Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
33
lượt xem
1
download

Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   « n g  n g hi Ö p  &   T N T  S è   BN P 50/2001/TT/BN N­X D C B   n g µ y  3 th¸ng 5 n¨ m   2001 h í ng d É n   ù c hi Ö n   u y  c h Õ  ® Ê u  th Ç u  ® è i  th q víi c¸c d ù  ¸n ® Ç u  t thu é c b é  N « n g  n g hi Ö p  &  P T N T ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 73/CP  µy  ng 01/11/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc n¨ng  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é  nhi v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B N«ng  nghiÖp    & PTNT; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 88/1999/N§­   µy  CP ng 01/9/1999 vµ  è    s 14/2000/ N§­CP   µy  ng 05/5/2000 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v Quy  Õ   u  Çu; ch ®Ê th ­ Bé     N«ng nghiÖp  PTNT   íng  Én  ùc hiÖn  &  h d th   quy  Õ   u   Çu  i  ch ®Ê th ®è víi   ù   dÇu   éc bé    d ¸n   c¸c tthu   N«ng  nghiÖp  PTNT     &  nh sau: P h Ç n  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.Hå   ¬  êi  Çu:   s m th §èivíi u  Çu  ©y  ¾p,hå  ¬  êi  Çu     ®Ê th x l   s m th theo  É u   m chung  Bé   do  N«ng  nghiÖp  PTNT   &  ban  µnh  ¹  h ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 113/2000/Q§/BNN­XDCB   µy  ng 6/11/2000. §èi víic¸c tr ng  îp  u   Çu        ê h ®Ê th kh¸c,bªn  êi  Çu  Çn    m th c c¨n  vµo    cø  tiªu chuÈn  ¸nh    µ   a    cÇu  ô  Ó  ® gi¸m ® ra yªu  c th trong hå  ¬  êi  Çu    µ   Çu    s m th ®Ó Nh th cã  Ó  Ëp  îchå  ¬  ù  Çu  y   ,    Õt. ÷ng  Ên    th l ®   s d th ®Ç ®ñ chiti   Nh v ®Ò kh¸c víim É u      chung  Çn  a  µnh  ô  ôcriªng,   c ® th ph l     sung  µo  å  ¬  êi  Çu  É u. bæ v h s m th m KÌm  theo b¶n  Ï thiÕtkÕ   v    ph¶i cã    b¶n  khèi l ng.Nhµ   Çu  ã  kª   î   th c tr¸ch   nhiÖ m   Ýnh    µ  Óm    ü  èil ng nµy,n Õu  ã    t to¸nv ki trak kh  î     c saikh¸c ph¶i®Ò   Þ      ngh Bªn  êi  Çu  µm  â tr ckhilËp    ù  Çu.Trêng  îp kh«ng  Óm    ü,bá  m th l r   í     gi¸d th   h  ki trak   sãtkhèil ng nhng  Én  nh    ù  Çu,n Õu  îctróng thÇu  ×    Þ khèi    î   v ®Þ gi¸d th   ®    th gi¸tr     l ng bá  ãt®ã   î   s   kh«ng  îcbæ  ®   sung,thanh    to¸n. 2.TiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu:    ® gi¸h s d th Tiªu chuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu    ® gi¸h s d th theo  quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   u     ch ®Ê thÇu  ña  Ýnh  ñ, Th«ng   sè  c Ch ph   t 04/2000/TT­ BKH   µy  ng 26/5/2000  ña  é  cB K Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  îccô  Ó    ¹ c¸cphô  ôcsau: ho   § tv ®   th ho¸ t     i l  ­Phô  ôc1:TiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  Ón  än   Ên.   l     ® gi¸h s d th tuy ch tv ­Phô  ôc2:TiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ¬  Ón  ©y  ¾p.   l     ® gi¸h s d th s tuy x l ­Phô  ôc3:TiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ©y  ¾p.   l     ® gi¸h s d th x l ­Phô  ôc4:TiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ©y  ¾p  ãithÇu    l     ® gi¸h s d th x l g   quy    m« nhá. Tuú theo  Ýnh  Êt,® Æc   iÓ m   µ  t ch   ® v yªu  Çu  ña  õng  ãi thÇu  µ   ã  c ct g  mc thÓ  iÒu  ® chØnh  t¨ng,gi¶m    hoÆc     Õtthªm      Èn  chiti   c¸c tiªuchu trong ph¹m      vi møc quy  nh  ®Þ chung.
 2. 2 3.Nép, tiÕp nhËn  µ        v qu¶n  ýhå  ¬  ù  Çu: l   s d th 3.1.Sè  å  ¬  ù  Çu    h s d th ph¶inép    theo quy  nh    ®Þ sau: ­ Bèn  é    b (04):01  é    b b¶n  èc,03  é  g   b b¶n  sao  i víinh÷ng  ãithÇu    ®è     g  do Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u   Çu, gãi thÇu  u   Çu  èc  ®Ê th     ®Ê th qu tÕ  hoÆc   ãithÇu  ã    Çu  Æc   Öt. g  c yªu c ® bi ­ Ba  é    b (03):01  é    b b¶n  èc,02  é  g   b b¶n  sao  i víinh÷ng  ãithÇu    ®è     g  cßn l¹ . i 3.2.Nhµ   Çu    th ph¶iniªm    phong,ghinh∙n tõng  é  å  ¬  µ  õng  óihå  ¬       bhsvt t  s dù  Çu.Tuú  Æc   iÓ m   ña  õng  ãithÇu  µ   Öc  th   ® ® ct g  m vi niªm  phong    ghinh∙n sÏ    ® îcquy  nh  ô  Ó    ®Þ c th thªm  tronghå  ¬  êi  Çu.   s m th 3.3.Khi tiÕp  Ën  å  ¬  ù  Çu,Bªn  êi  Çu  µ  µ   Çu     nh h s d th   m th v Nh th ph¶icïng    ký    v¨n b¶n giao nhËn,ghirâ thêi®iÓ m   ép,sè  é  å  ¬           n   b h s v.v.   .Kh«ng  Ën  å  . nh h s¬  ù  Çu  d th trong c¸ctr ng  îp:Nép     ê h   sau  ê ®ãng  Çu,hå  ¬  gi   th   s kh«ng  y    ®Ç ®ñ dÊu niªm phong,kh«ng    è  é  å  ¬    ®ñ s b h s theo yªu cÇu, kh«ng         ghinh∙n. Bªn  êi  Çu  ã  m th c tr¸chnhiÖ m     b¶o  Ët  å  ¬  ù  Çu  ∙  ép  m h s d th ® n theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  t i 56  Quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th Sau    Ðt thÇu,Bªn  êi  Çu  khix     m t ph¶igöi01  é      b b¶n  sao cßn nguyªn niªm    phong  ña    µ   Çu  c c¸c Nh th tham  ù  ïng  ê tr×nh xin duyÖt  Õt  dc t     k qu¶  u   Çu  ®Ê th vµ    å  ¬  Ìm  c¸ch s k theo vÒ   ¬    c quan  Èm  nh. th ®Þ 4.Chµo  ¹gi¸dù  Çu  ¹ chç:   l     th t   i i T¹ibuæi  ë   Çu,tr ckhic«ng  è    ãithÇu,n Õu    ù  Çu  ña  Êt   m th   í     b gi¸g     gi¸d th c t   c¶    µ   Çu  u   îtgi¸gãi thÇu  îc duyÖt  ×  c¸c Nh th ®Ò v       ®  th Bªn  êi  Çu  m th ph¶i tæ    chøc  (chØ  ét  Çn)ngay  ¹  ç    µ   Çu  µo  ¹ gi¸bá  ml  ti ch c¸c Nh th ch l     trong phong  ×  i   b d¸n kÝn  µ    y  µgi¸dù  Çu  Ýnh    v coi®© l     th ch thøc ®Ó   Ðt thÇu.Ng êi® øng    ý    x      tªnk ®¬n  ù  Çu  d th ph¶iký      v¨n b¶n    nh    µo  ¹nµy  x¸c®Þ gi¸ch l   i thay thÕ    ∙  µo  ­   gi¸® ch tr íc®©y.   5.X Õ p   ¹ng,xÐt chän  µ  ×nh duyÖt kÕt    h    v tr     qu¶  u  Çu: ®Ê th ViÖc  ¸nh    Õp  ¹ng,xÐt chän  µ  Çu  óng thÇu,ph¶ic¨n cø  éi ® gi¸,x h    nh th tr         n  dung  å  ¬  êi  Çu  µ    Èn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  îcduyÖt. h s m th v tiªuchu ® gi¸h s d th ®   Gi¸ tróng thÇu  µ gi¸®¸nh    Êp  Êt ® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë    ù      l    gi¸th nh       trªnc s gi¸d thÇu  Êp  îp lý(yªucÇu  ü  Ët®¸p  th h       k thu   øng  å  ¬  êi  Çu,khèil ng ®Çy    h s m th    î   ®ñ vµ  Ýnh    n    îp lý)vµ    Õu  èli   ch x¸c,®¬ gi¸h     c¸cy t   ªnquan kh¸c. K Õt qu¶  Õp  ¹ng  µ  äi  Ôn  Õn  x h v m di bi trong qu¸ tr×nh xÐt  Çu       th ph¶i® îc    lËp  µnh  å  ¬, c¸c thµnh    chuyªn gia tham    Ðt  Çu  ïng  ý    th hs    viªntæ     gia x th c k tªn vµo biªn b¶n  Ê m   Çu. §èi víigãi thÇu  éc  ù  Thuû  î sö  ông  èn    ch th         thu d ¸n  l  d i v ADB,  WB... th×    CPO   ïng  c SPO, SIO  ùc  Ön  th hi theo c¸c Quy Õt  nh   è  ®Þ s 123/2000/Q§/BNN­TCCB   µy ng 27/11/2000  µ   è  v s 124/Q§/BNN/TCCB   µy  ng 27/11/2000 cña  é    B N«ng  nghiÖp  PTNT. &  6.C«ng  è  Õt    b k qu¶  u  Çu,th ng  ®Ê th   ¬ th¶o ký  Õt  îp ®ång:  k h  6.1.Ngay    sau    ã  Õt ®Þnh    Öt  Õt  khic quy   phª duy k qu¶  u  Çu,Bªn  êi  ®Ê th   m thÇu  öith«ng  tí tÊtc¶    µ   Çu  g  b¸o      c¸cNh th tham  ù.§ång  êi, öingay  í nhµ  i d  th     g t i thÇu  óng thÇu  tr   th«ng b¸o    óng thÇu, lo¹  îp  ng, thêigian  ùc hiÖn  gi¸tr    i h ®å    th   hîp  ng,  ù  ®å d th¶o  îp  ng,    Ên     Çn  ¬ng  h ®å c¸c v ®Ò c th th¶o,thêigian  ¬ng     th th¶o. C¸c    CPO  b¸o c¸o  Þp  êikÕt  k th   qu¶  u   Çu, néi dung  îp  ng  í ®Ê th     h ®å t  i ADB,  WB...theo    quy  nh  ña  ©n  µng  ®Þ c ng h cho vay.Trong  ¹m      ph vikh«ng   qu¸
 3. 3 30  µy  Ó   õ ngµy  ng k t   c«ng  è  Õt  b k qu¶  u  Çu,n Õu  µ   Çu  óng thÇu  õ ®Ê th   Nh th tr   t  chèithùc hiÖn  îp  ng, Bªn  êi  Çu  Ï kh«ng    ¹ b¶o    ù  Çu        h ®å   m th s   tr¶l i   l∙nhd th cho Nhµ   Çu    µ  îcquyÒn  ùa chän  µ   Çu  Õp  ¹ng  Õ   Õp tróng thÇu, th ®ã v ®   l  Nh th x h k ti       tr×nh ngêicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh.     th quy quy   6.2.Theo  Þch  Óu  ∙  èng  Êt,Bªn  êi  Çu  µ  µ   Çu  óng   l bi ® th nh   m th v Nh th tr   thÇu  Õn  µnh  ¬ng  ti h th th¶o  ô  Ó    iÒu  c th c¸c ® kho¶n  îp ®ång, hoµn  Ön    h    thi c¸c sè  Öu tÝnh    ù  Çu  µ    nh    ý  îp ®ång, kh«ng  îtgi¸tróng thÇu  li   gi¸d th v x¸c®Þ gi¸k h     v      ® îcduyÖt.   7.ChØ   nh  óng thÇu:   ®Þ tr   H×nh thøc nµy    chØ    ông  ¸p d cho    êng  îp ® Æc   Öttheo  c¸c tr h  bi   quy  nh   ®Þ t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh    i 2  1  ®Þ 14/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000.Nhµ   Çu    th ph¶i   cã  n    îcchØ  nh  Çu  Ìm  ®¬ xin ®   ®Þ th k theo  å  ¬  h s ph¸p  ývµ  l   th«ng    tinn¨ng  ùc. l  Nhµ   Çu  ã  th c tr¸chnhiÖ m     nghiªncøu  å  ¬  ÕtkÕ,  Óm    ü  èil ng vµ    h s thi   ki trak kh  î   dù        nh      Ën  Çu    to¸n®Ó x¸c®Þ gi¸xinnh th ghitrong®¬n.   P h Ç n  II § Ê u  th Ç u thi Õt k Õ  x © y  d ù n g §Êu  Çu  ÕtkÕ   ©y  ùng  th thi   x d nh»m   ùa chän  µ   Çu  ùc hiÖn  ng  l  Nh th th   ®å thêic¶  Ëp  ÕtkÕ   ü  Ët,dù    µ      l thi   k thu   to¸n v thic«ng  ©y  ùng x d c«ng  ×nh  tr theo  hîp ®ång  ×a    ch kho¸ traotay.Trêng  îp sö  ông  èn  ©n      h  d v Ng s¸ch Nhµ   íc,vèn    n  tÝn  ông  Nhµ   íc b¶o    d do  n  l∙nhhoÆc   èn  Ýn  ông  u    vtd ®Ç tph¸ttr Ón cña  µ    i   Nh nícth× chØ  ùc hiÖn  i víi ù    ã m      th   ®è     ¸n nh d C. 1.M ôc  ch:   ®Ý §Êu  Çu  ÕtkÕ   ©y  ùng  ñ  Õu  µnh  th thi   x d ch y d cho    c¸c c«ng  ×nh quy    tr   m« nhá, kh«ng  cã      yªu  Çu  c phøc  ¹pvÒ   ü  Ët,d Ô   µng  ¸nh    µn  t   k thu   d ® gi¸ho c«ng,   nh»m   ôc  ch: m ®Ý ­ Gi¶m  ítthñ  ôc vµ  êigian,sím  a    b   t   th     ® c«ng  ×nh vµo    tr   thic«ng  µ  v khai   th¸c, ö  ông.  d s ­ Gi¶m  ítgi¸thµnh    b    c«ng  ×nh do  ã  ù  Õt  îp chÆt  Ïgi÷a thiÕtkÕ   tr   c s k h   ch       vµ  ©y  ùng  xd . 2.Ph¬ng    thøc ®Êu  Çu:   th 2.1.§Êu  Çu  giai o¹n:¸p dông    th 2    ®    cho  êng  îp cã    ®iÒu  Ön: tr h   ®ñ 2  ki ­ C«ng  ×nh  ü  Ët th«ng  êng    tr k thu   th hoÆc   ∙  ã  ® c c«ng  ×nh ¬ng  ù ® îc tr t t    x©y  ùng  d trong®iÒu  Ön  a  ×nh,®Þa  Êtt ng  ù.   ki ®Þ h   ch  ¬ t ≥ 2  ®å ­Gi¸gãithÇu    tØ  ng.     2.2.§Êu  Çu  giai o¹n:¸p dông    th 1    ®    cho  êng  îp cã    ®iÒu  Ön: tr h   ®ñ 2  ki ­C«ng  ×nh kü  Ët®¬n    tr   thu   gi¶n cã  ¬ng    ÕtkÕ     ph ¸n thi   (thiÕtkÕ   ¬  é) ®∙    sb  ® îcth«ng    qua hoÆc   ö  ông  ÕtkÕ   iÓn  ×nh,thiÕtkÕ   É u,  ÕtkÕ   ã  sd thi   ® h    m thi   c s ½n,  ÕtkÕ   ïng  ¹ , . îcx©y  ùng  thi   d l i ..    ® d trong ®iÒu  Ön  a   ×nh,®Þa   Êt   ki ®Þ h   ch   ®¬n  gi¶n. ≤ 2  ®å ­Gi¸gãithÇu    tØ  ng.    
 4. 4 3.Duy Öt  Õ   ¹ch ®Êu  Çu:   k ho   th Tríc khitæ      chøc  u   Çu,Chñ   u    ®Ê th   ®Ç t ph¶itr×nh ngêi cã  Èm  Òn        th quy duyÖt  Õ   ¹ch  u  Çu  ÕtkÕ   ©y  ùng.Trong  ,  Çn    â lýdo    k ho ®Ê th thi   x d   ®ã c ghir     xin ®Êu  Çu  giai o¹n  th 1    ® hay  giai®o¹n. 2    4.Gi¸gãithÇu,gi¸dù  Çu:         th ­Gi¸gãithÇu      bao  å m   chiphÝ  ÕtkÕ   µ    Ý  ©y  ¾p. g c¶    thi   v chiph x l ­ Gi¸ dù  Çu      th ph¶i lËp  â  phÇn:    ù  Çu  ÕtkÕ   µ    ù  Çu    r 2  gi¸d th thi   v gi¸d th x©y  ¾p.Nhµ   Çu  ã  Ó  l  th c th gi¶m    gi¸b»ng  c¸ch kh«ng  Ýnh    ÕtkÕ.   t gi¸thi   5.§iÒu  Ön  ù  Çu:   ki d th § Ó   îcdù  Çu,Nhµ   Çu  ®   th   th chuyªn ngµnh  ©y  ùng  ïhîp víi Ýnh  Êt   xd ph       t ch   gãithÇu  Çn  ã  trong c¸c®iÒu  Ön    c c 1     ki sau  y: ®© ­ Nhµ   Çu  ÕtkÕ   µ  ©y  ¾p  ã ®¨ng  ý    th Thi   v X l (c   k kinh doanh  thiÕtkÕ   µ    c¶   v x©y  ¾p). l ­Liªndanh  µ   Çu  ÕtkÕ   íi µ   Çu  ©y  ¾p.    Nh th thi   v   Nh th x l ­ Nhµ   Çu  ©y  ¾p  ã  Çu  ô  µ Nhµ   Çu  ÕtkÕ   µ  Çu  Õt   th x l c th ph l   th thi   (Nh th thi   kÕ   ã  Ó  ng  êilµm  Çu  ô  c th ®å th   th ph cho  ÷ng  µ   Çu  ©y  ¾p  nh Nh th x l kh¸cnhau).   6.Hå   ¬  êi  Çu:   s m th Trªn  ¬  ë  å  ¬  êi  Çu  ©y  ¾p  É u   ∙  îc Bé   c s h s m th x lm ® ®   N«ng  nghiÖp    & PTNT  ban  hµnh  t¹  Quy Õt  ®Þnh  sè  113/2000/Q§/BNN­XDCB  ngµy  i 6/11/2000,Bªn  êi  Çu      m th bæ sung    c¸c yªu  Çu, sè  Öu,hå  ¬  Çn  Õt®Ó   c   li   s c thi   Nhµ   Çu  ã  Ó  Ëp  îc hå  ¬  ù  Çu  å m   phÇn  ÕtkÕ   ü  Ët,dù  th c th l ®   s d th g c¶  thi   k thu   to¸n vµ  Çn      ph thic«ng  ©y  ùng  x d theo  c¸c quy  nh   Ön  µnh. Ngoµi ra, ®Þ hi h      cung  Êp  c thªm  è  Öu,tµiliÖu khÝ îng  û    a   ×nh, ®Þa   Êt.. ®∙  s li       t thu v¨n,®Þ h   ch   . thu thËp    trong giai o¹n  íc(nÕu  ã)®Ó   µ   Çu     ® tr   c   Nh th tham  kh¶o. 7.Tr×nh  ùxÐt thÇu:   t    7.1.§Êu  Çu  giai o¹n:   th 2    ® 7.1.1.     o¹n  Giai® 1: ­ Chän  ¬ng    ÕtkÕ   ètnhÊt hoÆc   èihîp c¸cph¬ng      än    ph ¸n thi   t     ph       ¸n ®Ó ch ra ph¬ng    èi vµ  ¬  é    ¸n t   u  s b xem   Ðt gi¸ph¬ng    än. x   ¸n ch ­Tr×nh  Êp  ã  Èm  Òn    c c th quy th«ng  qua  ¬ng    än. ph ¸n ch 7.1.2.     o¹n  Giai® 2: ­ C¸c  µ   Çu    Nh th tham    gia trong giai®o¹n  c¨n cø  µo  ¬ng    ÕtkÕ      1    v ph ¸n thi   ®∙  îcth«ng  ®  qua  µ   Ëp thiÕtkÕ   ü  Ëtdù    µ  å  ¬  ù  Çu  ©y  ¾p  m l    k thu   to¸nv h s d th x l hoµn chØnh. ­ C¨n  vµo    Èn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ©y  ¾p    ¸nh    å    cø  tiªuchu ® gi¸h s d th x l ®Ó ® gi¸h s¬  ù  Çu  ña    µ   Çu. d th c c¸cNh th ­ Nhµ   Çu  µo  ttrªn70%     th n ®¹     tæng  è  iÓ m   Ò   Æt   ü  Ëtvµ  ã    s® vm k thu   c gi¸ ®¸nh    Êp  Êt  Ï ® îc xem   Ðt  óng  Çu. Trêng  îp  Òu  µ   Çu  gi¸th nh s     x tr th   h nhi Nh th cïng cã    ¸nh    Êp    gi¸® gi¸th chªnh  Öch  l nhau kh«ng      × Nhµ   Çu  ã  ­ qu¸ 3% th   th c ph ¬ng    ÕtkÕ   ∙  îcchän  Ï® îcxem  Ðt tróngthÇu. ¸n thi   ® ®   s    x    7.2.§Êu  Çu  giai o¹n:   th 1    ®
 5. 5 ­ Trªn  ¬  ë  ÕtkÕ   ∙    c s thi   ® nªu  trong  å  ¬  êi  thÇu, c¸c Nhµ   Çu  Ëp  hsm      th l thiÕtkÕ   ü  Ëtdù    µ  Ëp hå  ¬  ù  Çu  ©y  ¾p  µn    k thu   to¸nv l   s d th x l ho chØnh. ­ Nhµ   Çu  µo  t vÒ   Æt   ü  Ëtvµ  ã    ù  Çu  Êp  Êt sau    th n ®¹   m k thu   c gi¸d th th nh   khi®∙    chØnh  öa  Ï® îcxem   Ðt tróng thÇu. s s    x    8.Phª  Öt kÕt    duy   qu¶  u  Çu  µ  ý  Õt  îp ®ång: ®Ê th v k k h   Quy Õt  nh  ®Þ phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u   Çu  å m   néi dung: Phª  Öt  ®Ê th g 2      duy thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ    Öt kÕt    k thu   phª duy   qu¶  u  Çu  ÕtkÕ   ©y  ùng.Trªn c¬  ®Ê th thi   x d     së  µy, Bªn  êi  Çu  ý  Õt  îp  ng  ×a  n  m th k k h ®å ch kho¸ trao tay Nhµ   Çu  óng      th tr   thÇu. P h Ç n  III Hi Ö u  l ù c thi µ n h  h Th«ng   µy  tn thay thÕ      c¸c Th«ng   ña  é   t c B N«ng nghiÖp  PTNT:  è    &  s 08 N§­§TXD/TT  µy  ng 20/9/1997  µ  è  v s 19/1999/BNN­§TXD   µy  ng 26/01/1999  ­ h íng dÉn  ùc hiÖn    th   Quy  Õ   u  Çu  i víi   ù    u    ña    n  Þ  ch ®Ê th ®è     d ¸n ®Ç tc c¸c ®¬ v c¸c thuéc Bé    N«ng  nghiÖp  PTNT. &  Nh÷ng quy  nh  íc®©y   ña  é   ®Þ tr   c B N«ng nghiÖp  PTNT     íiTh«ng   &  tr¸ v   i t nµy  u     á. ®Ò b∙ib Th«ng   µy    ông  tn ¸p d cho  Öc  u  Çu    ù     u    ña    n  Þ  vi ®Ê th c¸cD ¸n ®Ç tc c¸c®¬ v thuéc Bé    N«ng nghiÖp  PTNT,  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. &  c hi l   15  k t  k ViÖc  u   Çu    ù     u    éc  ®Ê th c¸c D ¸n ®Ç t thu tØnh,thµnh  è    ph qu¶n  ý,cã  Ó  l   th nghiªncøu    ông    ¸p d cho  ïhîp. ph   (KÌm theo Th«ng   nµy  ã  t c c¸c  ô  ôc tõ  ®Õ n   ®Ó   ph l   1  14  c¸c  n   Þ  ®¬ v nghiªncøu    ông    ¸p d trong tõng tr ng  îp cô  Ó)     ê h   th
