-BTC về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 25/2003/TT-BTC ngày 28/3/2003 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 47/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 47/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 47/2003/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯ NG D N S A Đ I THÔNG TƯ S 25/2003/TT-BTC NGÀY 28/3/2003 C A B TÀI CHÍNH V VI C THU, N P, QU N LÝ, S D NG TI N THU T X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính s 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 16/7/2002 c a U ban Thư ng v qu c h i; Căn c Ngh đ nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c và ngh đ nh s 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c; B Tài chính hư ng d n s a đ i m t s đi m Thông tư s 25/2003/TT-BTC ngày 28/3/2003 c a B Tài chính hư ng d n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông như sau: 1. T i đi m 3, M c I s a l i như sau: "3/ Đ nh kỳ 15 ngày (đ u tháng, gi a tháng), căn c s ti n ph t th c t thu đư c đã ghi thu ngân sách đ a phương do Kho b c nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c TW thông báo, S Tài chính - V t giá t m trích s ti n thu ph t cho các đ i tư ng th hư ng theo t l quy đ nh t i M c II c a Thông tư này, đ u tháng sau đi u ch nh theo th c t ; n u s t m trích nh hơn s đư c trích theo quy đ nh, thì đư c trích ti p cho đ m c quy đ nh; n u s t m trích l n hơn s đư c trích theo quy đ nh, thì tr vào s đư c trích kỳ sau.". 2. T i ti t 2.1 và 2.2, đi m 2, M c IV s a l i như sau: "2.1. Sau khi S Tài chính - V t giá đã t m trích s ti n thu ph t cho các đ i tư ng th hư ng, Kho b c nhà nư c t i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m chuy n ngay s ti n đó vào tài kho n m t i Kho b c nhà nư c c a các l c lư ng: Công an; Thanh tra giao thông; Các l c lư ng tr c ti p tham gia vào công tác b o đ m TTATGT t i qu n huy n, xã phư ng; Kho b c nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c TW; Tr m cân ki m tra xe; Ban An toàn giao thông t nh, thành ph tr c thu c TW. Các l c lư ng này đư c t m ng t tài kho n c a mình đ s d ng theo quy đ nh t i Thông tư này. 2.2. Vào ngày 5 hàng tháng, Kho b c nhà nư c t i các t nh, thành ph tr c thu c TW có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho S Tài chính - V t giá v t ng s ti n thu c a đ a phương t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c TTATGT c a tháng trư c; s t m trích chuy n vào tài kho n cho các l c lư ng tham gia gi gìn TTATGT c a tháng trư c; trên cơ s đó S Tài chính - V t giá phân b , đi u ch nh và c p phát k p th i cho các l c lư ng tham gia gi gìn TTATGT theo quy đ nh t i M c II, Thông tư này." 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Tr n Văn Tá (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản