Thông tư 54/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Thông tư 54/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 54/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 39/2002/TT-BTC ngày 26/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 54/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  54/2002/TT­B T C   g µ y  25 th¸ng 6 n¨ m  2002 c n B æ   u n g,  ö a ® æ i  T h « n g    s è  39/2002/TT­B T C  n g µ y  26/4/2002 s s t c ñ a  é   µi c h Ý n h   í ng d É n  q u ¶ n  lý, BT h  thanh to¸n  è n N S N N  v µ  v è n t Ý n  v d ô n g  ® Ç u  t p h¸t tri Ó n c ñ a N h µ   íc ® Ç u  t  n x © y  d ù n g  c¸c c ô m, tuy Õ n  d © n  c  v ît ò vï ng § å n g  b» n g  s«n g  C ö u   o n g  l L C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Öc  vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph   C¨n    cø NghÞ   nh  è  ®Þ s 43/1999/N§­   µy  CP ng 29/6/1999 cña  Ýnh  ñ    Ch ph vÒ   Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc; td ®Ç tph¸ttr   Nh n C¨n  c¸c Quy Õt  nh  è  cø    ®Þ s 173/2001/Q§­ TTg  µy  ng 6/11/2001  Ò   v ph¸t   tr Ón kinh tÕ­   éivïng §ång  i    x∙ h     b»ng s«ng  öu  C Long    o¹n  giai® 2001­2005, sè    1548/Q§­ TTg  µy  ng 5/12/2001  Ò   Öc  u      Òn  îtlò®Ó   ©y  ùng    v vi ®Ç tt«n n v   xd c¸c cô m,  Õn  ©n    ïng ngËp  ò §ång  tuy d cv   l  b»ng s«ng  öu  C Long n¨m 2002  µ    v c¸c Quy Õt  nh   ®Þ kh¸c  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   u    x©y  ùng  c Th t Ch ph v ®Ç t d c¸c  ô m,  c tuyÕn  ©n    ïng ngËp  ò§ång  d cv   l  b»ng s«ng  öu  C Long; Bé   µi chÝnh  íng dÉn    T  h  bæ sung,söa  æi    ® Th«ng   è  ts 39/2002/TT­ BTC   ngµy 26/4/2002  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  Öc  c BT  h d vi qu¶n  ý,thanh  l  to¸n vèn    NSNN   µ  èn  Ýn  ông  ®∙i®Ç u    x©y  ùng    ô m,  Õn  ©n   vïng  vv t d u    t d c¸c c tuy d c ®ång b»ng  s«ng  öu  C Long  ¹  tØnh  Giang,§ång  ti 7  An    Th¸p,Long    An,  Ünh   V Long,KiªnGiang,TiÒn       Giang,C Ç n   ¬      Th nh sau: 1/Söa ®iÓ m  2.3.cm ôc    Çn     ¹m          IIph II “T øng  µ    åit¹m  ­ v thu h   øng  èn    v chi phÝ  kh¸c”nh    sau: ­ C¸c  îp  ng   Ên    h ®å t v sau    ý  Õt  îc t¹m  khik k ®   øng b»ng 50%     Þ Hîp  gi¸tr   ®ång; Vèn  ¹m    t øng  îc thu  åingay    ®  h  khithanh    èil ng hoµn  µnh.Sè  to¸nkh  î   th   vèn    åitõng lÇn  thu h     b»ng  è  èn  s v thanh    èil ng hoµn  µnh  ©n  íi   to¸nkh  î   th nh v  (X) tûlÖ  ¹m    t øng. ­ Chi phÝ  n   ï gi¶iphãng  Æt      ®Ò b     m b»ng (GPMB)  îct¹m  ®   øng  èn    ã  v khic kh¸ito¸n kinh phÝ   n   ï cña  ù  ® îc lËp    ¬  ë    n   ï theo          ®Ò b   d ¸n    trªnc s gi¸®Ò b   quy ®Þnh;  C¸c    Ý   chiph kh¸c nh    Ý   ¹t®éng  é    chiph ho   b m¸y  Ban  QLDA.    .. ph¶icã    dù    îc duyÖt.Møc   èn  ¹m  to¸n ®     v t øng  theo nhu  Çu  Çn  Õtcña  c c thi   c«ng  Öc  vi ®ã.  èn  ¹m  V t øng  cho c«ng  Öc  n   ï GPMB   µ    vi ®Ò b   v c¸c c«ng  Öc  éc    vi thu chi phÝ  kh¸c  ña  ù  ® îc thu  åi m ét  Çn  µo  ú  c d ¸n    h  l v k thanh  to¸n khèi l ng  µn     î ho thµnh  ña  c c«ng  Öc  . vi ®ã 2/Söa  iÓ m     ôc    Çn        ® 3.2 m IIph II sau   nh : ­ §Þnh  ú  µy  th¸ng ®Ç u   µng  ý,vµ  Õt  óc n¨m  Õ   ¹ch,Ban    k ng 5    h qu   k th   k ho   QLDA   ã  c tr¸chnhiÖm   c¸o t×nh  ×nh  ùc hiÖn  u  ,thanh    èn  ña    b¸o    h th   ®Ç t  to¸nv c dù  cho  ¸n  UBND  tØnh    ®Ó tæng  îp  öi Bé   µi chÝnh, Bé   ©y  ùng, tæng  h g  T   X d   hîp b¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ.   c¸o Th t   ph   ­  Þnh  ú  µy  th¸ng  u   µng  ý  § k ng 15  ®Ç h qu KBNN   tØnh b¸o c¸o  ë   µi ST  chÝnh­ Ët    V gi¸,KBNNT W   Ò   ×nh  ×nh  vt h thanh to¸n vèn    cho  ù    Õt  óc d ¸n.K th  
  2. 2 n¨m  Õ   ¹ch,KBNN   k ho   tØnh  Õt    ö  ông  èn  u    íiSë   µi chÝnh­ quy to¸n s d v ®Ç t v   T   VËt  gi¸. ­  µng  H n¨m,  ë   µi chÝnh­ Ët    ST  V gi¸tæng  îp  µo  Õt  h v quy to¸n chi ng©n      s¸ch ®Þa  ¬ng  i víi   ph ®è     ån  èn  u    ù    ngu v ®Ç td ¸n,c«ng  ×nh cô m   Õn  ©n    tr   tuy d c do  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng  è  Ývµ  ån  èn  Ýn  ông  u      iÓn cña    ph b tr   ngu v t d ®Ç tph¸ttr   Nhµ   íc;®èi víi n       ån  èn  ngu v NST W     bæ sung  ã  ôc    cm tiªucho  NS§P   u      ®Ç tcho dù    ¸n,c«ng  ×nh cô m   Õn  ©n  ,Së  µichÝnh­ Ët    Õt    tr   tuy d c  T   V gi¸quy to¸nriªngvíi    Bé  µichÝnh  T  (kh«ng  Õt to¸nvµo  ©n  quy     ng s¸ch ®Þa  ¬ng).   ph Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  ý. tn c hi l     h t  k
Đồng bộ tài khoản