 6. 6 P h ô  l ô c 1 Tiªu c h u È n  ® ¸ n h gi¸ å  s ¬  d ù  th Ç u   h tuy Ó n  c h ä n  t v Ê n A. Tiªu ch u È n  ® ¸n h  gi¸ Ò   Æ t   ü  thu Ë t:  v m k Tèi®a    1.000  iÓ m ® TT Néi dung   §iÓ m   èi a t  ® I Kinh  nghiÖ m 200 1 §∙ thùc hiÖn  ãithÇu ¬ng  ù vÒ     Þ vµ  éidung      g  t t   gi¸tr   n   trong   150 vßng  n¨m  Çn  y 5  g ®© ­§ Ó   ù  Çu  ù    ã m     µ  Çu  Çn  ∙  ùc hiÖn  õ   d th d ¸n nh A, nh th c ® th   t  10  ù    ëlªn. d ¸n tr   ­§ Ó   ù  Çu  ù    ã m     µ  Çu  Çn  ∙  ùc hiÖn  õ   d th d ¸n nh B, nh th c ® th   t  5  ù    ëlªn. d ¸n tr   ­ § Ó   ù  Çu  ù  nhã m   nhµ  Çu  Çn  ∙  ùc hiÖn    d th d ¸n  C,  th c ® th   tõ1  ù    ëlªn(kÓ  lµthÇu  ô)   d ¸n tr     c¶    ph 2 §∙  ùc  Ön  ãi thÇu  ¬ng  ù  Ò   Æt   a   ý tù  th hi g   t tv m ®Þ l   nhiªn,   10 kinh  Õ  µ    éi (®Þa  ×nh, m«i  êng, ®iÒu  Ön    t v x∙ h   h   tr   ki ph¸t tr Ónkinh tÕ..   i    .trong vßng  n¨m  Çn  y. )   5  g ®© 3 C¸c  éidung  n  kh¸c: 40 ­N¨ng  ùcnhµ  Çu:   l  th Tuú  Ýnh  Êt t ch   øng  Ò   è îng vµ  ×nh ®é. dù    µ     ¸n m chi +  ã   i ngò  C ®é   chuyªn gia®¸p     v s l   tr   tiÕtmøc  iÓ m     ® +  ã   C kh¶  n¨ng  µi Ýnh. t  ch ®é qu¶n  ýhiÖn  ¹  ï cho  néidung  4    ­ Kinh    nghiÖm   qu¶n  ý:Cã   ×nh    l   tr l  ti   ph nµy hîp víi   Çu  ña  ãithÇu.    c c g  yªu ­ C¸c  ¹t ®éng  ho   kh¸c:§∙    tham  gia  Ëp  l quy  ¹ch, thÈm   ho   ®Þnh  ãithÇu ¬ng  ù.. g  t t. ­  Êt îng  Ch l c«ng     vÊn  t¸c t (trong  n¨m   Çn   y): Cã   5  g ®©   c«ng  ×nh chÊt l ng cao,® îccéng  tr    î      thªm  ®iÓ m.  îcl¹  5  Ng   i , cã  c«ng  ×nh kÐ m   Êt l ng,nhiÒu  Õm  tr   ch  î   khi khuyÕt bÞ   õ   tr   5  iÓ m. ® II Gi¶iph¸p  µ  ¬ng    v ph ph¸p  Ën: lu 300 1 HiÓu  â m ôc  ch  ña  ãithÇu:HiÓu  â m ôc  ch, yªu  r  ®Ý c g    r  ®Ý   50 cÇu  ña  ãi thÇu  ∙  c g  ® nªu  trong "§iÒu    kho¶n  tham  Õu" chi   vµ  ã  chøc  i  c tæ  ® th¨m  a  iÓ m   ña  ù  ®Þ ® c d ¸n. 2 Ph¬ng  ph¸p  Ën  µn  lu ho chØnh, hîp  ý,khoa  äc;®¸p      l  h  øng 120 néi  dung trong " §iÒu kho¶n tham  chiÕu" ph©n  tÝch,   ®¸nh    Ò   Æt   ªnquan  n   ãi thÇu; nghiªn cøu, gi¸ v m li   ®Õ g         tÝnh    µ    Êt vÒ   to¸nv ®Ò xu   quy  m«,   gi¶iph¸p  ü  Ët,gi¶i k thu     ph¸p thiÕtkÕ,  Ön      bi ph¸p thi    c«ng  v.v. . . 3 S¸ng  Õn    Õn do  µ  Çu    Êthîp lývµ  ki c¶iti   nh th ®Ò xu       kh¶  . thi 30 4 Ch ¬ng  ×nh  tr c«ng    ã  ¬    chøc, biÓu    t¸c:c s ®å tæ    ®å c«ng  20 t¸cvµ  Þch bè  Ýnh©n  ùchîp lý.   l   tr   l    5 C«ng    ng  lao ®é (th¸ng ­ ngêi)®¸p       øng  cÇu  ùc hiÖn  yªu  th   20 gãithÇu  
 7. 7 6 §µo  ¹ovµ  t   chuyÓn  giao c«ng  Ö:  ã   éidung  o  ¹o,   ngh C n   ®µ t   20 chuyÓn  giao c«ng  Ö   â rµng  µ  ï hîp víis¬    êi    ngh r   v ph       ®å m thÇu  è l tngêi® îc®µo  ¹o, ×nh  (s  î     t  h thøc,thêigian ®µo  ¹o,      t  nh÷ng  µiliÖu,phÇn  Ò m   Çn  t    m c chuyÓn  giao.. ) . 7 Ph¬ng  Ön  µm  Öc:Cã   cÇu  ç  î îp lývíibªn  êi  ti l vi   yªu  h tr        h m 20 thÇu  Ò   ç  µm  Öc,trang thiÕtbÞ, c¸n bé  èihîp,ph­ v ch l vi           ph     ¬ng  Ön ®i  ¹ , . ti   l i . . 8 C¸ch tr×nh bµy khoa häc:  Râ  rµng, Ô  hiÓu, hoµn   d 20 chØnh... II Nh © n   ù I s 500 1 Chñ  Ö m  ù  nhi d ¸n Tuú  Ýnh  Êt t ch   dù    µ   ô  ¸n m c ÷ ­ Kinh  nghiÖm   chung  (10%    20%  tæng  è  iÓ m   ña  s® c thÓ    ho¸ møc   chøc  danh):Tr×nh    äc  Ên,sè    ®é h v   n¨m  c«ng t¸c. ®iÓ m  cho    4 ÷ ­ Kinh  nghiÖm   ã  ªnquan  n   ãi thÇu  c li   ®Õ g   (60%    70%   néidung  µy   n tæng  è  iÓ m   s® chøc  danh):Sè  îng  ãi thÇu  ¬ng  ù ®∙    l g  t t  thùc hiÖn.   ÷ ­ C¸c yÕu  tè kh¸c:  (10%    20%  tæng sè ®iÓ m  chøc  danh):Kinh    nghiÖ m  µm  Öc    ícngoµi, ¹ing÷... l vi ë n    ngo   ­ Biªn chÕ  th ng xuyªn thuéc nhµ  thÇu (5%  tæng sè  ê ®iÓ m  chøc danh)   Chuyªn    éc c¸clÜnh  ùc: 2 giathu     v T¬ng  ùnh    t  4 néidung  i   ®è   2.1 Chuyªn    û  î giaThu l i víi ñ  Ö m    ch nhi 2.2 Chuyªn    giaN«ng  nghiÖp dù    ¸n. 2.3 .. . Ghi chó:   1. Chñ   Öm   ù  chØ   ã  Ó  ng  êiphô    nhi d ¸n  c th ®å th   tr¸ch 2  ù  nhã m       d ¸n  B hoÆc  ¬ng  ¬ng    ù    ã m   t ng  ¬ng  dù    ã m   1  ù    ã m   t ® (1 d ¸n nh A ¬ ® 2  ¸n nh B;  d ¸n nh B ¬ng  ¬ng  dù    ã m     ñ  Ö m   ù    t ® 2  ¸n nh C).Ch nhi d ¸n ph¶icã  èithiÓu  n¨m    t  5  c«ng  t¸ctrëlªnthuéc lÜnh  ùc        v chuyªn m«n  ã  ªnquan  n   ù    c li   ®Õ d ¸n. 2. Ngoµi chøc      danh  ñ  Ö m,  ú  Ýnh  Êt dù  m µ     nh  ô  ch nhi tu t ch   ¸n  x¸c ®Þ c thÓ  chøc  danh  chuyªn gia thuéc c¸clÜnh  ùc  ã  ªnquan  n   ù          v c li   ®Õ d ¸n (thuû lî   i , n«ng nghiÖp,l©m    nghiÖp,x©y  ùng,giao th«ng,®iÖn  íc,kinhtÕ,. .   d       n    .) Ph ©n   ®iÓ m   bæ   cho    c¸cchøc  danh  theo nguyªn t¾c:     ­ Chñ   Öm   ù    Õm   träng ®iÓ m     nhi d ¸n chi tØ    cao  Êt (vÝ  ô: chiÕm  n   nh   d  ®Õ 30%     tøc 150  iÓ m). ® ­  è   iÓ m   S® cßn  ¹  Ý  ô: 350  iÓ m)  ©n     l i(v d   ® ph bæ cho  õng  t chøc danh  kh¸c. 3. Hå   ¬  ù  Çu  t≥    s d th ®¹   50%   iÓ m   õng  éidung      µ  I ng  êi®¹t ® t n  I,IIv II ®å th     ≥ 70%  tæng  è  iÓ m   ¹  ôc  sau    îc ngêi cã  Èm  Òn  s® ti m A,  khi®     th quy th«ng    qua (nÕu  ã    Çu) sÏ® îcxem  Ðt tiÕp vÒ       Ýnh  iÓ m   c yªu c      x    gi¸®Ó t ® tæng  îp. h
 8. 8 B . §¸nh gi¸ t æ n g   î p v Ò  k ü     h thu Ë t  µ  gi¸: v 1.§iÓ m     gi¸: N Õ u   Êy  iÓ m     ña  µ   Çu  ã    ù   Çu  Êp  Êt  µ 1.000  l® gi¸ c Nh th c gi¸ d th th nh l   ®iÓ m   × ®iÓ m     ña  õng Nhµ   Çu  th   gi¸c t   th kh¸c® îctÝnh       nh sau: Gi¸dù  Çu  Êp  Êt   th th nh   §iÓ m   gi¸ = x 100 = .. ®iÓ m   . (cña Nhµ   Çu  ang    th ® Gi¸dù  Çu   th xÐt) (cña Nhµ   Çu  ang    th ® xÐt) 2.§iÓ m     tæng  îp: h §iÓ m   tæng  îp =  Ó m   ü  Ët     +  Ó m    x G % h   §i k thu  x K%   §i gi¸    Trong  : ®ã ­§iÓ m   ü  Ët: îctÝnh    ôc    k thu     ® ëm A. ­§iÓ m     îctÝnh      gi¸:   ® ë kho¶n  m ôc  1  B. ­K%:  ûträng vÒ   ü  Ët.   t    k thu ­G %:  ûträng vÒ     t    gi¸. Tuú theo  Ýnh  Êt dù  m µ     nh    û träng nµy  t ch   ¸n  x¸c ®Þ c¸c t     cho  Ých  îp, th h  ≥ 70%;    ≤ 30%. nhng  ph¶i®¶m     b¶o:K(%)      G (%)    Ghi  ó: Nhµ   Çu  t ®iÓ m   ch   th ®¹   tæng  îp  h cao  Êt  Ï ® îc xem   Ðt    nh s     x ®Ò nghÞ  óng thÇu. tr  
 9. 9 P h ô  l ô c 2 Tiªu c h u È n  ® ¸ n h gi¸ å  s ¬  d ù  th Ç u s ¬  tuy Ó n  x © y  l ¾ p  h TT Néi dung   §iÓ m   èi a t  ® 1 Kinh  nghiÖ m 35 a Sè  n¨m  kinh nghiÖ m   ©y  ¾p  ¹  ×nh ¬ng  ù hå  ¬  êi    x l lo i h t t  s m 10 thÇu 10 ≥ 10      n¨m 5 ÷
 10. 10 d dang Kh¶ n¨ng  Ýn  ông  ña  µ   Çu  µ  a   td c Nh th v ®Þ chØ   n   Þ ®¬ v cung  Êp  Ýn  ông  Õu  ã) ctd (n c Tæng  è  iÓ m   èi a s® t  ® 100 Ghi chó:   1. Trêng  îp  ö  ông  Çu  ô, tuy n¨ng  ùc thÇu  ô    h sd th ph     l  ph kh«ng  îc tÝnh  ®  ®iÓ m   ng  Én  nh v ph¶i lµm  â    a     r tªn,®Þ chØ,  n¨ng  ùc vµ    Þ khèi l ng    l   gi¸tr    î do thÇu  ô  ùc hiÖn. ph th   2.Hå   ¬  tyªu cÇu  ¬  Ón    ã    ®iÒu  Ön:   s ®¹     s tuy khic ®ñ 2  ki ­C¶  tiªuchuÈn  t≥    3    ®¹   60%   tæng  è  iÓ m   tiªuchuÈn. s® 3    ­Tõng    Èn  t≥    tiªuchu ®¹   50%   è  iÓ m     Èn  s® tiªuchu ®ã
 11. 11 P h ô  l ô c 3   Tiªu c h u È n  ® ¸ n h gi¸ å  s ¬  d ù  th Ç u x © y  l ¾ p  h TT Néi dung   §/gi¸ 1 Tiªu chuÈn  ¸nh    Ò     ® gi¸v kinh  nghiÖ m   µ  v n¨ng  ùc  µ   l nh §¹t thÇu: 1.1 Kinh  nghiÖ m §¹t a ­Sè    n¨m  kinhnghiÖm  ¹t®éng   ho   §¹t +  Ó   ù  Çu  ù  nhã m   Nhµ   Çu  § d th d ¸n  A,  th ph¶i cÇn  ∙  ã    ®c §¹t thêigian kinhnghiÖm        trong x©y  ùng  õ5    d t   n¨m  ëlªn. tr     +  Ó   ù  Çu  ù  nhã m   Nhµ   Çu  Çn  ∙  ã  êi § d th d ¸n  B,  th c ® c th   §¹t gian kinhnghiÖm      trong x©y  ùng  õ1    d t   n¨m  ëlªn. tr   +  Ó   ù  Çu  ù  nhã m   nhµ  Çu  Çn  ∙  ã  ¹t § d th d ¸n  C,  th c ® c ho   §¹t ®éng  ©y  ùng. xd b ­ Sè  îng    hîp  ng  ∙  ùc  Ön    l c¸c   ®å ® th hi xong  trong vßng      5 §¹t n¨m   Çn   y   ¬ng  ù  Ò     Þ, yªu  Çu  ü  Ët vµ  g ®© t t v gi¸ tr   c k thu   ®iÒu  Ön  a  ×nh,®Þa  Êt.. ki ®Þ h   ch . +  Ó   ù  Çu  ù    ã m   Nhµ   Çu  Çn  ∙  ùc hiÖn  § d th d ¸n nh A,  th c ® th   §¹t tõ5  îp ®ång  ëlªn.  h   tr   +  Ó   ù  Çu  ù    ã m   Nhµ   Çu  Çn  ∙  ùc hiÖn  § d th d ¸n nh B,  th c ® th   §¹t tõ1  îp ®ång  ëlªn.  h   tr   +  Ó   ù  Çu  ù  nhã m   Nhµ   Çu  Çn  ∙  ã  ùc § d th d ¸n  C,  th c ® c th   §¹t hiÖn  îp ®ång  Ó  lµthÇu  ô) h  (k c¶    ph 1.2 N¨ng  ùc  bé, c«ng  © n   ü  Ët l c¸n    nh k thu §¹t a ­C¸n  é:®ñ   è îng vµ  ×nh ®é   b   s l   tr   §¹t + C¸n  é  b qu¶n  ýchung l  Tuú  Ýnh  t chÊtgãithÇu     + C¸n  é  ü  Ëtc«ng  ×nh b k thu   tr m µ   ô  Ó  c th + C¸n  é  b gi¸m    Ön  êng s¸thi tr ho¸ møc      ®é yªu cÇu  ¹t"   "§   ®èi víi õng    t  lo¹ c¸n bé   i  b ­C«ng  ©n  ü  Ët:   è îng vµ  ×nh ®é   nh k thu   s l   tr   ®ñ §¹t Tuú  Ýnh  t chÊtgãithÇu     m µ   ô  Ó  c th ho¸ møc      ®é yªu cÇu  ¹t"   "§   ®èi víi õng    t  lo¹ c«ng    i nh©n  ü  k thuËt.
 12. 12 1.3 N¨ng  ùc  µichÝnh l t  §¹t (Sè  Öu trong 5  li     n¨m  Çn  y) g ®© Tuú  Ýnh  t chÊtgãithÇu     ­Doanh      thu trung b×nh  µng    h n¨m m µ   ô  Ó  c th ­Tæng  è  µis¶n   s t  ho¸ møc      ®é ­Tµis¶n u  ng    l ®é yªu cÇu  ¹t"   "§   ­Nép  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íc   n  ®èi víi õng    t  ­Lîi     Ën  ícthuÕ nhu tr   kho¶n  trong  ­Lîi     Ën  nhu sau  Õ thu m ôc  1.3 ­v.v. .   .
 13. 13 G hi chó:   1. ChØ   ¸nh      ® gi¸"kh«ng  t"®èi  íitõng  êng  îp  Ët sù  ®¹   v  tr h th   kh«ng  ¸p  ® øng  å  ¬  êi  Çu. h s m th 2.ChØ     Êtc¶    Õu  è®Ò u   tth× c¸cm ôc        íi®¹tvµ    khit   c¸cy t  ®¹       1.1,1.2,1.3 m     c¶  ôc  µy  u   t th×    Èn  míi ®¹t.C¸c  å  ¬  ù  Çu  t sÏ ® îc m n ®Ò ®¹   tiªuchu 1      h s d th ®¹       xem   Ðt tiÕp tiªuchuÈn  vÒ   Æt   ü  Ët®Ó   x     2  m k thu   cho  iÓ m. ® 100 ÷  2 TiªuchuÈn  ¸nh    Ò   Æt   ü  Ët: ®iÓm  èi a)   ® gi¸v m k thu   ( t  ®   130 2.1 Kü  Ët, Êtl ng thu   ch  î 80 a ­Møc    ¸p    ®é ® øng,yªu cÇu     trong hå  ¬  ÕtkÕ   Ò:   s thi   v +  ü  Ët K thu +  Êt îng vËtt  Ch l      +  Êt îng thiÕtbÞ Ch l     b ­Gi¶iph¸p kü  Ëtvµ  Ön       thu   bi ph¸p thi    c«ng +    Gi¶iph¸p kü  Ët   thu +  Ön  Bi ph¸p thi    c«ng,c«ng  Ö       ngh thi c«ng +  è  Ýc«ng  êng  chøc    B tr   tr (tæ  thi c«ng) +  Óu    Bi ®å huy  ng  ©n  ùc,m¸y  ãc  ÕtbÞ    ®é nh l  m thi   thi c«ng c ­BiÖn    ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng  µ  toµn tr v an  + B¶o  Ö   v m«i  êng tr +  toµn    ng, phßng  èng  An  lao ®é   ch ch¸y næ,  toµn    an  c«ng  tr ng ê d ­Møc    ¸p    ®é ® øng  ña  c m¸y  ãc, thiÕtbÞ    m     thi c«ng  µ  è ­ vsl îng,chñng  ¹     lo ic«ng  ÊtchÊtl ng,v.v. . , su    î   . e ­BiÖn    ph¸p b¶o  ¶m   Êtl ng   ® ch  î g ­§∙cã      c«ng  ×nh ®¹tchÊtl ng cao tr      î   2.2 TiÕn      ®é thi c«ng 20 a ­ §¶m     b¶o  tæng  Õn    µ  Õn      ¹ng  ôc  ti ®é v ti ®é c¸c h m hoÆc   khèil ng chñ  Õu  ã    Çu  Æc   Öt  î   y c yªu c ® bi b ­ V îttæng  Õn ®é   µ  Õn ®é     ¹ng  ôc     ti   v ti   c¸c h m hoÆc   èil kh  ­ îng chñ  Õu  ã    Çu  Æc   Öt   y c yªu c ® bi ÷ 2.3 Kh¶  n¨ng  cung  Êp  µi Ýnh  Õu  ã    Çu) c t  ch (n c yªu c 0  20 ­øng  èn   v ­Cho    vay ÷ 2.4 C¸c  éidung  n  kh¸c(nÕu  ã    Çu)   c yªu c 0  10 Ghi chó:     ­  ú  Tu theo  yªu  Çu  ña  õng  ãi thÇu  µ     Õtmøc   iÓ m   c ct g  m chi ti   ® cho    c¸c m ôc        µ  2.1,2.2,2.3 v 2.4. ­ N Õ u   ã  cÇu    ôc    µ    ×  èi®a    c yªu  c¸c m 2.3 v 2.4 th t   tæng  è  iÓ m   Èn    s® chu 2 lµ130  iÓ m.   ® ­ N Õu     kh«ng  ã  c yªu  Çu    ôc  vµ  c c¸c m 2.3  2.4  ×  èi®a   th t   tæng  è  iÓ m   s® chuÈn  lµ100  iÓ m. 2    ® ­ ChØ   ã    å  ¬  ù  Çu  ttõ70%  tæng  è  iÓ m   èi®a    Èn    c c¸ch s d th ®¹       s® t   tiªuchu 2  ëlªnmíi® îcxem   Ðt tiªuchuÈn  vÒ     ¸nh  tr         x   3  gi¸® gi¸.
 14. 14 3 X¸c  nh    ¸nh  ®Þ gi¸® gi¸ .. ®ång   . 3.1 Gi¸dù  Çu  ∙  îcsöa  æi  µ  Öu    th ® ®   ® v hi chØnh      Öch c¸csail ..   .® . 3.2 §a  Ò   ét  Æt   vm m b»ng  s¸nh  µ  so  v quy  thµnh  Òn    ra  ti c¸c .. .® . yÕu  èchñ  Õu  t  y sau: ­VËt ,vËtliÖu chñ  Õu   t      y ­ChÝ   Ý  Ën  µnh,b¶o  ìng,duy      ph v h   d   tuc«ng  ×nh tr ­TiÕn        ®é thic«ng ­v.v. .   . Ghi  ó:  å   ¬  ù  Çu  ña  µ   Çu  ã    ¸nh    Êp  Êt   Ï® îc ch  H s d th c Nh th c gi¸® gi¸th nh  s     ®Ò   Þ  óng thÇu ngh tr  
 15. 15 P h ô  l ô c 4 tiªu h u È n  ® ¸ n h gi¸ å  s ¬  d ù  th Ç u x © y  l ¾ p   c  h g ã i th Ç u q u y  m «  n h á TT Néi dung   §/gi¸ 1 §¸nh    Ò   Æt   ü  Ët gi¸v m k thu §¹t 1.1 BiÖn ph¸p  chøc  tæ  cung øng  Ët t  ÕtbÞ:  v  ,thi   §¸p    øng §¹t yªu cÇu    tronghå  ¬  êi  Çu   s m th 1.2 Gi¶iph¸p kü  Ëtvµ  Ön      thu   bi ph¸p thic«ng:Phï hîp,®¸p         §¹t øng    Çu  yªu c trong hå  ¬  êi  Çu   s m th 1.3 TiÕn      ®é thic«ng: §¸p    øng yªu  Çu  c trong  å  ¬  êi  hsm §¹t thÇu Ghi chó:     1.ViÖc  ¸nh    Çn  n    ® gi¸c ®¬ gi¶n,nhanh,chÝnh    µ      x¸cv c«ng  b»ng. 2. Kh«ng  Ê m   iÓ m   µ     ch ® m chØ  Ðt  ®¹t"hoÆc   x"   "kh«ng  t".ChØ     Êtc¶  ®¹   khit   c¸c m ôc      ®Ò u   t th×    Èn  míi ®¹t.C¸c  å  ¬  ù  Çu    1.1,1.2,1.3  ®¹   tiªuchu 1      h s d th ®¹tsÏ® îcxem   Ðt tiÕp néidung  vÒ        x     2  gi¸. 2 Gi¸dù  Çu  ®∙chØnh  öa)   th (   s  ..   ng .®å . Ghi chó:     1. § Ó   ã  ¬  ë  s¸nh,gi¸dù  Çu    c c s so      th ph¶i® îcsöa  çi µ  Öu     l   hi chØnh    Öch  v sail (nÕu  ã). c 2. Nhµ   Çu  ã    ù  Çu  Êp  Êt (sau    ∙  öa  çi µ  Öu    th c gi¸d th th nh   khi® s l   hi chØnh)  Ï v s  ® îc®Ò   Þ  óng thÇu.   ngh tr  
 16. 16 P h ô  l ô c 5 Tiªu c h u È n  c h u yªn gia gi ó p vi Ö c ® ¸ n h gi¸  h å  s ¬  d ù  th Ç u Theo  Òu  Quy  Õ   u  Çu,tiªuchuÈn  µ  cÇu  i víi §i 16  ch ®Ê th     v yªu  ®è     chuyªn  giacô  Ó      th nh sau: 1.TiªuchuÈn     chuyªn gia:   ­ Tuú    theo  Ýnh  Êt gãi thÇu  t ch     (c«ng  ×nh  û  î   ©m   tr thu l il , nghiÖp hoÆc   x©y dùng,  giao th«ng) µ  chuyªn   m gia  ü thuËt ph¶i lµ  k     chuyªn gia  éc thu   chuyªn  µnh  ,  ∙  õng  µm  ng ®ã ® t l c«ng    Õt kÕ,  t¸c thi   gi¸m      s¸t,thic«ng hoÆc   qu¶n  ýx©y  ùng  ã  l  d c kinh nghiÖ m,  ã  êigian lµm    c th     c«ng    µy  õ 5  t¸cn t   n¨m  ë tr   lªn; ­ Chuyªn      gia kinh tÕ, tµichÝnh, ph¸p  ývµ    Ên           l   c¸c v ®Ò kh¸c (nÕu  Çn)   c   ph¶icã    kinh nghiÖm     trong chuyªn m«n  µ  Ünh  ùc      vl v chuyªn ngµnh  ,  ã  êi   ®ã c th   gian c«ng    õ5    t¸ct   n¨m  ëlªn; tr   Ngoµira,chuyªn gia ph¶ilµngêiam   Óu  Ò     éidung  ña  ãithÇu,            hi v c¸cn   c g    quy  ×nh  chøc, ®¸nh    Ðt  än  n   Þ   óng  Çu, n ¾ m   ¾c    tr tæ    gi¸x ch ®¬ v tr th   ch tiªu chuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  µ      Çu  ® gi¸h s d th v c¸cyªu c ph¸p lýkh¸ckhixÐt thÇu.        2.Yªu  Çu  i víi   c ®è     chuyªn gia:   ­ §¸nh    å  ¬  ù  Çu    gi¸h s d th ph¶ic¨n cø  µo  éidung  å  ¬  êi  Çu,thiÕt     v n  h s m th     kÕ   ü  Ët,b¶n  Ïthic«ng,tiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  k thu   v       ® gi¸h s d th v.v.    i  .®Ó ®è chiÕu  íi å  ¬  ù  Çu  v   s d th xem   ã  ¸p  h c ® øng    èil ng,chÊt l ng vµ  Õn ®é     ®ñ kh  î    î   ti   thi c«ng,gi¸gãithÇu      hay kh«ng. ­  Öc  ©n  Ých, ®¸nh    Õp  ¹ng  ña  õng  Vi ph t   gi¸,x h ct chuyªn    gia ph¶i trung     thùc,kh¸ch quan,cã    vµ  Ýnh          c¨n cø  ch x¸c.Qu¸  ×nh xÐt thÇu,c¸c chuyªn gia tr           cã  Ó  éiý  th h   nh»m   µm  â  å  ¬  ù  Çu,hoÆc   éiý    èng  Êt nh÷ng  l r h s d th   h   ®Ó th nh   yªu  Çu, néi dung  c    quan  äng khixem   Ðt.M çi  tr     x  chuyªn    ù ®¸nh    gia t   gi¸trong   m ét b¶n  riªngtheo  É u     m chung  ∙  èng  Êt trong toµn  chuyªn gia,ký    ® th nh     tæ      x¸c nhËn    Õn  ¸nh    µ  ý ki ® gi¸v ph¶i hoµn  µn  Þu    to ch tr¸chnhiÖm   Ò   ÷ng  Õu   v nh thi   sãtcña  å  ¬  µ   a  îcph¸thiÖn,(® Æc   Ötlµnh÷ng  Õu  ãt¶nh  ëng    h s m ch ®       bi     thi s   h ®Õ n   Êtl ng). ch  î ­ Cã     tr¸chnhiÖ m     b¶o  Ët  m th«ng   tintrong qu¸ tr×nh xÐt thÇu;kh«ng  îc         ®  céng    íinhµ  Çu  µ  Öt ®èi  t¸cv   th v tuy   kh«ng    ätth«ng    ã  ªnquan  n   ®Ó l   tinc li   ®Õ viÖc  ¸nh    µ  Çu  íibÊt  ú  ×nh  ® gi¸nh th d   kh thøc  µo. Trêng  îp ®Ó   éth«ng    n  h  l  tin, cã  Ó  nh  th ®× chØ    ©n  c¸ nh chuyªn gia hoÆc   ã m      nh chuyªn gia ngay     trong thêi    gian  Ê m   Çu    Ðt  Êy  Çn  Õt)  ng  êi  ïymøc       ¹m, ch th (khix th c thi ; ®å th ,tu   ®ä saiph   ph¶ichÞu  ö  ýtheo ®iÒu  quy  Õ   u  Çu.   x l    60  ch ®Ê th ­Kh«ng  îctham    Èm  nh  Õt    ®  giath ®Þ k qu¶  u  Çu. ®Ê th
 17. 17 P h ô  l ô c 6  M É u  q u y Õ t ® Þ n h  p hª d u y Ö t k Õ  h o ¹ ch ® Ê u  th Ç u Bé   n«ng nghiÖp  µ  v Céng  hßa    éichñ  Üa  ÖtNam x∙h   ngh Vi   ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:..Q§/BNN­XDCB   . Hµ   éi,ngµy.. th¸ng..n¨m  N    .   . 2001 q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a b é  tr n g  b é  n « n g  n g hi Ö p  v µ  p h¸t ë  tri Ó n n « n g  th«n p hª d u y Ö t h å  s ¬  m ê i th Ç u  v µ  k Õ  h o ¹ ch ® Ê u  th Ç u x © y  l ¾ p (ho Æ c  thi Õt b Þ ) Tªn  ãithÇu: g  H¹ng  ôc: m Dù   ¸n: §Þa  iÓ m: ® B é   ë ng b é   tr n«ng nghi Ö p  µ ph¸t v  triÓn n«ng th«n ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 73/CP  µy  ng 01/11 /1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  chøc  é    v v quy h tæ  b m¸y  ña  é   c B n«ng  nghiÖp  µ  v ph¸t  tr Ónn«ng  i  th«n. ­  C¨n cø NghÞ   nh  sè 88/1999/N§­  ngµy 01/09/1999 vµ   ®Þ CP NghÞ   ®Þnh  è  s 14/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v quy  Õ   u   ch ®Ê thÇu. ­ C¨n  quyÕt  nh  è.. . ... µy.. . .th¸ng.. . .   cø  ®Þ s . . ...  ng . .  . . ..  n¨m... . . ña  é   ­ . . . B tr  c ëng  é   B n«ng  nghiÖp  µ  v ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët ­  duy thi   k thu   tæng  ù  d to¸n. ­   X Ðt   tê   tr×nh   sè.. . . ngµy.. . . th¸ng.. . . n¨m... . . . . .  . . .  . ..  . . . cña.. . ................. . . ................. ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  u    ©y  ùng  ¬    ®Ò ngh c V tr V ®Ç tx d c b¶n. quy Õt  Þ nh ® §i Ò u  1: Duy Öt hå  s¬  m êi thÇu do... . ........ Ëp, µy... .  . .........  l  ng ... th¸ng.. . .n¨m... . .vµ  Öt  Õ   ¹ch  u   Çu  . . . . .  duy k ho . ®Ê th c«ng  ×nh.. . .......íi tr . . ......    v néidung  Ýnh    ch sau: 1.Ph ©n    chiagãithÇu:    Tªn  ãithÇu.. . ...  å m     ¹ng  ôc: g  . . ...g . . c¸ch m
 18. 18 .. . .............................. . . .............................. 2. Gi¸ gãi thÇu  µ  ån  µichÝnh    ãi thÇu  ã  Ó  Öt      v ngu t   (gi¸g   c th duy sau    khi ®ãng  Çu): th 3.H×nh    thøc lùachän  µ  Çu  µ  ¬ng     nh th v ph thøc ®Êu  Çu   th ­  ×nh  H thøc  ùa chän  µ  Çu: (®Êu  Çu  éng  i l  nh th   th r r∙ hoÆc   ¹n  Õ. h ch   N Õ u   u  Çu ®Ê th    ¹n chÕ,    â tªnc¸cnhµ  Çu  îcm êi   h   ghir       th ®   tham  ù). d ­Ph¬ng    thøc ®Êu  Çu:(1 tói å  ¬,2  ói å  ¬    th       s   t   s hoÆc   giai o¹n). h h 2    ® 4. Thêi gian  chøc  u   Çu  ù  Õn      tæ  ®Ê th (d ki cho  õng  ãi thÇu, kÓ   õ khi t g    t    ph¸thµnh  å  ¬  êi  Çu  n       h s m th ®Õ khic«ng  è  Õt  b k qu¶  u  Çu): ®Ê th ­B¸n  å  ¬  êi  Çu  õ.. . .  ê.. . .. µy.. . ...;   h s m th t . . .gi . . . . .   ng . . ... ­Nép  å  ¬  ù  Çu  õ.. . .  ê.. . .ngµy.. . ...;   h s d th t . . .gi . . . ..   . . . ... ­§ãng  Çu  óc. . ..giê.. . .ngµy.. . ...;   th l . . .  . . . ..  . . . ... ­M ë   Çu  óc. . ..giê.. . .ngµy.. . ...;   th l . . .  . . . ..  . . . ... ­C«ng  è  Õt    b k qu¶  u  Çu  µy.. . .... ®Ê th ng . . ...; 5. Lo¹i îp  ng   îp ®ång  trän  ãi  h ®å (h   g  hay hîp  ng   ã ®iÒu chØnh  ®å c gi¸, . .) . .. 6.Thêigian thùc hiÖn  îp ®ång  ù kiÕn          h  (d   cho  õng gãithÇu): t    .. . ...  . . ...th¸ng,kÓ   õ  µy.. . ... h . . .  . .   t  ng . . ..t ¸ng. . ..n¨m... . ... . . . . .. §i Ò u 2: Ch¸nh v¨n phßng  é,  ô   ëng  ô   u    B V tr V ®Ç t XDCB,  ñ  ëng  Th tr c¸cc¬    quan,®¬n  Þ  ªnquan  µ  ñ  u    Þu    v li   v Ch ®Ç tch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt   thih quy   ®Þnh  µy./ n . KT.  é  ëng  é  B tr B n«ng  nghiÖp   ­PTNT Thø  ëng tr N¬i nhËn:   ­ ­ Vô     §TXDCB,  KH&QH,  TCKT. ­Lu    VT
 19. 19 P h ô  l ô c 7  M É u  t ê tr × nh xin p hª d u y Ö t gi¸ ã i th Ç u  g Bé n«ng nghiÖp  µ  v Céng  hßa    éichñ  Üa  ÖtNam x∙h   ngh Vi   ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Vô   u    ®Ç tXDCB ­ ­o0o ­ ­  ­­ Hµ   éi,ngµy   th¸ng     N          n¨m  2001 t ê tr× nh xin p hª d u y Ö t gi¸ ã i th Ç u  g Tªn  ãithÇu: g  H¹ng  ôc: m Dù  ¸n: §Þa  iÓ m: ® 1. Gi¸tæng  ù     d to¸n:Theo  Õt  nh  è  . . ..  µy.. . ..t ¸ng. . ...   quy ®Þ s .. . ...ng .. . . .. h . . ..  n¨m... . .. . .. ­Gi¸gãisè        1: ­Gi¸gãisè        2: .. . ............ . . ........... 2.Gi¸dù    tvÊn      to¸ndo   (C«ng  . . .. Ëp: ty. . ..)  l ­Gi¸gãisè        1: ­Gi¸gãisè        2: .. . ............ . . ........... 3. Gi¸ gãi thÇu  bªn    êi  Çu      do  B m th (Ban  QLDA... . .) tr×nh,t¹  . .    .  i v¨n    b¶n sè.. . .. µy.. . .. . .. ng . ..  th¸ng.. . ..  . ...n¨m... . ... .. . . .. ­Gi¸gãisè        1: ­Gi¸gãisè        2: .. . ............ . . ........... 4.Gi¸gãithÇu  c¬      do  quan  Èm  nh    Þ    Öt: th ®Þ ®Ò ngh phª duy ­Gi¸gãisè        1: ­Gi¸gãisè        2: .. . ............ . . ........... 5.Ngµy  ë   Çu:lóc. . . ê.. . . µy.. . ....../ 001   m th   . .  .gi . . .  ng . . ./.... 2 6. T¹ibuæi  êi  Çu  Õu    µ  Çu  u   ã    ù  Çu     m th n c¸c nh th ®Ò c gi¸d th cao  ¬n    h gi¸ gãithÇu  îcduyÖt.Bªn  êi  Çu    ®    m th (Ban  QLDA... . . .ph¶itæ  )   chøc  ngay  ¹  ç  tich cho    µ  Çu  µo  ¹ gi¸vµ    y   µ gi¸dù  Çu  Ýnh  c¸c nh th ch l i   coi®© l     th ch   thøc    Ðt  ®Ó x thÇu. Duy Öt Vô  ëng  ô  u    tr v ®Ç tXDCB KT/  é  ëng  é  B tr b n«ng  nghiÖp  µ    v ph¸t tr Ónn«ng  i  th«n
 20. 20 Thø  ëng tr P h ô  l ô c 8  M É u  biªn b ¶ n  m ë  th Ç u Bé   n«ng nghiÖp  µ  v Céng  hßa    éichñ  Üa  ÖtNam x∙h   ngh Vi   ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:                  /BQL (§Þa  iÓ m   ë   Çu),ngµy   th¸ng     ® m th           n¨m   2001 Biªn b ¶ n  m ë  th Ç u Tªn  ãithÇu: g  H¹ng  ôc: m Dù   ¸n: §Þa  iÓ m: ® C¨n  Quy Õt  nh   è.. . .  cø  ®Þ s . . .phª  . duyÖt  å  ¬  êi  Çu  µ  Õ   ¹ch h s m th v k ho   ®Êu  Çu  ãithÇu    ãithÇu)thuéc dù      ù  th g   (tªng       ¸n (tªnd ¸n). H«m  nay ngµy.. . . th¸ng.. . . n¨m... . .. vµo håi. . .. ê.. . ... ¹ . . . . . . . . .. . . . . gi . ... t   . .i (®Þa  ®iÓ m  m ë  thÇu).. . . Ban  QLDA  (Bªn m êi thÇu).. . tæ  chøc m ë   . .. . .. . thÇu.. . ..  ãithÇu.. . .....h¹ng  ôc... . ...thuéc dù  . . ...... . . ..g   . . . . .... . , m . . ..  .,   ¸n.. . ...... I. µnh  Çn  ù  ë   Çu  Th ph d m th ­§¹idiÖn     Bªn  êi  Çu: m th ¤ng.. . ............ . . ............   Chøc  vô.. . ............ . . ........... ­§¹idiÖn     C¸c  µ  Çu: nh th ¤ng.. . ............ . . ............   Chøc  vô.. . ............ . . ........... ­  ¹idiÖn    ¬  §  c¸c c quan, tæ    chøc, ®Þa   ¬ng  ã  ªnquan  n     ph c li   ®Õ chøng  kiÕn  Ô  ë   Çu  Õu  ã):. . ................ l m th (n c . . ................ II Tªn  µ  a    . v ®Þ chØ    µ  Çu: c¸cnh th ­C«ng  . . ......cã  ôsë  ¹ . ...............   ty. . ......  tr   t i . .............. ., II   ã m   ¾tm ét  è  IT . t  s th«ng  è  ñ  Õu  ña  å  ¬  ù  Çu:gi¸dù  Çu,th s ch y c h s d th     th     gi¶m (t¨ng)gi¸,    b¶o    ù  Çu,tiÕn ®é,  l∙nhd th     kh¶  n¨ng  øng  èn  v v.v.   ña  õng  å  .c t . h s¬  ù  Çu  è liÖu ® îcghic«ng  d th (s         khaitrªnb¶ng).    IV.C¸c  éidung  ªnquan    n  li   kh¸c:hå  ¬  ù  Çu  îp lÖ,kh«ng  îp lÖ,c¸c   s d th h     h    vÊn    ®Ò n¶y sinh v.v. .   . V.  C¸c    Õn    Óu:(ghitãm  ¾t) ý ki ph¸tbi     t VI. K Õt  Ën: (cña    lu   Bªn  êi  Çu)  Ò   ù  m th v s c«ng  b»ng, c«ng    khai,lµnh     m¹nh,phïhîp c¸cquy  nh  ña  µ   íctrong tæ       ®Þ c Nh n     chøc  u  Çu. ®Ê th Biªn b¶n  ® îc th«ng qua  vµo  håi. . . giê.. . . ngµy.. . . th¸ng.. . . . ... . . . . . . . ..   n¨m... . ... . . ..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản